ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/32005L0065

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
25.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/28 ΟΔΗΓΊΑ 2005/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τα οποία οφείλονται στην τρομοκρατία τοποθετούνται μεταξύ των σημαντικότερων απειλών των ιδανικών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ειρήνης, που αποτελούν την πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Τα πρόσωπα, οι υποδομές και ο εξοπλισμός στους λιμένες θα πρέπει να προστατεύονται κατά συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και των καταστρεπτικών τους επιπτώσεων. Η προστασία αυτή αναμένεται ότι θα αποβεί προς όφελος των χρηστών των μεταφορών, της οικονομίας και της κοινωνίας ως συνόλου. (3) Στις 31 Μαρτίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις (4). Τα μέτρα ναυτικής ασφαλείας που επιβάλλονται με τον εν λόγω κανονισμό αποτελούν μέρος μόνο των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη επαρκούς επιπέδου ασφαλείας για τις συναφείς με τη ναυτιλία αλυσίδες μεταφορών καθ' όλη την έκτασή τους. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού περιορίζεται σε μέτρα ασφαλείας επί των πλοίων και στην άμεση διεπαφή πλοίου/λιμένα. (4) Προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή προστασία για επαγγελματικούς κλάδους σχετικούς με τη ναυτιλία και τους λιμένες, θα πρέπει να εισαχθούν μέτρα ασφαλείας λιμένων που να καλύπτουν κάθε λιμένα εντός των ορίων που καθορίζει το οικείο κράτος μέλος και να διασφαλίζεται έτσι ότι μέτρα ασφαλείας λαμβανόμενα κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 επωφελούνται από την αυξημένη ασφάλεια στις ζώνες λιμενικής δραστηριότητας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους λιμένες στους οποίους ευρίσκονται μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. (5) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας ως προς την ασφάλεια θα πρέπει να επιτευχθεί με θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, χωρίς να επηρεάζονται οι κανόνες των κρατών μελών στον τομέα της εθνικής ασφαλείας και τα μέτρα που θα ήταν δυνατό να ληφθούν με βάση τον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. (6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βασίζονται σε λεπτομερείς αξιολογήσεις ασφαλείας με σκοπό τον προσδιορισμό των ακριβών ορίων των λιμενικών περιοχών που αφορούν τα μέτρα ασφαλείας καθώς και τα διάφορα μέτρα τα απαιτούμενα για την εξασφάλιση της ενδεδειγμένης ασφάλειας των λιμένων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας που έχει τεθεί και να αντικατοπτρίζουν διαφορές στον τύπο επικινδυνότητας των διαφόρων υποπεριοχών του λιμένα. (7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν σχέδια ασφαλείας λιμένων τα οποία θα ενσωματώνουν τα πορίσματα της αξιολόγησης ασφαλείας λιμένα. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας απαιτεί επίσης τη σαφή κατανομή καθηκόντων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών καθώς και τακτικές ασκήσεις. Η εν λόγω σαφής κατανομή καθηκόντων και η καταχώριση των διαδικασιών άσκησης στο μορφότυπο του σχεδίου ασφαλείας λιμένα θεωρείται ότι συμβάλλουν τα μέγιστα στην αποτελεσματικότητα αμφοτέρων των προληπτικών και των επανορθωτικών μέτρων ασφαλείας του λιμένα. (8) Τα φορτηγά-οχηματαγωγά πλοία (ro-ro) είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα σε συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, ιδίως εάν μεταφέρουν επιβάτες και φορτίο. Θα πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα, βάσει αξιολόγησης επικινδυνότητας, τα οποία να διασφαλίζουν ότι επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα προοριζόμενα να μεταφερθούν επί φορτηγού-οχηματαγωγού σκάφους σε εσωτερικές ή διεθνείς γραμμές δεν προκαλούν κίνδυνο στο πλοίο, στους επιβάτες και στο πλήρωμά τους ή στο φορτίο. Τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο τέτοιον, ώστε να παρακωλύεται κατά το ελάχιστο δυνατό η ροή της εργασίας. (9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνιστούν επιτροπές για την ασφάλεια των λιμένων επιφορτισμένες με την παροχή πρακτικών συμβουλών εντός των λιμένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. (10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αρμοδιότητες στην ασφάλεια λιμένα αναγνωρίζονται σαφώς από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τους κανόνες ασφαλείας και να συγκροτούν σαφώς αρμόδια αρχή για όλους τους λιμένες τους, να εγκρίνουν όλες τις αξιολογήσεις και τα σχέδια ασφαλείας για τους λιμένες τους, να καθορίζουν και γνωστοποιούν κατά περίπτωση τα επίπεδα ασφαλείας και να μεριμνούν ώστε τα μέτρα να γνωστοποιούνται, να εφαρμόζονται και να συντονίζονται καλώς. (11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν αξιολογήσεις και σχέδια και να παρακολουθούν την εφαρμογή τους στους λιμένες τους. Προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η αναστάτωση στους λιμένες καθώς και η διοικητική επιβάρυνση των φορέων επιθεώρησης, η εκ μέρους της Επιτροπής παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να διενεργείται από κοινού με τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. (12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε ένας φορέας να αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστικού κέντρου ασφάλειας λιμένα μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών. Θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το ποιοι λιμένες καλύπτονται από την παρούσα οδηγία βάσει των αξιολογήσεων ασφαλείας που έχουν πραγματοποιηθεί. (13) Η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων της εν λόγω πολιτικής ασφαλείας εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότησή της. Η χρηματοδότηση των επιπλέον μέτρων ασφαλείας δεν θα πρέπει να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Έως τις 30 Ιουνίου 2006, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα πορίσματα μελέτης σχετικά με τις δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδίως τον τρόπο καταμερισμού του κόστους μεταξύ των δημοσίων αρχών, των λιμενικών αρχών και των φορέων εκμετάλλευσης. (14) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που έχουν αναγνωρισθεί ειδικότερα από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (15) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5). (16) Θα πρέπει να καθοριστεί διαδικασία για την προσαρμογή της παρούσας οδηγίας προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνή όργανα και, υπό το πρίσμα της εμπειρίας, να αναπροσαρμόζονται ή να συμπληρώνονται οι λεπτομερείς διατάξεις των παραρτημάτων της, χωρίς να επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. (17) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η ισόρροπη εισαγωγή κατάλληλων μέτρων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της πολιτικής για τους λιμένες, μπορούν, λόγω της ευρωπαϊκής κλίμακας της παρούσας οδηγίας, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών. (18) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία αφορά θαλάσσιους λιμένες, οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σ' αυτήν δεν θα πρέπει να ισχύουν για την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο ή τη Σλοβακία, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Αντικείμενο 1.   Ο κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η εισαγωγή κοινοτικών μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της ασφαλείας λιμένων ενόψει απειλών για συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Η παρούσα οδηγία διασφαλίζει επίσης ότι τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 επωφελούνται της ενισχυμένης ασφαλείας των λιμένων. 2.   Τα μέτρα της παραγράφου 1 συνίστανται σε: α) κοινούς βασικούς κανόνες για μέτρα ασφαλείας των λιμένων· β) μηχανισμό εφαρμογής των εν λόγω κανόνων· γ) προσήκοντες μηχανισμούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα ασφαλείας τα οποία τηρούνται σε λιμένες. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε περιοχές που συνδέονται με λιμένες. 2.   Τα μέτρα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται σε κάθε λιμένα κείμενο στο έδαφος κράτους μέλους στον οποίο βρίσκονται μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις που καλύπτονται από εγκεκριμένο σχέδιο ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε λιμένες. 3.   Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν για κάθε λιμένα τα όρια του λιμένος για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, λαμβανόμενων δεόντως υπόψη των στοιχείων που προκύπτουν από την αξιολόγηση ασφάλειας του λιμένα. 4.   Εφόσον το κράτος μέλος έχει καθορίσει ότι τα όρια λιμενικής εγκατάστασης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 καλύπτουν όντως τον λιμένα, οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 3 Ορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας νοείται ως: 1. «λιμένας», οποιαδήποτε προσδιορισμένη περιοχή ξηράς και νερού, με όρια τα οποία καθορίζουν τα κράτη μέλη εντός των οποίων κείται ο λιμένας, η οποία περιλαμβάνει έργα και εξοπλισμό που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των εργασιών εμπορικών θαλάσσιων μεταφορών· 2. «διεπαφή πλοίου/λιμένα», οι διαδράσεις που πραγματοποιούνται όταν πλοίο εκτίθεται κατευθείαν και αμέσως στις επιπτώσεις ενεργειών που περιλαμβάνουν τη διακίνηση προσώπων ή εμπορευμάτων ή την παροχή λιμενικών υπηρεσιών προς ή από το πλοίο· 3. «λιμενική εγκατάσταση», ο χώρος όπου λαμβάνει χώρα η διεπαφή πλοίου/λιμένα. Περιλαμβάνονται περιοχές, όπως αγκυροβόλια, προβλήτες αναμονής και ζώνες προσέγγισης από θάλασσα, ανάλογα με την περίπτωση· 4. «συντονιστικό κέντρο για την ασφάλεια του λιμένα», ο καθορισμένος από κάθε κράτος μέλος φορέας που λειτουργεί ως σημείο επαφής για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και έχει σκοπό να διευκολύνει, να παρακολουθεί και να παρέχει πληροφορίες για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας του λιμένα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία· 5. «αρχή ασφαλείας λιμένα», η αρχή που είναι αρμόδια για θέματα ασφαλείας σε δεδομένο λιμένα. Άρθρο 4 Συντονισμός προς μέτρα λαμβανόμενα κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα ασφαλείας λιμένα που εισάγονται με την παρούσα οδηγία να συντονίζονται στενά προς τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. Άρθρο 5 Αρχή ασφαλείας λιμένα 1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν αρχή ασφαλείας λιμένα για κάθε λιμένα καλυπτόμενο από την παρούσα οδηγία. Κάθε αρχή ασφαλείας λιμένα είναι δυνατό να ορίζεται για περισσότερους από έναν λιμένες. 2.   Η αρχή ασφαλείας λιμένα είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων ασφαλείας λιμένα, βάσει των πορισμάτων των αξιολογήσεων ασφαλείας του λιμένα. 3.   Τα κράτη μέλη είναι δυνατό να ορίζουν την «αρμόδια αρχή για την ασφάλεια στη θάλασσα» που προβλέπεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 ως αρχή ασφαλείας λιμένα. Άρθρο 6 Αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα 1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε για τους λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας να πραγματοποιούνται αξιολογήσεις ασφαλείας λιμένα. Οι εν λόγω αξιολογήσεις λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τμημάτων κάθε λιμένα καθώς και, εφόσον η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους το θεωρεί σκόπιμο, των παρακείμενων περιοχών του, εάν οι περιοχές αυτές έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του λιμένα και λαμβάνουν υπόψη τις αξιολογήσεις για λιμενικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων των εν λόγω εγκαταστάσεων, όπως αυτές έχουν πραγματοποιηθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. 2.   Κάθε αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τις λεπτομερείς απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. 3.   Αξιολογήσεις ασφαλείας λιμένα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένο οργανισμό ασφαλείας του άρθρου 11. 4.   Οι αξιολογήσεις ασφαλείας του λιμένα εγκρίνονται από το οικείο κράτος μέλος. Άρθρο 7 Σχέδιο ασφαλείας λιμένα 1.   Με την επιφύλαξη των πορισμάτων των αξιολογήσεων ασφαλείας λιμένα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σχέδια ασφαλείας λιμένα αναπτύσσονται, τηρούνται και ενημερώνονται. Τα σχέδια ασφαλείας λιμένα ανταποκρίνονται επαρκώς στις ιδιαιτερότητες διαφόρων τμημάτων του λιμένα και ενσωματώνουν τα σχέδια ασφαλείας για λιμενικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων των εγκαταστάσεων αυτών που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. 2.   Για καθένα από τα επίπεδα ασφαλείας του άρθρου 8, τα σχέδια ασφαλείας λιμένα προσδιορίζουν: α) τις ακολουθητέες διαδικασίες· β) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν· γ) τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. 3.   Κάθε σχέδιο ασφαλείας λιμένα λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τις λεπτομερείς απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ. Εφόσον και καθόσον απαιτείται, το σχέδιο ασφαλείας του λιμένα, ειδικότερα, περιλαμβάνει μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στους επιβάτες και στα οχήματα που πρόκειται να επιβιβασθούν σε ποντοπόρα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία. Στην περίπτωση διεθνών υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται στην αξιολόγηση ασφαλείας. 4.   Τα σχέδια ασφαλείας του λιμένα είναι δυνατό να αναπτύσσονται από αναγνωρισμένο οργανισμό ασφαλείας του άρθρου 11. 5.   Τα σχέδια ασφαλείας του λιμένα εγκρίνονται από τα οικεία κράτη μέλη πριν εφαρμοστούν. 6.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας του λιμένα παρακολουθείται. Η παρακολούθηση θα πρέπει να συντονίζεται προς άλλες ελεγκτικές δραστηριότητες που εκτελούνται στον λιμένα. 7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διεξάγονται κατάλληλες ασκήσεις, λαμβανόμενων υπόψη των βασικών απαιτήσεων για ασκήσεις εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Άρθρο 8 Επίπεδα ασφαλείας 1.   Τα κράτη μέλη εισάγουν σύστημα επιπέδων ασφαλείας για λιμένες ή μέρη λιμένων. 2.   Προβλέπονται τρία επίπεδα ασφαλείας, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004: — ως «επίπεδο ασφαλείας 1» νοείται το επίπεδο για το οποίο διατηρούνται συνεχώς ελάχιστα ενδεικνυόμενα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας· — ως «επίπεδο ασφαλείας 2» νοείται το επίπεδο για το οποίο λόγω αυξημένου κινδύνου για συμβάν ασφαλείας, επί κάποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται επιπρόσθετα ενδεικνυόμενα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας· — ως «επίπεδο ασφαλείας 3» νοείται το επίπεδο για το οποίο, όταν συμβάν ασφαλείας είναι πιθανό ή αμέσως πιθανό, αν και δεν είναι δυνατό να εντοπισθεί ο συγκεκριμένος στόχος, επί περιορισμένο χρονικό διάστημα διατηρούνται περαιτέρω ειδικά προστατευτικά μέτρα ασφαλείας. 3.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα χρησιμοποιούμενα επίπεδα ασφαλείας για έκαστο λιμένα ή μέρος λιμένος. Σε κάθε επίπεδο ασφαλείας, κάθε κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει την εφαρμογή διαφορετικών μέτρων ασφαλείας σε διάφορα μέρη του λιμένα ανάλογα με το πόρισμα της αξιολόγησης για την ασφάλεια λιμένα. 4.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο ενδεδειγμένο ή στα ενδεδειγμένα πρόσωπα το επίπεδο ασφαλείας που ισχύει για κάθε λιμένα ή μέρος λιμένα καθώς και τυχόν σχετικές μεταβολές. Άρθρο 9 Υπεύθυνος ασφαλείας λιμένα 1.   Το οικείο ράτος μέλος εγκρίνει υπεύθυνο ασφαλείας λιμένα για κάθε λιμένα. Κάθε λιμένας διαθέτει, εάν είναι εφικτό, διαφορετικό υπεύθυνο ασφαλείας λιμένα, αλλά επιτρέπεται, εφόσον απαιτείται, να έχει κοινό υπεύθυνο ασφαλείας. 2.   Οι υπεύθυνοι ασφαλείας λιμένα λειτουργούν ως σημείο επαφής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια λιμένων. 3.   Όταν ο υπεύθυνος ασφαλείας λιμένα δεν είναι ο ίδιος με τον αξιωματικό λιμενικής εγκατάστασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, εξασφαλίζεται η στενή συνεργασία μεταξύ τους. Άρθρο 10 Αναθεωρήσεις 1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αξιολογήσεις ασφαλείας λιμένα και τα σχέδια ασφαλείας λιμένα αναθεωρούνται καταλλήλως. Η αναθεώρηση λαμβάνει χώρα τουλάχιστον άπαξ κάθε πενταετία. 2.   Κατά την αναθεώρηση, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 6 ή του άρθρου 7, κατά περίπτωση. Άρθρο 11 Αναγνωρισμένος οργανισμός ασφαλείας Τα κράτη μέλη ορίζουν αναγνωρισμένους οργανισμούς ασφαλείας για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί ασφαλείας λιμένα πληρούν τους όρους του παραρτήματος IV. Άρθρο 12 Συντονιστικό κέντρο ασφάλειας λιμένα Τα κράτη μέλη ορίζουν συντονιστικό κέντρο για θέματα ασφαλείας λιμένα. Τα κράτη μέλη μπορούν, για θέματα ασφαλείας λιμένα, να ορίζουν το συντονιστικό κέντρο που ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004. Το συντονιστικό κέντρο ασφάλειας λιμένος ανακοινώνει στην Επιτροπή τον κατάλογο λιμένων που καλύπτει η παρούσα οδηγία και την ενημερώνει για τυχόν μεταβολές του καταλόγου αυτού. Άρθρο 13 Έλεγχος εφαρμογής και συμμόρφωσης 1.   Τα κράτη μέλη δημιουργούν σύστημα το οποίο διασφαλίζει τακτική και επαρκή επιθεώρηση των σχεδίων ασφαλείας λιμένων και της εφαρμογής τους. 2.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα συντονιστικά κέντρα του άρθρου 12, παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη. 3.   Η παρακολούθηση αυτή διενεργείται από κοινού με τις επιθεωρήσεις που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. Άρθρο 14 Προσαρμογές Τα παραρτήματα I έως IV είναι δυνατό να τροποποιούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2, χωρίς να επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 15 Διαδικασία επιτροπής 1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004. 2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανόμενων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται ένας μήνας. 3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 16 Εμπιστευτικότητα και διάδοση πληροφοριών 1.   Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή λαμβάνει, σύμφωνα με την απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ (6), κατάλληλα μέτρα για την προστασία πληροφοριών υποκείμενων σε απαίτηση εμπιστευτικότητας στις οποίες έχει πρόσβαση ή οι οποίες της ανακοινώνονται από κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ισοδύναμα μέτρα σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία. 2.   Κάθε μέλος του προσωπικού το οποίο διενεργεί επιθεωρήσεις για την ασφάλεια ή χειρίζεται εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες συναφείς με την παρούσα οδηγία είναι καταλλήλου επιπέδου από άποψη ασφαλείας, το οποίο κρίνεται από το κράτος μέλος του οποίου την εθνικότητα έχει το εν λόγω μέλος του προσωπικού. Άρθρο 17 Κυρώσεις Για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη θέσπιση κυρώσεων αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών. Άρθρο 18 Εφαρμογή 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τις αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία έως τις 15 Ιουνίου 2007. Ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή σχετικά. Κατά την έκδοσή τους από τα κράτη μέλη οι εν λόγω διατάξεις περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τον τρόπο της εν λόγω παραπομπής. 2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κύριων διατάξεων εθνικής νομοθεσίας την οποία εκδίδουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 19 Έκθεση αξιολόγησης Έως τις 15 Δεκεμβρίου 2008 και εν συνεχεία κάθε πέντε χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, βάσει, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 13. Στην έκθεση, η Επιτροπή αναλύει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την παρούσα οδηγία και την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων. Εφόσον απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις για συμπληρωματικά μέτρα. Άρθρο 20 Θέση σε ισχύ Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 21 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη που έχουν λιμένες, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2005. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BORRELL FONTELLES Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος D. ALEXANDER (1)  ΕΕ C 120 της 20.5.2005, σ. 28. (2)  ΕΕ C 43 της 18.2.2005, σ. 26. (3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2005. (4)  ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 6. (5)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (6)  ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/94/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 31 της 4.2.2005, σ. 66). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ Η αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα αποτελεί τη βάση για το σχέδιο ασφαλείας λιμένα και την εφαρμογή του. Η αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα θα καλύπτει τουλάχιστον: — τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση σημαντικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υποδομών που είναι σημαντικά και πρέπει να προστατευθούν, — τον προσδιορισμό πιθανών απειλών για τον εν λόγω υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές και το ενδεχόμενο πραγματοποίησής τους, προκειμένου να καθορισθούν και να ιεραρχηθούν μέτρα ασφαλείας, — τον προσδιορισμό, την επιλογή και την ιεράρχηση αντιμέτρων και διαδικαστικών μεταβολών καθώς και του επιπέδου αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά τη μείωση της τρωτότητας, και — τον προσδιορισμό αδυναμιών, περιλαμβανόμενου του ανθρώπινου παράγοντα, σε υποδομές, πολιτικές και διαδικασίες. Προς το σκοπό αυτό η αξιολόγηση θα καλύπτει τουλάχιστον: — τον προσδιορισμό όλων των περιοχών οι οποίες έχουν σχέση με την ασφάλεια του λιμένα, με καθορισμό ταυτόχρονα των ορίων του λιμένα. Εδώ περιλαμβάνονται λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες ήδη καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 και η αξιολόγηση επικινδυνότητας των οποίων θα χρησιμεύσει ως βάση, — τον προσδιορισμό θεμάτων ασφαλείας που απορρέουν από τη διεπαφή μεταξύ μέτρων για λιμενικές εγκαταστάσεις και άλλων μέτρων ασφαλείας λιμένα, — τον προσδιορισμό του προσωπικού για το οποίο θα γίνει έρευνα του ιστορικού ή/και το οποίο θα λάβει έγκριση από τις αρχές ασφαλείας λόγω της εμπλοκής του σε περιοχές υψηλού κινδύνου, — την υποδιαίρεση, εφόσον είναι χρήσιμη, του λιμένα ανάλογα με το ενδεχόμενο επελεύσεως συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Οι περιοχές δεν θα κρίνονται μόνο με βάση τον άμεσο τύπο τους ως ενδεχόμενοι στόχοι αλλά και το δυνητικό ρόλο τους ως διόδου σε περίπτωση που στοχεύονται γειτονικές περιοχές, — τον προσδιορισμό διακυμάνσεων επικινδυνότητας, π.χ. με βάση την εποχικότητα, — τον προσδιορισμό των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε υποζώνης όπως θέση, προσβάσεις, τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια, σύστημα επικοινωνιών, ιδιοκτησία και χρήστες καθώς και άλλα στοιχεία που θεωρούνται συναφή με την ασφάλεια, — τον προσδιορισμό ενδεχόμενων εκδοχών απειλής για τον λιμένα. Το σύνολο του λιμένα ή συγκεκριμένα τμήματα της υποδομής, τα φορτία, οι αποσκευές, τα πρόσωπα ή ο εξοπλισμός μεταφοράς εντός του λιμένα είναι δυνατόν να αποτελέσουν άμεσο στόχο προσδιοριζόμενης απειλής, — τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων συνεπειών της εκδοχής απειλής. Οι συνέπειες είναι δυνατό να έχουν επίπτωση σε μία ή περισσότερες υποπεριοχές. Πρέπει να προσδιορίζονται τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες συνέπειες. Ειδική προσοχή πρέπει να παρέχεται στον κίνδυνο ανθρωπίνων θυμάτων, — τον προσδιορισμό ενδεχομένων σωρευτικών επιπτώσεων συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, — τον προσδιορισμό των τρωτών σημείων κάθε υποπεριοχής, — τον προσδιορισμό όλων των οργανωτικών παραμέτρων των σχετικών με τη συνολική ασφάλεια λιμένα, περιλαμβανόμενης της κατανομής όλων των εξουσιών των συναφών με την ασφάλεια, των υφιστάμενων κανόνων και διαδικασιών, — τον προσδιορισμό στο σύνολο της ασφαλείας λιμένα τρωτών σημείων σχετικών με οργανωτικές, νομοθετικές και διαδικαστικές παραμέτρους, — τον προσδιορισμό μέτρων, διαδικασιών και ενεργειών με σκοπό τη μείωση κρίσιμης σημασίας τρωτών σημείων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται στην ανάγκη και τα μέσα ελέγχου πρόσβασης ή περιορισμών σε ολόκληρο τον λιμένα ή σε συγκεκριμένα τμήματα λιμένα, περιλαμβανόμενης της ταυτοποίησης επιβατών, λιμενικών υπαλλήλων και άλλων εργαζομένων, επισκεπτών και πληρωμάτων, απαιτήσεων επίβλεψης ζωνών ή δραστηριοτήτων, ελέγχου φορτίου και αποσκευών. Τα μέτρα, οι διαδικασίες και οι ενέργειες πρέπει να συμβαδίζουν με τους εκτιμώμενους κινδύνους οι οποίοι είναι δυνατό να ποικίλλουν μεταξύ λιμενικών ζωνών, — τον προσδιορισμό του τρόπου κατά τον οποίο μέτρα, διαδικασίες και ενέργειες πρέπει να ενισχυθούν ενόψει αύξησης του επιπέδου ασφαλείας, — τον προσδιορισμό ειδικών απαιτήσεων για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων προβλημάτων ασφαλείας όπως «ύποπτο» φορτίο, αποσκευή, εφοδιασμός με καύσιμα, προμήθειες προσώπων, άγνωστου κατόχου δέματα, γνωστοί κίνδυνοι (π.χ. βόμβα). Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να αναλύουν τις επιθυμητές συνθήκες είτε για διευθέτηση του κινδύνου όπου αυτός εντοπίζεται είτε μετά από μεταφορά σε ασφαλή περιοχή, — τον προσδιορισμό μέτρων, διαδικασιών και ενεργειών με σκοπό τον περιορισμό και την άμβλυνση συνεπειών, — τον προσδιορισμό κατανομής καθηκόντων ώστε να είναι δυνατή η ενδεδειγμένη και ορθή εφαρμογή των μέτρων, διαδικασιών και ενεργειών που προσδιορίζονται, — την καταβολή ιδιαίτερης προσοχής, ανάλογα με την περίπτωση, στη σχέση που έχει με άλλα σχέδια ασφαλείας (π.χ. σχέδια ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης) και άλλα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης προσοχή πρέπει να δίδεται στη σχέση με άλλα σχέδια απόκρισης (π.χ. σχέδιο αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας, σχέδιο έκτακτης ανάγκης για λιμένα, σχέδιο ιατρικής επέμβασης, σχέδιο πυρηνικής καταστροφής κ.λπ.), — τον προσδιορισμό απαιτήσεων επικοινωνίας για την εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών, — την καταβολή ιδιαίτερης προσοχής σε μέτρα για την προστασία από διαρροή πληροφοριών ευαίσθητων από άποψη ασφαλείας, — τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για «γνώση των αναγκαίων» όσον αφορά όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους καθώς και, κατά περίπτωση, το ευρύ κοινό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ Το σχέδιο ασφαλείας λιμένα περιέχει τις ρυθμίσεις ασφαλείας του λιμένα. Βασίζεται στις διαπιστώσεις της αξιολόγησης ασφαλείας λιμένα. Εκθέτει σαφώς λεπτομερή μέτρα. Περιέχει μηχανισμό ελέγχου που, κατά περίπτωση, δίδει τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Το σχέδιο ασφαλείας λιμένα βασίζεται στις ακόλουθες γενικές παραμέτρους: — καθορισμός όλων των περιοχών που είναι συναφείς προς την ασφάλεια του λιμένα. Με βάση την αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα, τα μέτρα, οι διαδικασίες και οι ενέργειες είναι δυνατό να διαφέρουν από υποπεριοχή σε υποπεριοχή. Όντως, ορισμένες υποπεριοχές είναι δυνατό να απαιτούν δραστικότερα προληπτικά μέτρα σε σχέση με άλλες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται στις διεπαφές μεταξύ υποπεριοχών, όπως προσδιορίζεται στην αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα, — διασφάλιση του συντονισμού των μέτρων ασφαλείας για περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, — πρόβλεψη, εφόσον είναι αναγκαίο, διαφόρων μέτρων όσον αφορά τα διάφορα μέρη του λιμένα, με μεταβολή επιπέδων ασφαλείας, και ειδικές επιχειρησιακές πληροφορίες, — προσδιορισμός της οργανωτικής δομής που υποστηρίζει την ενίσχυση της ασφαλείας λιμένα. Με βάση τις γενικές αυτές παραμέτρους το σχέδιο ασφαλείας λιμένα κατανέμει καθήκοντα και εξειδικεύει σχέδια εργασίας στους ακόλουθους τομείς: — απαιτήσεις πρόσβασης. Για ορισμένες περιοχές, οι απαιτήσεις τίθενται σε εφαρμογή μόνον εφόσον τα επίπεδα ασφαλείας υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια. Όλες οι απαιτήσεις και τα όρια πρέπει να περιλαμβάνονται συνολικά στο σχέδιο ασφαλείας λιμένα, — απαιτήσεις ταυτοποίησης, ελέγχου αποσκευών και φορτίου. Οι απαιτήσεις είναι δυνατό να εφαρμόζονται ή να μην εφαρμόζονται σε υποπεριοχές. Οι απαιτήσεις είναι δυνατό να εφαρμόζονται ή να μην εφαρμόζονται πλήρως σε διαφορετικές υποπεριοχές. Πρόσωπα που εισέρχονται ή βρίσκονται σε κάποια υποπεριοχή είναι δυνατόν να υπόκεινται σε έλεγχο. Το σχέδιο ασφαλείας λιμένα θα ανταποκρίνεται κατάλληλα στις διαπιστώσεις της αξιολόγησης ασφαλείας λιμένα, που αποτελεί το εργαλείο με το οποίο προσδιορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας για κάθε υποζώνη και σε κάθε επίπεδο ασφαλείας. Σε περίπτωση έκδοσης ειδικών δελτίων ταυτότητας για λόγους ασφαλείας λιμένα, πρέπει να καθορίζονται σαφείς διαδικασίες για την έκδοση, τη χρήση, έλεγχο και την επιστροφή των εν λόγω εγγράφων. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες ορισμένων ομάδων χρηστών λιμένων και να δίδουν τη δυνατότητα λήψης εξειδικευμένων μέτρων προκειμένου να περιορίζεται η αρνητική επίπτωση των απαιτήσεων ελέγχου πρόσβασης. Κάποιες κατηγορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ναυτικούς, υπαλλήλους των αρχών, άτομα τα οποία εργάζονται μόνιμα στον λιμένα, άτομα τα οποία εργάζονται ή επισκέπτονται τακτικά το λιμένα, κατοίκους στο λιμένα και άτομα τα οποία εργάζονται ή επισκέπτονται το λιμένα περιστασιακά, — σχέση με αρχές ελέγχου φορτίων, ελέγχου αποσκευών και επιβατών. Όποτε είναι αναγκαίο, το σχέδιο πρέπει να προβλέπει τη διασύνδεση των πληροφορικών συστημάτων και των συστημάτων εκκαθάρισης των αρχών αυτών, περιλαμβανόμενων ενδεχόμενων συστημάτων εκκαθάρισης πριν από την άφιξη, — διαδικασίες και μέτρα για τον χειρισμό ύποπτων φορτίων, αποσκευών, καυσίμων, εφοδίων προσώπων, περιλαμβανόμενου του προσδιορισμού ασφαλούς περιοχής. Επίσης διαδικασίες για άλλα θέματα ασφαλείας και παραβιάσεις της ασφαλείας λιμένα, — απαιτήσεις επιτήρησης για υποπεριοχές ή δραστηριότητες εντός υποπεριοχών. Αμφότερες οι ανάγκες για τεχνικές λύσεις και οι λύσεις αυτές καθαυτές θα προέλθουν από την αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα, — σηματοδότηση. Περιοχές με απαιτήσεις πρόσβασης ή/και ελέγχου πρέπει να σημαίνονται δεόντως. Οι απαιτήσεις ελέγχου και πρόσβασης λαμβάνουν δεόντως υπόψη κάθε συναφή νομοθεσία και πρακτικές. Η επιτήρηση ενεργειών πρέπει να καθίσταται δεόντως γνωστή σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από την εθνική νομοθεσία, — επικοινωνίες και εκκαθάριση για λόγους ασφαλείας. Κάθε πληροφορία σχετική με την ασφάλεια πρέπει να ανακοινώνεται σύμφωνα με πρότυπα εκκαθάρισης για την ασφάλεια περιλαμβανόμενα στο σχέδιο. Λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών, η επικοινωνία πρέπει να ακολουθεί την αρχή της γνώσης των αναγκαίων αλλά πρέπει να περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, διαδικασίες για ανακοινώσεις προς το ευρύ κοινό. Τα πρότυπα εκκαθάρισης για λόγους ασφαλείας θα αποτελούν μέρος του σχεδίου και αποβλέπουν στην προστασία των ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφοριών ασφαλείας από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, — αναφορά συμβάντων ασφαλείας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ταχεία απόκριση, το σχέδιο ασφαλείας λιμένα πρέπει να ορίζει σαφείς απαιτήσεις αναφοράς προς τον υπεύθυνο ασφαλείας του λιμένα για όλα τα συμβάντα ασφαλείας ή/και προς την αρχή ασφαλείας λιμένα, — ενοποίηση με άλλα προληπτικά σχέδια ή ενέργειες. Το σχέδιο πρέπει να ασχολείται ειδικά με την ολοκλήρωση με άλλες ενέργειες πρόληψης και ελέγχου που ισχύουν στο λιμένα, — ενοποίηση με άλλα σχέδια απόκρισης ή/και η ένταξη ειδικών μέτρων, διαδικασιών και ενεργειών απόκρισης. Το σχέδιο πρέπει να εξειδικεύει την αλληλεπίδραση και τον συντονισμό με άλλα σχέδια απόκρισης και έκτακτης ανάγκης. Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να διευθετούνται συγκρούσεις και ελλείψεις, — απαιτήσεις εκπαίδευσης και διεξαγωγής ασκήσεων, — λειτουργικές διαδικασίες για τη διοργάνωση και τη λειτουργία της ασφαλείας λιμένα. Το σχέδιο ασφαλείας λιμένα θα περιγράφει λεπτομερώς την οργάνωση της ασφαλείας λιμένα, την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπει και τις διαδικασίες λειτουργίας. Επίσης θα περιγράφει λεπτομερώς τον συντονισμό με υπαλλήλους αρμόδιους για την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων ανάλογα με την περίπτωση. Θα οριοθετεί τα καθήκοντα της επιτροπής ασφαλείας λιμένα, εφόσον η επιτροπή αυτή υπάρχει, — διαδικασίες για την προσαρμογή και την ενημέρωση του σχεδίου ασφαλείας λιμένα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος και με μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ ασκήσεων εκπαίδευσης τους 18 μήνες πρέπει να διενεργούνται διάφοροι τύποι ασκήσεων εκπαίδευσης που είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή υπευθύνων ασφαλείας λιμένων, από κοινού με αρμόδιες αρχές κρατών μελών, υπευθύνων ασφαλείας εταιρειών ή υπευθύνων ασφαλείας πλοίων, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι. Για τη συμμετοχή υπευθύνων ασφαλείας από εταιρείες ή υπαλλήλων ασφαλείας πλοίων σε κοινές ασκήσεις εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλλονται αιτήσεις, λαμβανόμενων υπόψη των επιπτώσεων για το πλοίο από άποψη ασφαλείας και εργασίας. Αυτές οι ασκήσεις εκπαίδευσης πρέπει να προβλέπουν δοκιμές επικοινωνιών, συντονισμού, διαθεσιμότητας πόρων και απόκρισης. Οι ασκήσεις εκπαίδευσης είναι δυνατό να συνίστανται σε: 1. πλήρεις επιχειρήσεις επί χάρτου ή ασκήσεις πραγματικής κλίμακας· 2. προσομοίωση επί χάρτου ή σεμινάρια· ή 3. συνδυασμό με άλλες ασκήσεις που διεξάγονται όπως απόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άλλες ασκήσεις της αρχής του κράτους λιμένα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ Κάθε αναγνωρισμένος οργανισμός ασφαλείας λιμένα πρέπει να είναι σε θέση να επιδεικνύει: 1. εμπειρία σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια λιμένα· 2. τις απαιτούμενες γνώσεις για τη λειτουργία λιμένα, περιλαμβανόμενων γνώσεων μελέτης και κατασκευής λιμένων· 3. κατάλληλες γνώσεις άλλων λειτουργιών σχετικών με την ασφάλεια, οι οποίες ενδεχομένως επηρεάζουν την ασφάλεια λιμένα· 4. ικανότητα αξιολόγησης των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια λιμένα· 5. ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης της εμπειρίας του προσωπικού του όσον αφορά την ασφάλεια λιμένα· 6. ικανότητα επιτήρησης της συνεχούς αξιοπιστίας του προσωπικού του· 7. ικανότητα τήρησης των ενδεδειγμένων μέτρων για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης υλικού ευαίσθητου από άποψη ασφαλείας ή πρόσβασης σε τέτοιου είδους υλικό· 8. γνώση της συναφούς εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας και απαιτήσεων ασφαλείας· 9. γνώση των υφιστάμενων μορφών απειλών και μέσων ασφαλείας· 10. ικανότητα αναγνώρισης και εντοπισμού όπλων, επικίνδυνων ουσιών και συσκευών· 11. ικανότητα αναγνώρισης, χωρίς διακρίσεις, στοιχείων χαρακτηριστικών και συμπεριφοράς για πρόσωπα τα οποία είναι ενδεχόμενο ότι απειλούν την ασφάλεια λιμένα· 12. γνώση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη μέτρων ασφαλείας· 13. γνώση του εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης και τους λειτουργικούς τους περιορισμούς. Ο αναγνωρισμένος οργανισμός ασφαλείας λιμένα ο οποίος έχει πραγματοποιήσει αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα ή αναθεώρηση αξιολόγησης του είδους αυτού για κάποιο λιμένα δεν μπορεί να καταρτίζει ή να αναθεωρεί το σχέδιο ασφαλείας λιμένα για τον ίδιο λιμένα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία