ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/32006L0031

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2006/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 , σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες προθεσμίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
27.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114/60 ΟΔΗΓΊΑ 2006/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες προθεσμίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής, Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (3), θεσπίζει ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο με το οποίο εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας εκτέλεση των συναλλαγών των επενδυτών. (2) Η οδηγία 2004/39/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς αυτήν έως τις 30 Απριλίου 2006. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη, πολλές πολύπλοκες διατάξεις της πρέπει να συμπληρωθούν με μέτρα εφαρμογής τα οποία πρόκειται να θεσπίσει η Επιτροπή κατά το χρονικό διάστημα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν δύνανται να καταρτίσουν και να ολοκληρώσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες προτού διευκρινισθεί το περιεχόμενο των μέτρων εφαρμογής, ενδέχεται να δυσκολευθούν να ανταποκριθούν στην ισχύουσα προθεσμία μεταφοράς. (3) Προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/39/EΚ και την εθνική νομοθεσία εφαρμογής, οι επενδυτικές επιχειρήσεις και άλλες ρυθμιζόμενες οντότητες ενδέχεται να πρέπει να υιοθετήσουν νέα συστήματα πληροφορικής, νέες οργανωτικές δομές και διαδικασίες καταγραφής και πληροφόρησης ή να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε υφιστάμενα συστήματα και πρακτικές. Αυτό θα καταστεί δυνατό μόνον εφόσον το περιεχόμενο των μέτρων εφαρμογής που πρόκειται να θεσπίσει η Επιτροπή και της εθνικής νομοθεσίας μεταφοράς της οδηγίας λάβει την τελική του μορφή. (4) Είναι επίσης αναγκαίο η οδηγία 2004/39/EΚ και τα μέτρα εφαρμογής της να μεταφερθούν στα εθνικά δίκαια ή να τύχουν άμεσης και ταυτόχρονης εφαρμογής στα κράτη μέλη, προκειμένου να παραχθούν τα πλήρη αποτελέσματα της οδηγίας. (5) Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμη η παράταση της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας 2004/39/EΚ από τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο. Παρομοίως, η προθεσμία συμμόρφωσης επενδυτικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων με τις νέες απαιτήσεις θα πρέπει να αναβληθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, αφού τα κράτη μέλη ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία. (6) Λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση των διαφόρων διατάξεων της οδηγίας 2004/39/EΚ, είναι σκόπιμο κάθε παράταση των σχετικών προθεσμιών να ισχύει για όλες τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. Οποιαδήποτε παράταση των προθεσμιών μεταφοράς και εφαρμογής θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις ανάγκες των κρατών μελών και των ρυθμιζόμενων οντοτήτων, και να μη βαίνει πέραν αυτών. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός ο οποίος θα εμπόδιζε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των κινητών αξιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν ταυτόχρονα τις διατάξεις της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. (7) Με το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (4), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να διαδραματίζει ισότιμο ρόλο με το Συμβούλιο κατά την εποπτεία του τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή ασκεί τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες, ώστε να αντανακλώνται οι νομοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του άρθρου 251 της συνθήκης. Με την επίσημη δήλωση στην οποία προέβη την ίδια ημέρα ο πρόεδρός της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποστήριξε το αίτημα αυτό. Στις 11 Δεκεμβρίου 2002, η Επιτροπή πρότεινε τροποποιήσεις στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5), και στη συνέχεια υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση στις 22 Απριλίου 2004. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν διασφαλίζει τη διατήρηση των νομοθετικών του προνομιών. Κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αξιολογούν την ανάθεση εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να περιορισθεί το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα. (8) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τρεις μήνες από την πρώτη διαβίβαση σχεδίων τροποποιήσεων και εκτελεστικών μέτρων, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να τα εξετάσει και να εκφράσει τη γνώμη του. Ωστόσο, σε επείγουσες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι δυνατή η συντόμευση της προθεσμίας αυτής. Εάν, εντός της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει ψήφισμα, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα σχέδια τροποποιήσεων ή μέτρων. (9) Απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις για την μετάθεση των προθεσμιών κατάργησης της οδηγίας 93/22/EΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (6), και των μεταβατικών διατάξεων που θεσπίζει η οδηγία 2004/39/EΚ, καθώς και την παράταση του χρονοδιαγράμματος που διέπει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. (10) Δεδομένου ότι η προθεσμία που αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να μεταφέρουν την οδηγία 2004/39/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο λήγει πριν από την προθεσμία που προβλέπεται για τη συμμόρφωση των επενδυτικών εταιρειών και των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις νέες απαιτήσεις, οι διατάξεις της οδηγίας 2004/39/ΕΚ θα παραμείνουν ανενεργές έως την 1η Νοεμβρίου 2007· είναι, επομένως, σκόπιμο η οδηγία 93/22/ΕOΚ να καταργηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2007. (11) Η οδηγία 2004/39/ΕΚ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 2004/39/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Η αιτιολογική σκέψη 69 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(69) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τρεις μήνες από την πρώτη διαβίβαση σχεδίων τροποποιήσεων και εκτελεστικών μέτρων, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να τα εξετάσει και να εκφράσει τη γνώμη του. Ωστόσο, σε επείγουσες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι δυνατή η συντόμευση της προθεσμίας αυτής. Εάν, εντός της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει ψήφισμα, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα σχέδια τροποποιήσεων ή μέτρων.». 2. Το άρθρο 64 τροποποιείται ως εξής: α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα παράγραφος: β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 3. Το άρθρο 65 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: α) τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της εξαίρεσης του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της παρούσας οδηγίας για τις επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό παραγώγων επί εμπορευμάτων· β) το περιεχόμενο και τη μορφή των αναλογικών απαιτήσεων για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας και εποπτεία των εν λόγω επιχειρήσεων ως επιχειρήσεων επενδύσεων κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας· γ) την καταλληλότητα των κανόνων που αφορούν το διορισμό συνδεδεμένων αντιπροσώπων για την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία αυτών· δ) τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της εξαίρεσης του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ). 4. Το άρθρο 69 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 5. Το άρθρο 70 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 6. Στο άρθρο 71, οι παράγραφοι 1 έως 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία έως τις 31 Ιανουαρίου 2007. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Νοεμβρίου 2007. 2.   Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2006. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BORRELL FONTELLES Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. WINKLER (1)  ΕΕ C 323 της 20.12.2005. σ. 31. (2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2006. (3)  ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1. (4)  ΕΕ C 284 Ε της 21.11.2002, σ. 115. (5)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (6)  ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία