ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/32005L0045

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
30.9.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/160 ΟΔΗΓΊΑ 2005/45/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στα συμπεράσματά του της 5 Ιουνίου 2003 σχετικά με τη βελτίωση του γοήτρου της κοινοτικής ναυτιλίας και την προσέλκυση νέων ανθρώπων στο ναυτικό επάγγελμα, το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της επαγγελματικής κινητικότητας των ναυτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες αναγνώρισης των πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας με ταυτόχρονη διασφάλιση σχολαστικής συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) σχετικά με πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978 (σύμβαση STCW), στην ενημερωμένη της έκδοση. (2) Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν έντονα και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα με ιδιαιτέρως διεθνή χαρακτήρα. Συνεπώς, ενόψει της αυξανόμενης έλλειψης ναυτικών της Κοινότητας, η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσωπικού μπορεί να διατηρηθεί αποτελεσματικότερα σε κοινοτικό επίπεδο απ' ό, τι σε εθνικό. Έχει συνεπώς ουσιαστική σημασία να επεκταθεί η κοινή πολιτική μεταφορών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των ναυτικών εντός της Κοινότητας. (3) Όσον αφορά τα προσόντα των ναυτικών, η Κοινότητα έχει καθορίσει ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τη ναυτική εκπαίδευση, την κατάρτιση και πιστοποίηση με την οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4 Απριλίου 2001, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (3). Η οδηγία αυτή ενσωματώνει στο κοινοτικό δίκαιο τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών όπως καθορίζονται με τη σύμβαση STCW. (4) Η οδηγία 2001/25/ΕΚ προβλέπει ότι οι ναυτικοί πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό ικανότητας που έχει εκδοθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας και το οποίο παρέχει στον νόμιμο κάτοχό του το δικαίωμα να υπηρετεί σε πλοίο υπό την ιδιότητα και να εκτελεί τα καθήκοντα που απορρέουν από το επίπεδο της ευθύνης που καθορίζονται από την οδηγία αυτή. (5) Κατά την οδηγία 2001/25/ΕΚ, η αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών πιστοποιητικών, κάτοχοι των οποίων είναι ναυτικοί, ανεξαρτήτως του αν είναι υπήκοοι κρατών μελών, διέπεται από τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ (4) και 92/51/ΕΟΚ (5) που συγκροτούν, αντίστοιχα, ένα πρώτο και ένα δεύτερο γενικό σύστημα για την αναγνώριση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι εν λόγω οδηγίες δεν προβλέπουν την αυτόματη αναγνώριση τυπικών προσόντων ναυτικών, δεδομένου ότι οι ναυτικοί πιθανώς να υπόκεινται σε αντισταθμιστικά μέτρα. (6) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά και τα άλλα αποδεικτικά τυπικών προσόντων που εκδόθηκαν από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/25/ΕΚ. Συνεπώς, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να επιτρέπει σε ναυτικούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει σε άλλο κράτος μέλος το πιστοποιητικό τους ικανότητας, πληρώντας τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας, να ασκούν ή να συνεχίζουν την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος για το οποίο έχουν αναγνωρισθεί τα προσόντα τους χωρίς απαιτήσεις επιπλέον εκείνων που προβλέπονται για τους υπηκόους του. (7) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία έχει σκοπό να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών, δεν ρυθμίζει τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση. (8) Η σύμβαση STCW καθορίζει γλωσσικές απαιτήσεις για τους ναυτικούς. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να εισαχθούν στο κοινοτικό δίκαιο ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματική επικοινωνία επί των πλοίων και να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των ναυτικών εντός της Κοινότητας. (9) Σήμερα η διάδοση δολίως αποκτηθέντων πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κάτοχοι δολίως αποκτηθέντων πιστοποιητικών ικανότητας δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης της σύμβασης STCW. Οι ναυτικοί αυτοί εύκολα θα μπορούσαν να καταστούν υπαίτιοι ναυτικών ατυχημάτων. (10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν και να επιβάλουν ειδικά μέτρα για την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων όσον αφορά δόλιες πρακτικές σχετικές με πιστοποιητικά ικανότητας και να εξακολουθήσουν τις προσπάθειές τους στα πλαίσια του ΔΝΟ για την επίτευξη αυστηρών και εφαρμόσιμων συμφωνιών σχετικά με την καταπολέμηση σε παγκόσμια κλίμακα των πρακτικών αυτών. Η επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) αποτελεί κατάλληλο φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν. (11) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 (6) συνεστήθη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισμός»), για την εξασφάλιση υψηλού, ομοιόμορφου και αποτελεσματικού επιπέδου ναυτικής ασφαλείας και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία. Ένα από τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό είναι να επικουρεί την Επιτροπή στην εκτέλεση καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την τήρηση φυλακών για πληρώματα πλοίων. (12) Ο Οργανισμός θα πρέπει, συνεπώς, να επικουρεί την Επιτροπή ως προς την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία και με την οδηγία 2001/25/ΕΚ. (13) Η αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ κρατών μελών των πιστοποιητικών ικανότητας που κατέχουν ναυτικοί, ανεξαρτήτως του αν είναι υπήκοοι κρατών μελών, δεν θα πρέπει πλέον να διέπεται από τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ, αλλά από την παρούσα οδηγία. (14) Ως εκ τούτου, η οδηγία 2001/25/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (15) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια. (16) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (7), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίσουν, για τη δική τους χρήση και προς το συμφέρον της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι, κατά το μέτρο του δυνατού, θα καταδεικνύουν την αντιστοιχία μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και να τους δημοσιοποιήσουν, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους ναυτικούς, οι οποίοι είναι: α) υπήκοοι κράτους μέλους· β) αλλοδαποί που κατέχουν πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος μέλος. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «ναυτικός»: το πρόσωπο που διαθέτει κατάρτιση και είναι κάτοχος πιστοποιητικού από κράτος μέλος τουλάχιστον σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/25/ΕΚ. β) «πιστοποιητικό»: έγκυρο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 2001/25/ΕΚ· γ) «κατάλληλο πιστοποιητικό»: πιστοποιητικό όπως ορίζεται στο άρθρο 1, σημείο 27, της οδηγίας 2001/25/ΕΚ. δ) «θεώρηση»: έγκυρο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 6, της οδηγίας 2001/25/ΕΚ· ε) «αναγνώριση»: η αποδοχή από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής πιστοποιητικού ή κατάλληλου πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος· στ) «κράτος μέλος υποδοχής»: κάθε κράτος μέλος στο οποίο ένας ναυτικός ζητεί την αναγνώριση του κατάλληλου πιστοποιητικού του ή άλλου πιστοποιητικού· ζ) «σύμβαση STCW»: η διεθνής σύμβαση του 1978 για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, στην ενημερωμένη της έκδοση· η) «κώδικας STCW»: ο κώδικας για την εκπαίδευση, την έκδοση πιστοποιητικών και την τήρηση φυλακών των ναυτικών, όπως εγκρίθηκε με το ψήφισμα αριθ. 2 της διάσκεψης των μερών της STCW του 1995, στην ενημερωμένη του έκδοση· θ) «Οργανισμός»: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, που συνεστήθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002. Άρθρο 3 Αναγνώριση πιστοποιητικών 1.   Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή άλλα πιστοποιητικά που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/25/ΕΚ. 2.   Η αναγνώριση κατάλληλων πιστοποιητικών περιορίζεται στις δεξιότητες, στα καθήκοντα και στα επίπεδα ικανότητας που καθορίζονται με αυτά και συνοδεύονται από θεώρηση που επιβεβαιώνει την αναγνώριση αυτή. 3.   Τα κράτη μέλη εγγυώνται το δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε άρνησης θεώρησης εγκύρου πιστοποιητικού ή της μη παροχής απάντησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές διαδικασίες. 4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δύνανται να επιβάλλουν πρόσθετους περιορισμούς στις δεξιότητες, στα καθήκοντα και στα επίπεδα ικανότητας που αφορούν παράκτια ταξίδια, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2001/25/ΕΚ, ή εναλλακτικά πιστοποιητικά σύμφωνα με τον κανονισμό VII/1 του παραρτήματος I της οδηγίας 2001/25/ΕΚ. 5.   Το κράτος μέλος υποδοχής μεριμνά ώστε οι ναυτικοί που υποβάλλουν πιστοποιητικά προς αναγνώριση για άσκηση διοικητικών καθηκόντων να έχουν επαρκή γνώση της ναυτιλιακής νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους, συναφούς με τα καθήκοντα που τους επιτρέπεται να ασκούν. Άρθρο 4 Τροποποιήσεις της οδηγίας 2001/25/ΕΚ Η οδηγία 2001/25/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 3. Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 διαγράφεται από τις 20 Οκτωβρίου 2007. 4. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 5. Στο παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος: Άρθρο 5 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, έως τις 20 Οκτωβρίου 2007. Ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 7 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 7 Σεπτεμβρίου 2005. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BORRELL FONTELLES Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος C. CLARKE (1)  ΕΕ C 157 της 28.6.2005, σ. 53. (2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23 Φεβρουαρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 27 Ιουνίου 2005. (3)  ΕΕ L 136 της 18.5.2001, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/23/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 14). (4)  Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21 Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (ΕΕ L 19 της 24.1.1989, σ. 16)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 206 της 31.7.2001, σ. 1). (5)  Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18 Ιουνίου 1992, σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ (ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 25)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/108/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 32 της 5.2.2004, σ. 15). (6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27 Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 724/2004 (ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 1). (7)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. (8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27 Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 724/2004 (ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 1).».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία