Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
30.9.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 ΟΔΗΓΊΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 40, το άρθρο 47 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 πρώτη και τρίτη περίοδος, και το άρθρο 55, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (1), έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της συνθήκης, η εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών συνιστά έναν από τους στόχους της Κοινότητας. Για τους υπηκόους των κρατών μελών αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, το δικαίωμα να ασκούν επάγγελμα, ως αυτοαπασχολούμενοι ή μισθωτοί, σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησαν τα επαγγελματικά προσόντα τους. Επιπλέον, το άρθρο 47 παράγραφος 1 της συνθήκης προβλέπει την έκδοση οδηγιών για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων. (2) Ύστερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών» η οποία αποβλέπει ιδίως στο να καταστεί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας εξίσου ευχερής με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους. Μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε όλους και με πρόσβαση από όλους», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης που διεξήχθη στις 23 και 24 Μαρτίου 2001 ανέθεσε στην Επιτροπή να «υποβάλει στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2002 συγκεκριμένες προτάσεις για πλέον ομοιόμορφο, διαφανές και ελαστικό καθεστώς αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων». (3) Η εγγύηση της παρούσας οδηγίας προς τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα τους σε ένα κράτος μέλος, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος με τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι υπήκοοί του, δεν θίγει την υποχρέωση του μετανάστη επαγγελματία να συμμορφώνεται προς οιουσδήποτε μη εισάγοντες διακρίσεις όρους επιβάλλει το άλλο κράτος μέλος για την άσκηση του επαγγέλματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι αντικειμενικώς αιτιολογημένοι και αναλογικοί. (4) Για να διευκολυνθεί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ενδείκνυται να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων βάσει του αρχικού επαγγελματικού τίτλου. Όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, που παρέχονται από απόσταση, θα πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου οι διατάξεις της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8 Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (4). (5) Έχοντας υπόψη τα διάφορα συστήματα που εφαρμόζονται, αφενός, για την προσωρινή ή περιστασιακή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, για την εγκατάσταση, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα κριτήρια της διάκρισης μεταξύ των δύο αυτών εννοιών σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου υπηρεσιών στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. (6) Η διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζεται λαμβάνοντας σοβαρότατα υπόψη την υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική μέριμνα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπονται ειδικές διατάξεις για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, τα οποία παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες προσωρινά ή περιστασιακά. (7) Τα κράτη μέλη υποδοχής δύνανται, όταν χρειάζεται και σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, να προβλέπουν απαιτήσεις σχετικά με δηλώσεις. Οι απαιτήσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογα επαχθείς για τους παρόχους υπηρεσιών ούτε να παρακωλύουν ή να καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Η ανάγκη ύπαρξης αυτών των απαιτήσεων θα πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικώς υπό το φως της πραγματοποιούμενης προόδου όσον αφορά την καθιέρωση ενός κοινοτικού πλαισίου διοικητικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. (8) Ο πάροχος των υπηρεσιών θα πρέπει να υπόκειται στους πειθαρχικούς κανόνες του κράτους μέλους υποδοχής οι οποίοι συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, το πεδίο δραστηριοτήτων που καλύπτει ένα επάγγελμα ή τις οποίες το επάγγελμα αυτό ασκεί αποκλειστικά, η χρησιμοποίηση των τίτλων και η σοβαρή επαγγελματική αμέλεια που συνδέεται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή. (9) Ενώ διατηρούνται, ως προς την ελευθερία εγκατάστασης, οι αρχές και οι εγγυήσεις στις οποίες βασίζονται τα διάφορα ισχύοντα συστήματα αναγνώρισης, κρίνεται απαραίτητη, βάσει της υφιστάμενης εμπειρίας, η βελτίωση των κανόνων που τα διέπουν. Επιπροσθέτως, οι σχετικές οδηγίες έχουν επανειλημμένα τροποποιηθεί και θεωρείται επιβεβλημένη η αναδιάρθρωση, καθώς και ο εξορθολογισμός των διατάξεών τους, με την ενοποίηση των ισχυουσών αρχών. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθούν οι οδηγίες του Συμβουλίου 89/48/ΕΟΚ (5) και 92/51/ΕΟΚ (6), καθώς και η οδηγία 1999/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), για το γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, και οι οδηγίες του Συμβουλίου 77/452/ΕΟΚ (8), 77/453/ΕΟΚ (9), 78/686/ΕΟΚ (10), 78/687/ΕΟΚ (11), 78/1026/ΕΟΚ (12), 78/1027/ΕΟΚ (13), 80/154/ΕΟΚ (14), 80/155/ΕΟΚ (15), 85/384/ΕΟΚ (16), 85/432/ΕΟΚ (17), 85/433/ΕΟΚ (18) και 93/16/ΕΟΚ (19) σχετικά με τα επαγγέλματα του νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, αρχιτέκτονα και φαρμακοποιού και ιατρού, συνδυάζοντάς τις σε ένα ενιαίο κείμενο. (10) Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί πρόσκομμα στην ευχέρεια των κρατών μελών να αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, επαγγελματικά προσόντα κτηθέντα εκτός της επικρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από υπήκοο τρίτης χώρας. Εν πάση περιπτώσει, οιαδήποτε αναγνώριση θα πρέπει να γίνεται τηρουμένων των ελαχίστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης για συγκεκριμένα επαγγέλματα. (11) Όσον αφορά τα επαγγέλματα που καλύπτονται από το γενικό σύστημα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, στο εξής αναφερόμενο ως «το γενικό σύστημα», τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο απαραίτητων προσόντων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην επικράτειά τους. Εντούτοις, δυνάμει των άρθρων 10, 39 και 43 της συνθήκης, δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν σε υπήκοο κράτους μέλους την απόκτηση προσόντων τα οποία προσδιορίζουν γενικώς μόνον ως προς τα διπλώματα που χορηγούνται στο πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού τους συστήματος, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη αποκτήσει όλα ή ορισμένα από τα εν λόγω προσόντα σε άλλο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι κάθε κράτος μέλος υποδοχής, στο οποίο έχει ρυθμιστεί νομοθετικά ένα επάγγελμα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος και να αξιολογεί κατά πόσον τα προσόντα αυτά αντιστοιχούν σε εκείνα που το ίδιο απαιτεί. Ωστόσο, αυτό το γενικό σύστημα αναγνώρισης δεν εμποδίζει ένα κράτος μέλος να επιβάλλει σε κάθε πρόσωπο που ασκεί ένα επάγγελμα σε αυτό το κράτος μέλος ειδικές απαιτήσεις, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής επαγγελματικών ρυθμίσεων που υπαγορεύονται από το γενικό συμφέρον. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν κυρίως τις ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση του επαγγέλματος, τους επαγγελματικούς κανόνες, περιλαμβανομένων των δεοντολογικών, τις ρυθμίσεις σχετικά με τον έλεγχο και την ευθύνη. Σε τελική ανάλυση, η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να επηρεάσει το έννομο συμφέρον των κρατών μελών να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ορισμένοι πολίτες τους να εκφεύγουν καταχρηστικά της εφαρμογής του εθνικού δικαίου που αφορά τα επαγγέλματα. (12) Η παρούσα οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα κράτη μέλη επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη. Ωστόσο, δεν αφορά την αναγνώριση από τα κράτη μέλη αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση που λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Συνεπώς, άτομα που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτήν την αναγνώριση για να αποκτήσουν στο κράτος μέλος καταγωγής τους δικαιώματα διαφορετικά από αυτά που διαθέτουν με βάση τα επαγγελματικά προσόντα που απέκτησαν σε εκείνο το κράτος μέλος, εκτός εάν αποδεικνύουν ότι έχουν αποκτήσει περαιτέρω επαγγελματικά προσόντα στο κράτος μέλος υποδοχής. (13) Προκειμένου να καθοριστεί ο μηχανισμός αναγνώρισης βάσει του γενικού συστήματος, επιβάλλεται να καταταγούν τα διάφορα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά, τα οποία δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό τη λειτουργία του γενικού συστήματος, δεν επηρεάζουν τις εθνικές δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης ούτε την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα αυτόν. (14) Ο μηχανισμός αναγνώρισης που καθιερώθηκε με τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ παραμένει αμετάβλητος. Κατά συνέπεια, ο κάτοχος διπλώματος που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση μεταδευτεροβάθμιου κύκλου εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, πρέπει να δικαιούται την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο η πρόσβαση εξαρτάται από την κατοχή διπλώματος που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαρκείας τεσσάρων ετών, ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο ανήκει το δίπλωμα που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής. Αντιστρόφως, όπου η πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαρκείας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών, η εν λόγω πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε κατόχους διπλώματος που πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαρκείας τουλάχιστον τριών ετών. (15) Ελλείψει εναρμόνισης των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης για την πρόσβαση στα επαγγέλματα που διέπονται από το γενικό σύστημα, θα πρέπει να είναι δυνατό να προβλεφθεί για τα κράτη μέλη υποδοχής η δυνατότητα επιβολής αντισταθμιστικού μέτρου. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να είναι αναλογικό και να συνυπολογίζει, ιδίως, την επαγγελματική πείρα του αιτούντος. Η πείρα αποδεικνύει ότι η απαίτηση δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής, κατ' επιλογήν του μετανάστη, παρέχει τα απαιτούμενα εχέγγυα ως προς το επίπεδο προσόντων του, ώστε οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιλογή αυτή να πρέπει να αιτιολογείται, για κάθε περίπτωση, από επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος. (16) Για να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο προσόντων, ορισμένες επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις ή κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να προτείνουν κοινές βάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κρίνεται σκόπιμο η παρούσα οδηγία να λαμβάνει υπόψη τις πρωτοβουλίες αυτές, υπό ορισμένους όρους και πάντα τηρούμενης της αρμοδιότητας των κρατών μελών να καθορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελμάτων στην επικράτειά τους καθώς και το περιεχόμενο και την οργάνωση των συστημάτων τους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και τηρούμενης επίσης της κοινοτικής νομοθεσίας και ιδίως της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ευνοώντας, εντός των συγκεκριμένων ορίων, τον περισσότερο αυτόματο χαρακτήρα της αναγνώρισης στο πλαίσιο του γενικού συστήματος. Οι επαγγελματικές ενώσεις που είναι σε θέση να υποβάλουν κοινές βάσεις θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια κοινή βάση είναι σειρά κριτηρίων που επιτρέπουν να αντισταθμίζεται το ευρύτερο δυνατό φάσμα των ουσιαστικών διαφορών που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ως προς τις απαιτήσεις εκπαίδευσης στα δύο τρίτα τουλάχιστον των κρατών μελών, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη όπου το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Τα κριτήρια αυτά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν απαιτήσεις όπως η επιπρόσθετη εκπαίδευση, μια περίοδος προσαρμογής άσκησης υπό εποπτεία, μια δοκιμασία επάρκειας, ή ένα καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο επαγγελματικής άσκησης, ή συνδυασμούς των ανωτέρω. (17) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το σύνολο των περιπτώσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, το γενικό σύστημα θα πρέπει να επεκταθεί στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από συγκεκριμένο καθεστώς, είτε διότι το οικείο επάγγελμα δεν εμπίπτει σε ένα από τα εν λόγω καθεστώτα είτε διότι, παρά το γεγονός ότι το επάγγελμα εμπίπτει σε συγκεκριμένο καθεστώς, ο αιτών, για κάποιον ιδιαίτερο και έκτακτο λόγο, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί σε αυτό. (18) Κρίνεται σκόπιμο να απλουστευθούν οι κανόνες που επιτρέπουν την ανάληψη ορισμένων βιομηχανικών, εμπορικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, στα κράτη μέλη όπου τα επαγγέλματα αυτά έχουν ρυθμιστεί νομοθετικά, στο βαθμό που οι συγκεκριμένες δραστηριότητες ασκήθηκαν για εύλογο και σχετικά πρόσφατο χρονικό διάστημα σε άλλο κράτος μέλος, διατηρώντας, για τις δραστηριότητες αυτές, καθεστώς αυτόματης αναγνώρισης που βασίζεται στην επαγγελματική πείρα. (19) Η ελεύθερη κυκλοφορία και η αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού και αρχιτέκτονα θα πρέπει να στηρίζονται στη θεμελιώδη αρχή της αυτόματης αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης βάσει συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, η ανάληψη, εντός των κρατών μελών, των επαγγελμάτων του ιατρού, του νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας/του μαιευτή και του φαρμακοποιού θα πρέπει να εξαρτάται από την κατοχή καθορισμένου τίτλου εκπαίδευσης, γεγονός που διασφαλίζει ότι ο ενδιαφερόμενος παρακολούθησε εκπαίδευση η οποία πληροί τους ισχύοντες ελάχιστους όρους. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται από σειρά κεκτημένων δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ειδικευμένοι επαγγελματίες υπό ορισμένους όρους. (20) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συστήματος εκπαίδευσης ιατρών και οδοντιάτρων και το σχετικό κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δικαιολογημένη, για όλες τις αναγνωρισμένες την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας οδηγίας ειδικότητες, η διατήρηση της αρχής της αυτόματης αναγνώρισης στις ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Ωστόσο, χάριν απλούστευσης του συστήματος, η επέκταση της αυτόματης αναγνώρισης σε νέες ιατρικές ειδικότητες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να περιορίζεται στις ειδικότητες που είναι κοινές τουλάχιστον στα δύο πέμπτα των κρατών μελών. Πέραν τούτου, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να συμφωνούν μεταξύ τους για την αυτόματη αναγνώριση ορισμένων κοινών σε αυτά ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων οι οποίες ωστόσο δεν αποτελούν αντικείμενο αυτόματης αναγνώρισης κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με δικούς τους κανόνες. (21) Η αυτόματη αναγνώριση των τίτλων βασικής ιατρικής εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να συνδέουν ή μη τον τίτλο αυτό με επαγγελματικές δραστηριότητες. (22) Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν το επάγγελμα του οδοντιάτρου ως ειδικό επάγγελμα ξεχωριστό από του ιατρού, ειδικευμένου ή μη στην οδοντοστοματολογία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι η εκπαίδευση του οδοντιάτρου παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση του συνόλου των δραστηριοτήτων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας σχετικά με τις ανωμαλίες και τις ασθένειες των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακείμενων ιστών. Η επαγγελματική δραστηριότητα του οδοντιάτρου θα πρέπει να ασκείται από τους κατόχους τίτλου οδοντιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία. (23) Δεν κρίθηκε σκόπιμο να επιβληθεί ενιαία εκπαίδευση για τις μαίες/τους μαιευτές στο σύνολο των κρατών μελών. Αντιθέτως, ενδείκνυται να παρασχεθεί η μεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια ως προς την οργάνωση της εκπαίδευσής τους. (24) Στο πλαίσιο απλούστευσης της παρούσας οδηγίας, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στην έννοια «φαρμακοποιός», προκειμένου να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την αυτόματη αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη των λεπτομερειών των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν τις εν λόγω δραστηριότητες. (25) Οι κάτοχοι των τίτλων φαρμακευτικής εκπαίδευσης είναι ειδικοί στον τομέα των φαρμάκων και θα πρέπει να μπορούν να αναλάβουν, κατ' αρχήν, σε όλα τα κράτη μέλη, ένα ελάχιστο πεδίο δραστηριοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα. Ο καθορισμός αυτού του ελάχιστου πεδίου από την παρούσα οδηγία, αφενός, δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των προσβάσιμων για τους φαρμακοποιούς δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τις αναλύσεις ιατρικής βιολογίας και, αφετέρου, δεν πρέπει να δημιουργεί μονοπώλιο υπέρ των επαγγελματιών αυτών, δεδομένου ότι η εγκαθίδρυση μονοπωλίου εμπίπτει πάντοτε στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να απαιτούν συμπληρωματικές προϋποθέσεις εκπαίδευσης για την ανάληψη δραστηριοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στο συντονισμένο ελάχιστο πεδίο δραστηριοτήτων. Επομένως το κράτος μέλος υποδοχής που επιβάλλει τέτοιες προϋποθέσεις θα πρέπει να μπορεί να τις επιβάλει και στους υπηκόους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλων εκπαίδευσης καλυπτόμενων από την αυτόματη αναγνώριση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. (26) Η παρούσα οδηγία δεν διασφαλίζει το συντονισμό όλων των όρων ανάληψης των δραστηριοτήτων του φαρμακευτικού τομέα και την άσκησή τους. Ιδίως, η γεωγραφική κατανομή των φαρμακείων και το μονοπώλιο διανομής φαρμάκων θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η παρούσα οδηγία διατηρεί αμετάβλητες τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που απαγορεύουν στις εταιρείες την άσκηση ορισμένων φαρμακευτικών δραστηριοτήτων ή εξαρτούν την εν λόγω άσκηση από ορισμένες προϋποθέσεις. (27) Η αρχιτεκτονική δημιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η αρμονική ένταξή τους στο περιβάλλον, ο σεβασμός των φυσικών και αστικών τοπίων, καθώς και της κοινής και ιδιωτικής κληρονομιάς αποτελούν δημόσιο συμφέρον. Εφεξής, η αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι των αναγνωρισμένων τίτλων εκπαίδευσης είναι σε θέση να κατανοούν και να εκφράζουν τις ανάγκες των μεμονωμένων ατόμων, των κοινωνικών ομάδων και των συλλογικών φορέων σε θέματα χωροταξίας, σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης των κατασκευών, διατήρησης και αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, καθώς και προστασίας της ισορροπίας της φύσης. (28) Το πεδίο εφαρμογής των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα εμφανίζει ιδιαίτερη ποικιλία. Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι δραστηριότητες του τομέα της αρχιτεκτονικής ασκούνται, de jure ή de facto, από άτομα που φέρουν τον τίτλο του αρχιτέκτονα μόνο ή συνοδευόμενο από άλλο τίτλο, χωρίς ωστόσο τα πρόσωπα αυτά να έχουν το μονοπώλιο άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, εκτός εάν υπάρχουν αντίθετες νομοθετικές διατάξεις. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, ή ορισμένες από αυτές, μπορούν επίσης να ασκούνται από άλλους επαγγελματίες, ιδίως από μηχανικούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη εκπαίδευση στον τομέα της κατασκευής ή της οικοδομικής τέχνης. Για λόγους απλούστευσης, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στην έννοια «αρχιτέκτονας», προκειμένου να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την αυτόματη αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής, με την επιφύλαξη των λεπτομερειών των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν τις εν λόγω δραστηριότητες. (29) Εφόσον εθνικός και ευρωπαϊκού επιπέδου επαγγελματικός οργανισμός ή σύλλογος για νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, υποβάλλει αιτιολογημένη αίτηση για θέσπιση ειδικών διατάξεων για την αναγνώριση προσόντων με βάση το συντονισμό των ελάχιστων όρων απασχόλησης, η Επιτροπή εκτιμά το σκόπιμο της έγκρισης πρότασης για τροποποίηση της παρούσας οδηγίας. (30) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν ενιαίοι τύποι και διαδικαστικοί κανόνες εφαρμογής του, καθώς και ορισμένες λεπτομέρειες άσκησης του επαγγέλματος. (31) Θα πρέπει να οργανωθούν τα μέσα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, εφόσον η εν λόγω συνεργασία είναι πιθανόν να διευκολύνει την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. (32) Η θέσπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επαγγελματικών ταυτοτήτων από επαγγελματικές ενώσεις ή οργανώσεις, θα μπορούσε να διευκολύνει την κινητικότητα των επαγγελματιών, ιδίως με την επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους υποδοχής και του κράτους μέλους καταγωγής. Αυτές οι επαγγελματικές ταυτότητες θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της σταδιοδρομίας επαγγελματιών που εγκαθίστανται σε διάφορα κράτη μέλη. Οι ταυτότητες αυτές θα μπορούσαν να περιέχουν πληροφορίες, τηρουμένων πλήρως των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων, σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα του κατόχου (πανεπιστήμιο ή ίδρυμα στο οποίο σπούδασε, προσόντα που αποκτήθηκαν, επαγγελματική πείρα), τη νόμιμή του εγκατάσταση, κυρώσεις που έχει δεχθεί σχετικά με το επάγγελμά του και λεπτομερή στοιχεία της εκάστοτε αρμόδιας αρχής. (33) Η δημιουργία δικτύου σημείων επαφής, έργο των οποίων θα είναι να παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια στους πολίτες των κρατών μελών, θα καταστήσει δυνατή τη διασφάλιση διαφάνειας του συστήματος αναγνώρισης. Αυτά τα σημεία επαφής θα παρέχουν σε όλους τους πολίτες που το ζητούν, καθώς και στην Επιτροπή, όλες τις πληροφορίες και τις διευθύνσεις σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης. Η υπόδειξη ενός και μόνο σημείου επαφής από κάθε κράτος μέλος στο δίκτυό του δεν θίγει την οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αυτό δεν εμποδίζει να υποδειχθούν πολλά γραφεία σε εθνικό επίπεδο και το σημείο επαφής που έχει υποδειχθεί στο πλαίσιο του προαναφερθέντος δικτύου να είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό με τα άλλα γραφεία και να ενημερώνει τον πολίτη, όπου απαιτείται, σχετικά με τις λεπτομέρειες περί του οικείου αρμοδίου γραφείου. (34) Η διαχείριση των διαφόρων καθεστώτων αναγνώρισης που θεσπίστηκαν από τις τομεακές οδηγίες και το γενικό σύστημα, αποδείχθηκε επαχθής και περίπλοκη. Επομένως, κρίνεται σκόπιμη η απλούστευση της διαχείρισης και η επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας ώστε να συνυπολογίζεται η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, ιδίως εφόσον οι ελάχιστοι όροι εκπαίδευσης συντονίζονται με σκοπό την αυτόματη αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συγκροτηθεί ενιαία επιτροπή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, με τη διασφάλιση της δέουσας συμμετοχής των εκπροσώπων των επαγγελματικών οργανώσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης. (35) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28 Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (20). (36) Η εκπόνηση, από τα κράτη μέλη, περιοδικής έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, όπου θα περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία, θα δίνει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος του συστήματος στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. (37) Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί κατάλληλη διαδικασία για την έγκριση προσωρινών μέτρων, σε περίπτωση που η εφαρμογή διάταξης της παρούσας οδηγίας παρουσιάσει σημαντικές δυσχέρειες σε ένα κράτος μέλος. (38) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και τον καθορισμό των δραστηριοτήτων που πρέπει να ασκούνται στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος. (39) Δεδομένης της ταχύτητας των τεχνολογικών εξελίξεων και της επιστημονικής προόδου, η δια βίου μάθηση προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία για μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν τους όρους με τους οποίους, χάρη σε κατάλληλη συνεχή εκπαίδευση, οι επαγγελματίες θα ενημερώνονται για την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. (40) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας ήτοι ο εξορθολογισμός, η απλούστευση και η βελτίωση των κανόνων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, να υλοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις ελάχιστες απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των εν λόγω στόχων. (41) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 39 παράγραφος 4 και του άρθρου 45 της συνθήκης, ιδίως όσον αφορά τους συμβολαιογράφους. (42) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης και την παροχή υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη άλλων ειδικών νομικών διατάξεων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όπως διατάξεις που υφίστανται στον τομέα των μεταφορών, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των νομίμων ελεγκτών. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη λειτουργία της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ, της 22ας Μαρτίου 1977, περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (21) ή της οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Φεβρουαρίου 1998, για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (22). Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των δικηγόρων όσον αφορά το δικαίωμα άμεσης εγκατάστασης βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. (43) Εφόσον υπόκεινται σε νομοθετική ρύθμιση, η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει επίσης τα ελεύθερα επαγγέλματα, τα οποία είναι, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τα επαγγέλματα που ασκούν με βάση σχετικά επαγγελματικά προσόντα σε προσωπική, υπεύθυνη και επαγγελματικά ανεξάρτητη βάση, όσοι παρέχουν διανοητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εννοιολογικού σχεδιασμού, προς το συμφέρον του πελάτη και του κοινού. Η άσκηση του επαγγέλματος ενδέχεται να υπόκειται στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη συνθήκη, σε ειδικούς νομικούς περιορισμούς που βασίζονται στην εθνική νομοθεσία και στις διατάξεις που θεσπίζουν αυτόνομα, στο πλαίσιο αυτό, οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί αντιπροσωπευτικοί φορείς, για τη διασφάλιση και ανάπτυξη του επαγγελματισμού και της ποιότητας των υπηρεσιών και για την εμπιστευτικότητα των σχέσεων με τους πελάτες. (44) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και των καταναλωτών, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το κράτος μέλος που εξαρτά την ανάληψη ή την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, στην επικράτειά του, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων (στο εξής αναφερόμενο ως το «κράτος μέλος υποδοχής») αναγνωρίζει, για την ανάληψη και την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη μέλη καταγωγής») δίνοντας στον κάτοχό τους το δικαίωμα να ασκεί εκεί αυτό το επάγγελμα. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα. 2.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει, σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του, την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στην επικράτειά του, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), στους υπηκόους κρατών μελών που είναι κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων τα οποία δεν έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος. Όσον αφορά τα επαγγέλματα που εμπίπτουν στον τίτλο III κεφάλαιο III, αυτή η πρώτη αναγνώριση πρέπει να συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης που ορίζονται στο εν λόγω κεφάλαιο. 3.   Όταν για ένα συγκεκριμένο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν θεσπισθεί, με χωριστή κοινοτική νομοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθμίσεις που σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσώπων, δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 3 Ορισμοί 1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται: α) ως «νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα», η επαγγελματική δραστηριότητα ή το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας από τους όρους άσκησης εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων· ειδικότερα, όρο άσκησης συνιστά η χρήση επαγγελματικού τίτλου που περιορίζεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μόνο σε όποιον κατέχει συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν. Όταν η ανωτέρω φράση δεν έχει εφαρμογή, επάγγελμα αναφερόμενο στην παράγραφο 2 εξομοιώνεται προς νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα· β) ως «επαγγελματικά προσόντα», τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο εκπαίδευσης, από βεβαίωση επάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 11, στοιχείο α), εδάφιο (i) ή/και από επαγγελματική πείρα· γ) ως «τίτλος εκπαίδευσης», τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, και βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο, στην Κοινότητα. Όταν η ανωτέρω φράση δεν έχει εφαρμογή, τίτλος εκπαίδευσης αναφερόμενος στην παράγραφο 3 εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης· δ) «αρμόδια αρχή», οιαδήποτε αρχή ή οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τα κράτη μέλη να χορηγεί ή να παραλαμβάνει τους τίτλους εκπαίδευσης και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς και να παραλαμβάνει τις αιτήσεις και να λαμβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία· ε) ως «νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση», κάθε εκπαίδευση η οποία είναι άμεσα προσανατολισμένη στην άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος και συνίσταται σε κύκλο σπουδών που ενδεχομένως συμπληρώνεται από επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος. στ) ως «επαγγελματική πείρα», η πραγματική και νόμιμη άσκηση του σχετικού επαγγέλματος σ' ένα κράτος μέλος· ζ) ως «πρακτική άσκηση προσαρμογής», η άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, που πραγματοποιείται στο κράτος μέλος υποδοχής υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου επαγγελματία και που συνοδεύεται, ενδεχομένως, από συμπληρωματική εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση υπόκειται σε αξιολόγηση. Οι λεπτομερείς κανόνες της πρακτικής άσκησης και της αξιολόγησής της καθώς και το νομικό καθεστώς του ασκούμενου μετανάστη καθορίζονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. η) ως «δοκιμασία επάρκειας», έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος, διενεργείται δε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής με σκοπό να εκτιμηθεί η ικανότητα του αιτούντος να εξασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο εν λόγω κράτος μέλος. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, οι αρμόδιες αρχές, με βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτεί το κράτος μέλος υποδοχής με την εκπαίδευση του αιτούντος, καταρτίζουν κατάλογο των τομέων γνώσεων οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή τον τίτλο ή τίτλους εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών. θ) ως «διευθυντής επιχείρησης», κάθε πρόσωπο που έχει ασκήσει σε επιχείρηση του αντίστοιχου επαγγελματικού κλάδου: i) είτε τα καθήκοντα διευθυντή επιχείρησης ή υποκαταστήματος επιχείρησης, ii) είτε τα καθήκοντα αναπληρωτή του επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης, εφόσον τα καθήκοντα αυτά συνεπάγονται ευθύνη ανάλογη με την ευθύνη του επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης ή, iii) είτε τα καθήκοντα διευθυντικού στελέχους επιφορτισμένου με καθήκοντα εμπορικής ή/και τεχνικής φύσεως και υπεύθυνου για ένα ή περισσότερα τμήματα της επιχείρησης. 2.   Εξομοιώνεται προς νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα το επάγγελμα που ασκείται από τα μέλη ένωσης ή οργάνωσης του παραρτήματος Ι. Οι ενώσεις ή οργανώσεις που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο έχουν ιδίως ως στόχο την προαγωγή και διατήρηση της στάθμης του οικείου επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό ειδική μορφή σε κράτος μέλος και χορηγούν στα μέλη τους τίτλο εκπαίδευσης, τα υποβάλλουν σε κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς τους οποίους θεσπίζουν οι ίδιες, και παρέχουν σ' αυτά το δικαίωμα να κάνουν χρήση τίτλου ή συντομογραφίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης. Κάθε φορά που ένα κράτος μέλος παραχωρεί την αναγνώριση σε ένωση ή οργάνωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3.   Εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης κάθε τίτλος εκπαίδευσης που χορηγείται από τρίτη χώρα, εφόσον ο κάτοχός του διαθέτει στο συγκεκριμένο επάγγελμα τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος. Άρθρο 4 Αποτελέσματα της αναγνώρισης 1.   Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από το κράτος μέλος υποδοχής παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει, στο εν λόγω κράτος μέλος, πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, και να το ασκεί στο κράτος μέλος υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι υπήκοοί του. 2.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το επάγγελμα που επιθυμεί να ασκήσει ο αιτών στο κράτος μέλος υποδοχής είναι το ίδιο με εκείνο για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες. ΤΙΤΛΟΣ II ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 5 Αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 1.   Υπό την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, καθώς και των άρθρων 6 και 7 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος, για λόγους που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα: α) εάν ο πάροχος είναι νομίμως εγκατεστημένος σε κράτος μέλος με σκοπό να ασκεί εκεί αυτό το επάγγελμα (στο εξής αναφερόμενο ως το «κράτος μέλος εγκατάστασης») και β) σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου σε άλλο κράτος μέλος, εάν έχει ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα ετών που προηγούνται της παροχής στο κράτος μέλος εγκατάστασης, εφόσον το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος. Ο όρος κατά τον οποίο απαιτείται η επί διετία άσκηση του επαγγέλματος δεν ισχύει εφόσον είτε το επάγγελμα είτε η εκπαίδευση για το εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη. 2.   Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ο πάροχος μετακινείται στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής προκειμένου να ασκήσει, προσωρινά και περιστασιακά, το επάγγελμα στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1. Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής. 3.   Σε περίπτωση μετακίνησής του, ο πάροχος υπόκειται σε επαγγελματικούς κανόνες, επαγγελματικού, καταστατικού ή διοικητικού χαρακτήρα που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και σοβαρή επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τους επαγγελματίες που ασκούν εκεί το ίδιο επάγγελμα. Άρθρο 6 Απαλλαγές Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, το κράτος μέλος υποδοχής απαλλάσσει τους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος παρόχους υπηρεσιών ιδίως από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του και οι οποίες αφορούν: α) την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή σε επαγγελματικό φορέα. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στην επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν είτε προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα ή τυπική προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό οργανισμό, υπό τον όρο ότι οι διαδικασίες αυτές δεν καθυστερούν ούτε περιπλέκουν με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγονται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει στη σχετική επαγγελματική οργάνωση ή φορέα, αντίγραφο της δήλωσης και, ενδεχομένως, της ανανέωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, συνοδευόμενη, για τα επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, ή τα οποία αναγνωρίζονται αυτομάτως δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, από αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και τούτο συνιστά αυτόματη προσωρινή εγγραφή ή τυπική προσχώρηση για το στόχο αυτό· β) την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων. Πάντως, ο πάροχος ενημερώνει τον αναφερόμενο ανωτέρω στο στοιχείο β) φορέα, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή. Άρθρο 7 Προηγούμενη δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου 1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον πάροχο, κατά την πρώτη του μετακίνηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο για να παράσχει υπηρεσίες, να πληροφορεί σχετικά την αρμόδια για το οικείο επάγγελμα αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, με προηγούμενη γραπτή δήλωση που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη. Η εν λόγω δήλωση ανανεώνεται άπαξ ετησίως εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή ευκαιριακά υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Ο πάροχος μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση με οιοδήποτε μέσον. 2.   Επί πλέον, κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν η δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου· β) βεβαίωση ότι ο δικαιούχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης· γ) αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων· δ) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), την απόδειξη με κάθε μέσον ότι ο πάροχος έχει ασκήσει τις εν λόγω δραστηριότητες επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών· ε) για επαγγέλματα στον τομέα της ασφάλειας, εφόσον το κράτος μέλος το απαιτεί για τους πολίτες του, λευκό ποινικό μητρώο. 3.   Η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό το κράτος μέλος υφίσταται νομοθετικά κατοχυρωμένος τίτλος για την οικεία επαγγελματική δραστηριότητα. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση με τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους υποδοχής. Σε περίπτωση που ο εν λόγω επαγγελματικός τίτλος δεν υφίσταται στο κράτος μέλος εγκατάστασης, ο πάροχος αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσής του, στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες αυτού του κράτους μέλους. Κατ' εξαίρεση, η υπηρεσία παρέχεται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους υποδοχής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. 4.   Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να προβεί για το οικείο επάγγελμα σε έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών. Ο εν λόγω προηγούμενος έλεγχος είναι δυνατός μόνο εφόσον αποσκοπεί στην αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του παρόχου και εφόσον δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Εντός ενός μηνός το πολύ από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, η αρμόδια αρχή επιδιώκει να ενημερώσει τον πάροχο είτε σχετικά με την απόφασή της να μην ελέγξει τα προσόντα του, είτε σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού. Εάν υπάρχει δυσκολία η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στον πάροχο, εντός του πρώτου μηνός, το λόγο της καθυστέρησης και την προθεσμία για τη λήψη απόφασης, η οποία πρέπει να έχει ληφθεί οριστικά εντός του δευτέρου μηνός από την παραλαβή όλων των εγγράφων. Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στο κράτος μέλος υποδοχής, και στο βαθμό που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, το κράτος μέλος υποδοχής οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις και ικανότητες που του έλειπαν, ιδίως μέσω δοκιμασίας επάρκειας. Εν πάση περιπτώσει, η παροχή υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να αρχίζει τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση κατ' εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση της αρμόδιας αρχής εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να παρασχεθούν. Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν επαληθευθεί τα επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους υποδοχής. Άρθρο 8 Διοικητική συνεργασία 1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν να ζητήσουν, για κάθε παροχή υπηρεσιών, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά του παρόχου καθώς και με την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 56. 2.   Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν την ανταλλαγή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών ώστε να διεκπεραιώνονται καταλλήλως όλες οι καταγγελίες αποδέκτη υπηρεσίας κατά παρόχου υπηρεσίας. Οι αποδέκτες υπηρεσίας ενημερώνονται σχετικά με την έκβαση της καταγγελίας. Άρθρο 9 Πληροφορίες προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του παρόχου, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν να ζητούν από τον πάροχο, κατά περίπτωση, να παράσχει στον αποδέκτη τις υπηρεσίας τις ακόλουθες πληροφορίες: α) εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο μητρώο, το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό μητρώου του, ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω μητρώο· β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο κράτος μέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής· γ) κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος· δ) τον επαγγελματικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε· ε) εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή ΦΠΑ, τον αριθμό φορολογικού μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17 Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (23)· στ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη. ΤΙΤΛΟΣ III ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό σύστημα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πεδίο εφαρμογής Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλα τα επαγγέλματα που δεν καλύπτονται από τα κεφάλαια II και III του παρόντος τίτλου, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών, για συγκεκριμένους και εξαιρετικούς λόγους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ανωτέρω κεφάλαια: α) για τις δραστηριότητες του παραρτήματος IV, όταν ο μετανάστης δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 17, 18 και 19· β) για ιατρούς βασικής εκπαίδευσης, ειδικευμένους ιατρούς, νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρους, ειδικευμένους οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, μαίες/μαιευτές, φαρμακοποιούς και αρχιτέκτονες, όταν ο μετανάστης δεν πληροί τις απαιτήσεις ουσιαστικής και νόμιμης επαγγελματικής άσκησης που αναφέρονται στα άρθρα 23, 27, 33, 37, 39, 43 και 49· γ) για αρχιτέκτονες, όταν ο μετανάστης είναι κάτοχος τίτλου εκπαίδευσης που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα V, σημείο 5.7· δ) υπό την επιφύλαξη των άρθρων 21 παράγραφος 1, 23 και 27, για ιατρούς, νοσοκόμους, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, μαίες/μαιευτές, φαρμακοποιούς και αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητος που πρέπει να ακολουθεί μετά την εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 και 5.7.1, αποκλειστικά και μόνο για την αναγνώριση της συγκεκριμένης ειδικότητας· ε) για νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη και ειδικευμένους νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητος που πρέπει να ακολουθεί μετά την εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2, όταν ο μετανάστης ζητεί αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο οι σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται από ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν έχουν εκπαιδευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη· στ) για ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν έχουν εκπαιδευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, όταν ο μετανάστης ζητεί αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο οι σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται από νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν έχουν εκπαιδευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη ή ειδικευμένους νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητος που πρέπει να ακολουθεί μετά την εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2· ζ) για τους μετανάστες που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3, παράγραφος 3. Άρθρο 11 Επίπεδα προσόντων Για την εφαρμογή του άρθρου 13, ορίζονται τα ακόλουθα τέσσερα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. α) βεβαίωση επάρκειας που χορηγείται από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, βάσει: i) είτε εκπαίδευσης που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος κατά την έννοια των στοιχείων β), γ), δ) ή ε) ή ειδικής εξέτασης χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, ή της άσκησης του επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία, ii) είτε γενικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της έχει αποκτήσει γενικές γνώσεις. β) πιστοποιητικό που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, i) είτε γενικής εκπαίδευσης, συμπληρωμένου με κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης άλλον από εκείνους περί των οποίων το στοιχείο γ) ή/και με την επιπλέον αυτού του κύκλου σπουδών απαιτούμενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος, ii) είτε τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμπληρωμένου ενδεχομένως με κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης από εκείνους περί των οποίων το στοιχείο i) ή/και με την επιπλέον αυτού του κύκλου σπουδών απαιτούμενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος· γ) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς: i) είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόμενη στα στοιχεία δ) και ε), διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή την ολοκλήρωση ισοδύναμης σχολικής εκπαίδευσης στο δεύτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση, ii) είτε, στην περίπτωση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, κύκλος εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, ισότιμος με το επίπεδο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο ανωτέρω στοιχείο i), ο οποίος παρέχει συγκρίσιμο επαγγελματικό επίπεδο και προετοιμάζει για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου ευθυνών και καθηκόντων. Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙ μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση που καλύπτει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη φράση· δ) δίπλωμα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών και όχι άνω των τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση· ε) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών ή αντίστοιχης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλο ίδρυμα ανάλογου επιπέδου, καθώς και, ενδεχομένως, την επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να απαιτείται συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών. Άρθρο 12 Εξομοιούμενη εκπαίδευση Εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης που πιστοποιεί εκπαίδευση του άρθρου 11, ακόμη και ως προς το οικείο επίπεδο, κάθε τίτλος εκπαίδευσης ή σύνολο τίτλων εκπαίδευσης που χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης εντός της Κοινότητας, έχει αναγνωριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει τα ίδια δικαιώματα ανάληψης ή άσκησης επαγγέλματος, ή προετοιμάζει για την άσκηση του επαγγέλματος. Εξομοιώνεται επίσης προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης, υπό τους ίδιους όρους με τους προβλεπόμενους στο πρώτο εδάφιο, κάθε επαγγελματικό προσόν που, χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους καταγωγής σχετικά με την ανάληψη ή την άσκηση ενός επαγγέλματος, παρέχει στον κάτοχό του κεκτημένα δικαιώματα δυνάμει των εν λόγω διατάξεων. Τούτο ισχύει ιδίως εάν το κράτος μέλος καταγωγής αυξήσει το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για την εισδοχή σε επάγγελμα και την άσκησή του και εάν κάποιος που έχει παλαιότερα εκπαιδευθεί κατά τρόπον που δεν ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις, απολαμβάνει κεκτημένα δικαιώματα λόγω εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων· στην περίπτωση αυτή η παλαιότερη εκπαίδευση θεωρείται από το κράτος μέλος υποδοχής, για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 13, αντίστοιχη με το επίπεδο της νέας εκπαίδευσης. Άρθρο 13 Προϋποθέσεις αναγνώρισης 1.   Εάν σε ένα κράτος μέλος υποδοχής απαιτείται για την ανάληψη ή την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος η κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους παρέχει την δυνατότητα ανάληψης του οικείου επαγγέλματος και της άσκησής του, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους υπηκόους του, στους αιτούντες που είναι κάτοχοι της βεβαίωσης επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στην επικράτειά του. Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους· β) να βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελματικών προσόντων τουλάχιστον ισοδύναμο με το αμέσως προηγούμενο επίπεδο εκείνου που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 11. 2.   Η δυνατότητα ανάληψης του επαγγέλματος και η άσκησή του, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, παρέχονται επίσης στους αιτούντες που έχουν ασκήσει το επάγγελμα που εξετάζεται στην εν λόγω παράγραφο με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη κατά την τελευταία δεκαετία, σε άλλο κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει νομοθετικά το εν λόγω επάγγελμα, και οι οποίοι διαθέτουν μία ή περισσότερες βεβαιώσεις επάρκειας ή έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης. Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους· β) βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελματικών προσόντων τουλάχιστον ισοδύναμο προς το αμέσως προηγούμενο επίπεδο εκείνου που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 11· γ) πιστοποιούν την προετοιμασία του αιτούντος για την άσκηση του οικείου επαγγέλματος. Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να απαιτείται η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο διετής επαγγελματική πείρα, όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών πιστοποιούν εκπαίδευση και κατάρτιση νομοθετικά κατοχυρωμένη κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στα επίπεδα προσόντων που περιγράφονται στο άρθρο 11 στοιχεία β), γ), δ) ή ε). Ως νομοθετικά κατοχυρωμένος κύκλος εκπαίδευσης και κατάρτισης στο επίπεδο που περιγράφεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) θεωρείται ιδίως ο αναφερόμενος στο παράρτημα ΙΙΙ. Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙΙ μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη εκπαίδευση που παρέχει ανάλογο επαγγελματικό επίπεδο και που προετοιμάζει τον εκπαιδευόμενο για ανάλογο επίπεδο ευθυνών και καθηκόντων. 3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β) και την παράγραφο 2 στοιχείο β), το κράτος μέλος υποδοχής επιτρέπει την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, όταν η ανάληψη του εν λόγω επαγγέλματος στο έδαφός του προϋποθέτει την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων ετών και ο αιτών διαθέτει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ). Άρθρο 14 Αντισταθμιστικά μέτρα 1.   Το άρθρο 13 δεν κωλύει το κράτος μέλος υποδοχής να απαιτεί από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ' ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσης που επικαλείται δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφοι 1 ή 2, είναι μικρότερη κατά τουλάχιστον ένα έτος από εκείνη που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής· β) εφόσον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τον απαιτούμενο τίτλο εκπαίδευσης στο κράτος μέλος υποδοχής· γ) εφόσον το νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικώς κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 και εφόσον η εν λόγω διαφορά συνίσταται στη συγκεκριμένη εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής και η οποία αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών. 2.   Εάν το κράτος μέλος υποδοχής κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οφείλει να παρέχει στον αιτούντα την ευχέρεια επιλογής μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας. Εφόσον κράτος μέλος φρονεί ότι, για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, είναι απαραίτητη η παρέκκλιση από την επιλογή που παρέχεται στον αιτούντα μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας δυνάμει του πρώτου εδαφίου, ενημερώνει σχετικώς εκ των προτέρων τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προσκομίζοντας κατάλληλη αιτιολόγηση για την εν λόγω παρέκκλιση. Εάν η Επιτροπή, αφού λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, θεωρεί ότι η εξεταζόμενη στο δεύτερο εδάφιο παρέκκλιση δεν ενδείκνυται ή δεν συνάδει προς την κοινοτική νομοθεσία, ζητεί από το οικείο κράτος μέλος, εντός τριών μηνών, να αρνηθεί να λάβει το εξεταζόμενο μέτρο. Ελλείψει αντίδρασης εκ μέρους της Επιτροπής κατά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, η παρέκκλιση δύναται να εφαρμοστεί. 3.   Κατά παρέκκλιση της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με την οποία ο αιτών έχει το δικαίωμα επιλογής, όσον αφορά τα επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων απαιτείται συγκεκριμένη γνώση του εθνικού δικαίου και των οποίων ουσιαστικό και σταθερό στοιχείο της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι η παροχή συμβουλών ή/και βοήθειας σχετικά με το εθνικό δίκαιο, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να ορίζει είτε περίοδο προσαρμογής είτε δοκιμασία επάρκειας. Αυτό ισχύει επίσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχεία β) και γ), δ) σχετικά με τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους, στ) εάν ο μετανάστης ζητεί αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο οι οικείες επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται από νοσοκόμους υπεύθυνους για την παροχή γενικής περίθαλψης ή ειδικευμένους νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητος που πρέπει να ακολουθεί μετά την εκπαίδευση για την απόκτηση των τίτλων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2 και στο άρθρο 10 στοιχείο ζ). Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 10 α), το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να απαιτήσει περίοδο προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας όταν ο μετανάστης προτίθεται να ασκήσει, ως αυτοαπασχολούμενος ή ως διευθυντής επιχειρήσεως, επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν τη γνώση και εφαρμογή ισχυόντων ειδικών εθνικών κανόνων, στο μέτρο που η γνώση και εφαρμογή των εθνικών αυτών κανόνων απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής για την πρόσβαση των υπηκόων του στη σχετική δραστηριότητα. 4.   Για λόγους εφαρμογής της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ), νοούνται ως «τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των οποίων η γνώση είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο μετανάστης παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τη διάρκεια ή το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής. 5.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται δεόντως τηρούμενης της αρχής της αναλογικότητας. Ειδικότερα, εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή την υποβολή του σε δοκιμασία επάρκειας, πρέπει κατ' αρχάς να εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις που έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας του σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή μερικώς, την ουσιώδη διαφορά για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 4. Άρθρο 15 Απαλλαγή από αντισταθμιστικά μέτρα λόγω κοινών βάσεων 1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «κοινές βάσεις» ορίζονται σειρές κριτηρίων επαγγελματικών προσόντων, κατάλληλων ώστε να αντισταθμίζουν τις ουσιαστικές διαφορές που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μεταξύ των διάφορων κρατών μελών ως προς τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για ένα δεδομένο επάγγελμα. Οι ουσιαστικές αυτές διαφορές προσδιορίζονται με συγκρίσεις της διάρκειας και του περιεχομένου της εκπαίδευσης στα δύο τρίτα τουλάχιστον των κρατών μελών, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη που κατοχυρώνουν νομοθετικά το συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι διαφορές όσον αφορά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης μπορεί να προκύπτουν από σημαντικές διαφορές όσον αφορά το πεδίο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 2.   Οι κοινές βάσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη ή επαγγελματικές ενώσεις ή επαγγελματικούς οργανισμούς που είναι αντιπροσωπευτικοί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, κρίνει ότι ένα σχέδιο κοινής βάσης διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, μπορεί να υποβάλει σχέδια μέτρων ενόψει της θέσπισής τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2. 3.   Εάν τα επαγγελματικά προσόντα του αιτούντος πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο μέτρο το οποίο θεσπίσθηκε κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος υποδοχής δεν εφαρμόζει τα αντισταθμιστικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 14. 4.   Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελμάτων στην επικράτειά τους καθώς και το περιεχόμενο και την οργάνωση των συστημάτων τους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 5.   Εάν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι τα κριτήρια που περιέχονται σε μέτρο το οποίο έχει θεσπισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν παρέχουν πλέον τα απαραίτητα εχέγγυα ως προς τα επαγγελματικά προσόντα, το γνωστοποιεί στην Επιτροπή, η οποία υποβάλλει, ενδεχομένως, σχέδιο μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2. 6.   Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος άρθρου και, εφόσον είναι απαραίτητο, κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας Άρθρο 16 Απαιτήσεις σχετικά με την επαγγελματική πείρα Εφόσον, σε ένα κράτος μέλος, η ανάληψη ή η άσκηση μίας από τις δραστηριότητες του παραρτήματος IV εξαρτάται από την κατοχή γενικών εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, το συγκεκριμένο κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη των εν λόγω γνώσεων και ικανοτήτων την προηγούμενη άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. Ο αιτών πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την άσκηση αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19. Άρθρο 17 Δραστηριότητες του καταλόγου Ι του παραρτήματος IV 1.   Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος IV, η προηγούμενη άσκηση της οικείας δραστηριότητας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί: α) είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης· β) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα· γ) είτε επί τέσσερα συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον διετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα· δ) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχιστον πέντε έτη· ε) είτε επί πέντε συναπτά έτη ως διευθυντικό στέλεχος, εκ των οποίων επί τρία τουλάχιστον συναπτά έτη επιφορτισμένος με καθήκοντα τεχνικής φύσεως και υπεύθυνος για ένα τουλάχιστον τμήμα της επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα. 2.   Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και δ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου στην αρμόδια αρχή για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 56. 3.   Για δραστηριότητες της ομάδας ex 855 της ονοματολογίας ΔΤΤΒ, κομμωτήρια, η παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν εφαρμόζεται. Άρθρο 18 Δραστηριότητες του καταλόγου ΙΙ του παραρτήματος IV 1.   Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΙΙΙ του παραρτήματος IV, η προηγούμενη άσκηση της οικείας δραστηριότητας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί: α) είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης· β) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα· γ) είτε επί τέσσερα συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον διετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα· δ) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχιστον πέντε έτη, ε) είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα· στ) είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα. 2.   Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και δ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου στην αρμόδια αρχή για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 56. Άρθρο 19 Δραστηριότητες του καταλόγου IΙΙ του παραρτήματος IV 1.   Στην περίπτωση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΙΙΙ του παραρτήματος IV, η προηγούμενη άσκηση της οικείας δραστηριότητας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί: α) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης· β) είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα· γ) είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχιστον τρία έτη· δ) είτε επί τρία συναπτά έτη ως μισθωτός, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα. 2.   Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και γ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου στην αρμόδια αρχή για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 56. Άρθρο 20 Τροποποίηση του καταλόγου των δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV Οι κατάλογοι των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας δυνάμει του άρθρου 16, δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 προκειμένου να ενημερωθεί ή να διευκρινιστεί η ονοματολογία, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις εκάστοτε κατηγορίες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης Τμήμα 1 Γενικές διατάξεις Άρθρο 21 Αρχή της αυτόματης αναγνώρισης 1.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ως ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, ως οδοντιάτρου, ως ειδικευμένου οδοντιάτρου, ως κτηνιάτρου, ως φαρμακοποιού και ως αρχιτέκτονα, οι οποίοι εμφαίνονται στο παράρτημα V υπό τα σημεία, αντιστοίχως, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 και 5.7.1, εφόσον πληρούν τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης για τους οποίους γίνεται αντιστοίχως λόγος στα άρθρα 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 και 46, παρέχοντάς τους την ίδια ισχύ, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην επικράτειά του, με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο. Οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να χορηγούνται από τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών και να συνοδεύονται, ενδεχομένως, από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 και 5.7.1 αντίστοιχα. Οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στα άρθρα 23, 27, 33, 37, 39 και 49. 2.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, για την άσκηση δραστηριοτήτων γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, τους τίτλους εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημείο 5.1.4 και χορηγούνται σε υπηκόους των κρατών μελών από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης του άρθρου 28. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 30. 3.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους μαιευτικής εκπαίδευσης που χορηγούνται στους υπηκόους κρατών μελών από τα άλλα κράτη μέλη και οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα V, σημείο 5.5.2, πληρούν τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης του άρθρο 40 και τους όρους εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 41, παρέχοντάς τους την ίδια ισχύ, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην επικράτειά του, με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο. Η παρούσα διάταξη ισχύει με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στα άρθρα 23 και 43. 4.   Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αποδώσουν ισχύ στους τίτλους εκπαίδευσης περί των οποίων το παράρτημα V, σημείο 5.6.2 για τη δημιουργία νέων φαρμακείων ανοικτών στο κοινό. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοούνται επίσης ως νέα τα φαρμακεία που άνοιξαν εντός των τριών τελευταίων ετών. 5.   Οι αναφερόμενοι στο παράρτημα V, σημείο 5.7.1, τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αποτελούν αντικείμενο αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει της παραγράφου 1 πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία ξεκίνησε το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του κρίσιμου ακαδημαϊκού έτους που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα. 6.   Κάθε κράτος μέλος εξαρτά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή και φαρμακοποιού από την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται αντιστοίχως στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2, διασφαλίζοντας ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει κατά τη συνολική διάρκεια της εκπαίδευσής του, και όταν ενδείκνυται, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 6, 3 στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 38 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 3, και στο άρθρο 44 παράγραφος 3. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 24 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος 3, στο άρθρο 38 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 3 και στο άρθρο 44 παράγραφος 3, δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2, προκειμένου να προσαρμοστούν στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η ενημέρωση αυτή δεν πρέπει να συνεπάγεται, για κανένα κράτος μέλος, τροποποίηση των ισχυουσών νομοθετικών αρχών σχετικά με το νομικό καθεστώς των επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 7.   Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζει για τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης στον τομέα που καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο. Επί πλέον, η γνωστοποίηση αυτή απευθύνεται στα άλλα κράτη μέλη, ως απόδειξη των τίτλων εκπαίδευσης στον τομέα που αναφέρεται στο τμήμα 8. Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας τις ονομασίες που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη για τους τίτλους εκπαίδευσης, καθώς και, ενδεχομένως, το φορέα που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό που συνοδεύει τον εν λόγω τίτλο και τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο, ο οποίος αναφέρεται στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 και 5.7.1 αντίστοιχα. Άρθρο 22 Κοινές διατάξεις σχετικά με την εκπαίδευση Όσον αφορά την εκπαίδευση περί της οποίας τα άρθρα 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 και 46: α) τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εκπαίδευση μερικής παρακολούθησης, υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές· οι αρχές αυτές μεριμνούν προκειμένου η συνολική διάρκεια, το επίπεδο και η ποιότητα της εκπαίδευσης αυτής να μην είναι χαμηλότερου επιπέδου από ότι ισχύει για την εκπαίδευση με πλήρη παρακολούθηση· β) σύμφωνα με τις ιδιαίτερες διαδικασίες εκάστου κράτους μέλους, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ενημερώνονται για τις επαγγελματικές εξελίξεις στο βαθμό που απαιτείται ώστε να εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό. Άρθρο 23 Κεκτημένα δικαιώματα 1.   Με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων που αφορούν ειδικά τα οικεία επαγγέλματα, εφόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης ως ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, ως οδοντιάτρου, ως ειδικευμένου οδοντιάτρου, ως κτηνιάτρου, ως μαίας/μαιευτή και ως φαρμακοποιού, τους οποίους κατέχουν υπήκοοι των κρατών μελών, δεν πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων εκπαίδευσης που αναφέρονται στα άρθρα 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 και 44, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι αυτοί πιστοποιούν επιτυχώς ολοκληρωθείσα εκπαίδευση που ξεκίνησε πριν από τις κρίσιμες ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2, και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι οι κάτοχοί τους ανέλαβαν πράγματι και νομίμως τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 2.   Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται στους τίτλους εκπαίδευσης ως ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, ως οδοντιάτρου, ως ειδικευμένου οδοντιάτρου, ως κτηνιάτρου, ως μαίας/μαιευτή και ως φαρμακοποιού, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί στην επικράτεια της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και δεν πληρούν το σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης που αναφέρονται στα άρθρα 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 και 44 εφόσον οι τίτλοι αυτοί πιστοποιούν επιτυχώς ολοκληρωθείσα εκπαίδευση που ξεκίνησε πριν από: α) τις 3 Οκτωβρίου 1990 για τους ιατρούς βασικής εκπαίδευσης, τους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη νοσοκόμους, τους οδοντιάτρους βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένους οδοντιάτρους, τους κτηνιάτρους, τις μαίες/τους μαιευτές, τους φαρμακοποιούς και β) τις 3 Απριλίου 1992 για τους ειδικευμένους ιατρούς. Οι τίτλοι εκπαίδευσης του πρώτου εδαφίου παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην επικράτεια της Γερμανίας υπό τους ίδιους όρους με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από τις γερμανικές αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2. 3.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 37 παράγραφος 1, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ως ιατρού που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, ως κτηνιάτρου, ως μαίας/μαιευτή, ως φαρμακοποιού και ως αρχιτέκτονα, τους οποίους κατέχουν υπήκοοι των κρατών μελών, και είτε είχαν χορηγηθεί από την πρώην Τσεχοσλοβακία είτε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων είχε αρχίσει, για την Τσεχική Δημοκρατία και την Σλοβακία, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, εφόσον οι αρμόδιες αρχές ενός εκ των δύο προαναφερομένων κρατών μελών βεβαιώνουν ότι οι τίτλοι αυτοί έχουν, στην επικράτειά τους, την ίδια νομική ισχύ με τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν και, όσον αφορά τους αρχιτέκτονες, με τους τίτλους που αναφέρονται για αυτά τα κράτη μέλη στο παράρτημα VI σημείο 6.2, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 45 παράγραφος 2, και όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 48. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 4.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ως ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, ως οδοντιάτρου, ως ειδικευμένου οδοντιάτρου, ως κτηνιάτρου, ως μαίας/μαιευτή, ως φαρμακοποιού και ως αρχιτέκτονα, τους οποίους κατέχουν υπήκοοι των κρατών μελών, και είτε είχαν χορηγηθεί από την πρώην Σοβιετική Ένωση είτε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων είχε αρχίσει, α) για την Εσθονία, πριν από τις 20 Αυγούστου 1991· β) για τη Λετονία, πριν από τις 21 Αυγούστου 1991· γ) για τη Λιθουανία, πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, εφόσον οι αρμόδιες αρχές ενός εκ των τριών προαναφερομένων κρατών μελών βεβαιώνουν ότι οι τίτλοι αυτοί έχουν, στην επικράτειά τους, την ίδια νομική ισχύ με τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν και, όσον αφορά τους αρχιτέκτονες, με τους τίτλους που αναφέρονται για αυτά τα κράτη μέλη, στο παράρτημα VI σημείο 6, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 45 παράγραφος 2, και όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 48. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. Για τους τίτλους κτηνιατρικής εκπαίδευσης που είτε χορηγήθηκαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση είτε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων είχε αρχίσει, για την Εσθονία, πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, η βεβαίωση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι εσθονικές αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 5.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ως ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, ως οδοντιάτρου, ως ειδικευμένου οδοντιάτρου, ως κτηνιάτρου, ως μαίας/μαιευτή, ως φαρμακοποιού και ως αρχιτέκτονα, τους οποίους κατέχουν υπήκοοι των κρατών μελών, και είτε είχαν χορηγηθεί από την πρώην Γιουγκοσλαβία είτε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων είχε αρχίσει, για την Σλοβενία, πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, εφόσον οι αρμόδιες αρχές του προαναφερομένου κράτους μέλους βεβαιώνουν ότι οι τίτλοι αυτοί έχουν, στην επικράτειά του, την ίδια νομική ισχύ με τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν και, όσον αφορά τους αρχιτέκτονες με τους τίτλους που αναφέρονται για αυτό το κράτος μέλος στο παράρτημα VI σημείο 6, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 45 παράγραφος 2, και όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 48. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 6.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι εκπαίδευσης ως ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή και φαρμακοποιού δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που αναφέρονται για το συγκεκριμένο κράτος μέλος στο παράρτημα V σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2, τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από τα εν λόγω κράτη μέλη συνοδευόμενους από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς. Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο βεβαιώνει ότι οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης πιστοποιούν επιτυχώς ολοκληρωθείσα εκπαίδευση σύμφωνη προς τα άρθρα 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 και 44 και εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τους χορήγησε προς αυτούς των οποίων οι ονομασίες εμφανίζονται στο παράρτημα V σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2. Τμήμα 2 Ιατροί Άρθρο 24 Βασική ιατρική εκπαίδευση 1.   Η εισαγωγή στη βασική ιατρική εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για τις συγκεκριμένες αυτές σπουδές. 2.   Η βασική ιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον έξι έτη σπουδών ή 5 500 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που πραγματοποιείται εντός ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου. Όσον αφορά τα πρόσωπα που ξεκίνησαν τις σπουδές τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1972, η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο εκπαίδευση δύναται να περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας έξι μηνών, πραγματοποιούμενη με πλήρη παρακολούθηση υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών. 3.   Η βασική ιατρική εκπαίδευση παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: α) προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζεται η ιατρική καθώς και επαρκή κατανόηση των επιστημονικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετρήσεως των βιολογικών λειτουργιών, της αξιολόγησης των επιστημονικώς διαπιστωμένων γεγονότων και της ανάλυσης των δεδομένων· β) προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης των λειτουργιών και της συμπεριφοράς του ανθρώπινου οργανισμού υγιούς ή ασθενούς, καθώς και των σχέσεων μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του· γ) προσήκουσες γνώσεις των κλινικών θεμάτων και της κλινικής πρακτικής που να παρέχουν συνεκτική εικόνα των σωματικών και διανοητικών ασθενειών, της προληπτικής ιατρικής, της διαγνωστικής και της θεραπευτικής ιατρικής καθώς και της αναπαραγωγής του ανθρώπου· δ) προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτεία σε νοσοκομεία. Άρθρο 25 Εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών 1.   Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την επικύρωση εξαετών σπουδών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού κύκλου που αναφέρεται στο άρθρο 24, κατά τη διάρκεια των οποίων αποκτήθηκαν οι σχετικές γνώσεις βασικής ιατρικής. 2.   Η εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε νοσοκομειακό και πανεπιστημιακό κέντρο ή, ενδεχομένως, σε ίδρυμα ιατρικής περίθαλψης εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών του παραρτήματος V σημείο 5.1.3 να μην υπολείπεται σε διάρκεια εκείνης που αναφέρεται στο εν λόγω σημείο. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών ή φορέων και προϋποθέτει την προσωπική συμμετοχή του ειδικευόμενου ιατρού στη δραστηριότητα και στις ευθύνες που συνεπάγονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. 3.   Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση σε ειδικές θέσεις που έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των ιατρικών δραστηριοτήτων του τμήματος όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών, ώστε ο ειδικευόμενος ιατρός να αφιερώνει στην εν λόγω πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση το σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητάς του καθ' όλη τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας και καθ' όλο το έτος, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές τρόπους. Ως εκ τούτου, οι θέσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο εύλογης αμοιβής. 4.   Τα κράτη μέλη εξαρτούν τη χορήγηση τίτλου εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού από την κατοχή ενός εκ των τίτλων βασικής ιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.1.1. 5.   Η ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.1.3 δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 προκειμένου να προσαρμοστεί στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Άρθρο 26 Ονομασίες εκπαιδεύσεων ειδικευμένων ιατρών Οι τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών που αναφέρονται στο άρθρο 21 είναι εκείνοι που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς του παραρτήματος V σημείο 5.1.2 και αντιστοιχούν, όσον αφορά την συγκεκριμένη εκπαίδευση, στις ισχύουσες στα διάφορα κράτη μέλη ονομασίες οι οποίες εμφανίζονται στο παράρτημα V σημείο 5.1.3. Η ενσωμάτωση στο παράρτημα V σημείο 5.1.3 νέων ιατρικών ειδικοτήτων κοινών τουλάχιστον στα δύο πέμπτα των κρατών μελών, δύναται να αποφασιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2, προκειμένου η παρούσα οδηγία να ενημερώνεται σύμφωνα με την εξέλιξη των εθνικών νομοθεσιών. Άρθρο 27 Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των ειδικευμένων ιατρών 1.   Κάθε κράτος μέλος υποδοχής δύναται να απαιτήσει από τους ειδικευμένους ιατρούς, των οποίων η εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικότητας με μερική παρακολούθηση διέπονταν από τις ισχύουσες κατά την 20 Ιουνίου 1975 νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, και οι οποίοι άρχισαν την εν λόγω εκπαίδευσή τους το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1983, να συνοδεύουν τους τίτλους εκπαίδευσης με πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι αφιερώθηκαν πράγματι και νομίμως στις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 2.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τον τίτλο ειδικευμένου ιατρού που χορηγείται στην Ισπανία στους ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 25 ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης, εφόσον ο εν λόγω τίτλος συνοδεύεται από πιστοποιητικό εκδοθέν από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος υποβλήθηκε επιτυχώς στη δοκιμασία ειδικής επαγγελματικής επάρκειας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο εξαιρετικών μέτρων που αφορούν την αναγνώριση και αναφέρονται στο βασιλικό διάταγμα 1497/99, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος κατέχει συγκρίσιμο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων με εκείνο των ιατρών που κατέχουν τίτλους ειδικευμένου ιατρού οι οποίοι καθορίζονται, όσον αφορά την Ισπανία, στο παράρτημα V σημεία 5.1.2 και 5.1.3. 3.   Κάθε κράτος μέλος που έχει καταργήσει τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για τη χορήγηση των τίτλων εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού που αναφέρονται στο παράρτημα V σημεία 5.1.2 και 5.1.3 και το οποίο έχει λάβει μέτρα σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματα υπέρ των υπηκόων του, αναγνωρίζει στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών το δικαίωμα να επωφελούνται των ίδιων αυτών μέτρων, στο βαθμό που οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης έχουν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία από την οποία το κράτος μέλος υποδοχής έπαυσε να χορηγεί τίτλους εκπαίδευσης για την οικεία ειδικότητα. Οι ημερομηνίες κατάργησης των εν λόγω διατάξεων παρατίθενται στο παράρτημα V σημείο 5.1.3. Άρθρο 28 Ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής 1.   Η εισαγωγή στην ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την επικύρωση εξαετών σπουδών στο πλαίσιο του κύκλου σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 24. 2.   Η ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής, η οποία οδηγεί στην απόκτηση τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006, διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη με πλήρη παρακολούθηση. Όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται μετά την ημερομηνία αυτή, η διάρκεια είναι τουλάχιστον τριετής με πλήρη παρακολούθηση. Όταν ο κύκλος σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 24 περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε εγκεκριμένο νοσοκομειακό περιβάλλον το οποίο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη γενική ιατρική ή σε εγκεκριμένο ιατρείο γενικής ιατρικής ή σε εγκεκριμένο κέντρο στο οποίο οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, η διάρκεια της εν λόγω πρακτικής εκπαίδευσης μπορεί να συμπεριλαμβάνεται, με ανώτατο όριο ενός έτους, στην προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο διάρκεια για τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από την 1η Ιανουαρίου 2006. Η δυνατότητα περί της οποίας το δεύτερο εδάφιο, παρέχεται μόνο στα κράτη μέλη στα οποία η διάρκεια της ειδικής εκπαίδευσης γενικής ιατρικής ήταν διετής κατά την 1η Ιανουαρίου 2001. 3.   Η ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής πραγματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών ή φορέων, είναι δε περισσότερο πρακτικής παρά θεωρητικής φύσεως. Η πρακτική εκπαίδευση παρέχεται, αφενός, επί τουλάχιστον έξι μήνες σε εγκεκριμένο νοσοκομειακό περιβάλλον που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις απαραίτητες υπηρεσίες και, αφετέρου, επί τουλάχιστον έξι μήνες σε εγκεκριμένο ιατρείο γενικής ιατρικής ή σε εγκεκριμένο κέντρο στο οποίο οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη σύμπραξη άλλων υγειονομικών ιδρυμάτων ή φορέων που ασχολούνται με τη γενική ιατρική. Ωστόσο, με την επιφύλαξη των ελάχιστων περιόδων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, η πρακτική εκπαίδευση δύναται να παρέχεται επί έξι μήνες κατ' ανώτατο όριο σε άλλα εγκεκριμένα υγειονομικά ιδρύματα ή σε άλλους εγκεκριμένους υγειονομικούς φορείς που ασχολούνται με τη γενική ιατρική. Η εκπαίδευση προϋποθέτει την προσωπική συμμετοχή του υποψηφίου στην επαγγελματική δραστηριότητα και στις ευθύνες των προσώπων με τα οποία εργάζεται. 4.   Τα κράτη μέλη εξαρτούν τη χορήγηση τίτλου ειδικής εκπαίδευσης γενικής ιατρικής από την κατοχή ενός εκ των τίτλων βασικής ιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.1.1. 5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους τίτλους εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4, σε ιατρό που δεν έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εκπαίδευση, αλλά ο οποίος κατέχει άλλη συμπληρωματική εκπαίδευση πιστοποιούμενη από τίτλο εκπαίδευσης που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους. Ωστόσο, μπορούν να χορηγούν τίτλους εκπαίδευσης μόνο εφόσον οι εν λόγω τίτλοι πιστοποιούν γνώσεις ποιοτικώς ισοδύναμου επιπέδου με τις γνώσεις που παρέχονται από την εκπαίδευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ιδίως κατά πόσον η συμπληρωματική εκπαίδευση που έχει ήδη αποκτήσει ο αιτών, καθώς και η επαγγελματική πείρα του δύνανται να ληφθούν υπόψη προς αντικατάσταση της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τον τίτλο εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4, μόνο εάν ο αιτών έχει αποκτήσει πείρα τουλάχιστον έξι μηνών στη γενική ιατρική σε ιατρείο γενικής ιατρικής ή σε κέντρο όπου οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 3. Άρθρο 29 Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής Κάθε κράτος μέλος εξαρτά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματα, την άσκηση των δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, από την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τον συγκεκριμένο όρο τα άτομα που παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής. Άρθρο 30 Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα των ιατρών γενικής ιατρικής 1.   Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τα κεκτημένα δικαιώματα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως κεκτημένο το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς τον τίτλο εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4, σε όλους τους ιατρούς οι οποίοι απολαύουν του εν λόγω δικαιώματος κατά την κρίσιμη ημερομηνία που αναφέρεται στο εν λόγω σημείο δυνάμει διατάξεων που εφαρμόζονται για το επάγγελμα του ιατρού παρέχοντας πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες ιατρού βασικής εκπαίδευσης, και οι οποίοι κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 ή του άρθρου 23. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους χορηγούν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πιστοποιητικό που βεβαιώνει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζουν, χωρίς τον τίτλο εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4, στους ιατρούς οι οποίοι έχουν κεκτημένα δικαιώματα δυνάμει του πρώτου εδαφίου. 2.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, τα οποία χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών από τα άλλα κράτη μέλη, παρέχοντάς τους, στην επικράτειά του, την ίδια ισχύ με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο και οι οποίοι επιτρέπουν την άσκηση δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Τμήμα 3 Νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη Άρθρο 31 Εκπαίδευση νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη 1.   Η εισαγωγή στην εκπαίδευση νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική εκπαίδευση δέκα ετών, η οποία βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές σχολές νοσοκόμων. 2.   Η εκπαίδευση νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη πραγματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση και περιλαμβάνει τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα V σημείο 5.2.1. Οι κατάλογοι με τους τομείς γνώσεων που παρατίθενται στο παράρτημα V σημείο 5.2.1, δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2, με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η εν λόγω ενημέρωση δεν δύναται να συνεπάγεται, για κανένα κράτος μέλος, τροποποίηση των νομοθετικών αρχών που ισχύουν για το καθεστώς των επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 3.   Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετείς σπουδές ή 4 600 ώρες θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η θεωρητική κατάρτιση καλύπτει τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν μερική εξαίρεση σε πρόσωπα που έχουν λάβει τμήμα της υπό εξέταση εκπαίδευσης στο πλαίσιο άλλης εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου επιπέδου. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο φορέας που είναι επιφορτισμένος με την εκπαίδευση νοσοκόμου να είναι αρμόδιος για το συντονισμό μεταξύ της θεωρητικής και της κλινικής κατάρτισης για το σύνολο του προγράμματος σπουδών. 4.   Η θεωρητική κατάρτιση ορίζεται ως η πτυχή της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας οι υπό κατάρτιση νοσοκόμοι αποκτούν τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, κατανόηση και δεξιότητες για το σχεδιασμό, την παροχή και την αξιολόγηση της συνολικής υγειονομικής περίθαλψης. Η εν λόγω εκπαίδευση παρέχεται από το διδακτικό προσωπικό σε θέματα νοσηλευτικής, καθώς και από άλλα αρμόδια πρόσωπα, στις νοσηλευτικές σχολές και σε άλλους χώρους κατάρτισης που επιλέγονται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 5.   Η κλινική κατάρτιση ορίζεται ως η πτυχή της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση νοσοκόμος μαθαίνει, στο πλαίσιο ομάδας, σε άμεση επαφή με υγιές ή άρρωστο άτομο ή/και σύνολο ανθρώπων (κοινότητα), να σχεδιάζει, να παρέχει και να αξιολογεί την απαιτούμενη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει. Ο εκπαιδευόμενος νοσοκόμος μαθαίνει όχι μόνο να αποτελεί μέλος μιας ομάδας, αλλά και να είναι επικεφαλής ομάδας που οργανώνει τη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής εκπαίδευσης για τα μεμονωμένα άτομα και τις μικρές ομάδες, στο πλαίσιο του υγειονομικού φορέα ή εντός της κοινότητας. Η εν λόγω κατάρτιση πραγματοποιείται στα νοσοκομεία και σε άλλους υγειονομικούς φορείς, καθώς και στο πλαίσιο της κοινότητας, υπό την ευθύνη των διδασκόντων νοσοκόμων και με τη συνεργασία και την αρωγή άλλων ειδικευμένων νοσοκόμων. Άλλο ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να ενσωματωθεί στη διδακτική διεργασία. Οι υπό κατάρτιση νοσοκόμοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανάληψη των ευθυνών που συνεπάγεται η νοσηλευτική περίθαλψη. 6.   Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: α) προσήκουσες γνώσεις των επιστημών στις οποίες βασίζεται η γενική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής γνώσεως του οργανισμού, των φυσιολογικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς των υγιών και των ασθενών προσώπων, καθώς και των σχέσεων που υφίστανται μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του· β) ικανοποιητική γνώση της φύσης και της δεοντολογίας του επαγγέλματος και των γενικών αρχών που αφορούν την υγεία και την περίθαλψη· γ) προσήκουσα κλινική πείρα, η οποία πρέπει να επιλέγεται για τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και να έχει αποκτηθεί υπό τον έλεγχο ειδικευμένων νοσοκόμων και σε χώρους όπου ο αριθμός του ειδικευμένου προσωπικού και ο εξοπλισμός είναι κατάλληλοι για την περίθαλψη των ασθενών από νοσοκόμους· δ) ικανότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία από τη συνεργασία με το προσωπικό αυτό· ε) εμπειρία από τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες του υγειονομικού τομέα. Άρθρο 32 Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι επαγγελματικές δραστηριότητες νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη είναι οι δραστηριότητες που ασκούνται βάσει των επαγγελματικών τίτλων του παραρτήματος V σημείο 5.2.2. Άρθρο 33 Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη 1.   Εφόσον οι γενικοί κανόνες των κεκτημένων δικαιωμάτων εφαρμόζονται στους νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 23 πρέπει να περιλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη χορήγηση νοσηλευτικής περίθαλψης στον ασθενή. 2.   Όσον αφορά τους πολωνικούς τίτλους εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματα ισχύουν μόνον οι παρακάτω διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων. Για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη χορηγήθηκαν από την Πολωνία ή των οποίων η εκπαίδευση άρχισε σ' αυτό το κράτος πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι δε τίτλοι δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 31, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τους κάτωθι αναφερόμενους τίτλους εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη ως επαρκή απόδειξη, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην Πολωνία τις δραστηριότητες νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη κατά τις οριζόμενες περιόδους: α) τίτλος εκπαίδευσης ως νοσοκόμου βασικών σπουδών (dyplom licencjata pielęgniarstwa) : επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού· β) τίτλος εκπαίδευσης ως νοσοκόμου που πιστοποιεί ολοκλήρωση μεταδευτεροβάθμιων σπουδών, χορηγηθέν από ίδρυμα ιατρικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): επί πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να περιλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη χορήγηση νοσηλευτικής περίθαλψης στον ασθενή. 3.   Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσοκόμων που έχουν χορηγηθεί στην Πολωνία σε νοσοκόμους που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 31, που βεβαιώνεται με πτυχίο «bachelor» το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται στο άρθρο 11 της πράξης της 20 Απριλίου 2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσοκόμου και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας της 30 Απριλίου 2004, αριθ. 92, pos. 885) και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 11 Μαΐου 2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσοκόμου και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσοκόμων και μαιών/μάμων (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας της 13 Μαΐου 2004, αριθ. 110, pos. 1170) με στόχο να εξακριβωθεί ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο νοσοκόμων που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία, στην περίπτωση της Πολωνίας, καθορίζονται στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2. Τμήμα 4 Οδοντίατροι Άρθρο 34 Βασική οδοντιατρική εκπαίδευση 1.   Η εισαγωγή στη βασική οδοντιατρική εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση, για τις συγκεκριμένες αυτές σπουδές, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου, σε ένα κράτος μέλος. 2.   Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών πλήρους παρακολούθησης που αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα του παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι οποίες πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου. Οι κατάλογοι με τους τομείς γνώσεων του παραρτήματος V σημείο 5.3.1 μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η εν λόγω ενημέρωση δεν μπορεί να συνεπάγεται, για κανένα κράτος μέλος, τροποποίηση των νομοθετικών αρχών που ισχύουν ως προς το καθεστώς των επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 3.   Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: α) Προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζεται η οδοντιατρική τέχνη καθώς και επαρκή κατανόηση των επιστημονικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετρήσεως των βιολογικών λειτουργιών, της αξιολόγησης των επιστημονικώς διαπιστωμένων γεγονότων και της ανάλυσης των δεδομένων· β) προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης, φυσιολογίας και συμπεριφοράς υγιών και ασθενών, καθώς και της επιρροής του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου, κατά το μέτρο που τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την οδοντιατρική· γ) προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης και της λειτουργίας των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, ασθενών και υγιών καθώς και της σχέσης αυτών με τη γενική υγεία και τη φυσική και κοινωνική καλή κατάσταση του ασθενούς· δ) προσήκουσες γνώσεις των κλινικών πρακτικών και μεθόδων που να παρέχουν συνεκτική εικόνα των ανωμαλιών, βλαβών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, υπό το πρίσμα της προληπτικής, διαγνωστικής και θεραπευτικής οδοντολογίας· ε) προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτεία σε νοσοκομεία. Η εκπαίδευση του οδοντιάτρου παρέχει τα αναγκαία προσόντα για όλες τις προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες των ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών. Άρθρο 35 Εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου 1.   Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση και επικύρωση πενταετών θεωρητικών και πρακτικών σπουδών στο πλαίσιο του κύκλου σπουδών που προβλέπεται στο άρθρο 34 ή την κατοχή των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 23 και στο άρθρο 37. 2.   Η εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε κέντρο περιθάλψεως, εκπαιδεύσεως και έρευνας ή, ενδεχομένως, σε ίδρυμα υγείας εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτόν από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς. Πραγματοποιείται με ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών ή οργανισμών. Συνεπάγεται προσωπική συμμετοχή του υποψηφίου ειδικευμένου οδοντιάτρου στην δραστηριότητα και στις ευθύνες του εκάστοτε ιδρύματος. Η ελάχιστη περίοδος εκπαίδευσης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο δύναται να τροποποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. 3.   Τα κράτη μέλη εξαρτούν την χορήγηση του τίτλου ειδικευμένου οδοντιάτρου από την κατοχή ενός από τους τίτλους βασικής οδοντιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.3.2. Άρθρο 36 Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων οδοντιάτρου 1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι επαγγελματικές δραστηριότητες του οδοντιάτρου είναι οι δραστηριότητες που ορίζονται στην παράγραφο 3 και ασκούνται βάσει των επαγγελματικών τίτλων του παραρτήματος V σημείο 5.3.2. 2.   Το επάγγελμα του οδοντιάτρου βασίζεται στην οδοντιατρική εκπαίδευση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 34 και συνιστά επάγγελμα ειδικό και ξεχωριστό από του ιατρού, είτε ειδικευμένου είτε όχι. Η άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων οδοντιάτρου προϋποθέτει την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.3.2. Οι κάτοχοι ενός τέτοιου τίτλου εκπαίδευσης εξομοιώνονται με τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 23 ή 37. 3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οδοντίατροι να έχουν γενικώς τη δυνατότητα ανάληψης και άσκησης των δραστηριοτήτων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας όσον αφορά τις ανωμαλίες και ασθένειες των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακείμενων ιστών, τηρουμένων των κανονιστικών διατάξεων και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα κατά τις κρίσιμες ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.3.2. Άρθρο 37 Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των οδοντιάτρων 1.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, για τους σκοπούς της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων οδοντιάτρου βάσει των τίτλων του παραρτήματος V σημείο 5.3.2, τους τίτλους εκπαίδευσης ιατρού οι οποίοι χορηγούνται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, σε άτομα άρχισαν την ιατρική εκπαίδευσή τους το αργότερο κατά την κρίσιμη ημερομηνία που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα για το οικείο κράτος μέλος, που συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους. Το εν λόγω πιστοποιητικό βεβαιώνει την τήρηση των ακόλουθων δύο προϋποθέσεων : α) ότι τα άτομα αυτά άσκησαν, στο εν λόγω κράτος μέλος, πράγματι, νομίμως και πρωτίστως, τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 36, επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού· β) ότι τα πρόσωπα αυτά επιτρέπεται να ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους του τίτλου εκπαίδευσης που παρατίθεται για το συγκεκριμένο κράτος στο παράρτημα V σημείο 5.3.2. Εξαιρούνται από την τριετή άσκηση του επαγγέλματος που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τριετείς σπουδές οι οποίες βεβαιώνονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους ως ισοδύναμες προς την εκπαίδευση που αναφέρεται στο άρθρο 34. Όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία και την Σλοβακία, οι τίτλοι εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην πρώην Τσεχοσλοβακία αναγνωρίζονται όπως και οι τσεχικοί και σλοβακικοί τίτλοι εκπαίδευσης και υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια. 2.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους ιατρικής εκπαίδευσης που χορηγούνται στην Ιταλία σε άτομα που έχουν αρχίσει την πανεπιστημιακή ιατρική εκπαίδευσή τους μετά την 28 Ιανουαρίου 1980 και, το αργότερο, στις 31 Δεκεμβρίου 1984, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από τις ιταλικές αρμόδιες αρχές. Το εν λόγω πιστοποιητικό βεβαιώνει την τήρηση των ακόλουθων τριών προϋποθέσεων: α) ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην ειδική δοκιμασία επάρκειας που διοργανώθηκε από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον κατέχουν επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων συγκρίσιμο προς εκείνο των ατόμων που διαθέτουν τον τίτλο εκπαίδευσης που εμφανίζεται, για την Ιταλία, στο παράρτημα V, σημείο 5.3.2· β) ότι, στην Ιταλία, άσκησαν πράγματι, νομίμως και πρωτίστως, τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 36 επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού· γ) ότι επιτρέπεται να ασκούν ή ασκούν πράγματι, νομίμως και πρωτίστως και υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους του τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται για την Ιταλία στο παράρτημα V σημείο 5.3.2, τις δραστηριότητες του άρθρου 36. Απαλλάσσονται από τη δοκιμασία επάρκειας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), τα πρόσωπα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον τριετείς σπουδές οι οποίες πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές ως ισοδύναμες προς την εκπαίδευση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 34. Προς τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα εξομοιώνονται τα πρόσωπα που άρχισαν την πανεπιστημιακή ιατρική τους εκπαίδευση μετά την 31 Δεκεμβρίου 1984, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τριετείς σπουδές άρχισαν πριν από την 31 Δεκεμβρίου 1994. Τμήμα 5 Κτηνίατροι Άρθρο 38 Κτηνιατρική εκπαίδευση 1.   Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πενταετείς θεωρητικές και πρακτικές σπουδές πλήρους παρακολούθησης που πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, και αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.4.1. Οι κατάλογοι με τους τομείς γνώσεων του παραρτήματος V σημείο 5.4.1 μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η εν λόγω ενημέρωση δεν πρέπει να συνεπάγεται, για κανένα κράτος μέλος, τροποποίηση των νομοθετικών αρχών που ισχύουν για το καθεστώς των επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 2.   Η εισαγωγή στην κτηνιατρική εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση, για τις συγκεκριμένες σπουδές, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει ως ισοδύναμου επιπέδου για τις σπουδές αυτές. 3.   Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: α) προσήκουσες γνώσεις των επιστημών στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες του κτηνιάτρου· β) προσήκουσες γνώσεις του οργανισμού και των λειτουργιών των υγιών ζώων, της εκτροφής τους, της αναπαραγωγής τους, γενικώς της υγιεινής τους καθώς και της διατροφής τους, περιλαμβανομένης της τεχνολογίας που εφαρμόζεται κατά την παρασκευή και τη διατήρηση των τροφών που απαιτούνται για τις ανάγκες τους· γ) προσήκουσες γνώσεις στον τομέα της συμπεριφοράς και της προστασίας των ζώων· δ) προσήκουσες γνώσεις των αιτιών, της φύσης, της εξέλιξης, των αποτελεσμάτων, των διαγνωστικών μεθόδων και της θεραπείας των ασθενειών των ζώων, είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες· μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη γνώση των ασθενειών που μεταδίδονται στον άνθρωπο· ε) προσήκουσες γνώσεις της προληπτικής ιατρικής· στ) προσήκουσες γνώσεις της υγιεινής και της τεχνολογίας κατά την παραγωγή, βιομηχανική παραγωγή και θέση σε κυκλοφορία των ζωοτροφών ή ζωικής προελεύσεως τροφίμων που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση· ζ) προσήκουσες γνώσεις όσον αφορά τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που σχετίζονται με τα ανωτέρω απαριθμηθέντα θέματα· η) προσήκουσα κλινική και άλλη πρακτική εμπειρία υπό κατάλληλη εποπτεία. Άρθρο 39 Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα των κτηνιάτρων Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 4 για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι κτηνιατρικής εκπαίδευσης έχουν χορηγηθεί από την Εσθονία ή των οποίων η εκπαίδευση άρχισε σ' αυτό το κράτος πριν από την 1η Μαΐου 2004, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τους τίτλους αυτούς εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην Εσθονία τις οικείες δραστηριότητες επί πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. Τμήμα 6 Μαίες/Μαιευτές Άρθρο 40 Μαιευτική εκπαίδευση 1.   Συνολικά, η μαιευτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς κύκλους: α) ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών θεωρητικών και πρακτικών σπουδών (κατεύθυνση I) που να αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα V σημείο 5.5.1 ή β) ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης δεκαοκτώ μηνών (κατεύθυνση II) που να καλύπτει τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα V σημείο 5.5.1 και η οποία να μην έχει αποτελέσει αντικείμενο ισοδύναμης κατάρτισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο φορέας που αναλαμβάνει τη μαιευτική εκπαίδευση να είναι αρμόδιος για το συντονισμό θεωρίας και πράξης για το σύνολο του προγράμματος σπουδών. Οι κατάλογοι με τους τομείς γνώσεων του παραρτήματος V σημείο 5.5.1 δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η εν λόγω ενημέρωση δεν πρέπει να συνεπάγεται, για κανένα κράτος μέλος, τροποποίηση των νομοθετικών αρχών που ισχύουν σχετικά με το καθεστώς των επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 2.   Η εισαγωγή στη μαιευτική εκπαίδευση υπόκειται σε μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον των πρώτων δέκα ετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης, για την κατεύθυνση I· β) την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.2.2 για την κατεύθυνση II. 3.   Η εκπαίδευση της μαίας/του μαιευτή παρέχει την εγγύηση ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: α) προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες της μαίας/του μαιευτή, ιδίως της μαιευτικής και της γυναικολογίας· β) προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας· γ) λεπτομερή γνώση της βιολογικής λειτουργίας, της ανατομίας και της φυσιολογίας στον τομέα της μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεων μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και της συμπεριφοράς του· δ) επαρκή κλινική πείρα σε ανεγνωρισμένα ιδρύματα υπό την εποπτεία ανεγνωρισμένου εξειδικευμένου προσωπικού στη μαιευτική· ε) προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία συνεργασίας με το εν λόγω προσωπικό. Άρθρο 41 Προϋποθέσεις αναγνώρισης των τίτλων μαιευτικής εκπαίδευσης 1.   Οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.5.2 αναγνωρίζονται αυτομάτως δυνάμει του άρθρου 21, εφόσον πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών: i) είτε εξαρτώμενη από την κατοχή διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου παρέχοντος πρόσβαση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή διασφαλίζοντος εκ προοιμίου ισοδύναμο επίπεδο γνώσεων, ii) είτε ακολουθούμενη από διετή επαγγελματική πείρα για την οποία χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα με την παράγραφο 2· β) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ετών ή 3 600 ωρών υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.2.2· γ) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών ή 3 000 ωρών υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.2.2 και ακολουθούμενη από επαγγελματική πείρα ενός έτους για την οποία χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα με την παράγραφο 2. 2.   Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 πιστοποιητικό χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής. Βεβαιώνει δε ότι ο δικαιούχος, μετά την απόκτηση του τίτλου μαιευτικής εκπαίδευσης, άσκησε ικανοποιητικά, σε νοσοκομείο ή σε εγκεκριμένο προς τούτο υγειονομικό ίδρυμα, όλες τις δραστηριότητες μαίας/μαιευτή κατά το αντίστοιχο διάστημα. Άρθρο 42 Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μαίας/μαιευτή 1.   Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται στις δραστηριότητες μαίας/μαιευτή όπως ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και όπως ασκούνται βάσει των επαγγελματικών τίτλων του παραρτήματος V σημείο 5.5.2. 2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μαίες/μαιευτές να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης και άσκησης τουλάχιστον των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α) παροχή ορθής πληροφόρησης και συμβουλών σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού· β) εξακρίβωση εγκυμοσύνης και στη συνέχεια παρακολούθηση της φυσιολογικής εγκυμοσύνης και εκτέλεση των εξετάσεων που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο της εξέλιξης της φυσιολογικής εγκυμοσύνης· γ) έγγραφη ή συμβουλευτική υπόδειξη για εκτέλεση των απαραίτητων εξετάσεων με στόχο την όσο γίνεται πιο πρώιμη διάγνωση κάθε επικίνδυνης εγκυμοσύνης· δ) κατάρτιση προγράμματος προετοιμασίας των γονέων στο μελλοντικό ρόλο τους, εξασφάλιση της πλήρους προετοιμασίας τους για τον τοκετό και παροχή συμβουλών στον τομέα της υγιεινής και της διατροφής· ε) παροχή συνδρομής στην έγκυο κατά τη διάρκεια του τοκετού και παρακολούθηση της κατάστασης του εμβρύου με τα κατάλληλα κλινικά και τεχνικά μέσα· στ) διεξαγωγή του φυσιολογικού τοκετού στην περίπτωση που πρόκειται για κεφαλική προβολή περιλαμβανομένης εν ανάγκη και της επισειοτομής και, σε επείγουσα περίπτωση, διενέργεια τοκετού ισχιακής προβολής· ζ) διάγνωση στη μητέρα ή στο νεογνό συμπτωμάτων που φανερώνουν ανωμαλίες οι οποίες απαιτούν την παρέμβαση ιατρού καθώς και παροχή συνδρομής στον τελευταίο σε περίπτωση επέμβασης· λήψη επειγόντων μέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση απουσίας ιατρού, ιδίως δακτυλική αποκόλληση του πλακούντα, η οποία ακολουθείται ενδεχομένως από δακτυλική επισκόπηση της μήτρας· η) εξέταση και φροντίδα του νεογνού· λήψη όλων των μέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης και εφαρμογή, σε δεδομένη περίπτωση, άμεσης ανανήψεως· θ) παρακολούθηση και έλεγχος της λεχώνας και παροχή όλων των απαραίτητων συμβουλών που αποβλέπουν στην ανατροφή του νεογνού με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες· ι) εφαρμογή της θεραπείας που ορίζεται από τον ιατρό· ια) τήρηση των απαραίτητων εγγράφων, ιστορικών και αρχείων. Άρθρο 43 Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των μαιών/μαμών 1.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης πληρούν το σύνολο των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης του άρθρου 40 αλλά οι οποίοι, δυνάμει του άρθρου 41, αναγνωρίζονται μόνο εάν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο 41 παράγραφος 2 τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη πριν από την κρίσιμη ημερομηνία που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.5.2, συνοδευόμενους από πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι εν λόγω υπήκοοι αφιερώθηκαν πράγματι και νομίμως στις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον δύο συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 2.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται στους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης πιστοποιούν εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και οι οποίοι πληρούν το σύνολο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης του άρθρου 40, αλλά οι οποίοι δυνάμει του άρθρου 41, αναγνωρίζονται μόνο εάν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο 41 παράγραφος 2, εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από τις 3 Οκτωβρίου 1990. 3.   Όσον αφορά τους πολωνικούς τίτλους εκπαίδευσης ως μαίας/μαιευτή, σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματα ισχύουν μόνον οι παρακάτω διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων. Για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι εκπαίδευσης ως μαίας/μαιευτή χορηγήθηκαν από την Πολωνία ή των οποίων η εκπαίδευση άρχισε σ' αυτό το κράτος πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι δε τίτλοι δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 40, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τους κάτωθι αναφερόμενους τίτλους εκπαίδευσης ως μαίας/μαιευτή, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην Πολωνία τις δραστηριότητες μαίας/μαιευτή κατά τις παρακάτω οριζόμενες περιόδους: α) τίτλος εκπαίδευσης ως μαίας/μαιευτή βασικών σπουδών (dyplom licencjata położnictwa): επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού· β) τίτλος εκπαίδευσης ως μαίας/μαιευτή που πιστοποιεί ολοκλήρωση μεταδευτεροβάθμιων σπουδών, χορηγηθείς από ίδρυμα ιατρικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (dyplom położnej) : επί πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 4.   Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της μαιευτικής που έχουν χορηγηθεί στην Πολωνία σε μαίες/μαιευτές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις στοιχειώδεις απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 40, που βεβαιώνεται με πτυχίο «bachelor» το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται στο άρθρο 11 της πράξης της 20 Απριλίου 2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσοκόμου και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας της 30 Απριλίου 2004, αριθ. 92 pos. 885) και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 11 Μαΐου 2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσοκόμου και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσοκόμων και μαιών/μάμων (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας της 13 Μαΐου 2004, αριθ. 110 pos. 1170) με στόχο να εξακριβωθεί ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο μαιών/μαμών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία, στην περίπτωση της Πολωνίας, καθορίζονται στο παράρτημα V σημείο 5.5.2. Τμήμα 7 Φαρμακοποιοί Άρθρο 44 Φαρμακευτική εκπαίδευση 1.   Η εισαγωγή στη φαρμακευτική εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση, για τις συγκεκριμένες σπουδές, στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε ιδρύματα επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου, σε ένα κράτος μέλος. 2.   Ο τίτλος φαρμακευτικής εκπαίδευσης βεβαιώνει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τουλάχιστον: α) τέσσερα έτη θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου· β) έξι μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό την εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου αυτού. Ο εν λόγω κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστον το πρόγραμμα του παραρτήματος V σημείο 5.6.1. Οι κατάλογοι με τους τομείς γνώσεων που παρατίθενται στο παράρτημα V σημείο 5.6.1, μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η ενημέρωση αυτή δεν πρέπει να συνεπάγεται, για κανένα κράτος μέλος, τροποποίηση των νομοθετικών αρχών που ισχύουν για το καθεστώς των επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 3.   Η εκπαίδευση του φαρμακοποιού παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: α) προσήκουσα γνώση των φαρμάκων καθώς και των υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των φαρμάκων· β) προσήκουσα γνώση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και του φυσικού, χημικού, βιολογικού και μικροβιολογικού ελέγχου των φαρμάκων· γ) προσήκουσα γνώση του μεταβολισμού και των αποτελεσμάτων των φαρμάκων και της δράσης των τοξικών ουσιών, καθώς και της χρήσης των φαρμάκων· δ) προσήκουσα γνώση η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων για τα φάρμακα ώστε βάσει αυτής να μπορούν να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες· ε) προσήκουσα γνώση των νόμιμων και άλλων προϋποθέσεων για την άσκηση φαρμακευτικών δραστηριοτήτων. Άρθρο 45 Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων φαρμακοποιού 1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι φαρμακευτικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες των οποίων η ανάληψη και η άσκηση εξαρτώνται, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων και οι οποίες είναι ανοικτές στους κατόχους ενός εκ των τίτλων εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.6.2. 2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου επιπέδου στον τομέα της φαρμακευτικής, που πληροί τους όρους του άρθρου 44, να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης και άσκησης τουλάχιστον των ακόλουθων δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη, ενδεχομένως, της απαίτησης συμπληρωματικής επαγγελματικής πείρας: α) καθορισμός της φαρμακευτικής μορφής των φαρμάκων· β) παρασκευή και έλεγχος των φαρμάκων· γ) έλεγχος των φαρμάκων σε εργαστήριο ελέγχου φαρμάκων· δ) αποθήκευση, διατήρηση και διανομή των φαρμάκων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης· ε) προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση και διανομή των φαρμάκων στα φαρμακεία· στ) προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση και διάθεση των φαρμάκων στα νοσοκομεία· ζ) παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τα φάρμακα. 3.   Όταν σ' ένα κράτος μέλος, για την ανάληψη ή την άσκηση μιας δραστηριότητας φαρμακοποιού απαιτείται, εκτός από την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης περί του οποίου το παράρτημα V σημείο 5.6.2, η προϋπόθεση συμπληρωματικής επαγγελματικής πείρας, το εν λόγω κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή προς τούτο απόδειξη το πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής, σύμφωνα με το οποίο ο ενδιαφερόμενος άσκησε τις εν λόγω δραστηριότητες στο κράτος μέλος καταγωγής για ίσο χρονικό διάστημα. 4.   Η αναγνώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν ισχύει όσον αφορά τη διετή επαγγελματική πείρα που απαιτεί το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου για τη χορήγηση κρατικής αδείας λειτουργίας φαρμακείου ανοικτού στο κοινό. 5.   Αν κατά την ημερομηνία της 16 Σεπτεμβρίου 1985 υπήρχε σ' ένα κράτος μέλος ο θεσμός διαγωνισμού με δοκιμασίες για την επιλογή, μεταξύ των δικαιούχων της παραγράφου 2, εκείνων που θα λάβουν άδεια απόκτησης νέων φαρμακείων των οποίων η δημιουργία αποφασίστηκε στο πλαίσιο εθνικού συστήματος γεωγραφικής κατανομής, το συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, να διατηρήσει τον εν λόγω διαγωνισμό και να υποβάλει σ' αυτόν όσους υπηκόους κρατών μελών διαθέτουν έναν από τους τίτλους εκπαίδευσης ως φαρμακοποιού που αναγράφονται στο παράρτημα V σημείο 5.6.2, ή υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23. Τμήμα 8 Αρχιτέκτονες Άρθρο 46 Εκπαίδευση αρχιτεκτόνων 1.   Συνολικά, η εκπαίδευση αρχιτέκτονα περιλαμβάνει τουλάχιστον είτε τέσσερα έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης, είτε έξι έτη σπουδών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη πλήρους παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πιστοποιείται με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου. Η εν λόγω εκπαίδευση, που πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και της οποίας το πρωταρχικό στοιχείο συνιστά η αρχιτεκτονική, πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής και να παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: α) ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις· β) προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου· γ) γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης· δ) προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού· ε) ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα· στ) ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες· ζ) γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης· η) γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων· θ) προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας· ι) τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς· ια) προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό. 2.   Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η εν λόγω ενημέρωση δεν πρέπει να συνεπάγεται, για κανένα κράτος μέλος, τροποποίηση των νομοθετικών αρχών που ισχύουν για το καθεστώς των επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. Άρθρο 47 Παρεκκλίσεις από τους όρους εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα 1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46, αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί το άρθρο 21 η τριετής εκπαίδευση των «Fachhochschulen» στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία λειτουργούσε στις 5 Αυγούστου 1985, πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 46 και παρείχε πρόσβαση στις δραστηριότητες του άρθρου 48 στο συγκεκριμένο κράτος μέλος βάσει του επαγγελματικού τίτλου αρχιτέκτονα, με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση συμπληρώνεται από περίοδο επαγγελματικής πείρας τεσσάρων ετών, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την επαγγελματική τάξη στον πίνακα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας που επιθυμεί να επωφεληθεί των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Η επαγγελματική τάξη πρέπει προηγουμένως να ορίσει ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τον οικείο αρχιτέκτονα στον τομέα της αρχιτεκτονικής συνιστούν πειστική εφαρμογή του συνόλου των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 1. Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται βάσει της ίδιας διαδικασίας με εκείνη που ισχύει για την εγγραφή στον πίνακα της επαγγελματικής τάξης. 2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46 και στα πλαίσια των προσπαθειών για την κοινωνική αναβάθμιση ή την αναβάθμιση των προγραμμάτων πανεπιστημιακών σπουδών με μερική απασχόληση, αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 η εκπαίδευση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 46 και πιστοποιείται από εξέταση στην αρχιτεκτονική, που ολοκληρώνεται επιτυχώς από πρόσωπο που εργάζεται επί επτά και πλέον έτη στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπό τον έλεγχο ενός αρχιτέκτονα ή ενός γραφείου αρχιτεκτόνων. Η εξέταση αυτή πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και να ισοδυναμεί προς την εξέταση στο τέλος των σπουδών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 46, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο. Άρθρο 48 Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα 1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, επαγγελματικές δραστηριότητες του αρχιτέκτονα είναι οι δραστηριότητες που ασκούνται συνήθως βάσει του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα. 2.   Θεωρείται ότι πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την άσκηση των δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα, υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, οι υπήκοοι κράτους μέλους οι οποίοι δικαιούνται να φέρουν τον εν λόγω τίτλο κατ' εφαρμογή νόμου που παραχωρεί στην αρμόδια αρχή κράτους μέλους τη δυνατότητα να χορηγεί τον τίτλο αυτό στους υπηκόους των κρατών μελών που έχουν διακριθεί ιδιαιτέρως λόγω της ποιότητας του έργου τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική φύση των δραστηριοτήτων των ενδιαφερομένων βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγεί το κράτος μέλος καταγωγής τους. Άρθρο 49 Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα αρχιτεκτόνων 1.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 6.1, οι οποίοι χορηγούνται από τα άλλα κράτη μέλη και πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε το αργότερο κατά το αναφερόμενο στο εν λόγω παράρτημα κρίσιμο ακαδημαϊκό έτος, ακόμη και αν δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 46, παρέχοντάς τους την ίδια ισχύ, στην επικράτειά του, με τους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που χορηγεί το ίδιο όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα. Κατά ταύτα, αναγνωρίζονται οι βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, οι οποίες πιστοποιούν την αντίστοιχη ισοδυναμία των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται από τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τους τίτλους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα. 2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους κάτωθι αναφερόμενους τίτλους εκπαίδευσης και τους παρέχει, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα βάσει του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα, την ίδια ισχύ, στην επικράτειά του, με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο: βεβαιώσεις που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών από τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν κανονιστικές ρυθμίσεις ως προς την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) 1η Ιανουαρίου 1995 για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία· β) 1η Μαΐου 2004 για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία· γ) 5 Αυγούστου 1987 για τα άλλα κράτη μέλη. Οι αναφερόμενες στην πρώτη παράγραφο βεβαιώσεις πιστοποιούν ότι ο κάτοχός τους έλαβε την άδεια να κάνει χρήση του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα το αργότερο κατά την ημερομηνία αυτή και ότι αφιερώθηκε πράγματι, στο πλαίσιο της εν λόγω κανονιστικής ρύθμισης, στις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Κοινές διατάξεις περί εγκατάστασης Άρθρο 50 Έγγραφα και διατυπώσεις 1.   Εφόσον αποφαίνονται επί αιτήσεως αδείας για την άσκηση του οικείου νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος κατ' εφαρμογή του παρόντος τίτλου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν να απαιτήσουν τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά του παραρτήματος VII. Η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων που αναφέρονται στο παράρτημα VII σημείο 1 στοιχεία δ), ε) και στ) δεν μπορεί, κατά την προσκόμισή τους, να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Τα κράτη μέλη, οι οργανισμοί και άλλα νομικά πρόσωπα διασφαλίζουν το απόρρητο των παρεχόμενων πληροφοριών. 2.   Σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους επιβεβαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος μέλος καθώς και, ενδεχομένως, επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο δικαιούχος πληροί, όσον αφορά τα επαγγέλματα του κεφαλαίου III του παρόντος τίτλου, τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που αναφέρονται αντιστοίχως στα άρθρα 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 και 46. 3.   Σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αμφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει νόμιμα στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος υποδοχής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου: α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου· β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου και γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορήγησε τον τίτλο. 4.   Εφόσον κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του ένορκη ή επίσημη δήλωση για την ανάληψη νομοθετικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος, και στις περιπτώσεις όπου ο τύπος της εν λόγω ένορκης ή επίσημης δήλωσης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών, το εν λόγω κράτος μέλος μεριμνά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο κατάλληλος και ισοδύναμος τύπος. Άρθρο 51 Διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 1.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του αιτούντος εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τα τυχόν ελλείποντα έγγραφα. 2.   Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αδείας για την άσκηση νομοθετικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και να πιστοποιείται από δεόντως αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, και πάντως εντός τριών μηνών από την κατάθεση του πλήρους φακέλου του αιτούντος. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στα κεφάλαια Ι και ΙΙ του παρόντος τίτλου. 3.   Η απόφαση αυτή ή η απουσία απόφασης εντός της ταχθείσας προθεσμίας μπορεί να προσβληθεί με ένδικα μέσα εσωτερικού δικαίου. Άρθρο 52 Χρήση του επαγγελματικού τίτλου 1.   Εφόσον σε κράτος μέλος υποδοχής, η χρήση του επαγγελματικού τίτλου σχετικά με μία από τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου επαγγέλματος έχει ρυθμισθεί νομοθετικώς, οι υπήκοοι των άλλων κρατών μελών που αποκτούν το δικαίωμα να ασκούν νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα βάσει του τίτλου III, φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους υποδοχής, ο οποίος στο συγκεκριμένο κράτος αντιστοιχεί στο εν λόγω επάγγελμα, και κάνουν χρήση της ενδεχόμενης σύντμησής του. 2.   Εφόσον ένα επάγγελμα έχει ρυθμιστεί νομοθετικώς στο κράτος μέλος υποδοχής από ένωση ή οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2, οι υπήκοοι των κρατών μελών δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον επαγγελματικό τίτλο που έχει χορηγηθεί από την ένωση ή τον οργανισμό, ή τη σύντμησή του, μόνο εάν αποδεικνύουν ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή της εν λόγω ένωσης. Εφόσον η ένωση ή ο οργανισμός εξαρτά την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους από ορισμένα προσόντα, δύναται να το πράξει μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία έναντι υπηκόων άλλων κρατών μελών οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα. ΤΙΤΛΟΣ IV ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Άρθρο 53 Γλωσσικές γνώσεις Οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής. Άρθρο 54 Χρήση του τίτλου εκπαίδευσης Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 52, το κράτος μέλος υποδοχής μεριμνά ώστε να αναγνωρίζεται στους ενδιαφερομένους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής, και ενδεχομένως τη σύντμησή του, στη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής. Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να ορίζει ότι ο εν λόγω τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής που τον χορήγησε. Εφόσον, στο κράτος μέλος υποδοχής, μπορεί να προκληθεί σύγχυση μεταξύ του εν λόγω τίτλου εκπαίδευσης που έχει χορηγήσει το κράτος μέλος καταγωγής και ενός τίτλου που απαιτεί, στο κράτος μέλος υποδοχής, συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν διαθέτει ο δικαιούχος, το εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να ορίσει ότι ο δικαιούχος θα χρησιμοποιεί τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής με την ενδεικνυόμενη μορφή που επισημαίνει το κράτος μέλος υποδοχής. Άρθρο 55 Σύναψη συμβάσεων με ταμεία ασφάλισης Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), τα κράτη μέλη που απαιτούν από τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα τους στο έδαφός τους την ολοκλήρωση προπαρασκευαστικής πρακτικής εξάσκησης ή/και περιόδου επαγγελματικής πείρας προκειμένου να συνάψουν σύμβαση με ταμείο ασφάλισης ασθενείας, απαλλάσσουν από τη συγκεκριμένη υποχρέωση τους κατόχους επαγγελματικών προσόντων ιατρού και οδοντιάτρου που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος. ΤΙΤΛΟΣ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 56 Αρμόδιες αρχές 1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και του κράτους μέλους καταγωγής συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη με σκοπό την ευχερέστερη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν. 2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής και καταγωγής ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τη λήψη πειθαρχικών μέτρων ή την επιβολή ποινικών κυρώσεων ή οποιεσδήποτε άλλες σοβαρές ειδικές περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην άσκηση των δραστηριοτήτων τις οποίες αφορά η παρούσα οδηγία, τηρούμενης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24 Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών πόρων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (24) και 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12 Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (25). Το κράτος μέλος καταγωγής εξακριβώνει τα πραγματικά περιστατικά, οι δε αρχές του αποφασίζουν για τη φύση και το εύρος των ερευνών που πρέπει να διενεργηθούν και κοινοποιούν στο κράτος μέλος υποδοχής τα συμπεράσματα που συνάγουν από τις παρεχόμενες πληροφορίες. 3.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου 2007, τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους οργανισμούς που είναι εξουσιοδοτημένοι να χορηγούν ή να παραλαμβάνουν τους τίτλους εκπαίδευσης και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς και τους φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και να λαμβάνουν τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και να ενημερώνουν πάραυτα τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικώς. 4.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν συντονιστή των δραστηριοτήτων των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Οι συντονιστές αναλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα: α) να προωθούν την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας· β) να συγκεντρώνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους ανάληψης νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στα κράτη μέλη. Για την επιτέλεση της αποστολής που αναφέρεται στο στοιχείο β), οι συντονιστές μπορούν να αποταθούν στα σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 57. Άρθρο 57 Σημεία επαφής Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου 2007 ένα σημείο επαφής που αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: α) να παρέχει στους πολίτες και στα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών κάθε χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στην παρούσα οδηγία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και, ιδίως, πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και, ενδεχομένως, των κανόνων δεοντολογίας· β) να βοηθάει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει η παρούσα οδηγία, ενδεχομένως και μέσω της συνεργασίας με τα άλλα σημεία επαφής και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Αιτήσει της Επιτροπής, τα σημεία επαφής την ενημερώνουν για την κατάληξη των υποθέσεων που χειρίζονται δυνάμει του στοιχείου β), εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επιλαμβάνονται των εν λόγω υποθέσεων. Άρθρο 58 Επιτροπή αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, εφεξής καλούμενη «η επιτροπή», η οποία απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. 2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες. 3.   Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της. Άρθρο 59 Διαβούλευση Η Επιτροπή εξασφαλίζει την κατάλληλη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες από τις ενδιαφερόμενες επαγγελματικές ομάδες, ιδίως στο πλαίσιο του έργου της επιτροπής του άρθρου 58 και υποβάλλει αιτιολογημένη έκθεση των εν λόγω διαβουλεύσεων στην εν λόγω επιτροπή. ΤΙΤΛΟΣ VI ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 60 Εκθέσεις 1.   Από τις 20 Οκτωβρίου 2007 τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, ανά διετία, έκθεση για την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος. Εκτός από τα γενικά σχόλια, η έκθεση περιλαμβάνει στατιστική καταγραφή των ειλημμένων αποφάσεων, καθώς και περιγραφή των κυριότερων προβλημάτων που απορρέουν από την εκτέλεση της οδηγίας. 2.   Από τις 20 Οκτωβρίου 2007 η Επιτροπή καταρτίζει ανά πενταετία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 61 Ρήτρα παρέκκλισης Εάν, για την εφαρμογή διάταξης της παρούσας οδηγίας, παρουσιαστούν μείζονες δυσχέρειες σε ορισμένους τομείς για ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή εξετάζει τις δυσχέρειες αυτές σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος. Όταν αυτό ενδείκνυται, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2, να επιτρέψει την εξαίρεση του εν λόγω κράτους μέλους, για περιορισμένη περίοδο, από την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης. Άρθρο 62 Κατάργηση Οι οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ, 93/16/ΕΟΚ και 1999/42/ΕΚ παύουν να ισχύουν από τις 20 Οκτωβρίου 2007. Οι αναφορές στις καταργούμενες οδηγίες λογίζεται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία, δεν θίγονται δε οι πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει των καταργούμενων οδηγιών. Άρθρο 63 Μεταφορά Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου 2007 και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής αποφασίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 64 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 65 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 7 Σεπτεμβρίου 2005. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BORRELL FONTELLES Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος C. CLARKE (1)  ΕΕ C 181 Ε της 30.7.2002, σ. 183. (2)  ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 67. (3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11 Φεβρουαρίου 2004 (EE C 97 E της 22.4.2004, σ. 230), κοινή θέση του Συμβουλίου της 21 Φεβρουαρίου 2004 (EE C 58 Ε της 8.3.2005, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11 Μαΐου 2005. (4)  ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1. (5)  ΕΕ L 19 της 24.1.1989, σ. 16· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 206 της 31.7.2001, σ. 1). (6)  ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/108/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 32 της 5.2.2004, σ. 15). (7)  ΕΕ L 201 της 31.7.1999, σ. 77. (8)  ΕΕ L 176 της 15.7.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (9)  ΕΕ L 176 της 15.7.1977, σ. 8· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/19/ΕΚ. (10)  ΕΕ L 233 της 24.8.1978, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (11)  ΕΕ L 233 της 24.8.1978, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (12)  ΕΕ L 362 της 23.12.1978, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (13)  ΕΕ L 362 της 23.12.1978, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/19/ΕΚ. (14)  ΕΕ L 33 της 11.2.1980, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (15)  ΕΕ L 33 της 11.2.1980, σ. 8· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/19/ΕΚ. (16)  ΕΕ L 223 της 21.8.1985, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (17)  ΕΕ L 253 της 24.9.1985, σ. 34· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/19/ΕΚ. (18)  ΕΕ L 253 της 24.9.1985, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (19)  ΕΕ L 165 της 7.7.1993, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). (20)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (21)  ΕΕ L 78 της 26.3.1977, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (22)  ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 36· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (23)  ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/66/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 1.5.2004, σ. 35). (24)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003. (25)  ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος επαγγελματικών ενώσεων ή οργανισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 ΙΡΛΑΝΔΙΑ (1) 1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2) 2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2) 3. The Association of Certified Accountants (2) 4. Institution of Engineers of Ireland 5. Irish Planning Institute ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 4. Chartered Association of Certified Accountants 5. Chartered Institute of Loss Adjusters 6. Chartered Institute of Management Accountants 7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 8. Chartered Insurance Institute 9. Institute of Actuaries 10. Faculty of Actuaries 11. Chartered Institute of Bankers 12. Institute of Bankers in Scotland 13. Royal Institution of Chartered Surveyors 14. Royal Town Planning Institute 15. Chartered Society of Physiotherapy 16. Royal Society of Chemistry 17. British Psychological Society 18. Library Association 19. Institute of Chartered Foresters 20. Chartered Institute of Building 21. Engineering Council 22. Institute of Energy 23. Institution of Structural Engineers 24. Institution of Civil Engineers 25. Institution of Mining Engineers 26. Institution of Mining and Metallurgy 27. Institution of Electrical Engineers 28. Institution of Gas Engineers 29. Institution of Mechanical Engineers 30. Institution of Chemical Engineers 31. Institution of Production Engineers 32. Institution of Marine Engineers 33. Royal Institution of Naval Architects 34. Royal Aeronautical Society 35. Institute of Metals 36. Chartered Institution of Building Services Engineers 37. Institute of Measurement and Control 38. British Computer Society (1)  Οι Ιρλανδοί υπήκοοι αποτελούν επίσης μέλη των ακόλουθων ενώσεων ή οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου: Institute of Chartered Accountants in England and Wales Institute of Chartered Accountants of Scotland Institute of Actuaries Faculty of Actuaries The Chartered Institute of Management Accountants Institute of Chartered Secretaries and Administrators Royal Town Planning Institute Royal Institution of Chartered Surveyors Chartered Institute of Building. (2)  Μόνο όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που μνημονεύονται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) εδάφιο ii) 1.   Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας Η εκπαίδευση των: στη Γερμανία: — νοσοκόμων παιδαγωγών («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»), — φυσικοθεραπευτών [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»] (1), — θεραπευτών εργασίας/εργασιοθεραπευτών («Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»), — καθηγητών ορθοφωνίας («Logopäede/Logopädin»), — ορθοπτικών [«Orthoptist(in)»], — κρατικώς αναγνωρισμένων παιδαγωγών [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»], — κρατικώς αναγνωρισμένων θεραπευτών παιδαγωγών [«Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»], — ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου [«medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»], — ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»], — ιατρικών τεχνικών βοηθών λειτουργικής διαγνωστικής [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»], — τεχνικών βοηθών στην κτηνιατρική [«veterinärmedizinisch -technische(r) Assistent(in)»], — διαιτολόγων [«Diätassistent(in)»], — βοηθών φαρμακείου («Pharmazieingenieur») που εκπαιδεύτηκαν πριν από τις 31 Μαρτίου 1994 στην επικράτεια της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή στην επικράτεια των κρατιδίων που προήλθαν από αυτήν, — νοσοκόμων ψυχιατρικής [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»], — λογοθεραπευτών [«Sprachtherapeut(in)»]· στην Τσεχική Δημοκρατία: — βοηθών περίθαλψης («Zdravotnický asistent»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε δευτεροβάθμια ιατρική σχολή, και που συμπληρώνεται από τις εξετάσεις «maturitní zkouška», — βοηθών στον τομέα της διατροφής («Nutriční asistent»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε δευτεροβάθμια ιατρική σχολή, και που ολοκληρώνεται από τις εξετάσεις «maturitní zkouška»· στην Ιταλία: — οδοντοτεχνιτών («odontotecnico»), — οπτικών («ottico»)· στην Κύπρο: — οδοντοτεχνιτών, που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία, — τεχνικών οπτικών, που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία· στη Λετονία: — οδοντιατρικών νοσοκόμων («zobārstniecības māsa»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από τριετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας, — βοηθών βιοϊατρικού εργαστηρίου («biomedicīnas laborants»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας, — οδοντοτεχνιτών («zobu tehniķis»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας, — βοηθών φυσιοθεραπευτή («fizioterapeita asistents»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας· στο Λουξεμβούργο: — ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία [«assistant(e) technique médical(e) en radiologie»], — ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου [«assistant(e) technique médical(e) de laboratoire»], — νοσοκόμων ψυχιατρικής («infirmier/ière psychiatrique»), — ιατρικών τεχνικών βοηθών χειρουργικής [«assistant(e) technique médical(e) en chirurgie»], — νοσοκόμων παιδοκόμων («infirmier/ière puériculteur/trice»), — νοσοκόμων αναισθησιολόγων («infirmier/ière anesthésiste»), — διπλωματούχων μασέρ [«masseur/euse diplômé(e)»], — παιδαγωγών («éducateur/trice»)· στις Κάτω Χώρες: — βοηθών κτηνιάτρου («dierenartassistent»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων: i) τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης ενός ή δύο ετών, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις, ή ii) τουλάχιστον δυόμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκεκριμένο ίδρυμα, ή iii) τουλάχιστον δύο έτη εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα, ή iv) στην περίπτωση των βοηθών κτηνιάτρου («dierenartassisten») στις Κάτω Χώρες, τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή (καθεστώς «MBO») ή τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης στο διττό σύστημα μαθητείας («LLW»), που πιστοποιείται με εξετάσεις· στην Αυστρία: — ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμους που ειδικεύονται στη φροντίδα παιδιών και νέων («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»), — ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμους ψυχιατρικής («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»), — οπτικών φακών επαφής («Kontaktlinsenoptiker»), — ποδολόγων («Fusspfleger»), — τεχνικών ακουστικών βοηθημάτων («Hörgeräteakustiker»), — φαρμακοποιών («Drogist»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεμημένης σε μαθητεία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε περίοδο επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση η οποία παρέχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων, — μασέρ («Masseur»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 14 ετών, συμπεριλαμβανομένων πέντε ετών εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκ των οποίων δύο έτη μαθητείας, δύο έτη επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης και ένα έτος σπουδών, πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση η οποία παρέχει το δικαίωμα του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων, — νηπιαγωγών («Kindergärtner/in»), — παιδαγωγών («Erzieher»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 13 ετών, συμπεριλαμβανομένων πέντε ετών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις· στη Σλοβακία: — διδασκάλων χορού σε πρωτοβάθμια σχολεία καλών τεχνών («učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14,5 ετών, εκ των οποίων 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμια ειδικευμένη σχολή και μαθήματα 5 εξαμήνων για παιδαγωγική χορού, — του εκπαιδευτή σε ειδικά εκπαιδευτήρια και εγκαταστάσεις κοινωνικών υπηρεσιών («vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων 8/9 έτη βασικής εκπαίδευσης, 4 έτη σπουδών σε δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλη δευτεροβάθμια σχολή και 2 έτη συμπληρωματικής εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης. 2.   Τομέας των αρχιτεχνιτών («Mester/Meister/Maître»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση σχετική με βιοτεχνικές δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από το κεφάλαιο ΙΙΙ, τμήμα ΙΙ, της παρούσας οδηγίας Η εκπαίδευση των: στη Δανία: — οπτικών («optometrist»), των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ των οποίων πενταετής επαγγελματική εκπαίδευση, κατανεμημένη σε θεωρητική εκπαίδευση δυόμισι ετών που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση δυόμισι ετών στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του «Mester», — μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων («ortopædimekaniker»), των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δωδεκάμισι ετών, εκ των οποίων τριάμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατανεμημένης σε θεωρητική εκπαίδευση ενός εξαμήνου που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και τριετή πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του «Mester», — κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («ortopædiskomager»), των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 13,5 ετών, εκ των οποίων τεσσεράμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατανεμημένης σε θεωρητική εκπαίδευση δύο ετών που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση δυόμισι ετών στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του «Mester»· στη Γερμανία: — οπτικών («Augenoptiker»), — οδοντοτεχνιτών («Zahntechniker»), — επιδεσμοποιών («Bandagist»), — τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων («Hörgeräte-Akustiker»), — μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων («Orthopädiemechaniker»), — κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («Orthopädieschuhmacher»)· στο Λουξεμβούργο: — οπτικών («opticien»), — οδοντοτεχνιτών («mécanicien dentaire»), — τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων («audioprothésiste»), — μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων-επιδεσμοποιών («mécanicien orthopédiste/bandagiste»), — κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («orthopédiste-cordonnier»), των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης στα πλαίσια οργανωμένης εκπαίδευσης, εν μέρει στην επιχείρηση και εν μέρει στο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις η επιτυχία στις οποίες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δραστηριότητας που θεωρείται βιοτεχνική, είτε με τη ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε με την ιδιότητα του μισθωτού με παρόμοιο επίπεδο ευθυνών· στην Αυστρία: — επιδεσμοποιών («Bandagist»), — κατασκευαστών κορσέδων («Miederwarenerzeuger»), — οπτικών («Optiker»), — κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («Orthopädieschuhmacher»), — τεχνικών ορθοπεδικών προθέσεων («Orthopädietechniker»), — οδοντοτεχνιτών («Zahntechniker»), — κηπουρών («Gärtner»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεμημένες σε τρία τουλάχιστον έτη μαθητείας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε δύο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με εξετάσεις οι οποίες παρέχουν τα δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος, εκπαίδευσης μαθητευομένων και χρησιμοποίησης του τίτλου «Meister», η εκπαίδευση των αρχιτεχνιτών στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, και συγκεκριμένα των: — αρχιτεχνιτών στη γεωργία («Meister in der Landwirtschaft»), — αρχιτεχνιτών στην οικιακή γεωργική οικονομία («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»), — αρχιτεχνιτών στην κηπουρική («Meister im Gartenbau»), — αρχιτεχνιτών στα κηπουρικά προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας («Meister im Feldgemüsebau»), — αρχιτεχνιτών στην οπωρολογία και την επεξεργασία φρούτων («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»), — αρχιτεχνιτών στην αμπελουργία και την οινοπαραγωγή («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»), — αρχιτεχνιτών στη γαλακτοκομία («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»), — αρχιτεχνιτών στην εκτροφή ίππων («Meister in der Pferdewirtschaft»), — αρχιτεχνιτών στην ιχθυοκαλλιέργεια («Meister in der Fischereiwirtschaft»), — αρχιτεχνιτών στην πτηνοτροφία («Meister in der Geflügelwirtschaft»), — αρχιτεχνιτών στη μελισσοκομία («Meister in der Bienenwirtschaft»), — αρχιτεχνιτών στη δασοκομία («Meister in der Forstwirtschaft»), — αρχιτεχνιτών στην αναδάσωση και τη διαχείριση δασών («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»), — αρχιτεχνιτών στη γεωργική αποθήκευση («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι έτη εκπαίδευσης σε πλαίσιο διαρθρωμένης εκπαίδευσης κατανεμημένης σε τουλάχιστον τρία έτη μαθητείας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση παρεχόμενη εν μέρει στην επιχείρηση και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε τρία έτη επαγγελματικής πρακτικής, πιστοποιούμενη με εξετάσεις σχετικές προς το επάγγελμα οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα εκπαίδευσης μαθητευομένων και χρησιμοποίησης του τίτλου «Meister»· στην Πολωνία: — διδασκάλων για πρακτική επαγγελματική κατάρτιση («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»), η οποία αντιστοιχεί σε εκπαίδευση διάρκειας: i) 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό τομέα, η οποία ακολουθείται από παιδαγωγικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, μαθήματα στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας και διετή επαγγελματική πείρα στο επάγγελμα στο οποίο θα διδάξουν ή, ii) 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας παιδαγωγικής τεχνικής σχολής ή, iii) 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διετούς ή τριετούς βασικής επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετούς επαγγελματικής πείρας, η οποία πιστοποιείται από δίπλωμα αρχιτεχνίτη στο συγκεκριμένο επάγγελμα και ακολουθείται από μαθήματα παιδαγωγικής τουλάχιστον 150 ωρών· στη Σλοβακία: — αρχιτεχνιτών επαγγελματικής εκπαίδευσης («majster odbornej výchovy»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλήρης δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ή/και μαθητεία σε σχετικά (παρόμοια) μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας), επαγγελματική πείρα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή μαθητείας του ενδιαφερομένου και συμπληρωματικές παιδαγωγικές σπουδές στην παιδαγωγική ακαδημία ή σε τεχνικά πανεπιστήμια, ή πλήρης δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μαθητεία σε σχετικά (παρόμοια) μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας, επαγγελματική πείρα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή μαθητείας του ενδιαφερομένου, και πρόσθετες σπουδές παιδαγωγικής στην παιδαγωγική ακαδημία, ή, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2005, ειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα της ειδικής παιδαγωγικής η οποία παρέχεται στα κέντρα μεθοδολογίας για τους αρχιτεχνίτες επαγγελματικής εκπαίδευσης στις ειδικές σχολές χωρίς συμπληρωματικές παιδαγωγικές σπουδές. 3.   Ναυτιλιακός τομέας α) Ναυτιλία Η εκπαίδευση του: στην Τσεχική Δημοκρατία: — βοηθού καταστρώματος («palubní asistent»), — αξιωματικού επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («námořní poručík»), — υποπλοιάρχου («první palubní důstojník»), — πλοιάρχου («kapitán»), — βοηθού μηχανικού («strojní asistent»), — μηχανικού αρχηγού της φυλακής («strojní důstojník»), — δεύτερου μηχανικού («druhý strojní důstojník»), — πρώτου μηχανικού («první strojní důstojník»), — ηλεκτρολόγου («elektrotechnik»), — πρώτου ηλεκτρολόγου («elektrodůstojník»)· στη Δανία: — πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού («skibsfoerer»), — δευτέρου («overstyrmand»), — σηματωρού, αξιωματικού της φυλακής («enestyrmand, vagthavende styrmand»), — αξιωματικού της φυλακής («vagthavende styrmand»), — αρχιμηχανικού πλοίων («maskinchef»), — πρώτου μηχανικού («l. maskinmester»), — πρώτου μηχανικού/μηχανικού αρχηγού της φυλακής («l. maskinmester/vagthavende maskinmester»)· στη Γερμανία: — πλοιάρχου μεγάλης ακτοπλοΐας («Kapitän AM»), — πλοιάρχου ακτοπλοΐας («Kapitän AK»), — αξιωματικού φυλακής μεγάλης ακτοπλοΐας («Nautischer Schiffsoffizier AMW»), — αξιωματικού φυλακής της ακτοπλοΐας («Nautischer Schiffsoffizier AKW»), — μηχανικού C - χειριστή μηχανικών εγκαταστάσεων («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»), — πρώτου μηχανικού πλοίου C - χειριστή μηχανικών εγκαταστάσεων («Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen»), — μηχανικού C («Schiffsbetriebstechniker CTW»), — πρώτου μηχανικού πλοίου C - μόνου υπεύθυνου μηχανικού («Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier»)· στην Ιταλία: — αξιωματικού γέφυρας («ufficiale di coperta»), — αξιωματικού μηχανικού («ufficiale di macchina») στη Λετονία: — αξιωματικού ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίων («Kuģu elektromehāniķis»), — χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»), στις Κάτω Χώρες: — κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) (με συμπλήρωμα) («stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»), — διπλωματούχου μηχανοδηγού («diploma motordrijver»), — αξιωματικού συστήματος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιμανιού VTS («VTS-functionaris»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση: — στην Τσεχική Δημοκρατία i) για το βοηθό καταστρώματος («palubní asistent»), 1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών. α) Ναυτική σχολή ή ναυτικό κολέγιο — τμήμα ναυσιπλοΐας, και οι δύο κύκλοι σπουδών πρέπει να συμπληρώνονται με εξετάσεις «maturitní zkouška», και τουλάχιστον εξάμηνη εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία κατά τη διάρκεια των σπουδών· ή β) εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών ως ναύτης που αποτελεί μέλος της φυλακής γέφυρας σε επίπεδο υποστήριξης σε πλοία, και ολοκλήρωση εγκεκριμένου κύκλου σπουδών που πληροί τις προδιαγραφές ικανότητας του τμήματος Α-ΙΙ/1 του κώδικα STCW (διεθνής σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών) σε ναυτική σχολή ή κολέγιο του συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης STCW, και επιτυχία στις εξετάσεις ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής που αναγνωρίζεται από την ΕΘΜ (Επιτροπή Θαλάσσιων Μεταφορών της Τσεχικής Δημοκρατίας), ii) για τον αξιωματικό επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («námořní poručík») 1. Εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως βοηθός καταστρώματος σε πλοία εκτοπίσματος τουλάχιστον 500 τόνων επί 6 τουλάχιστον μήνες για τους αποφοίτους ναυτικής σχολής ή κολεγίου, ή ένα έτος για τους αποφοίτους εγκεκριμένου κύκλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης τουλάχιστον υπηρεσίας ως ναύτη που αποτελεί μέλος της φυλακής γέφυρας. 2. Δεόντως συμπληρωμένο και θεωρημένο βιβλιάριο εκπαίδευσης επί του πλοίου για τους ναυτόπαιδες καταστρώματος, iii) για τον υποπλοίαρχο («První palubní důstojník») iv) για τον πλοίαρχο («Kapitán») = Πιστοποιητικό υπηρεσίας ως πλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος μεταξύ 500 και 3 000 τόνων. = Πιστοποιητικό ικανότητας Υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος τουλάχιστον 3 000 τόνων και εξάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος τουλάχιστον 500 τόνων και τουλάχιστον εξάμηνη εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία με την ιδιότητα του υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος τουλάχιστον 3 000 τόνων, v) για τον βοηθό μηχανικού («Strojní asistent»), 1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών. 2. Ναυτική ακαδημία ή ναυτικό κολέγιο — τμήμα ναυτικών μηχανικών και εξάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία επί πλοίων κατά τη διάρκεια των σπουδών, vi) για τον μηχανικό αρχηγό της φυλακής («Strojní důstojník») vii) για τον δεύτερο μηχανικό («Druhý strojní důstojník») viii) για τον πρώτο μηχανικό («První strojní důstojník») ix) για τον ηλεκτρολόγο («Elektrotechnik»), 1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών 2. Ναυτική ή άλλη ακαδημία, σχολή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων, ή τεχνική σχολή ή κολέγιο ηλεκτρολόγων μηχανολόγων (όλοι οι κύκλοι σπουδών πρέπει να συμπληρώνονται με εξέταση «maturitní zkouška») και δωδεκάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη πρακτική άσκηση στον τομέα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, x) για τον πρώτο ηλεκτρολόγο («Elektro důstojník») 1. Ναυτική ακαδημία ή κολέγιο, σχολή ναυτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών ή άλλη ακαδημία ή δευτεροβάθμια σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών· όλοι οι κύκλοι σπουδών πρέπει να καταλήγουν σε «maturitní zkouška» ή κρατικές εξετάσεις. 2. Εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως ηλεκτρολόγος 12 τουλάχιστον μηνών για τους αποφοίτους ακαδημίας ή κολεγίου, ή 24 μηνών για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας σχολής, — στη Δανία, εννέα ετών στοιχειώδους σχολικής φοιτήσεως, που ακολουθούνται από μια θεμελιώδη σειρά μαθημάτων βασικής εκπαιδεύσεως ή/και υπηρεσίας στη θάλασσα διάρκειας που ποικίλλει μεταξύ 17 και 36 μηνών και συμπληρώνονται: i) για τον αξιωματικό της φυλακής με ένα έτος εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης, ii) για τους άλλους με τρία έτη εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης, — στη Γερμανία, συνολικής διάρκειας μεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαμβάνεται τριετής κύκλος βασικών επαγγελματικών σπουδών και μονοετής πρακτική άσκηση στη θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη συνέχεια, που συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με εξάσκηση στο επάγγελμα δύο ετών, — στη Λετονία: i) για τον αξιωματικό ηλεκτρολόγο μηχανικό πλοίων («Kuģu elektromehāniķis») 1. Πρόσωπο τουλάχιστον 18 ετών. 2. Αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών και 6 μηνών, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον 9 έτη στοιχειώδους εκπαίδευσης και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιπλέον απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών ως ηλεκτρολόγος πλοίου ή βοηθός ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίου με ισχύ γεννήτριας άνω των 750 kW. Η επαγγελματική εκπαίδευση συμπληρώνεται με ειδική εξέταση από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Μεταφορών, ii) για τον χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists») 1. Πρόσωπο τουλάχιστον 18 ετών. 2. Αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, περιλαμβάνει τουλάχιστον 9 έτη στοιχειώδους εκπαίδευσης και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών ως μηχανικός ψυκτικού εξοπλισμού. Η επαγγελματική εκπαίδευση συμπληρώνεται με ειδική εξέταση από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Μεταφορών, — στην Ιταλία, συνολικής διάρκειας 13 ετών, εκ των οποίων πέντε τουλάχιστον επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με πρακτική άσκηση, — στις Κάτω Χώρες: i) για τον κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) (με συμπλήρωμα) («stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»), και το διπλωματούχο μηχανοδηγό («diploma motordrijver»), περιλαμβάνουσα κύκλο σπουδών 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη σε ειδική σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ολοκληρώνεται με περίοδο άσκησης διάρκειας δώδεκα μηνών, ii) για τον αξιωματικό συστήματος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιμανιού VTS («VTS-functionaris»), συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης («HBO») ή μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης («MBO»), που ολοκληρώνεται με σπουδές εθνικής και περιφερειακής ειδίκευσης οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον δώδεκα εβδομάδες θεωρητικής εκπαίδευσης και πιστοποιούνται με εξετάσεις, β) Θαλάσσια αλιεία: Η εκπαίδευση του: στη Γερμανία: — πλοιάρχου BG αλιείας μεγάλης κλίμακας («Kapitän BG/Fischerei»), — πλοιάρχου BK αλιείας ανοικτής θαλάσσης («Kapitän BLK/Fischerei»), — αξιωματικού φυλακής BGW σε πλοίο για αλιεία μεγάλης κλίμακας («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»), — αξιωματικού φυλακής BKW σε πλοίο για αλιεία μικρής κλίμακας («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»)· στις Κάτω Χώρες: — αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού V («stuurman werktuigkundige V»), — μηχανικού IV αλιευτικού πλοίου («werktuigkundige IV visvaart»), — αρχηγού της φυλακής γέφυρας IV αλιευτικού πλοίου («stuurman IV visvaart»), — αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού VI («stuurman werktuigkundige VI»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση: — στη Γερμανία, συνολικής διάρκειας μεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαμβάνεται τριετής κύκλος βασικών επαγγελματικών σπουδών και μονοετής πρακτική άσκηση στη θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη συνέχεια, που συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με εξάσκηση στο επάγγελμα δύο ετών· — στις Κάτω Χώρες, κύκλου σπουδών που ποικίλει μεταξύ 13 και 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη διανύονται σε εξειδικευμένη επαγγελματική σχολή, και ολοκληρώνεται με μια περίοδο εξάσκησης του επαγγέλματος δώδεκα μηνών, και που αναγνωρίζεται στα πλαίσια της σύμβασης του Torremolinos (διεθνής σύμβαση του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών πλοίων). 4.   Τεχνικός τομέας Η εκπαίδευση του: στην Τσεχική Δημοκρατία: — εγκεκριμένου τεχνικού, εγκεκριμένου οικοδόμου («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»), που αντιστοιχεί σε εννεαετή τουλάχιστον επαγγελματική κατάρτιση η οποία περιλαμβάνει 4 έτη δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitní zkouška» (δευτεροβάθμια τεχνική σχολή) και 5 έτη επαγγελματικής πείρας που ολοκληρώνεται με εξετάσεις επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση των επιλεγμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον οικοδομικό τομέα (σύμφωνα με το νόμο αριθ. 50/1976 Sb. (νόμος περί οικοδομικής) και το νόμο αριθ. 360/1992 Sb) — οδηγού φορτηγών («Fyzická osoba řídící drážní vozidlo»), που αντιστοιχεί σε δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει οκταετή τουλάχιστον πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τετραετή τουλάχιστον επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση που συμπληρώνεται με εξετάσεις «maturitní zkouška»και ολοκληρώνεται με κρατικές εξετάσεις για την κινητήρια ισχύ των οχημάτων, — τεχνικού επισκευής φορτηγών («Drážní revizní technik»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμια σχολή μηχανικών ή ηλεκτρονικών, και που ολοκληρώνεται με εξετάσεις «maturitní zkouška», — εκπαιδευτή οδήγησης («Učitel autoškoly»), πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 24 ετών· αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφορίας ή μηχανών που ολοκληρώνονται με εξέταση «maturitní zkouška», — κρατικού τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στον δρόμο οχημάτων με κινητήρα («Kontrolní technik STK»), πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών· αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης συμπληρώνονται με «maturitní zkouška». Ακολουθείται από 2 τουλάχιστον έτη τεχνικής πρακτικής· ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης και λευκό ποινικό μητρώο και να έχει ολοκληρώσει ειδική κατάρτιση για τον κρατικό τεχνικό διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών καθώς και να έχει επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις, — μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων («mechanik měření emisí»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης· συμπλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška». Επίσης, ο αιτών πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετή τεχνική πρακτική και την ειδική κατάρτιση «μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων» διάρκειας 8 ωρών και να υποβάλλεται με επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις, — πλοιάρχου κλάσης I («kapitán I. třídy»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, και ολοκληρώνονται με εξέταση «maturitní zkouška» και εξετάσεις μετά τις οποίες χορηγείται πιστοποιητικό ικανότητας. Η επαγγελματική αυτή εκπαίδευση πρέπει να ακολουθείται από τετραετή επαγγελματική άσκηση που ολοκληρώνεται με εξετάσεις, — συντηρητή μνημείων που είναι έργα βιοτεχνίας («restaurátor památek, která jsou díly uměleckých řemesel»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών εάν πρόκειται για πλήρη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση στον τομέα της συντήρησης, ή σπουδές 10 έως 12 ετών σε συναφή τομέα, συν 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε περίπτωση πλήρους δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitní zkouška», ή 8 έτη επαγγελματικής πείρας στην περίπτωση δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που καταλήγει σε τελικές εξετάσεις μαθητείας, — συντηρητή έργων τέχνης που δεν είναι μνημεία και βρίσκονται σε μουσεία και πινακοθήκες, και άλλων αντικειμένων πολιτιστικής αξίας («restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, συν 5 έτη επαγγελματικής πείρας σε περίπτωση πλήρους δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης στον τομέα της συντήρησης που ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitní zkouška», — διαχειριστή αποβλήτων («odpadový hospodář»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης· συμπλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška» και τουλάχιστον πενταετή πείρα στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά την τελευταία δεκαετία, — προϊσταμένου τεχνολογίας εκρηκτικών («Technický vedoucí odstřelů»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης· ολοκλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška», και ακολουθείται από: δύο έτη ως μηχανικός ανατινάξεων σε υπόγειες εργασίες (για υπόγειες δραστηριότητες) και 1 έτος σε υπαίθριες εργασίες (για υπαίθριες δραστηριότητες) εκ των οποίων ένα εξάμηνο ως βοηθός μηχανικού ανατινάξεων, 100 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας νομαρχιακής αρχής ορυχείων, τουλάχιστον έξι μήνες πρακτική εξάσκηση στον τομέα του προγραμματισμού και της εκτέλεσης ανατινάξεων σημαντικού μεγέθους, 32 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από εξετάσεις ενώπιον της Τσεχικής Αρχής Ορυχείων· στην Ιταλία: — γεωμέτρη («geometra»), — αγροτεχνικού («perito agrario»), που αντιστοιχεί σε κύκλους τεχνικών δευτεροβάθμιων σπουδών συνολικής διάρκειας 13 τουλάχιστον ετών εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής φοίτησης και πέντε έτη δευτεροβάθμιων σπουδών εκ των οποίων τρία έτη σπουδών με άξονα το επάγγελμα και που πιστοποιούνται με την εξέταση του τεχνικού «baccalauréat» και συμπληρώνονται: i) στην περίπτωση του γεωμέτρη: είτε με περίοδο πρακτικής άσκησης δύο τουλάχιστον ετών σε επαγγελματικό γραφείο, είτε με επαγγελματική πείρα πέντε ετών, ii) στην περίπτωση των αγροτεχνικών, με την ολοκλήρωση περιόδου πρακτικής άσκησης δύο τουλάχιστον ετών συνοδευόμενης από κρατικές εξετάσεις. στη Λετονία: — μηχανικού σιδηροδρόμων βοηθού μηχανοδηγού [«vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs»], πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών· αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επαγγελματική κατάρτιση που ολοκληρώνεται με ειδικές εξετάσεις από τον εργοδότη. Πιστοποιητικό ικανότητας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή για 5 έτη· στις Κάτω Χώρες: — δικαστικού επιμελητή («gerechtsdeurwaarder»), — κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων («tandprotheticus»), που αντιστοιχεί σε κύκλο σπουδών και επαγγελματικής εκπαίδευσης: i) στην περίπτωση του δικαστικού επιμελητή («gerechtsdeurwaarder»), συνολικής διάρκειας 19 ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και οκτώ έτη δευτεροβάθμιων σπουδών εκ των οποίων τέσσερα έτη τεχνικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με κρατικές εξετάσεις και συμπληρώνεται με τρία έτη θεωρητικής και πρακτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ii) στην περίπτωση του κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων («tandprotheticus») συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης και τρία έτη εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης, εκ των οποίων οκτώ έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερα έτη γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση οδοντοτεχνίτη και συμπληρώνεται με τρία έτη εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης στον τομέα της κατασκευής οδοντικών προθέσεων και πιστοποιείται με εξετάσεις· στην Αυστρία: — δασολόγου («Förster»), — παροχής τεχνικών συμβουλών («Technisches Büro»), — εκμίσθωσης εργασίας («Überlassung von Arbeitskraeften - Arbeitskräften»), — πράκτορα ευρέσεως εργασίας («Arbeitsvermittlung»), — συμβούλου επενδύσεων («Vermoegensberater»), — ιδιωτικού αστυνομικού («Berufsdetektiv»), — φύλακα («Bewachungsgewerbe»), — κτηματομεσίτη («Immobilienmakler»), — διαχειριστή ακινήτων («Immobilienverwalter»), — οργανωτή οικοδομικών έργων («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»), — ινστιτούτου είσπραξης οφειλών («Inkassobüro/Inkassoinstitut»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και τουλάχιστον πέντε έτη δευτεροβάθμιων τεχνικών ή εμπορικών σπουδών, που πιστοποιούνται με τεχνικές ή εμπορικές εξετάσεις επιπέδου λυκείου και συμπληρώνονται με εκπαίδευση τουλάχιστον δύο ετών στο τόπο εργασίας που πιστοποιείται με επαγγελματικές εξετάσεις, — συμβούλου ασφαλίσεων («Berater in Versicherungsangelegenheiten»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 15 ετών, που περιλαμβάνει έξι έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκ των οποίων τρία έτη μαθητείας και τρία έτη επαγγελματικής πρακτικής εκπαίδευσης, που πιστοποιούνται με εξετάσεις, — αρχιτεχνίτη οικοδόμου/προγραμματισμός και τεχνικός υπολογισμός («Planender Baumeister»), — αρχιτεχνίτη ξυλουργού/προγραμματισμός και τεχνικός υπολογισμός («Planender Zimmermeister»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 18 ετών, που περιλαμβάνει τουλάχιστον εννέα έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων τέσσερα έτη δευτεροβάθμιων τεχνικών σπουδών και πέντε έτη επαγγελματικής πρακτικής εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με επαγγελματικές εξετάσεις οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευόμενων, στο βαθμό που η εν λόγω εκπαίδευση σχετίζεται με το δικαίωμα εκπόνησης κτιριακών μελετών, τεχνικών υπολογισμών και επίβλεψης οικοδομικών έργων («το προνόμιο Μαρία Θηρεσία»), — εμπορικού λογιστή («Gewerblicher Buchhalter»), δυνάμει του 1994 Gewerbeordnung (νόμος του 1994 σχετικά με το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία), — ανεξάρτητου λογιστή («Selbständiger Buchhalter»), δυνάμει του 1999 Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (νόμος του 1999 σχετικά με τα επαγγέλματα στον τομέα της δημόσιας λογιστικής)· στην Πολωνία: — τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα σε τοπικό σταθμό ελέγχου οχημάτων («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów ο podstawowym zakresie badań»), που αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων και 3 έτη βασικής εκπαίδευσης σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, βασικά μαθήματα ελέγχου της κατάστασης των αυτοκινήτων — 51 ώρες και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις — τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα σε νομαρχιακό σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»), που αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων, και 4 έτη πρακτικής άσκησης σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, βασικά μαθήματα ελέγχου της κατάστασης των αυτοκινήτων (51 ώρες) και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις, — τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων («Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»), που αντιστοιχεί σε: i) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη τετραετή πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ, ή ii) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση σε τομέα διαφορετικό από εκείνον της ειδίκευσης στον τομέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη οκταετή πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ, συνολικά 113 ώρες πλήρους κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει βασική και ειδικευμένη κατάρτιση, με εξετάσεις μετά από κάθε φάση. Η διάρκεια σε ώρες και το γενικό πεδίο των επιμέρους εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης κατάρτισης για τον τεχνικό προσδιορίζονται χωριστά στο κανονισμό του Υπουργείου Υποδομών, της 28 Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τους τεχνικούς (ΕΕ του 2002, αριθ. 208, θέση 1769). — διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας («Dyżurny ruchu»), που αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και τετραετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές και μαθήματα για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 45 ημερών και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις, ή οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές και μαθήματα για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 63 ημερών και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις. 5.   Εκπαιδευτικοί κύκλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο που γίνονται δεκτές ως National Vocational Qualifications ή ως Scottish Vocational Qualifications Η εκπαίδευση του: — εγκεκριμένος/η νοσοκόμος κτηνιατρικής («listed veterinary nurse»), — ηλεκτρολόγου μηχανικού μεταλλείων («mine electrical engineer»), — μηχανολόγου μηχανικού μεταλλείων («mine mechanical engineer»), — ειδικού θεραπευτικής οδόντων («dental therapist»), — ειδικού υγιεινής οδόντων («dental hygienist»), — οπτικού («dispensing optician»), — επιστάτη ασφαλείας μεταλλείων («mine deputy»), — κατ' επάγγελμα συνδίκου («insolvency practitioner»), — αναγνωρισμένου ειδικού μεταβιβάσεων ακινήτων («licensed conveyancer»), — α′ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών («first mate - freight/passenger ships - unrestricted»), — β′ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών («second mate - freight/passenger ships - unrestricted»), — γ′ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών («third mate - freight/passenger ships unrestricted»), — αξιωματικού καταστρώματος - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών («deck officer - freight/passenger ships - unrestricted»), — μηχανικού εμπορικού ναυτικού β′ τάξεως φορτηγά/επιβατηγά πλοία - περιοχή δραστηριότητας απεριόριστη («engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area»), — τεχνικού ειδικευμένου στη διαχείριση αποβλήτων («certified technically competent person in waste management»), που οδηγούν σε τίτλους οι οποίοι αναγνωρίζονται ως National Vocational Qualifications (NVQs) ή που αναγνωρίζονται στη Σκωτία ως Scottish Vocational Qualifications, και τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του National Framework of Vocational Qualifications του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής: — επίπεδο 3: ικανότητα εκτέλεσης διαφόρων καθηκόντων ευρέως φάσματος σε ποικίλες καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και όχι καθήκοντα ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονομία είναι σημαντική, τα δε καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση άλλων προσώπων, — επίπεδο 4: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών καθηκόντων σε πολυποίκιλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική προσωπική ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα. (1)  Από την 1η Ιουνίου 1994, ο τίτλος «Krankengymnast(in)» αντικαταστάθηκε από τον τίτλο του «Physiotherapeut(in)». Ωστόσο οι επαγγελματίες του κλάδου που απέκτησαν το δίπλωμά τους πριν από την ημερομηνία αυτή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να διατηρήσουν τον τίτλο του «Krankengymnast(in)». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατάλογος των νομοθετικώς κατοχυρωμένων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο Στο Ηνωμένο Βασίλειο: Οι νομοθετικώς κατοχυρωμένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι οι οποίοι οδηγούν στην απόκτηση τίτλων που αναγνωρίζονται ως National Vocational Qualifications (NVQs) ή που αναγνωρίζονται στη Σκωτία ως Scottish Vocational Qualifications, και τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του National Framework of Vocational Qualifications του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής: — επίπεδο 3: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος διαφόρων καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και όχι καθήκοντα ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονομία είναι σημαντική, τα δε καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση άλλων προσώπων, — επίπεδο 4: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική προσωπική ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα· στη Γερμανία: οι ακόλουθοι νομοθετικώς κατοχυρωμένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι: — οι νομοθετικώς κατοχυρωμένοι προπαρασκευαστικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι για τα επαγγέλματα των τεχνικών βοηθών [«technische(r) Assistent(in)»], των εμπορικών βοηθών [«kaufmännische(r) Assistent(in)»], των κοινωνικών επαγγελμάτων («soziale Berufe») καθώς και για το επάγγελμα του καθηγητή αναπνοής, λόγου και ορθοφωνίας [«staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»], ελάχιστης συνολικής διάρκειας 13 ετών, που απαιτούν την επιτυχή ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («mittlerer Bildungsabschluss») και που περιλαμβάνουν: i) είτε τουλάχιστον τριετή (1) επαγγελματική εκπαίδευση σε ειδικευμένη σχολή («Fachschule») που πιστοποιείται με εξετάσεις, και συμπληρώνεται ενδεχομένως με μονοετή ή διετή κύκλο ειδίκευσης, που πιστοποιείται επίσης με εξετάσεις, ii) είτε τουλάχιστον δυόμισι έτη σε ειδικευμένη σχολή («Fachschule») που πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με άσκηση του επαγγέλματος επί έξι τουλάχιστον μήνες ή πρακτική άσκηση επί έξι τουλάχιστον μήνες σε αναγνωρισμένο ίδρυμα, iii) είτε δύο τουλάχιστον έτη σε ειδικευμένη σχολή («Fachschule») που πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με άσκηση του επαγγέλματος επί ένα τουλάχιστον έτος ή πρακτική άσκηση επί ένα τουλάχιστον έτος σε αναγνωρισμένο ίδρυμα, — οι νομοθετικώς κατοχυρωμένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι («staatlich geprüfte(r)») για τεχνικούς («Techniker(in)»), οικονομολόγους επιχειρήσεων («Betriebswirt(in)»), σχεδιαστές («Gestalter(in)») και οικογενειακούς βοηθούς («Familienpfleger(in)»), ελάχιστης συνολικής διάρκειας 16 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ή ανάλογης εκπαίδευσης (τουλάχιστον εννεαετούς διάρκειας) καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκπαίδευσης σε επαγγελματική σχολή («Berufsschule») ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και που περιλαμβάνουν, μετά από άσκηση του επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο έτη, εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή εκπαίδευση μερικής παρακολούθησης, αντίστοιχης διάρκειας, — οι νομοθετικώς κατοχυρωμένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι και οι νομοθετικώς κατοχυρωμένοι συνεχείς κύκλοι σπουδών, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, που απαιτούν, κατά γενικό κανόνα, την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (τουλάχιστον εννεαετούς διάρκειας) και επαγγελματικής εκπαίδευσης (εν γένει τριετούς διάρκειας) και που περιλαμβάνουν, κατά γενικό κανόνα, άσκηση του επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο έτη (εν γένει τρία έτη) καθώς και εξετάσεις στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης για την προπαρασκευή των οποίων λαμβάνονται, κατά κανόνα, συνοδευτικά μέτρα εκπαίδευσης είτε παράλληλα με την άσκηση του επαγγέλματος (τουλάχιστον 1 000 ωρών) είτε με πλήρη παρακολούθηση (διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον). Οι γερμανικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των κύκλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα· στις Κάτω Χώρες: — νομοθετικώς κατοχυρωμένη εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ ετών και τέσσερα έτη είτε μέσης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («MAVO») είτε προπαρασκευαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης («VBO») ή γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου, και που απαιτούν την ολοκλήρωση σπουδών τριετούς ή τετραετούς διάρκειας σε σχολή μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης («MBO»), που πιστοποιούνται με εξετάσεις, — νομοθετικώς κατοχυρωμένη εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 16 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ ετών και προπαρασκευαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης («VBO») ή ανώτερου επιπέδου γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, και που απαιτούν την ολοκλήρωση επαγγελματικής εκπαίδευσης τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο σύστημα μαθητείας, εκ των οποίων τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα θεωρητικής διδασκαλίας σε σχολή και τις υπόλοιπες ημέρες πρακτική εκπαίδευση σε κέντρο πρακτικής εκπαίδευσης ή σε επιχείρηση, που πιστοποιείται με εξετάσεις δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου επιπέδου. Οι ολλανδικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των κύκλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα· στην Αυστρία: — εκπαίδευση σε ανώτατες επαγγελματικές σχολές («Berufsbildende Höhere Schulen») και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γεωργίας και δασοκομίας («Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), συμπεριλαμβανομένων ειδικών τύπων («einschließlich der Sonderformen»), η διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. — εκπαιδευτικοί κύκλοι σε σχολές αρχιτεχνιτών («Meisterschulen»), τάξεις αρχιτεχνιτών («Meisterklassen»), σχολές αρχιτεχνιτών βιομηχανίας («Werkmeisterschulen») ή σχολές οικοδόμων («Bauhandwerkerschulen»), η διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. Οι αυστριακές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατάλογο των εκπαιδευτικών κύκλων που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα. (1)  Η ελάχιστη διάρκεια μπορεί να μειωθεί από τρία σε δύο έτη εάν ο ενδιαφερόμενος κατέχει τον τίτλο που απαιτείται για να γίνει δεκτός στο πανεπιστήμιο («Abitur»), δηλαδή δεκατρία έτη προγενέστερων σπουδών, ή τον τίτλο που απαιτείται για να γίνει δεκτός στο «Fachhochschule» («Fachhochschulreife»), δηλαδή δώδεκα έτη προγενέστερων σπουδών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κατηγορίες επαγγελματικής πείρας οι οποίες μνημονεύονται στα άρθρα 17, 18 και 19 Κατάλογος Ι Κλάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 64/427/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 69/77/ΕΟΚ, καθώς και από τις οδηγίες 68/366/ΕΟΚ και 82/489/ΕΟΚ 1   Οδηγία 64/427/ΕΟΚ Κλάση 23 Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία 232 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από έριο 233 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από βάμβακα 234 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από μέταξα 235 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από λινό και κάνναβη 236 Βιομηχανία άλλων κλωστοϋφαντουργικών ινών (ινδική κάνναβη, σκληρές ίνες κ.λπ.), σχοινοποιία 237 Πιλοποιία 238 Επεξεργασία των υφαντών (φινίρισμα) 239 Άλλες κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες Κλάση 24 Κατασκευή υποδημάτων, άλλων ειδών ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων 241 Μηχανική κατασκευή υποδημάτων (εξαιρουμένων των υποδημάτων από καουτσούκ και ξύλο) 242 Κατασκευή δια χειρός και επισκευή υποδημάτων 243 Κατασκευή ειδών ιματισμού (εκτός από γούνες) 244 Κατασκευή στρωμάτων και κλινοσκεπασμάτων 245 Βιομηχανίες κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών Κλάση 25 Βιομηχανία ξύλου και φελλού (εκτός των βιομηχανιών ξύλινων επίπλων) 251 Πριόνισμα και βιομηχανική παρασκευή ξύλου 252 Κατασκευή ημι-ετοίμων προϊόντων ξύλου 253 Κατασκευή σειράς ξύλινων οικοδομικών στοιχείων και δαπέδων 254 Κατασκευή ξύλινων συσκευασιών 255 Κατασκευή άλλων έργων από ξύλο (εκτός από έπιπλα) 259 Κατασκευή ειδών από ψάθα, φελλό, κατασκευή καλάθων και βουρτσών Κλάση 26 260 Βιομηχανία ξύλινων επίπλων Κλάση 27 Βιομηχανία χάρτου και κατασκευή χάρτινων αντικειμένων 271 Κατασκευή χαρτομάζας, χάρτου και χαρτονιού 272 Κατεργασία χάρτου και χαρτονιού, κατασκευή αντικειμένων από χαρτομάζα Κλάση 28 280 Τυπογραφία, εκδόσεις και παρεπόμενες βιομηχανίες Κλάση 29 Βιομηχανία δερμάτων 291 Βυρσοδεψία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας δέρματος 292 Κατασκευή δερματίνων ειδών και άλλων παρομοίων Ex Κλάση 30 Βιομηχανία καουτσούκ και πλαστικών υλικών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και αμυλωδών προϊόντων 301 Επεξεργασία καουτσούκ και αμιάντου 302 Επεξεργασία πλαστικών υλών 303 Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών Ex Κλάση 31 Χημική Βιομηχανία 311 Κατασκευή βασικών χημικών προϊόντων και κατασκευή με περαιτέρω πλέον ή μη σύνθετη επεξεργασία αυτών των προϊόντων 312 Ειδικευμένη κατασκευή χημικών προϊόντων προοριζομένων κυρίως για βιομηχανική και γεωργική χρήση (περιλαμβάνεται η κατασκευή βιομηχανικών λιπών και ελαίων φυτικής ή ζωικής προελεύσεως η οποία περιλαμβάνεται στην ομάδα 312 ΔΤΤΒ) 313 Ειδικευμένη κατασκευή χημικών προϊόντων προοριζομένων κυρίως για οικιακή και διοικητική χρήση [εκτός από τα ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα (ex ομάδα 319 ΔΤΤΒ)] Κλάση 32 320 Βιομηχανία πετρελαίου Κλάση 33 Κατασκευή προϊόντων εκ μη μεταλλικών μεταλλευμάτων 331 Κατασκευή υλικών ανοικοδομήσεως εξ οπτής γης 332 Υαλουργία 333 Κατασκευή κεραμικών, πορσελάνης, φαγέντσας και πυρίμαχων υλικών 334 Κατασκευή τσιμέντου, ασβέστου και γύψου 335 Kατασκευή υλικών ανοικοδομήσεως από μπετόν, τσιμέντο και γύψο 339 Επεξεργασία της πέτρας και προϊόντων εκ μη μεταλλικών μεταλλευμάτων Κλάση 34 Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία σιδηρούχων και μη σιδηρούχων 341 Σιδηρουργία (κατά τη συνθήκη ΕΚΑΧ περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής οπτάνθρακα εντεταγμένων σε χαλυβουργείο) 342 Κατασκευή ατσάλινων σωλήνων 343 Συρματουργία, ψυχρή έλαση, κατεργασία εν ψυχρώ 344 Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων 345 Χυτήρια σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων Κλάση 35 Κατασκευή έργων εκ μετάλλου (εκτός από μηχανές και μηχανήματα 351 Σφυρηλάτηση, αποτύπωση δια μήτρας, βαρεία πίεση 352 Δευτερογενής μεταποίηση, επεξεργασία και επένδυση των μετάλλων 353 Μεταλλικές κατασκευές 354 Κατασκευή λεβήτων δεξαμενών και άλλων ειδών φανοποιίας 355 Κατασκευή εργαλείων και ετοίμων ειδών εκ μετάλλου εκτός ηλεκτρικού εξοπλισμού 359 Βοηθητικές μηχανολογικές δραστηριότητες Κλάση 36 Κατασκευή μη ηλεκτρικών μηχανημάτων 361 Κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και ελκυστήρων 362 Κατασκευή μηχανών γραφείου 363 Κατασκευή εργαλειομηχανών για την επεξεργασία των μετάλλων, των εργαλείων και των εργαλείων για μηχανές 364 Κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών μηχανών και των εξαρτημάτων τους, κατασκευή ραπτομηχανών 365 Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις βιομηχανίες τροφών, για τις χημικές βιομηχανίες και για τις συνδεδεμένες με αυτές 366 Κατασκευή εξοπλισμού για ορυχεία, χυτήρια και χάλυβος, για τη βιομηχανία δομικών κατασκευών· κατασκευή υλικού ανυψώσεως (φορτίου) και διεκπεραιώσεως εμπορευμάτων 367 Κατασκευή οργάνων μεταδόσεως 368 Κατασκευή άλλων ειδικών μηχανημάτων 369 Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού Κλάση 37 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών· ηλεκτρολογικά 371 Κατασκευή ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 372 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού (κινητήρων, γεννητριών, μετασχηματιστών, διακοπτών, συσκευών βιομηχανικής χρήσεως κ.λπ.) 373 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού για άμεση χρήση 374 Κατασκευή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, μετρητών και άλλων οργάνων μετρήσεως και ηλεκτροϊατρικού εξοπλισμού 375 Κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, ηλεκτρο-ακουστικών ειδών 376 Κατασκευή ηλεκτρικών ειδών οικιακής χρήσεως 377 Κατασκευή λαμπτήρων και φωτιστικών 378 Κατασκευή μπαταριών και συσσωρευτών 379 Επισκευή, συναρμολόγηση και εργασίες τεχνικών εγκαταστάσεων Ex Κλάση 38 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών 383 Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών 384 Ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων 385 Κατασκευή μοτοσικλετών, ποδηλάτων και των ανταλλακτικών τους 389 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών μη αλλαχού ταξινομούμενη Κλάση 39 Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες 391 Κατασκευή οργάνων ακριβείας, οργάνων μετρήσεως και ελέγχου 392 Κατασκευή ιατροχειρουργικών οργάνων και ορθοπεδικών εφαρμογών (εκτός από ορθοπεδικά παπούτσια) 393 Κατασκευή φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού 394 Κατασκευή και επισκευή ωρολογίων χειρός και τοίχου 395 Κοσμηματοποιία, χρυσοχοΐα και κατεργασία πολύτιμων λίθων 396 Κατασκευή και επισκευή μουσικών οργάνων 397 Κατασκευή παιγνίων και αθλητικών ειδών 399 Λοιπές μεταποιητικές βιομηχανίες Κλάση 40 Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού 400 Οικοδόμηση (μη ειδικευμένη), κατεδάφιση 401 Κατασκευή κτιρίων (κατοικιών και άλλων) 402 Έργα πολιτικού μηχανικού: κατασκευή οδών, γεφυρών, σιδηροτροχιών κ.λπ. 403 Εγκαταστάσεις 404 Διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων 2   Οδηγία 68/366/ΕΟΚ Κλάση 20A 200 Βιομηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών 20B Βιομηχανίες τροφίμων (εκτός της βιομηχανίας παρασκευής ποτών) 201 Σφαγή ζώων, προετοιμασία και διατήρηση κρέατος 202 Βιομηχανία γάλακτος 203 Κατασκευή κονσερβών (κονσερβοποιία) φρούτων και λαχανικών 204 Κονσερβοποιία ιχθύων και λοιπών θαλασσίων προϊόντων 205 Επεξεργασία σπόρων 206 Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, εργοστάσια παξιμαδιών και μπισκότων 207 Βιομηχανία ζάχαρης 208 Βιομηχανία κακάο, σοκολάτας και ζαχαρούχων γλυκισμάτων 209 Παρασκευή διαφόρων τροφίμων Κλάση 21 Βιομηχανία παρασκευής ποτών 211 Βιομηχανία αιθυλικών οινοπνευμάτων ζυμώσεως, μαγιάς και οινοπνευματωδών ποτών 212 Βιομηχανία οίνου και παρόμοιων οινοπνευματωδών χωρίς βύνη 213 Ζυθοπωλείο και εργοστάσιο ζυθοποιίας 214 Βιομηχανία υγιεινών ποτών και αεριούχων υδάτων Ex 30 Βιομηχανία καουτσούκ, πλαστικών υλών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και αμυλώδη προϊόντα 304 Βιομηχανία αμυλωδών προϊόντων 3   Οδηγία 82/489/ΕΟΚ Ex 855 Κομμωτήρια (εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόμου και των επαγγελματικών σχολών αισθητικής) Κατάλογος ΙΙ Κλάσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες 75/368/ΕΟΚ, 75/369/ΕΟΚ και 82/470/ΕΟΚ 1   Οδηγία 75/368/ΕΟΚ (δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1) Ex 04 Αλιεία 043 Αλιεία εντός των εσωτερικών υδάτων Ex 38 Κατασκευή υλικού μεταφορών 381 Ναυπηγική και επισκευή πλοίων 382 Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού 386 Κατασκευή αεροπλάνων (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής διαστημικού υλικού) Ex 71 Βοηθητικές δραστηριότητες μεταφορών και δραστηριότητες διάφορες των μεταφορών που υπάγονται στις ακόλουθες ομάδες Ex 711 Εκμετάλλευση κλιναμαξών (wagons-lits) και βαγονιών-εστιατορίων (wagons-restaurants)· συντήρηση σιδηροδρομικού υλικού εντός εργαστηρίων επισκευής, καθαρισμός βαγονιών Ex 712 Συντήρηση υλικού αστικής, ημιαστικής και υπεραστικής μεταφοράς ταξιδιωτών Ex 713 Συντήρηση άλλου υλικού οδικής μεταφοράς ταξιδιωτών (όπως αυτοκίνητα, λεωφορεία κ.λπ.) Ex 714 Εκμετάλλευση και συντήρηση βοηθητικών έργων οδικών μεταφορών (όπως οδοί, οδικές σήραγγες και οδογέφυρες με διόδια, οδικοί σταθμοί, χώροι σταθμεύσεως, σταθμοί λεωφορείων και τραμ) Ex 716 Βοηθητικές δραστηριότητες περί εσωτερικής ναυσιπλοΐας (όπως εκμετάλλευση και συντήρηση πλωτών αρτηριών, λιμένων και άλλων εγκαταστάσεων για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, ρυμούλκηση και πλοήγηση στους λιμένες, επισήμανση, φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων και άλλες ανάλογες δραστηριότητες, όπως διάσωση πλοίων, ρυμούλκηση, εκμετάλλευση αγκυροβολίων για λέμβους) 73 Επικοινωνίες: ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες Ex 85 Προσωπικές υπηρεσίες 854 Πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία Ex 856 Φωτογραφικά εργαστήρια: προσωπογραφίες και εμπορική φωτογραφία, εκτός της δραστηριότητας του ειδησεογράφου φωτογράφου Ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες μη αλλαχού ταξινομούμενες (μόνο συντήρηση και καθαρισμός ακινήτων ή χώρων) 2   Οδηγία 75/369/ΕΟΚ (άρθρο 6: όταν η δραστηριότητα θεωρείται βιομηχανική ή βιοτεχνική) Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων δραστηριοτήτων α) αγορά και πώληση εμπορευμάτων: — από τους πλανόδιους εμπόρους (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ), — αγορά και πώληση εμπορευμάτων στις στεγασμένες αγορές εκτός των μονίμων στο έδαφος εγκατεστημένων και στις υπαίθριες αγορές· β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο μεταβατικών μέτρων που έχουν ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν. 3   Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 3) Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως: — στην οργάνωση, παρουσίαση και πώληση, κατ' αποκοπή ή με προμήθεια, των μεμονωμένων ή συνδυασμένων τμημάτων ενός ταξιδιού ή μιας διαμονής (μεταφορά, παροχή στέγης, τροφή, εκδρομές κλπ.), ανεξαρτήτως της αιτίας της μετακινήσεως [άρθρο 2 σημείο B στοιχείο α)], — στη διενέργεια διαμεσολαβητικών πράξεων μεταξύ των ασκούντων επιχειρήσεις παντός είδους μεταφορών και των ατόμων που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εμπορευμάτων, καθώς και στην πραγματοποίηση διαφόρων συναφών εργασιών: αα) με τη σύναψη συμβάσεων με τους επιχειρηματίες μεταφορών για λογαριασμό των εντολέων τους, ββ) με την επιλογή του είδους της μεταφοράς, της επιχειρήσεως, και του δρομολογίου, που θεωρούνται οι πλέον συμφέροντες για τον εντολέα, γγ) με την προετοιμασία της μεταφοράς από τεχνική άποψη (π.χ. συσκευασία απαραίτητη για τη μεταφορά), με την πραγματοποίηση διαφόρων δευτερευουσών εργασιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (π.χ. με την εξασφάλιση του ανεφοδιασμού σε πάγο των ψυκτικών βαγονιών), δδ) με τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που συνδέονται με τη μεταφορά, όπως η σύνταξη της φορτωτικής· με το συνδυασμό ή το διαχωρισμό των αποστολών, εε) με το συντονισμό των διαφόρων φάσεων μιας μεταφοράς, εξασφαλίζοντας τη διαμετακόμιση, την επαναποστολή, τη μεταφόρτωση και τις διάφορες τερματικές εργασίες, στστ) με την παροχή φορτίου στους μεταφορείς και μεταφορικών δυνατοτήτων στα άτομα που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εμπορευμάτων: — στον υπολογισμό των μεταφορικών εξόδων, και τον έλεγχο του λογαριασμού των εξόδων, — στην πραγματοποίηση ορισμένων διαβημάτων μόνιμου ή ευκαιριακού χαρακτήρα, εξ ονόματος και για λογαριασμό εφοπλιστή ή θαλάσσιου μεταφορέα (προς τις λιμενικές αρχές, τις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού του πλοίου, κ.λπ.). Κατάλογος IΙΙ Οδηγίες 64/222/ΕΟΚ, 68/364/ΕΟΚ, 68/368/ΕΟΚ, 75/368/ΕΟΚ, 75/369/ΕΟΚ, 70/523/ΕΟΚ και 82/470/ΕΟΚ 1   Οδηγία 64/222/ΕΟΚ 1. Μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο με εξαίρεση το χονδρικό εμπόριο των φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, των τοξικών προϊόντων και των παθογόνων ουσιών και του άνθρακα (ex ομάδα 611). 2. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού εξουσιοδοτημένου δυνάμει μιας ή περισσοτέρων εντολών να προετοιμάζει ή να προβαίνει σε εμπορικές συναλλαγές επ' ονόματι και για λογαριασμό τρίτου. 3. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος χωρίς να έχει διαρκή εξουσιοδότηση, φέρει σε επαφή πρόσωπα που επιθυμούν να συμβληθούν απευθείας ή προετοιμάζει τις εμπορικές συναλλαγές τους ή υποβοηθάει τη σύναψή τους. 4. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος προβαίνει επ' ονόματί του σε εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτου. 5. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος πραγματοποιεί χονδρικές πωλήσεις με πλειστηριασμό για λογαριασμό τρίτου. 6. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού που ζητεί παραγγελίες μεταβαίνων από οικία σε οικία. 7. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται κατ' επάγγελμα από μισθωτό διαμεσολαβητή στην υπηρεσία μιας ή περισσοτέρων εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων. 2   Οδηγία 68/364/ΕΟΚ Ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ: Λιανικό εμπόριο Εξαιρούμενες δραστηριότητες: 012 Εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων 640 Συναλλαγές επί ακινήτων, εκμισθώσεις 713 Εκμίσθωση αυτοκινήτων, αμαξών και αλόγων 718 Εκμίσθωση αμαξοστοιχιών και βαγονιών 839 Εκμίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού γραφείων 841 Κρατήσεις θέσεων κινηματογράφου και εκμίσθωση κινηματογραφικών ταινιών 842 Κρατήσεις θέσεων θεάτρου και εκμίσθωση θεατρικού εξοπλισμού 843 Εκμίσθωση σκαφών, ποδηλάτων και μηχανημάτων τυχερών παιγνίων με κερματοδέκτη 853 Εκμίσθωση επιπλωμένων δωματίων 854 Εκμίσθωση οικιακού ρουχισμού 859 Εκμίσθωση ρουχισμού 3   Οδηγία 68/368/ΕΟΚ Ex κλάση 85 ΔΤΤΒ 1. Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ). 2. Ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ). 4   Οδηγία 75/368/ΕΟΚ (άρθρο 7) Ex 62 Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα Ex 620 Πρακτορεία επί θεμάτων ευρεσιτεχνίας και επιχειρήσεις διανομής τελών Ex 71 Μεταφορές Ex 713 Οδική μεταφορά ταξιδιωτών, εκτός των πραγματοποιούμενων με αυτοκίνητα οχήματα Ex 719 Εκμετάλλευση αγωγών προοριζομένων για μεταφορά υγρών υδρογονανθράκων και άλλων υγρών χημικών προϊόντων Ex 82 Υπηρεσίες παρεχόμενες στο κοινωνικό σύνολο 827 Βιβλιοθήκες, μουσεία, βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι Ex 84 Υπηρεσίες αναψυχής 843 Υπηρεσίες αναψυχής μη αλλαχού ταξινομούμενες: — αθλητικές δραστηριότητες (αθλητικοί χώροι, οργανώσεις αθλητικών συναντήσεων κ.λπ.), εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών διδασκάλων — δραστηριότητες παιγνίων (στάβλοι ιπποδρομιών, χώροι παιγνίων, ιπποδρόμια κ.λπ.) — άλλες δραστηριότητες αναψυχής (τσίρκα, πάρκα διασκεδάσεων, άλλες διασκεδάσεις κ.λπ.) Ex 85 Προσωπικές υπηρεσίες Ex 851 Οικιακές υπηρεσίες Ex 855 Ινστιτούτα καλλονής και δραστηριότητες χειροκόμου εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόμου, επαγγελματικές σχολές αισθητικής και κομμωτικής Ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες μη αλλαχού ταξινομούμενες εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών και παραϊατρικών μασέρ και οδηγών των ορέων, κατατασσόμενων ως ακολούθως: — απολύμανση και καταπολέμηση των βλαβερών ζώων — ενοικίαση ενδυμάτων και φύλαξη αντικειμένων — γραφεία συνοικεσίων και ανάλογες υπηρεσίες — δραστηριότητες μαντικής και εικασιών — υγειονομικές υπηρεσίες και ανάλογες δραστηριότητες — γραφεία κηδειών και συντήρηση νεκροταφείων — οδηγοί συνοδοί και τουριστικοί διερμηνείς 5   Οδηγία 75/369/ΕΟΚ (άρθρο 5) Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α) αγορά και πώληση εμπορευμάτων: — από τους πλανόδιους εμπόρους (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ) — στις στεγασμένες αγορές εκτός των μονίμων στο έδαφος εγκατεστημένων και στις υπαίθριες αγορές· β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο μεταβατικών μέτρων που έχουν ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν. 6   Οδηγία 70/523/ΕΟΚ Μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακα και στις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο άνθρακα (ex ομάδα 6112, ονοματολογία ΔΤΤΒ) 7   Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6 παράγραφος 2) [Δραστηριότητες που μνημονεύονται στο άρθρο 2 σημείο A στοιχείο γ) και ε), σημείο B στοιχείο β), σημεία Γ και Δ] Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως: — στη μίσθωση βαγονιών ή αμαξών σιδηροδρόμου για τη μεταφορά ατόμων ή εμπορευμάτων, — στη μεσολάβηση για την αγορά, την πώληση ή τη ναύλωση πλοίων, — στην προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμβάσεων για τη μεταφορά μεταναστών, — στην παραλαβή κάθε είδους αντικειμένου ή εμπορεύματος για αποθήκευση, για λογαριασμό του καταθέτη, υπό τελωνειακό ή μη καθεστώς, σε αποθήκες, γενικές αποθήκες, χώρους αποθηκεύσεως επίπλων, ψυκτικούς θαλάμους αποθηκεύσεως, σιρούς, κ.λπ., — στη χορήγηση προς τον καταθέτη αποδείξεως η οποία περιγράφει το αντικείμενο ή το εμπόρευμα που έγινε δεκτό προς αποθήκευση, — στην παροχή εκτάσεων, τροφής και χώρων για την πώληση ζώων που έχουν δοθεί για προσωρινή φύλαξη, είτε πριν από την πώληση, ή είτε κατά τη μετακόμιση προς ή από την αγορά, — στη διενέργεια του ελέγχου ή της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης των αυτοκινήτων, — στη μέτρηση, ζύγιση, ογκομετρική εκτίμηση των εμπορευμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης V.1.   ΙΑΤΡΟΙ 5.1.1.   Τίτλοι βασικής ιατρικής εκπαίδευσης Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης Ημερομηνία αναφοράς — Les universités/De universiteiten — Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap — Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce — Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og — Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen — Zeugnis über die Ärztliche Prüfung — Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war Eesti Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta Tartu Ülikool 1η Μαΐου 2004 — Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ, — Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ — Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una Universidad France Diplôme d'Etat de docteur en médecine Universités 20 Δεκεμβρίου 1976 Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 Δεκεμβρίου 1976 Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia 20 Δεκεμβρίου 1976 Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συμβούλιο 1η Μαΐου 2004 Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola 1η Μαΐου 2004 Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 1η Μαΐου 2004 Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, Jury d'examen d'Etat Certificat de stage 20 Δεκεμβρίου 1976 Magyarország Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.) Egyetem 1η Μαΐου 2004 Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija Universita’ ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku 1η Μαΐου 2004 Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit Geneeskunde 20 Δεκεμβρίου 1976 1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) 1. Medizinische Fakultät einer Universität 2. Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom 2. Österreichische Ärztekammer 1. Akademia Medyczna 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde 1η Ιανουαρίου 1986 Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor medicine/doktorica medicine» Univerza 1η Μαΐου 2004 Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor medicíny» («MUDr.») Vysoká škola 1η Μαΐου 2004 — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Kuopion yliopisto — Oulun yliopisto — Tampereen yliopisto — Turun yliopisto Sverige Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen 1η Ιανουαρίου 1994 United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 Δεκεμβρίου 1976 5.1.2.   Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Ημερομηνία αναφοράς België/Belgique/ Belgien Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique 20 Δεκεμβρίου 1976 Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1η Μαΐου 2004 Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen 20 Δεκεμβρίου 1976 Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20 Δεκεμβρίου 1976 Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1η Μαΐου 2004 1. Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση 2. Νoμαρχία España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1η Ιανουαρίου 1986 1. Certificat d'études spéciales de médecine 1. Universités 2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l'Ordre des médecins 3. Certificat d'études spéciales de médecine 3. Universités 4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine 4. Universités Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 Δεκεμβρίου 1976 Italia Diploma di medico specialista Università 20 Δεκεμβρίου 1976 Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο 1η Μαΐου 2004 Latvija «Sertifikāts»—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē Latvijas Ārstu biedrība 1η Μαΐου 2004 Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją Universitetas 1η Μαΐου 2004 Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20 Δεκεμβρίου 1976 Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1η Μαΐου 2004 Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1η Μαΐου 2004 — Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst — Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1η Ιανουαρίου 1994 Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1η Μαΐου 2004 1. Grau de assistente 1. Ministério da Saúde 2. Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1η Μαΐου 2004 1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen Socialstyrelsen 1η Ιανουαρίου 1994 United Kingdom Certificate of Completion of specialist training Competent authority 20 Δεκεμβρίου 1976 5.1.3.   Ονομασίες εκπαιδεύσεων ειδικευμένων ιατρών Χώρα Αναισθησιολογία Γενική χειρουργική Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie Chirurgie/Heelkunde Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie Danmark Anæstesiologi Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale Ireland Anaesthesia General surgery Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali Nederland Anesthesiologie Heelkunde Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna Portugal Anestesiologia Cirurgia geral Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Splošna kirurgija Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård Yleiskirurgia/Allmän kirurgi Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi United Kingdom Anaesthetics General surgery Χώρα Νευροχειρουργική Γυναικολογία — Ονομασία Ονομασία Belgique/België/ Belgien Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia Ελλάς Νευρoχειρoυργική Μαιευτική-Γυvαικoλoγία España Neurocirugía Obstetricia y ginecología France Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική — Γυναικολογία Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Χώρα Γενική (Εσωτερική) ιατρική Οφθαλμολογία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλμoλoγία España Medicina interna Oftalmología France Médecine interne Ophtalmologie Ireland General medicine Ophthalmic surgery Italia Medicina interna Oftalmologia Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλμολογία Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie Magyarország Belgyógyászat Szemészet Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka Portugal Medicina interna Oftalmologia Slovenija Interna medicina Oftalmologija Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin Silmätaudit/Ögonsjukdomar Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology Χώρα Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie Pédiatrie/Pediatrie Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Pædiatri eller sygdomme hos børn Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas específicas France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Ireland Otolaryngology Paediatrics Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική Latvija Otolaringoloģija Pediatrija Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Österreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder- und Jugendheilkunde Polska Otorynolaryngologia Pediatria Portugal Otorrinolaringologia Pediatria Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar Lastentaudit/Barnsjukdomar Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) Barn- och ungdomsmedicin United Kingdom Otolaryngology Paediatrics Χώρα Ιατρική των αναπνευστικών οδών Ουρολογία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/ Belgien Pneumologie Urologie Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme Deutschland Pneumologie Urologie Eesti Pulmonoloogia Uroloogia Ελλάς Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία Ουρoλoγία España Neumología Urología France Pneumologie Urologie Ireland Respiratory medicine Urology Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia Κύπρος Πνευμονολογία — Φυματιολογία Ουρολογία Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija Lietuva Pulmonologija Urologija Luxembourg Pneumologie Urologie Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija Nederland Longziekten en tuberculose Urologie Österreich Lungenkrankheiten Urologie Polska Choroby płuc Urologia Portugal Pneumologia Urologia Slovenija Pnevmologija Urologija Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi Urologia/Urologi Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi United Kingdom Respiratory medicine Urology Χώρα Ορθοπεδική Παθολογική ανατομική Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique/Pathologische anatomie Česká republika Ortopedie Patologická anatomie Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie) Pathologie Eesti Ortopeedia Patoloogia Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoμική España Cirugía ortopédica y traumatología Anatomía patológica France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατομία — Ιστολογία Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique Magyarország Ortopédia Patológia Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija Nederland Orthopedie Pathologie Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia Portugal Ortopedia Anatomia patologica Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija Slovensko Ortopédia Patologická anatómia Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi Patologia/Patologi Sverige Ortopedi Klinisk patologi United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology Χώρα Νευρολογία Ψυχιατρική Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Neurologie Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie Česká republika Neurologie Psychiatrie Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie Eesti Neuroloogia Psühhiaatria Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική España Neurología Psiquiatría France Neurologie Psychiatrie Ireland Neurology Psychiatry Italia Neurologia Psichiatria Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική Latvija Neiroloģija Psihiatrija Lietuva Neurologija Psichiatrija Luxembourg Neurologie Psychiatrie Magyarország Neurológia Pszichiátria Malta Newroloġija Psikjatrija Nederland Neurologie Psychiatrie Österreich Neurologie Psychiatrie Polska Neurologia Psychiatria Portugal Neurologia Psiquiatria Slovenija Nevrologija Psihiatrija Slovensko Neurológia Psychiatria Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri Sverige Neurologi Psykiatri United Kingdom Neurology General psychiatry Χώρα Ραδιοδιαγνωστική Ραδιοθεραπευτική Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse Onkologi Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie Eesti Radioloogia Onkoloogia Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology Italia Radiodiagnostica Radioterapia Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie Magyarország Radiológia Sugárterápia Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija Nederland Radiologie Radiotherapie Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syöpätaudit/Cancersjukdomar Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology Χώρα Πλαστική χειρουργική Κλινική βιολογία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Biologie clinique/Klinische biologie Česká republika Plastická chirurgie Danmark Plastikkirurgi Deutschland Plastische (und Ästhetische) Chirurgie Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική Χειρουργική Θώρακος España Cirugía plástica, estética y reparadora Análisis clínicos France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale Ireland Plastic surgery Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica Κύπρος Πλαστική Χειρουργική Latvija Plastiskā ķirurģija Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika Malta Kirurġija Plastika Nederland Plastische Chirurgie Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Slovensko Plastická chirurgia Laboratórna medicína Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi Sverige Plastikkirurgi United Kingdom Plastic surgery Χώρα Μικροβιολογία - βακτηριολογία Βιολογική χημεία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/ Belgien Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie Laboratoriumsmedizin Eesti 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 2. Μικρoβιoλoγία España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica France Ireland Microbiology Chemical pathology Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica Κύπρος Μικροβιολογία Latvija Mikrobioloģija Lietuva Luxembourg Microbiologie Chimie biologique Magyarország Orvosi mikrobiológia Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika Nederland Medische microbiologie Klinische chemie Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik Polska Mikrobiologia lekarska Portugal Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia/Klinisk kemi Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology Χώρα Ανοσολογία Χειρουργική θώρακος Ονομασία Ονομασία Belgique/België/ Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1) Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme Deutschland Thoraxchirurgie Eesti Torakaalkirurgia Ελλάς Χειρουργική Θώρακος España Immunología Cirugía torácica France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija Lietuva Krūtinės chirurgija Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika Nederland Cardio-thoracale chirurgie Österreich Immunologie Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej Portugal Cirurgia cardiotorácica Slovenija Torakalna kirurgija Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery Χώρα Νευροχειρουργική Γυναικολογία — Μαιευτική Ονομασία Ονομασία Belgique/België/ Belgien Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (2) Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme Deutschland Kinderchirurgie Gefäßchirurgie Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv Αγγειoχειρoυργική España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire Ireland Paediatric surgery Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari Nederland Österreich Kinderchirurgie Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular Slovenija Kardiovaskularna kirurgija Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi Sverige Barn- och ungdomskirurgi United Kingdom Paediatric surgery Χώρα Καρδιολογία Γαστρεντερολογία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/ Belgien Cardiologie Gastro-entérologie/Gastroenterologie Česká republika Kardiologie Gastroenterologie Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία España Cardiología Aparato digestivo France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie Ireland Cardiology Gastro-enterology Italia Cardiologia Gastroenterologia Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija Lietuva Kardiologija Gastroenterologija Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten Österreich Polska Kardiologia Gastrenterologia Portugal Cardiologia Gastrenterologia Slovenija Gastroenterologija Slovensko Kardiológia Gastroenterológia Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/Gastroenterologi Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi United Kingdom Cardiology Gastro-enterology Χώρα Ρευματολογία Γενική αιματολογία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/ Belgien Rhumathologie/reumatologie Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie Eesti Reumatoloogia Hematoloogia Ελλάς Ρευματoλoγία Αιματoλoγία España Reumatología Hematología y hemoterapia France Rhumatologie Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) Italia Reumatologia Ematologia Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία Latvija Reimatoloģija Hematoloģija Lietuva Reumatologija Hematologija Luxembourg Rhumatologie Hématologie Magyarország Reumatológia Haematológia Malta Rewmatoloġija Ematoloġija Nederland Reumatologie Österreich Polska Reumatologia Hematologia Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia Slovenija Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/Klinisk hematologi Sverige Reumatologi Hematologi United Kingdom Rheumatology Haematology Χώρα Ενδοκρινολογία Φυσιοθεραπεία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Physikalische und Rehabilitative Medizin Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles Ireland Endocrinology and diabetes mellitus Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Rééducation et réadaptation fonctionnelles Magyarország Endokrinológia Fizioterápia Malta Endokrinoloġija u Dijabete Nederland Revalidatiegeneeskunde Österreich Physikalische Medizin Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna Portugal Endocrinologia Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus Χώρα Νευρολογία — ψυχιατρική Δερματολογία - αφροδισιολογία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie (3) Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie Česká republika Dermatovenerologie Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut- und Geschlechtskrankheiten Eesti Dermatoveneroloogia Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία España Dermatología médico-quirúrgica y venereología France Neuropsychiatrie (4) Dermatologie et vénéréologie Ireland Italia Neuropsichiatria (5) Dermatologia e venerologia Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία Latvija Dermatoloģija un veneroloģija Lietuva Dermatovenerologija Luxembourg Neuropsychiatrie (6) Dermato-vénéréologie Magyarország Bőrgyógyászat Malta Dermato-venerejoloġija Nederland Zenuw- en zielsziekten (7) Dermatologie en venerologie Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten Polska Dermatologia i wenerologia Portugal Dermatovenereologia Slovenija Dermatovenerologija Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi Sverige Hud- och könssjukdomar United Kingdom Χώρα Ραδιολογία Παιδοψυχιατρική Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie Danmark Børne- og ungdomspsykiatri Deutschland Radiologie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Eesti Ελλάς Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική España Electrorradiología France Electro-radiologie (8) Pédo-psychiatrie Ireland Radiology (9) Child and adolescent psychiatry Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile Κύπρος Παιδοψυχιατρική Latvija Bērnu psihiatrija Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija Luxembourg Électroradiologie (10) Psychiatrie infantile Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria Malta Nederland Radiologie (11) Österreich Radiologie Polska Psychiatria dzieci i młodzieży Portugal Radiologia Pedopsiquiatria Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija Slovensko Detská psychiatria Suomi/Finland Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri Sverige Barn- och ungdomspsykiatri United Kingdom Child and adolescent psychiatry Χώρα Γηριατρική Νεφρολογία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/ Belgien Česká republika Geriatrie Nefrologie Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie Eesti Nefroloogia Ελλάς Νεφρoλoγία España Geriatría Nefrología France Néphrologie Ireland Geriatric medicine Nephrology Italia Geriatria Nefrologia Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία Latvija Nefroloģija Lietuva Geriatrija Nefrologija Luxembourg Gériatrie Néphrologie Magyarország Geriátria Nefrológia Malta Ġerjatrija Nefroloġija Nederland Klinische geriatrie Österreich Polska Geriatria Nefrologia Portugal Nefrologia Slovenija Nefrologija Slovensko Geriatria Nefrológia Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) United Kingdom Geriatrics Renal medicine Χώρα Μεταδοτικές ασθένειες Κοινωνική ιατρική Ονομασία Ονομασία Belgique/België/ Belgien Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen Eesti Infektsioonhaigused Ελλάς Κοινωνική Iατρική España Medicina preventiva y salud pública France Santé publique et médecine sociale Ireland Infectious diseases Public health medicine Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική Latvija Infektoloģija Lietuva Infektologija Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika Nederland Maatschappij en gezondheid Österreich Sozialmedizin Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia Portugal Infecciologia Saúde pública Slovenija Infektologija Javno zdravje Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Hälsovård Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin United Kingdom Infectious diseases Public health medicine Χώρα Φαρμακολογία Ιατρική της εργασίας Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin Eesti Ελλάς Iατρική της Εργασίας España Farmacología clínica Medicina del trabajo France Médecine du travail Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine Italia Farmacologia Medicina del lavoro Κύπρος Ιατρική της Εργασίας Latvija Arodslimības Lietuva Darbo medicina Luxembourg Médecine du travail Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali — Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde — Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy Portugal Medicina do trabalho Slovenija Medicina dela, prometa in športa Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling Työterveyshuolto/Företagshälsovård Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine Χώρα Αλλεργιολογία Πυρηνική ιατρική Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Deutschland Nuklearmedizin Eesti Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική España Alergología Medicina nuclear France Médecine nucléaire Ireland Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική Latvija Alergoloģija Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija Luxembourg Médecine nucléaire Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) Malta Mediċina Nukleari Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde Österreich Nuklearmedizin Polska Alergologia Medycyna nuklearna Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear Slovenija Nuklearna medicina Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin United Kingdom Nuclear medicine Χώρα Γναθοπροσωπική χειρουργική (βασική εκπαίδευση ιατρού) Ονομασία Belgique/België/ Belgien Česká republika Maxilofaciální chirurgie Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España Cirugía oral y maxilofacial France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Ireland Italia Chirurgia maxillo-facciale Κύπρος Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale Magyarország Szájsebészet Malta Nederland Österreich Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa Portugal Cirurgia maxilo-facial Slovenija Maxilofaciálna kirurgija Slovensko Maxilofaciálna chirurgia Suomi/Finland Sverige United Kingdom Χώρα Βιολογική αιματολογία Ονομασία Belgique/België/Belgien Česká republika Danmark Klinisk blodtypeserologi (12) Deutschland Eesti Ελλάς España France Hématologie Ireland Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Hématologie biologique Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal Hematologia clinica Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Χώρα Στοματολογία Δερματολογία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España Estomatología France Stomatologie Ireland Dermatology Italia Odontostomatologia (13) Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Stomatologie Magyarország Malta Dermatoloġija Nederland Österreich Polska Portugal Estomatologia Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Dermatology Χώρα Αφροδισιολογία Τροπική ιατρική Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine Italia Medicina tropicale Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Trópusi betegségek Malta Mediċina Uro-ġenetali Nederland Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene Polska Medycyna transportu Portugal Medicina tropical Slovenija Slovensko Tropická medicína Suomi/Finland Sverige United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine Χώρα Γαστρεντερική χειρουργική Τραυματολογία Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (14) Česká republika Traumatologie Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme Deutschland Visceralchirurgie Eesti Ελλάς España Cirugía del aparato digestivo France Chirurgie viscérale et digestive Ireland Emergency medicine Italia Chirurgia dell'apparato digerente Κύπρος Latvija Lietuva Abdominalinė chirurgija Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique Magyarország Traumatológia Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza Nederland Österreich Polska Medycyna ratunkowa Portugal Slovenija Abdominalna kirurgija Slovensko Gastroenterologická chirurgia Úrazová chirurgia Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi Sverige United Kingdom Accident and emergency medicine Χώρα Κλινική νευροφυσιολογία Οδοντική, στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική (βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση) (15) Ονομασία Ονομασία Belgique/België/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie Česká republika Danmark Klinisk neurofysiologi Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Eesti Ελλάς España Neurofisiología clínica France Ireland Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery Italia Κύπρος Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική Latvija Lietuva Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet Malta Newrofiżjoloġija Klinika Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ Nederland Österreich Polska Portugal Slovenija Slovensko Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi Sverige Klinisk neurofysiologi United Kingdom Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery 5.1.4.   Τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού γενικής ιατρικής Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Επαγγελματικός τίτλος Ημερομηνία αναφοράς België/Belgique/Belgien Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste Huisarts/Médecin généraliste 31 Δεκεμβρίου 1994 Česká republika Diplom o specializaci «všeobecné lékařství» Všeobecný lékař 1η Μαΐου 2004 Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin 31 Δεκεμβρίου 1994 Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31 Δεκεμβρίου 1994 Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1η Μαΐου 2004 Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής 31 Δεκεμβρίου 1994 España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 Δεκεμβρίου 1994 France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale) Médecin qualifié en médecine générale 31 Δεκεμβρίου 1994 Ireland Certificate of specific qualifications in general medical practice General medical practitioner 31 Δεκεμβρίου 1994 Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31 Δεκεμβρίου 1994 Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1η Μαΐου 2004 Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1η Μαΐου 2004 Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1η Μαΐου 2004 Luxembourg Diplôme de formation spécifique en medicine générale Médecin généraliste 31 Δεκεμβρίου 1994 Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1η Μαΐου 2004 Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1η Μαΐου 2004 Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst Huisarts 31 Δεκεμβρίου 1994 Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 Δεκεμβρίου 1994 Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1η Μαΐου 2004 Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 31 Δεκεμβρίου 1994 Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine 1η Μαΐου 2004 Slovensko Diplom o špecializácii v odbore «všeobecné lekárstvo» Všeobecný lekár 1η Μαΐου 2004 Suomi/ Finland Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård Yleislääkäri/Allmänläkare 31 Δεκεμβρίου 1994 Sverige Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 Δεκεμβρίου 1994 United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31 Δεκεμβρίου 1994 V.2.   ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 5.2.1.   Πρόγραμμα σπουδών νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη Το πρόγραμμα σπουδών, βάσει των οποίων χορηγείται τίτλος νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο μέρη και τουλάχιστον τα κατωτέρω μαθήματα. A. Θεωρητική διδασκαλία α) Νοσηλεία: — Φύση και δεοντολογία του επαγγέλματος — Γενικές αρχές υγιεινής και νοσηλείας — Αρχές νοσηλείας στους τομείς: — γενικής ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων — γενικής χειρουργικής και χειρουργικών ειδικοτήτων — παιδοκομίας και παιδιατρικής — υγιεινής περιθάλψεως λεχώνας και νεογέννητου — πνευματικής υγείας και ψυχιατρικής — γηροκομίας και γηριατρικής β) Βασικές επιστήμες: — Ανατομία και φυσιολογία — Παθολογία — Βακτηριολογία, ιολογία και παρασιτολογία — Βιοφυσική, βιοχημεία και ραδιολογία, — Διαιτητική — Υγιεινή: — προληπτική ιατρική — υγειονομική εκπαίδευση — Φαρμακολογία γ) Κοινωνικές επιστήμες — Κοινωνιολογία — Ψυχολογία — Γενικές αρχές διοικήσεως — Γενικές αρχές διδασκαλίας — Κοινωνική και υγειονομική νομοθεσία — Νομικές πτυχές του επαγγέλματος Β. Κλινική διδασκαλία — Νοσηλεία στους τομείς: — γενικής ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων — γενικής χειρουργικής και χειρουργικών ειδικοτήτων — παιδοκομίας και παιδιατρικής — υγιεινής περιθάλψεως λεχώνας και νεογέννητου — πνευματικής υγείας και ψυχιατρικής — γηροκομίας και γηριατρικής — κατ' οίκον νοσηλείας Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με αυτούς. Η κατανομή της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας πρέπει να σταθμίζεται και συντονίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι γνώσεις και η πείρα που μνημονεύονται στο παρόν παράρτημα να δύνανται να αποκτηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο. 5.2.2.   Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Επαγγελματικός τίτλος Ημερομηνία αναφοράς — Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin) — Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin) — Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin — De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft — Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e) — Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 1. Diplom ο ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), συνοδευόμενο από το ακόλουθο πιστοποιητικό: Vysvědčení ο státní závěrečné zkoušc 1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra 2. Diplom ο ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), συνοδευόμενο από το ακόλουθο πιστοποιητικό: Vysvědčení ο absolutoriu 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 2. Všeobecný ošetřovatel Danmark Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet Sygeplejerske 29 Ιουνίου 1979 Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege Staatlicher Prüfungsausschuss Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger 29 Ιουνίου 1979 1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool 3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών 1. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας 4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων — Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una universidad — Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) — Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29 Ιουνίου 1979 Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 Ιουνίου 1979 Κύπρος Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής 1η Μαΐου 2004 1. Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu 1. Māsu skolas 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją 1. Universitetas 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją 2. Kolegija — Diplôme d'Etat d'infirmier — Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué 1. Ápoló bizonyítvány 1. Iskola 2. Diplomás ápoló oklevél 2. Egyetem/főiskola 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita’ ta' Malta Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1η Μαΐου 2004 1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A 1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4 4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling 5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5 5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling 1. Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger» 1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege — Diplomierte Krankenschwester — Diplomierter Krankenpfleger 2. Diplom als «Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger» 2. Allgemeine Krankenpflegeschule Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem «magister pielęgniarstwa» Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe wladzde Pielegniarka 1η Μαΐου 2004 1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem 3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem 3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde 1. Univerza 2. Visoka strokovna šola 1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister z ošetrovateľstva» («Mgr.») 1. Vysoká škola 2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z ošetrovateľstva» («Bc.») 2. Vysoká škola 3. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra 3. Stredná zdravotnícka škola 1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter 2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) 2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1η Ιανουαρίου 1994 — State Registered Nurse — Registered General Nurse V.3.   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 5.3.1.   Πρόγραμμα σπουδών οδοντιάτρου Το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη τίτλων οδοντιάτρου, περιλαμβάνει τουλάχιστον την ακόλουθη ύλη. Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με αυτούς. A. Βασικά μαθήματα — Χημεία — Φυσική — Βιολογία B. Ιατροβιολογικά μαθήματα και γενικά ιατρικά μαθήματα — Ανατομία — Εμβρυολογία — Ιστολογία, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρολογίας — Φυσιολογία — Βιοχημεία (ή φυσιολογική χημεία) — Παθολογική ανατομία — Γενική παθολογία — Φαρμακολογία — Microbiology — Υγιεινή — Προφύλαξη και επιδημιολογία — Ραδιολογία — Φυσικοθεραπεία — Γενική χειρουργική — Εσωτερική ιατρική συμπεριλαμβανομένης της παιδιατρικής — Ωτορινολαρυγγολογία — Δερματοαφροδισιολογία — Γενική ψυχολογία-ψυχοπαθολογία-νευροπαθολογία — Αναισθησιολογία Γ. Ειδικά οδοντοστοματολογικά μαθήματα — Πρόσθεση οδόντων — Οδοντιατρικά υλικά — Οδοντιατρική συντήρηση — Προληπτική οδοντοδιατρική — Αναισθησία και καταπράυνση του πόνου στην οδοντιατρική — Ειδική χειρουργική — Ειδική παθολογία — Κλινική οδοντο-στοματολογική — Παιδοοδοντιατρική — Ορθοδοντική — Περιοδοντολογία — Οδοντολογική ραδιολογία — Λειτουργία της μασήσεως — Επαγγελματική οργάνωση, δεοντολογία και νομοθεσία — Κοινωνική θέματα της οδοντιατρικής πρακτικής 5.3.2.   Τίτλοι βασικής εκπαίδευσης οδοντιάτρου Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης Επαγγελματικός τίτλος Ημερομηνία αναφοράς — De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor) Lékařská fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce Zubní lékař 1η Μαΐου 2004 Danmark Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen Tandlæge 28 Ιανουαρίου 1980 Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden Zahnarzt 28 Ιανουαρίου 1980 Eesti Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta Tartu Ülikool Hambaarst 1η Μαΐου 2004 Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήμιo Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος 1η Ιανουαρίου 1981 España Título de Licenciado en Odontología El rector de una universidad Licenciado en odontología 1η Ιανουαρίου 1986 France Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire Universités Chirurgien-dentiste 28 Ιανουαρίου 1980 — Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) — Bachelor of Dental Surgery (BDS) — Licentiate in Dental Surgery (LDS) — Universities — Royal College of Surgeons in Ireland — Dentist — Dental practitioner — Dental surgeon Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra Odontoiatra 28 Ιανουαρίου 1980 Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου Οδοντιατρικό Συμβούλιο Οδοντίατρος 1η Μαΐου 2004 Latvija Zobārsta diploms Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un «Sertifikāts» — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā Zobārsts 1η Μαΐου 2004 Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją Gydytojas odontologas 1η Μαΐου 2004 Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire Jury d'examen d'Etat Médecin-dentiste 28 Ιανουαρίου 1980 Magyarország Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.) Egyetem Fogorvos 1η Μαΐου 2004 Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita’ ta Malta Kirurgu Dentali 1η Μαΐου 2004 Nederland Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen Faculteit Tandheelkunde Tandarts 28 Ιανουαρίου 1980 Österreich Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde» Medizinische Fakultät der Universität Zahnarzt 1η Ιανουαρίου 1994 1. Akademia Medyczna, 2. Uniwersytet Medyczny, 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego — Faculdades — Institutos Superiores — Univerza — Vysoká škola — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Oulun yliopisto — Turun yliopisto — Universitetet i Umeå — Universitetet i Göteborg — Karolinska Institutet — Malmö Högskola — Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) — Licentiate in Dental Surgery — Universities — Royal Colleges — Dentist — Dental practitioner — Dental surgeon 5.3.3.   Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένου οδοντιάτρου Ορθοδοντική Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Ημερομηνία αναφοράς België/Belgique/Belgien Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid 27 Ιανουαρίου 2005 Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti Sundhedsstyrelsen 28 Ιανουαρίου 1980 Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie; Landeszahnärztekammer 28 Ιανουαρίου 1980 Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Tartu Ülikool 1η Μαΐου 2004 — Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση — Νoμαρχία France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes 28 Ιανουαρίου 1980 Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister 28 Ιανουαρίου 1980 Italia Diploma di specialista in Ortognatodonzia Università 1η Μαΐου 2005 Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική Οδοντιατρικό Συμβούλιο 1η Μαΐου 2004 Latvija «Sertifikāts»— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā Latvijas Ārstu biedrība 1η Μαΐου 2004 Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją Universitetas 1η Μαΐου 2004 Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1η Μαΐου 2004 Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1η Μαΐου 2004 Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 28 Ιανουαρίου 1980 Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji Centrum Egzaminów Medycznych 1η Μαΐου 2004 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Oulun yliopisto — Turun yliopisto Sverige Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen 1η Ιανουαρίου 1994 United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in orthodontics Competent authority recognised for this purpose 28 Ιανουαρίου 1980 Στοματική χειρουργική Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Ημερομηνία αναφοράς Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi Sundhedsstyrelsen 28 Ιανουαρίου 1980 Deutschland Fachzahnärztliche Landeszahnärztekammer 28 Ιανουαρίου 1980 — Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση — Νoμαρχία Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister 28 Ιανουαρίου 1980 Italia Diploma di specialista in Chirurgia Orale Università 1η Μαΐου 2005 Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική Οδοντιατρικό Συμβούλιο 1η Μαΐου 2004 Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją Universitetas 1η Μαΐου 2004 Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1η Μαΐου 2004 Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1η Μαΐου 2004 Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 28 Ιανουαρίου 1980 Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej Centrum Egzaminów Medycznych 1η Μαΐου 2004 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Oulun yliopisto — Turun yliopisto Sverige Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar Socialstyrelsen 1η Ιανουαρίου 1994 United Kingdom Certificate of completion of specialist training in oral surgery Competent authority recognised for this purpose 28 Ιανουαρίου 1980 V.4.   ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 5.4.1.   Πρόγραμμα σπουδών κτηνιάτρου Το πρόγραμμα σπουδών, βάσει των οποίων χορηγούνται οι τίτλοι κτηνιάτρου, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κατωτέρω μαθήματα. Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με αυτούς. A. Βασικά μαθήματα — Φυσική — Χημεία — Βιολογία των ζώων — Βιολογία των φυτών — Μαθηματικά που εφαρμόζονται στις βιολογικές επιστήμες B. Ειδικά μαθήματα α) Βασικές επιστήμες: — Ανατομική (περιλαμβανομένης της ιστολογίας και εμβρυολογίας) — Φυσιολογία — Βιοχημεία — Γενετική — Φαρμακολογία — Φαρμακοτεχνική — Τοξικολογία — Μικροβιολογία — Ανοσολογία — Επιδημιολογία — Δεοντολογία β) Κλινικές επιστήμες: — Χειρουργική — Παθολογία (περιλαμβανομένης της παθολογικής ανατομικής) — Παρασιτολογία — Κλινική ιατρική και χειρουργική (περιλαμβανομένης της αναισθησιολογίας) — Κλινική των κατοικίδιων ζώων, πτηνών και άλλων ειδών ζώων — Προληπτική ιατρική — Ακτινολογία — Αναπαραγωγή και διαταραχές της αναπαραγωγής — Υγειονομικά μέτρα — Ιατροδικαστική και κτηνιατρική νομοθεσία — Θεραπευτική — Προπαιδευτική γ) Ζωική παραγωγή — Ζωική παραγωγή — Διατροφή των ζώων — Αγρονομία — Αγροτική οικονομία — Εκτροφή και υγεία των ζώων — Κτηνιατρική υγιεινή — Ηθολογία και προστασία των ζώων δ) Υγιεινή τροφίμων — Επιθεώρηση και έλεγχος εδώδιμων ζωικών τροφίμων ή ζωικής προέλευσης — Υγιεινή και τεχνολογία τροφίμων — Πρακτικές ασκήσεις (περιλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης στους χώρους σφαγής και επεξεργασίας των τροφίμων) Η πρακτική εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί με μορφή πρακτικής άσκησης, εφόσον αυτή διενεργείται κατά πλήρη απασχόληση υπό την άμεση εποπτεία της αρμόδιας αρχής ή οργανισμού και εφόσον δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη συνολική διάρκεια εκπαίδευσης πέντε ετών σπουδών. Η κατανομή της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων μαθημάτων πρέπει να σταθμίζεται και να συντονίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι γνώσεις και η πείρα να δύνανται να αποκτηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο, επιτρέποντας στον κτηνίατρο να εκπληρώσει το σύνολο των καθηκόντων του. 5.4.2.   Τίτλοι εκπαίδευσης κτηνιάτρου Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης Ημερομηνία αναφοράς — De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française — Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.) — Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.) Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 21 Δεκεμβρίου 1980 Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule 21 Δεκεμβρίου 1980 Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava Eesti Põllumajandusülikool 1η Μαΐου 2004 Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 1η Ιανουαρίου 1981 — Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una universidad France Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire 21 Δεκεμβρίου 1980 — Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB) — Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) Italia Diploma di laurea in medicina veterinaria Università Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria 1η Ιανουαρίου 1985 Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συμβούλιο 1η Μαΐου 2004 Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 1η Μαΐου 2004 Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) Lietuvos Veterinarijos Akademija 1η Μαΐου 2004 Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire Jury d'examen d'Etat 21 Δεκεμβρίου 1980 Magyarország Állatorvos doktor oklevél — Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 1η Μαΐου 2004 Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji 1η Μαΐου 2004 Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen 21 Δεκεμβρίου 1980 — Diplom-Tierarzt — Magister medicinae veterinariae — Doktor der Veterinärmedizin — Doctor medicinae veterinariae — Fachtierarzt 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 3. Akademia Rolnicza w Lublinie 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária Universidade 1η Ιανουαρίου 1986 Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine» Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva 1η Μαΐου 2004 Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor veterinárskej medicíny» («MVDr.») Univerzita veterinárskeho lekárstva 1η Μαΐου 2004 Suomi/ Finland Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 1η Ιανουαρίου 1994 Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet 1η Ιανουαρίου 1994 1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1. University of Bristol 2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2. University of Liverpool 3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) 3. University of Cambridge 4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 4. University of Edinburgh 5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 5. University of Glasgow 6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) 6. University of London V.5.   ΜΑΙΕΣ/ΜΑΙΕΥΤΕΣ 5.5.1.   Πρόγραμμα εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή (κατευθύνσεις I και II) Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση των τίτλων εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο μέρη: A. Θεωρητική και τεχνική διδασκαλία α) Γενικά μαθήματα — Θεμελιώδεις έννοιες ανατομίας και φυσιολογίας — Θεμελιώδεις έννοιες παθολογίας — Θεμελιώδεις έννοιες μικροβιολογίας, ιολογίας και παρασιτολογίας — Θεμελιώδεις έννοιες βιοφυσικής, βιοχημείας και ακτινολογίας — Παιδιατρική ιδίως σε ό,τι αφορά τα νεογνά — Υγιεινή, υγιεινολογική εκπαίδευση, πρόληψη ασθενειών, πρώιμη διάγνωση — Διατροφή και διαιτητική, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διατροφή της γυναίκας, του νεογνού και του βρέφους που θηλάζει — Θεμελιώδεις έννοιες κοινωνιολογίας και προβλήματα κοινωνικής ιατρικής — Θεμελιώδεις έννοιες φαρμακολογίας — Ψυχολογία — Παιδαγωγική — Υγειονομική και κοινωνική νομοθεσία και υγειονομική οργάνωση — Δεοντολογία και νομοθεσία σχετική με το επάγγελμα — Σεξουαλική αγωγή και οικογενειακός προγραμματισμός — Νομική προστασία της μητέρας και του παιδιού β) Ειδικά μαθήματα των δραστηριοτήτων της μαίας/του μαιευτή — Ανατομία και φυσιολογία — Εμβρυολογία και ανάπτυξη του εμβρύου — Εγκυμοσύνη, τοκετός και λοχεία — Γυναικολογική και μαιευτική παθολογία — Προετοιμασία για τον τοκετό και τη μητρότητα, περιλαμβανομένων των ψυχολογικών επόψεων — Προετοιμασία του τοκετού (περιλαμβανομένης της γνώσης και χρήσης του τεχνικού μαιευτικού οπλισμού) — Αναλγησία, αναισθησιολογία και ανάνηψη — Φυσιολογία και παθολογία του νεογνού — Περίθαλψη και επίβλεψη του νεογνού — Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες B. Πρακτική διδασκαλία και κλινική άσκηση — Εξέταση γυναικών εγκύων που περιλαμβάνει τουλάχιστον εκατό εξετάσεις προ του τοκετού. — Παρακολούθηση και περίθαλψη τουλάχιστον 40 επιτόκων γυναικών. — Εκτέλεση ανά μαθήτρια τουλάχιστον 40 τοκετών· όταν αυτός ο αριθμός δεν δύναται να επιτευχθεί λόγω ελλείψεως τικτουσών γυναικών, μπορεί να μειώνεται σε τριάντα τουλάχιστον, υπό τον όρο ότι η μαθήτρια συμμετέχει επί πλέον σε είκοσι τοκετούς. — Ενεργό συμμετοχή σε τοκετούς με ισχιακή προβολή. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν λόγω ανεπαρκούς αριθμού τοκετών με ισχιακή προβολή, πρέπει να πραγματοποιείται εκπαίδευση με προσομοίωση. — Διενέργεια επισειοτομής και εκμάθηση ραφής του τραύματος. Η εκμάθηση πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και κλινικές ασκήσεις. Η εκτέλεση της ραφής του τραύματος περιλαμβάνει τη ραφή των επισειοτομών καθώς και των απλών διαρρήξεων του περινέου, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί με προσομοίωση σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης. — Παρακολούθηση και περίθαλψη 40 εγκύων, στη διάρκεια του τοκετού και της λοχείας, ευρισκομένων σε κίνδυνο. — Παρακολούθηση και περίθαλψη (περιλαμβανομένης της εξέτασης) τουλάχιστον 100 λοχευουσών γυναικών και φυσιολογικών νεογνών. — Παρακολούθηση και περίθαλψη νεογνών, περιλαμβανομένων και προώρων, γεννηθέντων παρατασικών νεογνών καθώς και νεογνών βάρους κατώτερου του φυσιολογικού και νεογνών που παρουσιάζουν ανωμαλίες. — Περίθαλψη παθολογικών περιπτώσεων στους τομείς της γυναικολογίας και μαιευτικής. — Εκμάθηση όσον αφορά την περίθαλψη γενικών παθολογικών περιπτώσεων της παθολογίας και της χειρουργικής. Η εκμάθηση πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και κλινικές ασκήσεις. 5.5.2.   Τίτλοι εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Επαγγελματικός τίτλος Ημερομηνία αναφοράς — De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement — De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française 1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) — Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) — Vysvědčení o absolutoriu 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 Ιανουαρίου 1983 — Hebamme — Entbindungspfleger 1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool — Ämmaemand 1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) — Μαία — Μαιευτής 2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας — Título de Matrona — Título de Asistente obstétrico (matrona) — Título de Enfermería obstétrica-ginecológica — Matrona — Asistente obstétrico France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23 Ιανουαρίου 1983 Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23 Ιανουαρίου 1983 Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato Ostetrica 23 Ιανουαρίου 1983 Κύπρος Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένη Μαία 1η Μαΐου 2004 Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1η Μαΐου 2004 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją — Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje 1. Universitetas 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją — Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje 2. Kolegija 3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 3. Kolegija Luxembourg Diplôme de sage-femme Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports Sage-femme 23 Ιανουαρίου 1983 Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 1η Μαΐου 2004 Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita’ ta' Malta Qabla 1η Μαΐου 2004 Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen Verloskundige 23 Ιανουαρίου 1983 — Hebammenakademie — Bundeshebammenlehranstalt Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem «magister położnictwa» Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze Położna 1η Μαΐου 2004 1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica 1. Ecolas de Enfermagem 2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica 2. Escolas Superiores de Enfermagem 3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica — Escolas Superiores de Enfermagem — Escolas Superiores de Saúde 1. Univerza 2. Visoka strokovna šola 1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z pôrodnej asistencie» («Bc.») 2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka 1. Vysoká škola 2. Stredná zdravotnícka škola 1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen 1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalter 2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) 2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1η Ιανουαρίου 1994 United Kingdom Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting Various Midwife 23 Ιανουαρίου 1983 V.6   ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 5.6.1.   Πρόγραμμα σπουδών φαρμακοποιού — Φυτική και ζωική βιολογία — Φυσική — Γενική και ανόργανη χημεία — Οργανική χημεία — Αναλυτική χημεία — Φαρμακευτική χημεία, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης φαρμάκων — Γενική και εφαρμοσμένη (ιατρική) βιοχημεία — Ανατομία και φυσιολογία· ιατρική ορολογία — Μικροβιολογία — Φαρμακολογία και φαρμακοθεραπεία — Φαρμακευτική τεχνολογία — Τοξικολογία — Φαρμακογνωσία — Νομοθεσία και, ενδεχομένως, επαγγελματική δεοντολογία Η κατανομή μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης πρέπει, για κάθε μάθημα που περιλαμβάνεται στο ελάχιστο πρόγραμμα σπουδών, να αποδίδει αρκετή σημασία στη θεωρία ώστε να διατηρηθεί ο πανεπιστημιακός χαρακτήρας της εκπαίδευσης. 5.6.2.   Τίτλοι εκπαίδευσης φαρμακοποιού Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης Ημερομηνία αναφοράς — De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 1η Μαΐου 2004 Danmark Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen Danmarks Farmaceutiske Højskole 1η Οκτωβρίου 1987 Deutschland Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung Zuständige Behörden 1η Οκτωβρίου 1987 Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest Tartu Ülikool 1η Μαΐου 2004 Ελλάς Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 1η Οκτωβρίου 1987 — Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una universidad — Diplôme d'Etat de pharmacien — Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist 1η Οκτωβρίου 1987 Italia Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato Università 1η Νοεμβρίου 1993 Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού Συμβούλιο Φαρμακευτικής 1η Μαΐου 2004 Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola 1η Μαΐου 2004 Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją Universitetas 1η Μαΐου 2004 Luxembourg Diplôme d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale 1η Οκτωβρίου 1987 Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm) EG Egyetem 1η Μαΐου 2004 Malta Lawrja fil-farmaċija Universita’ ta' Malta 1η Μαΐου 2004 Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen Faculteit Farmacie 1η Οκτωβρίου 1987 Österreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1η Οκτωβρίου 1994 1. Akademia Medyczna 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas Universidades 1η Οκτωβρίου 1987 Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv «magister farmacije/magistra farmacije» Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije 1η Μαΐου 2004 Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister farmácie» («Mgr.») Vysoká škola 1η Μαΐου 2004 — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Kuopion yliopisto Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet 1η Οκτωβρίου 1994 United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist 1η Οκτωβρίου 1987 V.7.   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 5.7.1.   Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αναγνωρίζονται βάσει του άρθρου 46 Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης Ακαδημαϊκό έτος αναφοράς 1. Architect/Architecte 2. Architect/Architecte 3. Architect 4. Architect/Architecte 5. Architect/Architecte 6. Burgelijke ingenieur-architect 1. Nationale hogescholen voor architectuur 2. Hogere-architectuur-instituten 3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 5. Sint-Lucasscholen 6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten 6. «Faculté Polytechnique» van Mons 1. Architecte/Architect 2. Architecte/Architect 3. Architect 4. Architecte/Architect 5. Architecte/Architect 6. Ingénieur-civil — architecte 1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 2. Instituts supérieurs d'architecture 3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 4. Académies royales des Beaux-Arts 5. Ecoles Saint-Luc 6. Facultés des sciences appliquées des universités 6. Faculté polytechnique de Mons — Kunstakademiets Arkitektskole i København — Arkitektskolen i Århus — Universitäten (Architektur/Hochbau) — Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) — Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) — Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) — Hochschulen für bildende Künste — Hochschulen für Künste — Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (16) — Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen — Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής España Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades enumeradas a continuación: — Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès; — Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; — Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas; — Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia; — Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla; — Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid; — Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña; — Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián; — Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona; — Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares; — Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada; — Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante; — Universidad Europea de Madrid; — Universidad de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona; — Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle; — Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia; — Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. 1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. 1. Le ministre chargé de l'architecture 2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture 1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI) 1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin 2. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) 2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland — Laurea in architettura — Università di Camerino — Università di Catania — Sede di Siracusa — Università di Chieti — Università di Ferrara — Università di Firenze — Università di Genova — Università di Napoli Federico II — Università di Napoli II — Università di Palermo — Università di Parma — Università di Reggio Calabria — Università di Roma «La Sapienza» — Universtià di Roma III — Università di Trieste — Politecnico di Bari — Politecnico di Milano — Politecnico di Torino — Istituto universitario di architettura di Venezia — Laurea in ingegneria edile — architettura — Università dell'Aquilla — Università di Pavia — Università di Roma«La Sapienza» — Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura — Università dell'Aquilla — Università di Pavia — Università di Roma «La Sapienza» — Università di Ancona — Università di Basilicata — Potenza — Università di Pisa — Università di Bologna — Università di Catania — Università di Genova — Università di Palermo — Università di Napoli Federico II — Università di Roma — Tor Vergata — Università di Trento — Politecnico di Bari — Politecnico di Milano — Laurea specialistica quinquennale in Architettura — Laurea specialistica quinquennale in Architettura — Laurea specialistica quinquennale in Architettura — Laurea specialistica in Architettura — Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma «La Sapienza» — Università di Ferrara — Università di Genova — Università di Palermo — Politecnico di Milano — Politecnico di Bari — Università di Roma III — Università di Firenze — Università di Napoli II — Politecnico di Milano II 1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur 1. Technische Universiteit te Delft 2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek 2. Technische Universiteit te Eindhoven 3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk: — de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam — de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam — de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg — de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem — de Rijkshogeschool Groningen te Groningen — de Hogeschool Maastricht te Maastricht 1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 4. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz — Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa — Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto — Escola Superior Artística do Porto — Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto — Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) — Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors — Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet Sverige Arkitektexamen Chalmers Tekniska Högskola AB 1998/1999 1. Diplomas in architecture — Universities — Colleges of Art — Schools of Art 2. Degrees in architecture 2. Universities 3. Final examination 3. Architectural Association 4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects (1)  1η Ιανουαρίου 1983. (2)  1η Ιανουαρίου 1983 (3)  1η Αυγούστου 1987, εξαιρουμένων των προσώπων που είχαν αρχίσει την εκπαίδευση πριν από την εν λόγω ημερομηνία. (4)  31 Δεκεμβρίου 1971. (5)  () 31 Οκτωβρίου 1999. (6)  Οι τίτλοι εκπαίδευσης δεν χορηγούνται πλέον για τους εκπαιδευτικούς κύκλους που έχουν αρχίσει πριν από την 5 Μαρτίου 1982. (7)  9 Ιουλίου 1984. (8)  3 Δεκεμβρίου 1971. (9)  () 31 Οκτωβρίου 1999. (10)  Οι τίτλοι εκπαίδευσης δεν χορηγούνται πλέον για τους εκπαιδευτικούς τίτλους που έχουν αρχίσει πριν από την 5 Μαρτίου 1982. (11)  8 Ιουλίου 1984. (12)  1 Ιανουαρίου 1983, εκτός των ατόμων που είχαν αρχίσει εκπαίδευση πριν από την ημερομηνία αυτή και την ολοκλήρωσαν πριν από το τέλος του 1998. (13)  31 Δεκεμβρίου 1994. (14)  1 Ιανουαρίου 1983. (15)  Η εκπαίδευση που οδηγεί στην απονομή τίτλου που πιστοποιεί την ειδίκευση στην οδοντική, στοματική και προσωπική χειρουργική (βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση) προϋποθέτει την ολοκλήρωση και επικύρωση βασικών ιατρικών σπουδών (άρθρο 24) και επιπλέον ολοκλήρωση και επικύρωση βασικών οδοντιατρικών σπουδών (άρθρο 34). (16)  Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 43 Absatz 1 anzuerkennen. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Κεκτημένα δικαιώματα που εφαρμόζονται στα επαγγέλματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης 6.   Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που απολαύουν των κεκτημένων δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 49, παράγραφος 1 ΧΩΡΑ Τίτλος εκπαίδευσης Ακαδημαϊκό έτος αναφοράς — Διπλώματα χορηγηθέντα από τις εθνικές ανώτατες σχολές αρχιτεκτονικής ή τα ανώτατα ιδρύματα αρχιτεκτονικής (architecte-architect) — Διπλώματα χορηγηθέντα από την επαρχιακή ανώτατη σχολή αρχιτεκτόνων του Hasselt (architect) — Διπλώματα χορηγηθέντα από τις βασιλικές ακαδημίες καλών τεχνών (architecte — architect) — Διπλώματα χορηγηθέντα από τις σχολές Saint-Luc (architecte — architect) — Πανεπιστημιακά διπλώματα πολιτικού μηχανικού, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης που χορηγείται από την τάξη των αρχιτεκτόνων και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα (architecte — architect) — Διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από την κεντρική ή κρατική εξεταστική επιτροπή αρχιτεκτόνων (architecte — architect) — Διπλώματα πολιτικού μηχανικού αρχιτέκτονα, και αρχιτέκτονα-μηχανικού χορηγηθέντα από τα τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών των πανεπιστημίων και από το Πολυτεχνείο της Mons (ingénieur—architecte, ingénieur-architect) — Διπλώματα χορηγηθέντα από τις σχολές του «České vysoké učení technické» (Τσεχικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Πράγας): — «Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (Ανώτατη Σχολή αρχιτεκτονικής και κατασκευής κτιρίων) (μέχρι το 1951), — «Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (Σχολή αρχιτεκτονικής και κατασκευής κτιρίων) (από το 1951 έως το 1960), — «Fakulta stavební» (Σχολή πολιτικών μηχανικών) (μετά το 1960), στους Τομείς: Κατασκευή και δομή των κτιρίων, Κατασκευή κτιρίων, Κατασκευή και αρχιτεκτονική· Αρχιτεκτονική (περιλαμβανομένης της χωροταξίας), Αστικές κατασκευές και κατασκευές για τη βιομηχανική και τη γεωργική παραγωγή· ή, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πολιτικού μηχανικού, στον τομέα Κατασκευή κτιρίων και αρχιτεκτονική, — «Fakulta architektury» (Σχολή αρχιτεκτονικής) (μετά το 1976), στους Τομείς: Αρχιτεκτονική, Χωροταξία, ή, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας, στους Τομείς: Αρχιτεκτονική, Θεωρία της αρχιτεκτονικής σύλληψης, Χωροταξία, Ιστορία της αρχιτεκτονικής και αναστήλωσης ιστορικών μνημείων, ή Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων, — Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše» (μέχρι το 1951) στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, — Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola stavitelství v Brně» (από το 1951 έως το 1956) στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, — Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoké učení technické v Brně», την «Fakulta architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1956) στον Τομέα Αρχιτεκτονικής και Χωροταξίας ή από την «Fakulta stavební» (Σχολή Πολιτικών μηχανικών) (μετά το 1956) στον Τομέα των Κατασκευών — Διπλώματα χορηγηθέντα από τις «Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava», «Fakulta stavební» (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (μετά το 1997) στον Τομέα Δομών και Αρχιτεκτονικής ή στον τομέα Πολιτικών Μηχανικών, — Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1994) στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας, στον Τομέα Αρχιτεκτονικής, — Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Akademie výtvarných umění v Praze» στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών Καλών Τεχνών, στον Τομέα Αρχιτεκτονικής, — Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze» στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών Καλών Τεχνών, στον Τομέα Αρχιτεκτονικής, — Δικαιολογητικά της άδειας που χορηγεί το «Česká komora architektů» χωρίς να προσδιορίζεται ο κλάδος ή στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων. — Διπλώματα χορηγηθέντα από τις εθνικές ανώτατες σχολές αρχιτεκτονικής της Κοπεγχάγης και του Aarhus (architekt) — Πιστοποιητικό διαπίστευσης χορηγηθέν από την επιτροπή αρχιτεκτόνων σύμφωνα με το νόμο αριθ. 202 της 28 Μαΐου 1975 (registreret arkitekt) — Διπλώματα χορηγηθέντα από τις ανώτατες σχολές πολιτικών μηχανικών (bygningskonstruktør), συνοδευόμενα από βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιμασία σχετικά με τα τυπικά προσόντα του, στην οποία περιλαμβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγματικής πρακτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 48 της παρούσας οδηγίας — Διπλώματα χορηγηθέντα από τις ανώτατες σχολές καλών τεχνών (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) — Διπλώματα χορηγηθέντα από τα Technische Hochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα τεχνικά πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), καθώς και, στο βαθμό που τα ιδρύματα αυτά ενσωματώθηκαν στα Gesamthochschulen, από τα Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. και άλλες ονομασίες που αναμένεται να δοθούν μεταγενέστερα στα συγκεκριμένα διπλώματα) — Διπλώματα χορηγηθέντα από τα Fachhochsulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) και, στο βαθμό που τα ιδρύματα αυτά ενσωματώθηκαν στα Gesamthochschulen, από τα Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), συνοδευόμενα, εφόσον οι σπουδές διαρκούν λιγότερο από τέσσερα αλλά τουλάχιστον τρία έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει περίοδο επαγγελματικής πείρας τεσσάρων ετών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το οποίο χορηγείται από την επαγγελματική τάξη σύμφωνα με το άρθρο 47, παράγραφος 1 (Ingénieur grad. και άλλες ονομασίες που αναμένεται να δοθούν μεταγενέστερα στα συγκεκριμένα διπλώματα) — Πιστοποιητικά (Prüfungszeugnisse) που χορηγήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973 από τα Ingenieurschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής, και τα Werkkunstschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής, συνοδευόμενα από βεβαίωση των αρμόδιων αρχών η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιμασία σχετικά με τα τυπικά προσόντα του, στην οποία περιλαμβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγματικής πρακτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 48 της παρούσας οδηγίας — diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (Δίπλωμα αρχιτεκτονικών σπουδών, χορηγηθέν από την Σχολή Αρχιτεκτονικής της Ακαδημίας Τεχνών της Εσθονίας μετά το 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (χορηγηθέν από την πανεπιστημιακή σχολή Καλών Τεχνών τουTallinn από το 1989 έως το 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (χορηγηθέν από το Κρατικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Εσθονίας από το 1951 έως το 1988) — Διπλώματα αρχιτεκτόνων-μηχανικών χορηγηθέντα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής — Διπλώματα αρχιτεκτόνων-μηχανικών χορηγηθέντα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής — Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής — Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής — Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήμιο Θράκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής — Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήμιο Πατρών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής España Επίσημος τίτλος αρχιτέκτονα (título oficial de arquitecto) που απονέμεται από το υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ή από τα πανεπιστήμια 1987/1988 — Κρατικά διπλώματα αρχιτέκτονα που χορηγούνταν έως το 1959 από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και, έκτοτε, από το υπουργείο Πολιτισμού (architecte DPLG) — Διπλώματα χορηγηθέντα από την ειδική σχολή αρχιτεκτόνων (architecte DESA) — Διπλώματα χορηγηθέντα, από το 1955, από την εθνική ανώτατη σχολή τεχνών και επαγγελμάτων του Στρασβούργου (πρώην εθνική σχολή μηχανικών του Στρασβούργου), τμήμα αρχιτεκτονικής (architecte ENSAIS) — Τίτλος «Bachelor of Architecture» που χορηγείται από το «National University of Ireland» (B. Arch. N.U.I.) στους πτυχιούχους αρχιτεκτονικής του «University College» του Δουβλίνου — Δίπλωμα πανεπιστημιακού επιπέδου στον τομέα της αρχιτεκτονικής το οποίο απονέμεται από το «College of Technology», Bolton Street, Δουβλίνο (Diplom. Arch.) — Πιστοποιητικό τακτικού μέλους του «Royal Institute of Architects of Ireland» (A.R.I.A.I.) — Πιστοποιητικό μέλους του «Royal Institute of Architects of Ireland» (M.R.I.A.I.) — Διπλώματα «laurea in architettura» χορηγηθέντα από τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνεία και τα ανώτατα ιδρύματα αρχιτεκτονικής της Βενετίας και της Reggio-Calabria, συνοδευόμενα από το δίπλωμα που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, το οποίο χορηγείται από το υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει επιτυχώς, ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση που παρέχει το δικαίωμα για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου (dott. architetto) — Διπλώματα «laurea in ingegneria» στον κατασκευαστικό τομέα τα οποία χορηγούνται από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία, συνοδευόμενα από το δίπλωμα που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, το οποίο χορηγείται από το υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει επιτυχώς, ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση που παρέχει το δικαίωμα για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου (dott. ing. Architetto ou dott. ing. in ingegneria civile) — Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK)) — «Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un «Arhitekta prakses sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (Διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από τοτμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Λετονίας μέχρι το 1958, Διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από τοτμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Ρίγας από το 1958 έως το 1991, διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από την Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Ρίγας μετά το 1991 και το 1992 και το πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Λετονίας) Lietuva All these diplomas must be accompanied by the Certificate issued by the Attestation Commission conferring the right to pursue activities in the field of architecture (Certified Architect/Atestuotas architektas) — engineer architect/architect diplomas awarded by Kauno politechnikos institutas until 1969 (inžinierius architektas/architektas), — architect/bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Vilnius inžinerinis statybos institutas until 1990, Vilniaus technikos universitetas until 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas since 1996 (architektas/architektūros bakalauras/architektūros magistras), — the diplomas for specialist having completed the course in architecture/bachelor of architecture/master of architecture awarded by LTSR Valstybinis dailės institutas until 1990; Vilniaus dailės akademija since 1990 (architektūros kursas/architektūros bakalauras/architektūros magistras), — the bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Kauno technologijos universitetas since 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras), — Δίπλωμα «okleveles építészmérnök» (Δίπλωμα αρχιτεκτονικής, «maître ès sciences en architecture») χορηγηθέν από τα πανεπιστήμια, — Δίπλωμα «okleveles építész tervező művész» (Δίπλωμα «maîtrise ès sciences en architecture et en génie civil») χορηγηθέν από τα πανεπιστήμια — Perit: Lawrja ta' Perit deliver par la Universita’ ta' Malta, που δίνει το δικαίωμα εγγραφής στα μητρώα ως «Perit». — Βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις στον τομέα της αρχιτεκτονικής, η οποία χορηγείται από τα τμήματα αρχιτεκτονικής των ανώτατων τεχνικών σχολών της Delft ή της Eindhoven (bouwkundig ingenieur) — Διπλώματα των αναγνωρισμένων από το κράτος ακαδημιών αρχιτεκτονικής (architect) — Διπλώματα που χορηγούνταν έως το 1971 από τα πρώην ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO) — Διπλώματα που χορηγούνταν έως το 1970 από τα πρώην ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO) — Βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισμό του συμβουλίου αρχιτεκτόνων του «Bond van Nederlandse Architecten» (Σύλλογος αρχιτεκτόνων των Κάτω Χωρών, BNA) (architect) — Δίπλωμα της Stichtung Institut voor Architectuur (Ίδρυμα «Ινστιτούτο αρχιτεκτονικής») (IVA) το οποίο χορηγείται μετά το πέρας σειράς μαθημάτων που οργανώνονται από το ίδρυμα αυτό, ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών (architect), συνοδευόμενο από βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιμασία σχετικά με τα τυπικά προσόντα του, στην οποία περιλαμβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγματικής πρακτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 44 της παρούσας οδηγίας — Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι, πριν από τις 5 Αυγούστου 1985, ο ενδιαφερόμενος έγινε δεκτός στο διαγωνισμό «kandidaat in de bouwkunde», ο οποίος διοργανώνεται από την ανώτατη τεχνική σχολή της Delft ή της Eindhoven, και ο οποίος, επί τουλάχιστον πέντε έτη ακριβώς πριν από την υπό εξέταση ημερομηνία, άσκησε τις δραστηριότητες του αρχιτέκτονα των οποίων η φύση και η σημασία διασφαλίζουν, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή δεξιότητα για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων (architect) — Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που χορηγείται μόνο στα άτομα που συμπλήρωσαν το τεσσαρακοστό έτος ηλικίας τους πριν από τις 5 Αυγούστου 1985 και η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος, επί τουλάχιστον πέντε έτη ακριβώς πριν από την υπό εξέταση ημερομηνία, άσκησε τις δραστηριότητες του αρχιτέκτονα των οποίων η φύση και η σημασία διασφαλίζουν, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή δεξιότητα για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων (architect) — Οι βεβαιώσεις της έβδομης και όγδοης περίπτωσης δεν χρειάζεται πλέον να αναγνωρίζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες του αρχιτέκτονα και την άσκησή τους βάσει του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα στις Κάτω Χώρες, στο βαθμό που οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάμει των εν λόγω διατάξεων, πρόσβαση στις υπόψη δραστηριότητες βάσει του υπό εξέταση επαγγελματικού τίτλου — Διπλώματα χορηγηθέντα από τα τεχνικά πανεπιστήμια της Βιέννης και του Graz, καθώς και από το πανεπιστήμιο του Innsbruck, τμήμα πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur), πολιτικών μηχανικών (Bauingenieurwesen Hochbau) και κατασκευών (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen) — Διπλώματα χορηγηθέντα από το πανεπιστήμιο αγρονομίας, τμήμα γεωτεχνικής και υδατικών πόρων (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) — Διπλώματα χορηγηθέντα από το Πανεπιστημιακό κολέγιο εφαρμοσμένων τεχνών στη Βιέννη, τμήμα αρχιτεκτονικής — Διπλώματα χορηγηθέντα από την Ακαδημία καλών τεχνών της Βιέννης, τμήμα αρχιτεκτονικής — Διπλώματα εγκεκριμένου μηχανικού (Ing.), χορηγηθέντα από τις ανώτατες τεχνικές σχολές ή τις τεχνικές σχολές ή τις τεχνικές σχολές στον οικοδομικό τομέα, συνοδευόμενα από το πτυχίο του «Baumeister» που πιστοποιεί τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα στην Αυστρία κατόπιν εξετάσεων — Διπλώματα χορηγηθέντα από το Πανεπιστημιακό κολέγιο βιομηχανικού σχεδιασμού της Linz, τμήμα αρχιτεκτονικής — Πιστοποιητικά προσόντων για την άσκηση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού ή του ειδικευμένου μηχανικού στον κατασκευαστικό τομέα (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με το νόμο για τους τεχνικούς οικοδομικών έργων και δημοσίων έργων, (Ziviltechnikergesetz, BGBl, no 156/1994) Polska Διπλώματα χορηγηθέντα από τις Σχολές Αρχιτεκτονικής των κάτωθι: — Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής de Varsovie (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister nauk technicznych, inżynier architekt, inżyniera magistra architektury, magistra inżyniera architektury, magistra inżyniera architekta, magister inżynier architekt. (από το 1945 έως το 1948, τίτλος: inżynier architekt, magister nauk technicznych, από το 1951 έως το 1956, τίτλος: inżynier architekt, από το 1954 έως το 1957, 2ο στάδιο, τίτλος: inżyniera magistra architektury, από το 1957 έως το 1959, τίτλος: inżyniera magistra architektury, από το 1959 μέχρι το 1964: τίτλος: magistra inżyniera architektury, από το 1964 έως το 1982, τίτλος: magistra inżyniera architekta, από το 1983 έως το 1990, τίτλος: magister inżynier architekt, μετά το 1991 τίτλος: magistra inżyniera architekta) — Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής της Κρακοβίας (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: magister inżynier architekt (από το 1945 έως το 1953 Πανεπιστήμιο Ορυκτολογίας και Μεταλλουργίας, Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής -Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury) — Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Wrocław, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt magister nauk technicznych, magister inżynier Architektury, magister inżynier architekt. (από το 1949 έως το 1964, τίτλος: inżynier architekt, magister nauk technicznych, από το 1956 έως το 1964, τίτλος: magister inżynier architektury, από το 1964, τίτλος: magister inżynier architekt) — Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister inżynier architekt. (από το 1945 έως το 1955, Faculté de génie civil et de construction - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, τίτλος: inżynier architekt, από το 1961 έως το 1969, Σχολή βιομηχανικών κατασκευών και γενικών σπουδών μηχανικού - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, τίτλος: magister inżynier architekt, από το 1969 έως το 1976, Σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής - Wydział Budownictwa i Architektury, τίτλος: magister inżynier architekt, μετά το 1977 Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydział Architektury, τίτλος: magister inżynier architekt et, μετά το 1995, τίτλος: inżynier architekt) — Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Poznań, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα, inżynier architektury, inżynier architekt, magister inżynier architekt (από το 1945 έως το 1955, Σχολή Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, τίτλος: inżynier architektury, μετά το 1978, τίτλος: magister inżynier architekt et, μετά το 1999, τίτλος: inżynier architekt) — Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Gdańsk, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: magister inżynier architekt. (από το 1945 έως το 1969 Σχολή Αρχιτεκτονικής — Wydział Architektury, από το 1969 έως το 1971 Σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής — Wydział Budownictwa i Architektury, από το 1971 έως το 1981 Ινστιτούτο αρχιτεκτονικής και χωροταξίας - Instytut Architektury i Urbanistyki, μετά το 1981 Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydział Architektury) — Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Białystok, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα, magister inżynier architekt (από το 1975 έως το 1989 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής — Instytut Architektury) — Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Łódź, Σχολή πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτονικής και μηχανικών του περιβάλλοντος του Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt; magister inżynier architekt (από το 1973 έως το 1993 Σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής - Wydział Budownictwa i Architektury et μετά το 1992 Σχολή πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτονικής και μηχανικών του περιβάλλοντος - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, τίτλος: από το 1973 έως το 1978 inżynier architekt, μετά το 1978, τίτλος: magister inżynier architekt) — Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Szczecin, Σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής του Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister inżynier architekt (από το 1948 έως το 1954 Ανώτατη Σχολή μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, τίτλος: inżynier architekt, μετά το 1970, τίτλος: magister inżynier architekt et μετά το 1998, τίτλος: inżynier architekt) — Δίπλωμα «diploma do curso especial de arquitectura» που χορηγείται από τις σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο — Δίπλωμα αρχιτέκτονα «diploma de arquitecto» που χορηγείται από τις σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο — Δίπλωμα «diploma do curso de arquitectura» που χορηγείται από τις ανώτατες σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο — Δίπλωμα «diploma de licenciatura em arquitectura» που χορηγείται από την ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Λισσαβώνας — Δίπλωμα «carta de curso de licenciatura em arquitectura» που χορηγείται από το τεχνικό πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας και από το πανεπιστήμιο του Πόρτο — Πτυχίο πολιτικού μηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από το ανώτατο τεχνικό ινστιτούτο του τεχνικού πανεπιστημίου της Λισσαβώνας — Πτυχίο πολιτικού μηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από τη σχολή πολιτικών μηχανικών (de Engenharia) του πανεπιστημίου του Πόρτο — Πτυχίο πολιτικού μηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από τη σχολή επιστημών και τεχνολογίας του πανεπιστημίου της Κοΐμπρα — Πτυχίο πολιτικού μηχανικού, παραγωγής (licenciatura em engenharia civil, produção) που χορηγείται από το πανεπιστήμιο του Minhο — «Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture» (πανεπιστημιακό δίπλωμα αρχιτεκτονικής) χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της νομίμως αναγνωρισμένης αρμόδιας αρχής στον τομέα της αρχιτεκτονικής, η οποία παρέχει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής — Πανεπιστημιακό δίπλωμα χορηγηθέν από τις τεχνικές σχολές που δίδουν τον τίτλο «univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka» συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της νομίμως αναγνωρισμένης αρμόδιας αρχής στον τομέα της αρχιτεκτονικής, η οποία παρέχει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής Slovensko Όλα τα ανωτέρω διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από: — Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων» («architektúra a pozemné staviteľstvo») χορηγηθέν από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σλοβακίας (Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1950 έως το 1952 (τίτλος: Ing.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής Κτιρίων του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1952 έως το 1960 (τίτλος: Ing. arch.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné staviteľstvo») χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής Κτιρίων του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1952 έως το 1960 (τίτλος: Ing.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1961 έως το 1976, (τίτλος: Ing. arch.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1961 έως το 1976, (τίτλος: Ing.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava μετά το 1977, (τίτλος: Ing.arch.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Πολεοδομία» («urbanizmus») χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava μετά το 1977 (τίτλος: Ing. arch.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) της Bratislava από το 1977 έως το 1997 (τίτλος: Ing.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων» («architektúra a pozemné stavby») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) της Bratislava μετά το 1998 (τίτλος: Ing.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων — ειδικότητα: Αρχιτεκτονική» («pozemné stavby — špecializácia: architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) της Bratislava το 2000 και 2001 (τίτλος: Ing.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων και Αρχιτεκτονική» («pozemné stavby a architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) της Bratislava μετά το 2001 (τίτλος: Ing.) — Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από την ακαδημία Καλών Τεχνών και Σχεδίου (Vysoká škola výtvarných umení) της Bratislava μετά το 1969 (τίτλος: Akad. arch. μέχρι το 1990; Mgr. από το 1990 έως το 1992; Mgr. arch. από το 1992 έως το 1996; Mgr. art. μετά το 1997) — Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné staviteľstvo») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου (Stavebná fakulta, Technická univerzita) του Košice από το 1981 έως το 1991 (τίτλος: Ing.) — Πιστοποιητικό άδειας χορηγηθέν από το επιμελητήριο αρχιτεκτόνων της Σλοβακίας (Slovenská komora architektov) της Bratislava, χωρίς προσδιορισμό του κλάδου ή στον κλάδο «κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») ή «χωροταξία» («územné plánovanie») — Πιστοποιητικό άδειας χορηγηθέν από το σλοβακικό επιμελητήριο πολιτικών μηχανικών (Slovenská komora stavebných inžinierov) της Bratislava στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων («pozemné stavby») — Διπλώματα χορηγηθέντα από τα τμήματα αρχιτεκτονικής των τεχνικών πανεπιστημίων και του πανεπιστημίου του Oulu (arkkitehti/arkitekt) — Διπλώματα χορηγηθέντα από τα τεχνολογικά ινστιτούτα (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) — Διπλώματα χορηγηθέντα από τη σχολή αρχιτεκτονικής του βασιλικού ινστιτούτου τεχνολογίας, το τεχνολογικό ινστιτούτο Chalmers και το τεχνολογικό ινστιτούτο του πανεπιστημίου της Lund (arkitekt, πανεπιστημιακός τίτλος στον τομέα της αρχιτεκτονικής) — Πιστοποιητικά μέλους της Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), εάν οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποίησαν την εκπαίδευσή τους σε κράτος όπου εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία — Τίτλοι που χορηγούνται μετά από επιτυχείς εξετάσεις: — στο Royal Institute of British Architects — στις σχολές αρχιτεκτονικής των πανεπιστημίων, ανώτατων πολυτεχνικών κολεγίων, κολεγίων-ακαδημιών (ιδιωτικά κολέγια), κολεγίων τεχνολογίας και καλών τεχνών τα οποία ήταν αναγνωρισμένα κατά τη 10 Ιουνίου 1985 από το Architects Registration Council του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου για την εγγραφή στο μητρώο του επαγγέλματος (Architect) — Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει το κεκτημένο δικαίωμα να διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο αρχιτέκτονα δυνάμει του τμήματος 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), β) ή 6 παράγραφος 1 του νόμου Architects Registration Act του 1931 (Architect) — Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει το κεκτημένο δικαίωμα να διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο αρχιτέκτονα δυνάμει του τμήματος 2 του νόμου Architects Registration Act του 1938 (Architect) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 1 1.   Έγγραφα α) Αποδεικτικό της ιθαγένειας του ενδιαφερομένου. β) Αντίγραφο των βεβαιώσεων επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στο υπό εξέταση επάγγελμα και, ενδεχομένως, βεβαίωση της επαγγελματικής πείρας του ενδιαφερομένου. γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 16, βεβαίωση σχετικά με τη φύση και τη διάρκεια της δραστηριότητας, που χορηγείται από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του αλλοδαπού. δ) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής που εξαρτά την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα από την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εντιμότητα, το ήθος ή τη μη κήρυξη πτώχευσης, ή που αναστέλλει ή απαγορεύει την άσκηση νομοθετικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος, δέχεται ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των κρατών μελών οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό στην επικράτειά του, την προσκόμιση εγγράφων εκδοθέντων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του αλλοδαπού υπηκόου και από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Οι εν λόγω αρχές προσκομίζουν τα απαιτούμενα έγγραφα εντός δύο μηνών. ε) Όταν το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του, ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, έγγραφο σχετικό με τη σωματική ή ψυχική υγεία του αιτούντος, το εν λόγω κράτος μέλος δέχεται ως επαρκή απόδειξη την προσκόμιση του εγγράφου που απαιτείται για το σκοπό αυτό στο κράτος μέλος καταγωγής. Όταν το κράτος μέλος καταγωγής δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο, το κράτος μέλος υποδοχής δέχεται βεβαίωση χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής προσκομίζουν το απαιτούμενο έγγραφο εντός δύο μηνών. στ) Εφόσον το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του, για την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα: — αποδεικτικό στοιχείο της χρηματοοικονομικής επάρκειας του αιτούντος — την απόδειξη ότι ο αιτών είναι ασφαλισμένος έναντι των χρηματικών κινδύνων που σχετίζονται με την επαγγελματική ευθύνη σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής όσον αφορά τους όρους και την έκταση της εν λόγω εγγύησης 2.   Πιστοποιητικά Για να απλουστευθεί η εφαρμογή του κεφαλαίου III, τίτλος III, της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν ότι μαζί με τον τίτλο εκπαίδευσης οι δικαιούχοι που πληρούν τους απαιτούμενους όρους εκπαίδευσης καταθέτουν πιστοποιητικό των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής που βεβαιώνει ότι οι εν λόγω τίτλοι είναι πράγματι εκείνοι που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία