ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/32006L0103

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
20.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 363/344 ΟΔΗΓΊΑ 2006/103/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη Συνθήκη Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, την Πράξη Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 56, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 56 της Πράξης Προσχώρησης, όταν ορισμένες πράξεις παραμένουν σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 και πρέπει να προσαρμοστούν λόγω της προσχώρησης, οι δε σχετικές προσαρμογές δεν προβλέπονται από την Πράξη Προσχώρησης ή τα Παραρτήματά της, οι προς τούτο απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από το Συμβούλιο, εκτός εάν η αρχική πράξη είχε εκδοθεί από την Επιτροπή. (2) Σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης που εκπόνησε τη Συνθήκη Προσχώρησης, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά δέσμη προσαρμογών στις πράξεις των οργάνων οι οποίες απαιτούνται λόγω της προσχώρησης και κάλεσαν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν, πριν από την προσχώρηση, τις εν λόγω προσαρμογές οι οποίες θα συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθούν εφόσον απαιτείται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της νομοθεσίας της Ένωσης. (3) Επομένως, οι οδηγίες 82/714/ΕΟΚ (2), 91/439/ΕΟΚ (3), 91/440/ΕΟΚ (4), 91/672/ΕΟΚ (5), 92/106/ΕΟΚ (6), 96/26/ΕΚ (7), 1999/37/ΕΚ (8), 1999/62/ΕΚ (9) και 2003/59/ΕΚ (10) πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Οι οδηγίες 82/714/ΕΟΚ, 91/439/ΕΟΚ, 91/440/ΕΟΚ, 91/672/ΕΟΚ, 92/106/ΕΟΚ, 96/26/ΕΚ, 1999/37/ΕΚ, 1999/62/ΕΚ και 2003/59/ΕΚ τροποποιούνται όπως ορίζεται στο Παράρτημα. Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει με την επιφύλαξη και από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2006. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. KORKEAOJA (1)  ΕΕ L 157, 21.6.2005, σ. 11. (2)  ΕΕ L 301, 28.10.1982, σ. 1. (3)  ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 1. (4)  ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 25. (5)  ΕΕ L 373, 31.12.1991, σ. 29. (6)  ΕΕ L 368, 17.12.1992, σ. 38. (7)  ΕΕ L 124, 23.5.1996, σ. 1. (8)  ΕΕ L 138, 1.6.1999, σ. 57. (9)  ΕΕ L 187, 20.7.1999, σ. 42. (10)  ΕΕ L 226, 10.9.2003, σ. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ A.   ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1. 31991 L 0439: Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 31994 L 0072: Οδηγία 94/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.12.1994 (EE L 337, 24.12.1994, σ. 86), — 31996 L 0047: Οδηγία 96/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 23.7.1996 (EE L 235, 17.9.1996, σ. 1), — 31997 L 0026: Οδηγία 97/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 2.6.1997 (EE L 150, 7.6.1997, σ. 41), — 32000 L 0056: Οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής της 14.9.2000 (ΕΕ L 237, 21.9.2000, σ. 45), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32003 L 0059: Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15.7.2003 (ΕΕ L 226, 10.9.2003, σ. 4), — 32003 R 1882: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). α) Στο Παράρτημα Ι, σημείο 2, η τρίτη περίπτωση κάτω από τις λέξεις «σελίδα 1: Περιλαμβάνει:» αντικαθίσταται ως εξής: «— το διακριτικό σήμα του εκδίδοντος την άδεια κράτους μέλους, έχει ως εξής: Β : Βέλγιο BG : Βουλγαρία CZ : Τσεχική Δημοκρατία DK : Δανία D : Γερμανία EST : Εσθονία GR : Ελλάδα Ε: : Ισπανία F : Γαλλία IRL : Ιρλανδία I : Ιταλία CY : Κύπρος LV : Λεττονία LT : Λιθουανία L : Λουξεμβούργο Η : Ουγγαρία M : Μάλτα NL : Κάτω Χώρες Α : Αυστρία PL : Πολωνία Ρ : Πορτογαλία RO : Ρουμανία SLO : Σλοβενία SK : Σλοβακία FIN : Φινλανδία S : Σουηδία UK : Ηνωμένο Βασίλειο», β) στο Παράρτημα I, σημείο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: γ) στο Παράρτημα Ια, σημείο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια, τυπωμένο αρνητικά μέσα σε ένα μπλε παραλληλόγραμμο και περιβαλλόμενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια· τα διακριτικά σήματα είναι τα ακόλουθα: Β : Βέλγιο BG : Βουλγαρία CZ : Τσεχική Δημοκρατία DK : Δανία D : Γερμανία EST : Εσθονία GR : Ελλάδα Ε : Ισπανία F : Γαλλία IRL : Ιρλανδία I : Ιταλία CY : Κύπρος LV : Λετονία LT : Λιθουανία L : Λουξεμβούργο Η : Ουγγαρία M : Μάλτα NL : Κάτω Χώρες Α : Αυστρία PL : Πολωνία Ρ : Πορτογαλία RO : Ρουμανία SLO : Σλοβενία SK : Σλοβακία FIN : Φινλανδία S : Σουηδία UK : Ηνωμένο Βασίλειο», δ) στο Παράρτημα Ια, σημείο 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ε) την ένδειξη 'υπόδειγμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων' στην ή τις γλώσσα(-ες) του εκδίδοντος την άδεια κράτους μέλους και την ένδειξη 'άδεια οδήγησης' στις άλλες γλώσσες της Κοινότητας, σε ροζ χρώμα, ώστε να αποτελεί το φόντο της άδειας: Свидетелство за управление на МПС Permiso de Conducción Řidičský průkaz Kørekort Führerschein Juhiluba Άδεια Οδήγησης Driving Licence Permis de conduire Ceadúnas Tiomána Patente di guida Vadītāja apliecība Vairuotojo pažymėjimas Vezetői engedély Liċenzja tas-Sewqan Rijbewijs Prawo Jazdy Carta de Condução Permis de conducere Vodičský preukaz Vozniško dovoljenje Ajokortti Körkort»; ε) στο Παράρτημα Ια, σημείο 2, το στοιχείο β), κάτω από τις λέξεις «Η σελίδα 2 περιλαμβάνει», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. 31992 L 0106: Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368, 17.12.1992, σ. 38), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). 3. 31996 L 0026: Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών (ΕΕ L 124, 23.5.1996, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: — 31998 L 0076: Οδηγία 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου της 1.10.1998 (EE L 277, 14.10.1998, σ. 17), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32004 L 0066: Οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26.4.2004 (ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35). «1 Διακριτικό σήμα του κράτους: (B) Βέλγιο, (BG) Βουλγαρία, (CZ) Τσεχική Δημοκρατία, (DK) Δανία, (D) Γερμανία, (EST) Εσθονία, (GR) Ελλάδα, (E) Ισπανία, (F) Γαλλία, (IRL) Ιρλανδία, (I) Ιταλία, (CY) Κύπρος, (LV) Λετονία, (LT) Λιθουανία, (L) Λουξεμβούργο, (H) Ουγγαρία, (M) Μάλτα, (NL) Κάτω Χώρες, (A) Αυστρία, (PL) Πολωνία, (P) Πορτογαλία, (RO) Ρουμανία, (SLO) Σλοβενία, (SK) Σλοβακία, (FIN) Φινλανδία, (S) Σουηδία, (UK) Ηνωμένο Βασίλειο.». 4. 31999 L 0037: Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (EE L 138, 1.6.1999, σ. 57), όπως τροποποιήθηκε από: — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32003 L 0127: Οδηγία 2003/127/EΚ της Επιτροπής της 23.12.2003 (ΕΕ L 10, 16.1.2004, σ. 29). α) Στο Παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ.4, προστίθενται τα ακόλουθα μετά την καταχώριση για το Βέλγιο: «BG : Βουλγαρία» «RO : Ρουμανία», β) Στο Παράρτημα Ι, σημείο III.1.A β), προστίθενται τα ακόλουθα μετά την καταχώριση για το Βέλγιο: «BG : Βουλγαρία» «RO : Ρουμανία», γ) Στο Παράρτημα ΙΙ, σημείο ΙΙ.4, προστίθενται τα ακόλουθα μετά την καταχώριση για το Βέλγιο: «BG : Βουλγαρία» «RO : Ρουμανία», δ) Στο Παράρτημα ΙΙ, σημείο III.1.A β), προστίθενται τα ακόλουθα μετά την καταχώριση για το Βέλγιο: «BG : Βουλγαρία» «RO : Ρουμανία», 5. 31999 L 0062: Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ΕΕ L 187, 27.10.2001, σ. 42), όπως τροποποιήθηκε από: — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32006 L 0038: Οδηγία 2006/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17.5.2006 (ΕΕ L 157, 9.6.2006, σ. 8). 6. 32003 L 0059: Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 226, 10.9.2003, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε από: — 32004 L 0066: Οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26.4.2004 (ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35). α) Στο Παράρτημα ΙΙ, σημείο 2, μετά από την ένδειξη «η πλευρά 1 περιλαμβάνει», προστίθεται στο σημείο γ) το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «BG : Βουλγαρία» «RO : Ρουμανία», β) Στο Παράρτημα ΙΙ, σημείο 2, μετά από την ένδειξη «η πλευρά 1 περιλαμβάνει», προστίθεται στο σημείο ε) το ακόλουθο κείμενο πριν από την καταχώριση για την Τσεχική Δημοκρατία: γ) στο Παράρτημα ΙΙ, σημείο 2, το στοιχείο (β), κάτω από τις λέξεις «Η πλευρά 2 περιλαμβάνει», η δεύτερη περίοδος του σημείου β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Β.   ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 31991 L 0440: Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 25), όπως τροποποιήθηκε από: — 32001 L 0012: Οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.2.2001 (ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32004 L 0051: Οδηγία 2004/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.4.2004 (ΕΕ L 164, 30.4.2004, σ. 164). Στο Παράρτημα Ι, στον κατάλογο των λιμένων, μετά από τις καταχωρίσεις για το Βέλγιο παρεμβάλλονται τα εξής: «БЪЛГАРИЯ Варна Бургас Русе Лом Видин»; και μετά τις καταχωρίσεις για την Πορτογαλία: «ROMÂNIA Constanţa Mangalia Midia Tulcea Galaţi Brăila Medgidia Olteniţa Giurgiu Zimnicea Calafat Turnu Severin Orşova» Γ.   ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1. 31982 L 0714: Οδηγία 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1982, περί θεσπίσεως τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΕΕ L 301, 28.10.1982, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), i) Στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ», «Ζώνη 3», προστίθενται τα εξής: ii) Στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ», «Ζώνη 4», προστίθενται τα εξής: 2. 31991 L 0672: Οδηγία 91/672/EOK του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων με εσωτερική ναυσιπλοΐα (ΕΕ L 373, 31.12.1991, σ. 29), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32003 R 1882: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). α) Το Παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: i) στην «ΟΜΑΔΑ Α» προστίθενται τα εξής: — brevet de căpitan fluvial categoria A (δίπλωμα κυβερνήτη σκάφους Α τάξεως) (σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Οικισμού αριθ. 984/04.07.2001, με το οποίο εγκρίνεται ο κανονισμός περί εκδόσεως εθνικών πιστοποιητικών ικανότητας για πληρώματα στην ποτάμια ναυσιπλοΐα, M.Of., p. I, αριθ. 441/6.VIII.2001).», ii) Στην «ΟΜΑΔΑ Β», προστίθενται τα εξής: — Свидетелство за правоспособност 'Капитан вътрешно плаване' (πιστοποιητικό ικανότητας πλοιάρχου στην εσωτερική ναυσιπλοΐα) — Свидетелство за правоспособност 'Щурман вътрешно плаване' (πιστοποιητικό ικανότητας αξιωματικού φυλακής στην εσωτερική ναυσιπλοΐα) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. Σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 6 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, της 25ης Ιουλίου 2003, για τις ικανότητες των ναυτικών στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, DV αριθ. 83/2003).», — brevet de căpitan fluvial categoria B (δίπλωμα κυβερνήτη σκάφους Β τάξεως) (σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Οικισμού αριθ. 984/04.07.2001, με το οποίο εγκρίνεται ο κανονισμός περί εκδόσεως εθνικών πιστοποιητικών ικανότητας για πληρώματα στην ποτάμια ναυσιπλοΐα, M.Of., p. I, αριθ. 441/6.VIII.2001).», β) Στο Παράρτημα II, προστίθενται τα εξής:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία