ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/32008L0053

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-05-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-05-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2008 , για τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εαρινή ιαιμία του κυπρίνου (ΕΙΚ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 117/27 ΟΔΗΓΊΑ 2008/53/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Απριλίου 2008 για τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εαρινή ιαιμία του κυπρίνου (ΕΙΚ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 61 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ θεσπίζει ορισμένους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν για ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους. Οι κανόνες αυτοί συνεκτιμούν την πινακογράφηση των ασθενειών ως εξωτικών και μη εξωτικών καθώς και των ευάλωτων ειδών, στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV της εν λόγω οδηγίας. (2) Η εαρινή ιαιμία του κυπρίνου (ΕΙΚ) περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη εξωτικών ασθενειών, στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. (3) Στο πλαίσιο των συζητήσεων στο Συμβούλιο, που οδήγησαν στην έκδοση της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, η Επιτροπή εξέδωσε δήλωση με την οποία αναγνωρίζονται οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από πολλά κράτη μέλη που παράγουν κυπρίνους, όσον αφορά τις επιπτώσεις της υπαγωγής της ΕΙΚ σε εναρμονισμένες κοινοτικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δήλωσε ότι, μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, αλλά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της, και ύστερα από αίτημα και βάσει των επιχειρημάτων που θα της υποβληθούν, θα επανεκτιμήσει κατά πόσον η ΕΙΚ πρέπει να εξακολουθήσει να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του μέρους ΙΙ του παραρτήματος IV της εν λόγω οδηγίας. Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις επανεκτίμησης από πολλά κράτη μέλη. (4) Στο μέρος Ι του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ καθορίζονται τα κριτήρια για την πινακογράφηση των ασθενειών ως εξωτικών και μη εξωτικών. Σύμφωνα με τα κριτήρια για την πινακογράφηση των μη εξωτικών ασθενειών, πρέπει να εξετάζεται εάν η εισαγωγή της ασθένειας σε κράτος μέλος που είναι απαλλαγμένο από τη νόσο ενδέχεται να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, με μείωση της παραγωγής, και δημιουργώντας ετήσιο κόστος που συνδέεται με την ασθένεια και την καταπολέμησή της, το οποίο υπερβαίνει το 5 % της αξίας της παραγωγής των ευπαθών ζωικών ειδών υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή. (5) Σύμφωνα με πληροφορίες από τα κατ’ εξοχήν κράτη μέλη παραγωγής κυπρίνων, η ΕΙΚ αποτελεί ήδη ενδημική νόσο. Ωστόσο, τα τελευταία 20 έως 25 έτη, η ΕΙΚ δεν έχει προξενήσει σημαντικές ζημίες στον κλάδο. (6) Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί αν η ΕΙΚ μπορεί να καταπολεμηθεί σε επίπεδο κράτους μέλους και αν αυτή η καταπολέμηση είναι οικονομικά αποδοτική. Λόγω της υδρογραφικής κατάστασης και της διάρθρωσης της υδατοκαλλιέργειας κυπρίνων στα κατ’ εξοχήν κράτη μέλη παραγωγής τους, το κόστος που συνδέεται με μέτρα εκρίζωσης αυτής της ασθένειας θα ήταν δυσανάλογο προς τις οικονομικές ζημίες που προξενεί η νόσος. Με βάση τις πρόσφατες πληροφορίες που υποβλήθηκαν, η ΕΙΚ φαίνεται ότι δεν ικανοποιεί όλα τα κριτήρια για τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των μη εξωτικών ασθενειών του μέρους ΙΙ του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. (7) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η ΕΙΚ από τον κατάλογο των μη εξωτικών ασθενειών του μέρους ΙΙ του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. (8) Το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ προβλέπει ότι, όταν μια ασθένεια που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγειονομική κατάσταση των ζώων υδατοκαλλιέργειας ή των άγριων υδρόβιων ζώων σε ένα κράτος μέλος, το σχετικό κράτος μέλος μπορεί να λάβει μέτρα για την πρόληψη της εισόδου ή για την καταπολέμηση αυτής της ασθένειας. Τα μέτρα αυτά δεν υπερβαίνουν τα όρια του σκόπιμου και αναγκαίου για την πρόληψη της εισόδου ή για την καταπολέμηση της ασθένειας. (9) Σύμφωνα με το άρθρο 63 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, η απόφαση 2004/453/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών ζώων υδατοκαλλιέργειας (2), εξακολουθεί να ισχύει για τους σκοπούς της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, εν αναμονή της θέσπισης των αναγκαίων διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 43 της εν λόγω οδηγίας, η οποία εκδίδεται το αργότερο 3 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. (10) Σύμφωνα με την απόφαση 2004/453/ΕΚ της Επιτροπής, όλη η εδαφική περιοχή, ή μέρη αυτής, της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από την ΕΙΚ ή ότι βρίσκονται υπό την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης και εκρίζωσης. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν πρόσθετες εγγυήσεις για την εισαγωγή στις εν λόγω εδαφικές τους περιοχές ειδών ευάλωτων στην ΕΙΚ. (11) Στα κράτη μέλη που ενδεχομένως απαιτούν πρόσθετες εγγυήσεις, σύμφωνα με την απόφαση 2004/453/ΕΚ, πρέπει να επιτρέπεται να εξακολουθούν να εφαρμόζουν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τις εισαγωγές, με σκοπό την καταπολέμηση της ΕΙΚ και τη διατήρηση τους καθεστώτος τους απαλλαγής από τη νόσο. (12) Επομένως, το παράρτημα IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. (13) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει, έως την 1η Μαΐου 2008, να θεσπίσουν εθνικά μέτρα σε συμμόρφωση προς την εν λόγω οδηγία και να εφαρμόσουν τις εθνικές διατάξεις έως την 1η Αυγούστου 2008. Για να δοθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρόνος, τα εθνικά μέτρα προς συμμόρφωση με την οδηγία 2006/88/ΕΚ, όπως τροποποιείται με την παρούσα οδηγία, πρέπει να θεσπιστούν έως την 1η Αυγούστου 2008 και οι εθνικές διατάξεις να εφαρμοστούν από την 1η Αυγούστου 2008. (14) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως την 1η Αυγούστου 2008, το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της παρούσας οδηγίας. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Αυγούστου 2008. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2008. Για την Επιτροπή Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 14. (2)  ΕΕ L 156 της 30.4.2004, σ. 5· όπως διορθώθηκε από την ΕΕ L 202 της 7.6.2004, σ. 4. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/272/ΕΚ (ΕΕ L 99 της 7.4.2006, σ. 31). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ασθένειες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΑ Επιζωοτική νέκρωση του αιματοποιητικού Πέστροφα ιριδίζουσα (Oncorhynchus mykiss) και πέρκα (Perca fluviatilis) Επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο Genera: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelu, Mugil, Puntius και Trichogaste ΜΑΛΑΚΙΑ Μόλυνση από Bonamia exitiosa Στρείδι Αυστραλίας (Ostrea angasi) και στρείδι Χιλής (Ostrea chilensis) Μόλυνση από Perkinsus marinus Στρείδι Ιαπωνίας (Crassostrea gigas) και στρείδι Ατλαντικού (Crassostrea virginica) Μόλυνση από Microcytos mackini Στρείδι Ιαπωνίας (Crassostrea gigas), στρείδι Ατλαντικού (Crassostrea virginica) Στρείδι Ειρηνικού (Ostrea conchaphila) και στρείδι (Ostrea edulis) ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ Σύνδρομο Taura Λευκές γαρίδες του Κόλπου (Penaeus setiferus), γαλάζιες γαρίδες Ειρηνικού (Penaeus stylirostris) και λευκές γαρίδες Ειρηνικού (Penaeus vannamei) Σύνδρομο της κίτρινης κεφαλής Καφετιά γαρίδα του Κόλπου (P. aztecus), ροζ γαρίδα του Κόλπου (P. duorarum), γαρίδα Kuruma Ιαπωνίας (P. japonicus), γαρίδα μαύρος τίγρης (Penaeus monodon), λευκή γαρίδα του Κόλπου (P. setiferus), γαλάζια γαρίδα Ειρηνικού (P. stylirostris) και λευκή γαρίδα Ειρηνικού (P. vannamei) ΜΗ ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΑ Λοιμώδης αιμορραγική σηψαιμία (VHS) Ρέγγα (Clupea spp.), κορήγονος (Coregonus sp.), τούρνα (Esox lucius), μπακαλιάρος (gadus aeglefinus), γάδος Ειρηνικού (Gadus macrocephalus), γάδος Ατλαντικού (Gadus morhua), σολομός Ειρηνικού (Oncorynchus spp.) κορήγονος (Coregonus sp.), πέστροφα ιριδίζουσα (Ο. mykiss), γαϊδουρόψαρο (Onos mustelus), πέστροφα η κοινή (Salmo trutta), καλκάνι (Scophthalmus maximus), σπράτ (sprattus sprattus) και θύμαλλος (Thymallus thymallus) Μολυσματική νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN) Σολομός Ειρηνικού κέτα (Oncorhynchus keta), σολομός Ειρηνικού ασημένιος (Ο. kisutch), σολομός Ιαπωνίας (Ο. masou), πέστροφα ιριδίζουσα (Ο. mykiss), σολομός Ειρηνικού ερυθρός (Ο. nerka), σολομός Ειρηνικού ροδόχρους (Ο. rhodurus), σολομός Ειρηνικού Βασιλικός (Ο.tshawytscha) και σολομός ο κοινός (Salmo salar) Ιός του έρπητα του ψαριού σαζάνι (νόσος KHV) Κυπρίνος ή γριβάδι και σαζάνι (Cyprinus carpio) Λοιμώδης αναιμία του σολομού (ISA) Πέστροφα ιριδίζουσα (Oncorhynchus mykiss), σολομός ο κοινός (Salmo salar) και πέστροφα η κοινή (Salmo trutta) ΜΑΛΑΚΙΑ Μόλυνση από Marteilia refringens Στρείδι Αυστραλίας (Ostrea angasi), στρείδι Χιλής (Ο. chilensis), στρείδι (Ο. edulis), στρείδι Αργεντινής (Ο. puelchana), μύδι Ατλαντικού (Mytilus edulis) και μύδι Προβηγκίας (M. galloprovencialis) Μόλυνση από Bonamia ostreae Στρείδι Αυστραλίας (Ostrea angasi), στρείδι Χιλής (Ο. chilensis), στρείδι Ειρηνικού (Ostrea conchaphila), στρείδι Ασίας (Ο.denselammellosa), στρείδι (Ο. edulis) και στρείδι Αργεντινής (Ο. puelchana) ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ Σύνδρομο των λευκών κηλίδων Όλα τα δεκάποδα καρκινοειδή (τάξη Decapoda)»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία