ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/32006L0083

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2006/83/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2006 , για την προσαρμογή της οδηγίας 2002/4/ΕΚ περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
20.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 362/97 ΟΔΗΓΊΑ 2006/83/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 23ης Οκτωβρίου 2006 για την προσαρμογή της οδηγίας 2002/4/ΕΚ περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, την Πράξη Προσχώρησης, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 56, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 56 της Πράξης Προσχώρησης, όταν ορισμένες πράξεις οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 πρέπει να προσαρμοστούν λόγω της προσχώρησης, και οι σχετικές προσαρμογές δεν προβλέπονται από την Πράξη Προσχώρησης ή τα Παραρτήματά της, οι αναγκαίες προσαρμογές πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή για όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες η Επιτροπή εξέδωσε την αρχική πράξη. (2) Σύμφωνα με την Τελική Πράξη της διάσκεψης που εκπόνησε τη Συνθήκη Προσχώρησης, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά δέσμη προσαρμογών στις πράξεις των οργάνων οι οποίες απαιτούνται λόγω της προσχώρησης και καλούν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκδώσουν τις εν λόγω προσαρμογές πριν από την προσχώρηση, οι οποίες θα συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθούν εφόσον απαιτείται προκειμένου να λάβουν υπόψη την εξέλιξη της νομοθεσίας της Ένωσης. (3) Επομένως, η οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου (1), πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 2002/4/ΕΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στους τομείς που διέπονται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει με την επιφύλαξη και από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2006. Για την Επιτροπή Olli REHN Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 30 της 31.1.2002, σ. 44. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 32002 L 0004: Οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2002, περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 30 της 31.1.2002, σ. 44), όπως τροποποιήθηκε από: — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχώρησης και των προσαρμογών στις Συνθήκες - Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33). Ο κατάλογος στο Μέρος 2.2 του Παραρτήματος αντικαθίσταται από τον εξής: «AT Αυστρία BE Βέλγιο BG Βουλγαρία CY Κύπρος CZ Τσεχική Δημοκρατία DE Γερμανία DK Δανία EE Εσθονία EL Ελλάδα ES Ισπανία FI Φινλανδία FR Γαλλία HU Ουγγαρία IE Ιρλανδία IT Ιταλία LT Λιθουανία LU Λουξεμβούργο LV Λεττονία MT Μάλτα NL Κάτω Χώρες PL Πολωνία PT Πορτογαλία RO Ρουμανία SE Σουηδία SI Σλοβενία SK Σλοβακία UK Ηνωμένο Βασίλειο.»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία