ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/32007L0030

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007 , σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των ειδικών οδηγιών της καθώς και των οδηγιών του Συμβουλίου 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, με σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
27.6.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/21 ΟΔΗΓΊΑ 2007/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των ειδικών οδηγιών της καθώς και των οδηγιών του Συμβουλίου 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, με σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 137 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η κατάρτιση από τα κράτη μέλη πρακτικών εκθέσεων εφαρμογής ως βάση για τις περιοδικές εκθέσεις που εκπονεί η Επιτροπή για την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, προβλέπεται από την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (3), καθώς και από τις ειδικές οδηγίες κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής, δηλαδή τις οδηγίες: 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (4), 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (5), 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία (6), 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων (7), 90/270/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης (8), 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (9), 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία (10), 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (11), 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες (12), 92/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες (13), 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη (14), 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (15), 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες (16), 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (17), 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (18), 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (19), και 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία) (20). (2) Έκθεση εφαρμογής απαιτείται επίσης από τις οδηγίες 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας (21), 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία (22) και 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία (23). (3) Οι διατάξεις σχετικά με την κατάρτιση των εκθέσεων στις ειδικές οδηγίες κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ καθώς και στις οδηγίες 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ είναι ανομοιογενείς τόσο όσον αφορά τη συχνότητα όσο και το περιεχόμενο των εκθέσεων. (4) Η υποχρέωση που προβλέπεται, αφενός για τα κράτη μέλη να υποβάλλουν έκθεση εφαρμογής και, αφετέρου, για την Επιτροπή να καταρτίζει έκθεση με βάση τις εθνικές εκθέσεις, αποτελεί σημαντικό σημείο της νομοθετικής διαδικασίας που επιτρέπει να γίνει απολογισμός και αξιολόγηση των διαφόρων στοιχείων της πρακτικής εφαρμογής των οδηγιών είναι συνεπώς σκόπιμο να επεκταθεί η υποχρέωση αυτή στις οδηγίες οι οποίες δεν προβλέπουν την κατάρτιση εκθέσεων, και συγκεκριμένα: την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (24), την οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (25), καθώς και την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Σεπτεμβρίου 1983, για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ) (26). (5) Επομένως, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι διατάξεις της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, των ειδικών οδηγιών κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1, καθώς και των οδηγιών 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ. (6) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσαρμογή στις αλλαγές της εργασίας και της κοινωνίας: μια νέα κοινοτική στρατηγική υγείας και ασφάλειας 2002-2006» προβλέπει την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής. Το θέμα αυτό ορίστηκε επίσης ως μια από τις προτεραιότητες για την απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στην πορεία της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. (7) Είναι σκόπιμο να απλοποιηθεί η διαδικασία, μέσω της εναρμόνισης της συχνότητας υποβολής στην Επιτροπή των εθνικών εκθέσεων εφαρμογής και, παράλληλα, της πρόβλεψης μόνο μιας έκθεσης εφαρμογής που θα περιλαμβάνει ένα γενικό μέρος που θα ισχύει για όλες τις οδηγίες καθώς και ειδικά κεφάλαια για τις ιδιαίτερες πτυχές κάθε οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές, και κυρίως η εισαγωγή νέου άρθρου 17α στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ, θα επιτρέψουν επίσης να περιληφθούν στη διαδικασία της έκθεσης εφαρμογής οι ειδικές οδηγίες κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, οι οποίες δεν προβλέπουν την κατάρτιση εκθέσεων, και συγκεκριμένα οι οδηγίες 2000/54/ΕΚ και 2004/37/ΕΚ, καθώς και κάθε μελλοντική ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ. (8) Κατάλληλη συχνότητα για την κατάρτιση και την υποβολή των εκθέσεων αυτών στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη θεωρούνται τα πέντε έτη· η πρώτη έκθεση θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να καλύψει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα· η δομή των εκθέσεων θα πρέπει να παρουσιάζει συνοχή ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους· οι εκθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται με βάση ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα καταρτίσει η Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας και θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται στα κράτη μέλη, ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά πορίσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, να εκτιμήσει επαρκώς πώς λειτουργεί στην πράξη η νομοθεσία. (9) Σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 2 της συνθήκης, η Επιτροπή διαβουλεύθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τους ενδεχόμενους προσανατολισμούς της κοινοτικής δράσης στον τομέα αυτό. (10) Η Επιτροπή, η οποία ύστερα από τις διαβουλεύσεις αυτές έκρινε ότι είναι σκόπιμη η ανάληψη κοινοτικής δράσης στον εν λόγω τομέα, διαβουλεύθηκε εκ νέου με τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με το περιεχόμενο της μελετώμενης πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 3 της συνθήκης. (11) Στο πλαίσιο αυτού του δεύτερου σταδίου διαβουλεύσεων, οι κοινωνικοί εταίροι δεν πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι επιθυμούν να κινήσουν τη διαδικασία που θα μπορούσε να καταλήξει στη σύναψη συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 138 παράγραφος 4 της συνθήκης. (12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά των επερχομένων με την οδηγία αυτή τροποποιήσεων, τα οποία, λαμβανομένης υπόψη της ειδικής φύσεως της οδηγίας, μπορούν, εάν ενδείκνυται, να είναι διοικητικής φύσεως, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τροποποίηση της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ Στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 17α Εκθέσεις εφαρμογής 1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά πενταετία στην Επιτροπή μια ενιαία έκθεση εφαρμογής της παρούσας οδηγίας καθώς και των ειδικών οδηγιών της κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 και αναφέρουν την άποψη των κοινωνικών εταίρων. Η έκθεση θα περιέχει αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών που συνδέονται με την πρακτική εφαρμογή των διαφόρων οδηγιών και, εφόσον απαιτείται και αυτά υφίστανται, θα παρέχει στοιχεία με ανάλυση ανά φύλο. 2.   Η δομή της έκθεσης αυτής, καθώς και ερωτηματολόγιο που θα προσδιορίζει το περιεχόμενό της, καθορίζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας. Η έκθεση περιλαμβάνει ένα γενικό μέρος το οποίο καλύπτει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι οποίες έχουν σχέση με τις αρχές και τις πτυχές που είναι κοινές σε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στην παράγραφο 1. Το γενικό μέρος συμπληρώνεται με ειδικά κεφάλαια σχετικά με την εφαρμογή των ιδιαίτερων πτυχών κάθε οδηγίας, με τη συμπερίληψη ειδικών δεικτών, όταν υπάρχουν. 3.   Η δομή της έκθεσης, μαζί με το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο, υποβάλλεται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της πενταετούς περιόδου την οποία καλύπτει. 4.   Με βάση τις εκθέσεις αυτές, η Επιτροπή πραγματοποιεί συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών οδηγιών υπό το πρίσμα της σπουδαιότητάς τους, των ερευνητικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και των νέων επιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν εν τω μεταξύ στους σχετικούς τομείς. Η Επιτροπή ενημερώνει, εντός 36 μηνών μετά το τέλος της πενταετούς περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής και, εφόσον απαιτείται, για κάθε πρωτοβουλία με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του κανονιστικού πλαισίου. 5.   Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο 2007 έως και 2012.» Άρθρο 2 Τροποποιήσεις των οδηγιών 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ 1.   Στην οδηγία 83/477/ΕΟΚ προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 17α Έκθεση εφαρμογής Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπό μορφή ειδικού κεφαλαίου της ενιαίας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 17α παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και η οποία χρησιμεύει ως βάση για την αξιολόγηση από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17α της ανωτέρω οδηγίας.» 2.   Στην οδηγία 91/383/ΕΟΚ προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 10α Έκθεση εφαρμογής Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπό μορφή ειδικού κεφαλαίου της ενιαίας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 17α παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και η οποία χρησιμεύει ως βάση για την αξιολόγηση από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17α της ανωτέρω οδηγίας.» 3.   Στην οδηγία 92/29/ΕΟΚ προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 9α Έκθεση εφαρμογής Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπό μορφή ειδικού κεφαλαίου της ενιαίας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 17α παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και η οποία χρησιμεύει ως βάση για την αξιολόγηση από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17α της ανωτέρω οδηγίας.» 4.   Στην οδηγία 94/33/ΕΚ προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 17α Έκθεση εφαρμογής Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπό μορφή ειδικού κεφαλαίου της ενιαίας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 17α παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και η οποία χρησιμεύει ως βάση για την αξιολόγηση από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17α της ανωτέρω οδηγίας.» Άρθρο 3 Κατάργηση Οι ακόλουθες διατάξεις καταργούνται από τις 27 Ιουνίου 2007: 1) το άρθρο 18 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ· 2) το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 89/654/ΕΟΚ· 3) το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ· 4) το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ· 5) το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 90/269/ΕΟΚ· 6) το άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 90/270/ΕΟΚ· 7) το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ· 8) το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ· 9) το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 92/57/ΕΟΚ· 10) το άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ· 11) το άρθρο 14 παράγραφοι 4, 5 και 6 της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ· 12) το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/91/ΕΟΚ· 13) το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ· 14) το άρθρο 13 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 93/103/ΕΚ· 15) το άρθρο 17 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 94/33/ΕΚ· 16) το άρθρο 15 της οδηγίας 98/24/ΕΚ· 17) το άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 1999/92/ΕΚ· 18) το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/44/ΕΚ· 19) το άρθρο 16 της οδηγίας 2003/10/ΕΚ· 20) το άρθρο 12 της οδηγίας 2004/40/ΕΚ· 21) το άρθρο 12 της οδηγίας 2006/25/ΕΚ. Άρθρο 4 Εφαρμογή Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 6 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 20 Ιουνίου 2007. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος H.-G. PÖTTERING Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος G. GLOSER (1)  Γνώμη της 17ης Ιανουαρίου 2006. (2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2007. (3)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). (4)  ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 1. (5)  ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 195 της 19.7.2001, σ. 46). (6)  ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 18. (7)  ΕΕ L 156 της 21.6.1990, σ. 9. (8)  ΕΕ L 156 της 21.6.1990, σ. 14. (9)  ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 6. (10)  ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 23. (11)  ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1. (12)  ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 9. (13)  ΕΕ L 404 της 31.12.1992, σ. 10. (14)  ΕΕ L 307 της 13.12.1993, σ. 1. (15)  ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11. (16)  ΕΕ L 23 της 28.1.2000, σ. 57. (17)  ΕΕ L 177 της 6.7.2002, σ. 13. (18)  ΕΕ L 42 της 15.2.2003, σ. 38. (19)  ΕΕ L 159 της 30.4.2004, σ. 1· διορθώθηκε στην ΕΕ L 184 της 24.5.2004, σ. 1. (20)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 38. (21)  ΕΕ L 206 της 29.7.1991, σ. 19. (22)  ΕΕ L 113 της 30.4.1992, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003. (23)  ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 12. (24)  ΕΕ L 262 της 17.10.2000, σ. 21. (25)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50· διορθώθηκε στην ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 23. (26)  ΕΕ L 263 της 24.9.1983, σ. 25. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 97 της 15.4.2003, σ. 48).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία