ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/32007L0020

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2007/20/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2007 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της διχλωφθορανίδης (dichlofluanid) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
4.4.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/23 ΟΔΗΓΊΑ 2007/20/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 3ης Απριλίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της διχλωφθορανίδης (dichlofluanid) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 (2), περιλαμβάνει κατάλογο δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν, με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I, IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται η διχλωφθορανίδη. (2) Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, η διχλωφθορανίδη αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 8, συντηρητικά ξύλου, όπως ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (3) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, ορίστηκε ως κράτος μέλος εισηγητής το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2005, το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 7 του εν λόγω κανονισμού. (4) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 28 Νοεμβρίου 2006, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα. (5) Από την αξιολόγηση της διχλωφθορανίδης δεν προέκυψαν ερωτηματικά ή προβληματισμοί που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από την Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους (SCHER). (6) Από τις διάφορες διενεργηθείσες έρευνες συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά ξύλου και περιέχουν διχλωφθορανίδη αναμένεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις που εξετάστηκαν και αναλύθηκαν στην έκθεση αξιολόγησης. Είναι επομένως σκόπιμο να συμπεριληφθεί η διχλωφθορανίδη στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκρίσεις βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά ξύλου και περιέχουν διχλωφθορανίδη θα μπορούν να χορηγούνται, να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση αντιμετώπιση στην αγορά, των βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία διχλωφθορανίδη και να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων εν γένει, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας. (8) Λαμβανομένων υπόψη των διαπιστώσεων της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρείται σκόπιμο να απαιτούνται, όσον αφορά τα προϊόντα που εγκρίνονται για βιομηχανική χρήση, αφενός η χρήση τους με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και, αφετέρου, η παροχή οδηγιών για την υποχρεωτική αποθήκευση της ξυλείας, μετά την κατεργασία της, σε στεγανή σκληρή επιφάνεια, ώστε να αποτρέπονται οι άμεσες απώλειες στο έδαφος και να είναι δυνατή η συλλογή των απωλειών για επαναχρησιμοποίηση και τελική διάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 σημείο i) στοιχείο δ) της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (9) Πρέπει να προβλεφθεί εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για την ικανοποίηση των συνακόλουθων νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφεληθούν πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης. (10) Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογο χρονικό περιθώριο για να εφαρμόσουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, ιδίως, για να χορηγήσουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν εγκρίσεις βιοκτόνων του τύπου προϊόντων 8 που περιέχουν διχλωφθορανίδη, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την οδηγία 98/8/ΕΚ. (11) Συνεπώς, η οδηγία 98/8/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 29 Φεβρουαρίου 2008 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Μαρτίου 2009. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2007. Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΉΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/140/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 78). (2)  ΕΕ L 307 της 24.11.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 (ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 63). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ακόλουθη εγγραφή «Αριθ. 2» προστίθεται στον πίνακα του παραρτήματος Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ Αριθ. Κοινή ονομασία Ονομασία IUPAC Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο όπως διατίθεται στην αγορά Ημερομηνία καταχώρισης Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 (για προϊόντα που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των επιμέρους δραστικών ουσιών τους) Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης Τύπος προϊόντων Ειδικές διατάξεις (1) «2 διχλωφθορανίδη (dichlofluanid) N-(Διχλωροφθορο-μεθυλοθειο)-N′,N′-διμεθυλο-N-φαινυλοσουλφαμίδιο > 96 % w/w 1 Μαρτίου 2009 28 Φεβρουαρίου 2011 28 Φεβρουαρίου 2019 8 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: (1) Τα εγκεκριμένα για βιομηχανική ή/και επαγγελματική χρήση προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. (2) Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί για το έδαφος, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου με στόχο την προστασία του συγκεκριμένου στοιχείου του περιβάλλοντος. (3) Στις ετικέτες ή/και στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των εγκεκριμένων για βιομηχανική χρήση προϊόντων πρέπει να αναφέρεται ότι η ξυλεία που έχει υποστεί πρόσφατα κατεργασία με το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται μετά την κατεργασία σε στεγανές σκληρές επιφάνειες, ώστε να αποτρέπονται οι άμεσες απώλειες στο έδαφος και να είναι δυνατή η συλλογή των απωλειών για επαναχρησιμοποίηση ή τελική διάθεση. (1)  Για την εφαρμογή των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία