ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/32005L0075

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2005 , για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
9.12.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 323/55 ΟΔΗΓΊΑ 2005/75/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2005 για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2 και τα άρθρα 55 και 95, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το κατώτατο όριο που εφαρμόζεται στις συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες που επιδοτούνται σε ποσοστό άνω του 50 % θα πρέπει να παραμείνει ευθυγραμμισμένο με το κατώτατο όριο που εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές άλλες από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές, όπως είχε προβλεφθεί νομοθετικά με την έκδοση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (3). (2) Η εν λόγω ευθυγράμμιση θα πρέπει να διαφυλαχθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κατώτατων ορίων, την οποία προβλέπει το άρθρο 78 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. (3) Εκ παραδρομής, το άρθρο 78 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ δεν εξασφαλίζει επί του παρόντος την επιθυμητή ευθυγράμμιση. Θα πρέπει, επομένως, να διορθωθεί το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), μεταφέροντας τη μνεία του άρθρου 8 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), από το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο β) στο άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 78 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «β) το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) με το αναθεωρημένο κατώτατο όριο που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα IV· γ) τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 8 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), με το αναθεωρημένο κατώτατο όριο που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές, άλλες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα IV». Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2006. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 16 Νοεμβρίου 2005. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BORRELL FONTELLES Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Bach of LUTTERWORTH (1)  Γνώμη της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην ΕΕ) και απόφαση του Συμβουλίου τής 14ης Νοεμβρίου 2005. (3)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1874/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 326 της 29.10.2004, σ. 17).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία