ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/32005L0017

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-03-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2005/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ για τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
3.3.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/23 ΟΔΗΓΊΑ 2005/17/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 2ας Μαρτίου 2005 για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ για τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στο πλαίσιο της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Κοινότητας και για τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων καθώς επίσης και με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομερείς διαδικασίες που αφορούν την αντικατάστασή τους (2) ορίστηκαν ορισμένες λεπτομερείς διαδικασίες σχετικά με την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. (2) Πρέπει να θεσπιστούν νέες διατάξεις οι οποίες να θεωρούν ότι οι ετικέτες που εκδίδονται σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την εμπορία των σπόρων οι οποίοι καλύπτονται από επίσημη πιστοποίηση και οι οποίες καλύπτουν τις οικείες απαιτήσεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, είναι φυτοϋγειονομικά διαβατήρια. (3) Διαπιστώθηκε ότι πολλά κράτη μέλη ήδη χρησιμοποιούν ετικέτες χωρίς την ένδειξη «φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ΕΚ» για την ερχόμενη περίοδο 2004/05. Ενδείκνυται η θέσπιση κανόνων για τη χρήση ετικετών κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου. (4) Σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια πρέπει να περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνεται η διατύπωση «φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ΕΟΚ». Από τη θέσπιση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά, η Κοινότητα είναι πλέον γνωστή ως «Ευρωπαϊκή Κοινότητα», με την αντίστοιχη συντομογραφία «ΕΚ», επομένως η προαναφερθείσα διατύπωση θα πρέπει να τροποποιηθεί σε «φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ΕΚ». (5) Η οδηγία 92/105/ΕΟΚ πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί ανάλογα. (6) Το σύστημα που θα χρησιμοποιεί τις παραπάνω ετικέτες πρέπει να επανεξεταστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 για να ληφθούν υπόψη οι κτηθείσες εμπειρίες. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 92/105/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 1 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: α) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) Όσον αφορά τους βολβούς Solanum tuberosum L., που προορίζονται για φύτευση, όπως εμφανίζονται στο σημείο 18.1 του τμήματος II του μέρους A του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (3), η επίσημη ετικέτα που ορίζεται στο παράρτημα III της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου (4) μπορεί να χρησιμοποιείται αντί για φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (μετά την 31η Δεκεμβρίου 2005, στην ετικέτα αυτή πρέπει να αναγράφονται οι λέξεις 'Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ΕΚ')· η συμμόρφωση με τις διατάξεις που διέπουν την εισαγωγή βολβών Solanum tuberosum L., που προορίζονται για φύτευση σε μια προστατευόμενη ζώνη αναγνωρισμένη όσον αφορά επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με τους εν λόγω βολβούς, και η μετακίνησή τους στο εσωτερικό της ζώνης αυτής, σημειώνεται είτε στην ετικέτα είτε σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο.» β) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ), ε) και στ): «δ) όσον αφορά τους σπόρους Helianthus annuus L., όπως εμφανίζονται στο σημείο 26 του τμήματος II του μέρους A του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, η επίσημη ετικέτα που ορίζεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου (5) μπορεί να χρησιμοποιείται αντί για φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (μετά τις 31 Αυγούστου 2005, στην ετικέτα αυτή πρέπει να αναγράφονται οι λέξεις 'Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ΕΚ')· ε) όσον αφορά τους σπόρους Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., και Phaseolus L., όπως εμφανίζονται στα σημεία 27 και 29 του τμήματος II του μέρους A του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, η επίσημη ετικέτα που ορίζεται στο παράρτημα IV Α της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου (6) μπορεί να χρησιμοποιείται αντί για φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (μετά τις 31 Αυγούστου 2005, στην ετικέτα αυτή πρέπει να αναγράφονται οι λέξεις 'Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ΕΚ')· στ) όσον αφορά τους σπόρους Medicago sativa L., όπως εμφανίζονται στα σημεία 28.1 και 28.2 του τμήματος II του μέρους A του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, η επίσημη ετικέτα που ορίζεται στο παράρτημα IV μέρος A της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7) μπορεί να χρησιμοποιείται αντί για φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (μετά τις 31 Αυγούστου 2005, στην ετικέτα αυτή πρέπει να αναγράφονται οι λέξεις 'Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ΕΚ').» 2) Το άρθρο 4 διαγράφεται. 3) Στο παράρτημα, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. 'Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ΕΚ' (για μια μεταβατική περίοδο που λήγει την 1η Ιανουαρίου του 2006, μπορεί να χρησιμοποιείται η διατύπωση 'Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ΕΟΚ').» Άρθρο 2 Το σύστημα με το οποίο χρησιμοποιούνται οι ετικέτες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 θα επανεξεταστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Άρθρο 3 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εκδίδουν, το αργότερο έως τις 14 Μαΐου 2005, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από τις 15 Μαΐου 2005. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την παραπομπή αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2005. Για την Επιτροπή Markos KYPRIANOU Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/102/ΕΚ (ΕΕ L 309 της 6.10.2004, σ. 9). (2)  ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία