ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/32004L0105

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2004/105/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό των υποδειγμάτων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και τα οποία απαριθμούνται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
20.10.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/9 ΟΔΗΓΊΑ 2004/105/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Οκτωβρίου 2004 για τον καθορισμό των υποδειγμάτων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και τα οποία απαριθμούνται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 13α παράγραφος 4 στοιχείο α), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που απαριθμούνται στην εν λόγω οδηγία, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες, πρέπει κατ’αρχήν να συνοδεύονται από το πρωτότυπο του απαιτούμενου επίσημου «πιστοποιητικού υγειονομικού ελέγχου» ή του «φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής» («πιστοποιητικά»). (2) Η διεθνής σύμβαση της 6ης Δεκεμβρίου 1951 για την προτασία των φυτών (στο εξής «ΔΣΠΦ») που συνήφθη στο πλαίσιο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (στο εξής «FΑΟ») καθορίζει στο οικείο παράρτημα, υποδείγματα πιστοποιητικών με τυποποιημένη διατύπωση και μορφή που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη και έκδοση των πιστοποιητικών. (3) Το 1979 και 1997 επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στη ΔΣΠΦ. Οι τροποποιήσεις αυτές οδήγησαν στην έκδοση διαφόρων υποδειγμάτων πιστοποιητικών που πρέπει να συνοδεύουν τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα κατά τις διεθνείς μεταφορές τους. (4) Μολονότι οι τροποποιήσεις της ΔΣΠΦ του 1997 δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, με το ψήφισμα 12/97 της εικοστής ενάτης συνόδου της διάσκεψης του FAO επιτράπηκε η χρήση, εναλλακτικά και σε προαιρετική βάση, των τροποποιημένων πιστοποιητικών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της ΔΣΠΦ που αποδέχονται τα πιστοποιητικά αυτά. Φαίνεται ότι ήδη πολλά από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά που βασίζονται στα υποδείγματα που καθορίζονται στο παράρτημα της ΔΣΠΦ όπως τροποποιήθηκε το 1997. (5) Κρίνεται αναγκαίος ο καθορισμός των υποδειγμάτων πιστοποιητικών που πρέπει να συνοδεύουν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που προορίζονται να εισέλθουν στην Κοινότητα. (6) Οι διεθνείς οργανισμοί προστασίας των φυτών αποθηκεύουν συνήθως μεγάλες ποσότητες πιστοποιητικών. Κρίνεται σκόπιμος ο καθορισμός κανόνων για τη χρήση των πιστοποιητικών που βασίζονται στα υποδείγματα που καθορίζονται στο παράρτημα της ΔΣΠΦ, όπως τροποποιήθηκε το 1979, για μία μεταβατική περίοδο. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη κάνουν δεκτά επίσημα «φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά» ή «φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά επανεξαγωγής» («πιστοποιητικά») που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, που προέρχονται από τρίτα συμβαλλόμενα μέρη της ΔΣΠΦ, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι. 2.   Τα κράτη μέλη κάνουν δεκτά μόνο τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο του FAO για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 12 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη κάνουν δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 3 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2004. Κοινοποιούν δε άμεσα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που εγκρίνουν σχετικά με τον τομέα που καλύπτει η εν λόγω οδηγία. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2004. Για την Επιτροπή David BYRNE Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 97). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία