ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/32008L0043

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-04-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-04-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008 , για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
5.4.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/8 ΟΔΗΓΊΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (1), και ιδίως τη δεύτερη περίοδο του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 14, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 93/15/ΕΟΚ θεσπίζει κανόνες για την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των εκρηκτικών υλών στην κοινοτική αγορά. (2) Όπως προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών υλών διαθέτουν σύστημα εντοπισμού των εκρηκτικών υλών, που επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την αναγνώριση της ταυτότητας των κατόχων τους. (3) Η αποκλειστική αναγνώριση των εκρηκτικών υλών είναι σημαντική για την τήρηση ακριβών και πλήρων αρχείων των εκρηκτικών υλών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτή θα πρέπει εν προκειμένω να επιτρέπει την αναγνώριση και τον εντοπισμό μιας εκρηκτικής ύλης από τον τόπο παραγωγής της και τη διάθεσή της για πρώτη φορά στην αγορά έως τον τελικό της χρήστη και τη χρήση της, προκειμένου να εμποδίζεται η αθέμιτη χρήση και η κλοπή της και να βοηθούνται οι υπηρεσίες καταστολής στον εντοπισμό της προέλευσης των εκρηκτικών υλών που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί. (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Η παρούσα οδηγία καθιερώνει ένα εναρμονισμένο σύστημα για την αποκλειστική αναγνώριση και τον εντοπισμό των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή ως προς: α) τις εκρηκτικές ύλες που μεταφέρονται και παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή σε αντλιοφόρα φορτηγά για την άμεση εκφόρτωσή τους στον τόπο χρήσης τους· β) τις εκρηκτικές ύλες που παρασκευάζονται στους τόπους ανατίναξης και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους (παραγωγή «επί τόπου»)· γ) τα πυρομαχικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Άρθρο 3 Αποκλειστική αναγνώριση 1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών υλών, οι οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρμολογούν πυροκροτητές, επισημαίνουν τις εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας με αποκλειστική αναγνώριση. Όταν μια εκρηκτική ύλη υπόκειται σε περαιτέρω μεταποιητική διαδικασία, οι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να επισημάνουν την εκρηκτική ύλη με νέα αποκλειστική αναγνώριση, εκτός εάν δεν υφίσταται πλέον η αρχική αποκλειστική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 4. 2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η εκρηκτική ύλη παράγεται για εξαγωγή και επισημαίνεται με αναγνώριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό της εκρηκτικής ύλης. 3.   Η αποκλειστική αναγνώριση περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτημα. 4.   Για κάθε μονάδα παραγωγής ορίζεται ένας τριψήφιος κωδικός από την εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη. 5.   Όταν η μονάδα παραγωγής βρίσκεται εκτός Κοινότητας, ο κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα επικοινωνεί με μια εθνική αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής, προκειμένου η μονάδα παραγωγής να λάβει τον εν λόγω κωδικό. Όταν η μονάδα παραγωγής βρίσκεται εκτός Κοινότητας και ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας των συγκεκριμένων εκρηκτικών υλών επικοινωνεί με μια εθνική αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής, προκειμένου η μονάδα παραγωγής να λάβει τον εν λόγω κωδικό. 6.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διανομείς οι οποίοι επανασυσκευάζουν εκρηκτικές ύλες μεριμνούν ώστε η αποκλειστική αναγνώριση να τοποθετείται στις εκρηκτικές ύλες και σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας. Άρθρο 4 Επισήμανση και σταθερή τοποθέτηση Η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται ή τίθεται σταθερά επί του εκάστοτε προϊόντος κατά τρόπον ώστε να είναι ανθεκτική και ευανάγνωστη. Άρθρο 5 Εκρηκτικές ύλες με τη μορφή φυσιγγίων και εκρηκτικές ύλες σε σάκους Για τις εκρηκτικές ύλες με τη μορφή φυσιγγίων και τις εκρηκτικές ύλες σε σάκους, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση σε κάθε φυσίγγιο ή σάκο. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο φυσιγγίων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή την οποία να θέτουν σε κάθε φυσίγγιο ή σάκο, και, ομοίως, μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο φυσιγγίων. Άρθρο 6 Εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών Για τις συσκευασμένες εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας που περιέχει τα δύο συστατικά. Άρθρο 7 Απλοί πυροκροτητές και θρυαλλίδες Για τους απλούς πυροκροτητές και τις θρυαλλίδες, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο σώμα του πυροκροτητή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών ή θρυαλλίδων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε πυροκροτητή ή θρυαλλίδα, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο πυροκροτητών ή θρυαλλίδων. Άρθρο 8 Ηλεκτρικοί, μη ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί πυροκροτητές Για τους ηλεκτρικούς, μη ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς πυροκροτητές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται είτε με αυτοκόλλητη ετικέτα στα σύρματα ή καλώδια, είτε με απευθείας εκτύπωση στο σώμα του πυροκροτητή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε πυροκροτητή, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο πυροκροτητών. Άρθρο 9 Εναυστήρες και ενισχυτές Για τους εναυστήρες και τους ενισχυτές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στον εναυστήρα ή στον ενισχυτή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο εναυστήρων ή ενισχυτών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε εναυστήρα ή ενισχυτή, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο εναυστήρων ή ενισχυτών. Άρθρο 10 Ακαριαίες θρυαλλίδες και θρυαλλίδες ασφαλείας Για τις ακαριαίες θρυαλλίδες και τις θρυαλλίδες ασφαλείας, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στη μπομπίνα. Η αποκλειστική αναγνώριση σημειώνεται κάθε 5 μέτρα, είτε στο εξωτερικό περίβλημα της θρυαλλίδας είτε στο διαμορφωμένο με διέλαση πλαστικό εσωτερικό στρώμα, το οποίο βρίσκεται αμέσως κάτω από την εξωτερική ίνα της θρυαλλίδας. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο ακαριαίων θρυαλλίδων ή θρυαλλίδων ασφαλείας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν εντός της θρυαλλίδας, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο θρυαλλίδων. Άρθρο 11 Κυτία και τύμπανα που περιέχουν εκρηκτικές ύλες Για τα κυτία και τα τύμπανα που περιέχουν εκρηκτικές ύλες, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο κυτίο ή το τύμπανο που περιέχει εκρηκτικές ύλες. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε κυτίο και τύμπανο. Άρθρο 12 Αντίγραφα της πρωτότυπης ετικέτας Οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν αποσπώμενα αυτοκόλλητα αντίγραφα της πρωτότυπης ετικέτας στις εκρηκτικές ύλες για χρήση από τους πελάτες τους. Τα εν λόγω αντίγραφα φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη ότι πρόκειται για αντίγραφα του πρωτοτύπου, προς αποφυγή οιασδήποτε αθέμιτης χρήσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Άρθρο 13 Συλλογή στοιχείων 1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών υλών εφαρμόζουν σύστημα συλλογής στοιχείων σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισής τους, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού και του κύκλου ζωής τους. 2.   Το σύστημα συλλογής στοιχείων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τις εκρηκτικές ύλες έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ανά πάσα στιγμή η ταυτότητα των κατόχων τους. 3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα συλλεγόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης, τηρούνται και φυλάσσονται για περίοδο 10 ετών μετά την παράδοση ή οποιοδήποτε γνωστό χρονικό σημείο μετά το πέρας του κύκλου ζωής της εκρηκτικής ύλης, ακόμη και αν οι επιχειρήσεις έχουν παύσει τις σχετικές εμπορικές τους δραστηριότητες. Άρθρο 14 Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών υλών προβαίνουν στα παρακάτω: α) τηρούν αρχείο όλων των στοιχείων αναγνώρισης των εκρηκτικών υλών, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του τύπου της εκρηκτικής ύλης, της εταιρείας ή του ατόμου που έχει αναλάβει τη φύλαξή της· β) καταγράφουν τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη ενόσω η εκρηκτική ύλη είναι στην κατοχή τους ή υπό τη φύλαξή τους, έως ότου μεταφερθεί σε άλλη επιχείρηση ή χρησιμοποιηθεί· γ) σε τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχουν το σύστημα συλλογής στοιχείων που εφαρμόζουν, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά του και την ποιότητα των καταγραφόμενων στοιχείων· δ) τηρούν και φυλάσσουν τα συλλεγόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης, για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13· ε) προστατεύουν τα συλλεγόμενα στοιχεία από τυχαία ή εσκεμμένη ζημία ή καταστροφή· στ) παρέχουν στις αρμόδιες αρχές, έπειτα από αίτησή τους, πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού· ζ) ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών το όνομα και τα στοιχεία ενός ατόμου που είναι σε θέση να παράσχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο στ) σε ώρες εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας. Γα το σκοπό του στοιχείου δ), η επιχείρηση, σε περίπτωση εκρηκτικών υλών που παρασκευάζονται ή εισάγονται πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 παράγραφος 1, τηρεί αρχεία σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 5 Απριλίου 2009, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 5 Απριλίου 2012. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2008. Για την Επιτροπή Günter VERHEUGEN Αντιπρόεδρος (1)  ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η αποκλειστική αναγνώριση περιλαμβάνει: 1. ένα αναγνώσιμο από τον άνθρωπο μέρος της, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) το όνομα του κατασκευαστή· β) έναν αλφαριθμητικό κωδικό που περιλαμβάνει: i) 2 γράμματα τα οποία προσδιορίζουν το κράτος μέλος (τόπος παραγωγής ή εισαγωγής στην κοινοτική αγορά, π.χ. AT = Αυστρία), ii) 3 ψηφία τα οποία προσδιορίζουν την ονομασία της μονάδας παραγωγής (τα οποία ορίζονται από τις εθνικές αρχές), iii) τον αποκλειστικό κωδικό προϊόντος και τις υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 2. ένα ηλεκτρονικά αναγνώσιμο μέρος της, με τη μορφή γραμμικού κωδικού (barcode) ή/και πινακοποιημένου κωδικού, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης. 3. Για τα προϊόντα που είναι υπερβολικά μικρά ώστε να τεθεί ο αποκλειστικός κωδικός προϊόντος και οι υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή, θεωρούνται επαρκείς οι πληροφορίες που προβλέπονται στα σημεία 1 β) i), 1 β) ii) και 2.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία