ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/32008L0051

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-05-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
8.7.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/5 ΟΔΗΓΊΑ 2008/51/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 21ης Μαΐου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 91/477/ΕΟΚ (3), θέσπισε συνοδευτικό μέτρο για την εσωτερική αγορά. Καθιερώνει ισορροπία μεταξύ, αφενός, της υποχρέωσης να εξασφαλισθεί, ώς ένα βαθμό, ελευθερία κυκλοφορίας για ορισμένα πυροβόλα όπλα εντός της Κοινότητας και, αφετέρου, της ανάγκης πλαισίωσης της εν λόγω ελευθερίας από ορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας, προσαρμοσμένες σ’ αυτό το είδος προϊόντων. (2) Σύμφωνα με την απόφαση 2001/748/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2001, για την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπογραφή του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, που επισυνάπτεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος (4), η Επιτροπή υπέγραψε, στις 16 Ιανουαρίου 2002, εξ ονόματος της Κοινότητας, το εν λόγω πρωτόκολλο (εφεξής «πρωτόκολλο»). (3) Η προσχώρηση της Κοινότητας στο πρωτόκολλο επιβάλλει την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ. Πρέπει, πράγματι, να εξασφαλισθεί η συνεκτική, αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων που έχουν αντίκτυπο στην εν λόγω οδηγία. Επιπλέον, επιβάλλεται, επ’ ευκαιρία της αναθεώρησης αυτής, να βελτιωθεί η οδηγία μέσω της αντιμετώπισης ορισμένων προβλημάτων, ιδίως εκείνων που εντοπίστηκαν στην έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 15ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ. (4) Οι αστυνομικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν αύξηση της χρήσης εντός της Κοινότητας όπλων που έχουν υποστεί μετατροπές. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι αυτού του είδους τα όπλα θα εμπίπτουν στον ορισμό των «πυροβόλων όπλων» για τους σκοπούς της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ. (5) Τα πυροβόλα όπλα, τα μέρη και τα πυρομαχικά τους, τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες, υπόκεινται στην κοινοτική νομοθεσία και, συνεπώς, στις διατάξεις της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ. (6) Επομένως, θα πρέπει να αποσαφηνισθούν οι έννοιες της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των μερών τους και των πυρομαχικών, καθώς και η έννοια της ιχνηλάτησης, για τους σκοπούς της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ. (7) Επιπλέον, το πρωτόκολλο θεσπίζει υποχρέωση σήμανσης των όπλων κατά την κατασκευή τους και κατά τη μεταφορά κρατικών αποθεμάτων με σκοπό τη μόνιμη χρήση από πολίτες, ενώ η οδηγία 91/477/ΕΟΚ κάνει απλώς έμμεση νύξη στην υποχρέωση σήμανσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ιχνηλάτηση όπλων, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται μόνον αλφαριθμητικοί κωδικοί, στη δε σήμανση να περιλαμβάνεται το έτος κατασκευής του όπλου (αν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς). Η σύμβαση της 1ης Ιουλίου 1969 για την αμοιβαία αναγνώριση των σφραγίδων γνησιότητας των φορητών πυροβόλων όπλων θα πρέπει να χρησιμοποιείται, όσο το δυνατόν περισσότερο, ως πρότυπο για το σύστημα σήμανσης σε ολόκληρη την Κοινότητα. (8) Περαιτέρω, ενώ το πρωτόκολλο προβλέπει ότι τα αρχεία με πληροφορίες σχετικές με τα όπλα πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον δέκα έτη, είναι αναγκαίο, ενόψει της επικίνδυνης φύσης και της διάρκειας ζωής των όπλων, να παραταθεί η περίοδος αυτή μέχρι τουλάχιστον 20 έτη, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθή ιχνηλάτηση των πυροβόλων όπλων. Είναι επίσης αναγκαίο τα κράτη μέλη να διατηρούν μηχανοργανωμένο σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων, είτε συγκεντρωτικό είτε αποκεντρωτικό, το οποίο να εξασφαλίζει την πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων αρχών στα εν λόγω συστήματα όπου θα είναι καταχωρισμένες όλες οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με κάθε μεμονωμένο πυροβόλο όπλο. Η πρόσβαση των αστυνομικών, δικαστικών και άλλων εξουσιοδοτημένων αρχών στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το μηχανοργανωμένο σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων, υπόκειται στην τήρηση του άρθρου 8 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. (9) Πρέπει, επίσης, να δοθούν οι ορισμοί των δραστηριοτήτων μεσιτείας του άρθρου 15 του πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ. (10) Σε ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις, η συμμόρφωση με τα άρθρα 5 και 6 του πρωτοκόλλου απαιτεί την επιβολή ποινικών κυρώσεων και την κατάσχεση των όπλων. (11) Όσον αφορά την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων, το τμήμα III στοιχείο α) του παραρτήματος I της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ παραπέμπει απλώς στις εθνικές νομοθεσίες. Το πρωτόκολλο προβλέπει πιο συγκεκριμένες γενικές αρχές για την απενεργοποίηση όπλων. Το παράρτημα I της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προσαρμοστεί. (12) Λόγω του ειδικού χαρακτήρα της δραστηριότητας του οπλοπώλη, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να ελέγχουν αυστηρά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ιδίως προκειμένου να επαληθεύονται η επαγγελματική ακεραιότητα και ικανότητα των οπλοπωλών. (13) Η εξ αποστάσεως αγορά πυροβόλων όπλων από ιδιώτες όπως, για παράδειγμα, μέσω του Διαδικτύου, θα πρέπει, οσάκις επιτρέπεται, να υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ και, κατά κανόνα, θα πρέπει να απαγορεύεται η αγορά πυροβόλων όπλων από πρόσωπα που έχουν στο παρελθόν καταδικαστεί τελεσίδικα για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα. (14) Το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου λειτουργεί ικανοποιητικά σε γενικές γραμμές και θα πρέπει να θεωρείται το κύριο έγγραφο που χρειάζονται οι κυνηγοί και οι σκοπευτές για την κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εξαρτούν την αποδοχή του ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου από την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους ή επιβάρυνσης. (15) Προκειμένου να διευκολυνθεί η ιχνηλάτηση των πυροβόλων όπλων και να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά η παράνομη διακίνηση και κατασκευή πυροβόλων όπλων, των μερών τους και των πυρομαχικών, επιβάλλεται να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη. (16) Η επεξεργασία των πληροφοριών υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (5), και δεν θίγει το επίπεδο προστασίας των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει της κοινοτικής και της εθνικής νομοθεσίας και, ιδίως, δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ορίζει η οδηγία 95/46/ΕΚ. (17) Τα αναγκαία για την εφαρμογή της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6). (18) Πολλά κράτη μέλη απλούστευσαν τον τρόπο κατάταξης των πυροβόλων όπλων και διατηρούν μόνο δύο από τις τέσσερις κατηγορίες: απαγορευμένα πυροβόλα όπλα και πυροβόλα όπλα για τα οποία χορηγείται άδεια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμοσθούν στην απλουστευμένη αυτή κατάταξη, αν και τα κράτη μέλη που κατατάσσουν τα πυροβόλα όπλα σε περισσότερες κατηγορίες μπορούν, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, να διατηρούν τα δικά τους συστήματα κατάταξης. (19) Η χορήγηση αδειών για την απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να ακολουθεί ενιαία διοικητική διαδικασία. (20) Το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ εξαιρεί, μεταξύ άλλων, από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, από συλλέκτες και φορείς που ενδιαφέρονται για τα πυροβόλα όπλα από πολιτιστική και ιστορική άποψη, η δε ιδιότητά τους αυτή αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστημένοι. (21) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (7), τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, δικούς τους πίνακες οι οποίοι να αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους δημοσιοποιούν. (22) Συνεπώς, η οδηγία 91/477/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ Η οδηγία 91/477/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: — έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου, και — λόγω της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή.»· β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι: γ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: δ) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι: i) από ουσιώδη συστατικά μέρη τέτοιων πυροβόλων όπλων που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομης διακίνησης· ii) χωρίς άδεια, η οποία να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η κατασκευή ή συναρμολόγηση· ή iii) χωρίς σήμανση των συναρμολογημένων πυροβόλων όπλων τη στιγμή της κατασκευής τους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1. ε) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: α) είτε απαιτούν ενιαία σήμανση στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του κατασκευαστή, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής (εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς). Αυτό δεν αποκλείει την ενδεχόμενη προσθήκη του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή. Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των σφραγίδων γνησιότητας των φορητών πυροβόλων όπλων· β) είτε διατηρούν οποιαδήποτε ενιαία και εύχρηστη σήμανση η οποία φέρει αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κωδικό και παρέχει σε όλα τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν εύκολα τη χώρα κατασκευής. 3. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: α) υποχρέωση καταγραφής των μεσιτών που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους· β) υποχρέωση απόκτησης άδειας ή έγκρισης για την άσκηση της δραστηριότητας της μεσιτείας.». 4. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός από την περίπτωση της απόκτησης (εξαιρουμένης της αγοράς) και κατοχής πυροβόλου όπλου για κυνήγι και σκοποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα κάτω των 18 ετών έχουν την άδεια των γονέων τους ή τελούν υπό την καθοδήγησή τους, ή υπό την καθοδήγηση ενηλίκου κατόχου έγκυρης άδειας κυνηγίου ή σκοποβολής, ή βρίσκονται εντός εγκεκριμένου προπονητικού κέντρου που κατέχει σχετική άδεια ή άλλου είδους εγκεκριμένου κέντρου· β) δεν είναι πιθανό να αποτελούν κίνδυνο για τον εαυτό τους, για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Προηγούμενη καταδίκη για σκόπιμη διάπραξη βίαιου εγκλήματος θεωρείται ένδειξη τέτοιου κινδύνου. 5. Στο άρθρο 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 6. Στο άρθρο 7 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: α) της υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών όσον αφορά τυχόν μεταφορές· β) της περιοδικής επαλήθευσης πλήρωσης των όρων για τα άτομα αυτά· γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου κατοχής που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες. 7. Στο άρθρο 11 παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 8. Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 9. Το άρθρο 13 παράγραφος 3, αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 10. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 11. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 12. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 13. Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: α) στο μέρος Ι, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: «— τα πυροβόλα όπλα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας,»· β) το μέρος III τροποποιείται ως εξής: i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: «α) έχουν καταστεί οριστικά ακατάλληλα προς χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη μέρη του πυροβόλου όπλου κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανεργοποίηση·»· ii) παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο: Άρθρο 2 Μεταφορά 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 28 Ιουλίου 2010. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν για τον τρόπο της παραπομπής. 2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 21 Μαΐου 2008. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος H.-G. PÖTTERING Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. LENARČIČ (1)  ΕΕ C 318 της 23.12.2006, σ. 83. (2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2008. (3)  ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51. Κείμενο όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 54 της 5.3.1993, σ. 22. (4)  ΕΕ L 280 της 24.10.2001, σ. 5. (5)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). (6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11). (7)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. (8)  ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/29/ΕΚ (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22).». (9)  EE L 179 της 8.7.2008, σ. 5.». (10)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία