ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/32004L0106

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2004/106/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για την τροποποίηση των οδηγιών 77/799/EOK όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων και 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
4.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 359/30 ΟΔΗΓΊΑ 2004/106/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/799/EOK όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων και 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, επιβάλλεται στενή συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων της Κοινότητας και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής σύμφωνα με κοινές αρχές. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης (3), συγκεντρώνει όλες τις διατάξεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης που περιέχονται στις οδηγίες 77/799/EOK (4) και 92/12/ΕΟΚ (5), με εξαίρεση την αμοιβαία συνδρομή που προβλέπεται από την οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα (6). (3) Η οδηγία 2004/56/ΕΚ (7) για τροποποίηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, απαιτεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς αυτή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, η οδηγία 77/799/ΕΟΚ δεν θα εφαρμοσθεί για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης από 1ης Ιουλίου 2005, δεν είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διατάξεις οι οποίες προορίζονται να παύσουν να ισχύουν εντός συντόμου χρονικού διαστήματος. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες διατάξεις για τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/56/ΕΚ όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, υπό την επιφύλαξη της υποχρέωσης για τη θέσπιση τέτοιων διατάξεων όσον αφορά άλλους φόρους για τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 77/799/ΕΚ. (4) Οι οδηγίες 77/799/ΕΟΚ και 92/12/ΕΟΚ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/799/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: 2) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 2 Η οδηγία 92/12/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 15α διαγράφεται. 2) Το άρθρο 15β διαγράφεται. 3) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 6 διαγράφεται. Άρθρο 3 Οι παραπομπές που γίνονται στην οδηγία 77/799/EOK, όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θεωρείται ότι γίνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2004. Οι παραπομπές που γίνονται στην οδηγία 92/12/ΕΟΚ, όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, θεωρείται ότι γίνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2004. Άρθρο 4 1.   Πριν από τις 30 Ιουνίου 2005, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2005. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 της οδηγίας 2004/56/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/56/ΕΚ όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2004. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος G. ZALM (1)  Γνώμη που διατυπώθηκε την 1η Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 31 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. (4)  ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/56/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 70). (5)  ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36). (6)  ΕΕ L 73 της 19.3.1976, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (7)  ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 70. (8)  ΕΕ L 73 της 19.3.1976, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία