ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/32006L0104

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της γεωργίας (κτηνιατρική και φυτοϋγειονομική νομοθεσία), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
20.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 363/352 ΟΔΗΓΊΑ 2006/104/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της γεωργίας (κτηνιατρική και φυτοϋγειονομική νομοθεσία), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη Συνθήκη για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, την Πράξη Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 56, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα εξής: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 56 της Πράξης Προσχώρησης, όταν ορισμένες πράξεις παραμένουν σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 και πρέπει να προσαρμοστούν λόγω της προσχώρησης, οι δε σχετικές προσαρμογές δεν προβλέπονται από την Πράξη Προσχώρησης ή τα Παραρτήματά της, οι προς τούτο απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από το Συμβούλιο, εκτός εάν η αρχική πράξη είχε εκδοθεί από την Επιτροπή. 2. Σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης που εκπόνησε τη Συνθήκη Προσχώρησης, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά δέσμη προσαρμογών στις πράξεις των οργάνων οι οποίες απαιτούνται λόγω της προσχώρησης και κάλεσαν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν, πριν από την προσχώρηση, τις εν λόγω προσαρμογές οι οποίες θα συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθούν εφόσον απαιτείται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της νομοθεσίας της Ένωσης. 3. Επομένως, οι οδηγίες 64/432/ΕΟΚ (2), 90/426/ΕΟΚ (3), 90/539/ΕΟΚ (4), 91/68/ΕΟΚ (5), 91/496/ΕΟΚ (6), 91/414/ΕΟΚ (7), 92/35/ΕΟΚ (8), 92/40/ΕΟΚ (9), 92/66/ΕΟΚ (10), 92/119/ΕΟΚ (11), 93/53/ΕΟΚ (12), 95/70/ΕΚ (13), 96/23/ΕΚ (14), 97/78/ΕΚ (15), 2000/75/ΕΚ (16), 2001/89/ΕΚ (17), 2002/60/ΕΚ (18), 2003/85/ΕΚ (19) και 2003/99/ΕΚ (20) πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Οι οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 91/414/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/40/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 93/53/ΕΟΚ, 95/70/ΕΚ, 96/23/ΕΚ, 97/78/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ, 2003/85/ΕΚ και 2003/99/ΕΚ τροποποιούνται όπως ορίζεται στο Παράρτημα. Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει με την επιφύλαξη και από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 20ής Νοεμβρίου 2006. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. KORKEAOJA (1)  ΕΕ L 157, 21.6.2005, σ. 11. (2)  ΕΕ L 121 της 29.7.1964, σ. 1977. (3)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42. (4)  ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6. (5)  EE L 46 της 19.2.1991, σ. 19. (6)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56. (7)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. (8)  ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 19. (9)  ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 1. (10)  ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1. (11)  ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69. (12)  ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 23. (13)  ΕΕ L 332 της 30.12.1995, σ. 33. (14)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10. (15)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. (16)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74. (17)  ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5. (18)  ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27. (19)  ΕΕ L 306 της 22.11.2003, σ. 1. (20)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι.   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. 31964 L 0432: Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (EE L 121, 29.7.1964, σ. 1977), όπως τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε τελευταία από: — 31997 L 0012: Οδηγία 97/12/ΕΚ του Συμβουλίου της 17.3.1997 (EE L 109, 25.4.1997, σ. 1), — 31998 L 0046: Οδηγία 98/46/ΕΚ του Συμβουλίου της 24.6.1998 (EE L 198, 15.7.1998, σ. 22), — 32000 D 0504: Απόφαση 2000/504/ΕΚ της Επιτροπής της 25.7.2000 (ΕΕ L 201, 9.8.2000, σ. 6), — 32000 L 0015: Οδηγία 2000/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10/4/2000 (ΕΕ L 105, 3/5/2000, σ. 34), — 32000 L 0020: Οδηγία 2000/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.5.2000 (ΕΕ L 163, 4.7.2000, σ. 35), — 32001 D 0298: Απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής της 30.3.2001 (ΕΕ L 102, 12.4.2001, σ. 63), — 32002 R 0535: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 535/2002 της Επιτροπής της 21.3.2002 (ΕΕ L 80, 23.3.2002, σ. 22), — 2002 R 1226: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1226/2002 της Επιτροπής της 8.7.2002 (ΕΕ L 179, 9.7.2002, σ. 13), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32004 R 0021: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου της 17.12.2003 (ΕΕ L 5, 9.1.2004, σ. 8), — 32005 R 0001: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου της 22.12.2004 (ΕΕ L 3, 5.1.2005, σ. 1). α) Στο άρθρο 2, παράγραφος ιστ), προστίθενται τα εξής: «— : Βουλγαρία : област — : Ρουμανία : judeţ», β) Στο Παράρτημα Β, παράγραφος 4.2, προστίθενται τα εξής: γ) Στο Παράρτημα Γ, παράγραφος 4, σημείο 2, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: δ) Στο Κεφάλαιο ΙΙ.Α.2 του Παραρτήματος Δ, προστίθενται τα ακόλουθα: «κστ) : Βουλγαρία : Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, 'Проф. д-р Георги Павлов', бул. 'Пенчо Славейков' 15, София 1606 κζ) : Ρουμανία : Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti». 2. 31990 L 0426: Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 224, 18.8.1990, σ. 42), όπως τροποποιήθηκε από: — 31990 L 0425: Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26.6.1990 (ΕΕ L 224, 18.8.1990, σ. 29), — 31991 L 0496: Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15.7.1991 (ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 56), — 31992 D 0130: Απόφαση 92/130/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13.2.1992 (ΕΕ L 47, 22.2.1992, σ. 26), — 31992 L 0036: Οδηγία 92/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29.4.1992 (ΕΕ L 157, 10.6.1992, σ. 28), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32001 D 0298: Απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής της 30.3.2001 (ΕΕ L 102, 12.4.2001, σ. 63), — 32002 D 0160: Απόφαση 2002/160/EΚ της Επιτροπής της 21.2.2002 (ΕΕ L 53, 23.2.2002, σ. 37), — 32003 R 0806: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32004 L 0068: Οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου της 26.4.2004 (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 320). «στη Βουλγαρία : 'ветеринарен инспектор', στη Ρουμανία : 'medic veterinar autorizat'». 3. 31990 L 0539: Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (ΕΕ L 303, 31.10.1990, σ. 6), όπως τροποποιήθηκε από: — 31991 L 0494: Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26.6.1991 (ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 35), — 31991 L 0496: Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15.7.1991 (ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 56), — 31992 D 0369: Απόφαση 92/369/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24.6.1992 (ΕΕ L 195, 14.7.1992, σ. 25), — 31992 L 0065: Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13.7.1992 (ΕΕ L 268, 14.9.1992, σ. 54), — 31993 L 0120: Οδηγία 93/120/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.12.1993 (ΕΕ L 340, 31.12.1993, σ. 35), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 31999 L 0090: Οδηγία 1999/90/ΕΚ του Συμβουλίου της 15.11.1999 (ΕΕ L 300, 23.11.1999, σ. 19), — 32000 D 0505: Απόφαση 2000/505/ΕΚ της Επιτροπής της 25.7.2000 (ΕΕ L 201, 9.8.2000, σ. 8), — 32001 D 0867: Απόφαση 2001/867/ΕΚ της Επιτροπής της 3.12.2001 (ΕΕ L 323, 7.12.2001, σ. 29), — 32003 R 0806: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). «Βουλγαρία Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 'Проф. д-р Георги Павлов', Национална референтна лаборатория 'Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците', бул. 'Пенчо Славейков' 15, София 1606 Ρουμανία Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti». 4. 31991 L 0068: Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (ΕΕ L 46, 19.2.1991 σ. 19) όπως τροποποιήθηκε από: — 31994 D 0164: Απόφαση 94/164/EΚ της Επιτροπής της 18.2.1994 (ΕΕ L 74, 17.3.1994, σ. 42), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21) — 31994 D 0953: Απόφαση 94/953/ΕΚ της Επιτροπής της 20.12.1994 (ΕΕ L 371, 31.12.1994, σ. 14), — 32001 D 0298: Απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής της 30.3.2001 (ΕΕ L 102,12, 12.4.2001, σ. 63), — 32001 L 0010: Οδηγία 2001/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22.5.2001 (ΕΕ L 147, 31.5.2001, σ. 41), — 32002 D 0261: Απόφαση 2002/261/ΕΚ της Επιτροπής της 25.3.2002 (ΕΕ L 91, 6.4.2002.1999, σ. 31), — 32003 R 0806: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 της Επιτροπής της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1), — 32003 L 0050: Οδηγία 2003/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 11.6.2003 (ΕΕ L 169, 8.7.2003, σ. 51), — 32003 D 0708: Απόφαση 2003/708/ΕΚ της Επιτροπής της 7.10.2003 (ΕΕ L 258,, 10.10.2003, σ. 11), — 32004 D 0554: Απόφαση 2004/554/ΕΚ της Επιτροπής της 9.7.2004 (ΕΕ L 248, 22.7.2004, σ. 1), — 32005 D 0932: Απόφαση 2005/932/ΕΚ της Επιτροπής της 21.12.2005 (ΕΕ L 340, 23.12.2005, σ. 68), «— : Βουλγαρία : област — : Ρουμανία : judeţ». 5. 31991 L 0496: Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 56), όπως τροποποιήθηκε από: — 31991 L 0628: Οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19.11.1991 (EE L 340, 11.12.1991, σ. 17), — 31992 D 0438: Απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13.7.1992 (ΕΕ L 243, 25.8.1992, σ. 27), — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 31994 D 0957: Απόφαση 94/957/ΕΚ της Επιτροπής της 28.12.1994 (ΕΕ L 371, 31.12.1994, σ. 19), — 31994 D 0970: Απόφαση 94/970/ΕΚ της Επιτροπής της 28.12.1994 (ΕΕ L 371, 31.12.1994, σ. 41), — 31995 D 0157: Απόφαση 95/157/ΕΚ της Επιτροπής της 21.4.1995 (ΕΕ L 103, 6.5.1995, σ. 40), — 31996 L 0043: Οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 26.6.1996 (EE L 162, 1.7.1996, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), 6. 31992 L 0035: Οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1992 για την θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλης των ίππων (ΕΕ L 157, 10.6.1992, σ. 19), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32003 R 0806: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), «Βουλγαρία Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 'Проф. д-р Георги Павлов', Национална референтна лаборатория 'Африканска чума по конете', бул. 'Пенчо Славейков' 15, София 1606 Ρουμανία Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti». 7. 31992 L 0040: Οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των ορνίθων (ΕΕ L 167, 22.6.1992, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32003 R 0806: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), «Βουλγαρία Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 'Проф. д-р Георги Павлов', Национална референтна лаборатория 'Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците', бул. 'Пенчо Славейков' 15, София 1606 Ρουμανία Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti». 8. 31992 L 0066: Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (ΕΕ L 260, 5.9.1992, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32003 R 0806: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), «Βουλγαρία Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 'Проф. д-р Георги Павлов', Национална референтна лаборатория за нюкясълска болест по птиците и инфлуенца А по птиците, бул. 'Пенчо Славейков' 15, София 1606 Ρουμανία Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti». 9. 31992 L 0119: Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων (ΕΕ L 62, 15.3.1993, σ. 69), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32002 L 0060: Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.6.2002 (EE L 192, 20.7.2002, σ. 27), — 32003 R 0806: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), 10. 31993 L 0053: Οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση ορισμένων νόσων των ψαριών (ΕΕ L 175, 19.7.1993, σ. 23), όπως τροποποιήθηκε από: — 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21), — 32000 L 0027: Οδηγία 2000/27/ΕΚ του Συμβουλίου της 2.5.2000 (EE L 114, 13.5.2000, σ. 28), — 32001 D 0288: Απόφαση 2001/288/ΕΚ της Επιτροπής της 3.4.2001 (ΕΕ L 99, 10.4.2001, σ. 11), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 'Проф. д-р Георги Павлов', Национална референтна лаборатория 'Болести по рибите и морските мекотели' бул. 'Пенчо Славейков' 15 София 1606 Εθνικό Ινστιτούτο Διαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας'Prof. Dr. Georgi Pavlov' Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για νόσους των ψαριών και των μαλακίων 15, Pencho Slaveykov Blvd. 1606 Sofia),» Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Strada Dr. Staicovici nr. 63 sector 5 codul 050557, Bucureşti». 11. 31995 L 0070: Οδηγία 95/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών μέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων (ΕΕ L 332, 30.12.1995, σ. 33), όπως τροποποιήθηκε από: — 32001 D 0293: Απόφαση 2001/293/ΕΚ της Επιτροπής της 30.3.2001 (ΕΕ L 100, 11.4.2001, σ. 30), — 32003 D 0083: Απόφαση 2003/83/ΕΚ της Επιτροπής της 5.2.2003 (ΕΕ L 32, 7.2.2003, σ. 13), — 32003 R 0806: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 'Проф. д-р Георги Павлов' Национална референтна лаборатория 'Болести по рибите и морските мекотели' бул. 'Пенчо Славейков' 15 София 1606 (Εθνικό Ινστιτούτο Διαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας'Prof. Dr. Georgi Pavlov' Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για νόσους των ψαριών και των μαλακίων 15, Pencho Slaveykov Blvd. 1606 Sofia), Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti». 12. 31996 L 0023: Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125, 23.5.1996, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε από: — 32003 R 0806: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1), — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32004 R 0882: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.4.2004 (ΕΕ L 191, 30.4.2004, σ. 1). 13. 31997 L 0078: Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24, 30.1.1998, σ. 9), όπως τροποποιήθηκε από: — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), — 32004 R 0882: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.4.2004 (ΕΕ L 191, 30.4.2004, σ. 1). α) Στο άρθρο 21 η παράγραφος 4 διαγράφεται. β) Το Παράρτημα Ι αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου. 2. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. 3. Το έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας. 4. Το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, εκτός από τις νήσους Φαρόε και τη Γροιλανδία. 5. Το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 6. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Εσθονίας. 7. Το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 8. Το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, εκτός από τη Θέουτα και τη Μελίλια. 9. Το έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας. 10. Το έδαφος της Ιρλανδίας. 11. Το έδαφος της Ιταλικής Δημοκρατίας. 12. Το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 13. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Λετονίας. 14. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. 15. Το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. 16. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας. 17. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Μάλτας. 18. Το έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην Ευρώπη. 19. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας. 20. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας. 21. Το έδαφος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. 22. Το έδαφος της Ρουμανίας. 23. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 24. Το έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας. 25. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας. 26. Το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας. 27. Το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.». 14. 32000 L 0075: Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 74), όπως τροποποιήθηκε από: — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), α) Ο τίτλος του Παραρτήματος Ι Α αντικαθίσταται από τον εξής: β) Στο Παράρτημα ΙΑ, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 'Проф. д-р Георги Павлов' Национална референтна лаборатория 'Син език по преживните' бул. 'Пенчо Славейков' 15 София 1606 (Εθνικό Ινστιτούτο Διαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας 'Prof. Dr. Georgi Pavlov' Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου 15, Pencho Slaveykov Blvd. 1606 Sofia)», Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 codul 050557, Bucureşti» 15. 32001 L 0089: Οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων (ΕΕ L 316, 1.12.2001, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε από: — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), 16. 32002 L 0060: Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΕΕ L 192, 20.7.2002, σ. 27), όπως τροποποιήθηκε από: — 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 'Проф. д-р Георги Павлов' Национална референтна лаборатория 'Класическа и африканска чума свине' бул. 'Пенчо Славейков' 15 София 1606 (Εθνικό Ινστιτούτο Διαγνωστικής Κτηνιατρικής Έρευνας'Prof. Dr. Georgi Pavlov' Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων και την αφρικανική πανώλη των χοίρων 15, Pencho Slaveykov Blvd. 1606 Sofia)» Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 codul 050557, Bucureşti» 17. 32003 L 0085: Οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29 Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και με την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (ΕΕ L 306, 22.11.2003, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από: — 32005 D 0615: Απόφαση 2005/615/ΕΚ της Επιτροπής της 16.8.2005 (ΕΕ L 213, 18.8.2005, σ. 14). «Βουλγαρία Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 'Проф. д-р Георги Павлов', Национална референтна лаборатория 'Шап и везикулозна болест по свинете' Βουλγαρία» «Ρουμανία Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Ρουμανία» 18. 32003 L 0099: Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 325, 12.12.2003, σ. 31). II.   ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 31991 L 0414: Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: — 31993 L 0071: Οδηγία 93/71/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27.7.1993 (ΕΕ L 221, 31.8.1993, σ. 27), — 31194 L 0037: Οδηγία 94/37/ΕΚ της Επιτροπής της 22.7.1994 (ΕΕ L 194, 29.7.1994, σ. 65), — 31994 L 0043: Οδηγία 94/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.7.1994 (ΕΕ L 227, 1.9.1994, σ. 31), — 31994 L 0079: Οδηγία 94/79/ΕΚ της Επιτροπής της 21.12.1994 (ΕΕ L 354, 31.12.1994, σ. 16), — 31995 L 0035: Οδηγία 95/35/ΕΚ της Επιτροπής της 14.7.1995 (ΕΕ L 172, 22.7.1995, σ. 6), — 31995 L 0036: Οδηγία 95/36/ΕΚ της Επιτροπής της 14.7.1995 (ΕΕ L 172, 22.7.1995, σ. 8), — 31996 L 0012: Οδηγία 96/12/ΕΚ της Επιτροπής της 8.3.1996 (ΕΕ L 65, 15.3.1996, σ. 20), — 31996 L 0046: Οδηγία 96/46/ΕΚ της Επιτροπής της 16 .7.1996 (ΕΕ L 214, 23.8.1996, σ. 18), — 31996 L 0068: Οδηγία 96/68/ΕΚ της Επιτροπής της 21.10.1996 (ΕΕ L 277, 30.10.1996, σ. 25), — 31997 L 0057: Οδηγία 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.9.1997 (ΕΕ L 265, 27.9.1997, σ. 87), — 31997 L 0073: Οδηγία 97/73/ΕΚ της Επιτροπής της 15.12.1997 (ΕΕ L 353, 24.12.1997, σ. 26), — 31998 L 0047: Οδηγία 98/47/ΕΚ της Επιτροπής της 25.6.1998 (ΕΕ L 191, 7.7.1998, σ. 50), — 31999 L 0001: Οδηγία 1999/1/ΕΚ της Επιτροπής της 21.1.1999 (ΕΕ L 21, 28.1.1999, σ. 21), — 31999 L 0073: Οδηγία 1999/73/ΕΚ της Επιτροπής της 19.7.1999 (ΕΕ L 206, 5.8.1999, σ. 16), — 31999 L 0080: Οδηγία 1999/80/ΕΚ της Επιτροπής της 28.7.1999 (ΕΕ L 210, 10.8.1999, σ. 13), — 32000 L 0010: Οδηγία 2000/10/ΕΚ της Επιτροπής της 1.3.2000 (ΕΕ L 57, 2.3.2000, σ. 28), — 32000 L 0049: Οδηγία 2000/49/ΕΚ της Επιτροπής της 26.7.2000 (ΕΕ L 197, 3.8.2000, σ. 32), — 32000 L 0050: Οδηγία 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής της 26.7.2000 (ΕΕ L 198, 4.8.2000, σ. 39), — 32000 L 0066: Οδηγία 2000/66/ΕΚ της Επιτροπής της 23.10.2000 (ΕΕ L 276, 28.10.2000, σ. 35), — 32000 L 0067: Οδηγία 2000/67/ΕΚ της Επιτροπής της 23.10.2000 (ΕΕ L 276, 28.10.2000, σ. 38), — 32000 L 0068: Οδηγία 2000/68/ΕΚ της Επιτροπής της 23.10.2000 (ΕΕ L 276, 28.10.2000, σ. 41), — 32000 L 0080: Οδηγία 2000/80/ΕΚ της Επιτροπής της 4.12.2000 (ΕΕ L 309, 9.12.2000, σ. 14), — 32001 L 0021: Οδηγία 2001/21/ΕΚ της Επιτροπής της 5.3.2001 (ΕΕ L 69, 10.3.2001, σ. 17), — 32001 L 0028: Οδηγία 2001/28/ΕΚ της Επιτροπής της 20.4.2001 (ΕΕ L 113, 24.4.2001, σ. 5), — 32001 L 0036: Οδηγία 2001/36/ΕΚ της Επιτροπής της 16.5.2001 (ΕΕ L 164, 20.6.2001, σ. 1), — 32001 L 0047: Οδηγία 2001/47/ΕΚ της Επιτροπής της 25.6.2001 (ΕΕ L 175, 28.6.2001, σ. 21), — 32001 L 0049: Οδηγία 2001/49/ΕΚ της Επιτροπής της 28.6.2001 (ΕΕ L 176, 29.6.2001, σ. 61), — 32001 L 0087: Οδηγία 2001/87/ΕΚ της Επιτροπής της 12.10.2001 (ΕΕ L 276, 19.10.2001, σ. 17), — 32001 L 0099: Οδηγία 2001/99/ΕΚ της Επιτροπής της 20.11.2001 (ΕΕ L 304, 21.11.2001, σ. 14), — 32001 L 0103: Οδηγία 2001/103/ΕΚ της Επιτροπής της 28.11.2001 (ΕΕ L 313, 30.11.2001, σ. 37), — 32002 L 0018: Οδηγία 2002/18/ΕΚ της Επιτροπής της 22.2.2002 (ΕΕ L 55, 26.2.2002, σ. 29), — 32002 L 0037: Οδηγία 2002/37/ΕΚ της Επιτροπής της 3.5.2002 (ΕΕ L 117, 4.5.2002, σ. 10), — 32002 L 0048: Οδηγία 2002/48/ΕΚ της Επιτροπής της 30.5.2002 (ΕΕ L 148, 6.6.2002, σ. 19), — 32002 L 0064: Οδηγία 2002/64/ΕΚ της Επιτροπής της 15.7.2002 (ΕΕ L 189, 18.7.2002, σ. 27), — 32002 L 0081: Οδηγία 2002/81/ΕΚ της Επιτροπής της 10.10.2002 (ΕΕ L 276, 12.10.2002, σ. 28), — 32003 D 0565: Απόφαση 2003/565/ΕΚ της Επιτροπής της 25.7.2003 (ΕΕ L 192, 31.7.2003, σ. 40), — 32003 L 0005: Οδηγία 2003/5/ΕΚ της Επιτροπής της 10.1.2003 (ΕΕ L 8, 14.1.2003, σ. 7), — 32003 L 0023: Οδηγία 2003/23/ΕΚ της Επιτροπής της 25.3.2003 (ΕΕ L 81, 28.3.2003, σ. 39), — 32003 L 0031: Οδηγία 2003/31/ΕΚ της Επιτροπής της 11.4.2003 (ΕΕ L 101, 23.4.2003, σ. 3), — 32003 L 0039: Οδηγία 2003/39/ΕΚ της Επιτροπής της 15.5.2003 (ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 30), — 32003 L 0068: Οδηγία 2003/68/ΕΚ της Επιτροπής της 11.7.2003 (ΕΕ L 177, 16.7.2003, σ. 12), — 32003 L 0070: Οδηγία 2003/70/ΕΚ της Επιτροπής της 17.7.2003 (ΕΕ L 184, 23.7.2003, σ. 9), — 32003 L 0079: Οδηγία 2003/79/ΕΚ της Επιτροπής της 13.8.2003 (ΕΕ L 205, 14.8.2003, σ. 16), — 32003 L 0081: Οδηγία 2003/81/ΕΚ της Επιτροπής της 5.9.2003 (ΕΕ L 224, 6.9.2003, σ. 29), — 32003 L 0082: Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής της 11.9.2003 (ΕΕ L 228, 12.9.2003, σ. 11), — 32003 L 0084: Οδηγία 2003/84/ΕΚ της Επιτροπής της 25.9.2003 (ΕΕ L 247, 30.9.2003, σ. 20), — 32003 L 0112: Οδηγία 2003/112/ΕΚ της Επιτροπής της 1.12.2003 (ΕΕ L 321, 6.12.2003, σ. 32), — 32003 L 0119: Οδηγία 2003/119/ΕΚ της Επιτροπής της 5.12.2003(ΕΕ L 325, 12.12.2003, σ. 41), — 32003 R 0806: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1), — 32004 L 0020: Οδηγία 2004/20/ΕΚ της Επιτροπής της 2.3.2004 (ΕΕ L 70, 9.3.2004, σ. 32), — 32004 L 0030: Οδηγία 2004/30/ΕΚ της Επιτροπής της 10.3.2004 (ΕΕ L 77, 13.3.2004, σ. 50), — 32004 L 0058: Οδηγία 2004/58/ΕΚ της Επιτροπής της 23.4.2004 (ΕΕ L 120, 24.4.2004, σ. 26), — 32004 L 0060: Οδηγία 2004/60/ΕΚ της Επιτροπής της 23.4.2004 (ΕΕ L 120, 24.4.2004, σ. 39), — 32004 L 0062: Οδηγία 2004/62/ΕΚ της Επιτροπής της 26.4.2004 (ΕΕ L 125, 28.4.2004, σ. 38), — 32004 L 0066: Οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26.4.2004 (ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35), — 32004 L 0071: Οδηγία 2004/71/ΕΚ της Επιτροπής της 28.4.2004 (ΕΕ L 127, 29.4.2004, σ. 104), — 32004 L 0099: Οδηγία 2004/99/EΚ της Επιτροπής της 1.10.2004 (ΕΕ L 309, 6.10.2004, σ. 6), — 32005 L 0002: Οδηγία 2005/2/EΚ της Επιτροπής της 19.1.2005 (ΕΕ L 20, 22.1.2005, σ. 15), — 32005 L 0003: Οδηγία 2005/3/EΚ της Επιτροπής της 19.1.2005 (ΕΕ L 20, 22.1.2005, σ. 19), — 32005 R 0396: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.2.2005 (ΕΕ L 70, 16.3.2005, σ. 1), — 32005 L 0025: Οδηγία 2005/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 14.3.2005 (ΕΕ L 90, 8.4.2005, σ. 1), — 32005 L 0034: Οδηγία 2005/34/EΚ της Επιτροπής της 17.5.2005 (ΕΕ L 125, 18.5.2005, σ. 5), — 32005 L 0053: Οδηγία 2005/53/EΚ της Επιτροπής της 16.9.2005 (ΕΕ L 241, 17.9.2005, σ. 51), — 32005 L 0054: Οδηγία 2005/54/EΚ της Επιτροπής της 19.9.2005 (ΕΕ L 244, 20.9.2005, σ. 21), — 32005 L 0057: Οδηγία 2005/57/EΚ της Επιτροπής της 21.9.2005 (ΕΕ L 246, 22.9.2005, σ. 14), — 32005 L 0058: Οδηγία 2005/58/EΚ της Επιτροπής της 21.9.2005 (ΕΕ L 246, 22.9.2005, σ. 17), — 32005 L 0072: Οδηγία 2005/72/EΚ της Επιτροπής της 21.10.2005 (ΕΕ L 279, 22.10.2005, σ. 63), — 32006 L 0005: Οδηγία 2006/5/EΚ της Επιτροπής της 17.1.2006 (ΕΕ L 12, 18.1.2006, σ. 17), — 32006 L 0006: Οδηγία 2006/6/EΚ της Επιτροπής της 17.1.2006 (ΕΕ L 12, 18.1.2006, σ. 21), — 32006 L 0010: Οδηγία 2006/10/EΚ της Επιτροπής της 27.1.2006 (ΕΕ L 25, 28.1.2006, σ. 24), — 32006 L 0016: Οδηγία 2006/16/EΚ της Επιτροπής της 7.2.2006 (ΕΕ L 36, 8.2.2006, σ. 37), — 32006 L 0019: Οδηγία 2006/19/EΚ της Επιτροπής της 14.2.2006 (ΕΕ L 44, 15.2.2006, σ. 15), — 32006 L 0039: Οδηγία 2006/39/EΚ της Επιτροπής της 12.4.2006 (ΕΕ L 104, 13.4.2006, σ. 15), — 32006 L 0045: Οδηγία 2006/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16.5.2006 (ΕΕ L 130, 18.5.2006, σ. 27), α) Στο Παράρτημα IV, σημείο 1.1, στον κατάλογο «RSh 1», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Токсичен при контакт с очите.» «RO : Toxic în contact cu ochii!» β) Στο Παράρτημα IV, σημείο 1.1, στον κατάλογο «RSh 2», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Може да причини фотосенсибилизация.» «RO : Poate cauza fotosensibilitate!» γ) Στο Παράρτημα IV, σημείο 1.1, στον κατάλογο «RSh 3», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания.» «RO : Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii şi ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături!» δ) Στο Παράρτημα V, σημείο 1, στον κατάλογο «SP 1», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).» «RO : A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!» ε) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.1, στον κατάλογο «SPo 1», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.» «RO : Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtaţi produsul cu un material uscat şi apoi spălaţi cu multă apă!» στ) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.1, στον κατάλογο «SPo 2», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.» «RO : A se spăla toate echipamentele de protecţie după utilizare!» ζ) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.1, στον κατάλογο «SPo 3», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно.» «RO : După fumigarea produsului, nu inhalaţi fumul şi părăsiţi imediat zona tratată!» η) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.1, στον κατάλογο «SPo 4», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Опаковката да се отвори на открито и при сухо време.» «RO : Ambalajul trebuie deschis în aer liber şi pe vreme uscată!» θ) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.1, στον κατάλογο «SPo 5», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях.» «RO : A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra!» ι) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.2, στον κατάλογο «SPe 1», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата).» «RO : Pentru protecţia apei freatice/organismelor din sol, nu aplicaţi acest produs sau alt produs care conţine (identificaţi substanţa activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de timp sau frecvenţa tratamentelor)!» ια) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.2, στον κατάλογο «SPe 2», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на подпочвените води/водните организми.» «RO : Pentru protecţia apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicaţi pe sol (să se specifice tipul de sol sau situaţia în cauză)!» ιβ) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.2, στον κατάλογο «SPe 3», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Pentru protecţia apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicaţi pe sol (să se specifice tipul de sol sau situaţia în cauză)!» «RO : Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.» ιγ) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.2, στον κατάλογο «SPe 4», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă/artropodelor/insectelor ne-ţintă respectaţi o zonă tampon netratată de (să se specifice distanţa) până la terenul necultivat/apa de suprafaţă!» «RO : Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране.» ιδ) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.2, στον κατάλογο «SPe 5», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă nu aplicaţi pe suprafeţe impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situaţii în care există risc mare de scurgere!» «RO : Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.» ιε) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.2, στον κατάλογο «SPe 6», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la sfârşitul rândurilor!» «RO : Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.» ιστ) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.2, στον κατάλογο «SPe 7», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtaţi urmele de produs!» «RO : Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.» ιζ) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.2, στον κατάλογο «SPe 8», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor!» «RO : Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок).» ιη) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.3, στον κατάλογο «SPa 1», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!/Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării şi (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicaţi produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distrugeţi buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicaţi înainte de (să se specifice perioada de timp)!» «RO : Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност.» ιθ) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.4, στον κατάλογο «SPr 1», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Pentru a evita apariţia rezistenţei nu aplicaţi acest produs sau orice alt produs conţinând (să se specifice substanţa activă sau clasa de substanţe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau perioada de timp)!» «RO : Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други животни. Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи.» κ) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.4, στον κατάλογο «SPr 2», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Momeala trebuie depozitată în condiţii de securitate astfel încât să se micşoreze riscul de a fi consumată de către alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare!» «RO : Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова.» κα) Στο Παράρτημα V, σημείο 2.4, στον κατάλογο«SPr 3», πριν από την καταχώριση στα ισπανικά προστίθενται τα εξής: «BG : Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menţiona riscul de otrăvire (principal şi secundar) cu anticoagulant şi antitodul specific!» «RO : Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία