ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/32007L0010

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2007/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2007 , για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων εντός μιας ζώνης προστασίας ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.3.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 63/24 ΟΔΗΓΊΑ 2007/10/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2007 για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων εντός μιας ζώνης προστασίας ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 2, την οδηγία 2002/99/EΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 92/119/EΟΚ καθορίζει μέτρα για τον έλεγχο ορισμένων ασθενειών των ζώων. Στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας περιέχονται ειδικές διατάξεις για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων. (2) Καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2006 καταργήθηκαν οι οδηγίες του Συμβουλίου 72/461/EΟΚ (3) και 80/215/EΟΚ (4), οι παραπομπές στις οδηγίες αυτές που περιέχονται στην οδηγία 92/119/EΟΚ πρέπει να αντικατασταθούν από παραπομπές στα παραρτήματα II και III της οδηγίας 2002/99/EΚ. (3) Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί μια ειδική λύση για τη σήμανση του κρέατος και τη μεταγενέστερη χρήση του, καθώς και τον προορισμό των προϊόντων που προκύπτουν από επεξεργασία, όπου το επιτρέπει η υγειονομική κατάσταση σχετικά με τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μειώνεται ο βαθμός προστασίας από τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων λόγω του ενδοκοινοτικού ή του διεθνούς εμπορίου. (4) Ορισμένα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι το σήμα αναγνώρισης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2002/99/EΚ έχει γίνει ελάχιστα αποδεκτό από τις επιχειρήσεις και τους πελάτες του τομέα. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ένα εναλλακτικό σήμα αναγνώρισης τη χρήση του οποίου μπορεί να αποφασίσουν τα κράτη μέλη. Ωστόσο, προκειμένου να βοηθηθούν οι έλεγχοι, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να ενημερώσουν την Επιτροπή εκ των προτέρων ως προς την απόφασή τους για τη χρήση του εναλλακτικού σήματος αναγνώρισης σε περίπτωση επιδημίας της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. (5) Το εναλλακτικό σήμα αναγνώρισης που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία πρέπει να ξεχωρίζει σαφώς από άλλα σήματα αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για το κρέας των χοίρων σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (5) ή σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 (6). (6) Σε αντίθεση με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας 92/119/EΟΚ, οι ειδικές διατάξεις για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας δεν προβλέπουν τη χορήγηση άδειας για τη μεταφορά των ζώων από τις εκμεταλλεύσεις εντός της ζώνης προστασίας σε περίπτωση που η απαγόρευση μεταφοράς διατηρείται για περίοδο μεγαλύτερη των 30 ημερών λόγω της εμφάνισης νέων κρουσμάτων της ασθενείας. Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η χορήγηση παρόμοιας παρέκκλισης για εκμεταλλεύσεις στις οποίες η διατήρηση των ζώων για περίοδο μεγαλύτερη των 30 ημερών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το κεφάλαιο 7 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/119/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το σημείο 2 τροποποιείται ως εξής: α) το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ζ) κρέας που λαμβάνεται από τους χοίρους που αναφέρονται στο στοιχείο στ) σημείο i): i) δεν διατίθεται στο ενδοκοινοτικό ή στο διεθνές εμπόριο και φέρει το σήμα καταλληλότητας για το νωπό κρέας που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2002/99/ΕΚ (7)· ii) λαμβάνεται, τεμαχίζεται, μεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από κρέας το οποίο προορίζεται για το ενδοκοινοτικό ή το διεθνές εμπόριο και χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή του σε προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό ή το διεθνές εμπόριο, εκτός εάν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2002/99/ΕΚ· β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η): i) κατά παρέκκλιση από το στοιχείο ζ), για το κρέας που λαμβάνεται από τους χοίρους που αναφέρονται στο στοιχείο στ) σημείο i) τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό σήμα αναγνώρισης από το ειδικό σήμα αναγνώρισης που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2002/99/EΚ, υπό την προϋπόθεση ότι ξεχωρίζει σαφώς από άλλα σήματα αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για το κρέας των χοίρων σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) ή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής (9). ii) κατά την έννοια του σημείου i) το σήμα αναγνώρισης πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, οι χαρακτήρες του να διαβάζονται με ευκολία και να εμφαίνονται με σαφήνεια. Το σήμα αναγνώρισης πρέπει να διαθέτει το ακόλουθο μέγεθος και να περιέχει τις ακόλουθες ενδείξεις: 2. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5: «5. Όταν οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο σημείο 2 στοιχείο στ) διατηρούνται για περίοδο μεγαλύτερη των 30 ημερών λόγω της εμφάνισης περαιτέρω κρουσμάτων της ασθένειας και, κατά συνέπεια, προκύπτουν προβλήματα για τη διατήρηση των ζώων, η αρμόδια αρχή μπορεί, κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη στην οποία εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της και υπό την προϋπόθεση ότι ο επίσημος κτηνίατρος διαπίστωσε την πραγματικότητα των γεγονότων, να επιτρέψει τη μεταφορά των ζώων από την εκμετάλλευση εντός της ζώνης προστασίας. Το σημείο 2 στοιχεία στ) και η) εφαρμόζεται κατ' αναλογία». Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και υποβάλλουν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2007. Για την Επιτροπή Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/911/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 346 της 9.12.2006, σ. 41). (2)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11. (3)  ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 24. Οδηγία που καταργήθηκε από την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33). (4)  ΕΕ L 47 της 21.2.1980, σ. 4. Οδηγία που καταργήθηκε από την οδηγία 2004/41/ΕΚ. (5)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1). (6)  ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 83. (7)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.» (8)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55, διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22. (9)  ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 83.»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία