ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/32006L0069

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2006/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006 , για τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν να απλουστεύσουν τη διαδικασία επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας και να συνδράμουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, και για την κατάργηση ορισμένων αποφάσεων χορήγησης παρεκκλίσεων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
12.8.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 221/9 ΟΔΗΓΊΑ 2006/69/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουλίου 2006 για τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν να απλουστεύσουν τη διαδικασία επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας και να συνδράμουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, και για την κατάργηση ορισμένων αποφάσεων χορήγησης παρεκκλίσεων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Προκειμένου να καταπολεμηθούν η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή και να απλουστευθεί η διαδικασία επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας, χορηγήθηκαν από το Συμβούλιο, υπό ποικίλους όρους, σε μεμονωμένα κράτη μέλη, ορισμένες παρεκκλίσεις, οι οποίες καλύπτουν παρεμφερή προβλήματα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (3). Θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα επίλυσης των εν λόγω προβλημάτων σε όλα τα κράτη μέλη με την ενσωμάτωση στην παρούσα οδηγία. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αναλογικά και να περιορίζονται στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές ανάγκες, με την ενσωμάτωση αυτή θα πρέπει απλώς να επεκταθεί σε όλα τα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν τους σχετικούς κανόνες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. (2) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν ότι τα προβλεπόμενα στην οδηγία 77/388/ΕΟΚ μέτρα, τα οποία αφορούν τον υποκείμενο στο φόρο καθώς και τη μεταβίβαση επιχείρησης, ως συνόλου με συνέχιση των δραστηριοτήτων της, δεν θα χρησιμοποιούνται με σκοπό τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. (3) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε ό,τι αφορά την αξία των παραδόσεων αγαθών, των παροχών υπηρεσιών και των αποκτήσεων σε περιορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει απώλεια φορολογικών εσόδων μέσω της προσφυγής σε συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων συμβαλλομένων μερών για την άντληση φορολογικού οφέλους. (4) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν, στη βάση επιβολής του φόρου μιας πράξης που περιλαμβάνει την επεξεργασία επενδυτικού χρυσού παρεχόμενου από τον πελάτη, την αξία αυτού του επενδυτικού χρυσού, εφόσον, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας του, ο χρυσός χάνει την ιδιότητα του επενδυτικού χρυσού. (5) Θα πρέπει να τονισθεί ότι ορισμένες υπηρεσίες που έχουν χαρακτήρα επενδυτικών αγαθών μπορούν να συμπεριληφθούν στο καθεστώς που επιτρέπει τον διακανονισμό των εκπτώσεων για τα επενδυτικά αγαθά, καθ’ όλη τη διάρκειά τους, σύμφωνα με την πραγματική χρήση τους. (6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση, σε ειδικές περιπτώσεις, να ορίζουν τον λήπτη των παραδόσεων αγαθών ή των παροχών υπηρεσιών ως υπόχρεο για τον υπολογισμό και την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την απλούστευση των κανόνων και την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε συγκεκριμένους τομείς και ως προς ορισμένα είδη συναλλαγών. (7) Ως εκ τούτου, η οδηγία 77/388/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (8) Επομένως, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει πλέον να μπορούν να κάνουν χρήση των μεμονωμένων παρεκκλίσεων, οι οποίες τους χορηγήθηκαν με ορισμένες αποφάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες ελήφθησαν δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και οι οποίες καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, θα πρέπει να καταργηθούν ρητά οι σχετικές αποφάσεις. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει ούτε τα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 5 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, ούτε τις παρεκκλίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1, της προαναφερθείσας οδηγίας και τα οποία δεν καταργούνται από την παρούσα οδηγία. (9) Η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι προαιρετική, και θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη ορισμένο βαθμό διακριτικής ευχέρειας. Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη θα ενημερώνονται μεταξύ τους μέσω της συμβουλευτικής επιτροπής φόρου προστιθέμενης αξίας, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, για κάθε εθνικό μέτρο που υιοθετείται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις. Η εν λόγω ενημέρωση δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία όσον αφορά εθνικά μέτρα λαμβανόμενα δυνάμει απόφασης η οποία καταργείται με την παρούσα οδηγία ή της οποίας η ισχύς τερματίζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, αλλά τα οποία (μέτρα) το κράτος μέλος εξακολουθεί να εφαρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1) στο άρθρο 4 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 2) στο άρθρο 5 παράγραφος 8, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 3) το άρθρο 11 μέρος Α, τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο· β) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: α) όταν η αντιπαροχή είναι κατώτερη από την κανονική αξία και ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 17· β) όταν η αντιπαροχή είναι κατώτερη από την κανονική αξία και ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 17, και η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών τυγχάνει απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 13 ή το άρθρο 28 παράγραφος 3, στοιχείο β)· γ) όταν η αντιπαροχή είναι υψηλότερη από την κανονική αξία και ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 17. 4) Το άρθρο 17 παράγραφος 4, όπως έχει διατυπωθεί στο άρθρο 28στ παράγραφος 1, τροποποιείται ως εξής: α) στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου, οι λέξεις «άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) ή στ), ή άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ)»· β) στο στοιχείο β) του δεύτερου εδαφίου, οι λέξεις «άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή στ), ή άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ)». 5) Στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο δ), όπως έχει διατυπωθεί στο άρθρο 28στ παράγραφος 2, οι λέξεις «άρθρου 21 παράγραφος 1» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρου 21 παράγραφος 1 ή άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ)». 6) Στο άρθρο 20 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 7) Στο άρθρο 21 παράγραφος 2 όπως έχει διατυπωθεί στο άρθρο 28ζ, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «γ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι ακόλουθες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι υπόχρεος στο φόρο είναι ο υποκείμενος στο φόρο λήπτης των εν λόγω παραδόσεων ή υπηρεσιών: i) παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επισκευής, καθαρισμού, συντήρησης, μετατροπής και κατεδάφισης ακινήτων καθώς και παροχή κατασκευαστικών εργασιών οι οποίες θεωρούνται ως παράδοση αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, ii) διάθεση προσωπικού που απασχολείται στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο i), iii) παράδοση ακινήτων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 μέρος Β στοιχεία ζ) και η), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής έχει επιλέξει τη φορολόγηση της παράδοσης σύμφωνα με το μέρος Γ στοιχείο β) του άρθρου αυτού, iv) παράδοση χρησιμοποιημένου υλικού, χρησιμοποιημένου υλικού που δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στην ίδια κατάσταση, αποκομμάτων, βιομηχανικών και μη βιομηχανικών απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων αποβλήτων, αποβλήτων που έχουν υποστεί μερική επεξεργασία, και ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών, όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΓ, v) παράδοση αγαθών που παρέχονται ως εγγύηση από υποκείμενο στο φόρο υπέρ άλλου προς εκτέλεση αυτής της εγγύησης, vi) παράδοση αγαθών μετά την εκχώρηση του δικαιώματος επιφύλαξης κυριότητας σε εκδοχέα και την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος από τον εκδοχέα, vii) παράδοση ακινήτων που πωλούνται από τον οφειλέτη σε διαδικασία αναγκαστικής εκποίησης. 8) Προστίθεται το παράρτημα ΙΓ, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα I της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Οι αποφάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2008. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Εφαρμόζουν τις διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 1 παράγραφος 3, όσον αφορά το νέο άρθρο 11 Α παράγραφος 7 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, και με το άρθρο 1 παράγραφος 4 όσον αφορά την παραπομπή του άρθρου 17 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ — όπως έχει διατυπωθεί στο άρθρο 28στ παράγραφος 1 — στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της εν λόγω οδηγίας, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2008. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2006. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος K. RAJAMÄKI (1)  Γνώμη της 6ης Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (2)  ΕΕ C 65 της 17.3.2006, σ, 103. (3)  ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/18/ΕΚ (ΕΕ L 51 της 22.2.2006, σ. 12). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ Κατάλογος παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο iv) α) Παραδόσεις απορριμμάτων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων χρησιμοποιημένων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ημικατεργασμένων προϊόντων που λαμβάνονται με τη μεταποίηση, την κατεργασία ή τη χύτευση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και των κραμάτων αυτών· β) παραδόσεις ημικατεργασμένων προϊόντων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα και παροχή ορισμένων σχετικών υπηρεσιών επεξεργασίας· γ) παραδόσεις υπολειμμάτων και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών αποτελουμένων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα, σκουριές, φολίδες ή τέφρα και βιομηχανικών υπολειμμάτων που περιέχουν μέταλλα ή κράματα μετάλλων, και παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη διαλογή, την κοπή, τον τεμαχισμό και τη συμπίεση όλων αυτών των προϊόντων· δ) παραδόσεις, καθώς και ορισμένες συνδεδεμένες υπηρεσίες επεξεργασίας, απορριμμάτων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα καθώς και ξεσμάτων και αποκομμάτων, απορριμμάτων και χρησιμοποιημένων και ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούμενων από υαλοθραύσματα, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, ράκη, οστά, δέρμα φυσικό ή τεχνητό, διφθέρες, ακατέργαστα δέρματα και δορές, τένοντες και νεύρα, σπάγκους, σχοινιά και παλαμάρια, καλώδια, καουτσούκ και πλαστικές ύλες· ε) παραδόσεις των υλικών που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα, μετά από καθαρισμό, στίλβωση, διαλογή, κοπή, τεμαχισμό, συμπίεση ή χύτευση, σε πλινθώματα· στ) παραδόσεις αποκομμάτων και απορριμμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία πρώτων υλών». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 27 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, οι οποίες καταργούνται με την παρούσα οδηγία Απόφαση του Συμβουλίου που θεωρείται ότι εκδόθηκε στις 15 Απριλίου 1984, η οποία επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από την έκτη οδηγία, το οποίο αποβλέπει στην αποτροπή, με την εφαρμογή ενός ειδικού καθεστώτος είσπραξης του φόρου, ορισμένων περιπτώσεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής συνδεδεμένων με την προμήθεια χρυσού, χρυσών νομισμάτων και απορριμμάτων χρυσού μεταξύ ατόμων υποκειμένων στο φόρο (1). Απόφαση του Συμβουλίου που θεωρείται ότι εκδόθηκε στις 11 Απριλίου 1987, η οποία επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 11 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (2). Απόφαση 88/498/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), που επιτρέπει στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. Απόφαση του Συμβουλίου η οποία θεωρείται ότι εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1997 στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, στην έκδοση της 17ης Μαΐου 1977, που επιτρέπει στη Γαλλική Δημοκρατία να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 2 και 10 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. Η παρούσα απόφαση έπεται της κοινοποίησης του αιτήματος των κρατών μελών στις 18 Δεκεμβρίου 1996. Απόφαση 98/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), που επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να παρατείνει την εφαρμογή μέτρου παρέκκλισης από το άρθρο 28ε παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. Απόφαση 2002/439/ΕΚ του Συμβουλίου (5), που εξουσιοδοτεί τη Γερμανία να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 21 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. Απόφαση 2002/880/ΕΚ του Συμβουλίου (6), που εξουσιοδοτεί την Αυστρία να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 21 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. Απόφαση 2004/290/ΕΚ του Συμβουλίου (7), που εξουσιοδοτεί τη Γερμανία να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 21 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. Απόφαση 2004/736/ΕΚ του Συμβουλίου (8), που εξουσιοδοτεί το Ηνωμένο Βασίλειο να εισάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 11 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. Απόφαση 2004/758/ΕΚ του Συμβουλίου (9), που εξουσιοδοτεί την Αυστρία να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 21 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. (1)  ΕΕ L 264 της 5.10.1984, σ. 27. (2)  ΕΕ L 132 της 21.5.1987, σ. 22. (3)  ΕΕ L 269 της 29.9.1988, σ. 54. (4)  ΕΕ L 8 της 14.1.1998, σ. 24. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2003/909/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 30.12.2003, σ. 49). (5)  ΕΕ L 151 της 11.6.2002, σ. 12. (6)  ΕΕ L 306 της 8.11.2002, σ. 24. (7)  ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 59. (8)  ΕΕ L 325 της 28.10.2004, σ. 58. (9)  ΕΕ L 336 της 12.11.2004, σ. 38.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία