ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/32006L0117

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
5.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/21 ΟΔΗΓΊΑ 2006/117/ΕΥΡΑΤΌΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2 και το άρθρο 32, την πρόταση της Επιτροπής στην οποία συνεκτιμήθηκε η γνώμη ομάδας από επιστημονικούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, που όρισε η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 31 της συνθήκης και αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Οι εργασίες που σχετίζονται με αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου υπόκεινται σε σειρά απαιτήσεων βάσει κοινοτικών και διεθνών νομικών πράξεων, που αφορούν, ειδικότερα, την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών υλικών και τους όρους διάθεσης ή αποθήκευσης των ραδιενεργών αποβλήτων ή του αναλωμένου καυσίμου στη χώρα προορισμού. (2) Πέραν των εν λόγω απαιτήσεων, η προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρέος κοινού απαιτεί την υπαγωγή των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου μεταξύ των κρατών μελών καθώς και προς και από την Κοινότητα, σε υποχρεωτικό και κοινό σύστημα προηγούμενης αδειοδότησης. (3) Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2002, σχετικά με τη θέσπιση εθνικών συστημάτων για την επιτήρηση και τον έλεγχο της παρουσίας ραδιενεργών υλικών κατά την ανακύκλωση μεταλλικών υλικών στα κράτη μέλη (3), είναι σημαντικό να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος ακτινοβολιών που οφείλεται στην παρουσία ραδιενεργών υλικών στα προοριζόμενα για ανακύκλωση μεταλλικά υλικά. (4) Με την οδηγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 3ης Φεβρουαρίου 1992, για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών καθώς και προς και από την Κοινότητα (4), θεσπίστηκε ένα κοινοτικό σύστημα αυστηρού ελέγχου και προηγούμενης αδειοδότησης των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων, το οποίο έχει αποδειχθεί ικανοποιητικό. Η οδηγία αυτή χρειάζεται ωστόσο να τροποποιηθεί υπό το φως της κτηθείσας πείρας, ώστε να αποσαφηνιστούν και να προστεθούν έννοιες και ορισμοί, να αντιμετωπιστούν προβλήματα που είχαν παραμεληθεί στο παρελθόν, να απλουστευθεί η υφιστάμενη διαδικασία για την αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών και να διασφαλιστεί η συνέπεια προς άλλες κοινοτικές και διεθνείς πράξεις, και ιδίως προς την Κοινή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Διαχείρισης του Αναλωμένου Καυσίμου και την Ασφάλεια της Διαχείρισης των Ραδιενεργών Αποβλήτων (εφεξής «κοινή σύμβαση»), στην οποία η Κοινότητα προσχώρησε στις 2 Ιανουαρίου 2006. (5) Στο πλαίσιο της πέμπτης φάσης της πρωτοβουλίας SLIM (Απλούστερη Νομοθεσία για την Εσωτερική Αγορά/Simpler Legislation for Internal Market), συστάθηκε ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των κρατών μελών και των χρηστών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από χρήστες της οδηγίας 92/3/Ευρατόμ, και, εκ παραλλήλου, να ευθυγραμμιστεί η οδηγία με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες και πράξεις. (6) Στην πράξη, η διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 92/3/Ευρατόμ έχει εφαρμοστεί μόνο στις αποστολές αναλωμένων καυσίμων που δεν προορίζονται για κάποια περαιτέρω χρήση και, ως εκ τούτου, θεωρούνται ως «ραδιενεργά απόβλητα» για τους σκοπούς της ανωτέρω οδηγίας. Από την άποψη των ακτινοβολιών, δεν δικαιολογείται η εξαίρεση του αναλωμένου καυσίμου από τη διαδικασία επιτήρησης και ελέγχου όταν αυτό προορίζεται για επανεπεξεργασία. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καλύπτει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας όλες τις αποστολές αναλωμένου καυσίμου, είτε προορίζεται για διάθεση, είτε για επανεπεξεργασία. (7) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να παραμένει πλήρως υπεύθυνο για την επιλογή της οικείας πολιτικής διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Ορισμένα επιλέγουν την επανεπεξεργασία του καταναλωμένου καυσίμου, άλλα αποσκοπούν στη τελική διάθεσή του χωρίς να προβλέπουν άλλη χρήση· οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει συνεπώς να θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να εξάγουν το αναλωμένο πυρηνικό τους καύσιμο για σκοπούς επανεπεξεργασίας και σε καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν υπονοείται ότι κράτος μέλος προορισμού υποχρεούται να δέχεται αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων για τελική επεξεργασία ή διάθεση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων επαναποστολής. Οιαδήποτε άρνηση τέτοιων αποστολών θα πρέπει να αιτιολογείται με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. (8) Η απλούστευση της υφιστάμενης διαδικασίας δεν πρέπει να θίγει τα υφιστάμενα δικαιώματα των κρατών μελών όσον αφορά την έγερση αντιρρήσεων ή την επιβολή όρων σε αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων που απαιτούν τη συναίνεσή τους. Η απαγόρευση τέτοιων αποστολών θα πρέπει να μην είναι αυθαίρετη, αλλά να στηρίζεται σε συναφείς εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς διατάξεις. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, και ιδίως την άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών θαλάσσιας, εσωτερικής πλωτής και εναέριας κυκλοφορίας και μεταφοράς, όπως αυτά προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. (9) Η δυνατότητα των κρατών μελών προορισμού ή διαμετακόμισης να αρνηθούν τη διαδικασία αυτόματης συναίνεσης σε αποστολές δημιουργεί αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση και αβεβαιότητα. Η υποχρεωτική βεβαίωση παραλαβής της αίτησης εκ μέρους των αρχών των χωρών προορισμού και διαμετακόμισης, σε συνδυασμό με την παράταση της προθεσμίας συναίνεσης, θα μπορούσε να αποτελεί τεκμήριο συναίνεσης με υψηλό βαθμό βεβαιότητος. (10) Οι «άδειες» για αποστολές κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν τυχόν ειδικές εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τις αποστολές, όπως οι άδειες μεταφοράς. (11) Προκειμένου να προστατευθεί ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τους κινδύνους που προκύπτουν από τα ραδιενεργά απόβλητα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκτός Κοινότητας κίνδυνοι. Στην περίπτωση των ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων που εξέρχονται από την Κοινότητα, η τρίτη χώρα προορισμού θα πρέπει όχι μόνο να ενημερώνεται για την αποστολή, αλλά και να συναινεί σε αυτήν. (12) Οι αρμόδιες αρχές τους κράτους μέλους προορισμού οφείλουν να συνεργάζονται στενά με τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές προκειμένου να αποφεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της διαδικασίας συναίνεσης που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. (13) Η απαίτηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων ασφάλειας από το υπεύθυνο για την αποστολή πρόσωπο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, σε περίπτωση ματαίωσης της αποστολής δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή των μηχανισμών που ορίζουν τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. (14) Η απαίτηση ο κάτοχος να φέρει το κόστος ματαίωσης της αποστολής δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή των μηχανισμών που ορίζουν τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο ή μιας συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του κατόχου και άλλου προσώπου εμπλεκόμενου στην αποστολή. (15) Ενώ η διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων θα πρέπει, εφόσον είναι συμβατό με την ασφάλεια της διαχείρισης αυτού του υλικού, να πραγματοποιείται στο κράτος στο οποίο παρήχθησαν, αναγνωρίζεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προάγουν συμφωνίες μεταξύ τους προκειμένου να διευκολύνουν την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου από κράτη μέλη που τα παράγουν σε μικρές ποσότητες ή σε περιπτώσεις που η δημιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων δεν θα ήταν δικαιολογημένη από την άποψη των ακτινοβολιών. (16) Εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ αποδέκτη σε τρίτη χώρα και κατόχου σε τρίτη χώρα δυνάμει του άρθρου 27 της κοινής σύμβασης, είναι δυνατό να χρησιμοποιείται η ίδια συμφωνία για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. (17) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και λαμβανομένης υπόψη της κτηθείσας εμπειρίας, είναι σκόπιμη η αναπροσαρμογή του υφιστάμενου τυποποιημένου εγγράφου. Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να θεσπισθεί υποχρέωση κατάρτισης του νέου τυποποιημένου εγγράφου έως την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, εάν δεν τηρείται η προθεσμία αυτή, θα πρέπει να προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις που να επιτρέπουν τη χρήση του υφιστάμενου τυποποιημένου εγγράφου. Επιπλέον, η ύπαρξη σαφών κανόνων για τη χρήση των γλωσσών θα δημιουργήσει συνθήκες νομικής βεβαιότητας και θα αποτρέψει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. (18) Οι περιοδικές εκθέσεις που θα υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θα πρέπει να δίνουν μια χρήσιμη συνολική εικόνα των αδειών που έχουν εκδοθεί σε κοινοτική κλίμακα και να επισημαίνουν τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην πράξη τα κράτη μέλη, και τις δοθείσες λύσεις. (19) Η οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (5), έχει εφαρμογή, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ραδιενεργών ουσιών προς και από την Κοινότητα και προβλέπει ένα σύστημα δήλωσης και αδειοδότησης για τις πρακτικές που συνεπάγονται κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες. Οι διατάξεις της οδηγίας αυτής έχουν συνεπώς σχέση με τον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία. (20) Με βάση τα ανωτέρω, είναι αναγκαίο, για λόγους σαφήνειας, να καταργηθεί και να αντικατασταθεί η οδηγία 92/3/Ευρατόμ. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της καταργούμενης οδηγίας. (21) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (6) τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση, και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους δημοσιοποιούν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινοτικό σύστημα επιτήρησης και ελέγχου των διασυνοριακών αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου καυσίμου, ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία του πληθυσμού. 2.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις διασυνοριακές αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) η χώρα προέλευσης ή η χώρα προορισμού ή η οιαδήποτε χώρα διαμετακόμισης βρίσκεται εντός κράτους μέλους της Κοινότητας, και β) οι ποσότητες και η συγκέντρωση του φορτίου υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) του άρθρου 3 της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ. 3.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις αποστολές πηγών εκτός χρήσης προς προμηθευτή ή κατασκευαστή ραδιενεργών πηγών ή προς αναγνωρισμένη εγκατάσταση. 4.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις αποστολές ραδιενεργών υλικών που ανακτώνται μέσω επανεπεξεργασίας για περαιτέρω χρήση. 5.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις διασυνοριακές αποστολές αποβλήτων που περιέχουν μόνο φυσικό ραδιενεργό υλικό που δεν προκύπτει από πρακτικές. 6.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 2 Επαναποστολές που σχετίζονται με εργασίες επεξεργασίας και επανεπεξεργασίας Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα κράτους μέλους ή επιχείρησης του κράτους μέλους στο οποίο: α) πρόκειται να αποσταλούν ραδιενεργά απόβλητα προς επεξεργασία, ή β) πρόκειται να αποσταλεί άλλο υλικό με σκοπό την ανάκτηση των ραδιενεργών αποβλήτων, να επιστρέφει τα ραδιενεργά απόβλητα στη χώρα προέλευσής τους, μετά την επεξεργασία. Ούτε θίγει το δικαίωμα κράτους μέλους ή επιχείρησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να αποσταλεί αναλωμένο καύσιμο προς επανεπεξεργασία, να επιστρέφει τα ραδιενεργά απόβλητα που ανακτώνται από τις εργασίες επανεπεξεργασίας. Άρθρο 3 Διασυνοριακές αποστολές αναλωμένου καυσίμου προς επανεπεξεργασία Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας κάθε κράτους μέλους να καθορίζει την πολιτική του για τον κύκλο του αναλωμένου καυσίμου, η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να εξάγουν αναλωμένο καύσιμο προς επανεπεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινής πυρηνικής αγοράς, ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η επιτήρηση και ο έλεγχος της αποστολής και των εξαγωγών διενεργούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 4 Επαναποστολή που αφορά μη εξουσιοδοτημένες αποστολές και μη δηλωμένα ραδιενεργά απόβλητα Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα κράτους μέλους να επιστρέφει με ασφάλεια στη χώρα προέλευσης: α) αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου καυσίμου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας αλλά που δεν έχουν λάβει τη δέουσα εξουσιοδότηση, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, και β) απόβλητα μολυσμένα με ραδιενέργεια ή υλικό το οποίο περιέχει ραδιενεργή πηγή, όταν το εν λόγω υλικό δεν έχει δηλωθεί ως ραδιενεργό απόβλητο από τη χώρα προέλευσης. Άρθρο 5 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 1) «ραδιενεργά απόβλητα», τα ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά μορφή, για τα οποία δεν προβλέπεται περαιτέρω χρήση από τις χώρες προέλευσης και προορισμού, ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου την απόφαση αποδέχονται οι χώρες αυτές, και τα οποία ελέγχονται ως ραδιενεργά απόβλητα από ρυθμιστικό φορέα βάσει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των χωρών προέλευσης και προορισμού, 2) «αναλωμένο καύσιμο», το πυρηνικό καύσιμο το οποίο έχει ακτινοβοληθεί σε πυρήνα αντιδραστήρα και απομακρυνθεί μονίμως από αυτόν· τα αναλωμένα καύσιμα μπορούν είτε να θεωρούνται χρησιμοποιήσιμος πόρος ο οποίος δύναται να υποβληθεί σε επανεπεξεργασία είτε να προορίζονται για τελική διάθεση χωρίς να προβλέπεται περαιτέρω χρήση και να αντιμετωπίζονται ως ραδιενεργά απόβλητα, 3) «επανεπεξεργασία», διεργασία ή μέθοδος σκοπός της οποίας είναι η αφαίρεση ραδιενεργών ισοτόπων από αναλωμένα καύσιμα για περαιτέρω χρήση, 4) «αποστολή», το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου από τη χώρα ή κράτος μέλος προέλευσης στη χώρα ή κράτος μέλος προορισμού, 5) «ενδοκοινοτική αποστολή», αποστολή της οποίας η χώρα προέλευσης και η χώρα προορισμού είναι κράτη μέλη, 6) «εξωκοινοτική αποστολή», αποστολή της οποίας η χώρα προέλευσης ή/και η χώρα προορισμού είναι τρίτες χώρες, 7) «διάθεση», η εναπόθεση ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου σε μια εγκατάσταση, χωρίς πρόθεση ανάκτησής τους, 8) «αποθήκευση», η φύλαξη ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου σε εγκατάσταση που προβλέπει τη συγκράτησή τους, με πρόθεση την ανάκτησή τους, 9) «κάτοχος», φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, προτού διενεργήσει αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου, είναι υπεύθυνο δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για τα υλικά αυτά και σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αποστολή προς κάποιον αποδέκτη, 10) «αποδέκτης», φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αποστέλλονται ραδιενεργά απόβλητα ή αναλωμένο καύσιμο, 11) «χώρα ή κράτος μέλος προέλευσης» και «χώρα ή κράτος μέλος προορισμού», αντιστοίχως, χώρα ή κράτος μέλος από το οποίο προγραμματίζεται να εκκινήσει ή εκκινεί αποστολή, και χώρα ή κράτος μέλος στο οποίο προορίζεται να καταλήξει ή καταλήγει κάποια αποστολή, 12) «χώρα ή κράτος μέλος διαμετακόμισης», χώρα ή κράτος μέλος πλην της χώρας ή του κράτους μέλους προέλευσης ή της χώρας ή του κράτους μέλους προορισμού, από την επικράτεια του οποίου προγραμματίζεται να διέλθει ή διέρχεται αποστολή, 13) «αρμόδια αρχή», αρχή η οποία, δυνάμει των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων της χώρας προέλευσης, διαμετακόμισης ή προορισμού, έχει την εξουσία επιβολής του συστήματος επιτήρησης και ελέγχου των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου, 14) «κλειστή πηγή»: ό,τι νοείται με αυτόν τον όρο στην οδηγία 96/29/Ευρατόμ· ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνεται ως αναπόσπαστο μέρος της πηγής και η κάψουλα που περικλείει το ραδιενεργό υλικό, 15) «εκτός χρήσης πηγή», κλειστή πηγή η οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον, ούτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε άδεια, 16) «αναγνωρισμένη εγκατάσταση», εγκατάσταση ευρισκόμενη στην επικράτεια χώρας η οποία έχει λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές της εν λόγω χώρας, σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση ή διάθεση κλειστών πηγών, ή εγκατάσταση που έχει κατάλληλη άδεια, σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο, για την προσωρινή αποθήκευση κλειστών πηγών, 17) «δεόντως συμπληρωμένη αίτηση», το τυποποιημένο έγγραφο που πληροί όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 17. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Άρθρο 6 Αίτηση για άδεια αποστολής 1.   Ο κάτοχος που σχεδιάζει να εκτελέσει ενδοκοινοτική αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου ή να αναθέσει την εκτέλεση μιας τέτοιας αποστολής, υποβάλλει δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για τη χορήγηση αδείας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης. 2.   Η αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερες της μίας αποστολές, εφόσον: α) τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο στα οποία αναφέρεται έχουν, ουσιαστικά, τα ίδια φυσικά, χημικά και ραδιενεργά χαρακτηριστικά, και β) οι αποστολές πρόκειται να διενεργηθούν από τον ίδιο κάτοχο προς τον ίδιο αποδέκτη και εμπλέκουν τις ίδιες αρμόδιες αρχές, και γ) όταν οι αποστολές συνεπάγονται διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών, η διαμετακόμιση αυτή διενεργείται μέσω του ίδιου συνοριακού φυλακίου εισόδου ή/και εξόδου από την Κοινότητα, και μέσω του ίδιου συνοριακού φυλακίου της ή των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, εκτός εάν έχει συναφθεί διαφορετική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων αρμόδιων αρχών. Άρθρο 7 Διαβίβαση της αίτησης στις αρμόδιες αρχές 1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν τη δεόντως συμπληρωμένη αίτηση που προβλέπει το άρθρο 6, για συναίνεση, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού και των τυχόν κρατών μελών διαμετακόμισης. 2.   Οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκομένων κρατών μελών λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν αποστολές καλυπτόμενες από την παρούσα οδηγία τυγχάνουν της δέουσας προσοχής κατά το χειρισμό τους και ότι προστατεύονται από οιαδήποτε αθέμιτη χρήση. Άρθρο 8 Βεβαίωση παραλαβής και αίτηση πληροφοριών 1.   Εντός 20 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού και διαμετακόμισης ελέγχουν ότι η αίτηση είναι δεόντως συμπληρωμένη, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 17. 2.   Εάν η αίτηση είναι δεόντως συμπληρωμένη, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού αποστέλλουν βεβαίωση παραλαβής στις αρμόδιες αρχές των κράτους μέλους προέλευσης και αντίγραφό της στις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, το αργότερο εντός 10 ημερών μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. 3.   Εάν κάποια από τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών κρίνει ότι η αίτηση δεν είναι δεόντως συμπληρωμένη, ζητεί τις ελλείπουσες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και ενημερώνει σχετικά τις άλλες αρμόδιες αρχές. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν τις ζητηθείσες πληροφορίες στις οικείες αρμόδιες αρχές. Το αργότερο 10 ημέρες από την ημέρα παραλαβής των ελλειπουσών πληροφοριών και όχι νωρίτερα από τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού αποστέλλουν βεβαίωση παραλαβής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και αντίγραφό της στις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές. 4.   Τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για την έκδοση της βεβαίωσης παραλαβής είναι δυνατόν να συντομευθούν εάν οι αρμόδιες αρχές προορισμού και διαμετακόμισης κρίνουν ότι η αίτηση είναι δεόντως συμπληρωμένη. Άρθρο 9 Συναίνεση και άρνηση 1.   Το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής δεόντως συμπληρωμένης αιτήσεως, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης την εκ μέρους τους συναίνεση ή τους όρους που θεωρούν αναγκαίους για την παροχή συναίνεσης, ή την εκ μέρους τους άρνηση συναίνεσης. Ωστόσο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού ή οιουδήποτε κράτους μέλους διαμετακόμισης μπορούν να ζητούν παράταση, ενός μηνός το πολύ, της προθεσμίας κοινοποίησης της θέσης τους που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. 2.   Εάν, μετά την εκπνοή των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, δεν έχει ληφθεί απάντηση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προορισμού ή/και των προβλεπόμενων κρατών μελών διαμετακόμισης, θεωρείται ότι οι χώρες αυτές έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για την αιτηθείσα αποστολή. 3.   Τα κράτη μέλη αιτιολογούν την άρνηση συναίνεσης ή την παροχή συναίνεσης υπό όρους ως εξής: α) όσον αφορά τα κράτη μέλη διαμετακόμισης, βάσει της οικείας εθνικής, κοινοτικής ή διεθνούς νομοθεσίας που διέπει τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών· β) όσον αφορά τα κράτη μέλη προορισμού, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου, ή βάσει της εθνικής, κοινοτικής ή διεθνούς νομοθεσίας που διέπει τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών. Οι όροι που ενδεχομένως επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, είτε πρόκειται για τη χώρα διαμετακόμισης είτε για τη χώρα προορισμού, δεν επιτρέπεται να είναι αυστηρότεροι των όρων που προβλέπονται για παρόμοιες αποστολές στο εσωτερικό των εν λόγω κρατών μελών. 4.   Το ή τα κράτη μέλη που έχουν συναινέσει σε διαμετακόμιση για συγκεκριμένη αποστολή δεν επιτρέπεται να αρνηθούν να συναινέσουν σε επαναποστολή στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν η αρχική συναίνεση αφορούσε αποστολή υλικού για λόγους επεξεργασίας ή επανεπεξεργασίας, εφόσον η επαναποστολή αφορά ραδιενεργά απόβλητα ή άλλα προϊόντα ισοδύναμα προς το αρχικό υλικό ύστερα από επεξεργασία ή επανεπεξεργασία, και τηρούνται όλες οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις· β) υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 12, εφόσον η επαναποστολή διενεργείται υπό τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προδιαγραφές. 5.   Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή/και έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών άλλου κράτους μέλους γνωστοποιείται στην Επιτροπή. Άρθρο 10 Χορήγηση άδειας για αποστολές 1.   Εάν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες συναινέσεις για μια αποστολή, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης δικαιούνται να χορηγούν στον κάτοχο άδεια εκτέλεσης της αποστολής και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού και των τυχόν κρατών μελών ή τρίτων χωρών διαμετακόμισης. 2.   Η άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει επ’ ουδενί την ευθύνη του κατόχου, των μεταφορέων, του κυρίου, του αποδέκτη ή οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που εμπλέκεται στην αποστολή. 3.   Μία και μόνη άδεια μπορεί να καλύπτει περισσότερες της μίας αποστολές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. 4.   Κάθε άδεια ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Για τον καθορισμό της περιόδου ισχύος, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν τους όρους που καθορίζονται στη συναίνεση των κρατών μελών προορισμού ή διαμετακόμισης. Άρθρο 11 Βεβαίωση παραλαβής της αποστολής 1.   Εντός 15 ημερών από της παραλαβής, ο αποδέκτης αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού βεβαίωση παραλαβής για κάθε αποστολή. 2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού αποστέλλουν αντίγραφα της βεβαίωσης παραλαβής στο κράτος μέλος προέλευσης και σε κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα διαμετακόμισης. 3.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης αποστέλλουν αντίγραφο της βεβαίωσης παραλαβής στον αρχικό κάτοχο. Άρθρο 12 Μη πραγματοποίηση αποστολής 1.   Το κράτος μέλος προορισμού, προέλευσης ή διαμετακόμισης μπορεί να αποφασίζει να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση αποστολής, σε περίπτωση που οι όροι αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας παύσουν να πληρούνται ή δεν είναι σύμφωνοι με τις άδειες ή τις συναινέσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το κράτος μέλος που λαμβάνει τέτοια απόφαση ενημερώνει αμέσως σχετικά τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών που εμπλέκονται στην αποστολή. 2.   Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση αποστολής ή δεν πληρούνται οι όροι αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης εξασφαλίζουν ότι τα συγκεκριμένα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο επιστρέφονται στον κάτοχό τους, εκτός αν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής ασφαλούς ρύθμισης. Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την αποστολή λαμβάνει, εφόσον χρειάζεται, διορθωτικά μέτρα ασφάλειας. 3.   Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή επιτρεπτή η ολοκλήρωση της αποστολής, οι προκύπτουσες δαπάνες βαρύνουν τον κάτοχο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΩΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Άρθρο 13 Εισαγωγές στην Κοινότητα 1.   Όταν προβλέπεται η είσοδος στην Κοινότητα ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένων καυσίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και προέρχονται από τρίτη χώρα και η χώρα προορισμού είναι κράτος μέλος, ο αποδέκτης υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης στις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αποστελλόμενη αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερες της μίας αποστολές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Στην αίτηση περιλαμβάνονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αποδέκτης έχει συνάψει με τον εγκατεστημένο στην τρίτη χώρα κάτοχο συμφωνία η οποία έχει γίνει δεκτή από τις αρμόδιες αρχές της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και η οποία προβλέπει υποχρέωση του κατόχου να πάρει πίσω τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο σε περίπτωση που η αποστολή δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού διαβιβάζουν την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, για συναίνεση, στις αρμόδιες αρχές των τυχόν κρατών μελών διαμετακόμισης. Εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 9. 3.   Εάν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες συναινέσεις για την αποστολή, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού δικαιούνται να χορηγούν στον αποδέκτη άδεια εκτέλεσης της αποστολής και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους ή τρίτης χώρας προέλευσης ή διαμετακόμισης. Εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10. 4.   Εντός 15 ημερών από την παραλαβή της αποστολής, ο αποδέκτης αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού βεβαίωση παραλαβής κάθε αποστολής. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού αποστέλλουν αντίγραφα της βεβαίωσης στη χώρα προέλευσης και στα τυχόν κράτη μέλη ή τρίτες χώρες διαμετακόμισης. 5.   Το κράτος μέλος προορισμού ή οιοδήποτε κράτος μέλος διαμετακόμισης μπορεί να αποφασίσει να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση της αποστολής, σε περίπτωση που οι όροι αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας παύσουν να πληρούνται ή δεν είναι σύμφωνοι με τις άδειες ή τις συναινέσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το κράτος μέλος που λαμβάνει τέτοια απόφαση ενημερώνει αμέσως σχετικά τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή επιτρεπτή η ολοκλήρωση της αποστολής, οι προκύπτουσες δαπάνες βαρύνουν τον αποδέκτη. 6.   Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή επιτρεπτή η ολοκλήρωση της αποστολής, οι προκύπτουσες δαπάνες βαρύνουν τον αποδέκτη. Άρθρο 14 Διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας 1.   Όταν προβλέπεται η είσοδος στην Κοινότητα ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου προερχόμενων από τρίτη χώρα και η χώρα προορισμού δεν είναι κράτος μέλος, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη διαχείρισης της αποστολής στο κράτος μέλος από τελωνειακό φυλάκιο του οποίου πρόκειται να εισέλθουν αρχικά τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα καύσιμα στην Κοινότητα («πρώτο κράτος μέλος διαμετακόμισης») υποβάλλει αίτηση άδειας στις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αποστελλόμενη αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερες της μίας αποστολές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Στην αίτηση περιλαμβάνονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα αποδέκτης έχει συνάψει με τον εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα κάτοχο συμφωνία η οποία έχει γίνει δεκτή από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας και η οποία προβλέπει την υποχρέωση του κατόχου να πάρει πίσω τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα καύσιμα σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της αποστολής δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 2.   Οι αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους διαμετακόμισης διαβιβάζουν την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, για συναίνεση, στις αρμόδιες αρχές των τυχόν άλλων κρατών μελών διαμετακόμισης. Εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 9. 3.   Εάν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες συναινέσεις για την αποστολή, οι αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους διαμετακόμισης δικαιούνται να χορηγούν στον υπεύθυνο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 άδεια εκτέλεσης της αποστολής και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές κάθε άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας διαμετακόμισης ή προέλευσης. Εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10. 4.   Ο υπεύθυνος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους διαμετακόμισης ότι τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο έφθασαν στον προορισμό τους στην τρίτη χώρα, εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας αφίξεως και υποδεικνύει το τελευταίο τελωνειακό φυλάκιο της Κοινότητας από το οποίο διήλθε το αποσταλέν φορτίο. Η γνωστοποίηση αυτή συνοδεύεται από δήλωση ή βεβαίωση του αποδέκτη, σύμφωνα με την οποία τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο έφθασαν στον προορισμό τους, και στην οποία υποδεικνύεται το τελωνειακό φυλάκιο εισόδου στην τρίτη χώρα. 5.   Ένα κράτος μέλος διαμετακόμισης μπορεί να αποφασίζει να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση της αποστολής, σε περίπτωση που οι όροι αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας παύσουν να πληρούνται ή δεν είναι σύμφωνοι με τις άδειες ή συναινέσεις που έχουν χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Το κράτος μέλος που λαμβάνει τέτοια απόφαση ενημερώνει αμέσως σχετικά τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή επιτρεπτή η ολοκλήρωση της αποστολής, οι προκύπτουσες δαπάνες βαρύνουν τον υπεύθυνο που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Άρθρο 15 Εξαγωγές εκτός της Κοινότητας 1.   Όταν προβλέπεται η εξαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου από την Κοινότητα προς τρίτη χώρα, ο κάτοχος υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση αδείας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης. Η αποστελλόμενη αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερες της μίας αποστολές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. 2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης: α) ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού πριν από την εκτέλεση της αποστολής και ζητούν τη συναίνεσή τους· β) αποστέλλουν την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, για συναίνεση, στις αρμόδιες αρχές των τυχόν κρατών μελών διαμετακόμισης. Εφαρμόζεται το άρθρο 8. 3.   Εάν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες συναινέσεις για την αποστολή, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης δικαιούνται να χορηγούν στον κάτοχο άδεια εκτέλεσης της αποστολής και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας προορισμού και κάθε κράτους μέλους ή τρίτης χώρας διαμετακόμισης. Εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10. 4.   Εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας αφίξεως, ο κάτοχος γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ότι τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο έφθασαν στον προορισμό τους στην τρίτη χώρα και υποδεικνύει το τελευταίο τελωνειακό φυλάκιο της Κοινότητας από το οποίο διήλθε το αποσταλέν φορτίο. Η γνωστοποίηση αυτή συνοδεύεται από δήλωση ή βεβαίωση του αποδέκτη, σύμφωνα με την οποία τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο έφθασαν στον προορισμό τους, και στην οποία υποδεικνύεται το τελωνειακό φυλάκιο εισόδου στην τρίτη χώρα. 5.   Το κράτος μέλος προέλευσης ή οιοδήποτε κράτος μέλος διαμετακόμισης μπορεί να αποφασίζει να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση της αποστολής, σε περίπτωση που οι όροι αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας παύσουν να πληρούνται ή δεν είναι σύμφωνοι με τις άδειες ή συναινέσεις που έχουν χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Το κράτος μέλος διαμετακόμισης που λαμβάνει τέτοια απόφαση ενημερώνει αμέσως σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης. Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3. Άρθρο 16 Απαγορευμένες εξαγωγές 1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν χορηγούν άδεια για τις αποστολές: α) προς τόπο προορισμού νοτίως των 60° νότιου γεωγραφικού πλάτους, ή β) προς κράτος μέρος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ του Κοτονού), το οποίο δεν είναι κράτος μέλος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, ή γ) προς τρίτη χώρα η οποία, όπως κρίνουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν έχει τη διοικητική και τεχνική ικανότητα ούτε τη ρυθμιστική δομή για να διαχειριστεί με ασφάλεια τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο, όπως προβλέπεται στην κοινή σύμβαση. Όταν διαμορφώνουν γνώμη εν προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη κάθε σχετική πληροφορία που τους παρέχουν άλλα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη ενημερώνουν σε ετήσια βάση την Επιτροπή και τη συμβουλευτική επιτροπή που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 21. 2.   Η Επιτροπή καθορίζει κριτήρια, με τη διαδικασία του άρθρου 21, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη, μεταξύ άλλων, τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας (ΔΟΑΕ), για να διευκολύνει τα κράτη μέλη να κρίνουν κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που αφορούν τις εξαγωγές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 17 Χρήση τυποποιημένου εγγράφου 1.   Για όλες τις αποστολές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας χρησιμοποιείται τυποποιημένο έγγραφο. 2.   Η Επιτροπή καταρτίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 21, το τυποποιημένο έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει ως παράρτημα κατάλογο των στοιχειωδών απαιτήσεων για μια δεόντως συμπληρωμένη αίτηση. Το τυποποιημένο έγγραφο και τα παραρτήματά του δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο στις 25 Δεκεμβρίου 2008. Εάν είναι αναγκαίο, το τυποποιημένο έγγραφο επικαιροποιείται με την ίδια διαδικασία. 3.   Η αίτηση αδείας καθώς και τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα και πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 10, 13, 14 και 15, συντάσσονται σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στην οποία υποβάλλεται η αίτηση σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Ο κάτοχος υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού ή διαμετακόμισης, εφόσον το ζητήσουν, επικυρωμένη μετάφραση σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρχές αυτές. 4.   Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης αποστολής επισυνάπτονται στο τυποποιημένο έγγραφο. 5.   Με την επιφύλαξη των τυχόν άλλων συνοδευτικών εγγράφων που απαιτούνται δυνάμει άλλων συναφών νομικών διατάξεων, το συμπληρωμένο τυποποιημένο έγγραφο που πιστοποιεί τη δέουσα ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης συνοδεύει κάθε αποστολή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η άδεια αφορά περισσότερες της μίας αποστολές σε ένα και μόνο έγγραφο. 6.   Τα έγγραφα αυτά τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των χωρών προέλευσης, προορισμού και διαμετακόμισης. Άρθρο 18 Αρμόδιες αρχές 1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 25 Δεκεμβρίου 2008 τις ονομασίες και τις διευθύνσεις της ή των αρμοδίων αρχών, καθώς και κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ταχεία επικοινωνία με αυτές. 2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή για τις τυχόν μεταβολές των δεδομένων αυτών. Άρθρο 19 Διαβίβαση 1.   Η Επιτροπή εκδίδει, με τη διαδικασία του άρθρου 21, συστάσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική διαβίβαση των εγγράφων και πληροφοριών που απαιτούνται βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 2.   Η Επιτροπή δημιουργεί και συντηρεί πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπου δημοσιεύονται: α) οι ονομασίες και οι διευθύνσεις της ή των αρμόδιων αρχών κάθε κράτους μέλους· β) οι γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους, και γ) όλοι οι γενικοί όροι και οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους να επιτρέψουν μιαν αποστολή. Άρθρο 20 Τακτικές εκθέσεις 1.   Έως τις 25 Δεκεμβρίου 2011 και, στη συνέχεια, ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 2.   Βάσει των εκθέσεων αυτών, η Επιτροπή καταρτίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 21, συνοπτική έκθεση απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 4. Άρθρο 21 Συμβουλευτική επιτροπή 1.   Για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, στο άρθρο 17 παράγραφος 2, στο άρθρο 19 παράγραφος 1, και στο άρθρο 20 παράγραφος 2, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή συμβουλευτικού χαρακτήρα, αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρευόμενη από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής («επιτροπή»). 2.   Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή γνωμοδοτεί επί του σχεδίου εντός της προθεσμίας που ο πρόεδρος δύναται να ορίσει ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, εν ανάγκη κατόπιν ψηφοφορίας. 3.   Η γνώμη καταχωρίζεται στα πρακτικά. Κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την καταγραφή της άποψής του στα πρακτικά. 4.   Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη που διατυπώνει η επιτροπή. Ενημερώνει δε την επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο η γνώμη της ελήφθη υπόψη. Άρθρο 22 Μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 25 Δεκεμβρίου 2008. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 23 Κατάργηση 1.   Η οδηγία 92/3/Ευρατόμ καταργείται από τις 25 Δεκεμβρίου 2008, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που αφορούν τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας αυτής. 2.   Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία ερμηνεύονται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος. Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις 1.   Για τις αιτήσεις άδειας που έχουν δεόντως εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης ή υποβληθεί στις αρχές αυτές πριν από τις 25 Δεκεμβρίου 2008, εφαρμόζεται η οδηγία 92/3/Ευρατόμ σε όλες τις εργασίες αποστολής που καλύπτει η αντίστοιχη άδεια. 2.   Κατά τη λήψη αποφάσεως για τις αιτήσεις αδείας που έχουν υποβληθεί πριν από τις 25 Δεκεμβρίου 2008, και αφορούν περισσότερες της μίας αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου σε τρίτη χώρα προορισμού, το κράτος μέλος προέλευσης συνεκτιμά όλους τους σχετικούς παράγοντες, και ιδίως: α) το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης όλων των αποστολών που καλύπτονται από την ίδια αίτηση· β) την αιτιολόγηση υπαγωγής όλων των αποστολών στην ίδια αίτηση· γ) τη σκοπιμότητα χορήγησης αδείας για αριθμό αποστολών που είναι μικρότερος από αυτόν που καλύπτεται από την αίτηση. 3.   Μέχρι να εκδοθεί το τυποποιημένο έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας χρησιμοποιείται, τηρουμένων των αναλογιών, το τυποποιημένο έγγραφο που θεσπίζεται με την απόφαση 93/552/Ευρατόμ της Επιτροπής (7). Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 26 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2006. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. KORKEAOJA (1)  ΕΕ C 286 της 17.11.2005, σ. 34. (2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 5 Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3)  ΕΕ C 119 της 22.5.2002, σ. 7. (4)  ΕΕ L 35 της 12.2.1992, σ. 24. (5)  ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1. (6)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. (7)  Απόφαση 93/552/Ευρατόμ της 1ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση του τυποποιημένου εγγράφου για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων ο οποίος αναφέρεται στην οδηγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 29.10.1993, σ. 83). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Οδηγία 92/3/Ευρατόμ Παρούσα οδηγία Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 5 Άρθρο 3 Πρώτη αιτιολογική σκέψη Άρθρο 4 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 4 τρίτο εδάφιο Ουδέν Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 4 Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 9 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 4 Άρθρο 9 παράγραφος 2 Άρθρο 7 πρώτο εδάφιο Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 7 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 7 τρίτο εδάφιο Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 8 Άρθρο 17 παράγραφος 5 Άρθρο 9 παράγραφος 1, αρχικό τμήμα της πρότασης Άρθρο 11 παράγραφος 1 Άρθρο 9 παράγραφος 1, τελικό τμήμα της πρότασης Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση Άρθρο 11 παράγραφος 2 Άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση Άρθρο 11 παράγραφος 3 Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 13 Άρθρο 10 παράγραφος 1, τέλος της πρώτης πρότασης Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 14 Άρθρο 10 παράγραφος 3 Άρθρο 13 Άρθρο 11 Άρθρο 16 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 15 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 15 παράγραφος 3 Άρθρο 12 παράγραφος 3 Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 4 Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 5 Άρθρο 15 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο Άρθρο 12 παράγραφος 6 Άρθρο 15 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 13 Άρθρο 1 παράγραφος 3 Άρθρο 14 Άρθρο 2 Άρθρο 15 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 15 παράγραφος 2 Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 16 Άρθρο 9 παράγραφος 4 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 18 Άρθρο 20 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 20 (πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση) Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 20 τέταρτη περίπτωση Άρθρο 16 παράγραφος 2 Άρθρο 20 πέμπτη περίπτωση Άρθρο 20 παράγραφος 2 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 22 Άρθρο 26 Άρθρο 3 (νέο) Άρθρο 4 (νέο) Άρθρο 8 (νέο) Άρθρο 19 (νέο) Άρθρο 23 (νέο) Άρθρο 24 (νέο) Άρθρο 25 (νέο)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία