ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/32005L0023

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-03-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2005/23/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
9.3.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/14 ΟΔΗΓΊΑ 2005/23/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 8ης Μαρτίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2001/25/ΕΚ καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών για ναυτικούς που υπηρετούν σε κοινοτικά πλοία. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται στα πρότυπα που καθορίζονται στη διεθνή σύμβαση σχετικά με τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (σύμβαση STCW-ΠΕΠΦ) και στον κώδικα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (κώδικας STCW-ΠΕΠΦ). (2) Η σύμβαση ΠΕΠΦ και ο κώδικας ΠΕΠΦ έχουν τροποποιηθεί με τα ψηφίσματα MSC.66(68) και MSC.67(68) της Επιτροπής ναυτικής ασφαλείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1999, το ψήφισμα MSC.78(70), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου έτους 2003, και τις εγκυκλίους STCW.6/Circ.3 και STCW.6/Circ.5, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή στις 20 Μαΐου 1998 και στις 26 Μαΐου 2000, αντιστοίχως. (3) Ο νέος κανονισμός V/3 της σύμβασης ΠΕΠΦ, που προστέθηκε με το ψήφισμα MSC.66(68), προδιαγράφει υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τα προσόντα όσον αφορά πλοιάρχους, αξιωματικούς, κατώτερα πληρώματα και λοιπό προσωπικό σε επιβατικά πλοία εκτός επιβατηγών πλοίων ro-ro. (4) Ως εκ τούτου, η οδηγία 2001/25/ΕΚ τροποποιείται αναλόγως. (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για ασφαλείς θάλασσες, η οποία συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο παράρτημα I της οδηγίας 2001/25/ΕΚ, το κεφάλαιο V τροποποιείται ως εξής: 1) Σο σημείο 3 του κανονισμού V/2 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 2) Στο τέλος του κεφαλαίου προστίθενται τα ακόλουθα: 1) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε πλοιάρχους, αξιωματικούς, κατώτερα πληρώματα και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία, εκτός από επιβατηγά πλοία ro-ro, τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες. Σχετικά με την εκτελεστότητα των απαιτήσεων αυτών σε προσωπικό που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία τα οποία εκτελούν εσωτερικούς πλόες αποφασίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 2) Πριν από την ανάληψη καθηκόντων επί του πλοίου σε επιβατηγά πλοία, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει την εκπαίδευση που απαιτείται κατά τις διατάξεις των σημείων 4 έως 8 κατωτέρω σύμφωνα με την ικανότητά τους, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. 3) Ναυτικοί για τους οποίους απαιτείται εκπαίδευση σύμφωνα με τα σημεία 4, 7 και 8 κατωτέρω, σε χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την πενταετία λαμβάνουν κατάλληλη επανεκπαίδευση ή απαιτείται να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο επίπεδο ικανότητας εντός της προηγούμενης πενταετίας. 4) Προσωπικό που σύμφωνα με τον πίνακα καταμερισμού έχει καθήκον να βοηθά τους επιβάτες σε κατάσταση ανάγκης σε επιβατηγά πλοία έχει εκπαιδευθεί για την αντιμετώπιση πλήθους όπως ορίζεται στο τμήμα A-V/3 παράγραφος 1 του κώδικα ΠΕΠΦ. 5) Πλοίαρχοι, αξιωματικοί και λοιπό προσωπικό στο οποίο έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σε επιβατηγά πλοία έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση εξοικείωσης που εξειδικεύεται στο τμήμα Α-V/3 παράγραφος 2 του κώδικα ΠΕΠΦ. 6) Προσωπικό που παρέχει άμεσες υπηρεσίες σε επιβάτες επί επιβατηγών πλοίων στους χώρους επιβατών έχει συμπληρώσει την εκπαίδευση ασφαλείας που εξειδικεύεται στο τμήμα A-V/3 παράγραφος 3 του κώδικα ΠΕΠΦ. 7) Πλοίαρχοι, υποπλοίαρχοι και κάθε πρόσωπο με άμεσες αρμοδιότητες για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών έχουν συμπληρώσει εγκεκριμένη εκπαίδευση στην ασφάλεια επιβατών όπως εξειδικεύεται στο τμήμα A-V/3 παράγραφος 4 του κώδικα ΠΕΠΦ. 8) Πλοίαρχοι, υποπλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, δεύτεροι μηχανικοί και κάθε πρόσωπο που έχει ευθύνες για την ασφάλεια επιβατών σε καταστάσεις ανάγκης επί επιβατηγών πλοίων έχουν συμπληρώσει εγκεκριμένη εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και στην ανθρώπινη συμπεριφορά όπως εξειδικεύεται στο τμήμα A-V/3 παράγραφος 5 του κώδικα ΠΕΠΦ. 9) Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν τη χορήγηση αποδεικτικών της εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί για κάθε πρόσωπο το οποίο κρίνεται ικανό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.» Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τις αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2005. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη εκδίδουν τις εν λόγω διατάξεις, περιέχεται σε αυτές παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η παραπομπή αυτή. 2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικής νομοθεσίας την οποία εκδίδουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2005. Για την Επιτροπή Jacques BARROT Αντιπρόεδρος (1)  ΕΕ L 136 της 18.5.2001, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/103/ΕΚ (ΕΕ L 326 της 13.12.2003, σ. 28). (2)  ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 415/2004 (ΕΕ L 68 της 6.3.2004, σ. 10).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία