ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/32006L0140

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2006/140/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του σουλφουρυλοφθοριδίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 414/78 ΟΔΗΓΊΑ 2006/140/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του σουλφουρυλοφθοριδίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 (2), περιλαμβάνει κατάλογο δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν, με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I, IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το σουλφουρυλοφθορίδιο. (2) Με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, το σουλφουρυλοφθορίδιο αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 8, συντηρητικά ξύλου, όπως ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (3) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, ορίστηκε ως κράτος μέλος-εισηγητής η Σουηδία. Στις 19 Απριλίου 2005, η Σουηδία υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, καθώς και σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 7 του εν λόγω κανονισμού. (4) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, τα ευρήματα της εξέτασης ενσωματώθηκαν, στις 8 Σεπτεμβρίου 2006 στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα, σε έκθεση αξιολόγησης. (5) Από την αξιολόγηση του σουλφουρυλοφθοριδίου δεν προέκυψαν ερωτηματικά ή προβληματισμοί που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από την Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους («ΕΕΥΠΚ» — SCHER). (6) Από τις διάφορες διενεργηθείσες έρευνες, θα αναμενόταν ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά ξύλου και περιέχουν σουλφουρυλοφθορίδιο είναι δυνατόν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις που εξετάστηκαν και αναλύθηκαν στην έκθεση αξιολόγησης. Είναι επομένως σκόπιμο να περιληφθεί το σουλφουρυλοφθορίδιο στο παράρτημα I, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκρίσεις βιοκτόνων χρησιμοποιούμενων ως συντηρητικών ξύλου θα μπορούν να χορηγούνται, να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε όλα τα κράτη μέλη. (7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση αντιμετώπιση στην αγορά, των βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία σουλφουρυλοφθορίδιο και να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων εν γένει, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας. (8) Λαμβανομένων υπόψη των ευρημάτων της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρείται σκόπιμο να εγκρίνονται τα προϊόντα αυτά μόνο για χρήση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 σημείο i) στοιχείο ε) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, και να σχεδιάζονται μέτρα μετριασμού του κινδύνου με στόχο την ασφάλεια των χρηστών και διερχομένων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 σημείο i) στοιχείο στ) της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (9) Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί η συνεχής παρακολούθηση, καθώς και η παροχή περαιτέρω πληροφοριών όσον αφορά ορισμένα ειδικά σημεία που αναλύονται στην έκθεση αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 σημείο i) στοιχείο στ) της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (10) Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για την ικανοποίηση των συνεπαγόμενων νέων απαιτήσεων και αφετέρου στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφεληθούν από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο γ) σημείο ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης. (11) Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογο χρονικό περιθώριο για να εφαρμόσουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και ιδίως για να χορηγήσουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν εγκρίσεις βιοκτόνων για τον τύπο προϊόντων 8 που περιέχουν σουλφουρυλοφθορίδιο, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία 98/8/ΕΚ. (12) Επομένως, η οδηγία 98/8/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (13) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από 1ης Ιανουαρίου 2009. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2006. Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΉΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/50/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L 142 της 30.5.2006, σ. 6). (2)  ΕΕ L 307 της 24.11.2003, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1048/2005 (ΕΕ L 178 της 9.7.2005, σ. 1). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας με την εγγραφή αριθ. 1 «Αριθ. Κοινή ονομασία Ονομασία IUPAC Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο όπως διατίθεται στην αγορά Ημερομηνία καταχώρισης Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης Τύπος προϊόντων Ειδικές διατάξεις (1) 1 Σουλφουρυλοφθορίδιο Σουλφουρυλοδιφθορίδιο > 994 g/kg 1η Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2018 8 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: 1) η πώληση και χρήση του προϊόντος επιτρέπεται κατ’ αποκλειστικότητα σε επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του· 2) περιλαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου για τους χρήστες και τους διερχόμενους· 3) παρακολουθούνται οι συγκεντρώσεις του σουλφουρυλοφθοριδίου στα απώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας. (1)  Για την εφαρμογή των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία