ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/32006L0100

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
20.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 363/141 ΟΔΗΓΊΑ 2006/100/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη Συνθήκη για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, την Πράξη Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 56, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 56 της Πράξης Προσχώρησης, όταν ορισμένες πράξεις παραμένουν σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 και πρέπει να προσαρμοστούν λόγω της προσχώρησης, οι δε σχετικές προσαρμογές δεν προβλέπονται από την Πράξη Προσχώρησης ή τα Παραρτήματά της, οι προς τούτο απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από το Συμβούλιο, εκτός εάν η αρχική πράξη είχε εκδοθεί από την Επιτροπή. (2) Σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης που εκπόνησε τη Συνθήκη Προσχώρησης, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά δέσμη προσαρμογών στις πράξεις των οργάνων οι οποίες απαιτούνται λόγω της προσχώρησης και κάλεσαν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν, πριν από την προσχώρηση, τις εν λόγω προσαρμογές οι οποίες θα συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθούν εφόσον απαιτείται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της νομοθεσίας της Ένωσης. (3) Επομένως, οι οδηγίες 92/51/ΕΟΚ (2), 77/249/ΕΟΚ (3), 98/5/ΕΚ (4), 93/16/ΕΟΚ (5), 77/452/ΕΟΚ (6) 78/686/ΕΟΚ (7), 78/687/ΕΟΚ (8), 78/1026/ΕΟΚ (9) 80/154/ΕΟΚ (10), 85/433/ΕΟΚ (11), 85/384/ΕΟΚ (12) και 2005/36/ΕΚ (13) πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Οι οδηγίες 92/51/ΕΟΚ, 77/249/ΕΟΚ, 98/5/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, 77/452/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ και 2005/36/ΕΚ τροποποιούνται όπως ορίζεται στο παράρτημα. Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει με την επιφύλαξη και από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2006. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. KORKEAOJA (1)  ΕΕ L 157, 21.6.2005, σ. 11. (2)  ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 25. (3)  ΕΕ L 78 της 26.3.1977, σ. 17. (4)  Ε L 77 της 14.3.1998, σ. 36. (5)  ΕΕ L 165 της 7.7.1993, σ. 1. (6)  ΕΕ L 176 της 15.7.1977, σ. 1. (7)  ΕΕ L 233 της 24.8.1978, σ. 1. (8)  EE L 233 της 24.8.1978, σ. 10. (9)  ΕΕ L 362 της 23.12.1978, σ. 1. (10)  ΕΕ L 33 της 11.2.1980, σ. 1. (11)  ΕΕ L 253 της 24.9.1985, σ. 37. (12)  ΕΕ L 223 της 21.8.1985, σ. 15. (13)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Ι.   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 31992 L 0051: Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 209, 24.7.1992, σ. 25), όπως τροποποιήθηκε από: — 31994 L 0038: Οδηγία 94/38/ΕΚ της Επιτροπής της 26.7.1994 (ΕΕ L 217, 23.8.1994, σ. 8), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 31995 L 0043: Οδηγία 95/43/ΕΚ της Επιτροπής της 20.7.1995 (ΕΕ L 184, 3.8.1995, σ. 21), — 31997 L 0038: Οδηγία 97/38/ΕΚ της Επιτροπής της 20.6.1997 (ΕΕ L 184, 12.7.1997, σ. 31), — 32000 L 0005: Οδηγία 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής της 25.2.2000 (ΕΕ L 54, 26.2.2000, σ. 42), — 32001 L 0019: Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.5.2001 (ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32003 R 1882: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1), — 32004 D 0108: Απόφαση 2004/108/ΕΚ της Επιτροπής της 28.1.2004 (ΕΕ L 32, 5.2.2004, σ. 15). Στο Παράρτημα Γ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΙΟ (ii)», προστίθενται τα εξής: α) Στην επικεφαλίδα «3. Ναυτιλιακός τομέας, α) Ναυτιλία», μετά την καταχώριση για τις Κάτω Χώρες, παρεμβάλλονται τα εξής: — πηδαλιούχος II/ 4 ST CW ('timonier maritim')», β) Στην επικεφαλίδα «3. Ναυτιλιακός τομέας, α) Ναυτιλία», μετά τις λέξεις «που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση» και μετά την καταχώριση για τις Κάτω Χώρες, προστίθενται τα εξής: — του πηδαλιούχου II/ 4 ST CW ('timonier maritim'): 1. πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, α) κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού επάρκειας ναυτικού (ναυτικές σπουδές δευτεροβάθμιας σχολής)· έχει ολοκληρώσει περίοδο ναυτικής υπηρεσίας 24 μηνών ως ναυτικός επί ποντοπόρων πλοίων, από τους οποίους τουλάχιστον 12 μήνες εντός της τελευταίας πενταετίας, έχει παρακολουθήσει εγκεκριμένα μαθήματα για την προαγωγή του σε εκτελεστικό επίπεδο (7 ημέρες), β) ή κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού επάρκειας ναυτικού (ναυτικές σπουδές δευτεροβάθμιας σχολής) και κάτοχος πιστοποιητικού επάρκειας ραδιοτηλεγραφητή, τεχνικού χειριστή στην υπηρεσία κινητών επικοινωνιών για τη ναυτιλία· έχει ολοκληρώσει περίοδο ναυτικής υπηρεσίας 24 μηνών ως ναυτικός και ως ραδιοτηλεγραφητής, τεχνικός χειριστής στην υπηρεσία κινητών επικοινωνιών για τη ναυτιλία, ή ως χειριστής GMDSS-GOC· έχει παρακολουθήσει εγκεκριμένα μαθήματα για την προαγωγή του σε εκτελεστικό επίπεδο (7 ημέρες)», II.   ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1. 31977 L 0249: Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1977, περί διευκολύνσεως της πραγματικής άσκησης της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (ΕΕ αριθ. L 78, 26.3.1977, σ. 17), όπως τροποποιήθηκε από: — 11979 H: την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 17), — 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). «Βουλγαρία Aдвокат Ρουμανία Avocat» 2. 31998 L 0005: Οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (ΕΕ L 77, 14.3.1998, σ. 36), όπως τροποποιήθηκε από: — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). «Βουλγαρία Aдвокат», «Ρουμανία Avocat». ΙΙΙ.   ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.   Ιατροί 31993 L 0016: Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους (ΕΕ αριθ. L 165, 7.7.1993, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 31997 L 0050: Οδηγία 97/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6.10.1997 (ΕΕ L 291, 24.10.1997, σ. 35), — 31998 L 0021: Οδηγία 98/21/ΕΚ της Επιτροπής της 8.4.1998 (ΕΕ L 119, 22.4.1998, σ. 15), — 31998 L 0063: Οδηγία 98/63/ΕΚ της Επιτροπής της 3.9.1998 (ΕΕ L 253, 15.9.1998, σ. 24), — 31999 L 0046: Οδηγία 1999/46/ΕΚ της Επιτροπής της 21.5.1999 (ΕΕ L 139, 2.6.1999, σ. 25), — 32001 L 0019: Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.5.2001 (ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1), — 52002 XC 0316(02): Ανακοίνωση της Επιτροπής της 16.3.2002 (ΕΕ C 67, 16.3.2002, σ. 26), — 52002 XC 1128(01): Κοινοποίηση των τίτλων στις ιατρικές ειδικότητες της 28.11.2002 (ΕΕ C 293, 28.11.2002, σ. 2), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 52003 XC 0924(03): Ανακοίνωση — Κοινοποίηση του επαγγελματικού τίτλου των ιατρών της γενικής ιατρικής σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας 93/16/EΟΚ, της 24.9.2003 (ΕΕ C 228, 24.9.2003, σ. 9) — 52003 XC 0924(04): Ανακοίνωση — Κοινοποίηση τίτλων εκπαίδευσης σε ιατρικές ειδικότητες, της 24.9.2003 (ΕΕ C 228, 24.9.2003, σ. 9) — 32003 R 1882: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1), — 52003 XC 1121(02): Κοινοποίηση τίτλων εκπαίδευσης σε ιατρικές ειδικότητες, της 21.11.2003 (ΕΕ C 280, 21.11.2003, σ. 10), — 52005 XC 0127(03): Ανακοίνωση — Κοινοποίηση τίτλων εκπαίδευσης σε ιατρικές ειδικότητες, της 27.1.2005 (ΕΕ C 22, 27.1.2005, σ. 11), — 52005 XC 0521(03): Κοινοποίηση τίτλων στις ειδικότητες γενικής ιατρικής σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας 93/16/EΟΚ της 21.5.2005 (ΕΕ C 123, 21.5.2005, σ. 5) — 52005 XC 0521(05): Κοινοποίηση των τίτλων εκπαίδευσης στην ειδική ιατρική και των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τον τίτλο της 21.5.2005 (ΕΕ C 123, 21.5.2005, σ. 7), α) Στο άρθρο 9, παράγραφος 1, μετά την πέμπτη περίπτωση, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: «— την ημερομηνία προσχώρησης, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία,», β) στο άρθρο 9, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, μετά την πέμπτη περίπτωση, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: «— την ημερομηνία προσχώρησης, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.», γ) Μετά από το άρθρο 9α, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: δ) οι ακόλουθες αναφορές παρεμβάλλονται στην ανακοίνωση που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 41, αναφέροντας τις ονομασίες των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων επίσημων τίτλων εκπαίδευσης γενικών ιατρών: i) ονομασίες διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων επίσημων τίτλων εκπαίδευσης: ii) ονομασίες επαγγελματικών τίτλων: ε) στο Παράρτημα Α προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен 'магистър' по 'Медицина' и професионална квалификация 'Магистър-лекар' Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)» «România Diplomă de licenţă de doctor medic Universităţi» στ) στο Παράρτημα Β, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Свидетелство за призната специалност Медицински университет, Висш медицински институт или «România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici» ζ) Το Παράρτημα Γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο: Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΊΑ Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie България Анестезиология и интензивно лечение Česká republika Anesteziologie a resuscitace Danmark Anæstesiologi Deutschland Anästhesiologie Eesti Anestesioloogia Ελλάς Αναισθησιολογία España Anestesiología y Reanimación France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Ireland Anaesthesia Italia Anestesia e rianimazione Κύπρος Αναισθησιολογία Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Lietuva Anesteziologija reanimatologija Luxembourg Anesthésie-réanimation Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Malta Anesteżija u Kura Intensiva Nederland Anesthesiologie Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Polska Anestezjologia i intensywna terapia Portugal Anestesiologia România Anestezie şi terapie intensivă Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård Sverige Anestesi och intensivvård United Kingdom Anaesthetics Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Belgique/België/Belgien Chirurgie/Heelkunde България Хирургия Česká republika Chirurgie Danmark Kirurgi eller kirurgiske sygdomme Deutschland (Allgemeine) Chirurgie Eesti Üldkirurgia Ελλάς Χειρoυργική España Cirugía general y del aparato digestivo France Chirurgie générale Ireland General surgery Italia Chirurgia generale Κύπρος Γενική Χειρουργική Latvija Ķirurģija Lietuva Chirurgija Luxembourg Chirurgie générale Magyarország Sebészet Malta Kirurġija Ġenerali Nederland Heelkunde Österreich Chirurgie Polska Chirurgia ogólna Portugal Cirurgia geral România Chirurgie generală Slovenija Splošna kirurgija Slovensko Chirurgia Suomi/Finland Yleiskirurgia/Allmän kirurgi Sverige Kirurgi United Kingdom General surgery Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Belgique/België/Belgien Neurochirurgie България Неврохирургия Česká republika Neurochirurgie Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Deutschland Neurochirurgie Eesti Neurokirurgia Ελλάς Νευρoχειρoυργική España Neurocirugía France Neurochirurgie Ireland Neurosurgery Italia Neurochirurgia Κύπρος Νευροχειρουργική Latvija Neiroķirurģija Lietuva Neurochirurgija Luxembourg Neurochirurgie Magyarország Idegsebészet Malta Newrokirurġija Nederland Neurochirurgie Österreich Neurochirurgie Polska Neurochirurgia Portugal Neurocirurgia România Neurochirurgie Slovenija Nevrokirurgija Slovensko Neurochirurgia Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Sverige Neurokirurgi United Kingdom Neurosurgery Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde България Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина Česká republika Gynekologie a porodnictví Danmark Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe Eesti Sünnitusabi ja günekoloogia Ελλάς Μαιευτική-Γυναικoλoγία España Obstetricia y ginecología France Gynécologie — obstétrique Ireland Obstetrics and gynaecology Italia Ginecologia e ostetricia Κύπρος Μαιευτική — Γυναικολογία Latvija Ginekoloģija un dzemdniecība Lietuva Akušerija ginekologija Luxembourg Gynécologie — obstétrique Magyarország Szülészet-nőgyógyászat Malta Ostetriċja u Ġinekoloġija Nederland Verloskunde en gynaecologie Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe Polska Położnictwo i ginekologia Portugal Ginecologia e obstetricia România Obstetrică-ginecologie Slovenija Ginekologija in porodništvo Slovensko Gynekológia a pôrodníctvo Suomi/Finland Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar Sverige Obstetrik och gynekologi United Kingdom Obstetrics and gynaecology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde България Вътрешни болести Česká republika Vnitřní lékařství Danmark Intern medicin Deutschland Innere Medizin Eesti Sisehaigused Ελλάς Παθoλoγία España Medicina interna France Médecine interne Ireland General medicine Italia Medicina interna Κύπρος Παθoλoγία Latvija Internā medicīna Lietuva Vidaus ligos Luxembourg Médecine interne Magyarország Belgyógyászat Malta Mediċina Interna Nederland Interne geneeskunde Österreich Innere Medizin Polska Choroby wewnętrzne Portugal Medicina interna România Medicină internă Slovenija Interna medicina Slovensko Vnútorné lekárstvo Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin Sverige Internmedicin United Kingdom General (internal) medicine Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Ophtalmologie/Oftalmologie България Очни болести Česká republika Oftalmologie Danmark Oftalmologi eller øjensygdomme Deutschland Augenheilkunde Eesti Oftalmoloogia Ελλάς Οφθαλμoλoγία España Oftalmología France Ophtalmologie Ireland Opthalmic surgery Italia Oftalmologia Κύπρος Οφθαλμολογία Latvija Oftalmoloģija Lietuva Oftalmologija Luxembourg Ophtalmologie Magyarország Szemészet Malta Oftalmoloġija Nederland Oogheelkunde Österreich Augenheilkunde und Optometrie Polska Okulistyka Portugal Oftalmologia România Oftalmologie Slovenija Oftalmologija Slovensko Oftalmológia Suomi/Finland Silmätaudit/Ögonsjukdomar Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi) United Kingdom Ophthalmology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie България Ушно-носно-гърлени болести Česká republika Otorinolaryngologie Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Eesti Otorinolarüngoloogia Ελλάς Ωτoρινoλαρυγγoλoγία España Otorrinolaringología France Oto-rhino-laryngologie Ireland Otolaryngology Italia Otorinolaringoiatria Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Latvija Otolaringoloģija Lietuva Otorinolaringologija Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Malta Otorinolaringoloġija Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Polska Otorynolaryngologia Portugal Otorrinolaringologia România Otorinolaringologie Slovenija Otorinolaringologija Slovensko Otorinolaryngológia Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) United Kingdom Otolaryngology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Belgique/België/Belgien Pédiatrie/Pediatrie България Детски болести Česká republika Dětské lékařství Danmark Pædiatri eller sygdomme hos børn Deutschland Kinder und Jugendmedizin Eesti Pediaatria Ελλάς Παιδιατρική España Pediatría y sus áreas específicas France Pédiatrie Ireland Paediatrics Italia Pédiatria Κύπρος Παιδιατρική Latvija Pediatrija Lietuva Vaikų ligos Luxembourg Pédiatrie Magyarország Csecsemő- és gyermekgyógyászat Malta Pedjatrija Nederland Kindergeneeskunde Österreich Kinder — und Jugendheilkunde Polska Pediatria Portugal Pediatria România Pediatrie Slovenija Pediatrija Slovensko Pediatria Suomi/Finland Lastentaudit/Barnsjukdomar Sverige Barn- och ungdomsmedicin United Kingdom Paediatrics Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ — ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Pneumologie България Пневмология и фтизиатрия Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Danmark Medicinske lungesygdomme Deutschland Pneumologie Eesti Pulmonoloogia Ελλάς Φυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία España Neumología France Pneumologie Ireland Respiratory medicine Italia Malattie dell'apparato respiratorio Κύπρος Πνευμονολογία — Φυματιολογία Latvija Ftiziopneimonoloģija Lietuva Pulmonologija Luxembourg Pneumologie Magyarország Tüdőgyógyászat Malta Mediċina Respiratorja Nederland Longziekten en tuberculose Österreich Lungenkrankheiten Polska Choroby płuc Portugal Pneumologia România Pneumologie Slovenija Pnevmologija Slovensko Pneumológia a ftizeológia Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) United Kingdom Respiratory medicine Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Urologie България Урология Česká republika Urologie Danmark Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme Deutschland Urologie Eesti Uroloogia Ελλάς Ουρoλoγία España Urología France Urologie Ireland Urology Italia Urologia Κύπρος Ουρολογία Latvija Uroloģija Lietuva Urologija Luxembourg Urologie Magyarország Urológia Malta Uroloġija Nederland Urologie Österreich Urologie Polska Urologia Portugal Urologia România Urologie Slovenija Urologija Slovensko Urológia Suomi/Finland Urologia/Urologi Sverige Urologi United Kingdom Urology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde България Ортопедия и травматология Česká republika Ortopedie Danmark Ortopædisk kirurgi Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie) Eesti Ortopeedia Ελλάς Ορθoπεδική España Cirugía ortopédica y traumatología France Chirurgie orthopédique et traumatologie Ireland Trauma and orthopaedic surgery Italia Ortopedia e traumatologia Κύπρος Ορθοπεδική Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Lietuva Ortopedija traumatologija Luxembourg Orthopédie Magyarország Ortopédia Malta Kirurġija Ortopedika Nederland Orthopedie Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Portugal Ortopedia România Ortopedie şi traumatologie Slovenija Ortopedska kirurgija Slovensko Ortopédia Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi Sverige Ortopedi United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Belgique/België/Belgien Anatomie pathologique/Pathologische anatomie България Обща и клинична патология Česká republika Patologická anatomie Danmark Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser Deutschland Pathologie Eesti Patoloogia Ελλάς Παθoλoγική Ανατoμική España Anatomía patológica France Anatomie et cytologie pathologiques Ireland Histopathology Italia Anatomia patologica Κύπρος Παθολογοανατομία — Ιστολογία Latvija Patoloģija Lietuva Patologija Luxembourg Anatomie pathologique Magyarország Patológia Malta Istopatoloġija Nederland Pathologie Österreich Pathologie Polska Patomorfologia Portugal Anatomia patologica România Anatomie patologică Slovenija Anatomska patologija in citopatologija Slovensko Patologická anatómia Suomi/Finland Patologia/Patologi Sverige Klinisk patologi United Kingdom Histopathology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Neurologie България Нервни болести Česká republika Neurologie Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Deutschland Neurologie Eesti Neuroloogia Ελλάς Νευρoλoγία España Neurología France Neurologie Ireland Neurology Italia Neurologia Κύπρος Νευρολογία Latvija Neiroloģija Lietuva Neurologija Luxembourg Neurologie Magyarország Neurológia Malta Newroloġija Nederland Neurologie Österreich Neurologie Polska Neurologia Portugal Neurologia România Neurologie Slovenija Nevrologija Slovensko Neurológia Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Sverige Neurologi United Kingdom Neurology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Belgique/België/Belgien Psychiatrie България Психиатрия Česká republika Psychiatrie Danmark Psykiatri Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie Eesti Psühhiaatria Ελλάς Ψυχιατρική España Psiquiatría France Psychiatrie Ireland Psychiatry Italia Psichiatria Κύπρος Ψυχιατρική Latvija Psihiatrija Lietuva Psichiatrija Luxembourg Psychiatrie Magyarország Pszichiátria Malta Psikjatrija Nederland Psychiatrie Österreich Psychiatrie Polska Psychiatria Portugal Psiquiatria România Psihiatrie Slovenija Psihiatrija Slovensko Psychiatria Suomi/Finland Psykiatria/Psykiatri Sverige Psykiatri United Kingdom General psychiatry Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose България Образна диагностика Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse Deutschland (Diagnostische) Radiologie Eesti Radioloogia Ελλάς Ακτινoδιαγνωστική España Radiodiagnóstico France Radiodiagnostic et imagerie médicale Ireland Diagnostic radiology Italia Radiodiagnostica Κύπρος Ακτινολογία Latvija Diagnostiskā radioloģija Lietuva Radiologija Luxembourg Radiodiagnostic Magyarország Radiológia Malta Radjoloġija Nederland Radiologie Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Portugal Radiodiagnóstico România Radiologie-imagistică medicală Slovenija Radiologija Slovensko Rádiológia Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Sverige Medicinsk radiologi United Kingdom Clinical radiology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Belgique/België/Belgien Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie България Лъчелечение Česká republika Radiační onkologie Danmark Onkologi Deutschland Strahlentherapie Eesti Onkoloogia Ελλάς Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία España Oncología radioterápica France Oncologie radiothérapique Ireland Radiation oncology Italia Radioterapia Κύπρος Ακτινοθεραπευτική Latvija Terapeitiskā radioloģija Lietuva Onkologija radioterapija Luxembourg Radiothérapie Magyarország Sugárterápia Malta Onkoloġija u Radjoterapija Nederland Radiotherapie Österreich Strahlentherapie — Radioonkologie Polska Radioterapia onkologiczna Portugal Radioterapia România Radioterapie Slovenija Radioterapija in onkologija Slovensko Radiačná onkológia Suomi/Finland Syöpätaudit/Cancersjukdomar Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi) United Kingdom Clinical oncology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Biologie clinique/Klinische biologie България Клинична лаборатория Česká republika Danmark Deutschland Eesti Laborimeditsiin Ελλάς España Análisis clínicos France Biologie médicale Ireland Italia Patologia clinica Κύπρος Latvija Lietuva Laboratorinė medicina Luxembourg Biologie clinique Magyarország Orvosi laboratóriumi diagnosztika Malta Nederland Österreich Medizinische Biologie Polska Diagnostyka laboratoryjna Portugal Patologia clínica România Medicină de laborator Slovenija Slovensko Laboratórna medicína Suomi/Finland Sverige United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Клинична хематология Česká republika Danmark Klinisk blodtypeserologi Deutschland Eesti Ελλάς España France Hématologie Ireland Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Hématologie biologique Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal Hematologia clínica România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ — ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Микробиология Česká republika Lékařská mikrobiologie Danmark Klinisk mikrobiologi Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie Eesti 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 2. Μικρoβιoλoγία España Microbiología y parasitología France Ireland Microbiology Italia Microbiologia e virologia Κύπρος Μικροβιολογία Latvija Mikrobioloģija Lietuva Luxembourg Microbiologie Magyarország Orvosi mikrobiológia Malta Mikrobijoloġija Nederland Medische microbiologie Österreich Hygiene und Mikrobiologie Polska Mikrobiologia lekarska Portugal România Slovenija Klinična mikrobiologija Slovensko Klinická mikrobiológia Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi Sverige Klinisk bakteriologi United Kingdom Medical microbiology and virology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Belgique/België/Belgien България Биохимия Česká republika Klinická biochemie Danmark Klinisk biokemi Deutschland Laboratoriumsmedizin Eesti Ελλάς España Bioquímica clínica France Ireland Chemical pathology Italia Biochimica clinica Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Chimie biologique Magyarország Malta Patoloġija Kimika Nederland Klinische chemie Österreich Medizinische und Chemische Labordiagnostik Polska Portugal România Slovenija Medicinska biokemija Slovensko Klinická biochémia Suomi/Finland Kliininen kemia/Klinisk kemi Sverige Klinisk kemi United Kingdom Chemical pathology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Клинична имунология Česká republika Alergologie a klinická imunologie Danmark Klinisk immunologi Deutschland Eesti Ελλάς España Inmunología France Ireland Immunology (clinical and laboratory) Italia Κύπρος Ανοσολογία Latvija Imunoloģija Lietuva Luxembourg Immunologie Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Malta Immunoloġija Nederland Österreich Immunologie Polska Immunologia kliniczna Portugal România Slovenija Slovensko Klinická imunológia a alergológia Suomi/Finland Sverige Klinisk immunologi United Kingdom Immunology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde България Пластично-възстановителна хирургия Česká republika Plastická chirurgie Danmark Plastikkirurgi Deutschland Plastische (und Ästhetische) Chirurgie Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική España Cirugía plástica, estética y reparadora France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Κύπρος Πλαστική Χειρουργική Latvija Plastiskā ķirurģija Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Luxembourg Chirurgie plastique Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Malta Kirurġija Plastika Nederland Plastische chirurgie Österreich Plastische Chirurgie Polska Chirurgia plastyczna Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva România Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Slovensko Plastická chirurgia Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi Sverige Plastikkirurgi United Kingdom Plastic surgery Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ Belgique/België/Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax България Гръдна хирургия Česká republika Kardiochirurgie Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme Deutschland Thoraxchirurgie Eesti Torakaalkirurgia Ελλάς Χειρoυργική Θώρακoς España Cirugía torácica France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire Ireland Thoracic surgery Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia Κύπρος Χειρουργική Θώρακος Latvija Torakālā ķirurģija Lietuva Krūtinės chirurgija Luxembourg Chirurgie thoracique Magyarország Mellkassebészet Malta Kirurġija Kardjo-Toraċika Nederland Cardio-thoracale chirurgie Österreich Polska Chirurgia klatki piersiowej Portugal Cirurgia cardiotorácica România Chirurgie toracică Slovenija Torakalna kirurgija Slovensko Hrudníková chirurgia Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi Sverige Thoraxkirurgi United Kingdom Cardo-thoracic surgery Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Belgique/België/Belgien България Детска хирургия Česká republika Dětská chirurgie Danmark Deutschland Kinderchirurgie Eesti Lastekirurgia Ελλάς Χειρoυργική Παίδων España Cirugía pediátrica France Chirurgie infantile Ireland Paediatric surgery Italia Chirurgia pediatrica Κύπρος Χειρουργική Παίδων Latvija Bērnu ķirurģija Lietuva Vaikų chirurgija Luxembourg Chirurgie pédiatrique Magyarország Gyermeksebészet Malta Kirurgija Pedjatrika Nederland Österreich Kinderchirurgie Polska Chirurgia dziecięca Portugal Cirurgia pediátrica România Chirurgie pediatrică Slovenija Slovensko Detská chirurgia Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Sverige Barn- och ungdomskirurgi United Kingdom Paediatric surgery Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Belgique/België/Belgien Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde България Съдова хирургия Česká republika Cévní chirurgie Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme Deutschland Gefäβchirurgie Eesti Kardiovaskulaarkirurgia Ελλάς Αγγειoχειρoυργική España Angiología y cirugía vascular France Chirurgie vasculaire Ireland Italia Chirurgia vascolare Κύπρος Χειρουργική Αγγείων Latvija Asinsvadu ķirurģija Lietuva Kraujagyslių chirurgija Luxembourg Chirurgie vasculaire Magyarország Érsebészet Malta Kirurġija Vaskolari Nederland Österreich Polska Chirurgia naczyniowa Portugal Cirurgia vascular România Chirurgie vasculară Slovenija Kardiovaskularna kirurgija Slovensko Cievna chirurgia Suomi/Finland Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi Sverige United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Cardiologie България Кардиология Česká republika Kardiologie Danmark Kardiologi Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Eesti Kardioloogia Ελλάς Καρδιoλoγία España Cardiología France Pathologie cardio-vasculaire Ireland Cardiology Italia Cardiologia Κύπρος Καρδιολογία Latvija Kardioloģija Lietuva Kardiologija Luxembourg Cardiologie et angiologie Magyarország Kardiológia Malta Kardjoloġija Nederland Cardiologie Österreich Polska Kardiologia Portugal Cardiologia România Cardiologie Slovenija Slovensko Kardiológia Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Sverige Kardiologi United Kingdom Cardiology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Gastro-entérologie/gastroenterologie България Гастроентерология Česká republika Gastroenterologie Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie Eesti Gastroenteroloogia Ελλάς Γαστρεντερoλoγία España Aparato digestivo France Gastro-entérologie et hépatologie Ireland Gastro-enterology Italia Gastroenterologia Κύπρος Γαστρεντερολογία Latvija Gastroenteroloģija Lietuva Gastroenterologija Luxembourg Gastro-entérologie Magyarország Gasztroenterológia Malta Gastroenteroloġija Nederland Leer van maag-darm-leverziekten Österreich Polska Gastroenterologia Portugal Gastrenterologia România Gastroenterologie Slovenija Gastroenterologija Slovensko Gastroenterológia Suomi/Finland Gastroenterologia/Gastroenterologi Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi United Kingdom Gastro-enterology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Rhumathologie/reumatologie България Ревматология Česká republika Revmatologie Danmark Reumatologi Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Eesti Reumatoloogia Ελλάς Ρευματoλoγία España Reumatología France Rhumathologie Ireland Rheumatology Italia Reumatologia Κύπρος Ρευματολογία Latvija Reimatoloģija Lietuva Reumatologija Luxembourg Rhumathologie Magyarország Reumatológia Malta Rewmatoloġija Nederland Reumatologie Österreich Polska Reumatologia Portugal Reumatologia România Reumatologie Slovenija Slovensko Reumatológia Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Sverige Reumatologi United Kingdom Rheumatology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Трансфузионна хематология Česká republika Hematologie a transfúzní lékařství Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie Eesti Hematoloogia Ελλάς Αιματoλoγία España Hematología y hemoterapia France Ireland Haematology (clinical and laboratory) Italia Ematologia Κύπρος Αιματολογία Latvija Hematoloģija Lietuva Hematologija Luxembourg Hématologie Magyarország Haematológia Malta Ematoloġija Nederland Österreich Polska Hematologia Portugal Imuno-hemoterapia România Hematologie Slovenija Slovensko Hematológia a transfúziológia Suomi/Finland Kliininen hematologia/Klinisk hematologi Sverige Hematologi United Kingdom Haematology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Ендокринология и болести на обмяната Česká republika Endokrinologie Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Eesti Endokrinoloogia Ελλάς Ενδoκρινoλoγία España Endocrinología y nutrición France Endocrinologie, maladies métaboliques Ireland Endocrinology and diabetes mellitus Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Κύπρος Ενδοκρινολογία Latvija Endokrinoloģija Lietuva Endokrinologija Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Magyarország Endokrinológia Malta Endokrinoloġija u Dijabete Nederland Österreich Polska Endokrynologia Portugal Endocrinologia România Endocrinologie Slovenija Slovensko Endokrinológia Suomi/Finland Endokrinologia/endokrinologi Sverige Endokrina sjukdomar United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie България Физикална и рехабилитационна медицина Česká republika Rehabilitační a fyzikální medicína Danmark Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin Eesti Taastusravi ja füsiaatria Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση España Medicina física y rehabilitación France Rééducation et réadaptation fonctionnelles Ireland Italia Medicina fisica e riabilitazione Κύπρος Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση Latvija Rehabilitoloģija Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles Magyarország Fizioterápia Malta Nederland Revalidatiegeneeskunde Österreich Physikalische Medizin Polska Rehabilitacja medyczna Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação România Recuperare, medicină fizică şi balneologie Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina Slovensko Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Suomi/Finland Fysiatria/fysiatri Sverige Rehabiliteringsmedicin United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España Estomatología France Stomatologie Ireland Italia Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994) Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Stomatologie Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal Estomatologia România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ — ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie България Česká republika Danmark Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Eesti Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική España France Neuropsychiatrie Ireland Italia Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999) Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική Latvija Lietuva Luxembourg Neuropsychiatrie Magyarország Malta Nederland Zenuw — en zielsziekten Österreich Neurologie und Psychiatrie Polska Portugal România Slovenija Slovensko Neuropsychiatria Suomi/Finland Sverige United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie България Кожни и венерически болести Česká republika Dermatovenerologie Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme Deutschland Haut — und Geschlechtskrankheiten Eesti Dermatoveneroloogia Ελλάς Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία España Dermatología médico-quirúrgica y venereología France Dermatologie et vénéréologie Ireland Italia Dermatologia e venerologia Κύπρος Δερματολογία — Αφροδισιολογία Latvija Dermatoloģija un veneroloģija Lietuva Dermatovenerologija Luxembourg Dermato-vénéréologie Magyarország Bőrgyógyászat Malta Dermato-venerejoloġija Nederland Dermatologie en venerologie Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten Polska Dermatologia i wenerologia Portugal Dermatovenereologia România Dermatovenerologie Slovenija Dermatovenerologija Slovensko Dermatovenerológia Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi Sverige Hud- och könssjukdomar United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Ireland Dermatology Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Dermatoloġija Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Dermatology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Ireland Genito-urinary-medicine Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Mediċina Uro-ġenetali Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Genito-urinary medicine Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Радиобиология Česká republika Danmark Deutschland Radiologie Eesti Ελλάς Ακτινoλoγία — Ραδιoλoγία España Electrorradiología France Electro-radiologie Ireland Radiology Italia Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993) Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Électroradiologie Magyarország Radiológia Malta Nederland Radiologie Österreich Radiologie Polska Portugal Radiologia România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΤΡΟΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Ireland Tropical medicine Italia Medicina tropicale Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Trópusi betegségek Malta Nederland Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene Polska Medycyna transportu Portugal Medicina tropical România Slovenija Slovensko Tropická medicína Suomi/Finland Sverige United Kingdom Tropical medicine Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Belgique/België/Belgien Psychiatrie infanto-junvénile/Kinder en Jeugdpsychiatrie България Детска психиатрия Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie Danmark Børne- og ungdomspsykiatri Deutschland Kinder — und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie Eesti Ελλάς Παιδoψυχιατρική España France Pédo-psychiatrie Ireland Child and adolescent psychiatry Italia Neuropsichiatria infantile Κύπρος Παιδοψυχιατρική Latvija Bērnu psihiatrija Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija Luxembourg Psychiatrie infantile Magyarország Gyermek- és ifjúságpszichiátria Malta Nederland Österreich Polska Psychiatria dzieci i młodzieży Portugal Pedopsiquiatria România Psihiatrie pediatrică Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija Slovensko Detská psychiatria Suomi/Finland Lastenpsykiatria/barnpsykiatri Sverige Barn- och ungdomspsykiatri United Kingdom Child and adolescent psychiatry Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ Belgique/België/Belgien България Гериатрична медицина Česká republika Geriatrie Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Deutschland Eesti Ελλάς España Geriatría France Ireland Geriatric medicine Italia Geriatria Κύπρος Γηριατρική Latvija Lietuva Geriatrija Luxembourg Gériatrie Magyarország Geriátria Malta Ġerjatrija Nederland Klinische geriatrie Österreich Polska Geriatria Portugal România Geriatrie şi gerontologie Slovenija Slovensko Geriatria Suomi/Finland Geriatria/geriatri Sverige Geriatrik United Kingdom Geriatrics Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Нефрология Česká republika Nefrologie Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie Eesti Nefroloogia Ελλάς Νεφρoλoγία España Nefrología France Néphrologie Ireland Nephrology Italia Nefrologia Κύπρος Νεφρολογία Latvija Nefroloģija Lietuva Nefrologija Luxembourg Néphrologie Magyarország Nefrológia Malta Nefroloġija Nederland Österreich Polska Nefrologia Portugal Nefrologia România Nefrologie Slovenija Nefrologija Slovensko Nefrológia Suomi/Finland Nefrologia/nefrologi Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi) United Kingdom Renal medicine Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΙ Belgique/België/Belgien България Инфекциозни болести Česká republika Infekční lékařství Danmark Infektionsmedicin Deutschland Eesti Infektsioonhaigused Ελλάς España France Ireland Infectious diseases Italia Malattie infettive Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα Latvija Infektoloģija Lietuva Infektologija Luxembourg Maladies contagieuses Magyarország Infektológia Malta Mard Infettiv Nederland Österreich Polska Choroby zakaźne Portugal Infecciologia România Boli infecţioase Slovenija Infektologija Slovensko Infektológia Suomi/Finland Infektiosairaudet/infektionssjukdomar Sverige Infektionssjukdomar United Kingdom Infectious diseases Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Belgique/België/Belgien България Социална медицина и здравен мениджмънт Česká republika Hygiena a epidemiologie Danmark Samfundsmedicin Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen Eesti Ελλάς Κοινωνική Ιατρική España Medicina preventiva y salud pública France Santé publique et médecine sociale Ireland Public health medicine Italia Igiene e medicina preventiva Κύπρος Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική Latvija Lietuva Luxembourg Santé publique Magyarország Megelőző orvostan és népegészségtan Malta Saħħa Pubblika Nederland Maatschappij en gezondheid Österreich Sozialmedizin Polska Zdrowie publiczne, epidemiologia Portugal Saúde pública România Sănătate publică şi management Slovenija Javno zdravje Slovensko Verejné zdravotníctvo Suomi/Finland Terveydenhuolto/hälsovård Sverige Socialmedicin United Kingdom Public health medicine Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Клинична фармакология и терапия Česká republika Klinická farmakologie Danmark Klinisk farmakologi Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Eesti Ελλάς España Farmacología clínica France Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Italia Farmacologia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Klinikai farmakológia Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Nederland Österreich Pharmakologie und Toxikologie Polska Farmakologia kliniczna Portugal România Farmacologie clinică Slovenija Slovensko Klinická farmakológia Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling Sverige Klinisk farmakologi United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Belgique/België/Belgien Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde България Трудова медицина Česká republika Pracovní lékařství Danmark Arbejdsmedicin Deutschland Arbeitsmedizin Eesti Ελλάς Iατρική της Εργασίας España Medicina del trabajo France Médecine du travail Ireland Occupational medicine Italia Medicina del lavoro Κύπρος Ιατρική της Εργασίας Latvija Arodslimības Lietuva Darbo medicina Luxembourg Médecine du travail Magyarország Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) Malta Mediċina Okkupazzjonali Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin Polska Medycyna pracy Portugal Medicina do trabalho România Medicina muncii Slovenija Medicina dela, prometa in športa Slovensko Pracovné lekárstvo Suomi/Finland Työterveyshuolto/företagshälsovård Sverige Yrkes- och miljömedicin United Kingdom Occupational medicine Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Клинична алергология Česká republika Alergologie a klinická imunologie Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme Deutschland Eesti Ελλάς Αλλεργιoλoγία España Alergología France Ireland Italia Allergologia ed immunologia clinica Κύπρος Αλλεργιολογία Latvija Alergoloģija Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija Luxembourg Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Malta Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Österreich Polska Alergologia Portugal Imuno-alergologia România Alergologie şi imunologie clinică Slovenija Slovensko Klinická imunológia a alergológia Suomi/Finland Sverige Allergisjukdomar United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen България Česká republika Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme Deutschland Visceralchirurgie Eesti Ελλάς España Cirugía del aparato digestivo France Chirurgie viscérale et digestive Ireland Italia Chirurgia dell'aparato digestivo Κύπρος Latvija Lietuva Abdominalinė chirurgija Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Abdominalna kirurgija Slovensko Gastroenterologická chirurgia Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi Sverige United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde България Нуклеарна медицина Česká republika Nukleární medicína Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Deutschland Nuklearmedizin Eesti Ελλάς Πυρηνική Iατρική España Medicina nuclear France Médecine nucléaire Ireland Italia Medicina nucleare Κύπρος Πυρηνική Ιατρική Latvija Lietuva Luxembourg Médecine nucléaire Magyarország Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) Malta Mediċina Nukleari Nederland Nucleaire geneeskunde Österreich Nuklearmedizin Polska Medycyna nuklearna Portugal Medicina nuclear România Medicină nucleară Slovenija Nuklearna medicina Slovensko Nukleárna medicína Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sverige Nukleärmedicin United Kingdom Nuclear medicine Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Belgique/België/Belgien България Спешна медицина Česká republika Traumatologie Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Ireland Emergency medicine Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Traumatológia Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza Nederland Österreich Polska Medycyna ratunkowa Portugal România Medicină de urgenţă Slovenija Slovensko Úrazová chirurgia/urgentná medicina Suomi/Finland Sverige United Kingdom Accident and emergency medicine Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Klinisk neurofysiologi Deutschland Eesti Ελλάς España Neurofisiología clínica France Ireland Clinical neurophysiology Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Newrofiżjoloġija Klinika Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi Sverige Klinisk neurofysiologi United Kingdom Clinical neurophysiology Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ) Belgique/België/Belgien България Лицево-челюстна хирургия Česká republika Maxilofaciální chirurgie Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España Cirugía oral y maxilofacial France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Ireland Italia Chirurgia maxillo-facciale Κύπρος Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale Magyarország Szájsebészet Malta Nederland Österreich Mund — Kiefer — und Gesichtschirurgie Polska Chirurgia szczękowo-twarzowa Portugal Cirurgia maxilo-facial România Slovenija Maksilofacialna kirurgija Slovensko Maxilofaciálna chirurgia Suomi/Finland Sverige United Kingdom Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο ΟΔΟΝΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ) Belgique/België/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie България Česká republika Danmark Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Eesti Ελλάς España France Ireland Oral and maxillo-facial surgery Italia Κύπρος Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική Latvija Lietuva Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi Sverige United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery» 2.   Nοσηλευτές 31977 L 0452: Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1977, περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων νοσοκόμου υπευθύνου για γενική περίθαλψη και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 176, 15.7.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: — 11979 H: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 17), — 31981 L 1057: Οδηγία 81/1057/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.12.1981 (EE L 385, 31.12.1981, σ. 25), — 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23), — 31989 L 0594: Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30.10.1989 (EE L 341, 23.11.1989, σ. 19), — 31989 L 0595: Οδηγία 89/595/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10.10.1989 (EE L 341, 23.11.1989, σ. 30), — 31990 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4.12.1990 (EE L 353, 17.12.1990, σ. 73), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32001 L 0019: Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.5.2001 (ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 52005 XC 0127(05): Ανακοίνωση — Κοινοποίηση των φορέων απονομής τίτλων νοσηλευτών υπευθύνων για γενική περίθαλψη και τίτλων μαιών της 27.1.2005 (ΕΕ C 22, 27.1.2005, σ. 18), — 52005 XC 0521(04): Κοινοποίηση του επαγγελματικού τίτλου νοσηλευτών υπευθύνων για γενική περίθαλψη της 21.5.2005 (ΕΕ C 123 της 21.5.2005, σ. 6). α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 2 προστίθενται τα εξής: β) Μετά από το άρθρο 4γ, παρεμβάλλονται τα εξής άρθρα: — δίπλωμα νοσηλευτή (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση από şcoală postliceală — πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. γ) στο Παράρτημα, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен 'Бакалавър' с професионална квалификация 'Медицинска сестра' Университет» 1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată 1. Universităţi 2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată 2. Universităţi» 3.   Οδοντίατροι α) 31978 L 0686: Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 233, 24.8.1978, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από: — 11979 H: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 17), — 31981 L 1057: Οδηγία 81/1057/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.12.1981 (EE L 385, 31.12.1981, σ. 25), — 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23), — 31989 L 0594: Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30.10.1989 (EE L 341, 23.11.1989, σ. 19), — 31990 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.12.1981 (EE L 353, 17.12.1990, σ. 73), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32001 L 0019: Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.5.2001 (ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 52005 XC 0127(04): Ανακοίνωση — Κοινοποίηση τίτλων εκπαίδευσης στην ειδική οδοντιατρική 27.1.2005 (ΕΕ C 22, 27.1.2005, σ. 17) — 52005 XC 0521(02): Κοινοποίηση των τίτλων οδοντιατρικής και των τίτλων οδοντιατρικής ειδικότητας 21.5.2005 (ΕΕ C 123, 21.5.2005, σ. 4), i) Στο άρθρο 1, προστίθενται τα εξής: «— για τη Βουλγαρία: — στη Ρουμανία: ii) Στο άρθρο 8, παράγραφος 1 οι λέξεις «των άρθρων 2, 4, 7, 19, 19α, 19β, 19γ και 19δ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 2, 4, 7, 19, 19α, 19β, 19γ, 19δ και 19ε». iii) Στο άρθρο 17, οι λέξεις «τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στα άρθρα 19, 19α, 19β, 19γ και 19δ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στα άρθρα 19, 19α, 19β, 19γ, 19δ και 19ε». iv) Μετά από το άρθρο 19δ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: v) Στο Παράρτημα Α προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен 'Магистър' по 'Дентална медицина' с професионална квалификация 'Магистър-лекар по дентална медицина' Факултет по дентална медицина към Медицински университет» «România Diplomă de licenţă de medic dentist Universităţi» vi) Στο Παράρτημα Β, 1. Ορθοδοντική, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Свидетелство за призната специалност по 'Ортодонтия' Факултет по дентална медицина към Медицински университет» «România» vii) Στο Παράρτημα Β, 2. Στοματική χειρουργική, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Свидетелство за призната специалност по 'Орална хирургия' Факултет по дентална медицина към Медицински университет» «România» β) 31978 L 0687: Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του οδοντιάτρου (ΕΕ αριθ. L 233, 24.8.1978, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32001 L 0019: Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.5.2001 (ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 οι λέξεις «των άρθρων 19, 19α, 19β, 19γ και 19δ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 19, 19α, 19β, 19γ, 19δ και 19ε». 4.   Κτηνιατρική 31978 L 1026: Οδηγία 78/1026/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1978, περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρου και περί των μέτρων για διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ αριθ. L 362, 23.12.1978, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: — 11979 H: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 17), — 31981 L 1057: Οδηγία 81/1057/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.12.1981 (EE L 385, 31.12.1981, σ. 25), — 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23), — 31989 L 0594: Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30.10.1989 (EE L 341, 23.11.1989, σ. 19), — 31990 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.12.1981 (EE L 353, 17.12.1990, σ. 73), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32001 L 0019: Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.5.2001 (ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). Στο Παράρτημα, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: 1. Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина 2. Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина» και μεταξύ των καταχωρίσεων για την Πορτογαλία και τη Σλοβενία: «România Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar Universităţi» 5.   Μαίες 31980 L 0154: Οδηγία 80/154/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 1980, περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας και περί των μέτρων για διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ αριθ. L 33, 11.2.1980, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: — 31980 L 1273: Οδηγία 80/1273/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22.12.1980 (EE L 375, 31.12.1980, σ. 74), — 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23), — 31989 L 0594: Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30.10.1989 (EE L 341, 23.11.1989, σ. 19), — 31990 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.12.1981 (EE L 353, 17.12.1990, σ. 73), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32001 L 0019: Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.5.2001 (ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 52005 XC 0127(05): Ανακοίνωση — Κοινοποίηση των φορέων απονομής τίτλων νοσηλευτών υπευθύνων για γενική περίθαλψη και τίτλων μαιών της 27.1.2005 (ΕΕ C 22, 27.1.2005, σ. 18), α) Στο άρθρο 1, προστίθενται τα εξής: — 'Акушерка', — 'Moaşă'.» β) Μετά από το άρθρο 5γ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: γ) Στο Παράρτημα, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен 'Бакалавър' с професионална квалификация 'Акушерка' Университет» «România Diplomă de licenţă de moaşă Universităţi» 6.   Φαρμακευτική 31985 L 0433: Οδηγία 85/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1985, για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακευτικής και για τη λήψη μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης για ορισμένες δραστηριότητες του φαρμακευτικού τομέα (ΕΕ αριθ. L 253, 24.9.1985, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε από: — 31985 L 0584: Οδηγία 85/584/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20.12.1985 (EE L 372, 31.12.1985, σ. 42), — 31990 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.12.1981 (EE L 353, 17.12.1990, σ. 73), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32001 L 0019: Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.5.2001 (ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). Στο Παράρτημα, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен 'Магистър' по 'Фармация' с професионална квалификация 'Магистър-фармацевт' Фармацевтичен факултет към Медицински университет» και μεταξύ των καταχωρίσεων για την Πορτογαλία και τη Σλοβενία: «România Diplomă de licenţă de farmacist Universităţi» IV.   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 31985 L 0384: Οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1985, για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και για τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 223, 21.8.1985, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε από: — 31985 L 0614: Οδηγία 85/614/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20.12.1985 (EE L 376, 31.12.1985, σ. 1), — 31986 L 0017: Οδηγία 86/17/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27.1.1986 (EE L 27, 1.2.1986, σ. 71), — 31990 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.12.1981 (EE L 353, 17.12.1990, σ. 73), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32001 L 0019: Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.5.2001 (ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). α) Στο άρθρο 11, προστίθενται τα εξής: — 1953-1966 Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι), Arhitect (Αρχιτέκτονας), — 1967-1974 Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1975-1977 Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1978-1991 Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Συστηματοποίησης), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και συστηματοποίηση), — 1992-1993 Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και πολεοδομία), — 1994-1997 Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1998-1999 Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής ), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — Από το 2000 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας 'Ion Mincu' — Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδκότητα αρχιτεκτονική), — 1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1994-1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1998-1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — Από το 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1993 Universitatea Tehnică 'Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο 'Gh. Asachi' Iaşi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1994-1999 Universitatea Tehnică 'Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο 'Gh.Asachi' Iaşi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 2000-2003 Universitatea Tehnică 'Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο 'Gh.Asachi' Iaşi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — Από το 2004 Universitatea Tehnică 'Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο 'Gh. Asachi' Iaşi, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1993-1995 Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Timişoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική και πολεοδομία, ειδικότητα γενική αρχιτεκτονική), — 1995-1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Πολυτεχνεί Timişoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1998-1999 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Πολυτεχνείο Timişoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική, — Από το 2000 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Πολυτεχνείο Timişoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Πανεπιστήμιο Oradea, Σχολή Περιβαλλοντικής Προστασίας), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — Από το 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — Από το 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Πανεπιστήμιο Spiru Haret Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική).» V.   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ 32005 L 0036: Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22). α) Μετά από το άρθρο 23, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: β) Μετά από το άρθρο 33, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: γ) Στο άρθρο 37 παράγραφος 1 οι λέξεις «… οι οποίοι χορηγούνται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία …» αντικαθίστανται από τις λέξεις «… οι οποίοι χορηγούνται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία». δ) Μετά από το άρθρο 43, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: ε) Στο παράρτημα ΙΙ «Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που μνημονεύονται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) εδάφιο ii)»: α) Στην επικεφαλίδα «3. Ναυτιλιακός τομέας, α) Ναυτιλία», μετά τις καταχωρίσεις για τις Κάτω Χώρες, παρεμβάλλονται τα εξής: — πηδαλιούχος II/ 4 ST CW ('timonier maritim')», β) Στην επικεφαλίδα «3. Ναυτιλιακός τομέας, α) Ναυτιλία», μετά τις λέξεις «που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση» και μετά τις καταχωρίσεις για τις Κάτω Χώρες, προστίθενται τα εξής: 1. πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, α) κατάλληλο πιστοποιητικό επάρκειας ναυτικού (ναυτικές σπουδές δευτεροβάθμιας σχολής)· ναυτική υπηρεσία 24 μηνών ως ναυτικός επί ποντοπόρων πλοίων, από τους οποίους τουλάχιστον 12 μήνες εντός της τελευταίας πενταετίας, παρακολούθηση εγκεκριμένων μαθημάτων για την προαγωγή του σε εκτελεστικό επίπεδο (7 ημέρες), β) ή, κατάλληλο πιστοποιητικό επάρκειας ναυτικού (ναυτικές σπουδές δευτεροβάθμιας σχολής) και πιστοποιητικό επάρκειας ραδιοτηλεγραφητή, τεχνικού χειριστή στην υπηρεσία κινητών επικοινωνιών για τη ναυτιλία· περίοδος ναυτικής υπηρεσίας 24 μηνών ως ναυτικός και ως ραδιοτηλεγραφητής, τεχνικός χειριστής στην υπηρεσία κινητών επικοινωνιών για τη ναυτιλία, ή ως χειριστής GMDSS-GOC· παρακολούθηση εγκεκριμένων μαθημάτων για την προαγωγή του σε εκτελεστικό επίπεδο (7 ημέρες)», στ) Στο παράρτημα V.1, σημείο 5.1.1 «Τίτλοι βασικής ιατρικής εκπαίδευσης» παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен 'магистър' по 'Медицина' и професионална квалификация 'Магистър-лекар' Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България) 1 Ιανουαρίου 2007» «România Diplomă de licenţă de doctor medic Universităţi 1 Ιανουαρίου 2007» ζ) Στο παράρτημα V.1, σημείο 5.1.2 «Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού» παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Свидетелство за призната специалност Медицински университет, Висш медицински институт или 1 Ιανουαρίου 2007» «România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici 1 Ιανουαρίου 2007» η) Στο παράρτημα V.1, το σημείο 5.1.3. «Ονομασίες εκπαιδεύσεων ειδικευμένων ιατρών» αντικαθίσταται ως εξής: Χώρα Αναισθησιολογία Γενική χειρουργική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie Chirurgie/Heelkunde България Анестезиология и интензивно лечение Хирургия Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale Ireland Anaesthesia Cirugía general Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali Nederland Anesthesiologie Heelkunde Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna Portugal Anestesiologia Cirurgia geral România Anestezie şi terapie intensivă Chirurgie generală Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Splošna kirurgija Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård Yleiskirurgia/Allmän kirurgi Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi United Kingdom Anaesthetics General surgery Χώρα Νευροχειρουργική Γυναικολογία — Μαιευτική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde България Неврохирургия Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia Ελλάς Νευρoχειρoυργική Μαιευτική-Γυvαικoλoγία España Neurocirugía Obstetricia y ginecología France Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική — Γυναικολογία Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia România Neurochirurgie Obstetrică-ginecologie Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Χώρα Γενική (Εσωτερική) ιατρική Οφθαλμολογία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie България Вътрешни болести Очни болести Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλμoλoγία España Medicina interna Oftalmología France Médecine interne Ophtalmologie Ireland General medicine Ophthalmic surgery Italia Medicina interna Oftalmologia Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλμολογία Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie Magyarország Belgyógyászat Szemészet Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka Portugal Medicina interna Oftalmologia România Medicină internă Oftalmologie Slovenija Interna medicina Oftalmologija Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin Silmätaudit/Ögonsjukdomar Sverige Internmedicine Ögonsjukdomar (oftalmologi) United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology Χώρα Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie Pédiatrie/Pediatrie България Ушно-носно-гърлени болести Детски болести Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Pædiatri eller sygdomme hos børn Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder — und Jugendheilkunde Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική España Otorrinolaringología PediatrÍa y sus áreas especÍfIcas France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Ireland Otolaryngology Paediatrics Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική Latvija Otolaringoloģija Pediatrija Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder — und Jugendheilkunde Polska Otorynolaryngologia Pediatria Portugal Otorrinolaringologia Pediatria România Otorinolaringologie Pediatrie Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar Lastentaudit/Barnsjukdomar Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) Barn- och ungdomsmedicin United Kingdom Otolaryngology Paediatrics Χώρα Ιατρική των αναπνευστικών οδών Ουρολογία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Pneumologie Urologie България Пневмология и фтизиатрия Урология Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme Deutschland Pneumologie Urologie Eesti Pulmonoloogia Uroloogia Ελλάς Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία Ουρoλoγία España Neumología Urología France Pneumologie Urologie Ireland Respiratory medicine Urology Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia Κύπρος Πνευμονολογία — Φυματιολογία Ουρολογία Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija Lietuva Pulmonologija Urologija Luxembourg Pneumologie Urologie Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija Nederland Longziekten en tuberculose Urologie Österreich Lungenkrankheiten Urologie Polska Choroby płuc Urologia Portugal Pneumologia Urologia România Pneumologie Urologie Slovenija Pnevmologija Urologija Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi Urologia/Urologi Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi United Kingdom Respiratory medicine Urology Χώρα Ορθοπεδική Παθολογική ανατομική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique/Pathologische anatomie България Ортопедия и травматология Обща и клинична патология Česká republika Ortopedie Patologická anatomie Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie) Pathologie Eesti Ortopeedia Patoloogia Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoμική España Cirugía ortopédica y traumatología Anatomía patológica France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατομία — Ιστολογία Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique Magyarország Ortopédia Patológia Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija Nederland Orthopedie Pathologie Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia Portugal Ortopedia Anatomia patologica România Ortopedie şi traumatologie Anatomie patologică Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija Slovensko Ortopédia Patologická anatómia Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi Patologia/Patologi Sverige Ortopedi Klinisk patologi United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology Χώρα Νευρολογία Ψυχιατρική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Neurologie Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie България Нервни болести Психиатрия Česká republika Neurologie Psychiatrie Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie Eesti Neuroloogia Psühhiaatria Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική España Neurología Psiquiatría France Neurologie Psychiatrie Ireland Neurology Psychiatry Italia Neurologia Psichiatria Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική Latvija Neiroloģija Psihiatrija Lietuva Neurologija Psichiatrija Luxembourg Neurologie Psychiatrie Magyarország Neurológia Pszichiátria Malta Newroloġija Psikjatrija Nederland Neurologie Psychiatrie Österreich Neurologie Psychiatrie Polska Neurologia Psychiatria Portugal Neurologia Psiquiatria România Neurologie Psihiatrie Slovenija Nevrologija Psihiatrija Slovensko Neurológia Psychiatria Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri Sverige Neurologi Psykiatri United Kingdom Neurology General psychiatry Χώρα Ραδιοδιαγνωστική Ραδιοθεραπευτική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie България Образна диагностика Лъчелечение Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse Onkologi Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie Eesti Radioloogia Onkoloogia Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology Italia Radiodiagnostica Radioterapia Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie Magyarország Radiológia Sugárterápia Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija Nederland Radiologie Radiotherapie Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie — Radioonkologie Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia România Radiologie-imagistică medicală Radioterapie Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syöpätaudit/Cancersjukdomar Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology Χώρα Πλαστική χειρουργική Κλινική βιολογία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Biologie clinique/Klinische biologie България Пластично-възстановителна хирургия Клинична лаборатория Česká republika Plastická chirurgie Danmark Plastikkirurgi Deutschland Plastische (und Ästhetische) Chirurgie Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική Χειρουργική Θώρακος España Cirugía plástica, estética y reparadora Análisis clínicos France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica Κύπρος Πλαστική Χειρουργική Latvija Plastiskā ķirurģija Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika Malta Kirurġija Plastika Nederland Plastische chirurgie Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica România Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă Medicină de laborator Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Slovensko Plastická chirurgia Laboratórna medicína Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi Sverige Plastikkirurgi United Kingdom Cirugía plástica Χώρα Μικροβιολογία — βακτηριολογία Βιοχημεία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien България Микробиология Биохимия Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie Laboratoriumsmedizin Eesti 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 2. Μικρoβιoλoγία España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica France Ireland Microbiology Chemical pathology Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica Κύπρος Μικροβιολογία Latvija Mikrobioloģija Lietuva Luxembourg Microbiologie Chimie biologique Magyarország Orvosi mikrobiológia Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika Nederland Medische microbiologie Klinische chemie Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik Polska Mikrobiologia lekarska Portugal România Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia/Klinisk kemi Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology Χώρα Ανοσολογία Χειρουργική θώρακος Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1) България Клинична имунология Имунология Гръдна хирургия Кардиохирургия Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme Deutschland Thoraxchirurgie Eesti Torakaalkirurgia Ελλάς Χειρουργική Θώρακος España Inmunología Cirugía torácica France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija Lietuva Krūtinės chirurgija Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika Nederland Cardio-thoracale chirurgie Österreich Immunologie Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej Portugal Cirurgia cardiotorácica România Chirurgie toracică Slovenija Torakalna kirurgija Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery Χώρα Χειρουργική παίδων Αγγειοχειρουργική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (2) България Детска хирургия Съдова хирургия Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme Deutschland Kinderchirurgie Gefäßchirurgie Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv Αγγειoχειρoυργική España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire Ireland Paediatric surgery Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari Nederland Österreich Kinderchirurgie Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular România Chirurgie pediatrică Chirurgie vasculară Slovenija Kardiovaskularna kirurgija Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi Sverige Barn- och ungdomskirurgi United Kingdom Paediatric surgery Χώρα Καρδιολογία Γαστρεντερολογία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Cardiologie Gastro-entérologie/Gastroenterologie България Кардиология Гастроентерология Česká republika Kardiologie Gastroenterologie Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία España Cardiología Aparato digestivo France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie Ireland Cardiology Gastro-enterology Italia Cardiologia Gastroenterologia Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija Lietuva Kardiologija Gastroenterologija Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten Österreich Polska Kardiologia Gastrenterologia Portugal Cardiologia Gastrenterologia România Cardiologie Gastroenterologie Slovenija Gastroenterologija Slovensko Kardiológia Gastroenterológia Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/Gastroenterologi Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi United Kingdom Cardiology Gastro-enterology Χώρα Ρευματολογία Γενική αιματολογία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Rhumathologie/reumatologie България Ревматология Трансфузионна хематология Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie Eesti Reumatoloogia Hematoloogia Ελλάς Ρευματoλoγία Αιματoλoγία España Reumatología Hematología y hemoterapia France Rhumatologie Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) Italia Reumatologia Ematologia Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία Latvija Reimatoloģija Hematoloģija Lietuva Reumatologija Hematologija Luxembourg Rhumatologie Hématologie Magyarország Reumatológia Haematológia Malta Rewmatoloġija Ematoloġija Nederland Reumatologie Österreich Polska Reumatologia Hematologia Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia România Reumatologie Hematologie Slovenija Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/Klinisk hematologi Sverige Reumatologi Hematologi United Kingdom Rheumatology Haematology Χώρα Ενδοκρινολογία Φυσιοθεραπεία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie България Ендокринология и болести на обмяната Физикална и рехабилитационна медицина Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Physikalische und Rehabilitative Medizin Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles Ireland Endocrinology and diabetes mellitus Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Rééducation et réadaptation fonctionnelles Magyarország Endokrinológia Fizioterápia Malta Endokrinoloġija u Dijabete Nederland Revalidatiegeneeskunde Österreich Physikalische Medizin Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna Portugal Endocrinologia Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação România Endocrinologie Recuperare, medicină fizică şi balneologie Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus Χώρα Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie (3) Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie България Кожни и венерически болести Česká republika Dermatovenerologie Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut — und Geschlechtskrankheiten Eesti Dermatoveneroloogia Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία España Dermatología médico-quirúrgica y venereología France Neuropsychiatrie (4) Dermatologie et vénéréologie Ireland Italia Neuropsichiatria (5) Dermatologia e venerologia Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία Latvija Dermatoloģija un veneroloģija Lietuva Dermatovenerologija Luxembourg Neuropsychiatrie (6) Dermato-vénéréologie Magyarország Bőrgyógyászat Malta Dermato-venerejoloġija Nederland Zenuw — en zielsziekten (7) Dermatologie en venerologie Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten Polska Dermatologia i wenerologia Portugal Dermatovenereologia România Dermatovenerologie Slovenija Dermatovenerologija Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi Sverige Hud- och könssjukdomar United Kingdom Χώρα Ραδιολογία Παιδοψυχιατρική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie България Радиобиология Детска психиатрия Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie Danmark Børne- og ungdomspsykiatri Deutschland Radiologie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Eesti Ελλάς Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική España Electroradiología France Electro-radiologie (8) Pédo-psychiatrie Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry Italia Radiologia (9) Neuropsichiatria infantile Κύπρος Παιδοψυχιατρική Latvija Bērnu psihiatrija Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija Luxembourg Électroradiologie (10) Psychiatrie infantile Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria Malta Nederland Radiologie (11) Österreich Radiologie Polska Psychiatria dzieci i młodzieży Portugal Radiologia Pedopsiquiatria România Psihiatrie pediatrică Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija Slovensko Detská psychiatria Suomi/Finland Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri Sverige Barn- och ungdomspsykiatri United Kingdom Child and adolescent psychiatry Χώρα Γηριατρική Νεφρολογία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien България Гериатрична медицина Нефрология Česká republika Geriatrie Nefrologie Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie Eesti Nefroloogia Ελλάς Νεφρoλoγία España Geriatría Nefrología France Néphrologie Ireland Geriatric medicine Nephrology Italia Geriatria Nefrologia Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία Latvija Nefroloģija Lietuva Geriatrija Nefrologija Luxembourg Gériatrie Néphrologie Magyarország Geriátria Nefrológia Malta Ġerjatrija Nefroloġija Nederland Klinische geriatrie Österreich Polska Geriatria Nefrologia Portugal Nefrologia România Geriatrie şi gerontologie Nefrologie Slovenija Nefrologija Slovensko Geriatria Nefrológia Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) United Kingdom Geriatrics Renal medicine Χώρα Μεταδοτικές ασθένειες Κοινωνική ιατρική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien България Инфекциозни болести Социална медицина и здравен мениджмънт Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen Eesti Infektsioonhaigused Ελλάς Κοινωνική Ιατρική España Medicina preventiva y salud pública France Santé publique et médecine sociale Ireland Infectious diseases Public health medicine Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική Latvija Infektoloģija Lietuva Infektologija Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika Nederland Maatschappij en gezondheid Österreich Sozialmedizin Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia Portugal Infecciologia Saúde pública România Boli infecţioase Sănătate publică şi management Slovenija Infektologija Javno zdravje Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Hälsovård Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin United Kingdom Infectious diseases Public health medicine Χώρα Φαρμακολογία Ιατρική της εργασίας Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde България Клинична фармакология и терапия Трудова медицина Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin Eesti Ελλάς Iατρική thς Εργασίας España Farmacología clínica Medicina del trabajo France Médecine du travail Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine Italia Farmacologia Medicina del lavoro Κύπρος Ιατρική της Εργασίας Latvija Arodslimības Lietuva Darbo medicina Luxembourg Médecine du travail Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy Portugal Medicina do trabalho România Farmacologie clinică Medicina muncii Slovenija Medicina dela, prometa in športa Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling Työterveyshuolto/Företagshälsovård Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine Χώρα Αλλεργιολογία Πυρηνική ιατρική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde България Клинична алергология Нуклеарна медицина Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Deutschland Nuklearmedizin Eesti Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική España Alergología Medicina nuclear France Médecine nucléaire Ireland Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική Latvija Alergoloģija Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija Luxembourg Médecine nucléaire Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) Malta Mediċina Nukleari Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde Österreich Nuklearmedizin Polska Alergologia Medycyna nuklearna Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear România Alergologie şi imunologie clinică Medicină nucleară Slovenija Nuklearna medicina Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin United Kingdom Nuclear medicine Χώρα Γναθοπροσωπική χειρουργική (βασική εκπαίδευση ιατρού) Τίτλος Belgique/België/Belgien България Лицево-челюстна хирургия Česká republika Maxilofaciální chirurgie Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España Cirugía oral y maxilofacial France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Ireland Italia Chirurgia maxillo-facciale Κύπρος Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale Magyarország Szájsebészet Malta Nederland Österreich Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa Portugal Cirurgia maxilo-facial România Slovenija Maxilofacialna kirurgija Slovensko Maxilofaciálna chirurgia Suomi/Finland Sverige United Kingdom Χώρα Βιολογική αιματολογία Τίτλος Belgique/België/Belgien България Клинична хематология Česká republika Danmark Klinisk blodtypeserologi (12) Deutschland Eesti Ελλάς España France Hématologie Ireland Italia Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Hématologie biologique Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal Hematologia clinica România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Χώρα Στοματολογία Δερματολογία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España Estomatología France Stomatologie Ireland Dermatology Italia Odontostomatologia (13) Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Stomatologie Magyarország Malta Dermatoloġija Nederland Österreich Polska Portugal Estomatologia România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Dermatology Χώρα Αφροδισιολογία Τροπική ιατρική Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien България Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάς España France Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine Italia Medicina tropicale Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Trópusi betegségek Malta Mediċina Uro-ġenetali Nederland Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene Polska Medycyna transportu Portugal Medicina tropical România Slovenija Slovensko Tropická medicína Suomi/Finland Sverige United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine Χώρα Γαστρεντερική χειρουργική Τραυματολογία Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (14) България Спешна медицина Česká republika Traumatologie Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme Deutschland Visceralchirurgie Eesti Ελλάς España Cirugía del aparato digestivo France Chirurgie viscérale et digestive Ireland Emergency medicine Italia Chirurgia dell'apparato digerente Κύπρος Latvija Lietuva Abdominalinė chirurgija Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique Magyarország Traumatológia Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza Nederland Österreich Polska Medycyna ratunkowa Portugal România Medicină de urgenţă Slovenija Abdominalna kirurgija Slovensko Gastroenterologická chirurgia Úrazová chirurgia Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi Sverige United Kingdom Accident and emergency medicine Χώρα Κλινική νευροφυσιολογία Οδοντική, στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική (βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση) (15) Τίτλος Τίτλος Belgique/België/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie България Česká republika Danmark Klinisk neurofysiologi Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Eesti Ελλάς España Neurofisiologia clínica France Ireland Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery Italia Κύπρος Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική Latvija Lietuva Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet Malta Newrofiżjoloġija Klinika Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi Sverige Klinisk neurofysiologi United Kingdom Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery θ) Στο παράρτημα V.1, σημείο 5.1.4 «Τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού γενικής ιατρικής» παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Свидетелство за призната специалност по Обща медицина Лекар-специалист по Обща медицина 1 Ιανουαρίου 2007» «România Certificat de medic specialist medicină de familie Medic specialist medicină de familie 1 Ιανουαρίου 2007» ι) Στο παράρτημα V.2, σημείο 5.2.2. «Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη» παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен 'Бакалавър' с професионална квалификация 'Медицинска сестра' Университет Медицинска сестра 1 Ιανουαρίου 2007» 1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată 1. Universităţi 2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată 2. Universităţi κ) Στο παράρτημα V.3, σημείο 5.3.2. «Τίτλοι βασικής εκπαίδευσης οδοντιάτρου» παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен 'Магистър' по 'Дентална медицина' с професионална квалификация 'Магистър-лекар по дентална медицина' Факултет по дентална медицина към Медицински университет Лекар по дентална медицина 1 Ιανουαρίου 2007» «România Diplomă de licenţă de medic dentist Universităţi medic dentist 1 Οκτωβρίου 2003» κα) Στο παράρτημα V.3, σημείο 5.3.3. «Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένου οδοντιάτρου» παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Свидетелство за призната специалност по 'Ортодонтия' Факултет по дентална медицина към Медицински университет 1 Ιανουαρίου 2007» κβ) Στο παράρτημα V.3, σημείο 5.3.3. «Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένου οδοντιάτρου» παρεμβάλλονται τα εξής υπό την επικεφαλίδα «Στοματική χειρουργική» πριν την καταχώριση για τη Δανία: «България Свидетелство за призната специалност по 'Орална хирургия' Факултет по дентална медицина към Медицински университет 1 Ιανουαρίου 2007» κγ) Στο παράρτημα V.4, σημείο 5.4.2 «Τίτλοι εκπαίδευσης κτηνιάτρου» παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: — Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина — Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина «România Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar Universităţi 1 Ιανουαρίου 2007» κδ) Στο παράρτημα V.5, σημείο 5.5.2 «Τίτλοι εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή» παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен 'Бакалавър' с професионална квалификация 'Акушерка' Университет Акушеркa 1 Ιανουαρίου 2007» «România Diplomă de licenţă de moaşă Universităţi Moaşă 1 Ιανουαρίου 2007» κε) Στο παράρτημα V.6, σημείο 5.6.2 «Τίτλοι εκπαίδευσης φαρμακοποιού» παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен 'Магистър' по 'Фармация' с професионална квалификация 'Магистър-фармацевт' Фармацевтичен факултет към Медицински университет 1η Ιανουαρίου 2007» «România Diplomă de licenţă de farmacist Universităţi 1η Ιανουαρίου 2007» κζ) Στο παράρτημα VΙ, σημείο 6 «Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που απολαύουν των κεκτημένων δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 49, παράγραφος 1» παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: Για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εκτελεί δραστηριότητες σχεδιασμού στους τομείς της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, τα διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από «придружени от удостоверение за проектантска правоспособност» (Πιστοποιητικό Νόμιμης Ικανότητας Σχεδιασμού), εκδιδόμενο από το «Камарата на архитектите» (Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο) και το «Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране» (Επιμελητήριο Μηχανικών και Σχεδιασμού), το οποίο παρέχει το δικαίωμα εκτέλεσης δραστηριοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού. «България Διπλώματα χορηγούμενα από διαπιστευμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης με τίτλο 'архитект' (αρχιτέκτονας), 'cтроителен инженер' (πολιτικός μηχανικός) ή 'инженер' (μηχανικός) ως εξής: — Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности 'Урбанизъм' и 'Архитектура' (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας — Σόφια: ειδικότητες 'Πολεοδομία' και 'Αρχιτεκτονική') και όλες οι ειδικότητες μηχανικής στους εξής τομείς: 'конструкции на сгради и съоръжения' (κατασκευή κτιρίων και δομών), 'пътища' (οδοί), 'транспорт' (μεταφορές), 'хидротехника и водно строителство' (υδροτεχνική και υδραυλικές κατασκευές), 'мелиорации и др.' (αρδεύσεις κλπ.), — τα διπλώματα που χορηγούνται από τεχνικά πανεπιστήμια και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης για τις κατασκευές στους εξής τομείς: 'електро- и топлотехника' (ηλεκτρο- και θερμοτεχνική), 'съобщителна и комуникационна техника' (τεχνικές και τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, 'строителни технологии' (τεχνολογίες κατασκευών), 'приложна геодезия' (εφαρμοσμένη γεωδαισία) και 'ландшафт и др.' (αρχιτεκτονική τοπίου κλπ.) στον τομέα των κατασκευών). «România Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 'Ion Mincu' Bucureşti (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας 'Ion Mincu' Βουκουρέστι): — 1953-1966: Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι), Arhitect (Αρχιτέκτονας), — 1967-1974: Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1975-1977: Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1978-1991: Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Συστηματοποίησης), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και συστηματοποίηση), — 1992-1993: Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και πολεοδομία), — 1994-1997: Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1998-1999: Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 'Ion Mincu' Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής ), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — Από το 2000: Από το 2000 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 'Ion Mincu' Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας 'Ion Mincu' — Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδκότητα αρχιτεκτονική), — 1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1993-1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1994-1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1998-1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — Από το 2000: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1993: 'Asachi' Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο 'Gh.Asachi' Iaşi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1994-1999 Universitatea Tehnică 'Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο 'Gh.Asachi' Iaşi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 2000-2003: Universitatea Tehnică 'Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο 'Gh.Asachi' Iaşi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — Από το 2004: Universitatea Tehnică 'Gh. Asachi' Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο 'Gh.Asachi' Iaşi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1993-1995: Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Timişoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική και πολεοδομία, ειδικότητα γενική αρχιτεκτονική), — 1995-1998: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Πολυτεχνεί Timişoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — 1998-1999: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Πολυτεχνείο Timişoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licenţă, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική, — Από το 2000: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Πολυτεχνείο Timişoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική, — 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Πανεπιστήμιο Oradea, Σχολή Περιβαλλοντικής Προστασίας), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — Από το 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), — Από το 2002: Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Πανεπιστήμιο Spiru Haret Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική). (1)  1 Ιανουαρίου 1983 (2)  1 Ιανουαρίου 1983 (3)  1 Αυγούστου 1987 εκτός από άτομα τα οποία άρχισαν την εκπαίδευσή τους πριν την ημερομηνία αυτή (4)  31 Δεκεμβρίου 1971 (5)  31 Οκτωβρίου 1999 (6)  Τίτλοι σπουδών δεν χορηγούνται πλέον για εκπαίδευση που άρχισε μετά τις 5 Μαρτίου 1982 (7)  9 Ιουλίου 1984 (8)  3 Δεκεμβρίου 1971 (9)  31 Οκτωβρίου 1993 (10)  Τίτλοι σπουδών δεν χορηγούνται πλέον για εκπαίδευση που άρχισε μετά τις 5 Μαρτίου 1982 (11)  8 Ιουλίου 1984 (12)  1 Ιανουαρίου 1983, εκτός από τα άτομα που άρχισαν την εκπαίδευσή τους πριν την ημερομηνία εκείνη και την ολοκλήρωσαν πριν το τέλος του 1988 (13)  31 Δεκεμβρίου 1994 (14)  1 Ιανουαρίου 1983 (15)  Η εκπαίδευση που οδηγεί στη χορήγηση τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητας οδοντικής, στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής (βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση) προϋποθέτει ολοκλήρωση και επικύρωση βασικών ιατρικών σπουδών (άρθρο 24) και, επιπλέον ολοκλήρωση και επικύρωση βασικών οδοντιατρικών σπουδών (άρθρο 34).»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία