ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/32006L0015

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2006/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006 , για τη θέσπιση δεύτερου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/332/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
9.2.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 38/36 ΟΔΗΓΊΑ 2006/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 7ης Φεβρουαρίου 2006 για τη θέσπιση δεύτερου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/332/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2, τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με την οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, η Επιτροπή προτείνει τον καθορισμό ευρωπαϊκών στόχων, σε κοινοτικό επίπεδο, υπό μορφή ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης (ΕΟΤΕΕ) για την προστασία των εργαζομένων από χημικούς παράγοντες. (2) Η Επιτροπή, κατά την εκτέλεση του έργου αυτού, επικουρείται από την επιστημονική επιτροπή για τα όρια έκθεσης, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικές ουσίες (SCOEL), που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή της απόφασης 95/320/ΕΚ της Επιτροπής (2). (3) Οι ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης είναι μη δεσμευτικές τιμές με κριτήριο την υγεία, που προέρχονται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και λαμβάνουν υπόψη τη διαθεσιμότητα τεχνικών μέτρησης. Ορίζουν τα επίπεδα κατωφλίου έκθεσης κάτω από τα οποία δεν αναμένονται επιβλαβείς συνέπειες για κάποια δεδομένη ουσία. Οι τιμές αυτές είναι αναγκαίες για τον καθορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων από τον εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 98/24/ΕΚ. (4) Για κάθε χημικό παράγοντα για τον οποίο καθορίζεται ενδεικτική οριακή τιμή σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν εθνική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική οριακή τιμή, αλλά μπορούν να προσδιορίσουν τη φύση της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. (5) Οι ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης πρέπει να θεωρούνται σημαντικό μέρος της γενικής προσέγγισης για την εξασφάλιση της προστασίας της υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας έναντι κινδύνων που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. (6) Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων κινδύνου και των στρατηγικών μείωσης του κινδύνου που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου (3) για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες προβλέπουν τη θέσπιση ή την αναθεώρηση των επαγγελματικών ορίων έκθεσης για ορισμένες ουσίες. (7) Με τις οδηγίες της Επιτροπής 91/322/ΕΟΚ (4) και 96/94/ΕΚ (5) καταρτίστηκαν ένας πρώτος και ένας δεύτερος κατάλογος ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, στο πλαίσιο της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1980, περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικούς, φυσικούς ή βιολογικούς παράγοντες (6). (8) Η οδηγία 80/1107/ΕΟΚ καταργήθηκε την 5η Μαΐου 2001 με την οδηγία 98/24/ΕΚ. (9) Η οδηγία 98/24/ΕΚ όρισε ότι οι οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ εξακολουθούσαν να ισχύουν. (10) Η οδηγία 96/94/ΕΚ καταργήθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2001 από την οδηγία 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2000, για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (7). (11) Υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων ενδείκνυται η αναθεώρηση των ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης που είχαν καθοριστεί από την οδηγία 91/322/ΕΟΚ. (12) Η SCOEL αξιολόγησε, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 98/24/ΕΚ, συνολικά 33 ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Από τις 33 αυτές ουσίες, οι 17 ήταν ήδη καταχωρισμένες στο παράρτημα της οδηγίας 91/322/ΕΟΚ. Για 4 από αυτές τις ουσίες, η SCOEL συνιστά τη θέσπιση νέων ενδεικτικών οριακών τιμών και για 13 ουσίες τη διατήρηση των προηγούμενων οριακών τιμών. Συνεπώς, οι 17 αυτές ουσίες που απαριθμούνται πλέον στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα της οδηγίας 91/322/ΕΟΚ, ενώ οι υπόλοιπες 10 ουσίες θα παραμείνουν στο παράρτημα της οδηγίας 91/322/ΕΟΚ. (13) 10 ουσίες πρέπει να παραμείνουν στο παράρτημα της οδηγίας 91/322/ΕΟΚ. Όσον αφορά τις 9 από αυτές τις ουσίες, η SCOEL δεν έχει καθορίσει ακόμη ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης, ενώ για μία άλλη ουσία αναμένεται ότι πρόσθετα επιστημονικά δεδομένα θα καταστούν διαθέσιμα στο προσεχές μέλλον και ότι θα υποβληθεί στη SCOEL προς εξέταση. (14) Ο κατάλογος του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας ενσωματώνει επίσης 16 άλλες ουσίες για τις οποίες έχουν προταθεί ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης από τη SCOEL, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων για την επίδραση στην υγεία και λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα τεχνικών μέτρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 98/24/ΕΚ. (15) Μία από αυτές τις 16 ουσίες, το μονοχλωροβενζόλιο, συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα της οδηγίας 2000/39/ΕΚ. Η SCOEL επανεξέτασε την ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης υπό το πρίσμα των πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων και συνέστησε τη θέσπιση μιας νέας ενδεικτικής οριακής τιμής επαγγελματικής έκθεσης. Συνεπώς, αυτή η ουσία που πλέον παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας πρέπει να διαγραφεί από το παράρτημα της οδηγίας 2000/39/ΕΚ. (16) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν οριακές τιμές για μικρό χρονικό διάστημα έκθεσης για ορισμένες ουσίες, προκειμένου να συνεκτιμηθούν οι επιδράσεις από μικρό χρονικό διάστημα έκθεσης. (17) Για ορισμένες ουσίες, είναι αναγκαίο να συνεκτιμηθεί η πιθανότητα διείσδυσης μέσω του δέρματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας. (18) Η παρούσα οδηγία πρέπει να συνιστά ένα πρακτικό βήμα προς την επίτευξη της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς. (19) Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (8). (20) Κατά συνέπεια, η οδηγία 91/322/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ, με την παρούσα καταρτίζεται ένας δεύτερος κατάλογος κοινοτικών ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης για τους χημικούς παράγοντες που απαριθμούνται στο παράρτημα. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για τους χημικούς παράγοντες που απαριθμούνται στο παράρτημα, συνεκτιμώντας τις κοινοτικές τιμές. Άρθρο 3 Οι αναφορές στις ουσίες νικοτίνη, μυρμηκικό οξύ, μεθανόλη, ακετονιτρίλιο, νιτροβενζόλιο, ρεσορκινόλη, διαιθυλαμίνη, διοξείδιο του άνθρακα, οξαλικό οξύ, κυαναμίδιο, πεντοξείδιο του φωσφόρου, πεντασουλφίδιο του φωσφόρου, βρώμιο, πενταχλωρίδιο του φωσφόρου, πύρεθρο, βάριο (διαλυτές ενώσεις ως Ba), άργυρος (διαλυτές ενώσεις ως Ag) και οι ενδεικτικές οριακές τιμές τους διαγράφονται από το παράρτημα της οδηγίας 91/322/ΕΟΚ. Στο παράρτημα της οδηγίας 2000/39/ΕΚ διαγράφεται η παραπομπή στην ουσία χλωροβενζόλιο. Άρθρο 4 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος. Διαβιβάζουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των σχετικών διατάξεων και έναν πίνακα στον οποίο εμφανίζονται οι αντιστοιχίες μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της οδηγίας. Οι εν λόγω διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή επί τη ευκαιρία της επίσημης δημοσίευσής τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 6 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2006. Για την Επιτροπή Vladimír ŠPIDLA Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11. (2)  ΕΕ L 188 της 9.8.1995, σ. 14. (3)  ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1887/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). (4)  ΕΕ L 177 της 5.7.1991, σ. 22. (5)  EE L 338 της 28.12.1996, σ. 86. (6)  EE L 327 της 3.12.1980, σ. 8. (7)  ΕΕ L 142 της 16.6.2000, σ. 47. (8)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ EINECS (1) Αριθ. CAS (2) Ονομασία του παράγοντα Οριακές τιμές Σημείωση (3) 8 ώρες (4) Για μικρό χρονικό διάστημα έκθεσης (5) mg/m3  (6) ppm (7) mg/m3  (6) ppm (7) 200-193-3 54-11-5 Νικοτίνη 0,5 — — — δέρμα 200-579-1 64-18-6 Μυρμηκικό οξύ 9 5 — — — 200-659-6 67-56-1 Μεθανόλη 260 200 — — δέρμα 200-830-5 75-00-3 Χλωροαιθάνιο 268 100 — — — 200-835-2 75-05-8 Ακετονιτρίλιο 70 40 — — δέρμα 201-142-8 78-78-4 Ισοπεντάνιο 3 000 1 000 — — — 202-716-0 98-95-3 Νιτροβενζόλιο 1 0,2 — — δέρμα 203-585-2 108-46-3 Ρεσορκινόλη 45 10 — — δέρμα 203-625-9 108-88-3 Τολουόλιο 192 50 384 100 δέρμα 203-628-5 108-90-7 Μονοχλωροβενζόλιο 23 5 70 15 — 203-692-4 109-66-0 Πεντάνιο 3 000 1 000 — — — 203-716-3 109-89-7 Διαιθυλαμίνη 15 5 30 10 — 203-777-6 110-54-3 n-εξάνιο 72 20 — — — 203-806-2 110-82-7 Κυκλοεξάνιο 700 200 — — — 203-815-1 110-91-8 Μορφολίνη 36 10 72 20 — 203-906-6 111-77-3 2-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθανόλη 50,1 10 — — δέρμα 203-961-6 112-34-5 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη 67,5 10 101,2 15 — 204-696-9 124-38-9 Διοξείδιο του άνθρακα 9 000 5 000 — — — 205-483-3 141-43-5 2-αμινοαιθανόλη 2,5 1 7,6 3 δέρμα 205-634-3 144-62-7 Οξαλικό οξύ 1 — — — — 206-992-3 420-04-2 Κυαναμίδιο 1 0,58 — — δέρμα 207-343-7 463-82-1 Νεοπεντάνιο 3 000 1 000 — — — 215-236-1 1314-56-3 Πεντοξείδιο του φωσφόρου 1 — — — — 215-242-4 1314-80-3 Πεντασουλφίδιο του φωσφόρου 1 — — — — 231-131-3 Άργυρος (διαλυτές ενώσεις ως Ag) 0,01 — — — — Βάριο (διαλυτές ενώσεις ως Ba) 0,5 — — — — Μέταλλο χρωμίου, ανόργανες ενώσεις χρωμίου (II) και ανόργανες ενώσεις χρωμίου (III) (αδιάλυτες) 2 — — — — 231-714-2 7697-37-2 Νιτρικό οξύ — — 2,6 1 — 231-778-1 7726-95-6 Βρώμιο 0,7 0,1 — — — 231-959-5 7782-50-5 Χλώριο — — 1,5 0,5 — 232-260-8 7803-51-2 Φωσφίνη 0,14 0,1 0,28 0,2 — 8003-34-7 Πύρεθρο (κεκαθαρμένο από λακτόνες που προκαλούν ευαισθητοποίηση) 1 — — — — 233-060-3 10026-13-8 Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου 1 — — — — (1)  EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances. (2)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number. (3)  Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. (4)  Μετρημένες ή υπολογισμένες σε σχέση με μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών. (5)  Οριακή τιμή πάνω από την οποία η έκθεση δεν είναι επιτρεπτή και η οποία σχετίζεται με περίοδο αναφοράς 15 λεπτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. (6)  mg/m3: χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο σε 20 °C και 101,3 kPa. (7)  ppm: μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m3).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία