Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005 , σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
14.1.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 10/16 ΟΔΗΓΊΑ 2005/94/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η γρίπη των πτηνών είναι μια σοβαρή, άκρως μολυσματική νόσος των πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία η οποία προκαλείται από διαφόρους τύπους ιών της γρίπης. Οι ιοί αυτοί μπορούν επίσης να μεταδοθούν στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των χοίρων και του ανθρώπου. (2) Εφόσον τα πουλερικά καλύπτονται από τα ζώντα ζώα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης, ένα από τα καθήκοντα της Κοινότητας στον κτηνιατρικό τομέα είναι η βελτίωση της κατάστασης της υγείας των πουλερικών, ώστε να διευκολυνθεί το εμπόριο πουλερικών και προϊόντων πουλερικών και να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη αυτού του τομέα. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του ανθρώπου κατά την κατάρτιση και εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων. (3) Οι ιοί της γρίπης περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό διαφορετικών στελεχών των ιών. Το επίπεδο των κινδύνων που εγκυμονούν τα διάφορα στελέχη των ιών της γρίπης για την υγεία των ζώων και του ανθρώπου είναι ποικίλο και, σε κάποιο βαθμό, απρόβλεπτο, λόγω της ταχείας μετάλλαξης του ιού και της πιθανής ανακατάταξης του γενετικού υλικού μεταξύ των διαφόρων στελεχών. (4) Η μόλυνση με ορισμένα στελέχη των ιών της γρίπης με προέλευση τα πτηνά μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση εστιών επιζωοτικών αναλογιών στα κατοικίδια πτηνά, προκαλώντας θανάτους και διαταραχές των πουλερικών σε τέτοια κλίμακα που μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα την κερδοφορία της πτηνοτροφίας στο σύνολό της. (5) Τα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών θεσπίστηκαν με την οδηγία του Συμβουλίου 92/40/EOK, της 19ης Μαΐου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των ορνίθων (3), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των ζώων και να προωθηθεί η ανάπτυξη του τομέα των πουλερικών. (6) Τα μέτρα που ορίζονται στην οδηγία 92/40/ΕΟΚ πρέπει να αναθεωρηθούν εκ βάθρων υπό το φως των πρόσφατων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους της γρίπης των πτηνών για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, της ανάπτυξης νέων εργαστηριακών δοκιμών και εμβολίων και της πείρας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εστιών της εν λόγω νόσου στην Κοινότητα καθώς και σε τρίτες χώρες. (7) Τα νέα κοινοτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις πιο πρόσφατες γνωμοδοτήσεις της επιστημονικής επιτροπής για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τις αλλαγές του κώδικα υγείας των χερσαίων ζώων, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων καθώς και το εγχειρίδιο των διαγνωστικών δοκιμών και εμβολίων για τα χερσαία ζώα του Διεθνούς γραφείου επιζωοτιών (Ο.I.E.) σχετικά με τη γρίπη των πτηνών. (8) Ορισμένοι ιοί της γρίπης με προέλευση τα πτηνά μπορούν σε ορισμένες περιστάσεις να προσβάλουν και τον άνθρωπο και να απειλήσουν με σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, που στόχο έχουν να καταπολεμήσουν την ασθένεια στα ζώα εκτροφής, θα μπορούσαν να συμβάλουν εμμέσως στην πρόληψη προβλημάτων για τη δημόσια υγεία. Εντούτοις, σε αυτό το στάδιο, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων εναπόκειται κυρίως στα κράτη μέλη. (9) Σε κοινοτικό επίπεδο, οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου από τους ιούς της γρίπης αντιμετωπίζονται κυρίως με άλλες δράσεις και νομικές πράξεις. Αυτές αφορούν ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) που ίδρυσε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), τις συστάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή για την Προπαρασκευή για το ενδεχόμενο πανδημίας γρίπης και τα κοινοτικά σχέδια επέμβασης, το σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης. (10) Είναι ωστόσο σκόπιμο η Επιτροπή να αξιολογεί, μαζί με το ECDC, εάν χρειάζεται να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα για τη δημόσια υγεία ή για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε κοινοτικό επίπεδο που να συμπληρώνουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την υγεία των ζώων και θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κινδύνων που εγκυμονούν ορισμένοι ιοί της γρίπης των πτηνών για τον άνθρωπο και ειδικότερα για τους εργαζομένους που έρχονται σε επαφή με μολυσμένα ζώα και να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις εφόσον το κρίνει αναγκαίο. (11) Οι υπάρχουσες γνώσεις δείχνουν ότι οι κίνδυνοι για την υγεία τους οποίους εγκυμονεί η λεγόμενη γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας είναι μικρότεροι από εκείνους που εγκυμονούν οι ιοί της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, οι οποίοι προέρχονται από μετάλλαξη ορισμένων ιών χαμηλής παθογονικότητας. (12) Η κοινοτική νομοθεσία για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίζουν μέτρα καταπολέμησης της νόσου κατά τρόπο αναλογικό και ευέλικτο, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα επίπεδα κινδύνου που εγκυμονούν τα διάφορα στελέχη των ιών, τον πιθανό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των εν λόγω μέτρων στο γεωργικό και άλλους τομείς, ενώ, παράλληλα, να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση της νόσου είναι τα καταλληλότερα. (13) Λόγω της δυνατότητας των ιών της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας να μεταλλάσσονται σε ιούς της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την έγκαιρη ανίχνευση της μόλυνσης των πουλερικών, με στόχο τη γρήγορη αντίδραση και τη θέσπιση κατάλληλων και αναλογικών μέτρων ελέγχου και εξάλειψης, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύστημα ενεργού επιτήρησης η οποία θα πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη. Η επιτήρηση θα πρέπει να ακολουθεί γενικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα πρέπει να χαράσσονται με βάση τις νέες γνώσεις και εξελίξεις στον τομέα. (14) Οποιαδήποτε υπόνοια για λοίμωξη από τη γρίπη των πτηνών που μπορεί να ανακύψει από κλινικές ή εργαστηριακές έρευνες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που οδηγεί στην υπόνοια παρουσίας λοίμωξης πρέπει να κινητοποιεί αμέσως επίσημες έρευνες κατά τρόπον ώστε να μπορεί να αναλαμβάνεται ταχεία και αποτελεσματική δράση, κατά περίπτωση. Η δράση θα πρέπει να ενισχύεται μόλις επιβεβαιώνεται η παρουσία λοίμωξης, ώστε να επιτυγχάνεται η εξολόθρευση των πτηνών των εκμεταλλεύσεων που έχουν μολυνθεί και εκείνων που κινδυνεύουν να μολυνθούν. (15) Σε περίπτωση ανίχνευσης λοίμωξης από ιό της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, τα μέτρα ελέγχου μπορεί να διαφέρουν από εκείνα που θα πρέπει να εφαρμόζονται στην περίπτωση ανίχνευσης ιού της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου που εγκυμονούν οι δύο αυτές περιπτώσεις. (16) Τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου, ιδίως δε η οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών, πρέπει επίσης να κλιμακώνονται, λαμβανομένων υπόψη της πυκνότητας του πληθυσμού των πουλερικών καθώς επίσης και άλλων παραγόντων κινδύνου στην περιοχή στην οποία ανιχνεύθηκε η λοίμωξη. (17) Επίσης, εφόσον εκδηλωθεί εστία, είναι αναγκαίο να αποτραπεί κάθε εξάπλωση της νόσου μέσω προσεκτικής παρακολούθησης και περιορισμού των μετακινήσεων των πουλερικών και της χρήσης προϊόντων που είναι δυνατόν να μολυνθούν, μέσω καθαρισμού και απολύμανσης των εκμεταλλεύσεων που έχουν μολυνθεί, δημιουργίας ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εστία, και, εάν χρειαστεί, με εμβολιασμό. (18) Τα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας θα πρέπει να βασίζονται κατ’ αρχάς στην εξολόθρευση των μολυσμένων σμηνών, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων. (19) Η οδηγία 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1993, σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή/και τη θανάτωσή τους (5) καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των ζώων κατά το χρόνο της σφαγής ή της θανάτωσης και προβλέπει την περίπτωση ελέγχου της νόσου. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν πλήρως για τη σφαγή ή τη θανάτωση και στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. (20) Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των πτηνών μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο, το οποίο συμπληρώνει τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου και αποφεύγει τις μαζικές θανατώσεις των πουλερικών ή των λοιπών πτηνών σε αιχμαλωσία. Οι υπάρχουσες γνώσεις δείχνουν ότι ο εμβολιασμός μπορεί να είναι χρήσιμος όχι μόνο ως άμεσο μέτρο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά επίσης και ως μακροπρόθεσμο μέτρο για την πρόληψη της νόσου σε περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου εισαγωγής ιών της γρίπης των πτηνών από τη φύση και άλλες πηγές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη τόσο για εμβολιασμό έκτακτης ανάγκης όσο και για προληπτικό εμβολιασμό. (21) Τα εμβολιασμένα πουλερικά, μολονότι προστατεύονται έναντι των κλινικών σημείων της νόσου, μπορούν να μολυνθούν και, έτσι, μπορεί να συμβάλουν στην περαιτέρω εξάπλωση της λοίμωξης. Συνεπώς, ο εμβολιασμός θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα επιτήρησης και περιορισμού που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η στρατηγική εμβολιασμού θα πρέπει να επιτρέπει διαφοροποιήσεις μεταξύ των μολυσμένων και των εμβολιασμένων ζώων. Τα προϊόντα εμβολιασμένων πουλερικών, όπως το κρέας και τα επιτραπέζια αυγά, θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας οδηγίας. (22) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν αποθέματα εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών, ώστε να χρησιμοποιούνται για τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. (23) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που θα εγγυώνται τη χρησιμοποίηση εναρμονισμένων διαδικασιών και μεθόδων για τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ενός κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς καθώς και εργαστηρίων αναφοράς στα κράτη μέλη. (24) Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη που να εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο προετοιμασίας από πλευράς των κρατών μελών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οφειλόμενες σε μία ή περισσότερες εστίες της γρίπης των πτηνών, ιδίως δε με την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία κέντρων ελέγχου. (25) Αν ανιχνευθεί η γρίπη των πτηνών κατά τη διάρκεια της εισαγωγής σε εγκαταστάσεις ή σε κέντρο καραντίνας, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2000/666/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2000, για καθορισμό των υγειονομικών όρων και των όρων κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή πτηνών άλλων πλην των πουλερικών και για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) (6), τούτο θα πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή. Ωστόσο, δεν θα ήταν σκόπιμο να γίνεται σχετική αναφορά, όπως προβλέπει η οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1982 για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα (7), σε περιπτώσεις εμφάνισης εστιών στα κράτη μέλη. (26) Ο καθαρισμός και η απολύμανση θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινοτικής πολιτικής για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Τα υλικά απολύμανσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (8). (27) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (9) θεσπίζει τους κανόνες για τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τον εν γένει χειρισμό, τη μεταποίηση και τη χρησιμοποίηση ή την τελική απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που θανατώνονται προκειμένου να εκριζωθούν οι επιζωοτίες, έτσι ώστε να εμποδιστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία. Ο κανονισμός αυτός και τα μέτρα εφαρμογής του προβλέπουν ένα γενικό πλαίσιο για την απόρριψη των νεκρών ζώων. Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η θέσπιση από την επιτροπολογία ειδικών, πρόσθετων ή διαφορετικών μέτρων, όπου απαιτείται, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω μέτρα καταπολέμησης της γρίπης των πτηνών. (28) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (10) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (11) μπορούν να εφαρμόζονται υπό ορισμένους όρους στα αυγά που κατάγονται από εκμεταλλεύσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι εκτρέφονται πουλερικά που έχουν μολυνθεί από τη γρίπη των πτηνών. (29) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις επιβλητέες κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές. (30) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα προσαρμογής, με ταχείες διαδικασίες, της παρούσας οδηγίας καθώς και των Παραρτημάτων της στις εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. (31) Λαμβανομένης υπόψη της μη προβλεψιμότητας των ιών της γρίπης, είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι θα υπάρχει μια ταχεία διαδικασία για την γρήγορη θέσπιση, σε κοινοτικό επίπεδο, πρόσθετων ή ειδικότερων μέτρων για την καταπολέμηση οποιασδήποτε μόλυνσης των πουλερικών και άλλων ειδών ζώων, οποτεδήποτε θα είναι αναγκαία η λήψη τέτοιων μέτρων. (32) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ορίζει τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση που παρουσιαστούν εστίες της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά ή σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προβαίνουν σε αυστηρότερες διοικητικές και υγειονομικές ενέργειες στον τομέα τον οποίο καλύπτει η παρούσα οδηγία. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ότι οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα ανάλογα προς τον κίνδυνο για την υγεία που εγκυμονούν οι διάφορες περιπτώσεις της νόσου. (33) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού στόχου, δηλ. να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του τομέα των πουλερικών και να προωθηθεί η προστασία της υγείας των ζώων, να θεσπισθούν κανόνες για ειδικά μέτρα και ελάχιστα μέτρα που θα έχουν ως στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. (34) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (12). (35) Για λόγους σαφήνειας και ορθολογικότητας της κοινοτικής νομοθεσίας, η οδηγία 92/40/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα οδηγία. (36) Το Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (13), ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίζουν, για τα ίδια τα κράτη μέλη και προς το συμφέρον της Κοινότητας, δικούς τους πίνακες, στους οποίους θα εμφαίνεται, κατά το δυνατόν, η αντιστοιχία μεταξύ της οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιούν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1.   Η παρούσα οδηγία καθορίζει: α) ορισμένα προληπτικά μέτρα που αφορούν την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών καθώς και την αύξηση του επιπέδου ενημέρωσης και προετοιμασίας των αρμόδιων αρχών και της γεωργικής κοινότητας όσον αφορά τους κινδύνους της εν λόγω νόσου, β) τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης εστίας γρίπης των πτηνών στα πουλερικά ή σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και την έγκαιρη ανίχνευση της πιθανής εξάπλωσης των ιών της γρίπης των πτηνών στα θηλαστικά, γ) λοιπά επικουρικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης των ιών της γρίπης με προέλευση τα πτηνά σε άλλα είδη. 2.   Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «γρίπη των πτηνών»: οιαδήποτε από τις λοιμώξεις γρίπης που περιγράφονται στο Παράρτημα 1, 2) «γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI)»: οιαδήποτε από τις λοιμώξεις των πτηνών που περιγράφονται στο Παράρτημα 1, 3) «γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας (LPAI)»: οιαδήποτε από τις λοιμώξεις των πτηνών που περιγράφονται στο Παράρτημα 1, 4) «πουλερικά»: όλα τα πτηνά που εκτρέφονται ή κρατούνται σε αιχμαλωσία για την παραγωγή κρέατος ή αυγών για κατανάλωση, την παραγωγή άλλων προϊόντων, για την αναπαραγωγή θηραμάτων ή για τους σκοπούς προγράμματος αναπαραγωγής για την παραγωγή αυτών των κατηγοριών πτηνών, 5) «άγριο πτηνό»: πτηνό το οποίο ζει ελεύθερα και δεν φυλάσσεται σε καμία εκμετάλλευση όπως ορίζεται στο σημείο 8, 6) «άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία»: οποιοδήποτε πτηνό εκτός των πουλερικών που κρατείται σε αιχμαλωσία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο σημείο 4 και περιλαμβανομένων εκείνων που κρατούνται για επιδείξεις, αγώνες, εκθέσεις, συναγωνισμό, αναπαραγωγή ή πώληση, 7) «επισήμως καταχωρημένα εκτρεφόμενα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία»: οποιοδήποτε πουλερικό ή άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία το οποίο έχει αναγνωρισθεί επισήμως από την αρμόδια αρχή ως σπάνιας φυλής στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης που προβλέπει το άρθρο 62, 8) «εκμετάλλευση»: οποιαδήποτε γεωργική ή άλλη εγκατάσταση, μεταξύ άλλων εκκολαπτήρια, τσίρκα, ζωολογικοί κήποι, καταστήματα πτηνών συντροφιάς, αγορές πτηνών και πτηνοτροφεία, όπου εκτρέφονται ή φυλάσσονται τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. Εντούτοις, αυτός ο ορισμός δεν περιλαμβάνει τα σφαγεία, τα μέσα μεταφοράς, τις εγκαταστάσεις και τα κέντρα καραντίνας, τους σταθμούς συνοριακών ελέγχων και τα εργαστήρια που έχει εξουσιοδοτήσει η αρμόδια αρχή για την αναχαίτιση του ιού της γρίπης των πτηνών, 9) «εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών»: εκμετάλλευση στην οποία φυλάσσονται πουλερικά για εμπορικούς σκοπούς, 10) «μη εμπορική εκμετάλλευση»: εκμετάλλευση στην οποία τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία φυλάσσονται από τους ιδιοκτήτες τους: α) για ιδία κατανάλωση ή χρήση, ή β) ως πτηνά συντροφιάς, 11) «διαμέρισμα πουλερικών» ή «διαμέρισμα άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία»: μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις με κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοασφάλειας που περιλαμβάνει έναν υποπληθυσμό πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία με ιδιαίτερο καθεστώς υγείας όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών και υπόκειται σε κατάλληλα μέτρα επιτήρησης, ελέγχου και βιοασφάλειας, 12) «σμήνος»: όλα τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε μια μονάδα παραγωγής, 13) «μονάδα παραγωγής»: μονάδα σε μια εκμετάλλευση όπου ο επίσημος κτηνίατρος είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι είναι απολύτως ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη μονάδα στην ίδια εκμετάλλευση όσον αφορά τη θέση της και την καθημερινή διαχείριση των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που φυλάσσονται εκεί, 14) «νεοσσοί μίας ημέρας»: όλα τα πουλερικά ηλικίας κάτω των 72 ωρών που δεν έχουν ακόμη ταϊστεί, ή οι πάπιες Βαρβαρίας (Cairina moschata) ή οι διασταυρώσεις τους ηλικίας κάτω των 27 ωρών, είτε έχουν ταϊστεί είτε όχι, 15) «εγχειρίδιο διαγνωστικής»: το εγχειρίδιο διαγνωστικής που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1, 16) «πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί»: οποιαδήποτε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που παρουσιάζουν κλινικά σημεία ή μεταθανάτιες κακώσεις ή αντιδράσεις σε εργαστηριακές δοκιμές που είναι τέτοιας μορφής ώστε δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία της γρίπης των πτηνών, 17) «ιδιοκτήτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητά του πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ή είναι επιφορτισμένο με την εκτροφή των ζώων αυτών, με ή χωρίς εμπορικό σκοπό, 18) «αρμόδια αρχή»: η αρχή ενός κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση ελέγχων της φυσιολογίας ή διοικητικών διατυπώσεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή οποιαδήποτε αρχή στην οποία έχουν ανατεθεί τέτοιες αρμοδιότητες, 19) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος που είναι διορισμένος από την αρμόδια αρχή, 20) «επίσημη επιτήρηση»: η ενέργεια της προσεκτικής παρακολούθησης από την αρμόδια αρχή της κατάστασης της υγείας πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή θηλαστικών σε εκμετάλλευση σε συνάρτηση με τη γρίπη των πτηνών, 21) «επίσημη εποπτεία»: οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η αρμόδια αρχή προκειμένου να επαληθεύσει ότι πληρούνται ή έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας και οι υποδείξεις της αρμόδιας αρχής για τον τρόπο εκπλήρωσης των εν λόγω προϋποθέσεων, 22) «θανάτωση»: οποιαδήποτε διαδικασία εκτός της σφαγής που προκαλεί το θάνατο θηλαστικού, πουλερικού ή άλλου πτηνού σε αιχμαλωσία, 23) «σφαγή»: οποιαδήποτε διαδικασία που προκαλεί το θάνατο θηλαστικού ή πουλερικού με αιμορραγία, με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, 24) «απόρριψη»: η πράξη της συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, εν γένει χειρισμού, μεταποίησης και χρήσης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με: α) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, ή β) κανόνες εγκρινομένους με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, 25) «κοινοτική τράπεζα εμβολίων»: κατάλληλες εγκαταστάσεις που προορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, για την αποθήκευση των κοινοτικών αποθεμάτων εμβολίων της γρίπης των πτηνών, 26) «εκμετάλλευση επαφής»: μια εκμετάλλευση από την οποία θα μπορούσε να προέλθει ή στην οποία έχει εισαχθεί η γρίπη των πτηνών λόγω της θέσης της, της μετακίνησης των ατόμων, των πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, οχημάτων, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 27) «πιθανή εστία»: μια εκμετάλλευση στην οποία η αρμόδια αρχή υποπτεύεται την παρουσία γρίπης των πτηνών, 28) «εστία»: εκμετάλλευση στην οποία έχει επιβεβαιωθεί γρίπη των πτηνών από την αρμόδια αρχή, 29) «πρωτογενής εστία»: εστία που δεν συνδέεται επιδημιολογικά με προηγούμενη εστία στην ίδια περιφέρεια ενός κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (14), ή η πρώτη εστία σε διαφορετική περιοχή του ίδιου κράτους μέλους, 30) «Διαφοροποίηση των Μολυσμένων από τα Εμβολιασμένα Ζώα (στρατηγική DIVA)»: στρατηγική εμβολιασμού η οποία επιτρέπει τη διαφοροποίηση μεταξύ εμβολιασμένων/μολυσμένων και εμβολιασμένων/μη μολυσμένων ζώων μέσω της εφαρμογής μιας διαγνωστικής δοκιμής για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του σχετικού ιού και τη χρήση μη εμβολιασμένων πτηνών-δεικτών, 31) «θηλαστικό»: ζώο της τάξης Mammalia, πλην του ανθρώπου, 32) «πτώματα»: πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που πέθαναν ή θανατώθηκαν, τα οποία είναι ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ή μέρη αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Άρθρο 3 Προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας Μπορούν να θεσπίζονται ειδικές διατάξεις σχετικά με προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2. Άρθρο 4 Προγράμματα επιτήρησης 1.   Τα κράτη μέλη εκτελούν προγράμματα επιτήρησης προκειμένου να: α) ανιχνεύουν τον επιπολασμό των λοιμώξεων από τους υποτύπους Η5 και Η7 του ιού της γρίπης των πτηνών σε διάφορα είδη πουλερικών, β) συμβάλλουν, με βάση τακτικά επικαιροποιημένες αξιολογήσεις κινδύνου, στη γνώση των απειλών που προέρχονται από τα άγρια πτηνά σε σχέση με οποιονδήποτε ιό της γρίπης των πτηνών. 2.   Τα προγράμματα επιτήρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1α) τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές που θα καταρτίσει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2. Άρθρο 5 Κοινοποιήσεις 1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η υπόνοια παρουσίας και η παρουσία γρίπης των πτηνών κοινοποιούνται υποχρεωτικά και αμελλητί στην αρμόδια αρχή. 2.   Εκτός από τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την κοινοποίηση των εστιών νόσων των ζώων, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή σύμφωνα με το Παράρτημα II οποιαδήποτε ευρήματα της γρίπης των πτηνών που επιβεβαιώνονται από την αρμόδια αρχή στα σφαγεία, μέσα μεταφοράς, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και άλλα μέρη στα κοινοτικά σύνορα και στις εγκαταστάσεις καραντίνας ή σε κέντρα που λειτουργούν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, σχετικά με τις εισαγωγές πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. 3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα αποτελέσματα οποιασδήποτε επιτήρησης του ιού της γρίπης των πτηνών που πραγματοποιείται σε θηλαστικά. Άρθρο 6 Επιδημιολογική έρευνα 1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιδημιολογικές έρευνες αρχίζουν με βάση ερωτηματολόγια, που καταρτίζονται στο πλαίσιο των σχεδίων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 62. 2.   Η επιδημιολογική έρευνα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να έχει παρουσιαστεί η γρίπη των πτηνών στην εκμετάλλευση ή άλλες εγκαταστάσεις ή μέσα μεταφοράς, β) την πιθανή καταγωγή της γρίπης των πτηνών, γ) την αναγνώριση οποιασδήποτε εκμετάλλευσης επαφής, δ) τις μετακινήσεις πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, προσώπων, θηλαστικών, οχημάτων ή οποιουδήποτε υλικού ή άλλου μέσου με το οποίο θα μπορούσε να έχει εξαπλωθεί ο ιός της γρίπης των πτηνών. 3.   Η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογική έρευνα όταν: α) αποφασίζει εάν χρειάζεται να εφαρμοσθούν πρόσθετα μέτρα καταπολέμησης της νόσου, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, και β) χορηγεί παρεκκλίσεις, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. 4.   Εάν από την επιδημιολογική έρευνα προκύπτει ότι η γρίπη των πτηνών ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί από ή προς άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται αμέσως σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των πορισμάτων της έρευνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Άρθρο 7 Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όταν υπάρχουν υποψίες εστιών 1.   Σε περίπτωση πιθανής εστίας, η αρμόδια αρχή κινητοποιεί αμέσως έρευνα προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και θέτει την εκμετάλλευση υπό επίσημη επιτήρηση. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει επίσης ότι τηρούνται τα μέτρα των παραγράφων 2 και 3. 2.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα στην εκμετάλλευση: α) τα πουλερικά, άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και όλα τα κατοικίδια θηλαστικά μετρούνται ή, κατά περίπτωση, εκτιμάται ο αριθμός τους ανάλογα με το είδος των πουλερικών ή το είδος άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, β) καταρτίζεται κατάλογος του κατά προσέγγιση αριθμού πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και όλων των κατοικίδιων θηλαστικών που πάσχουν ήδη από τη νόσο, είναι νεκρά ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί σε κάθε κατηγορία στην εκμετάλλευση· ο κατάλογος ενημερώνεται καθημερινά προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εκκολάψεις, οι γεννήσεις και οι θάνατοι κατά τη διάρκεια της περιόδου της πιθανής εστίας και διαβιβάζεται, εφόσον ζητηθεί, στην αρμόδια αρχή, γ) όλα τα πουλερικά και τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία μεταφέρονται εντός κτιρίου στην εκμετάλλευσή τους και να φυλάσσονται εκεί. Όταν αυτό είναι ανέφικτο ή τίθεται σε κίνδυνο η καλή διαβίωσή τους, περιορίζονται σε κάποιο άλλο μέρος της ίδιας εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με άγρια πτηνά, δ) κανένα πουλερικό ή άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει από την εκμετάλλευση, ε) δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από την εκμετάλλευση πτώματα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, κρέας πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των εντοσθίων («κρέας πουλερικών»), ζωοτροφές πουλερικών («ζωοτροφές»), εργαλεία, υλικά, απορρίμματα, περιττώματα, κοπριά πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία («κοπριά»), υδαρής κοπριά ή χρησιμοποιημένα απορρίμματα και οτιδήποτε άλλο ενδέχεται να μεταδώσει τη γρίπη των πτηνών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, τηρουμένων των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, στ) δεν επιτρέπεται η έξοδος αυγών από την εκμετάλλευση, ζ) η μετακίνηση ατόμων, κατοικίδιων θηλαστικών, οχημάτων και εξοπλισμού προς και από την εκμετάλλευση υπόκειται στους όρους και την άδεια της αρμόδιας αρχής, η) κατάλληλα μέσα απολύμανσης χρησιμοποιούνται στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων που στεγάζουν πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και της ίδιας της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής· 3.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 6 («επιδημιολογική έρευνα»). 4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να προβλέπει την υποβολή δειγμάτων σε άλλες περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αρμόδια αρχή μπορεί να ενεργεί χωρίς να εγκρίνει ορισμένα ή όλα τα μέτρα της παραγράφου 2. Άρθρο 8 Παρεκκλίσεις από ορισμένα μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όταν υπάρχουν υποψίες εστιών 1.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στοιχεία γ) έως ε) με βάση αξιολόγηση κινδύνου και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών προφυλάξεων και του προορισμού των πτηνών και των προϊόντων που μετακινούνται. 2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η) όσον αφορά άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία τα οποία φυλάσσονται σε μη εμπορικούς χώρους. 3.   Με βάση το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ), η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την αποστολή αυγών: α) απευθείας σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγού, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο II Τμήμα X του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, την επεξεργασία και τη μεταποίησή τους σύμφωνα με το κεφάλαιο XI του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004· όταν η αρμόδια αρχή χορηγεί τέτοια άδεια, αυτή υπόκειται στους όρους του Παραρτήματος III της παρούσας οδηγίας, ή β) για απόρριψη. Άρθρο 9 Διάρκεια των μέτρων που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όταν υπάρχουν υποψίες εστιών Τα μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις σε περιπτώσεις πιθανών εστιών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7, εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως ότου η αρμόδια αρχή βεβαιωθεί ότι έχει εξαλειφθεί η υπόνοια παρουσίας της γρίπης των πτηνών στην εκμετάλλευση. Άρθρο 10 Πρόσθετα μέτρα με βάση επιδημιολογική έρευνα 1.   Με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα επιδημιολογικής έρευνας, η αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ιδίως εάν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή με υψηλή πυκνότητα πουλερικών. 2.   Μπορεί να επιβάλλονται προσωρινοί περιορισμοί στις μετακινήσεις των πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και αυγών και στη μετακίνηση οχημάτων που χρησιμοποιούνται στον τομέα των πουλερικών σε καθορισμένη περιοχή ή σε ολόκληρο το κράτος μέλος. Ο περιορισμός αυτός μπορεί να επεκταθεί στις μετακινήσεις κατοικίδιων θηλαστικών, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 72 ώρες, εκτός αν αυτό δικαιολογείται. 3.   Μπορούν να εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 11. Εντούτοις, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων μπορεί να περιορίζεται μόνο στα πουλερικά ή σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί και στις μονάδες παραγωγής τους. Λαμβάνονται δείγματα από τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, εάν θανατώνονται, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί ο κίνδυνος πιθανής εστίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 4.   Μπορεί να δημιουργηθεί προσωρινή ζώνη ελέγχου γύρω από την εκμετάλλευση και να ληφθούν ορισμένα ή όλα τα μέτρα του άρθρου 7 παράγραφος 2, κατά περίπτωση, στις εκμεταλλεύσεις εντός της εν λόγω ζώνης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (HPAI) ΤΜΗΜΑ 1 Εκμεταλλεύσεις, χωριστές μονάδες παραγωγής και εκμεταλλεύσεις επαφής Άρθρο 11 Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις με βεβαιωμένα κρούσματα 1.   Σε περίπτωση εστίας HPAI, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφοι 2 έως 10 του παρόντος άρθρου. 2.   Όλα τα πουλερικά και τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στην εκμετάλλευση θανατώνονται χωρίς καθυστέρηση με επίσημη εποπτεία. Η θανάτωση πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, ιδίως κατά τη μεταφορά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις ώστε να μην θανατώνονται ορισμένα είδη πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με βάση αξιολόγηση του κινδύνου της περαιτέρω εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών. Η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να περιορισθεί η πιθανότητα εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά στην εκμετάλλευση. 3.   Όλα τα πτώματα και τα αυγά στην εκμετάλλευση απορρίπτονται με επίσημη εποπτεία. 4.   Τα πουλερικά που έχουν ήδη εκκολαφθεί από αυγά τα οποία συλλέχθησαν από την εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της πιθανής ημερομηνίας εισόδου της HPAI στην εκμετάλλευση και της εφαρμογής των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 2 τίθενται υπό επίσημη εποπτεία και πραγματοποιούνται έρευνες σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 5.   Το κρέας των πουλερικών που εσφάγησαν και τα αυγά που συλλέχθηκαν από την εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της πιθανής ημερομηνίας εισόδου της HPAI στην εκμετάλλευση και της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 ανιχνεύονται, όταν είναι δυνατόν, και απορρίπτονται υπό επίσημη εποπτεία. 6.   Όλες οι ουσίες και τα απόβλητα που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, όπως οι ζωοτροφές, καταστρέφονται ή υφίστανται επεξεργασία που εξασφαλίζει την καταστροφή του ιού της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου. 7.   Ωστόσο, η κοπριά, η υδαρής κοπριά και η στρωμνή που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί υφίστανται μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48. 8.   Μετά την απόρριψη των πτωμάτων, τα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγασή τους, οι βοσκότοποι ή τα κτήματα, ο εξοπλισμός που ενδέχεται να μολύνθηκε και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, κρέατος, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς, στρωμνής και κάθε άλλου υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί υφίστανται μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48. 9.   Άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή κατοικίδια θηλαστικά δεν εισέρχονται ούτε εξέρχονται από την εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα κατοικίδια θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι. 10.   Σε περίπτωση πρωτογενούς εστίας, το απομόνωμα του ιού υποβάλλεται στη διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να εντοπισθεί ο γενετικός υπότυπος. Το εν λόγω απομόνωμα ιού αποστέλλεται στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1, το συντομότερο δυνατόν. Άρθρο 12 Παρεκκλίσεις 1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν λεπτομερείς κανόνες για τη χορήγηση παρεκκλίσεων όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 παράγραφος 2, 13 και 14, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών κατάλληλων μέτρων και όρων. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου την οποία διενεργεί η αρμόδια αρχή. 2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή οποιαδήποτε παρέκκλιση χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το άρθρο 14. 3.   Όταν χορηγείται παρέκκλιση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 14, η Επιτροπή επανεξετάζει αμέσως την κατάσταση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων («επιτροπή») το συντομότερο δυνατόν. 4.   Λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε χορηγηθείσας παρέκκλισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 14, ενδέχεται να θεσπίζονται μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. Άρθρο 13 Παρεκκλίσεις σχετικά με ορισμένες εκμεταλλεύσεις 1.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 παράγραφος 2 όταν παρουσιάζεται εστία HPAI σε μη εμπορική εκμετάλλευση, σε τσίρκο, σε ζωολογικό κήπο, σε κατάστημα πτηνών συντροφιάς, σε πάρκο άγριων ζώων, σε περιφραγμένη περιοχή όπου εκτρέφονται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που σχετίζονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή επισήμως καταχωρημένων σπάνιων ειδών πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την καταπολέμηση της νόσου. 2.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όταν χορηγείται παρέκκλιση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία τα οποία αφορά η παρέκκλιση: α) μεταφέρονται εντός κτιρίου στην εκμετάλλευσή τους και να φυλάσσονται εκεί. Όταν αυτό είναι ανέφικτο ή τίθεται σε κίνδυνο η καλή διαβίωσή τους, περιορίζονται σε κάποιο άλλο μέρος της ίδιας εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με άγρια πτηνά, β) υπόκεινται σε περαιτέρω επιτήρηση και έλεγχο σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και δεν μετακινούνται μέχρις ότου οι εργαστηριακές δοκιμές καταδείξουν ότι δεν παρουσιάζουν πλέον σημαντικό κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της HPAI, και γ) δεν μετακινούνται από την εκμετάλλευση καταγωγής τους, εκτός από την περίπτωση σφαγής ή μετακίνησης σε άλλη εκμετάλλευση: i) που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, ή ii) σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον συμφωνεί το κράτος μέλος προορισμού. 3.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 για την απευθείας αποστολή αυγών σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγού, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο II Τμήμα X του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, την επεξεργασία και τη μεταποίησή τους σύμφωνα με το κεφάλαιο XI του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Οι άδειες αυτές υπόκεινται στους όρους του Παραρτήματος III της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 14 Μέτρα που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εστιών HPAI σε ξεχωριστές μονάδες παραγωγής Σε περιπτώσεις εμφάνισης εστίας HPAI σε εκμετάλλευση η οποία αποτελείται από δύο ή περισσότερες ξεχωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 παράγραφος 2 για τις μονάδες παραγωγής που περιέχουν πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία δεν υπάρχει υπόνοια HPAI, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο τον έλεγχο της νόσου. Οι παρεκκλίσεις αυτές χορηγούνται μόνο για δύο ή περισσότερες ξεχωριστές μονάδες παραγωγής όπου ο επίσημος κτηνίατρος, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, το μέγεθος, τη λειτουργία, το είδος στέγασης, τη διατροφή, την πηγή νερού, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, και τους επισκέπτες στην εκμετάλλευση, είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι είναι εντελώς ανεξάρτητη από άλλες μονάδες παραγωγής όσον αφορά την τοποθεσία και την καθημερινή διαχείριση των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που φυλάσσονται εκεί. Άρθρο 15 Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις επαφής 1.   Με βάση την επιδημιολογική έρευνα, η αρμόδια αρχή αποφασίζει εάν μια εκμετάλλευση θα θεωρηθεί εκμετάλλευση επαφής. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις επαφής μέχρις ότου η παρουσία HPAI να αποκλειστεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 2.   Με βάση την επιδημιολογική εξέταση, η αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 στις εκμεταλλεύσεις επαφής και ιδίως εάν οι εκμεταλλεύσεις αυτές βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα πουλερικών. Τα κύρια κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 11 στις εκμεταλλεύσεις επαφής ορίζονται στο παράρτημα IV. 3.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δείγματα από πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία όταν θανατώνονται, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της HPAI στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις επαφής, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 4.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία θανατώνονται και απορρίπτονται πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και εν συνεχεία επιβεβαιώνεται η ύπαρξης των πτηνών, τα κτίρια και ο εξοπλισμός που ενδέχεται να μολύνθηκαν και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, κρέατος, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς, στρωμνής και κάθε άλλου υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί υφίστανται μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48. ΤΜΗΜΑ 2 Ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες Άρθρο 16 Οριοθέτηση ζωνών προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών σε περιπτώσεις εμφάνισης εστιών HPAI 1.   Αμέσως μετά την εμφάνιση εστίας HPAI, η αρμόδια αρχή οριοθετεί: α) ζώνη προστασίας με ακτίνα τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων γύρω από την εκμετάλλευση, β) ζώνη επιτήρησης με ακτίνα τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων γύρω από την εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης προστασίας. 2.   Εάν η εστία HPAI επιβεβαιωθεί σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε μη εμπορική εκμετάλλευση, σε τσίρκο, σε ζωολογικό κήπο, σε κατάστημα πτηνών συντροφιάς, σε πάρκο άγριων ζώων, σε περιφραγμένη περιοχή όπου εκτρέφονται άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που σχετίζονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή επισήμως καταχωρημένων σπάνιων ειδών άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που δεν υπάρχουν πουλερικά, η αρμόδια αρχή μπορεί, αφού προβεί σε αξιολόγηση του κινδύνου, να παρεκκλίνει όσο απαιτείται από τις διατάξεις των Τμημάτων 2 έως 4 σχετικά με την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές, υπό τον όρο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο τον έλεγχο της νόσου. 3.   Όταν οριοθετεί τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τουλάχιστον υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) την επιδημιολογική έρευνα, β) τη γεωγραφική θέση, ιδίως τα φυσικά όρια, γ) την τοποθεσία και τη γειτνίαση των εκμεταλλεύσεων και τον εκτιμώμενο αριθμό πουλερικών, δ) τις μορφές των μετακινήσεων και του εμπορίου πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, ε) τις εγκαταστάσεις και το διαθέσιμο προσωπικό για τον έλεγχο οποιασδήποτε μετακίνησης, εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, των πτωμάτων τους, κοπριάς, στρωμνής ή χρησιμοποιημένων αποβλήτων, ιδιαίτερα εάν τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που πρέπει να θανατωθούν και να απορριφθούν πρέπει να μετακινηθούν από την εκμετάλλευση καταγωγής τους. 4.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να οριοθετήσει περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες γύρω ή πλησίον των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3. 5.   Αν μια ζώνη προστασίας, επιτήρησης ή περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη καλύπτει τις επικράτειες διαφόρων κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών συνεργάζονται για την οριοθέτηση της ζώνης. Άρθρο 17 Μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης 1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης: α) θεσπίζονται ρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν να ανιχνευθεί οτιδήποτε ενδέχεται να εξαπλώσει τον ιό της γρίπης των πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, κρέατος, αυγών, πτωμάτων, ζωοτροφών, αποβλήτων, προσώπων τα οποία ήλθαν σε επαφή με τα μολυσμένα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή οχημάτων τα οποία σχετίζονται με τον τομέα των πουλερικών, β) οι ιδιοκτήτες οφείλουν να παρέχουν στην αρμόδια αρχή, εφόσον τους ζητηθεί, οποιαδήποτε σχετική πληροφορία που αφορά τα κοτόπουλα ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και τα αυγά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την εκμετάλλευση. 2.   Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης τα οποία υπόκεινται στους εν λόγω περιορισμούς γνωρίζουν πλήρως τους περιορισμούς που έχουν θεσπιστεί. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να γνωστοποιούνται μέσω προειδοποιητικών σημειωμάτων, πηγών των μέσων ενημέρωσης όπως ο τύπος και η τηλεόραση ή άλλων κατάλληλων μέσων. 3.   Η αρμόδια αρχή δύναται, όταν αυτό υποδεικνύεται από επιδημιολογικές πληροφορίες ή άλλα στοιχεία, να εφαρμόζει πρόγραμμα προληπτικής εξάλειψης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής σφαγής ή θανάτωσης πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σε εκμεταλλεύσεις και περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο. 4.   Τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν τα μέτρα της παραγράφου 3 ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα αυτά και η Επιτροπή επανεξετάζει την κατάσταση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την επιτροπή το συντομότερο δυνατό. ΤΜΗΜΑ 3 Μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας Άρθρο 18 Απογραφή και επισκέψεις από τον επίσημο κτηνίατρο και επιτήρηση Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων στις ζώνες προστασίας: α) πραγματοποιείται απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων το συντομότερο δυνατό, β) ένας επίσημος κτηνίατρος επισκέπτεται όλες τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις το συντομότερο δυνατό για κλινική εξέταση των πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και, εάν είναι αναγκαίο, τη συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακές δοκιμές, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· τηρείται αρχείο των επισκέψεων αυτών καθώς και των πορισμάτων τους· ένας επίσημος κτηνίατρος επισκέπτεται τις μη εμπορικές εκμεταλλεύσεις πριν από την άρση της ζώνης προστασίας, γ) εφαρμόζεται αμέσως πρόσθετη επιτήρηση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν περαιτέρω εξάπλωση της γρίπης των πτηνών στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας. Άρθρο 19 Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις στις ζώνες προστασίας Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων στις εκμεταλλεύσεις στις ζώνες προστασίας: α) όλα τα πουλερικά και τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία μεταφέρονται εντός κτιρίου στην εκμετάλλευσή τους και να φυλάσσονται εκεί. Όταν αυτό είναι ανέφικτο ή τίθεται σε κίνδυνο η καλή διαβίωσή τους, περιορίζονται σε κάποιο άλλο μέρος της ίδιας εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με άγρια πτηνά, β) τα πτώματα απορρίπτονται το συντομότερο δυνατό, γ) τα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, κρέατος, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς και στρωμνής και οποιουδήποτε άλλου υλικού και ουσιών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί υφίστανται άμεσα μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48, δ) όλα τα μέρη οχημάτων που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό ή άλλα άτομα που εισέρχονται ή εξέρχονται από τις εκμεταλλεύσεις και ενδέχεται να έχουν μολυνθεί υφίστανται άμεσα μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48, ε) κανένα πουλερικό, άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιο θηλαστικό δεν μπορεί να εισέρχεται ή να εξέρχεται από εκμετάλλευση χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι, στους οποίους: i) δεν έχουν επαφή με διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, και ii) δεν έχουν πρόσβαση σε κλωβούς ή σε περιοχές όπου κρατούνται τα διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. στ) οποιαδήποτε υψηλή νοσηρότητα ή θνησιμότητα ή σημαντική μείωση των στοιχείων παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις αναφέρεται αμέσως στην αρμόδια αρχή, η οποία διενεργεί κατάλληλες έρευνες σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ζ) οποιοδήποτε άτομο εισέρχεται ή εξέρχεται από τις εκμεταλλεύσεις τηρεί κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας που έχουν ως σκοπό να εμποδίσουν την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, η) τηρούνται αρχεία όλων των προσώπων που επισκέπτονται τις εκμεταλλεύσεις, πλην των κατοικιών, από τον ιδιοκτήτη τους, προκειμένου να διευκολυνθούν η επιτήρηση και ο έλεγχος της νόσου, και τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια αρχή. Δεν χρειάζεται να τηρούνται τέτοια αρχεία όταν πρόκειται για επισκέπτες σε εκμεταλλεύσεις όπως οι ζωολογικοί κήποι και τα πάρκα άγριων ζώων, όπου δεν έχουν πρόσβαση στους χώρους που κρατούνται τα πτηνά. Άρθρο 20 Απαγόρευση της απομάκρυνσης ή της διασποράς χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς από τις εκμεταλλεύσεις Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι απαγορεύεται, χωρίς την έγκρισή της, η απομάκρυνση ή η διασπορά χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ζώνες προστασίας. Ωστόσο, η μεταφορά κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς από εκμεταλλεύσεις μπορεί να επιτρέπεται κάτω από μέτρα βιοασφάλειας προς συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας ή ενδιάμεσης αποθήκευσης με σκοπό την επεξεργασία για την καταστροφή πιθανής παρουσίας ιών της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή με ειδικούς κανόνες που μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2. Άρθρο 21 Εμποροπανηγύρεις, αγορές ή άλλες συγκεντρώσεις και ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την απαγόρευση εμποροπανηγύρεων, αγορών, εκθέσεων ή άλλων συγκεντρώσεων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σε ζώνες προστασίας. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι στις ζώνες προστασίας δεν απελευθερώνονται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού. Άρθρο 22 Απαγόρευση της μετακίνησης και μεταφοράς πτηνών, αυγών, κρέατος πουλερικών και πτωμάτων 1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι στις ζώνες προστασίας απαγορεύεται η μετακίνηση και μεταφορά από εκμεταλλεύσεις σε δρόμους, με εξαίρεση τους ιδιωτικούς δρόμους των εκμεταλλεύσεων, ή σιδηροδρομικώς, πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μίας ημέρας, αυγών και πτωμάτων. 2.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι απαγορεύεται η μεταφορά κρέατος πουλερικών από σφαγεία, εργαστήρια τεμαχισμού και ψυκτικές αποθήκες, εκτός εάν έχει παραχθεί: α) από πουλερικά καταγόμενα από περιοχές εκτός των ζωνών προστασίας, τα οποία έχουν αποθηκευτεί και μεταφερθεί χωριστά από το κρέας πουλερικών καταγόμενων από τις ζώνες προστασίας, ή β) σε ημερομηνία προγενέστερη κατά τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την πρώτη εκτιμώμενη μόλυνση σε εκμετάλλευση εντός της ζώνης προστασίας, το οποίο από την παραγωγή του αποθηκεύτηκε και μεταφέρθηκε χωριστά από κρέας που παρήχθη μετά από αυτή την ημερομηνία. 3.   Ωστόσο, οι απαγορεύσεις στις παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση οδικής ή σιδηροδρομικής διέλευσης από τη ζώνη προστασίας χωρίς εκφόρτωση ή στάση. Άρθρο 23 Παρεκκλίσεις για την απευθείας μεταφορά πουλερικών για άμεση σφαγή και για τη μετακίνηση ή επεξεργασία κρέατος πουλερικών 1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την απευθείας μεταφορά πουλερικών τα οποία προέρχονται από εκμετάλλευση εντός της ζώνης προστασίας για άμεση σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο υπό τους ακόλουθους όρους: α) έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση των πουλερικών στην εκμετάλλευση καταγωγής από επίσημο κτηνίατρο, εντός 24 ωρών από την αποστολή για σφαγή, β) έχουν πραγματοποιηθεί, κατά περίπτωση, στα πουλερικά εργαστηριακές δοκιμές στην εκμετάλλευση καταγωγής σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής με ευνοϊκά αποτελέσματα, γ) τα πουλερικά μεταφέρονται σε οχήματα σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή ή υπό την εποπτεία της, δ) η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το καθορισμένο σφαγείο ενημερώνεται και συμφωνεί να παραλάβει τα πουλερικά και στη συνέχεια επιβεβαιώνει τη σφαγή στην αρμόδια αρχή αποστολή, ε) τα πουλερικά από τη ζώνη προστασίας φυλάσσονται χωριστά από άλλα πουλερικά και σφάζονται χωριστά ή σε διαφορετικούς χρόνους από άλλα πουλερικά, κατά προτίμηση στο τέλος μιας εργάσιμης ημέρας· στη συνέχεια ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τη σφαγή άλλων πουλερικών, στ) ο επίσημος κτηνίατρος εξασφαλίζει ότι διενεργείται λεπτομερής εξέταση των πουλερικών στα καθορισμένα σφαγεία κατά την άφιξη και μετά τη σφαγή των πουλερικών, ζ) το κρέας δεν διατίθεται στο ενδοκοινοτικό ή στο διεθνές εμπόριο και φέρει το σήμα καταλληλότητας για το νωπό κρέας που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (15), εκτός εάν υπάρξει άλλη απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας, η) το κρέας λαμβάνεται, τεμαχίζεται, μεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από κρέας το οποίο προορίζεται για το ενδοκοινοτικό ή το διεθνές εμπόριο και χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή του σε προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό ή το διεθνές εμπόριο, εκτός εάν: i) έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2002/99/ΕΚ, ή ii) υπάρχει άλλη απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 3. 2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την απευθείας μεταφορά πουλερικών από περιοχές εκτός της ζώνης προστασίας για άμεση σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο εντός της ζώνης προστασίας και τη μεταφορά στη συνέχεια του κρέατος που έχει προέλθει από αυτά τα πουλερικά, υπό τον όρο ότι: α) η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το καθορισμένο σφαγείο ενημερώνεται και συμφωνεί να παραλάβει τα πουλερικά και στη συνέχεια επιβεβαιώνει τη σφαγή στην αρμόδια αρχή αποστολή, β) τα πουλερικά βρίσκονται χωριστά από τα άλλα πουλερικά που κατάγονται από τη ζώνη προστασίας και σφάζονται χωριστά ή σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από τα άλλα πουλερικά, γ) το κρέας των πουλερικών τεμαχίζεται, μεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από το κρέας των πουλερικών που έχει παραχθεί από άλλα πουλερικά που κατάγονται από τη ζώνη προστασίας, δ) και τα υποπροϊόντα απορρίπτονται. Άρθρο 24 Παρεκκλίσεις για την απευθείας μεταφορά νεοσσών μίας ημέρας 1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την απευθείας μεταφορά νεοσσών μίας ημέρας, που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις εντός των ζωνών προστασίας σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης αυτής στο ίδιο κράτος μέλος, κατά προτίμηση εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, υπό τους ακόλουθους όρους: α) μεταφέρονται σε οχήματα σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή ή υπό την εποπτεία της, β) λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας κατά τη μεταφορά και στην εκμετάλλευση προορισμού, γ) η εκμετάλλευση προορισμού βρίσκεται υπό επίσημη επιτήρηση μετά την άφιξη των νεοσσών μίας ημέρας, δ) εάν μεταφέρονται εκτός της ζώνης προστασίας ή επιτήρησης, τα πουλερικά παραμένουν στην εκμετάλλευση προορισμού για τουλάχιστον 21 ημέρες. 2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απευθείας μεταφορά νεοσσών μίας ημέρας που εκκολάφθησαν από αυγά προερχόμενα από εκμεταλλεύσεις εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης σε οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση του ίδιου κράτους μέλους, που να ευρίσκεται κατά προτίμηση εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης υπό την προϋπόθεση ότι το εκκολαπτήριο αποστολής μπορεί να εξασφαλίσει βάσει της τεχνικής του υποστήριξης και των συνθηκών υγιεινής του κατά την εργασία ότι δεν έχει υπάρξει κανενός είδους επαφή των αυγών αυτών με άλλα αυγά προς εκκόλαψη ή νεοσσούς μίας ημέρας που προέρχονται από σμήνη πουλερικών εντός των ζωνών αυτών και έχουν επομένως διαφορετική κατάσταση υγείας. Άρθρο 25 Παρεκκλίσεις για την απευθείας μεταφορά πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απευθείας μεταφορά πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης αυτής κατά προτίμηση εντός της ζώνης προστασίας ή επιτήρησης στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, υπό τους ακόλουθους όρους: α) στην εκμετάλλευση καταγωγής έχει πραγματοποιηθεί από επίσημο κτηνίατρο κλινική εξέταση των πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και ιδίως εκείνων που πρόκειται να μεταφερθούν, β) στην εκμετάλλευση καταγωγής έχουν πραγματοποιηθεί, κατά περίπτωση, εργαστηριακές δοκιμές στα πουλερικά σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής με ευνοϊκά αποτελέσματα, γ) τα πουλερικά έτοιμα προς ωοτοκία μεταφέρονται σε οχήματα που σφραγίστηκαν από την αρμόδια αρχή ή υπό την εποπτεία της, δ) η εκμετάλλευση ή η εγκατάσταση προορισμού βρίσκεται υπό επίσημη επιτήρηση μετά την άφιξη των πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, ε) εάν μεταφέρονται εκτός της ζώνης προστασίας ή επιτήρησης, τα πουλερικά παραμένουν στην εκμετάλλευση προορισμού για τουλάχιστον 21 ημέρες. Άρθρο 26 Παρέκκλιση για την απευθείας μεταφορά αυγών προς εκκόλαψη και επιτραπέζιων αυγών 1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απευθείας μεταφορά αυγών προς εκκόλαψη είτε από οιαδήποτε εκμετάλλευση σε εκκολαπτήριο που ευρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας και έχει καθορισθεί από την αρμόδια αρχή («καθορισμένο εκκολαπτήριο»), υπό τους ακόλουθους όρους είτε από εκμετάλλευση που ευρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας σε οιοδήποτε εκκολαπτήριο: α) τα γονικά σμήνη από τα οποία προέρχονται τα αυγά προς εκκόλαψη έχουν εξεταστεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και δεν υπάρχει υπόνοια γρίπης των πτηνών στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις, β) τα αυγά προς εκκόλαψη και η συσκευασία τους έχουν απολυμανθεί πριν από την αποστολή και είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αυγών αυτών, γ) τα αυγά προς εκκόλαψη μεταφέρονται σε οχήματα σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή ή υπό την εποπτεία της, δ) έχουν εφαρμοστεί μέτρα βιοασφάλειας στο καθορισμένο εκκολαπτήριο σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής. 2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απευθείας μεταφορά αυγών: α) σε κέντρο συσκευασίας που ορίζει η αρμόδια αρχή («το ορισθέν κέντρο συσκευασίας»), υπό τον όρο ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μίας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί η αρμόδια αρχή, β) σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο II του Τμήματος X του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο XI του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, ή γ) για απόρριψη. Άρθρο 27 Παρέκκλιση για την απευθείας μεταφορά πτωμάτων Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την απευθείας μεταφορά πτωμάτων υπό την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται για να απορριφθούν. Άρθρο 28 Καθαρισμός και απολύμανση των μέσων μεταφοράς Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά, όπως προβλέπεται στα άρθρα 23 έως 27 καθαρίζονται και απολυμαίνονται αμελλητί μετά τη μεταφορά με μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48. Άρθρο 29 Διάρκεια των μέτρων 1.   Τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν τμήμα τηρούνται επί 21 ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης στην εκμετάλλευση που έχει μολυνθεί με μια ή περισσότερες διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 48 και έως ότου οι εκμεταλλεύσεις που ευρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας ελεγχθούν σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 2.   Όταν τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν τμήμα δεν χρειάζεται να τηρηθούν πλέον, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στην πρώην ζώνη προστασίας εφαρμόζονται τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 30, έως ότου να μην χρειάζεται πλέον η εφαρμογή τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 31. ΤΜΗΜΑ 4 Μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες επιτήρησης Άρθρο 30 Μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες επιτήρησης Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι στη ζώνη επιτήρησης εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: α) πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν απογραφή όλων των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών, β) απαγορεύεται η μετακίνηση πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών εντός της ζώνης επιτήρησης χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής, η οποία εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας για να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών· η απαγόρευση δεν ισχύει για την οδική ή σιδηροδρομική διέλευση από τη ζώνη επιτήρησης, χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση, γ) απαγορεύεται η μετακίνηση πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών σε εκμεταλλεύσεις, σφαγεία και κέντρα συσκευασίας ή σε μονάδες για την παρασκευή προϊόντων αυγών που βρίσκονται εκτός της ζώνης επιτήρησης· ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την άμεση μεταφορά: i) πουλερικών για σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο, με σκοπό την άμεση σφαγή σύμφωνα με το στοιχεία α), β) και δ) του άρθρου 23 παράγραφος 1. ii) πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά στο ίδιο κράτος μέλος· η εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση μετά την άφιξη των έτοιμων προς ωοτοκία πουλερικών και τα έτοιμα προς ωοτοκία πουλερικά παραμένουν στην εκμετάλλευση προορισμού για τουλάχιστον 21 ημέρες, iii) νεοσσών μίας ημέρας: σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης στο ίδιο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας και η εκμετάλλευση έχει τεθεί υπό επίσημη επιτήρηση μετά τη μεταφορά, και οι νεοσσοί μίας ημέρας παραμένουν στην εκμετάλλευση προορισμού για τουλάχιστον 21 ημέρες, ή εάν εκκολάφθησαν από αυγά προς εκκόλαψη τα οποία προέρχονται από εκμεταλλεύσεις πουλερικών που βρίσκονται εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, σε οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση, με την προϋπόθεση ότι το εκκολαπτήριο αποστολής μπορεί να εξασφαλίσει βάσει της τεχνικής του υποστήριξης και των συνθηκών του βιοασφάλειας κατά την εργασία ότι δεν έχει υπάρξει κανενός είδους επαφή των αυγών αυτών με άλλα αυγά προς εκκόλαψη ή νεοσσούς μίας ημέρας που προέρχονται από σμήνη πουλερικών εντός των ζωνών αυτών και έχουν επομένως διαφορετική κατάσταση υγείας, iv) αυγών προς εκκόλαψη σε καθορισμένο εκκολαπτήριο που βρίσκεται εντός ή εκτός της ζώνης επιτήρησης· εάν τα αυγά προς εκκόλαψη και η συσκευασία τους έχουν απολυμανθεί πριν από την αποστολή και εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αυγών αυτών, v) επιτραπέζιων αυγών σε καθορισμένο κέντρο συσκευασίας, με την προϋπόθεση ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μιας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα από την αρμόδια αρχή μέτρα βιοασφάλειας, vi) αυγών σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο II του Τμήματος X του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο XI του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, η οποία βρίσκεται εντός ή εκτός της ζώνης επιτήρησης, vii) αυγών για απόρριψη, δ) κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης τηρεί τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας με σκοπό να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, ε) τα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς και στρωμνής, και οποιαδήποτε άλλα υλικά ή ουσίες που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, καθαρίζονται και απολυμαίνονται άμεσα μετά τη μόλυνση με μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48, στ) κανένα πουλερικό, άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιο θηλαστικό δεν μπορεί να εισέρχεται ή να εξέρχεται από εκμετάλλευση με πουλερικά χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι, στους οποίους: i) δεν έχουν επαφή με διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, και ii) δεν έχουν πρόσβαση σε κλωβούς ή σε περιοχές όπου κρατούνται τα διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ζ) οποιαδήποτε υψηλή νοσηρότητα ή θνησιμότητα ή σημαντική μείωση των στοιχείων παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις αναφέρεται αμέσως στην αρμόδια αρχή, η οποία διενεργεί κατάλληλες έρευνες σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, η) απαγορεύεται η απομάκρυνση ή η διασπορά χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής· η μεταφορά κοπριάς από εκμετάλλευση που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης μπορεί να επιτραπεί κάτω από μέτρα βιοασφάλειας προς ορισθείσα μονάδα επεξεργασίας ή ενδιάμεσης αποθήκευσης με σκοπό στη συνέχεια την επεξεργασία για την καταστροφή πιθανής παρουσίας ιών της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή με ειδικούς κανόνες που μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2, θ) απαγορεύονται οι εμποροπανηγύρεις, οι αγορές, οι εκθέσεις ή άλλες συγκεντρώσεις πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, ι) δεν απελευθερώνονται πουλερικά για την ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού. Άρθρο 31 Διάρκεια των μέτρων Τα μέτρα που προβλέπονται στο Τμήμα αυτό τηρούνται επί 30 ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης στην εκμετάλλευση που έχει μολυνθεί, σύμφωνα με το άρθρο 48. ΤΜΗΜΑ 5 Μέτρα που εφαρμόζονται σε περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες Άρθρο 32 Μέτρα που εφαρμόζονται σε περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες 1.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ορισμένα ή όλα τα μέτρα που προβλέπονται στα τμήματα 3 και 4 να ισχύσουν στο εσωτερικό των περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 («οι περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες»). 2.   Η αρμόδια αρχή δύναται, όταν αυτό υποδεικνύεται από επιδημιολογικές πληροφορίες ή άλλα στοιχεία, να εφαρμόζει πρόγραμμα προληπτικής εξάλειψης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής σφαγής ή θανάτωσης πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σε εκμεταλλεύσεις και περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος IV, και που ευρίσκονται σε περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες. Η ανανέωση των αποθεμάτων των εκμεταλλεύσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής. 3.   Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 4.   Η Επιτροπή επανεξετάζει την κατάσταση μαζί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και μαζί με την επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. 5.   Με την επιφύλαξη των αποφάσεων που θα εγκριθούν σύμφωνα με την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (16), είναι δυνατόν να υιοθετηθούν περαιτέρω μέτρα επιτήρησης, βιοασφάλειας και ελέγχου για την αποτροπή της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. ΤΜΗΜΑ 6 Παρεκκλίσεις και πρόσθετα μέτρα βιοασφάλειας Άρθρο 33 Παρεκκλίσεις 1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις λεπτομερείς ρυθμίσεις βάσει των οποίων μπορούν να χορηγούν τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 23 έως 27, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων εναλλακτικών μέτρων και προϋποθέσεων. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου την οποία διενεργεί η αρμόδια αρχή. 2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στα τμήματα 3 και 4 σε περιπτώσεις επιβεβαίωσης HPAI σ’ ένα εκκολαπτήριο. 3.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 18, στο άρθρο 22 και στα στοιχεία β), γ) και στ) του άρθρου 30 σε περιπτώσεις εστίας HPAI σε μη εμπορική εκμετάλλευση, τσίρκο, ζωολογικό κήπο, πάρκο άγριων ζώων, περιφραγμένη περιοχή όπου διατηρούνται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για επιστημονικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή υπάρχουν επισήμως καταχωρημένα σπάνια είδη πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. 4.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των τμημάτων 4 και 5, σε περιπτώσεις εστιών ΗΡΑΙ τα κράτη μέλη μπορούν, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να εισαγάγουν ειδικά μέτρα για τις μετακινήσεις περιστεριών αγώνων από, προς και στο εσωτερικό των ζωνών προστασίας και επιτήρησης. 5.   Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4 εγκρίνονται μόνο με την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο τον έλεγχο της νόσου. 6.   Τα κράτη μέλη που χορηγούν τις παρεκκλίσεις οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 7.   Η Επιτροπή σε όλες τις περιπτώσεις επανεξετάζει την κατάσταση μαζί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και μαζί με την επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. Λαμβανομένων υπόψη των τυχόν παρεκκλίσεων που χορηγούνται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι δυνατόν να εγκρίνονται μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. 8.   Τα πουλερικά (περιλαμβανομένων των νεοσσών μίας ημέρας), τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, τα αυγά προς εκκόλαψη, τα χρησιμοποιημένα απορρίμματα, η κοπριά ή η υδαρής κοπριά που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που έχουν λάβει παρέκκλιση δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν μπορούν να αποτελέσουνα αντικείμενο εμπορίας εκτός του οικείου κράτους μέλους, εκτός εάν αποφασισθεί άλλως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 3. Άρθρο 34 Πρόσθετα μέτρα βιοασφάλειας 1.   Με σκοπό να αποτραπεί η διάδοση της γρίπης των πτηνών, η αρμόδια αρχή μπορεί, εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στα τμήματα 3, 4 και 5, να διατάξει την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης και στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες, καθώς και σε διαμερίσματα πουλερικών και διαμερίσματα άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν περιορισμούς των κινήσεων οχημάτων ή ατόμων σχετικά με τον εφοδιασμό σε ζωοτροφές, τη συλλογή των αυγών, τη μεταφορά των πουλερικών στα σφαγεία, τη συλλογή και τη απόρριψη των πτωμάτων και άλλων κινήσεων του προσωπικού, των κτηνιάτρων ή των ατόμων που προμηθεύουν υλικά στο αγρόκτημα. 2.   Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 3.   Η Επιτροπή επανεξετάζει την κατάσταση μαζί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και μαζί με την επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. 4.   Με την επιφύλαξη των αποφάσεων που θα εγκριθούν σύμφωνα με την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να υιοθετηθούν περαιτέρω μέτρα επιτήρησης, βιοασφάλειας και ελέγχου για την αποτροπή της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. ΤΜΗΜΑ 7 Μέτρα που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υπόνοιας και επιβεβαίωσης γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) σε άλλους χώρους εκτός των εκμεταλλεύσεων και σε μέσα μεταφοράς Άρθρο 35 Διερεύνηση πιθανής παρουσίας HPAI σε σφαγεία και σε μέσα μεταφοράς Εάν υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαίωση παρουσίας HPAI σε σφαγεία ή μέσα μεταφοράς, η αρμόδια αρχή θέτει αμέσως σε λειτουργία το μηχανισμό διερεύνησης στην εκμετάλλευση από την οποία προέρχονται τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Άρθρο 36 Μέτρα που εφαρμόζονται στα σφαγεία 1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει, σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης HPAI σε σφαγείο, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, ότι όλα τα πουλερικά που βρίσκονται στο σφαγείο θανατώνονται ή σφάζονται το συντομότερο δυνατόν υπό επίσημη εποπτεία. Σε περίπτωση σφαγής των πουλερικών αυτών, το κρέας των πουλερικών και όλα τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τα πουλερικά και το κρέας πουλερικών και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από άλλα πουλερικά που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί κατά τη διαδικασία σφαγής και παραγωγής, φυλάσσονται χωριστά και υπό επίσημη εποπτεία έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 2.   Εάν επιβεβαιωθεί η ΗΡΑΙ, το κρέας των πουλερικών και όλα τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τα πουλερικά και το κρέας πουλερικών και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από άλλα πουλερικά που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί κατά τη διαδικασία σφαγής και παραγωγής, απορρίπτονται το συντομότερο δυνατό υπό επίσημη εποπτεία. Άρθρο 37 Μέτρα που εφαρμόζονται σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και σε μέσα μεταφοράς 1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης ΗΡΑΙ σε συνοριακούς σταθμούς ή σε μεταφορικά μέσα, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, ότι όλα τα πουλερικά και τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που βρίσκονται στο συνοριακό σταθμό ελέγχου ή στο μεταφορικό μέσο θανατώνονται, σφάζονται ή τοποθετούνται σε απομόνωση μακριά από πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και τίθενται υπό επίσημη εποπτεία μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Εφόσον συντρέχει λόγος, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη μετακίνηση των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία αλλού, όπου θανατώνονται σφάζονται ή τοποθετούνται σε απομόνωση. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην θανατωθούν ούτε να σφαγούν εκείνα τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που βρίσκονται στο συνοριακό σταθμό ελέγχου αλλά δεν έχουν έλθει σε επαφή με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία υπάρχει υπόνοια μόλυνσης. 2.   Σε περίπτωση σφαγής των πουλερικών της παραγράφου 1, το κρέας των πουλερικών και όλα τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τα πουλερικά αυτά και το κρέας πουλερικών και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από άλλα πουλερικά που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί κατά τη διαδικασία σφαγής και παραγωγής, φυλάσσονται χωριστά και υπό επίσημη εποπτεία έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 3.   Εάν επιβεβαιωθεί η ΗΡΑΙ, το κρέας των πουλερικών και όλα τα υποπροϊόντα που προέρχονται από αυτά τα πουλερικά και το κρέας πουλερικών και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από άλλα πουλερικά που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί κατά τη διαδικασία σφαγής και παραγωγής, απορρίπτονται το συντομότερο δυνατό υπό επίσημη εποπτεία. Άρθρο 38 Πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονται σε σφαγεία, συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ή μέσα μεταφοράς Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την εφαρμογή των ακόλουθων πρόσθετων μέτρων εάν υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαίωση HPAI σε σφαγείο, συνοριακό σταθμό ελέγχου ή μέσο μεταφοράς: α) δεν εισέρχονται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στο σφαγείο, στο συνοριακό σταθμό ελέγχου ή στο μέσο μεταφοράς επί 24 ώρες τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στο στοιχείο β) καθαρισμού και απολύμανσης, με μια ή περισσότερες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48· στην περίπτωση του συνοριακού σταθμού ελέγχου η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ζώα, β) ο καθαρισμός και η απολύμανση των μολυσμένων κτιρίων, του εξοπλισμού και των οχημάτων, πραγματοποιείται σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 και υπό την επίσημη εποπτεία του επίσημου κτηνιάτρου, γ) πραγματοποιείται επιδημιολογική έρευνα, δ) τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση καταγωγής των μολυσμένων πουλερικών ή πτωμάτων και στις εκμεταλλεύσεις επαφής, ε) εάν δεν υποδείξει κάτι διαφορετικό η επιδημιολογική έρευνα και οι περαιτέρω έρευνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35, στην εκμετάλλευση καταγωγής εφαρμόζονται τα μέτρα του άρθρου 11, στ) το απομόνωμα του ιού της γρίπης των πτηνών υποβάλλεται σε εργαστηριακή διαδικασία με σκοπό να εντοπιστεί ο υπότυπος του ιού, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΣΤΙΑ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (LPAI) ΤΜΗΜΑ 1 Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις με βεβαιωμένα κρούσματα Άρθρο 39 Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις 1.   Σε περίπτωση εμφάνισης εστίας LPAI, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που προβλέπονται στα στοιχεία α), β), γ), ε), ζ) και η) του άρθρου 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται βάσει αξιολόγησης κινδύνου και λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα V. 2.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όλα τα πουλερικά στην εκμετάλλευση και όλα τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία των ειδών στα οποία έχει επιβεβαιωθεί LPAI εξολοθρεύονται υπό επίσημη εποπτεία, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών. Η εξολόθρευση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία της εκμετάλλευσης ανάλογα με την αξιολόγηση του κινδύνου που παρουσιάζουν όσον αφορά την περαιτέρω εξάπλωση της γρίπης των πτηνών και σε άλλες εκμεταλλεύσεις επαφής, βάσει επιδημιολογικής έρευνας. Πριν από την εξολόθρευση κανένα πουλερικό ή άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία δεν εισέρχεται ούτε εξέρχεται από την εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής. 3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η εξολόθρευση των πτηνών πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 93/119/ΕΟΚ και η αρμόδια αρχή αποφασίζει εάν τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία: α) θα θανατωθούν το συντομότερο δυνατόν, ή β) θα σφαγούν σε καθορισμένο σφαγείο, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Όταν η εξολόθρευση γίνεται με σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο, τα πουλερικά υπόκεινται σε περαιτέρω επιτήρηση και δοκιμές. Τα πουλερικά δεν μεταφέρονται από την εκμετάλλευση στο καθορισμένο σφαγείο μέχρις ότου η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις έρευνες και τις εργαστηριακές δοκιμές που αποσκοπούν στον καθορισμό του βαθμού της απέκκρισης του ιού από τα πουλερικά και διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και αξιολόγηση κινδύνου, έχει βεβαιωθεί ότι ο κίνδυνος διάδοσης της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας είναι ελάχιστος. 4.   Η σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο σύμφωνα με την παράγραφο 3 μπορεί να διενεργηθεί μόνον υπό τον όρο ότι: α) τα πουλερικά αποστέλλονται απευθείας από την εκμετάλλευση στο ορισθέν σφαγείο, β) κάθε φορτίο σφραγίζεται πριν από την αποστολή από τον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση ή την έχει υπό την εποπτεία του, γ) κάθε φορτίο παραμένει σφραγισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς προς το ορισθέν σφαγείο, δ) τηρούνται τυχόν περαιτέρω μέτρα βιοασφάλειας που προβλέπει η αρμόδια αρχή, ε) η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το ορισθέν σφαγείο ενημερώνεται και συμφωνεί να παραλάβει τα πουλερικά, στ) τα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών και κάθε άλλου υλικού ή ουσίας που είναι πιθανόν να έχει μολυνθεί καθαρίζονται και απολυμαίνονται χωρίς καθυστέρηση μετά τη μόλυνση, με μία ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48, και ζ) τα παραπροϊόντα των πουλερικών αυτών στο σφαγείο απορρίπτονται. 5.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα ακόλουθα απορρίπτονται υπό επίσημη εποπτεία: α) πτώματα, και β) αυγά προς εκκόλαψη στην εκμετάλλευση. 6.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: α) τα αυγά προς εκκόλαψη που συνελέχθησαν από την εκμετάλλευση κατά την περίοδο μεταξύ της πιθανής εισόδου της LPAI στην εκμετάλλευση και της λήψης των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εντοπίζονται όταν είναι δυνατόν και η εκκόλαψή τους τελεί υπό επίσημη επιτήρηση, β) τα πουλερικά που έχουν ήδη εκκολαφθεί από αυτά που συνελέχθησαν από την εκμετάλλευση κατά την περίοδο μεταξύ της πιθανής εισόδου της LPAI στην εκμετάλλευση και της λήψης των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία τίθενται υπό επίσημη επιτήρηση, όταν είναι δυνατόν και διενεργούνται έρευνες σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, γ) τα αυγά που βρίσκονται στην εκμετάλλευση ή παρήχθησαν στην εκμετάλλευση πριν από την εξολόθρευση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, μεταφέρονται υπό τον όρο ότι έχει ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης LPAI: i) σε κέντρο συσκευασίας που ορίζει η αρμόδια αρχή («το ορισθέν κέντρο συσκευασίας»), υπό τον όρο ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μίας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί η αρμόδια αρχή, ii) σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο II του Τμήματος X του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο XI του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, ή iii) για απόρριψη. δ) οποιοδήποτε υλικό ή ουσία είναι πιθανόν να έχει μολυνθεί είτε υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου είτε απορρίπτεται, ε) η κοπριά, η υδαρής κοπριά και η στρωμνή που είναι πιθανόν να έχουν μολυνθεί υφίστανται μία ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48, στ) μετά την εξολόθρευση, τα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, ο εξοπλισμός που είναι πιθανόν να έχει μολυνθεί και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πτωμάτων, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς και στρωμνής ή άλλου υλικού ή ουσίας που είναι πιθανόν να έχει μολυνθεί υφίστανται άμεσα μια από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48, ζ) δεν εισέρχονται ούτε εξέρχονται από την εκμετάλλευση κατοικίδια θηλαστικά χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι, στους οποίους: i) δεν έχουν επαφή με διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, και ii) δεν έχουν πρόσβαση σε κλωβούς ή σε περιοχές όπου κρατούνται τα διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, η) σε περίπτωση πρωτογενούς εστίας LPAI, το απομόνωμα του ιού υποβάλλεται σε εργαστηριακές δοκιμές για να εντοπιστεί ο υπότυπος του ιού σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· το απομόνωμα του ιού αποστέλλεται στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1, το συντομότερο δυνατόν. 7.   Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 40 Παρεκκλίσεις για ορισμένες εκμεταλλεύσεις 1.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 και στο άρθρο 39 παράγραφος 5 στοιχείο β) σε περιπτώσεις εστίας LPAI σε μη εμπορική εκμετάλλευση, τσίρκο, ζωολογικό κήπο, κατάστημα πτηνών συντροφιάς, πάρκο άγριων ζώων, περιφραγμένη περιοχή όπου διατηρούνται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για επιστημονικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή υπάρχουν επισήμως καταχωρημένα σπάνια είδη πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την καταπολέμηση των νόσων. 2.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όταν χορηγείται παρέκκλιση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία τα οποία αφορά η παρέκκλιση: α) μεταφέρονται εντός κτιρίου στην εκμετάλλευσή τους και να φυλάσσονται εκεί. Όταν αυτό είναι ανέφικτο ή τίθεται σε κίνδυνο η καλή διαβίωσή τους, περιορίζονται σε κάποιο άλλο μέρος της ίδιας εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με άγρια πτηνά, β) υπόκεινται σε περαιτέρω επιτήρηση και έλεγχο σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και δεν μετακινούνται μέχρις ότου οι εργαστηριακές δοκιμές καταδείξουν ότι δεν παρουσιάζουν πλέον σημαντικό κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της LPAI, και γ) δεν μετακινούνται από την εκμετάλλευση καταγωγής τους, εκτός από την περίπτωση σφαγής ή μετακίνησης σε άλλη εκμετάλλευση: i) που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, ή ii) σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον συμφωνεί το κράτος μέλος προορισμού. 3.   Η αρμόδια αρχή μπορεί σε περιπτώσεις εστιών LPAI σε εκκολαπτήρια, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να εγκρίνει παρεκκλίσεις από κάποια ή από όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 39. 4.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3. 5.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε παρέκκλιση εγκρίνουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3. 6.   Η Επιτροπή επανεξετάζει την κατάσταση μαζί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και μαζί με την επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. 7.   Λαμβανομένων υπόψη των τυχόν παρεκκλίσεων που εγκρίνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, είναι δυνατόν να υιοθετηθούν μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. ΤΜΗΜΑ 2 Ξεχωριστές μονάδες παραγωγής και εκμεταλλεύσεις επαφής Άρθρο 41 Μέτρα που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εστιών LPAI σε ξεχωριστές μονάδες παραγωγής 1.   Σε περίπτωση εστίας LPAI σε εκμετάλλευση η οποία αποτελείται από δύο ή περισσότερες ξεχωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 για τις μονάδες με υγιή πουλερικά με την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την καταπολέμηση της νόσου. 2.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές εγγυήσεις που μπορούν να επιτευχθούν και προβλέπουν κατάλληλα εναλλακτικά μέτρα. 3.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε παρέκκλιση· εγκρίνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1. 4.   Η Επιτροπή επανεξετάζει την κατάσταση μαζί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και μαζί με την επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. 5.   Λαμβανομένων υπόψη των τυχόν παρεκκλίσεων που εγκρίνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, είναι δυνατόν να υιοθετηθούν μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. Άρθρο 42 Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις επαφής 1.   Με βάση την επιδημιολογική έρευνα, η αρμόδια αρχή αποφασίζει εάν μια εκμετάλλευση θα θεωρηθεί εκμετάλλευση επαφής. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις επαφής έως ότου αποκλειστεί η πιθανότητα παρουσίας LPAI σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 2.   Με βάση την επιδημιολογική εξέταση, η αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 39 στις εκμεταλλεύσεις επαφής και ιδίως εάν οι εκμεταλλεύσεις αυτές βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα πουλερικών. Τα κύρια κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 39 στις εκμεταλλεύσεις επαφής ορίζονται στο παράρτημα IV. 3.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δείγματα από τα πουλερικά, όταν θανατώνονται, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση ή ο αποκλεισμός της παρουσίας ιού LPAI σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις επαφής σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 4.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι, σε οιαδήποτε εκμετάλλευση σφάζονται, θανατώνονται ή απορρίπτονται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, και στη συνέχεια επιβεβαιώνεται η ύπαρξη LPAI, τα κτίρια και οι βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται για τη στέγασή τους, οι αυλές αγροκτημάτων και όλος ο εξοπλισμός που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, κρέατος, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς, στρωμνής και κάθε άλλο υλικό ή ουσία που ενδέχεται να έχει μολυνθεί υφίστανται μία ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48. ΤΜΗΜΑ 3 Οριοθέτηση απαγορέυμενων ζωνών Άρθρο 43 Οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών σε περιπτώσεις εστιών LPAI Αμέσως μετά την εκδήλωση εστίας LPAI, η αρμόδια αρχή οριοθετεί απαγορευμένη ζώνη με ακτίνα τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου γύρω από την εκμετάλλευση. Άρθρο 44 Μέτρα που εφαρμόζονται στην απαγορευμένη ζώνη 1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα ακόλουθα μέτρα εφαρμόζονται στην απαγορευμένη ζώνη: α) πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν απογραφή όλων των εμπορικών εκμεταλλεύσεων, β) πραγματοποιούνται εργαστηριακές δοκιμές στις εμπορικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ακτίνα τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου γύρω από την εκμετάλλευση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, γ) όλες οι μετακινήσεις πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών στο εσωτερικό της απαγορευμένης ζώνης υπόκεινται σε έγκριση και σε άλλα μέτρα ελέγχου που κρίνονται κατάλληλα από την αρμόδια αρχή ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την οδική ή σιδηροδρομική διέλευση χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση, δ) απαγορεύεται η μετακίνηση πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών από την απαγορευμένη ζώνη, εκτός εάν η αρμόδια αρχή χορηγήσει άδεια για την άμεση μεταφορά: i) πουλερικών για σφαγή σε σφαγείο στο ίδιο κράτος μέλος, ii) ζώντων πουλερικών σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση στο ίδιο κράτος μέλος στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά. Τα ζώντα πουλερικά παραμένουν εκεί για 21 ημέρες και η εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση μετά την άφιξή τους, iii) νεοσσών μίας ημέρας: σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης στο ίδιο κράτος μέλος· οι νεοσσοί μίας ημέρας παραμένουν εκεί για 21 ημέρες και η εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση μετά την άφιξή τους, ή εάν εκκολάφθησαν από αυγά καταγόμενα από εκμεταλλεύσεις πουλερικών που βρίσκονται εκτός της απαγορευμένης ζώνης, σε οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση, με την προϋπόθεση ότι το εκκολαπτήριο μπορεί να εξασφαλίσει βάσει της τεχνικής του υποστήριξης και των συνθηκών του βιοασφάλειας κατά την εργασία ότι αποκλείεται κάθε είδους επαφή με αυγά προς εκκόλαψη ή νεοσσούς μίας ημέρας που προέρχονται από σμήνη πουλερικών εντός της ζώνης αυτής και έχουν επομένως διαφορετική κατάσταση υγείας, iv) αυγών προς εκκόλαψη σε καθορισμένο εκκολαπτήριο· εάν τα αυγά προς εκκόλαψη και η συσκευασία τους έχουν απολυμανθεί πριν από την αποστολή και εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αυγών αυτών, v) επιτραπέζιων αυγών σε κέντρο συσκευασίας, με την προϋπόθεση ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μιας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα από την αρμόδια αρχή μέτρα βιοασφάλειας, vi) αυγών σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο II του Τμήματος X του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο XI του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, η οποία βρίσκεται εντός ή εκτός της ζώνης απαγόρευσης, vii) αυγών για απόρριψη, ε) τα πτώματα πρέπει να απορρίπτονται, στ) κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην απαγορευμένη ζώνη τηρεί τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας με σκοπό να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, ζ) τα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς και στρωμνής, και οποιαδήποτε άλλα υλικά ή ουσίες που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, καθαρίζονται και απολυμαίνονται άμεσα μετά τη μόλυνση με μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48, η) κανένα πουλερικό, άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιο θηλαστικό δεν μπορεί να εισέρχεται ή να εξέρχεται από εκμετάλλευση χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι, στους οποίους: i) δεν έχουν επαφή με διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, και ii) δεν έχουν πρόσβαση σε κλωβούς ή σε περιοχές όπου κρατούνται τα διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, θ) απαγορεύεται η απομάκρυνση ή η διασπορά χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής· η μεταφορά κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς από εκμετάλλευση η οποία ευρίσκεται στην απαγορευμένη ζώνη μπορεί να επιτραπεί κάτω από μέτρα βιοασφάλειας προς ορισθείσα μονάδα επεξεργασίας ή ενδιάμεσης αποθήκευσης με σκοπό στη συνέχεια την επεξεργασία για την καταστροφή πιθανής παρουσίας ιών της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή σύμφωνα με ειδικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2, ι) απαγορεύονται οι εμποροπανηγύρεις, οι αγορές, οι εκθέσεις ή άλλες συγκεντρώσεις πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, εκτός εάν υπάρχει άδεια της αρμόδιας αρχής, ια) δεν απελευθερώνονται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για την ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού. 2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να εισαγάγει περαιτέρω μέτρα εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 3.   Μπορούν να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα με σκοπό να προληφθεί η διάδοση της γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. Άρθρο 45 Διάρκεια των μέτρων Τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν τμήμα τηρούνται: α) επί 21 τουλάχιστον ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης με μια ή περισσότερες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 και εφόσον οι αρμόδιες αρχές, με βάση τις έρευνες και τις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιούνται στην απαγορευμένη ζώνη σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και την αξιολόγηση κινδύνου, εκτιμήσουν ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της LPAI είναι αμελητέος, β) επί 42 ημέρες τουλάχιστον μετά την ημερομηνία επιβεβαίωσης της εστίας και εφόσον οι αρμόδιες αρχές, με βάση τις έρευνες και τις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιούνται στην απαγορευμένη ζώνη σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και την αξιολόγηση κινδύνου, εκτιμήσουν ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της LPAI είναι αμελητέος, ή γ) για κάθε άλλη διάρκεια και υπό όρους που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 3. Άρθρο 46 Παρεκκλίσεις 1.   Σε περίπτωση επιβεβαίωσης LPAI σε εκκολαπτήριο, η αρμόδια αρχή μπορεί, βάσει ανάλυσης κινδύνου, να παρεκκλίνει από ορισμένα ή και από όλα τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44. 2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται εστία HPAI σε μη εμπορική εκμετάλλευση, σε τσίρκο, σε ζωολογικό κήπο, σε κατάστημα πτηνών συντροφιάς, σε πάρκο άγριων ζώων, σε περιφραγμένη περιοχή όπου εκτρέφονται πουλερικά ή άλλα πτηνά για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που σχετίζονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή επισήμως καταχωρημένων σπάνιων φυλών πουλερικών ή άλλων πτηνών, με την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την καταπολέμηση της νόσου. 3.   Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 4.   Η Επιτροπή επανεξετάζει την κατάσταση μαζί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και μαζί με την επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. 5.   Λαμβανομένων υπόψη των τυχόν παρεκκλίσεων που εγκρίνονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, είναι δυνατόν να υιοθετηθούν μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΤΗΝΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ Άρθρο 47 Εργαστηριακές δοκιμές και άλλα μέτρα σχετικά με τους χοίρους και άλλα ζώα 1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών σε οιαδήποτε εκμετάλλευση, πραγματοποιούνται οι κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμές, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, στους χοίρους που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η μόλυνση των χοίρων αυτών από τον ιό της γρίπης των πτηνών κατά το παρελθόν ή τώρα. Οι χοίροι δεν μεταφέρονται από την εκμετάλλευση όσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 2.   Εάν από τις εργαστηριακές δοκιμές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διαπιστωθούν θετικά ευρήματα ιών γρίπης των πτηνών στους χοίρους, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη μεταφορά των χοίρων αυτών σε άλλες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις ή σε καθορισμένα σφαγεία, υπό τον όρο ότι ακολούθησαν κατάλληλες εξετάσεις οι οποίες απέδειξαν ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της γρίπης των πτηνών είναι αμελητέος. 3.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι στην περίπτωση κατά την οποία από τις εργαστηριακές δοκιμές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 επιβεβαιώνεται σοβαρή απειλή για την υγεία, οι χοίροι θανατώνονται το συντομότερο δυνατόν υπό επίσημη εποπτεία και με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού της γρίπης των πτηνών, ιδίως κατά τη μεταφορά, και σύμφωνα με την οδηγία 93/119/ΕΟΚ. 4.   Η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από επιβεβαίωση της γρίπης των πτηνών σε μια εκμετάλλευση, και βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 σε οποιαδήποτε άλλα θηλαστικά ευρίσκονται στην εκμετάλλευση, καθώς και να επεκτείνει τα μέτρα αυτά στις εκμεταλλεύσεις επαφής. 5.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή μέσα στο πλαίσιο της επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα μέτρα που έχουν λάβει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4. 6.   Η αρμόδια αρχή δύναται, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του ιού της γρίπης των πτηνών σε χοίρους ή άλλα θηλαστικά σε οιαδήποτε εκμετάλλευση, να προβεί σε επιτήρηση, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ώστε να εντοπίσει τυχόν περαιτέρω εξάπλωση του ιού της γρίπης των πτηνών. 7.   Πρόσθετα υγειονομικά μέτρα με σκοπό να προληφθεί η εξάπλωση του ιού της γρίπης των πτηνών στους χοίρους και σε άλλα ζώα είναι δυνατόν να ληφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ Άρθρο 48 Καθαρισμός, απολύμανση και διαδικασίες για την εξάλειψη του ιού της γρίπης των πτηνών Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι: α) ο καθαρισμός, η απολύμανση και η επεξεργασία των εκμεταλλεύσεων και κάθε άλλου υλικού ή ουσίας εντός αυτών που μολύνθηκε ή είναι πιθανόν να μολύνθηκε από τον ιό της γρίπης των πτηνών πραγματοποιείται υπό επίσημη εποπτεία σύμφωνα με: i) τις εντολές του επίσημου κτηνιάτρου, και ii) τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τον καθαρισμό, την απολύμανση και την επεξεργασία που ορίζονται στο Παράρτημα VI, β) τα κτήματα ή οι βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται από τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε εκμετάλλευση στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών δεν χρησιμοποιούνται από πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία μέχρις ότου η αρμόδια αρχή κρίνει ότι ο τυχόν ιός της γρίπης των πτηνών έχει εξαλειφθεί ή αδρανοποιηθεί, γ) ο καθαρισμός, η απολύμανση και η επεξεργασία σφαγείων, οχημάτων, ρυμουλκουμένων ή άλλων μεταφορικών μέσων, συνοριακών σταθμών ελέγχου και κάθε υλικού ή ουσίας που έχει μολυνθεί ή είναι πιθανό να έχει μολυνθεί από τον ιό της γρίπης των πτηνών διεξάγονται υπό επίσημη εποπτεία σύμφωνα με τις υποδείξεις του επίσημου κτηνίατρου, δ) τυχόν εξοπλισμός, υλικά ή ουσίες που βρίσκονται εντός αυτών, που έχουν μολυνθεί ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με ιούς της γρίπης των πτηνών και που δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν και να απολυμανθούν αποτελεσματικά ή να υποβληθούν σε αποτελεσματική επεξεργασία, καταστρέφονται, ε) τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται και οι συγκεντρώσεις τους να έχουν την επίσημη έγκριση της αρμόδιας αρχής. Άρθρο 49 Ανασύσταση του σμήνους στις εκμεταλλεύσεις 1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, μετά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 39. 2.   Η ανασύσταση του σμήνους σε εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν περάσουν 21 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του τελικού καθαρισμού και της απολύμανσης που προβλέπεται στο άρθρο 48. 3.   Τα ακόλουθα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν για μια περίοδο 21 ημερών μετά την ημερομηνία ανασύστασης του σμήνους στις εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών: α) τα πουλερικά υποβάλλονται σε μία τουλάχιστον κλινική εξέταση που πραγματοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο. Αυτή η κλινική εξέταση ή, εάν διενεργούνται περισσότερες της μιας, η τελική κλινική εξέταση πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το τέλος της προαναφερόμενης περιόδου 21 ημερών, β) οι εργαστηριακές δοκιμές διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, γ) τα πουλερικά που πεθαίνουν κατά το στάδιο της ανασύστασης του σμήνους ελέγχονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, δ) κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών τηρεί τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας με σκοπό να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, ε) κατά το στάδιο της ανασύστασης του σμήνους κανένα πουλερικό δεν εξέρχεται από την εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής, στ) ο ιδιοκτήτης τηρεί αρχείο σχετικά με τα δεδομένα της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της νοσηρότητας και της θνησιμότητας, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά, ζ) οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στα δεδομένα παραγωγής, όπως αναφέρεται στο στοιχείο στ), και άλλες ανωμαλίες αναφέρονται αμέσως στην αρμόδια αρχή. 4.   Η αρμόδια αρχή, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, μπορεί να διατάξει οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 να εφαρμοστούν και σε άλλες εκμεταλλεύσεις εκτός των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών ή σε άλλα είδη σε εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών. 5.   Η ανασύσταση του σμήνους των πουλερικών στις εκμεταλλεύσεις επαφής γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής βάσει αξιολόγησης κινδύνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Άρθρο 50 Διαδικασίες διάγνωσης και εγχειρίδιο διαγνωστικής 1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες διάγνωσης, η δειγματοληψία και οι εργαστηριακές δοκιμές για την ανίχνευση παρουσίας γρίπης των πτηνών σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή του ιού της γρίπης των πτηνών σε θηλαστικά διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής ώστε να εξασφαλιστούν ενιαίες διαδικασίες της εν λόγω διάγνωσης. Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 μέχρι τις 3 Αυγούστου 2006. Οποιαδήποτε τροποποίηση του εγχειριδίου στη συνέχεια εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία. 2.   Το εγχειρίδιο διαγνωστικής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 θεσπίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας και πρότυπα ποιότητας που πρέπει να τηρούνται από τα εγκεκριμένα εργαστήρια που διενεργούν εξετάσεις για τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών, β) τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διενέργεια των κλινικών ή των μετά τη σφαγή εξετάσεων, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία γρίπης των πτηνών, γ) τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη συλλογή δειγμάτων από πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τις εργαστηριακές δοκιμές προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία γρίπης των πτηνών· συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων δειγματοληψίας για τους ορολογικούς ή ιολογικούς ελέγχους διαλογής που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, δ) τις εργαστηριακές δοκιμές που πρέπει να διενεργούνται για τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών, οι οποίες περιλαμβάνουν: i) τις εξετάσεις για τη διαφορική διάγνωση, ii) τις εξετάσεις για τη διάκριση των ιών HPAI και LPAI, iii) τις κατάλληλες εξετάσεις για τη διάκριση μεταξύ των πτηνών που έχουν εμβολιαστεί και εκείνων που έχουν μολυνθεί από άγριο στέλεχος της γρίπης των πτηνών, iv) τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών, ε) τις εργαστηριακές τεχνικές για τον προσδιορισμό του γενετικού τύπου των απομονωμάτων των ιών της γρίπης των πτηνών. 3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο χειρισμός ή χρησιμοποίηση των ιών της γρίπης των πτηνών, το γένωμα και τα αντιγόνα τους, του γενώματός τους, των αντιγόνων τους και των εμβολίων, για σκοπούς έρευνας, διάγνωσης ή παρασκευής, διενεργούνται αποκλειστικά σε χώρους, εγκαταστάσεις ή εργαστήρια εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή, όπου υπάρχουν εγγυήσεις για την τήρηση των κατάλληλων απαιτήσεων βιοασφάλειας. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων χώρων, εγκαταστάσεων ή εργαστηρίων διαβιβάζεται στην Επιτροπή πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 και στη συνέχεια επικαιροποιείται. Άρθρο 51 Εργαστήρια αναφοράς 1.   Το εργαστήριο που αναφέρεται στο Παράρτημα VII (1) αποτελεί το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών («το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς»). Με την επιφύλαξη της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VII(2). 2.   Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά εργαστήρια αναφοράς και γνωστοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τα στοιχεία που τα αφορούν καθώς και τις επακόλουθες αλλαγές. Η Επιτροπή δημοσιεύει και ενημερώνει τον κατάλογο των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς. 3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς: α) εκτελούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο Παράρτημα VIII, β) είναι υπεύθυνα για το συντονισμό των προτύπων και των μεθόδων διάγνωσης σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VIII και σε συνεργασία με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς. 4.   Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς διατηρεί στενή συνεργασία και επαφή με το εργαστήριο αναφοράς του ΔΓΕ και της FAO για την γρίπη των πτηνών και, εφόσον ενδείκνυται, με άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια εντός της Κοινότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάρτιση, η αριστεία και η υποστήριξη των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς των κρατών μελών και τρίτων χωρών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 Γενικη απαγόρευση εμβολιασμού Άρθρο 52 Παρασκευή, πώληση και χρήση εμβολίων κατά της γρίπης των πτηνών 1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι: α) ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των πτηνών απαγορεύεται στην επικράτειά τους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα τμήματα 2 και 3, β) ο εν γένει χειρισμός, η παρασκευή, η αποθήκευση, η προμήθεια, η διανομή και η πώληση εμβολίων κατά της γρίπης των πτηνών στην επικράτειά τους πραγματοποιούνται υπό επίσημη εποπτεία, γ) χρησιμοποιούνται μόνο εμβόλια τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (17) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 γα τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (18). 2.   Κανόνες σχετικά με όρους προμήθειας και αποθήκευσης των αποθεμάτων εμβολίων κατά της γρίπης των πτηνών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2. ΤΜΗΜΑ 2 Επείγων εμβολιασμός Άρθρο 53 Επείγων εμβολιασμός πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία 1.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ως άμεσο μέτρο για να περιορίσει μια εστία, όταν από αξιολόγηση κινδύνου συνάγεται ότι υπάρχει σημαντικός και άμεσος κίνδυνος διάδοσης της γρίπης των πτηνών προς το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στο εσωτερικό του, σύμφωνα με το παρόν Τμήμα, όταν υφίστανται ένα ή περισσότερα από τα εξής: α) μια εστία σε αυτό το κράτος μέλος, β) μια εστία σε κοντινό κράτος μέλος, ή γ) όταν η γρίπη των πτηνών έχει επιβεβαιωθεί σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε κοντινή τρίτη χώρα. 2.   Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος σκοπεύει να διενεργήσει επείγοντα εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, υποβάλει σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού στην Επιτροπή προς έγκριση. Το σχέδιο πρέπει να είναι σύμφωνο προς τη στρατηγική DIVA και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες τουλάχιστον: α) την κατάσταση της νόσου, εξαιτίας της οποίας υποβλήθηκε αίτηση για επείγοντα εμβολιασμό, β) τη γεωγραφική περιοχή στην οποία πρόκειται να διενεργηθεί ο επείγων εμβολιασμός και τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή καθώς και τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων στις οποίες θα γίνει ο εμβολιασμός, εάν είναι διαφορετικός, γ) τα είδη και τις κατηγορίες των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή, κατά περίπτωση, το διαμέρισμα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που πρόκειται να εμβολιαστούν, δ) τον κατά προσέγγιση αριθμό των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που πρόκειται να εμβολιαστούν, ε) τη σύνοψη των χαρακτηριστικών του εμβολίου, στ) την αναμενόμενη διάρκεια της εκστρατείας επείγοντος εμβολιασμού, ζ) τις ειδικές διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις των εμβολιασμένων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στα Τμήματα 3, 4 και 5 του Κεφαλαίου IV και στο Τμήμα 3 του Κεφαλαίου V, η) τα κριτήρια βάσει των οποίων αποφασίζεται εάν ο επείγων εμβολιασμός θα διενεργηθεί και στις εκμεταλλεύσεις επαφής, θ) τα αρχεία τήρησης και καταχώρισης των εμβολιασμένων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, ι) τις κλινικές και εργαστηριακές δοκιμές που πρόκειται να διενεργηθούν στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες θα γίνει ο επείγων εμβολιασμός και στις άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην περιοχή επείγοντος εμβολιασμού με σκοπό την παρακολούθηση της επιδημιολογικής κατάστασης, την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας επείγοντος εμβολιασμού και τον έλεγχο των κινήσεων των εμβολιασμένων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. 3.   Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον επείγοντα εμβολιασμό είναι δυνατόν να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2. Άρθρο 54 Έγκριση σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού 1.   Η Επιτροπή εξετάζει αμέσως το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2, μαζί με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και επανεξετάζει την κατάσταση μέσα στο πλαίσιο της επιτροπής το συντομότερο δυνατόν. 2.   Το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 3. Η έγκριση του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και των προϊόντων τους. Τα μέτρα αυτά είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν περιορισμούς σχετικά με συγκεκριμένα διαμερίσματα πουλερικών και διαμερίσματα άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών. Άρθρο 55 Παρεκκλίσεις 1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 54, τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργήσουν επείγοντα εμβολιασμό πριν από την έγκριση του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού, υπό τους ακόλουθους όρους: α) το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού και η απόφαση για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του επείγοντος εμβολιασμού, β) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαγορεύει τη μετακίνηση πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και των προϊόντων τους εκτός εάν η μετακίνηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος ΙΧ, γ) η απόφαση για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού δεν θέτει σε κίνδυνο την καταπολέμηση της νόσου. 2.   Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει την παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η κατάσταση της νόσου και το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού επανεξετάζεται στην επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. 3.   Τα εφαρμοζόμενα μέτρα μπορούν να εγκρίνονται ή να τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 3. ΤΜΗΜΑ 3 Προληπτικός εμβολιασμός Άρθρο 56 Προληπτικός εμβολιασμός πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία 1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργήσουν προληπτικό εμβολιασμό σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ως μακροπρόθεσμο μέτρο, σύμφωνα με το παρόν Τμήμα, όταν κρίνουν ότι, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, ορισμένες περιοχές της επικράτειάς τους, ορισμένοι τύποι πτηνοτροφίας ή ορισμένες κατηγορίες πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή τα διαμερίσματα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία εκτίθενται στον κίνδυνο της γρίπης των πτηνών. 2.   Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος σκοπεύει να διενεργήσει προληπτικό εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, υποβάλει σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού στην Επιτροπή προς έγκριση. Το σχέδιο πρέπει να είναι σύμφωνο προς τη στρατηγική DIVA και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες τουλάχιστον: α) σαφή περιγραφή των λόγων που οδηγούν στον προληπτικό εμβολιασμό, καθώς και το ιστορικό της νόσου, β) την περιοχή, τον τύπο πτηνοτροφίας ή ορισμένες κατηγορίες πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή τα διαμερίσματα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στα οποία πρόκειται να διενεργηθεί ο προληπτικός εμβολιασμός και τον αριθμό εκμεταλλεύσεων στην περιοχή αυτήν και τον τύπο εκμεταλλεύσεων προς εμβολιασμό εάν είναι διαφορετικά, γ) τα είδη και τις κατηγορίες των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή, κατά περίπτωση, το διαμέρισμα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που πρόκειται να εμβολιαστούν, δ) τον κατά προσέγγιση αριθμό των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που πρόκειται να εμβολιαστούν, ε) τη σύνοψη των χαρακτηριστικών του εμβολίου, στ) την αναμενόμενη διάρκεια της εκστρατείας προληπτικού εμβολιασμού, ζ) τις ειδικές διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις των εμβολιασμένων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στα Τμήματα 3, 4 και 5 του Κεφαλαίου IV και στο Τμήμα 3 του Κεφαλαίου V, η) τα αρχεία τήρησης και καταχώρισης των εμβολιασμένων πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, θ) τις κλινικές και εργαστηριακές δοκιμές που πρόκειται να διενεργηθούν σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες θα γίνει ο προληπτικός εμβολιασμός ταυτόχρονα με την επιτήρηση και τη διενέργεια δοκιμών σε κατάλληλο αριθμό άλλων εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στην περιοχή εμβολιασμού ή στα διαμερίσματα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με σκοπό την παρακολούθηση της επιδημιολογικής κατάστασης, την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας προληπτικού εμβολιασμού και τον έλεγχο των κινήσεων των εμβολιασμένων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. 3.   Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον προληπτικό εμβολιασμό είναι δυνατόν να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2. Άρθρο 57 Έγκριση σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού 1.   Η Επιτροπή εξετάζει αμέσως το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2, μαζί με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και επανεξετάζει την κατάσταση μέσα στο πλαίσιο της επιτροπής το συντομότερο δυνατόν. 2.   Το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 3. Η έγκριση του σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και των προϊόντων τους. Τα μέτρα αυτά είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν περιορισμούς σχετικά με συγκεκριμένα διαμερίσματα πουλερικών και διαμερίσματα άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών. ΤΜΗΜΑ 4 Τράαπεζες εμβολίων Άρθρο 58 Κοινοτική τράπεζα εμβολίων 1.   Μπορεί να συσταθεί κοινοτική τράπεζα εμβολίων κατά της γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2. 2.   Τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στην κοινοτική τράπεζα εμβολίων εφόσον υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Επιτροπή. 3.   Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει εμβόλια σε τρίτες χώρες, εφόσον αυτό είναι προς όφελος της Κοινότητας. Με την επιφύλαξη των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, η πρόσβαση τρίτων χωρών στην κοινοτική τράπεζα εμβολίων εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 3 και αποτελεί αντικείμενο λεπτομερών ρυθμίσεων, που εγκρίνονται με την εν λόγω διαδικασία, μεταξύ της Επιτροπής και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας σχετικά με τη χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία. Άρθρο 59 Εθνικές τράπεζες εμβολίων 1.   Τα κράτη μέλη μπορούν, στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 62, να δημιουργούν ή να διατηρούν εθνική τράπεζα εμβολίων για την αποθήκευση αποθεμάτων εμβολίων κατά της γρίπης των πτηνών, εγκεκριμένων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 15 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, η οποία θα χρησιμοποιείται για επείγοντα ή προληπτικό εμβολιασμό. 2.   Τα κράτη μέλη που διατηρούν εθνική τράπεζα εμβολίων ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις ποσότητες και τους τύπους των αποθηκευμένων εμβολίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ X ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Άρθρο 60 Κοινοτικοί έλεγχοι Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με την απόφαση 98/139/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1998 για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερών κανόνων σχετικών με τους επιτόπιους ελέγχους στον κτηνιατρικό τομέα που διενεργούν εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στα κράτη μέλη (19) και το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (20). Άρθρο 61 Κυρώσεις Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο· κοινοποιούν επίσης αμελλητί στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών. Άρθρο 62 Σχέδια έκτακτης ανάγκης 1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το Παράρτημα X, στο οποίο καθορίζουν τα εθνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση εμφάνισης εστίας της νόσου και υποβάλουν το εν λόγω σχέδιο στην Επιτροπή για έγκριση. 2.   Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, προσωπικό και σε κάθε άλλο υλικό αναγκαίο για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της εστίας. Το σχέδιο πρέπει να αναφέρει τον αριθμό και τη θέση όλων των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να αναφέρει τον ανώτατο αριθμό πουλερικών, ανά είδος, που μπορούν να υπάρχουν στις εμπορικές αυτές εκμεταλλεύσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υπολογίζουν την ποσότητα εμβολίου που θα χρειαστεί σε περίπτωση επείγοντος εμβολιασμού. 3.   Πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τους διαφόρους τομείς, ιδίως δε εκείνων που είναι υπεύθυνες για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία, περιβαλλοντικά ζητήματα και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζεται ορθή κοινοποίηση του κινδύνου στους γεωργούς, τους εργαζομένους του τομέα πουλερικών και το κοινό. 4.   Η Επιτροπή εξετάζει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για να διαπιστώσει αν συμβάλλουν στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και προτείνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, κυρίως για να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με τα μέτρα που εφαρμόζουν άλλα κράτη μέλη. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2. Κάθε τροποποίηση του εν λόγω σχεδίου εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία. 5.   Κάθε κράτος μέλος επικαιροποιεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον ανά πέντε έτη και το υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2. 6.   Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, μπορούν να εγκρίνονται περαιτέρω κανόνες για τη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής εξάλειψης της γρίπης των πτηνών, όπως διατάξεις σχετικά με τα κέντρα ελέγχου της νόσου τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 63 Εκτελεστικές αρμοδιότητες 1.   Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2, ιδίως δε συγκεκριμένοι κανόνες που αφορούν: α) τη διάθεση των πτωμάτων, και β) τη μεταφορά και την επεξεργασία των ζωοτροφών, της στρωμνής, των απορριμμάτων, της κοπριάς και της υδαρούς κοπριάς, που έχουν μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί. 2.   Τυχόν τροποποιήσεις των παραρτημάτων για την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2. 3.   Οι λεπτομερείς κανόνες που επιβάλλει η επιδημιολογική κατάσταση για να συμπληρώσουν τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου που προβλέπει η παρούσα οδηγία εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. 4.   Με την επιφύλαξη των μέτρων διασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ (21) του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ή στο άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (22) του Συμβουλίου της, 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, εγκρίνονται τυχόν προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης που απαιτούνται λόγω σοβαρής απειλής για την υγεία εξαιτίας ιών της γρίπης των πτηνών, άλλων εκτός από αυτών που αναφέρονται στο σημείο 1 του άρθρου 2, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. Άρθρο 64 Επιτροπολογία 1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων, η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (23). 2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. 3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της εν λόγω απόφασης ορίζεται σε 15 ημέρες. 4.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 65 Κατάργηση Η οδηγία 92/40/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιουλίου 2007. Οι αναφορές στην οδηγία 92/40/ΕΟΚ θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήματος XI. Άρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις 1.   Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ και βρίσκονται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2007 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Εντούτοις, πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2007, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τροποποιήσεις για τα εν λόγω σχέδια έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να τα ευθυγραμμίσουν με την παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω τροποποιημένα σχέδια εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2. 2.   Εν αναμονή της μεταγραφής της παρούσας οδηγίας, μπορούν να θεσπίζονται περαιτέρω μεταβατικές διατάξεις για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2. Άρθρο 67 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ έως την 1η Ιουλίου 2007 το αργότερο, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 69 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2005. Για το Συμβούλιο Η Πρόεδρος M. BECKETT (1)  Γνώμη που εδόθη την 1η Δεκεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ). (2)  Γνώμη που εδόθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ). (3)  ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από Πράξη Προσχώρησης του 2003. (4)  EE L 142 της 30.4.2004, σ. 1. (5)  ΕΕ L 340 της 31.12.1993, σ 21· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1). (6)  ΕΕ L 278 της 31.10.2000, σ. 26· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/279/ΕΚ (ΕΕ L 99 της 16.4.2002, σ. 17). (7)  ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 58· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/216/ΕΚ (ΕΕ L 67 της 5.3.2004, σ. 27). (8)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). (9)  ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 416/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 66 της 12.3.2005, σ. 10). (10)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ 55· διορθωτικό στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22. (11)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 3. (12)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ 23. (13)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. (14)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1). (15)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ 11. (16)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. (17)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1· οδηγία όπους τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/28/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 58). (18)  ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1. (19)  ΕΕ L 38 της 12.2.1998, σ. 10. (20)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1. (21)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/41/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33). (22)  EE L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 315 της 19.11.2002, σ. 14). (23)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (όπως αναφέρεται στο άρθρο 2) Ορισμός της γρίπης των πτηνών 1. «γρίπη των πτηνών»: λοίμωξη των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία οφειλόμενη σε οποιονδήποτε ιό της γρίπης Α: α) των υποτύπων H5 ή H7, ή β) με δείκτη ενδοφλέβιας παθογονικότητας (IVPI) στα κοτόπουλα έξι εβδομάδων μεγαλύτερο του 1,2, 2. «γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI)»: λοίμωξη των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία οφειλόμενη: α) σε ιούς της γρίπης των πτηνών των υποτύπων H5 ή H7 με αλληλουχίες γονιδιώματος που κωδικοποιούν πολλαπλά βασικά αμινοξέα στη θέση διάσπασης του μορίου της αιμοσυγκολλητίνης παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται σε άλλους ιούς HPAI, το οποίο υποδεικνύει ότι το μόριο της αιμοσυγκολλητίνης μπορεί να διασπαστεί από μια πρωτεάση η οποία απαντά σε όλα τα μέρη του ξενιστή, ή β) σε ιούς της γρίπης των πτηνών με δείκτη ενδοφλέβιας παθογονικότητας στα κοτόπουλα έξι εβδομάδων μεγαλύτερο του 1,2, 3. «γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας (LPAI)»: λοίμωξη των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία από τον ιό της γρίπης των πτηνών των υποτύπων H5 ή H7 που δεν εμπίπτει στον ορισμό του σημείου 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 Κοινοποίηση της νόσου και περαιτέρω επιδημιολογική ενημέρωση που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη 1. Εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση της πρωτογενούς εστίας ή την ανίχνευση της γρίπης των πτηνών σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ: α) την ημερομηνία κοινοποίησης, β) την ώρα κοινοποίησης, γ) την ονομασία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, δ) την ονομασία της νόσου, ε) τον αριθμό της εστίας ή του θετικού ευρήματος γρίπης των πτηνών σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, στ) την ημερομηνία της πρώτης υπόνοιας για την εμφάνιση της νόσου, ζ) την ημερομηνία επιβεβαίωσης, η) τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση, θ) εάν η νόσος επιβεβαιώθηκε σε εκμετάλλευση, σε σφαγείο ή μεταφορικά μέσα, ι) τη γεωγραφική θέση της εστίας ή του θετικού ευρήματος γρίπης των πτηνών σε σφαγείο ή μεταφορικά μέσα, ια) τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου που τέθηκαν σε εφαρμογή. 2. Στην περίπτωση θετικών ευρημάτων γρίπης των πτηνών σε σφαγεία ή μεταφορικά μέσα, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις ακόλουθες πληροφορίες πέρα των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1: α) τον εκτιμώμενο αριθμό ανά κατηγορία ευπαθών πουλερικών ή άλλων πτηνών στο σφαγείο ή τα μεταφορικά μέσα, β) τον εκτιμώμενο αριθμό ανά κατηγορία νεκρών πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στο σφαγείο ή τα μεταφορικά μέσα, γ) για κάθε κατηγορία πτηνών σε αιχμαλωσία, την προσδιορισθείσα νοσηρότητα και τον εκτιμώμενο αριθμό των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στα οποία επιβεβαιώθηκε η γρίπη των πτηνών, δ) τον εκτιμώμενο αριθμό των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που θανατώθηκαν ή εσφάγησαν στο σφαγείο ή τα μεταφορικά μέσα, ε) τον εκτιμώμενο αριθμό των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που διετέθησαν, στ) στην περίπτωση σφαγείου, την απόσταση από την πλησιέστερη εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, ζ) τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης ή των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των μολυσμένων πουλερικών ή πτωμάτων. 3. Όταν εκδηλώνονται δευτερογενείς εστίες, οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να διαβιβάζονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της οδηγίας αριθ. 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 4. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι, το συντομότερο δυνατό μετά την παροχή των πληροφοριών σχετικά με εστία ή θετικό εύρημα γρίπης των πτηνών σε σφαγείο ή μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, υποβάλλεται γραπτή έκθεση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, η οποία περιέχει τουλάχιστον: α) την ημερομηνία κατά την οποία θανατώθηκαν ή σφάχτηκαν τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στην εκμετάλλευση, στο σφαγείο ή στα μεταφορικά μέσα και τα πτώματά τους διετέθησαν ή την ημερομηνία σφαγής, β) κάθε πληροφορία σχετικά με την πιθανή προέλευση της γρίπης πτηνών ή, εφόσον επιβεβαιωθεί, την πραγματική προέλευσή της, γ) πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων για τον έλεγχο των μετακινήσεων των ζώων, δ) στην περίπτωση ανίχνευσης της γρίπης των πτηνών σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, το γενετικό τύπο του υπεύθυνου ιού, ε) στην περίπτωση που τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία θανατώθηκαν ή εσφάγησαν σε εκμετάλλευση επαφής ή σε εκμεταλλεύσεις που περιέχουν πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες μόλυνσης από την γρίπη των πτηνών, πληροφορίες σχετικά με: i) την ημερομηνία θανάτωσης ή σφαγής και τον εκτιμώμενο αριθμό των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία κάθε κατηγορίας που θανατώθηκαν ή εσφάγησαν σε κάθε εκμετάλλευση, ii) την επιδημιολογική σχέση μεταξύ της πηγής της λοίμωξης και κάθε εκμετάλλευση επαφής ή τους άλλους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν υπόνοιες για την παρουσία της γρίπης των πτηνών, iii) στην περίπτωση που τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στις εκμεταλλεύσεις επαφής δεν θανατώθηκαν ή δεν εσφάγησαν, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ελήφθη η απόφαση μη θανάτωσης ή σφαγής τους. 5. Στην περίπτωση επιβεβαίωσης της γρίπης των πτηνών σε ζώντα πουλερικά, άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή σε προϊόντα πουλερικών που εισάγονται ή εισέρχονται στα κοινοτικά σύνορα, σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ή σε εγκαταστάσεις καραντίνας ή κέντρα που λειτουργούν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τις εισαγωγές, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την επιβεβαίωση στην Επιτροπή δίχως καθυστέρηση και αναφέρει τα μέτρα που ελήφθησαν. 6. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη πρέπει να ειδοποιούνται εντός 24 ωρών όταν εντοπίζεται μέσω της επιτήρησης σοβαρή απειλή για την υγεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 παράγραφος 3) Έγκριση της μετακίνησης αυγών από μία εκμετάλλευση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 παράγραφος 3 Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει τη μεταφορά αυγών από εκμετάλλευση η οποία υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 και του άρθρου 13 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας σε μονάδα εγκεκριμένη για την παρασκευή προϊόντων αυγού σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 («ορισθείσα μονάδα»), με τους ακόλουθους όρους: 1) για να επιτρέπεται η μετακίνησή τους από την εκμετάλλευση προέλευσης, τα αυγά πρέπει να αποστέλλονται απευθείας από την ύποπτη εκμετάλλευση στην ορισθείσα μονάδα· κάθε φορτίο πρέπει να σφραγίζεται πριν από την αποστολή από τον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την ύποπτη εκμετάλλευση ή υπό την εποπτεία του και πρέπει να παραμένει σφραγισμένη για όλη τη διάρκεια της μεταφορά προς την ορισθείσα μονάδα· 2) ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση προέλευσης των αυγών ενημερώνει την αρμόδια αρχή της ορισθείσας μονάδας για την πρόθεση να της αποσταλούν τα αυγά· 3) η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την ορισθείσα μονάδα διασφαλίζει ότι: α) τα αυγά τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν έρχονται σε επαφή με άλλα αυγά από τη στιγμή της άφιξής τους έως τη μεταποίησή τους· β) το κέλυφος των εν λόγω αυγών απορρίπτεται· γ) η συσκευασία που χρησιμοποιείται για τα αβγά είτε καταστρέφεται είτε καθαρίζεται και απολυμαίνεται, ούτως ώστε να καταστραφούν όλοι οι ιοί της γρίπης των πτηνών· δ) τα αυγά τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταφέρονται σε οχήματα που έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί. Τα μέτρα βιοασφάλειας εφαρμόζονται στο προσωπικό, στον εξοπλισμό και στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αυγών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 2 και το άρθρο 42 παράγραφος 2) Κύρια κριτήρια και παράγοντες κινδύνου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης να εφαρμοστούν μέτρα στις εκμεταλλεύσεις επαφής και σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες Ενδεικτικά κριτήρια Υπέρ της εξολόθρευσης Κατά της εξολόθρευσης Κλινικά σημεία παρουσίας της γρίπης των πτηνών στις εκμεταλλεύσεις επαφής Δεν υπάρχουν κλινικά σημεία παρουσίας της γρίπης των πτηνών στις εκμεταλλεύσεις επαφής ούτε επιδημιολογική σχέση Υψηλή ευπάθεια των κυρίαρχων ειδών εκμεταλλεύσεων πουλερικών Χαμηλή ευπάθεια των κυρίαρχων ειδών πουλερικών Μετακινήσεις πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών σε εκμεταλλεύσεις επαφής, μετά τον πιθανό χρόνο εισαγωγής του ιού σε αυτές τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις Δεν υπάρχει γνωστή μετακίνηση πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών σε εκμεταλλεύσεις επαφής, μετά τον πιθανό χρόνο εισαγωγής του ιού σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις Γεωγραφική θέση των εκμεταλλεύσεων επαφής σε μια περιοχή με υψηλή πυκνότητα πουλερικών Γεωγραφική θέση των εκμεταλλεύσεων επαφής σε περιοχή με χαμηλή πυκνότητα πουλερικών Παρουσία της νόσου για ορισμένο χρονικό διάστημα με πιθανή εξάπλωση του ιού από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών πριν από την εφαρμογή των μέτρων εξάλειψης Η νόσος υπάρχει αλλά με περιορισμένη εξάπλωση του ιού από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών πριν από την εφαρμογή των μέτρων εξάλειψης Γεωγραφική θέση εκμεταλλεύσεων επαφής εντός ακτίνας 500 μέτρων (1) από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών Γεωγραφική θέση εκμεταλλεύσεων επαφής σε ακτίνα μεγαλύτερη των 500 μέτρων (1) από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών Οι εκμεταλλεύσεις επαφής συνδέονται με περισσότερους από έναν χώρους εκμεταλλεύσεων στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών Οι εκμεταλλεύσεις επαφής δεν συνδέονται με χώρους εκμεταλλεύσεων στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών Η επιδημία δεν τελεί υπό έλεγχο και ο αριθμός των χώρων εκμεταλλεύσεων στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών αυξάνεται Η επιδημία τελεί υπό έλεγχο (1)  Σε περίπτωση πολύ ψηλής πυκνότητας πουλερικών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μεγαλύτερη απόσταση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1) Κριτήρια για την απόφαση εφαρμογής μέτρων σε εκμεταλλεύσεις λόγω LPAI Όταν λαμβάνεται απόφαση σχετικά με τη μετακίνηση πουλερικών ή αυγών και την εξολόθρευση των πτηνών των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια: α) τα συγκεκριμένα είδη πτηνών, β) τον αριθμό εκμεταλλεύσεων στην περιοχή γύρω από τις εκμεταλλεύσεις αποστολής, γ) τη θέση των ορισθέντων σφαγείων, των εκκολαπτηρίων και των κέντρων συσκευασίας, δ) μέτρα βιοασφάλειας που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις, στα διαμερίσματα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, κατά τη μεταφορά και κατά τη σφαγή, ε) το δρομολόγιο της μεταφοράς, στ) τις ενδείξεις σχετικά με τη διασπορά, ζ) τυχόν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, η) περαιτέρω μεταποιήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων, θ) τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο και τυχόν άλλες επιπτώσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (όπως αναφέρεται στο άρθρο 48) Αρχές και διαδικασίες για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την επεξεργασία εκμεταλλεύσεων 1. Οι ακόλουθες γενικές αρχές και διαδικασίες εφαρμόζονται όσον αφορά τον καθαρισμό, την απολύμανση και την επεξεργασία που προβλέπονται στο άρθρο 48: α) οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης και, ενδεχομένως, τα μέτρα εξολόθρευσης τρωκτικών και εντόμων, εφαρμόζονται υπό επίσημη εποπτεία και σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου, β) τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται καθώς και οι συγκεντρώσεις τους πρέπει να έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται η καταστροφή του ιού της γρίπης των πτηνών, γ) τα απολυμαντικά πρέπει είτε να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του παρασκευαστή, εάν υπάρχουν, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου ή/και τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, εάν υπάρχουν, δ) η επιλογή των απολυμαντικών και των διαδικασιών απολύμανσης πρέπει να πραγματοποιείται αφού ληφθεί υπόψη η φύση των εκμεταλλεύσεων, των οχημάτων και των αντικειμένων που θα απολυμανθούν, ε) οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα υλικά απολίπανσης και τα απολυμαντικά εξασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματικότητά τους. Ειδικότερα, πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο παρασκευαστής, όπως η πίεση, η ελάχιστη θερμοκρασία και ο απαιτούμενος χρόνος δράσης, στ) ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες: i) προσεκτική διαβροχή της στρωμνής, των απορριμμάτων και των περιττωμάτων με το απολυμαντικό, ii) πλύση και καθαρισμός με προσεκτικό βούρτσισμα και τρίψιμο του εδάφους, των δαπέδων, των κεκλιμένων διαδρόμων και των τοίχων μετά την απομάκρυνση ή την αποσυναρμολόγηση, εάν είναι δυνατόν, του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεων που διαφορετικά θα εμπόδιζαν τις διαδικασίες αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης, iii) στη συνέχεια, χρησιμοποιείται εκ νέου απολυμαντικό τουλάχιστον για όση ώρα ορίζουν οι οδηγίες του παρασκευαστή, ζ) κατά το πλύσιμο με υγρά υπό πίεση, πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση των σημείων που είχαν προηγουμένως καθαριστεί, η) οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν το πλύσιμο, την απολύμανση ή την καταστροφή εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, αντικειμένων ή κάθε πράγματος που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί, θ) μετά τις εργασίες απολύμανσης πρέπει να αποτρέπεται η εκ νέου μόλυνση, ι) οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο της εκμετάλλευσης ή των οχημάτων. Όταν απαιτείται επίσημη έγκριση, πρέπει να πιστοποιείται από τον εποπτεύοντα επίσημο κτηνίατρο ή από πρόσωπο που τελεί υπό την εποπτεία του, ια) τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και από το προσωπικό καθαρίζονται και απολυμαίνονται. 2. Ο καθαρισμός και η απολύμανση των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές και διαδικασίες: α) προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση: i) κατά τη θανάτωση των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφεύγεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο η διασπορά του ιού της γρίπης των πτηνών· τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την προσωρινή εγκατάσταση εξοπλισμού απολύμανσης, την προμήθεια προστατευτικής ενδυμασίας, ντους, την απολύμανση του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού, των εργαλείων και των εγκαταστάσεων και τη διακοπή της λειτουργίας του εξαερισμού, ii) τα πτώματα των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό, iii) οιαδήποτε μεταφορά πτωμάτων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση για απόρριψη διεξάγεται με κλειστά, υδατοστεγή οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια υπό επίσημη εποπτεία και κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση του ιού της γρίπης των πτηνών, iv) μόλις απομακρυνθούν τα πτώματα των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία για να καταστραφούν, τα τμήματα της εκμετάλλευσης στα οποία στεγάζονταν και κάθε άλλο τμήμα άλλων κτιρίων, της αυλής κλπ. που μολύνθηκε κατά τη θανάτωση, τη σφαγή ή τη μετά σφαγή εξέταση, πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικά, η χρήση των οποίων είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 48, v) οι ιστοί ή το αίμα που μπορεί να έχουν διαχυθεί κατά τη θανάτωση ή κατά τις μετά τη σφαγή εξετάσεις πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να απορρίπτονται μαζί με τα θανατωθέντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, vi) το απολυμαντικό πρέπει να παραμένει στην απολυμαινόμενη επιφάνεια επί 24 τουλάχιστον ώρες, β) τελικός καθαρισμός και απολύμανση: i) η κόπρος και οι χρησιμοποιηθείσες στρωμνές πρέπει να απομακρύνονται και να υφίστανται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 σημείο α), ii) το λίπος και οι ακαθαρσίες απομακρύνονται από όλες τις επιφάνειες, με χρησιμοποίηση απολυμαντικού υλικού και οι επιφάνειες καθαρίζονται με νερό, iii) μετά το πλύσιμο με κρύο νερό, πρέπει να γίνεται εκ νέου ψεκασμός με απολυμαντικό, iv) μετά από επτά ημέρες, όλες οι εκμεταλλεύσεις καθαρίζονται με απολιπαντικό υλικό, στη συνέχεια πλένονται με νερό, γίνεται ψεκασμός με απολυμαντικό και πλένονται εκ νέου με νερό. 3. Η απολύμανση στρωμνής, κόπρου και υδαρούς κόπρου που έχουν μολυνθεί γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές και διαδικασίες: α) η κόπρος και η χρησιμοποιηθείσα στρωμνή: i) είτε υφίστανται επεξεργασία με ατμό σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70 °C, ii) είτε καταστρέφονται με καύση, iii) είτε θάβονται σε βάθος τέτοιο ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση από άγρια πτηνά ή άλλα ζώα, είτε iv) στοιβάζονται, ψεκάζονται με απολυμαντικό και να διατηρούνται επί τουλάχιστον 42 ημέρες, β) η υδαρής κόπρος πρέπει να αποθηκεύεται τουλάχιστον επί 60 ημέρες μετά την τελευταία προσθήκη μολυσματικού υλικού, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές επιτρέψουν μικρότερο διάστημα αποθήκευσης για υδαρή κόπρο η οποία έχει όντως υποβληθεί σε αποτελεσματική επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου ώστε να εξασφαλιστεί η καταστροφή του ιού. 4. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίζει ειδικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος εκμετάλλευσης και τις κλιματικές συνθήκες. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή όταν εφαρμόζεται αυτή η παρέκκλιση και της παρέχει στοιχεία για τις ειδικές διαδικασίες. 5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 48 σημείο β), εάν η αρμόδια αρχή είναι πεπεισμένη ότι οι εκμεταλλεύσεις ή τμήματα αυτών δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να καθαρισθούν και να απολυμανθούν, μπορεί να απαγορεύσει να εισέλθει οιοδήποτε πρόσωπο, όχημα, πουλερικό, άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιο θηλαστικό ή οτιδήποτε στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις ή τμήματα αυτών· η απαγόρευση αυτή ισχύει για τουλάχιστον 12 μήνες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1) Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών 1. Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών είναι το εξής: 2. Οι αρμοδιότητες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς είναι οι εξής: α) να συντονίζει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών, και ιδίως: i) χαρακτηρίζοντας, κατέχοντας και προμηθεύοντας στελέχη των ιών της γρίπης των πτηνών προς διενέργεια ορολογικών δοκιμών και παρασκευή αντιορρού, ii) προμηθεύοντας στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς πρότυπους ορούς και άλλα αντιδραστήρια αναφοράς, για την τυποποίηση των δοκιμασιών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, iii) δημιουργώντας και διατηρώντας συλλογή στελεχών και απομονωμάτων ιού της γρίπης των πτηνών, iv) διοργανώνοντας περιοδικές συγκριτικές δοκιμές των διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο, v) συλλέγοντας και ταξινομώντας δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν τις χρησιμοποιούμενες διαγνωστικές μεθόδους και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα, vi) χαρακτηρίζοντας τα απομονώματα των ιών της γρίπης των πτηνών με τις πλέον ενημερωμένες διαθέσιμες μεθόδους, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η επιδημιολογία της γρίπης των πτηνών και να αποκτηθούν γνώσεις σχετικά με την επιδημιολογία του ιού και την εμφάνιση των στελεχών υψηλής παθογονικότητας και των πιθανώς παθογόνων στελεχών, vii) ακολουθώντας τις εξελίξεις που συντελούνται στους τομείς της επιτήρησης, της επιδημιολογίας και της πρόληψης της γρίπης των πτηνών σε παγκόσμιο επίπεδο, viii) διατηρώντας εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τον ιό της γρίπης των πτηνών και τους άλλους παρεμφερείς ιούς, ώστε να γίνεται γρήγορα η διαφορική διάγνωση, ix) αποκτώντας γνώση σχετικά με την παρασκευή και την χρησιμοποίηση των προϊόντων ζωοανοσολογίας που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών, β) να συμβάλλει ενεργώς στη διάγνωση των εστιών της νόσου στην Κοινότητα λαμβάνοντας απομονώματα των ιών γρίπης που προέρχονται από πτηνά για επιβεβαιωτική διάγνωση, χαρακτηρισμό και επιδημιολογικές μελέτες και να λαμβάνει απομονώματα ιών από πρωτογενείς εστίες που υποβάλλονται από τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα βάσει της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας· ειδικότερα, το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς πραγματοποιεί, όσον αφορά τα απομονώματα των ιών που λαμβάνει, τις ακόλουθες αναλύσεις: i) ανάλυση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων για τον καθορισμό της συναγόμενης αλληλουχίας αμινοξέων στη θέση τομής του μορίου της αιμασυγκολλητίνης, ii) καθορισμό του δείκτη ενδοφλέβιας παθογονικότητας (IVPI), iii) προσδιορισμός των αντιγονικών χαρακτηριστικών, iv) φυλογενετική ανάλυση για την υποβοήθηση των επιδημιολογικών ερευνών, γ) να διευκολύνει την εκπαίδευση και την μετεκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων εργαστηριακής διάγνωσης με σκοπό την εναρμόνιση των διαγνωστικών τεχνικών σε όλη την Κοινότητα, δ) να εκπονεί το πρόγραμμα και τα έγγραφα εργασίας και την ετήσια συνάντηση των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς, ε) να συνδράμει στη διενέργεια ελέγχων για γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη, παρέχοντας αντιδραστήρια, στο πλαίσιο του προγράμματος και των εγκεκριμένων διαδικασιών δοκιμασίας, και να εκπονεί συνοπτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων, στ) να εξετάζει τις πιθανές ζωονοσογόνες επιπτώσεις των ιών της γρίπης των πτηνών και να συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια στον τομέα της γρίπης που προσβάλλει τον άνθρωπο, ζ) να αναπτύξει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, σχέδιο κρίσης και έκτακτης ανάγκης που θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για τη συνεργασία με το εργαστήριο αναφοράς του ΔΓΕ και της FAO για την γρίπη των πτηνών και, εφόσον ενδείκνυται, με άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια εντός της Κοινότητας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII (όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3) Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς 1. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς είναι υπεύθυνα να εξασφαλίζουν ότι σε κάθε κράτος μέλος οι εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση της παρουσίας της γρίπης των πτηνών και την ταυτοποίηση του γενετικού τύπου των απομονωμάτων των ιών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου διαγνωστικής. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να συνάπτουν ειδικές συμφωνίες με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς ή με άλλα εθνικά εργαστήρια. 2. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση απομονώματα ιών γρίπης των πτηνών στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για πλήρη χαρακτηρισμό: α) από όλες τις πρωτογενείς εστίες γρίπης των πτηνών, β) στην περίπτωση δευτερογενών εστιών, από αντιπροσωπευτικό αριθμό εστιών, γ) στην περίπτωση ανίχνευσης σε πουλερικά, άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή θηλαστικά ιών γρίπης άλλων εκτός αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (1), που συνιστούν σοβαρή απειλή για την υγεία. 3. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς σε κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνα για το συντονισμό των προτύπων και των μεθόδων διάγνωσης που καθορίζονται σε κάθε εργαστήριο διάγνωσης της γρίπης των πτηνών του εν λόγω κράτους μέλους. Για το σκοπό αυτό: α) μπορούν να προμηθεύουν διαγνωστικά αντιδραστήρια στα επιμέρους εργαστήρια, β) ελέγχουν την ποιότητα όλων των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται από το εν λόγω κράτος μέλος, γ) οργανώνουν κατά περιόδους συγκριτικές δοκιμές, δ) διατηρούν απομονώματα ιών της γρίπης των πτηνών από εστίες εκδήλωσης και κάθε άλλου ιού γρίπης που προέρχεται από πτηνά και ανιχνεύεται στο εν λόγω κράτος μέλος, ε) συνεργάζονται με τα εθνικά εργαστήρια στον τομέα της γρίπης που προσβάλλει τον άνθρωπο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ [όπως αναφέρεται στο σημείο β) του άρθρου 55 παράγραφος 1] Απαιτήσεις για τη μετακίνηση πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και προϊόντων πουλερικών που εφαρμόζονται σε σχέση με τον επέιγοντα εμβολιασμό 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι των μετακινήσεων των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που έχουν εμβολιαστεί σύμφωνα με το άρθρο 55 και των προϊόντων τους εφαρμόζονται όπως ορίζεται στις παραγράφους 3 έως 8, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 2. Τα οχήματα ή μεταφορικά μέσα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, αυγών ή κρέατος πουλερικών στη συνάρτηση του παρόντος Παραρτήματος υποβάλλονται, χωρίς καθυστέρηση μετά τη χρήση τους, σε μία ή περισσότερες διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης ή επεξεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 48. 3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται στις μετακινήσεις ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και αυγών εντός της περιοχής εμβολιασμού. α) τα αυγά προς εκκόλαψη: i) προέρχονται από εμβολιασμένο ή μη εμβολιασμένο σμήνος αναπαραγωγής το οποίο έχει εξεταστεί, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ii) έχουν απολυμανθεί πριν την αποστολή σύμφωνα με μέθοδο εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, iii) μεταφέρονται απευθείας στο εκκολαπτήριο προορισμού, iv) υποβάλλονται σε ιχνηλασία εντός του εκκολαπτηρίου, β) τα αυγά προέρχονται από εμβολιασμένο ή μη εμβολιασμένο σμήνος ωοτοκίας το οποίο έχει εξεταστεί, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και μεταφέρονται: i) σε κέντρο συσκευασίας που ορίζει η αρμόδια αρχή («το ορισθέν κέντρο συσκευασίας»), υπό τον όρο ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μιάς χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί η αρμόδια αρχή, ή ii) σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο II του Τμήματος X του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο XI του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. γ) οι νεοσσοί μίας ημέρας: i) προέρχονται από αυγά προς εκκόλαψη που πληρούν τους όρους του στοιχείου α), ii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά, δ) τα ζώντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία: i) έχουν εμβολιασθεί κατά της γρίπης των πτηνών, εάν αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα εμβολιασμού, ii) έχουν εξεταστεί, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά, ε) τα πουλερικά προς σφαγή: i) εξετάζονται με ευνοϊκά αποτελέσματα πριν τη φόρτωση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ii) αποστέλλονται κατευθείαν σε ορισθέν σφαγείο για άμεση σφαγή. 4. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται στις μετακινήσεις ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και αυγών από εκμεταλλεύσεις εκτός της περιοχής εμβολιασμού σε εκμεταλλεύσεις εντός της περιοχής εμβολιασμού: α) τα αυγά προς εκκόλαψη: i) μεταφέρονται απευθείας στο εκκολαπτήριο προορισμού, ii) υποβάλλονται σε ιχνηλασία εντός του εκκολαπτηρίου, β) τα αυγά μεταφέρονται: i) σε κέντρο συσκευασίας που ορίζει η αρμόδια αρχή («το ορισθέν κέντρο συσκευασίας»), υπό τον όρο ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μίας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί η αρμόδια αρχή, ή ii) σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο II του Τμήματος X του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο XI του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. γ) οι νεοσσοί μίας ημέρας τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά, δ) τα ζώντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία: i) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά, ii) εμβολιάζονται στην εκμετάλλευση προορισμού, εάν αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα εμβολιασμού, ε) τα πουλερικά προς σφαγή αποστέλλονται κατευθείαν σε ορισθέν σφαγείο για άμεση σφαγή, 5. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται στις μετακινήσεις ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και αυγών από εκμεταλλεύσεις εκτός της περιοχής εμβολιασμού σε εκμεταλλεύσεις εντός της περιοχής εμβολιασμού: α) τα αυγά προς εκκόλαψη: i) προέρχονται από εμβολιασμένο ή μη εμβολιασμένο σμήνος αναπαραγωγής το οποίο έχει εξεταστεί, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ii) έχουν απολυμανθεί πριν την αποστολή σύμφωνα με μέθοδο εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, iii) μεταφέρονται απευθείας στο εκκολαπτήριο προορισμού, iv) υποβάλλονται σε ιχνηλασία εντός του εκκολαπτηρίου, β) τα αυγά προέρχονται από εμβολιασμένο ή μη εμβολιασμένο σμήνος ωοτοκίας το οποίο έχει εξεταστεί, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής παρακολούθησης και μεταφέρονται: i) σε κέντρο συσκευασίας που ορίζει η αρμόδια αρχή («το ορισθέν κέντρο συσκευασίας»), υπό τον όρο ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μίας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί η αρμόδια αρχή, ή ii) σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο II του Τμήματος X του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο XI του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. γ) οι νεοσσοί μίας ημέρας: i) δεν έχουν εμβολιαστεί, ii) προέρχονται από αυγά προς εκκόλαψη που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο α) του σημείου 2, στο στοιχείο α) του σημείου 3 ή στο στοιχείο α) του σημείου 4, iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά, δ) τα ζώντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία: i) δεν έχουν εμβολιαστεί, ii) έχουν εξεταστεί, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά, ε) τα πουλερικά προς σφαγή: i) εξετάζονται με ευνοϊκά αποτελέσματα πριν τη φόρτωση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ii) αποστέλλονται κατευθείαν σε ορισθέν σφαγείο για άμεση σφαγή, 6. Για το κρέας που προέρχεται από πουλερικά που παρέμειναν στην περιοχή εμβολιασμού εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α) για το κρέας που λαμβάνεται από εμβολιασμένα πουλερικά, τα πουλερικά: i) έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο που είναι σύμφωνο με τη στρατηγική DIVA, ii) έχουν ελεγχθεί και υποβληθεί σε δοκιμές με αρνητικά αποτελέσματα σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, iii) έχουν υποβληθεί σε κλινικό έλεγχο από επίσημο κτηνίατρο εντός 48 ωρών πριν από τη φόρτωση και, ανάλογα με την περίπτωση, τα τυχόν πτηνά δείκτες της εκμετάλλευσης έχουν εξεταστεί από τον επίσημο κτηνίατρο, iv) έχουν αποσταλεί απευθείας σε ορισθέν σφαγείο για άμεση σφαγή, β) για κρέας που λαμβάνεται από μη εμβολιασμένα πουλερικά τα οποία αποστέλλονται προς σφαγή, τα πουλερικά πρέπει να υποβάλλονται σε παρακολούθηση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 7. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη μετακίνηση πτωμάτων ή αυγών από τις εγκαταστάσεις προς καταστροφή. 8. Στις μετακινήσεις αυγών που συσκευάζονται και κρέατος που προέρχεται από πουλερικά που έχουν σφαγεί σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα δεν εφαρμόζονται άλλοι περιορισμοί. 9. Η μετακίνηση πουλερικών (συμπεριλαμβανομένων των νεοσσών μίας ημέρας) ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία από το έδαφος του κράτους μέλους απαγορεύεται μετά την έναρξη της εκστρατείας επείγοντος εμβολιασμού και έως ότου εγκριθεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 54 και με την επιφύλαξη περαιτέρω κοινοτικών μέτρων, εκτός αν την επιτρέψει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X (όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1) Κριτήρια για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Δημιουργία μονάδας έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα συντονίζει όλα τα επείγοντα μέτρα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. 2. Κατάρτιση καταλόγου των τοπικών κέντρων ελέγχου της νόσου τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για το συντονισμό των μέτρων ελέγχου της νόσου σε τοπικό επίπεδο. 3. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που συμμετέχει σε μέτρα ελέγχου, τα προσόντα του, τις αρμοδιότητες του και οδηγίες προς το προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία του προσωπικού και τον ενδεχόμενο κίνδυνο που εγκυμονεί η γρίπη των πτηνών για την ανθρώπινη υγεία. 4. Δυνατότητα όλων των τοπικών κέντρων ελέγχου της νόσου να έρχονται γρήγορα σε επαφή με τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μία εστία. 5. Ύπαρξη του εξοπλισμού και των υλικών που απαιτούνται για την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων ελέγχου της νόσου. 6. Καθορισμός λεπτομερών οδηγιών σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναλαμβάνεται σε περίπτωση υπόνοιας και επιβεβαίωσης περιπτώσεων λοίμωξης ή μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων απόρριψης των πτωμάτων. 7. Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για τη διατήρηση και την εξέλιξη των ικανοτήτων σε σχέση με τις τομεακές και τις διοικητικές διαδικασίες. 8. Τα διαγνωστικά εργαστήρια με εγκαταστάσεις μεταθανάτιας εξέτασης, το αναγκαίο δυναμικό για τις ορολογικές, ιστολογικές κ.λπ. εξετάσεις, και δυνατότητες ταχείας διάγνωσης. Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για την ταχεία μεταφορά δειγμάτων. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει επίσης να περιγράφει την ικανότητα του εργαστηρίου να διενεργεί δοκιμές και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση εστίας της νόσου. 9. Εκπονείται σχέδιο εμβολιασμού το οποίο καλύπτει διάφορα σενάρια και το οποίο περιέχει ένδειξη των πληθυσμών πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που ενδέχεται να πρέπει να εμβολιαστούν, εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας εμβολίου και της διαθεσιμότητάς της. 10. Θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για την καταχώριση των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών στην επικράτεια των κρατών μελών, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών διατάξεων που καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία στον εν λόγω τομέα. 11. Θέσπιση διατάξεων σχετικά με την αναγνώριση των επισήμως καταχωρημένων σπάνιων φυλών πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. 12. Θέσπιση διατάξεων για την ταυτοποίηση των περιοχών με υψηλή πυκνότητα πουλερικών. 13. Θέσπιση διατάξεων για να εξασφαλίζονται οι νομικές εξουσίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ Πίνακας αντιστοιχίας (1) Η παρούσα οδηγία Οδηγία 92/40/ΕΟΚ Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) — Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο Άρθρο 1 παράγραφος 2 — Άρθρο 2 σημείο 1 Παράρτημα ΙΙΙ Άρθρο 2 σημείο 2 Παράρτημα ΙΙΙ τρίτο εδάφιο Άρθρο 2 σημείο 3 — Άρθρο 2, σημεία 4 έως 15, 17, 20, 21 και 22 έως 32 — Άρθρο 2 σημείο 16 Άρθρο 2 στοιχείο β) Άρθρο 2 σημείο 18 Άρθρο 2 στοιχείο δ) Άρθρο 2 σημείο 19 Άρθρο 2 στοιχείο ε) Άρθρο 3 — Άρθρο 4 — Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 3 Άρθρο 5 παράγραφος 2 — Άρθρο 5 παράγραφος 3 — Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 — Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία (α) και (β) Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία (ε) και (ζ) Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ) Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο (στ) Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε) Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο (η) Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ) Άρθρο 7 παράγραφος 3 Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) Άρθρο 7 παράγραφος 4 — Άρθρο 8 — Άρθρο 9 Άρθρο 4 παράγραφος 5 Άρθρο 10 — Άρθρο 11 παράγραφος 1 Άρθρο 5 παράγραφος 1, εισαγωγή Άρθρο 11 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 11 παράγραφος 2, πρώτο και τρίτο εδάφιο — Άρθρο 11 παράγραφος 3 Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 11 παράγραφος 4 Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Άρθρο 11 παράγραφος 5 Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) Άρθρο 11 παράγραφοι 6 και 7 Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 11 παράγραφος 8 Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Άρθρο 11 παράγραφος 9 — Άρθρο 11 παράγραφος 10 Παράρτημα ΙΙΙ Κεφάλαιο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 12 — Άρθρο 13 — Άρθρο 14 Άρθρο 6 Άρθρο 15 Άρθρο 8 Άρθρο 16, παράγραφος 1 Άρθρο 9, παράγραφος 1 Άρθρο 16, παράγραφοι 2, 3 και 4 — Άρθρο 16, παράγραφος 5 Άρθρο 9, παράγραφος 6 Άρθρο 17, παράγραφος 1 Άρθρο 10 Άρθρο 17, παράγραφος 2 Άρθρο 13 Άρθρο 17, παράγραφοι 3 και 4 — Άρθρο 18, στοιχείο α) Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) Άρθρο 18, στοιχείο β) Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) Άρθρο 18, στοιχείο γ) — Άρθρο 19, στοιχείο α) Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) Άρθρο 19, στοιχεία β), γ) και δ) — Άρθρο 19, στοιχείο ε), πρώτο σημείο Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο στ), εισαγωγή Άρθρο 19, στοιχείο ε), 2ο εδάφιο και στοιχεία στ), ζ) και η) — Άρθρο 20 Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) Άρθρο 21 Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο η) Άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 3 Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) Άρθρο 22, παράγραφος 2 — Άρθρο 23, παράγραφος 1 Άρθρο 9 παράγραφος 2, στοιχείο στ), σημείο i) Άρθρο 23, παράγραφος 2 — Άρθρο 24, παράγραφος 1 Άρθρο 9 παράγραφος 2, στοιχείο στ), σημείο ii) Άρθρο 24, παράγραφος 2 — Άρθρο 25 — Άρθρο 26, παράγραφος 1 Άρθρο 9, παράγραφος 2 στοιχείο στ), σημείο iii) Άρθρο 26, παράγραφος 2 — Άρθρο 27 Άρθρο 9 παράγραφος 2, στοιχείο ε) Άρθρο 28 — Άρθρο 29 Άρθρο 9, παράγραφος 3 Άρθρο 30, στοιχείο α) Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο α) Άρθρο 30, στοιχεία β) και γ) Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχεία β), γ) και δ) Άρθρο 30, στοιχεία δ), ε), ζ) και ι) — Άρθρο 30, στοιχείο στ) Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο β) Άρθρο 30, στοιχείο η) Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο ε) Άρθρο 30, στοιχείο θ) Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο στ) Άρθρο 31 Άρθρο 9, παράγραφος 5 Άρθρο 32 — Άρθρο 33 — Άρθρο 34 — Άρθρο 35 — Άρθρο 36 — Άρθρο 37 — Άρθρο 38 — Άρθρο 39 — Άρθρο 40 — Άρθρο 41 — Άρθρο 42 — Άρθρο 43 — Άρθρο 44 — Άρθρο 45 — Άρθρο 46 — Άρθρο 47 — Άρθρο 48 Άρθρο 11 Άρθρο 49 Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο στ) Άρθρο 50 — Άρθρο 51 παράγραφος 1 Παράρτημα V Άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 14 Άρθρο 51 παράγραφος 4 — Άρθρο 52 — Άρθρο 53 παράγραφος 1 Άρθρο 16, εισαγωγή Άρθρο 53 παράγραφος 2 Άρθρο 16, στοιχείο α), πρώτο εδάφιο Άρθρο 53 παράγραφος 3 Άρθρο 16 στοιχείο β) Άρθρο 54 Άρθρο 16 στοιχείο β) Άρθρο 55 Άρθρο 16, στοιχείο α), δεύτερο εδάφιο Άρθρο 56 — Άρθρο 57 — Άρθρο 58 — Άρθρο 59 — Άρθρο 60 Άρθρο 18 Άρθρο 61 — Άρθρο 62 Άρθρο 17 Άρθρο 63 παράγραφοι 1 και 3 — Άρθρο 63 παράγραφος 2 Άρθρο 20 Άρθρο 64 Άρθρο 21 Άρθρο 65 — Άρθρο 66 — Άρθρο 67 Άρθρο 22 Άρθρο 68 — Άρθρο 69 Άρθρο 23 Παράρτημα Ι παράγραφος 1 Παράρτημα ΙΙΙ Παράρτημα Ι παράγραφος 2 Παράρτημα ΙΙΙ, τρίτο εδάφιο Παράρτημα Ι παράγραφος 3 — Παράρτημα ΙΙ — Παράρτημα ΙΙΙ Παράρτημα Ι Παράρτημα IV — Παράρτημα V — Παράρτημα VI Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα VΙΙ Παράρτημα V Παράρτημα VΙΙΙ — Παράρτημα ΙΧ — Παράρτημα X Παράρτημα VΙ Παράρτημα ΧΙ — (1)  Ο πίνακας αντιστοιχίας θα αναθεωρηθεί.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία