ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/32005L0081

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-11-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2005/81/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005 , για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων και για την οικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
29.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/47 ΟΔΗΓΊΑ 2005/81/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Νοεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων και για την οικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 86 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής (1) απαιτεί από τα κράτη μέλη να μεριμνούν για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ δημοσίων αρχών και δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και στους κόλπους ορισμένων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα χορηγούμενα από τα κράτη μέλη κατά το άρθρο 86 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ή είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης και λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις οποιασδήποτε μορφής για τις υπηρεσίες αυτές, ασκώντας και άλλες δραστηριότητες. (2) Τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν στις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος αντιστάθμιση για την κάλυψη των συγκεκριμένων εξόδων αυτών των υπηρεσιών. Η αντιστάθμιση αυτή, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη διαχείριση των υπηρεσιών αυτών, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων εκτός του πεδίου των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. (3) Δυνάμει της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ, οι χωριστοί λογαριασμοί πρέπει να τηρούνται μόνο οσάκις οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος λαμβάνουν κρατική ενίσχυση. Στην απόφαση Altmark Trans GmbH  (2), το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης. (4) Ωστόσο, και ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό της αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, υπό το φως του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης η υποχρέωση τήρησης χωριστών λογαριασμών πρέπει να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν τέτοια αντιστάθμιση οι οποίες ασκούν και δραστηριότητες εκτός του πεδίου των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Μόνο μέσω της τήρησης χωριστών λογαριασμών είναι δυνατόν να προσδιορίζονται τα έξοδα προς καταλογισμό στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και να υπολογίζεται ορθά το ύψος της αντίστοιχης αντιστάθμισης. (5) Ως εκ τούτου, η οδηγία 80/723/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «δ) 'επιχείρηση που υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς': κάθε επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα από κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 86 παράγραφος 1 της Συνθήκης ή στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος δυνάμει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία λαμβάνει αντιστάθμιση οποιασδήποτε μορφής σε σχέση με την εν λόγω υπηρεσία και η οποία ασκεί επίσης άλλες δραστηριότητες·». Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 19 Δεκεμβρίου 2006. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών μαζί με πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2005. Για την Επιτροπή Neelie KROES Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/52/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 75). (2)  Υπόθεση C-280/00, Altmark Trans GmbH και Regierungspräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Συλλογή 2003, Ι-7747.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία