Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 , για κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
27.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114/22 ΟΔΗΓΊΑ 2006/23/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 για κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό απαιτεί τη θέσπιση λεπτομερέστερων νομοθετικών διατάξεων, ιδίως σχετικά με την αδειοδότηση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ευθύνης και επάρκειας, να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και να προαχθεί η αμοιβαία αναγνώριση των αδειών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (3), πάντα στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου για γενική βελτίωση της ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας και της επάρκειας του προσωπικού. (2) Η εισαγωγή της κοινοτικής άδειας αποτελεί μέσο αναγνώρισης του ειδικού ρόλου που διαδραματίζουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην ασφαλή παροχή υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η καθιέρωση κοινοτικών προτύπων επάρκειας θα μειώσει επίσης τον κατακερματισμό στο πεδίο αυτό και θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση της εργασίας στο πλαίσιο της αυξανόμενης περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η παρούσα οδηγία αποτελεί, επομένως, ουσιώδες μέρος της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. (3) Η οδηγία είναι το πλέον το κατάλληλο μέσο για τον καθορισμό προτύπων επάρκειας, διότι αφήνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποφασίσουν με ποιους τρόπους μπορούν να επιτευχθούν τέτοια πρότυπα. (4) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασιστεί σε υφιστάμενα διεθνή πρότυπα. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έχει εγκρίνει διατάξεις για την αδειοδότηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών απαιτήσεων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), που δημιουργήθηκε με τη διεθνή σύμβαση της 13ης Δεκεμβρίου 1960 σχετικά με τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, έχει εγκρίνει ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφαλείας του Eurocontrol. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, με την παρούσα οδηγία μεταφέρονται στο κοινοτικό δίκαιο οι απαιτήσεις που προβλέπονται στη ρυθμιστική απαίτηση ασφαλείας αριθ. 5 του Eurocontrol [Eurocontrol Safety Regulatory Requirement No 5 (ESARR 5)] που αφορά τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. (5) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινοτικής εναέριας κυκλοφορίας επιβάλλουν την εισαγωγή και την αποτελεσματική εφαρμογή των κοινοτικών προτύπων επάρκειας για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απασχολούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας που εξυπηρετούν πρωτίστως τη γενική εναέρια κυκλοφορία. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας σε μαθητευόμενους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πρωτίστως σε κινήσεις αεροσκαφών εκτός της γενικής εναέριας κυκλοφορίας. (6) Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν συμμόρφωση προς τις κοινοτικές απαιτήσεις, οι αρχές που έχουν την εποπτεία και διενεργούν εξακρίβωση της συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεξάρτητες από τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Οι αρχές θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά. Η εθνική εποπτική αρχή που ορίζεται ή εγκαθίσταται δυνάμει της παρούσας οδηγίας μπορεί να είναι ο ίδιος φορέας ή φορείς που ορίζονται ή εγκαθίστανται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (4). (7) Η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας απαιτεί προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση, του οποίου η επάρκεια να μπορεί να αποδειχθεί με διάφορα μέσα. Για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, το ενδεδειγμένο μέσο είναι η κοινοτική άδεια, θεωρούμενη ως είδος πτυχίου, η οποία ανήκει στον συγκεκριμένο ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Η ειδικότητα που αναγράφεται στην άδεια δηλώνει τον τύπο υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας που είναι ικανός να παρέχει ο ελεγκτής. Ταυτοχρόνως, οι καταχωρίσεις που περιλαμβάνονται στην άδεια αντικατοπτρίζουν τόσο τις ειδικές ικανότητες του ελεγκτή, όσο και την εξουσιοδότηση από τις εποπτικές αρχές για παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριμένο τομέα ή ομάδα τομέων. Για το λόγο αυτόν, οι αρχές θα πρέπει να μπορούν να αξιολογούν τις ικανότητες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, όταν εκδίδουν άδειες ή παρατείνουν την ισχύ των καταχωρίσεων. Οι αρχές πρέπει επίσης να μπορούν να αναστέλλουν την άδεια, τις ειδικότητες, ή τις καταχωρίσεις, όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την επάρκεια. Για να προαχθεί η αναφορά των διαφόρων συμβάντων υπό πνεύμα δικαιοσύνης, στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να γίνεται αυτόματη σύνδεση μεταξύ συμβάντος και αναστολής της άδειας, της ειδικότητας ή της καταχώρισης. Η ανάκληση της άδειας θα πρέπει να θεωρείται ως το έσχατο μέσο για ακραίες περιπτώσεις. (8) Προκειμένου να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των κρατών μελών στα εκατέρωθεν συστήματα αδειοδότησης, είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινοτικών κανόνων σχετικά με την απόκτηση και τη διατήρηση της άδειας. Είναι επομένως σημαντικό, για να εξασφαλιστεί το ανώτατο δυνατό επίπεδο ασφάλειας, να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα, την επάρκεια και την πρόσβαση στο επάγγελμα του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και να καταλήξει στην αναγνώριση των αδειών σε ολόκληρη την Κοινότητα, αυξάνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία και τη διαθεσιμότητα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. (9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν οδηγεί στην καταστρατήγηση των υφισταμένων εθνικών διατάξεων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει η εν δυνάμει σχέση εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των υποψηφίων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. (10) Προκειμένου τα προσόντα να καταστούν συγκρίσιμα σε ολόκληρη την Κοινότητα, χρειάζεται να διαρθρωθούν με σαφή και γενικώς αποδεκτό τρόπο, πράγμα το οποίο θα συντελέσει στην εγγύηση για την ασφάλεια, όχι μόνον εντός του εναέριου χώρου που είναι υπό τον έλεγχο ενός φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, αλλά ιδίως στο σημείο διεπαφής μεταξύ διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών. (11) Σε πολλά συμβάντα και ατυχήματα, η επικοινωνία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Ως εκ τούτου, ο ICAO έχει θεσπίσει απαιτήσεις γλωσσικών γνώσεων. Η παρούσα οδηγία αναπτύσσει αυτές τις απαιτήσεις και αποτελεί τρόπο για την υλοποίηση αυτών των διεθνώς αποδεκτών προτύπων. Θα πρέπει να τηρηθούν οι βασικές αρχές της αποφυγής διακρίσεων, της διαφάνειας και της αναλογικότητας στις γλωσσικές απαιτήσεις, ούτως ώστε να ενθαρρύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς να θίγεται η ασφάλεια. (12) Οι στόχοι της αρχικής εκπαίδευσης περιγράφονται στο καθοδηγητικό υλικό, που καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος των μελών του Eurocontrol, και θεωρούνται ως τα ενδεδειγμένα πρότυπα. Για την εκπαίδευση σε μονάδα, η έλλειψη γενικώς αποδεκτών προτύπων χρειάζεται να αντισταθμιστεί από σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των εξεταστών, τα οποία αναμένεται να εξασφαλίσουν υψηλά πρότυπα επάρκειας. Πολλώ μάλλον, αφού η εκπαίδευση σε μονάδα είναι πολυδάπανη και κρίσιμη για την ασφάλεια. (13) Οι ιατρικές απαιτήσεις καταρτίστηκαν κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών του Eurocontrol και θεωρούνται αποδεκτό μέσο συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία. (14) Η πιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης θα πρέπει να θεωρείται μία από τις καίριες για την ασφάλεια παραμέτρους, η οποία συμβάλλει στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υπηρεσία παρεμφερής με τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, επίσης υποκείμενες σε διαδικασία πιστοποίησης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα να πιστοποιείται η εκπαίδευση ανά τύπο εκπαίδευσης, ανά δέσμη εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή ανά δέσμη υπηρεσιών εκπαίδευσης και αεροναυτιλίας, χωρίς να παραβλέπονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης. (15) Με την παρούσα οδηγία επιβεβαιώνεται η από μακρού υφιστάμενη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των πτυχίων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Η αρχή της αναλογικότητας, η εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων και η πρόβλεψη ενδεδειγμένων διαδικασιών προσφυγής συνιστούν βασικές αρχές, οι οποίες χρειάζεται να καταστούν εφαρμοστέες στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας κατά πλέον εμφανή τρόπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αρνηθούν την αναγνώριση αδειών που δεν έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία· εξάλλου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δικαιούνται να αναγνωρίζουν μια τέτοια άδεια αφού προβούν στην προσήκουσα αξιολόγηση της ισοτιμίας. Η οδηγία, δεδομένου ότι αποσκοπεί στο να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των αδειών, δεν ρυθμίζει τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση. (16) Το επάγγελμα του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας υπόκειται σε τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες απαιτούν τακτική επικαιροποίηση των προσόντων τους. Η οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις και την επιστημονική πρόοδο, μέσω προσφυγής στη διαδικασία επιτροπής. (17) Η παρούσα οδηγία ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην καθημερινή εργασία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Θα πρέπει να πραγματοποιείται η δέουσα ενημέρωση και διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων σχετικά με κάθε μέτρο που επιφέρει σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Συνεπώς, ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής κλαδικού διαλόγου, που συστάθηκε βάσει της απόφασης 98/500/EΚ της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1998, για σύσταση επιτροπών κλαδικού διαλόγου για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (5). Η γνώμη αυτή θα πρέπει να ζητηθεί και για τα περαιτέρω μέτρα εφαρμογής που θα λάβει η Επιτροπή. (18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. (19) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6). (20) Διετής προθεσμία μεταφοράς θεωρείται επαρκής για τη θέσπιση ενός κοινοτικού πλαισίου αδειοδότησης και για την ενσωμάτωση εντός αυτού του πλαισίου των τρεχουσών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με τους όρους διατήρησης της εγκυρότητας των ειδικοτήτων και των καταχωρίσεων, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι συμβατές με τις ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί συμπληρωματική διετής περίοδος μεταφοράς για την εφαρμογή των γλωσσικών απαιτήσεων. (21) Οι γενικοί όροι για την παροχή άδειας, στο βαθμό που αφορούν την ηλικία και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις καθώς και την αρχική εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θίγουν τους κατόχους των υφισταμένων αδειών. (22) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (7), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1.   Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την ενίσχυση των προτύπων ασφαλείας και τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινοτικού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, μέσω της έκδοσης κοινοτικής άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. 2.   Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται: — στους μαθητευόμενους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και — στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πρωτίστως σε κινήσεις αεροσκαφών της γενικής εναέριας κυκλοφορίας. 3.   Με επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, στις περιπτώσεις στις οποίες τακτικές και προγραμματισμένες υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παρέχονται σε γενική εναέρια κυκλοφορία υπό την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πρωτίστως σε κινήσεις αεροσκαφών εκτός της γενικής εναέριας κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο ασφάλειας και η ποιότητα των υπηρεσιών στη γενική εναέρια κυκλοφορία είναι τουλάχιστον ισοδύναμες προς το επίπεδο που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: 1. Ως 'υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας' νοείται υπηρεσία η οποία παρέχεται με σκοπό την πρόληψη των συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών, και, στην περιοχή ελιγμών, μεταξύ αεροσκαφών και εμποδίων, και τη διεκπεραίωση και διατήρηση ομαλής ροής της εναέριας κυκλοφορίας. 2. Ως 'φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας' νοείται οιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που παρέχει υπηρεσίες αεροναυτιλίας για τη γενική εναέρια κυκλοφορία. 3. Ως 'γενική εναέρια κυκλοφορία' νοείται κάθε κίνηση πολιτικού αεροσκάφους καθώς και κάθε κίνηση κρατικού αεροσκάφους (συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, των τελωνειακών και των αστυνομικών αεροσκαφών) όταν η κίνηση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ICAO. 4. Ως 'άδεια' νοείται πιστοποιητικό, με οιαδήποτε ονομασία, που εκδίδεται και καταχωρίζεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και το οποίο παρέχει στον νόμιμο κάτοχό του το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ειδικότητες και τις καταχωρίσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό. 5. Ως 'ειδικότητα' νοείται η εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια ή τη συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, η οποία αναφέρει τους ειδικούς όρους, τα δικαιώματα ή τους περιορισμούς που συνεπάγεται η συγκεκριμένη άδεια· οι ειδικότητες της άδειας είναι τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες: α) Έλεγχος αεροδρομίου εξ όψεως· β) Ενόργανος έλεγχος αεροδρομίου· γ) Διαδικασιακός έλεγχος προσέγγισης· δ) Έλεγχος προσέγγισης με επιτήρηση· ε) Διαδικασιακός έλεγχος περιοχής· στ) Έλεγχος περιοχής με επιτήρηση. 6. Ως 'καταχώριση ειδικότητας' νοείται η εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, η οποία αναφέρει τους ειδικούς όρους, τα δικαιώματα ή τους περιορισμούς που συνεπάγεται η σχετική ειδικότητα. 7. Ως 'καταχώριση μονάδας' νοείται η εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και η οποία αναφέρει τον ενδείκτη τοπωνυμίας ICAO και τους τομείς ή/και θέσεις εργασίας όπου είναι ικανός να εργάζεται ο κάτοχος της άδειας. 8. Ως 'καταχώριση γλωσσικής επάρκειας' νοείται η εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, η οποία αναφέρει τη γλωσσική επάρκεια του κατόχου. 9. Ως 'καταχώριση εκπαιδευτή' νοείται η εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, η οποία αναφέρει την ικανότητα του κατόχου για παροχή πρακτικής εκπαίδευσης. 10. Ως 'ενδείκτης τοπωνυμίας ICAO' νοείται ο τετραψήφιος κωδικός, που σχηματίζεται σύμφωνα με κανόνες προβλεπόμενους από τον ICAO στο εγχειρίδιό του DOC 7910 και προσδιορίζει την τοποθεσία ενός σταθερού αεροναυτικού σταθμού. 11. Ως 'τομέας' νοείται ένα μέρος μιας περιοχής ελέγχου ή/και μέρος μιας περιοχής/ανώτερης περιοχής πληροφοριών πτήσης. 12. Ως 'εκπαίδευση' νοείται το σύνολο των θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης, και η πρακτική εφαρμογή (on the job training) που απαιτούνται για να αποκτηθούν και να διατηρηθούν οι αναγκαίες ικανότητες για την παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας· η εκπαίδευση συνίσταται στα εξής: α) αρχική εκπαίδευση, που παρέχει βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση ειδικότητας, η οποία οδηγεί στη χορήγηση άδειας εκπαιδευόμενου· β) εκπαίδευση σε μονάδα, που συμπεριλαμβάνει μεταβατική εκπαίδευση, εκπαίδευση πριν από την πρακτική εφαρμογή, και πρακτική εφαρμογή, η οποία οδηγεί στη χορήγηση άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας· γ) διαρκή εκπαίδευση, για τη διατήρηση της ισχύος των καταχωρίσεων· δ) εκπαίδευση των εκπαιδευτών πρακτικής εκπαίδευσης, η οποία οδηγεί στη χορήγηση καταχώρισης εκπαιδευτή· ε) εκπαίδευση εξεταστών και/ή αξιολογητών. 13. Ως 'εκπαιδευτικός φορέας' νοείται οργανισμός ο οποίος έχει πιστοποιηθεί από την εθνική εποπτική αρχή προκειμένου να παρέχει έναν ή περισσότερους τύπους εκπαίδευσης. 14. Ως 'κανονισμός επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού μονάδος' νοείται εγκεκριμένο σχέδιο που αναφέρει τη μέθοδο με την οποία η μονάδα διατηρεί την επάρκεια των κατόχων αδειών που απασχολούνται σε αυτήν. 15. Ως 'πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας' νοείται ένα εγκεκριμένο σχέδιο στο οποίο αναπτύσσονται λεπτομερώς οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που χρειάζονται ώστε οι διαδικασίες της μονάδας να μπορούν να εφαρμόζονται στην τοπική περιοχή, υπό την εποπτεία εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης. Άρθρο 3 Εθνικές εποπτικές αρχές 1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν ή εγκαθιστούν έναν ή περισσότερους φορείς ως εθνική εποπτική αρχή, προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. 2.   Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι ανεξάρτητες από τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται μέσω επαρκούς διαχωρισμού, τουλάχιστον στο λειτουργικό επίπεδο, μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και των φορέων αυτών. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν τις εξουσίες τους κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή. 3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των εθνικών εποπτικών αρχών και κάθε σχετική μεταβολή, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με την παράγραφο 2. Άρθρο 4 Αρχές αδειοδότησης 1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που εμπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 2, παρέχονται μόνον από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 2.   Οι υποψήφιοι για άδεια αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να ασκούν καθήκοντα ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Η απόδειξη αναφέρεται στις γνώσεις, την πείρα, τις δεξιότητες και τη γλωσσική επάρκεια. 3.   Η άδεια παραμένει στην κυριότητα του ατόμου στο οποίο έχει χορηγηθεί και το οποίο την υπογράφει. 4.   Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1: α) η άδεια, οι ειδικότητες ή καταχωρίσεις είναι δυνατόν να αναστέλλονται όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την επάρκεια του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή σε περίπτωση παραπτώματος· β) η άδεια είναι δυνατόν να ανακαλείται μόνον σε περίπτωση βαρείας αμέλειας ή κατάχρησης. 5.   Με την άδεια εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας εξουσιοδοτείται ο κάτοχος να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπό την εποπτεία εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης. 6.   Η άδεια περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα I. 7.   Όταν η άδεια εκδίδεται σε γλώσσα εκτός της αγγλικής, περιλαμβάνεται αγγλική μετάφραση των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα I. 8.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στη διαχείριση ασφάλειας και κρίσεων. Άρθρο 5 Όροι για την απόκτηση άδειας 1.   Άδειες εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας χορηγούνται σε υποψηφίους οι οποίοι: α) είναι τουλάχιστον 18 ετών και κάτοχοι πτυχίου τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίου που επιτρέπει την πρόσβαση σε πανεπιστημιακές ή ισοβάθμιες σπουδές. β) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων αρχικής εκπαίδευσης σχετικής με την ειδικότητα και την καταχώριση ειδικότητας, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ· γ) διαθέτουν εν ισχύι ιατρικό πιστοποιητικό, και δ) έχουν επιδείξει ικανό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η άδεια περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ειδικότητα και μία καταχώριση ειδικότητας, κατά περίπτωση. 2.   Άδειες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας χορηγούνται σε υποψηφίους οι οποίοι: α) έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 ετών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν χαμηλότερο όριο ηλικίας, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις· β) είναι κάτοχοι άδειας εκπαιδευόμενου και έχουν ολοκληρώσει εγκεκριμένο πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας, έχουν δε επιτύχει στις ανάλογες εξετάσεις ή αξιολογήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο μέρος Β του παραρτήματος IΙ· γ) διαθέτουν έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό, και δ) έχουν επιδείξει επαρκές επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙI. Η άδεια είναι έγκυρη αν περιλαμβάνει μία ή πλέον ειδικότητες και τις σχετικές καταχωρίσεις ειδικότητας, μονάδας και γλωσσικής επάρκειας στις οποίες η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 3.   Η καταχώριση εκπαιδευτή χορηγείται σε κατόχους άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι: α) έχουν παράσχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αμέσως προηγούμενη περίοδο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή σε μεγαλύτερη διάρκεια όπως καθορίζεται από την εθνική εποπτική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότητες και τις καταχωρίσεις για τις οποίες παρασχέθηκε εκπαίδευση· β) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκαν οι απαιτούμενες γνώσεις και παιδαγωγικές δεξιότητες, μέσω καταλλήλων εξετάσεων. Άρθρο 6 Ειδικότητες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας Οι άδειες περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικότητες προκειμένου να αναφέρεται ο τύπος υπηρεσίας την οποία δύναται να παρέχει ο κάτοχος της άδειας: α) Η ειδικότητα για έλεγχο αεροδρομίου εξ όψεως (ADV) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για κυκλοφορία αεροδρομίου σε ένα αεροδρόμιο που δεν διαθέτει δημοσιευμένες διαδικασίες προσέγγισης ή αναχώρησης με όργανα. β) Η ειδικότητα για ενόργανο έλεγχο αεροδρομίου (ADI) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για κυκλοφορία αεροδρομίου σε ένα αεροδρόμιο που διαθέτει δημοσιευμένες διαδικασίες προσέγγισης ή αναχώρησης με όργανα και συνοδεύεται τουλάχιστον από μία από τις καταχωρίσεις ειδικότητας, που περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. γ) Η ειδικότητα για διαδικασιακό έλεγχο προσέγγισης (APP) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αφικνούμενα, αναχωρούντα ή διερχόμενα αεροσκάφη χωρίς τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης. δ) Η ειδικότητα ελέγχου προσέγγισης με επιτήρηση (APS) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αφικνούμενα, αναχωρούντα ή διερχόμενα αεροσκάφη, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης, και συνοδεύεται τουλάχιστον από μία από τις καταχωρίσεις ειδικότητας που περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. ε) Η ειδικότητα για διαδικασιακό έλεγχο περιοχής (ACP) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη, χωρίς τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης. στ) Η ειδικότητα για έλεγχο περιοχής με επιτήρηση (ACS) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης, και συνοδεύεται τουλάχιστον από μία από τις καταχωρίσεις ειδικότητας, που περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3. Άρθρο 7 Καταχώριση ειδικότητας 1.   Η ειδικότητα για ενόργανο έλεγχο αεροδρομίου (ADI) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις: α) η καταχώριση για πύργο ελέγχου (TWR) δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου όταν ο έλεγχος αεροδρομίου παρέχεται από μία θέση εργασίας· β) η καταχώριση για έλεγχο κινήσεων εδάφους (GMC) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κινήσεων εδάφους· γ) η καταχώριση για επιτήρηση κινήσεων εδάφους (GMS), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για έλεγχο κινήσεων εδάφους ή της καταχώρισης για πύργο ελέγχου, δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κινήσεων εδάφους με τη βοήθεια συστημάτων καθοδήγησης επιφανειακής κίνησης στο αεροδρόμιο· δ) η καταχώριση για εναέριο έλεγχο (AIR) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει εναέριο έλεγχο· ε) η καταχώριση για έλεγχο αεροδρομίου με ραντάρ (RAD), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για εναέριο έλεγχο ή της καταχώρισης για πύργο ελέγχου, δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει έλεγχο αεροδρομίου με τη βοήθεια εξοπλισμού ραντάρ επιτήρησης. 2.   Η ειδικότητα για έλεγχο προσέγγισης με επιτήρηση (APS) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις: α) η καταχώριση για ραντάρ (RAD) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης με τη χρήση πρωτεύοντος ή/και δευτερεύοντος ραντάρ· β) η καταχώριση για ραντάρ προσέγγισης ακριβείας (PAR), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για ραντάρ, δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει προσεγγίσεις ακριβείας ελεγχόμενες από το έδαφος, με τη χρήση ραντάρ προσέγγισης ακριβείας, σε αεροσκάφη κατά την τελική προσέγγιση στο διάδρομο· γ) η καταχώριση για προσέγγιση με ραντάρ επιτήρησης (SRA), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για ραντάρ, δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει προσεγγίσεις μη ακριβείας ελεγχόμενες από το έδαφος, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης, σε αεροσκάφη κατά την τελική προσέγγιση στο διάδρομο· δ) η καταχώριση για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση (ADS) δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης με τη χρήση επιτήρησης εξαρτώμενης από αυτόματα όργανα· ε) η καταχώριση για έλεγχο τερματικής περιοχής (TCL), που χορηγείται επιπροσθέτως των καταχωρίσεων για ραντάρ ή για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση, δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τη χρήση οιουδήποτε εξοπλισμού επιτήρησης, σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε συγκεκριμένη τερματική περιοχή ή/και γειτονικούς τομείς. 3.   Η ειδικότητα για επιτήρηση ελέγχου περιοχής (ACS) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις: α) η καταχώριση για ραντάρ (RAD) δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου περιοχής με τη χρήση εξοπλισμού ραντάρ επιτήρησης· β) η καταχώριση για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση (ADS) δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου περιοχής με τη χρήση επιτήρησης εξαρτώμενης από αυτόματα όργανα· γ) η καταχώριση για έλεγχο τερματικής περιοχής (TCL), που χορηγείται επιπροσθέτως των καταχωρίσεων για ραντάρ ή για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση, δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τη χρήση οιουδήποτε εξοπλισμού επιτήρησης, σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε συγκεκριμένη τερματική περιοχή ή/και γειτονικούς τομείς· δ) η καταχώριση για έλεγχο ωκεάνιας περιοχής (OCΝ) δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε ωκεάνια περιοχή ελέγχου. 4.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν εθνικές καταχωρίσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτουν λόγω των ιδιαιτεροτήτων της εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο της αρμοδιότητάς τους. Αυτές οι εθνικές καταχωρίσεις δεν θίγουν τη γενική ελεύθερη κυκλοφορία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Άρθρο 8 Καταχωρίσεις γλωσσικής επάρκειας 1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μπορούν να αποδεικνύουν την ικανοποιητική ικανότητα ομιλίας και κατανόησης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκειά τους καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας του παραρτήματος ΙΙI. 2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν τοπικές γλωσσικές απαιτήσεις, όταν κρίνονται αναγκαίες για λόγους ασφαλείας. 3.   Το απαιτούμενο επίπεδο κατ' εφαρμογήν των παραγράφων 1 και 2 είναι το επίπεδο 4 της κλίμακας διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙIΙ. 4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν το επίπεδο 5 της κλίμακας διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙIΙ κατ' εφαρμογήν των παραγράφων 1 ή/και 2, όταν οι επιχειρησιακές συνθήκες της συγκεκριμένης ειδικότητας ή καταχώρισης δικαιολογούν υψηλότερο επίπεδο για επιτακτικούς λόγους ασφάλειας. Η απαίτηση αυτή πρέπει να είναι αντικειμενικά αιτιολογημένη, αμερόληπτη, αναλογική και διαφανής. 5.   Η γλωσσική επάρκεια αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται μετά από διαφανή και αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης που έχει εγκριθεί από την εθνική εποπτική αρχή. Άρθρο 9 Καταχωρίσεις εκπαιδευτή Η καταχώριση εκπαιδευτή δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι επαρκής να παρέχει εκπαίδευση και εποπτεία σε θέση εργασίας για τομείς που καλύπτονται από ισχύουσα ειδικότητα. Άρθρο 10 Καταχωρίσεις μονάδας Η καταχώριση μονάδας δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για ένα συγκεκριμένο τομέα, ομάδα τομέων ή θέσεων εργασίας, υπό την ευθύνη μονάδας της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Τα κράτη μέλη δύνανται, όταν κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, να ορίζουν ότι δικαιώματα καταχώρισης μονάδας ασκούνται μόνο από κατόχους άδειας κάτω από μια ορισμένη ηλικία. Άρθρο 11 Όροι για τη διατήρηση των ειδικοτήτων και της ισχύος των καταχωρίσεων 1.   Οι καταχωρίσεις μονάδας ισχύουν για αρχική περίοδο δώδεκα μηνών. Η ισχύς των καταχωρίσεων αυτών παρατείνεται για το επόμενο δωδεκάμηνο, αν ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας αποδεικνύει ότι: α) ο υποψήφιος έχει ασκήσει τα δικαιώματα της άδειας επί έναν ελάχιστο αριθμό ωρών, όπως αναφέρεται στον εγκεκριμένο κανονισμό επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού μονάδος, κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο· β) έχει αξιολογηθεί η επάρκεια του υποψηφίου σύμφωνα με το μέρος Γ του παραρτήματος ΙI, και γ) ο υποψήφιος διαθέτει εν ισχύι ιατρικό πιστοποιητικό. Ο ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας, χωρίς καθήκοντα εκπαίδευσης, που απαιτείται για τη διατήρηση της ισχύος της καταχώρισης μονάδας, μπορεί να μειώνεται για τους εκπαιδευτές πρακτικής εκπαίδευσης, ανάλογα με το χρόνο που αφιερώνουν για την εκπαίδευση των ασκουμένων στις θέσεις εργασίας για τις οποίες ζητείται η παράταση. 2.   Σε περίπτωση που παύουν να ισχύουν οι καταχωρίσεις μονάδας, για την εκ νέου επικύρωση της καταχώρισης πρέπει να ολοκληρώνεται επιτυχώς πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας. 3.   Ο κάτοχος ειδικότητας ή καταχώρισης ειδικότητας, ο οποίος δεν έχει παράσχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, συνδεόμενες με την εν λόγω ειδικότητα ή καταχώριση ειδικότητας επί οιοδήποτε χρονικό διάστημα τεσσάρων συναπτών ετών, δύναται να αρχίζει εκπαίδευση σε μονάδα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα ή καταχώριση ειδικότητας μόνο αν αξιολογηθεί δεόντως ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να πληροί τους όρους αυτής της ειδικότητας ή καταχώρισης ειδικότητας, και εφόσον πληροί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που προκύπτουν από την αξιολόγηση αυτήν. 4.   Για τη γλωσσική επάρκεια του υποψηφίου πραγματοποιείται τακτική επίσημη αξιολόγηση, εκτός από την περίπτωση υποψηφίων οι οποίοι αποδεικνύουν γλωσσική επάρκεια επιπέδου 6. Το διάστημα αυτό δεν υπερβαίνει τα τρία έτη για υποψηφίους που επιδεικνύουν γλωσσική επάρκεια επιπέδου 4, ούτε τα έξι έτη για υποψηφίους που αποδεικνύουν γλωσσική επάρκεια επιπέδου 5. 5.   Η καταχώριση εκπαιδευτή ισχύει για ανανεώσιμη περίοδο 36 μηνών. Άρθρο 12 Ιατρικά πιστοποιητικά 1.   Τα ιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται από αρμόδιο ιατρικό φορέα της εθνικής εποπτικής αρχής ή από ιατρικούς εξεταστές οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από την εθνική εποπτική αρχή. 2.   Η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών είναι συνεπής προς τις διατάξεις του παραρτήματος Ι της σύμβασης του Σικάγου για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο έγγραφο του Eurocontrol 'Requirements for European Class 3 Medical Cerification of Air Traffic Controllers'. 3.   Το ιατρικό πιστοποιητικό ισχύει από την ημερομηνία της ιατρικής εξέτασης και για 24 μήνες έως την ηλικία των 40 ετών και για δώδεκα μήνες για ηλικίες άνω των 40 ετών. Το ιατρικό πιστοποιητικό μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή εάν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας του κατόχου. 4.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες αναθεώρησης ή προσφυγής με την κατάλληλη συμμετοχή ανεξάρτητων ιατρικών συμβούλων. 5.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την καθιέρωση διαδικασιών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μειωμένης υγείας και παρέχουν στους κατόχους αδείας τη δυνατότητα να ειδοποιούν τον εργοδότη τους ότι αντιλαμβάνονται μείωση της υγείας τους ή ότι βρίσκονται υπό την επήρεια οιασδήποτε ψυχοτρόπου ουσίας ή φαρμάκου, που θα μπορούσε να τους καταστήσει ανίκανους να ασκήσουν τα δικαιώματα της άδειας με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο. Άρθρο 13 Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών φορέων 1.   Η παροχή εκπαίδευσης σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και η σχετική διαδικασία αξιολόγησης, πιστοποιούνται από τις εθνικές εποπτικές αρχές. 2.   Οι απαιτήσεις πιστοποίησης αφορούν την τεχνική και επιχειρησιακή επάρκεια και καταλληλότητα για διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων, όπως προβλέπεται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙV. 3.   Οι αιτήσεις πιστοποίησης υποβάλλονται στις εθνικές εποπτικές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο κύριος χώρος επιχειρήσεων του υποψηφίου και, εφόσον υπάρχει, η έδρα του. Οι εθνικές εποπτικές αρχές εκδίδουν πιστοποιητικά, όταν ο υποψήφιος εκπαιδευτικός φορέας πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙV. Είναι δυνατόν να εκδίδονται πιστοποιητικά για κάθε τύπο εκπαίδευσης, ή σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες αεροναυτιλίας, στα οποία ο τύπος εκπαίδευσης και ο τύπος υπηρεσίας αεροναυτιλίας πιστοποιούνται ως δέσμη υπηρεσιών. 4.   Στα πιστοποιητικά καθορίζονται επακριβώς οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙV. 5.   Οι εθνικές εποπτικές αρχές παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις και τους όρους που προσαρτώνται στα πιστοποιητικά. Εάν διαπιστώσουν ότι ο κάτοχος πιστοποιητικού δεν πληροί πλέον τις εν λόγω απαιτήσεις ή όρους, λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν ανάκληση του πιστοποιητικού. 6.   Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος. Άρθρο 14 Εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τα πρότυπα επάρκειας 1.   Προκειμένου να εξασφαλίζονται τα επίπεδα επάρκειας που είναι απαραίτητα για να εκτελούν τα καθήκοντά τους οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ασφαλείας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιτήρηση και την παρακολούθηση της εκπαίδευσής τους από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν: α) την έκδοση και ανάκληση των αδειών, ειδικοτήτων και καταχωρίσεων για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η αντίστοιχη εκπαίδευση και αξιολόγηση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της εθνικής εποπτικής αρχής· β) τη διατήρηση και αναστολή των ειδικοτήτων και των καταχωρίσεων, τα δικαιώματα των οποίων ασκούνται υπ' ευθύνη της εθνικής εποπτικής αρχής· γ) την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών φορέων· δ) την έγκριση των εκπαιδευτικών μαθημάτων, των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε μονάδα και των κανονισμών επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού μονάδος· ε) την έγκριση των εξεταστών επάρκειας ή των αξιολογητών επάρκειας· στ) την παρακολούθηση και τον έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήματος, και ζ) την καθιέρωση κατάλληλων μηχανισμών προσφυγής και κοινοποίησης. 2.   Οι εθνικές εποπτικές αρχές παρέχουν τις δέουσες πληροφορίες και αμοιβαία συνδρομή στις εθνικές εποπτικές αρχές των λοιπών κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας εντός της Κοινότητας. 3.   Οι εθνικές εποπτικές αρχές μεριμνούν για την τήρηση βάσης δεδομένων, η οποία περιέχει τα στοιχεία για τις ικανότητες όλων των κατόχων αδείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και για τις ημερομηνίες ισχύος των καταχωρίσεών τους. Προς το σκοπό αυτόν, οι επιχειρησιακές μονάδες των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας τηρούν αρχεία σχετικά με τις ώρες που κάθε κάτοχος αδείας εργαζόμενος στη μονάδα πράγματι απασχολήθηκε στους τομείς, στην ομάδα τομέων ή στις θέσεις εργασίας, διαβιβάζουν δε τα δεδομένα αυτά στις εθνικές εποπτικές αρχές, εφόσον ζητηθούν. 4.   Οι εθνικές εποπτικές αρχές εγκρίνουν τους κατόχους αδείας που έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα εξεταστή επάρκειας ή αξιολογητή επάρκειας για εκπαίδευση σε μονάδα και συνεχή εκπαίδευση. Η έγκριση ισχύει επί τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης. 5.   Οι εθνικές εποπτικές αρχές διενεργούν τακτικά έλεγχο των εκπαιδευτικών φορέων, για να εξασφαλίζουν ουσιαστική συμμόρφωση με τα πρότυπα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Επιπλέον του τακτικού ελέγχου, οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις, για να ελέγχουν την ουσιαστική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα που καθορίζονται σε αυτήν. 6.   Οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν να αναθέσουν, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τα καθήκοντα ελέγχου και τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου σε αναγνωρισμένους οργανισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004. 7.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως τις 17 Μαΐου 2011 και στη συνέχεια ανά τριετία. Άρθρο 15 Αμοιβαία αναγνώριση των αδειών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας 1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει την άδεια και τις σχετικές ειδικότητες, καταχωρίσεις ειδικοτήτων και καταχωρίσεις γλωσσικής επάρκειας, που εκδίδονται από την εθνική εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους βάσει της παρούσας οδηγίας, καθώς και το συνοδευτικό ιατρικό πιστοποιητικό. Ωστόσο, κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι αναγνωρίζει αποκλειστικά τις άδειες των κατόχων που έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 ετών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α). 2.   Όταν ο κάτοχος άδειας ασκεί τα εκ της αδείας δικαιώματα σε κράτος μέλος άλλο από αυτό που την εξέδωσε, έχει το δικαίωμα να ανταλλάσσει την άδειά του με άδεια που εκδίδει το κράτος μέλος όπου ασκεί τα σχετικά δικαιώματα, χωρίς να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι. 3.   Προκειμένου να χορηγήσουν την καταχώριση μονάδας που έχει ζητηθεί, οι εθνικές εποπτικές αρχές απαιτούν να πληροί ο υποψήφιος τους ειδικούς όρους που συνοδεύουν την εν λόγω καταχώριση, με προσδιορισμό της μονάδας, του τομέα ή της θέσης εργασίας. Όταν καταρτίζει το πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας, ο εκπαιδευτικός φορέας λαμβάνει δεόντως υπόψη τις κτηθείσες ικανότητες και την πείρα του υποψηφίου. 4.   Οι εθνικές εποπτικές αρχές εγκρίνουν και εκδίδουν αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με το πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας, που περιέχει την προτεινόμενη εκπαίδευση για τον υποψήφιο, το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή των δικαιολογητικών, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης καθυστέρησης που προκύπτει από τυχόν ασκηθείσα προσφυγή. Στις αποφάσεις τους, οι εθνικές εποπτικές αρχές εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της αμεροληψίας και της αναλογικότητας. Άρθρο 16 Προσαρμογές σύμφωνα με την τεχνική ή επιστημονική πρόοδο Λόγω της τεχνικής ή επιστημονικής προόδου, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2, τροποποιήσεις των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6, των καταχωρίσεων ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7, των διατάξεων του άρθρου 12 παράγραφος 3, σχετικά με τα ιατρικά πιστοποιητικά και των παραρτημάτων. Άρθρο 17 Διαδικασία επιτροπής 1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (EK) αριθ. 549/2004. 2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε έναν μήνα. 3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 18 Κυρώσεις Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω διατάξεις το αργότερο έως τις 17 Μαΐου 2008 και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών. Άρθρο 19 Μεταβατικές ρυθμίσεις Το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) δεν εφαρμόζεται στους κατόχους άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που έχουν εκδώσει τα κράτη μέλη πριν από τις 17 Μαΐου 2008. Άρθρο 20 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 17 Μαΐου 2008, με εξαίρεση το άρθρο 8, για το οποίο η προθεσμία θα είναι η 17 Μαΐου 2010. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 21 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 22 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2006. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BORRELL FONTELLES Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. WINKLER (1)  ΕΕ C 234 της 22.9.2005, σ. 17. (2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2005(ΕΕ C 320 Ε της 15.12.2005, σ. 50), κοινή θέση του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2005 (ΕΕ C 316 Ε της 13.12.2005, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3)  EE L 96 της 31.3.2004, σ. 10. (4)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1. (5)  ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. (6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (7)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ Οι άδειες που εκδίδονται από ένα κράτος μέλος δυνάμει της παρούσας οδηγίας τηρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 1.   Aναγραφόμενα λεπτομερή στοιχεία 1.1. Αναγράφονται στην άδεια τα ακόλουθα λεπτομερή στοιχεία, σημειώνονται δε με αστερίσκο τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να μεταφράζονται στα αγγλικά: α) *Ονομασία του κράτους ή της αρχής έκδοσης της άδειας (με έντονους μαύρους χαρακτήρες). β) *Tίτλος της άδειας (με πολύ έντονους μαύρους χαρακτήρες). γ) Αύξων αριθμός της άδειας, με αραβικούς αριθμούς, τον οποίο έχει δώσει η αρχή έκδοσης της άδειας. δ) Πλήρες όνομα κατόχου (και με λατινικούς χαρακτήρες εάν η εθνική γλώσσα δεν χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες). ε) Ημερομηνία γεννήσεως. στ) Ιθαγένεια του κατόχου. ζ) Υπογραφή του κατόχου. η) *Πιστοποίηση της ισχύος και εξουσιοδότηση του κατόχου να ασκεί δικαιώματα αντίστοιχα της άδειας, η οποία θα αναφέρει: i) τις ειδικότητες, τις καταχωρίσεις ειδικοτήτων, τις καταχωρίσεις γλωσσικής επάρκειας, τις καταχωρίσεις εκπαιδευτή και τις καταχωρίσεις μονάδας, ii) την ημερομηνία πρώτης έκδοσης, iii) τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος τους. θ) Υπογραφή του υπαλλήλου που εκδίδει την άδεια και ημερομηνία έκδοσής της. ι) Σφραγίδα της αρχής έκδοσης της άδειας. 1.2. Η άδεια πρέπει να συνοδεύεται από εν ισχύι ιατρικό πιστοποιητικό. 2.   Υλικό Χρησιμοποιείται χαρτί αρίστης ποιότητας ή άλλο κατάλληλο υλικό, τα δε στοιχεία που απαριθμούνται στο ανωτέρω σημείο 1 πρέπει να είναι ευανάγνωστα. 3.   Χρώμα 3.1. Οσάκις χρησιμοποιείται ομοιόχρωμο υλικό για όλες τις σχετικές με την αεροπορία άδειες που εκδίδει ένα κράτος μέλος, το χρώμα αυτό είναι το λευκό. 3.2. Οσάκις οι σχετικές με την αεροπορία άδειες που εκδίδει ένα κράτος μέλος φέρουν διακριτική χρωματική σήμανση, το χρώμα της άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας είναι το κίτρινο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ A Απαιτήσεις αρχικής εκπαίδευσης για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας Με την αρχική εκπαίδευση εξασφαλίζεται ότι οι μαθητευόμενοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πληρούν τουλάχιστον τους στόχους βασικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ειδικότητας, όπως περιγράφονται στα έγγραφα του Eurocontrol «Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training», έκδοση της 10.12.2004, ούτως ώστε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να είναι σε θέση να χειρίζονται την εναέρια κυκλοφορία με ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Η αρχική εκπαίδευση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: αεροπορικό δίκαιο, διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, που συμπεριλαμβάνει διαδικασίες για συνεργασία μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, μετεωρολογία, αεροναυτιλία, αεροσκάφη και θεωρία πτήσης, που συμπεριλαμβάνει συνεννόηση μεταξύ ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και χειριστή, ανθρώπινος παράγοντας, εξοπλισμός και συστήματα, επαγγελματικό περιβάλλον, ασφάλεια και καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας, συστήματα διαχείρισης ασφάλειας, ασυνήθεις καταστάσεις και καταστάσεις ανάγκης, συστήματα μειωμένης απόδοσης, γλωσσικές γνώσεις, που συμπεριλαμβάνει φρασεολογία ραδιοτηλεφωνίας. Τα θέματα διδάσκονται κατά τρόπο ώστε οι υποψήφιοι να προετοιμάζονται για τους διάφορους τύπους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και να τονίζονται οι πλευρές ασφαλείας. Η αρχική εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης, η δε διάρκειά της καθορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια αρχικής εκπαίδευσης. Με τις αποκτηθείσες ικανότητες εξασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να θεωρηθεί ικανός να χειρίζεται καταστάσεις πολύπλοκης και πυκνής κυκλοφορίας, και διευκολύνεται η μετάβαση στην εκπαίδευση σε μονάδα. Η επάρκεια του υποψηφίου μετά την αρχική εκπαίδευση αξιολογείται με κατάλληλες εξετάσεις ή βάσει συστήματος συνεχούς αξιολόγησης. ΜΕΡΟΣ B Απαιτήσεις εκπαίδευσης σε μονάδα για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας Στα προγράμματα εκπαίδευσης σε μονάδα αναπτύσσονται λεπτομερώς οι απαιτούμενες διαδικασίες και το αναγκαίο χρονοδιάγραμμα που επιτρέπουν την εφαρμογή των διαδικασιών της μονάδας στην τοπική περιοχή, υπό την εποπτεία εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδείξεις όλων των στοιχείων του συστήματος αξιολόγησης των ικανοτήτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εργασιακές ρυθμίσεις, η αξιολόγηση της προόδου και οι εξετάσεις, καθώς και διαδικασίες κοινοποίησης στην εθνική εποπτική αρχή. Η εκπαίδευση σε μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία της αρχικής εκπαίδευσης τα οποία προσιδιάζουν στις συνθήκες του εκάστοτε κράτους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη μονάδα καθορίζεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας. Οι απαιτούμενες ικανότητες θα αξιολογούνται με κατάλληλες εξετάσεις ή σύστημα συνεχούς αξιολόγησης, από εγκεκριμένους εξεταστές ή αξιολογητές επάρκειας, οι οποίοι κρίνουν με ουδετερότητα και αντικειμενικότητα. Για το σκοπό αυτόν, οι εθνικές εποπτικές αρχές δημιουργούν μηχανισμούς προσφυγής, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιη μεταχείριση των υποψηφίων. ΜΕΡΟΣ Γ Απαιτήσεις συνεχούς εκπαίδευσης για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας Οι καταχωρίσεις ειδικότητας και μονάδας στις άδειες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας διατηρούνται σε ισχύ μέσω εγκεκριμένης συνεχούς εκπαίδευσης, η οποία συνίσταται σε εκπαίδευση για να διατηρηθούν οι ικανότητες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, επαναληπτικά μαθήματα, εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης και, ανάλογα με την περίπτωση, γλωσσική εκπαίδευση. Η συνεχής εκπαίδευση αποτελείται από θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, μαζί με προσομοίωση. Για το σκοπό αυτόν, ο εκπαιδευτικός φορέας καταρτίζει κανονισμούς επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού μονάδος, όπου αναπτύσσονται λεπτομερώς οι διαδικασίες, η επάνδρωση και το χρονοδιάγραμμα που χρειάζονται για την παροχή κατάλληλης συνεχούς εκπαίδευσης και για την απόδειξη των ικανοτήτων. Τα σχέδια αυτά επανεξετάζονται και εγκρίνονται τουλάχιστον ανά τριετία. Η διάρκεια της συνεχούς εκπαίδευσης αποφασίζεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που εργάζονται στη μονάδα, ιδίως ενόψει αλλαγής ή προγραμματισμένης αλλαγής διαδικασιών ή εξοπλισμού, ή ενόψει των συνολικών απαιτήσεων διαχείρισης της ασφάλειας. Τα προσόντα κάθε ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας αξιολογούνται δεόντως τουλάχιστον ανά τριετία. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας διασφαλίζει την εφαρμογή μηχανισμών που εξασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των κατόχων αδείας των οποίων η ισχύς των καταχωρίσεων δεν μπορεί να παραταθεί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Οι απαιτήσεις γλωσσικής επάρκειας του άρθρου 8, εφαρμόζονται για τη χρήση τόσο φρασεολογίας, όσο και απλής γλώσσας. Για να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις γλωσσικής επάρκειας, ο υποψήφιος για άδεια ή ο κάτοχος αδείας αξιολογείται και πρέπει να επιδείξει συμμόρφωση τουλάχιστον με το επιχειρησιακό επίπεδο (επίπεδο 4) της κλίμακας διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας, που περιγράφεται στο παρόν παράρτημα. Οι ομιλητές που έχουν γλωσσική επάρκεια: α) επικοινωνούν αποτελεσματικά σε αποκλειστικά φωνητικές (τηλεφωνικές/ραδιοτηλεφωνικές) και πρόσωπο με πρόσωπο καταστάσεις· β) επικοινωνούν επί κοινών, συγκεκριμένων και εργασιακών θεμάτων με ακρίβεια και σαφήνεια· γ) χρησιμοποιούν κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές για την ανταλλαγή μηνυμάτων και για την αναγνώριση και την άρση παρανοήσεων (π.χ. έλεγχος, επιβεβαίωση ή διευκρίνιση πληροφοριών) σε γενικό ή εργασιακό πλαίσιο· δ) χειρίζονται επιτυχώς και με σχετική άνεση τις γλωσσικές προκλήσεις που θέτει μια περιπλοκή ή απρόσμενη τροπή των γεγονότων, η οποία συμβαίνει στο πλαίσιο συνήθους κατάστασης εργασίας ή καθήκοντος επικοινωνίας με το οποίο είναι κανονικά εξοικειωμένοι, και ε) χρησιμοποιούν διάλεκτο ή προφορά που είναι κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα. Κλίμακα διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας: Άριστο, εκτεταμένο και επιχειρησιακό επίπεδο Επίπεδο Προφορά Δομή Λεξιλόγιο Ευχέρεια λόγου Κατανόηση Ανταπόκριση Άριστο Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, αν και επηρεάζονται ενδεχομένως από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες, σχεδόν ποτέ δεν παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης. Οι βασικές και πολύπλοκες δομές τόσο της γραμματικής, όσο και των προτάσεων είναι συνεχώς καλά ελεγχόμενες. Το φάσμα του λεξιλογίου και η ακρίβεια είναι επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία σε μια ευρεία ποικιλία οικείων και μη οικείων θεμάτων. Το λεξιλόγιο περιέχει ιδιωματισμούς, εννοιολογικές αποχρώσεις και είναι ευπροσάρμοστο στα διάφορα νοηματικά πλαίσια. Ικανότητα ομιλίας επί μακρόν με φυσική, αβίαστη ροή. Διακύμανση της ροής του λόγου για λόγους ύφους, π.χ. για να τονιστεί ένα σημείο. Αυθόρμητη χρήση κατάλληλων δεικτικών και συνδετικών στοιχείων της ομιλίας. Η κατανόηση είναι συνεχώς ακριβής σε όλα σχεδόν τα πλαίσια και περιλαμβάνει κατανόηση των γλωσσικών και πολιτιστικών λεπτών διακρίσεων. Ανταποκρίνεται με άνεση σε όλες σχεδόν τις καταστάσεις. Είναι ευπροσάρμοστος στις λεκτικές και μη λεκτικές νύξεις, και αποκρίνεται σε αυτές αναλόγως. Εκτεταμένο Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, αν και επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες, σπανίως παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης. Οι βασικές δομές της γραμματικής και των προτάσεων είναι συνεχώς καλά ελεγχόμενες. Επιχειρείται η χρήση πολύπλοκων δομών, αλλά με λάθη που κάποιες φορές παρεμβάλλονται στο νόημα. Το φάσμα του λεξιλογίου και η ακρίβεια είναι επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα. Συνεχής και επιτυχής χρήση παραφράσεων. Το λεξιλόγιο μερικές φορές περιέχει ιδιωματισμούς. Ικανότητα ομιλίας επί μακρόν με σχετική άνεση για οικεία θέματα, αλλά μπορεί να μην υπάρχει διακύμανση της ροής του λόγου για λόγους ύφους. Δυνατότητα χρήσης κατάλληλων δεικτικών ή συνδετικών στοιχείων της ομιλίας. Η κατανόηση είναι ακριβής σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα και μάλλον ακριβής, όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει περιπλοκή της γλώσσας ή της κατάστασης ή απρόσμενη τροπή των γεγονότων. Δυνατότητα κατανόησης ενός φάσματος ποικιλιών της ομιλίας (διάλεκτο ή/και προφορά) ή νοηματικών πλαισίων. Οι αποκρίσεις είναι άμεσες, κατάλληλες και παρέχουν πληροφορίες. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σχέση ομιλητή/ακροατή. Επιχειρησιακό Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες, αλλά μόνον μερικές φορές παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης. Οι βασικές δομές της γραμματικής και των προτάσεων χρησιμοποιούνται δημιουργικά και είναι συνήθως καλά ελεγχόμενες. Ενδέχεται να υπάρξουν λάθη, ιδίως σε ασυνήθεις ή απρόσμενες περιστάσεις, αλλά σπανίως παρεμβάλλονται στο νόημα. Το φάσμα του λεξιλογίου και η ακρίβεια είναι συνήθως επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα. Μπορεί συχνά να γίνεται επιτυχής χρήση παραφράσεων, όταν υπάρχει έλλειψη λεξιλογίου σε ασυνήθεις ή απρόσμενες περιστάσεις. Εκφέρει τμήματα λόγου με κατάλληλο ρυθμό. Ενδέχεται να υπάρχει περιστασιακή απώλεια της ευχέρειας λόγου κατά τη μετάβαση από επαναλαμβανόμενες ή στερεότυπες φράσεις σε αυθόρμητη ανταπόκριση, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία. Δυνατότητα περιορισμένης χρήσης δεικτικών ή συνδετικών στοιχείων της ομιλίας. Οι συμπληρώσεις δεν διασπούν το λόγο. Η κατανόηση είναι μάλλον ακριβής σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα, όταν η χρησιμοποιούμενη προφορά ή ποικιλία είναι επαρκώς κατανοητή για τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει περιπλοκή της γλώσσας ή της κατάστασης ή απρόσμενη τροπή των γεγονότων, η κατανόηση μπορεί να είναι βραδύτερη ή να απαιτεί στρατηγικές αποσαφήνισης. Οι αποκρίσεις είναι συνήθως άμεσες, κατάλληλες και παρέχουν πληροφορίες. Αρχίζει και διατηρεί τη συνομιλία, ακόμη και στην αντιμετώπιση απρόσμενης τροπής των γεγονότων. Αντιμετωπίζει κατάλληλα τις φαινομενικές παρανοήσεις με έλεγχο, επιβεβαίωση ή αποσαφήνιση. Κλίμακα διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας: Προεπιχειρησιακό, στοιχειώδες και προστοιχειώδες επίπεδο Επίπεδο Προφορά Δομή Λεξιλόγιο Ευχέρεια λόγου Κατανόηση Ανταπόκριση Προεπιχειρησιακό Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες και συχνά παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης. Οι βασικές δομές της γραμματικής και των προτάσεων που συνδέονται με προβλέψιμες καταστάσεις δεν είναι πάντοτε καλά ελεγχόμενες. Τα λάθη συχνά παρεμβάλλονται στο νόημα. Το φάσμα του λεξιλογίου και η ακρίβεια είναι συχνά επαρκή για επικοινωνία σε κοινά, συγκεκριμένα ή εργασιακά θέματα, αλλά το φάσμα είναι περιορισμένο και η επιλογή των λέξεων συχνά ακατάλληλη. Συχνά υπάρχει αδυναμία επιτυχούς παράφρασης, όταν υπάρχει έλλειψη λεξιλογίου. Εκφέρει τμήματα λόγου, αλλά η διατύπωση και οι παύσεις είναι συχνά ακατάλληλες. Οι δισταγμοί ή η βραδύτητα της επεξεργασίας του λόγου μπορεί να εμποδίσουν την αποτελεσματική επικοινωνία. Οι συμπληρώσεις μερικές φορές διασπούν το λόγο. Η κατανόηση είναι συχνά ακριβής σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα, όταν η χρησιμοποιούμενη προφορά ή ποικιλία είναι επαρκώς κατανοητή για τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη κατανόησης της περιπλοκής της γλώσσας ή της κατάστασης ή της απρόσμενης τροπής των γεγονότων. Οι αποκρίσεις είναι ενίοτε άμεσες, κατάλληλες και παρέχουν πληροφορίες. Μπορεί να αρχίσει και να διατηρήσει τη συνομιλία με εύλογη άνεση σε οικεία θέματα και προβλέψιμες καταστάσεις. Γενικώς ανεπαρκής στην αντιμετώπιση απρόσμενης τροπής των γεγονότων. Στοιχειώδες Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες και συνήθως παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης. Επιδεικνύει μόνον περιορισμένο έλεγχο μερικών απλών αποστηθισμένων δομών της γραμματικής και των προτάσεων. Περιορισμένο φάσμα λεξιλογίου, που αποτελείται μόνον από μεμονωμένες λέξεις και απομνημονευμένες φράσεις. Μπορεί να αρθρώσει πολύ μικρές, απομονωμένες, απομνημονευμένες λέξεις, με συχνές παύσεις και συμπληρώσεις που διασπούν το λόγο, για την αναζήτηση εκφράσεων και την άρθρωση λιγότερο οικείων λέξεων. Η κατανόηση περιορίζεται σε απομονωμένες, απομνημονευμένες φράσεις, όταν αρθρώνονται προσεκτικά και αργά. Ο χρόνος απόκρισης είναι βραδύς, και η απόκριση συχνά ακατάλληλη. Η ανταπόκριση περιορίζεται σε απλή συνομιλία ρουτίνας. Προστοιχειώδες Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1. Η τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 πρέπει να αποδεικνύεται με στοιχεία ότι οι εκπαιδευτικοί φορείς έχουν το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό και λειτουργούν εντός περιβάλλοντος κατάλληλου για την παροχή της εκπαίδευσης που απαιτείται για την απόκτηση ή τη διατήρηση άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί φορείς: α) διαθέτουν αποτελεσματική δομή διαχείρισης και επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και πείρα προκειμένου να παρέχουν εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η παρούσα οδηγία· β) διαθέτουν τις αναγκαίες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και καταλύματα που αντιστοιχούν στο είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης· γ) γνωστοποιούν τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν για να καθορίσουν λεπτομερώς το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών μαθημάτων, τα σχέδια εκπαίδευσης σε μονάδα και τους κανονισμούς επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού μονάδος· η εν λόγω μεθοδολογία θα περιλαμβάνει τον τρόπο διοργάνωσης των εξετάσεων ή των αξιολογήσεων. Για τις εξετάσεις που αφορούν την αρχική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης προσομοίωσης, τα προσόντα των εξεταστών πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς· δ) αποδεικνύουν ότι διαθέτουν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας προκειμένου να παρακολουθείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση με τα συστήματα και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης ανταποκρίνονται προς τα πρότυπα της παρούσας οδηγίας· ε) αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και ότι οι δραστηριότητες έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη ανάλογα με τη φύση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 2. Στα πιστοποιητικά αναγράφονται: α) η εθνική εποπτική αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό· β) ο υποψήφιος (όνομα και διεύθυνση)· γ) ο τύπος υπηρεσιών που πιστοποιούνται· δ) δήλωση της συμμόρφωσης του υποψηφίου προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 1· ε) η ημερομηνία εκδόσεως και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία