ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/32008L0067

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.7.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/16 ΟΔΗΓΊΑ 2008/67/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία του Συμβουλίου 96/98/EK, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (1), και ιδίως το άρθρο 17, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για τους σκοπούς της οδηγίας 96/98/ΕΚ, οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμών εφαρμόζονται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. (2) Δεδομένου ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή τροποποιήσεις των διεθνών συμβάσεων και των εφαρμοστέων προτύπων δοκιμών από την 1η Ιουλίου 2002, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της οδηγίας 96/98/ΕΚ, οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εν λόγω οδηγία για λόγους σαφήνειας. (3) Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης έχουν υιοθετήσει πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών προτύπων δοκιμών, για ορισμένα είδη εξοπλισμού τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα Α.2 της οδηγίας 96/98/ΕΚ, ή τα οποία, παρά το γεγονός ότι δεν παρατίθενται, θεωρούνται ότι έχουν σχέση με τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω είδη εξοπλισμού, θα πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα Α.1 ή να μεταφερθούν από το παράρτημα Α.2 στο παράρτημα Α.1 ανάλογα με την περίπτωση. (4) Ως εκ τούτου, η οδηγία 96/98/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ασφαλείας στη Ναυτιλία και Πρόληψης της Ρύπανσης από τα Πλοία (COSS) που συστάθηκε δυνάμει της οδηγίας 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα A της οδηγίας 96/98/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός, ο οποίος εμφαίνεται είτε ως «νέο είδος» στη στήλη «χαρακτηρισμός είδους» του παραρτήματος Α.1 είτε ότι έχει μεταφερθεί από το παράρτημα Α.2 στο παράρτημα Α.1, έχει κατασκευασθεί πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σύμφωνα με τις διαδικασίες για την έγκριση του τύπου που ίσχυαν ήδη πριν από την ημερομηνία αυτή στο έδαφος ενός κράτους μέλους, ο εν λόγω εξοπλισμός μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο και να εγκατασταθεί επί κοινοτικού σκάφους κατά τη διάρκεια των δύο ετών που έπονται της εν λόγω ημερομηνίας. Άρθρο 3 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο 21 Ιουλίου 2009, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Αρχίζουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 21η Ιουλίου 2009. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2008. Για την Επιτροπή Jacques BARROT Αντιπρόεδρος (1)  EE L 46 της 17.2.1997, σ. 25. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοιυοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Κατάλογος των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών: Εγκύκλ., Εγκύκλιος COLREG, Διεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα COMSAR, Υποεπιτροπή του ΙΜΟ για τις ραδιοεπικοινωνίες και την έρευνα και τη διάσωση EN, Ευρωπαϊκό Πρότυπο ETSI Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων FSS, Διεθνής κώδικας συστημάτων πυρασφάλειας FTP, Διεθνής κώδικας για την εφαρμογή διαδικασιών δοκιμών πυρός HSC, Κώδικας Ταχύπλοων σκαφών IBC, Διεθνής κώδικας χημικών χύδην ICAO, Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας IEC Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή IMO, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ISO, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ΙΤU, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ) LSA, Σωστική συσκευή MARPOL, Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία MEPC, Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος MSC, Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας SOLAS, Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα Κανον., Κανονισμός Απόφ., Απόφαση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Σημειώσεις που ισχύουν για ολόκληρο το παράρτημα A.1 α) Γενικά: Πέραν των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται συγκεκριμένα, οι διάφορες διατάξεις που πρέπει να ελέγχονται κατά την εξέταση του τύπου (έγκριση τύπου) όπως αναφέρεται στις ενότητες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης στο παράρτημα Β, βρίσκονται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του IMO. β) Στήλη 5: Όπου αναφέρονται αποφάσεις IMO, εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα σχετικά μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείουν τις διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. γ) Στήλη 5: Οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμής εφαρμόζονται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. Με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των σχετικών προτύπων, οι εκθέσεις δοκιμών, οι βεβαιώσεις πιστότητας και οι δηλώσεις πιστότητας θα προσδιορίζουν το εφαρμοζόμενο συγκεκριμένο πρότυπο δοκιμής καθώς και την έκδοσή του. δ) Στήλη 5: Όταν αναφέρονται δύο σειρές προτύπων δοκιμής (χωριζόμενες με εισαγωγικά '·'), κάθε σειρά ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επίδοσης IMO. Η δοκιμή επομένως μιας σειράς αρκεί για να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιούνται άλλα διαχωριστικά σημεία (κόμματα), εφαρμόζονται όλες οι παρατιθέμενες αναφορές. ε) Στήλη 6: Όπου εμφανίζεται η ενότητα H, πρέπει να νοείται ότι αφορά την ενότητα H συν πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού. στ) Οι διατυπούμενες στο παρόν παράρτημα απαιτήσεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των διεθνών συμβάσεων για τις μεταφορές. 1.   Σωστικά μέσα Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.2 Φώτα ένδειξης θέσης σωστικών μέσων: A.1/1.2 [εκτός από τις απαιτήσεις μπαταριών όπως προδιαγράφονται στο EN 394 (1993) που εφαρμόζεται μόνο στα φώτα των σωσιβίων ζωνών (ατομικά σωσίβια)]. — για σωστικά σκάφη και σωσίβιες λέμβους, — για κυκλικά σωσίβια, — για σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/26, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 885, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-( Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.4 Σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια) [εκτός από τις απαιτήσεις μπαταριών όπως προδιαγράφονται στο EN 394 (1993) που εφαρμόζεται μόνο στα φώτα των σωσιβίων ζωνών (ατομικά σωσίβια)]. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 922, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.5 Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές μη ταξινομημένες ως σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια): — μονωμένες ή μη μονωμένες. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — EN ISO 15027-3 (2002). A.1/1.6 Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές ταξινομημένες ως σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια): — μονωμένες ή μη μονωμένες. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — EN ISO 15027-3 (2002). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3 — Κανον. III/22, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/6, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, III, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, III, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, III, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/18, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VII, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/13, — Κανον. III/21, — Κανον. III/26, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 811, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/26, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 811, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC 48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.09 συμπεριλαμβανομένης Προσθ. 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 811, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 809 συμπεριλαμβανομένης Προσθ. 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, Παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, Παράρτημα 11, — IMO MSC/Εγκύκλ.09 συμπεριλαμβανομένης Προσθ. 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 811, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ.09 συμπεριλαμβανομένης Προσθ. 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/13, — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 811, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — ISO 15372 (2000). — Κανον. III/4. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, V, — IMO MSC/Εγκύκλ. 809 συμπεριλαμβανομένης Προσθ. 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1016, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1094. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006, — ISO 15372 (2000). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/23, — Κανον. III/33, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.22 Μέσα (αυτόματης) καθαίρεσης ελεύθερης επίπλευσης για σωστικά σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.2/1.3 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/16, — Κανον. III/23, — Κανον. III/33, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/12, — Κανον. III/16, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — IMO MSC/Εγκύκλ. 809 συμπεριλαμβανομένης Προσθ. 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.26 Μηχανισμός ελευθέρωσης για — σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης, και — σωσίβιες σχεδίες — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/16, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/15, — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 810. A.1/1.29 Κλίμακες επιβίβασης Μεταφέρθηκε στο A.2/1.4 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO A.658(16). A.1/1.31 Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού σκάφους Μεταφέρθηκε στο A.1/5.17 και A.1/5.18 A.1/1.32 Αναμεταδότης SAR 9 GHz (SART) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.18 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.164(78), — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — EN ISO 8729 (1998). A.1/1.34 Πυξίδα για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης Μεταφέρθηκε στο A.1/4.23 A.1/1.35 Φορητός πυροσβεστικός εξοπλισμός για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.38 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, V. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, Παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, Παράρτημα 11, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) Παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) Παράρτημα 11. — Κανον. V/23. — Κανον. V/23, — Απόφ. IMO A.889(21), — IMO MSC/Εγκύκλ. 773, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — ISO 799 (2004). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/16, — Κανον. III/17, — Κανον. III/23, — Κανον. III/24, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA), — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. V/23, — Κανον. X/3. — Κανον. V/23 — Απόφ. IMO A.889(21) — IMO MSC/Εγκύκλ. 528/αναθεώρ. 1. — Απόφ. IMO A.889(21). 2.   Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός MARPOL 73/78 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί MARPOL 73/78 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Παράρτημα I, Κανον. 16(4), — Παράρτημα I, Κανον. 16(5), — Αναθεωρημένο Παράρτημα I, Κανον. 14.6, — Αναθεωρημένο Παράρτημα I, Κανον. 14.7. — Παράρτημα I, Κανον. 16(1), — Παράρτημα I, Κανον. 16(2), — Αναθεωρημένο Παράρτημα I Κανον. 14.1, — Αναθεωρημένο Παράρτημα I Κανον. 14.2, — Αναθεωρημένο Παράρτημα I Κανον. 14.3. — Απόφ. IMO MEPC.60(33), — Απόφ. IMO MEPC.107(49). — Παράρτημα I, Κανον. 15(3)(b), — Αναθεωρημένο Παράρτημα I, Κανον. 32. — Παράρτημα I, Κανον. 15(3)(b), — Αναθεωρημένο Παράρτημα I, Κανον. 32. — Απόφ. IMO MEPC.5(XIII). — Παράρτημα I, Κανον. 16(5), — Αναθεωρημένο Παράρτημα I Κανον. 14.7, — Αναθεωρημένο Παράρτημα I Κανον. 14.7. — Παράρτημα I, Κανον. 16(1) και (2), — Αναθεωρημένο Παράρτημα I, Κανον. 14.1 και 14.2. — Απόφ. IMO MEPC.60(33), — Απόφ. IMO MEPC.107(49). A.1/2.4 Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχωρισμού ύδατος/ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο το πολύ 15 p.p.m.) Το είδος διαγράφεται — Παράρτημα I, Κανον. 15(3)(a), — Αναθεωρημένο Παράρτημα I, Κανον. 31.2, — Αναθεωρημένο Παράρτημα I, Κανον. 31.3. — Παράρτημα I, Κανον. 15(3), — Αναθεωρημένο Παράρτημα I, Κανον. 31.2, — Αναθεωρημένο Παράρτημα I, Κανον. 31.3, — Αναθεωρημένο Παράρτημα I, Κανον. 31.4. — Απόφ. IMO MEPC.108(49). — Παράρτημα IV, Κανον. 9. — Αναθεωρημένο Παράρτημα IV, Κανον. 9. — Απόφ. IMO MEPC.2(VI). — Παράρτημα VI, Κανον. 16(2)(a), — Παράρτημα VI, Κανον. 16. — Παράρτημα VI, Κανον. 16(2)(a), — Παράρτημα VI, Κανον. 16. — Απόφ. IMO MEPC.76(40). 3.   Εξοπλισμός πυροπροστασίας Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/6, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/6, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO A.653(16), — Απόφ. IMO A.687(17), — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — IMO MSC/Εγκύκλ. 916, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1004. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4. — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO A.951(23), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4. — EN 3-3 (1994), — EN 3-6 (1995) συμπεριλαμβανομένου του A.1 (1999), — EN 3-7 (2004). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 469 (2006), — EN 531 (1995), — EN 531/A1 (1998), — EN 1486 (1996). — ISO 15538 (2001). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN ISO 20344 (2004), — EN ISO 20345 (2004). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 659 (2003), — EN 60903 (2002) (μόνο για αγωγιμότητα). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 443 (1997). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 136 (1998), — EN 137 (2007). A.1/3.8 Αναπνευστική συσκευή με παροχή αέρα για χρήση με μάσκα καπνού ή διηθητική μάσκα Σημείωση: Το είδος αυτό δεν περιλαμβάνεται στους νέους κανονισμούς του κεφαλαίου ΙΙ-2 [Απόφαση IMO MSC.99(73)] ή στον κώδικα FSS[Απόφαση IMO MSC.98(73)]. — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005), — EN 14594 (2005). — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8. — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/9, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8. — Απόφ. IMO A.800(19). A.1/3.10 Ακροφύσια μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης με καταιονισμό νερού υπό πίεση σε χώρους μηχανών Μεταφέρθηκε στο A.2/3.11 A.1/3.11 Πυροστεγανότητα χωρισμάτων κλάσεως 'A' και 'B' A.1/3.11 Κλάση 'A': A.1/3.11 Κλάση 'A': — Χωρίσματα κλάσεως 'A', — Χωρίσματα κλάσεως 'B'. — Κανον. II-2/3.2. — Κανον. II-2/3.4. — Κανον.II-2/9, και, — Κανον. II-2/3.2. — Κανον. II-2/3.4. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/16. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/16. — EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2000), — IMO MSC/Εγκύκλ. 677 — IMO MSC/Εγκύκλ. 1009. — Κανον. II-2/3, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO A.754(18), — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. A.1/3.15 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ — σωλήνες και εξαρτήματα, — βαλβίδες, — συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων. — Κανον. II-2/4, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/4, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, 10. — Απόφ. IMO A.753(18), — ISO 15540 (1999), — ISO 15541 (1999). — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP). A.1/3.18 Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας A.1/3.18 Σημείωση: Στις περιπτώσεις που τα υλικά επικάλυψης επιφανειών απαιτείται να έχουν μια συγκεκριμένη μέγιστη θερμογόνο δύναμη, αυτή θα μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1716. — επικολλητά διακόσμησης — συστήματα βαφής, — επιστρώσεις δαπέδων, — καλύμματα μόνωσης σωλήνων, — κόλλες χρησιμοποιούμενες στην κατασκευή χωρισμάτων κλάσεως 'Α' και 'Β', — εύφλεκτοι αγωγοί. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/6, — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/6, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — IMO MSC/Εγκύκλ. 916, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1004, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1036, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120, — ISO 1716 (2002). — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. A.1/3.23 Διελεύσεις άκαυστων αγωγών από χωρίσματα κλάσεως 'A' Μεταφέρθηκε στο A.1/3.26 A.1/3.24 Διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων σε χωρίσματα της κλάσεως 'A' Μεταφέρθηκε στο A.1/3.26 — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9, — IMO MSC/Εγκύκλ. 847, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1004, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1036. — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. A.1/3.26 Διελεύσεις από χωρίσματα κλάσεως 'A' — διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων, — διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κλπ. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. A.1/3.27 Διελεύσεις κλάσεως 'Β' — διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων, — διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κλπ. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8. — ISO 6182-1 (2004). — EN 12259-1 (1999). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 14540 (2004). A.1/3.30 Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου και, κατά περίπτωση, στην: — Κανον. II-2/4, — Κανον. VI/3. — Κανον. II-2/4, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15. — EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), α) Κατηγορία 1: (ασφαλής περιοχή): — EN 50104 (2002) συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης 2004 Οξυγόνο, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000). β) Κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων): — EN 50104 (2002) συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης 2004 Οξυγόνο, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000), — IEC 60079-0 (2004), — IEC 60079-1 (2003), — IEC 60079-10 (2002), — IEC 60079-11 (2006), — IEC 60079-15 (2005), — IEC 60079-26 (2006). — Κανον. X/3. — IMO MSC/Εγκύκλ. 912, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.44(65). — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP). — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP). — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP). — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO A.754(18), — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP). — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO A.754(18), — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP). A.1/3.37 Διελεύσεις από πυράντοχα χωρίσματα σε ταχύπλοα σκάφη — διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων, — διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κλπ. — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO A.754(18), — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO A.951(23), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — EN 3-3 (1994), — EN 3-6 (1995), — EN 3-6 A1 (1999), — EN 3-7 (2004). — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — IMO MSC/Εγκύκλ. 1165. — Κανον. II-2/13, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 11. — Κανον. II-2/13, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 11. — Απόφ. IMO A.752(18). — ISO 15370 (2001). — Κανον. II-2/13. — Κανον. II-2/13.3.4, — Κανον. II-2/13.4.3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3, — IMO MSC/Εγκύκλ. 849. — EN 402(2003), — EN 1146(2005), — EN 13794(2002). — Κανον. II-2/4. — Κανον. II-2/4, — Απόφ. IMO A.567(14), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC/Εγκύκλ. 847 Corr.1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — IMO MSC/Εγκύκλ. 353, — IMO MSC/Εγκύκλ. 450 Αναθεώρ.1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 485. — Κανον. II-2/1, — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/1.2.2.3, — Κανον. II-2/10.6.4, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — ISO 15371 (2000). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — IMO MSC/Εγκύκλ. 848. — IMO MSC/Εγκύκλ. 848. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1007. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1007. — IMO MSC/Εγκύκλ. 1007. — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6. — IMO MSC/Εγκύκλ. 670. — Κανον. II-2/1, — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/1, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — IMO MSC/Εγκύκλ. 913. A.1/3.49 Ακροφύσια μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης με ψεκασμό νερού υπό πίεση σε χώρους ειδικής κατηγορίας, χώρους φορτίου Ro-Ro, χώρους Ro-Ro και χώρους οχημάτων Μεταφέρθηκε στο A.2/3.2 A.1/3.50 Προστατευτική ενδυμασία ανθεκτική σε χημικές ουσίες Μεταφέρθηκε στο A.2/3.9 A.1/3.51 Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων Εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — Κανον. II-2/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. — Κανον. II-2/7.2.2,-Κανον. II-2/7.4, — Κανον. II 2/7.4.1, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. — EN 54-2 (1997) συμπεριλαμβανομένων AC(1999) και A1(2006). — EN 54-4 (1997) συμπεριλαμβανομένων AC(1999), A1(2002) και A2(2006). — EN 54-5 (2000) συμπεριλαμβανομένων A1(2002). — EN 54-7 (2000) συμπεριλαμβανομένων A1(2002) και A2(2006). — EN 54-10 (2002) συμπεριλαμβανομένου A1(2005). — EN 54-11 (2001) συμπεριλαμβανομένου A1(2005). — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4. — EN 1866 (1998). — ISO 11601 (1999). A.1/3.53 Διατάξεις συναγερμού Βομβητές — Κανον. II-2/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. — Κανον. II-2/7, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. — EN 54-3 (2001) συμπεριλαμβανομένων A1(2002) και A2(2006), — IEC 60092-504 (2001) — IEC 60533 (1999). A.1/3.54 Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου και, κατά περίπτωση, στην: — Κανον. VI/3. — Κανον. II-2/4, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15. — EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), α) Κατηγορία 4: (ασφαλής περιοχή) — EN 50104 (2002) συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης 2004 Οξυγόνο, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000). β) Κατηγορία 3: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) — EN 50104 (2002) συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης 2004 Οξυγόνο, — EN 61779-11 (2000). 4.   Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 4: Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας. Στήλη 5: Όποτε γίνεται αναφορά στη σειρά προτύπων EN 61162 ή στη σειρά IEC 61162, για τον καθορισμό του εφαρμοστέου προτύπου της σειράς EN 61162 ή IEC 61162 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προθέσεις ως προς τη διάταξη του είδους. Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.382(X), — Απόφ. IMO A.694(17). — EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002). — Κανον. V/18, — Κανον. V/19, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162; — ISO 22090-2 (2004), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 2005. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — ISO 22090-2 (2004), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 2005. — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.424(XI), — Απόφ. IMO A.694(17). — EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. A.1/4.4 Εξοπλισμός ραντάρ Μεταφέρθηκε στο A.1/4.34, A.1/4.35 και A.1/4.36 A.1/4.5 Βοηθήματα αυτόματης αποτύπωσης ραντάρ (ARPA) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.34 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.224(VII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — EN ISO 9875 (2001), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — ISO 9875 (2000), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.824(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — EN 60945 (2002), — EN 61023 (1999), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC 61023 (1999), — IEC σειρά 61162. A.1/4.8 Δείκτης γωνίας πηδαλίου, στροφόμετρο (ΣΑΛ), δείκτης μεταβλητού βήματος Μεταφέρθηκε στο A.1/4.20, A.1/4.21 και A.1/4.22 A.1/4.9 Δείκτης ταχύτητας στροφής Μεταφέρθηκε στο A.2/4.26 A.1/4.10 Ραδιογωνιόμετρο Το είδος διαγράφεται — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.818(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694 (17), — Απόφ. IMO A.818 (19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — IEC σειρά 61162. A.1/4.13 Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Decca Το είδος διαγράφεται — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.819(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.112(73). — EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.113(73). — EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.342(IX), — Απόφ. IMO A.694(17). — EN ISO 11674 (2001), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — ISO 11674 (2000), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. A.1/4.17 Μηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού Μεταφέρθηκε στο A.1/1.40 — Κανον. III/4, — Κανον. IV/14, — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. III/6, — Κανον. IV/7, — Απόφ. IMO A.530(13), — Απόφ. IMO A.802(19), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 14, — ITU-R M.628-3(11/93). — EN 60945 (2002), — EN 61097-1 (1993). — IEC 60945 (2002), — IEC 61097-1 (1992). A.1/4.19 Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.37 A.1/4.20 Δείκτης γωνίας πηδαλίου Μεταφέρθηκε στο A.2/4.27 A.1/4.21 Δείκτης στροφών έλικας Μεταφέρθηκε στο A.2/4.28 A.1/4.22 Δείκτης μεταβλητού βήματος Μεταφέρθηκε στο A.2/4.29 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, V, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 13. — EN ISO 613 (2001) — ISO 10316 (1990). — ISO 613 (2000), — ISO 10316 (1990). A.1/4.24 Βοήθημα αυτόματης αποτύπωσης ραντάρ (ARPA) για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.37 A.1/4.25 Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού (ATA) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.35 A.1/4.26 Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού (ATA) για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.38 A.1/4.27 Βοήθημα ηλεκτρονικής αποτύπωσης (EPA) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.36 A.1/4.28 Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας Μεταφέρθηκε στο A.2/4.30 — Κανον. V/18, — Κανον. V/20, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/20, — Απόφ. IMO A.694 (17), — Απόφ. IMO A.861 (20), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — EN 61996 (2001). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61996 (2000). A.1/4.30 Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS) με εφεδρικό, καθώς και σύστημα θαλάσσιας χαρτογραφίας σε κάναβο (RCDS) [Το εφεδρικό ECDIS και το RCDS έχουν εφαρμογή μόνον όταν η λειτουργία αυτή περιλαμβάνεται στο ECDIS. Το πιστοποιητικό τύπου Β πρέπει να αναφέρει εάν υποβλήθηκαν σε δοκιμή οι δυνατότητες αυτές]. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.817(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — EN 61174 (2001-12). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61174 (2001-10). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.821(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), — EN σειρά 61162. A.1/4.32 Εξοπλισμός Παγκόσμιου Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) Σημείωση: Το ITU-R M. 1371-1(10/00) Παράρτημα 3 εφαρμόζεται μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΙΜΟ MSC.74(69). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694 (17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — ITU-R M. 1371-1(10/00). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — EN 61993-2 (2001). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61993-2 (2001). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.74(69). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — EN 62065 (2002). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62065 (2002). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19. — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.823(19), — Απόφ. IMO MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60872-1 (1998), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60872-1 (1998), — IEC 60936-1 Έκδ. 1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60872-2 (1999), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60872-2 (1998), — IEC 60936-1 Έκδ. 1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60872-3 (2001), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60872-3 (2000), — IEC 60936-1 Έκδ. 1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.820(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.64(67), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60872-1 (1998), — EN 60936-2 (1999), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60872-1 (1998), — IEC 60936-2 (1998), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.820(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.64(67), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60872-2 (1999), — EN 60936-2 (1999), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60872-2 (1998), — IEC 60936-2 (1998), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.164(78). — EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002). — ISO 8729 (1997), — IEC 60945 (2002). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.822(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73). — ISO 22090-3 (2004), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — ISO 22090-3 (2004), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002). — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMOA.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.94(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002). — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694 (17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.114(73). — EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.817(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.64(67), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — EN 60936-3 (2002), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60936-3 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18. — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694 (17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73). — ISO 22090-1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — ISO 22090-1 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/20. — Κανον. V/20, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.163(78). — EN 60945(2002), — EN σειρά 61162, — IEC 61996-2 (2006). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61996-2 (2006). 5.   Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 5: Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας Στήλη 5: Σε περίπτωση αντικρουόμενων απαιτήσεων μεταξύ της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ MSC και των προτύπων δοκιμής του προϊόντος, υπερισχύουν οι απαιτήσεις της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ MSC. Όποτε γίνεται αναφορά στη σειρά προτύπων EN 61162 ή στη σειρά IEC 61162, για τον καθορισμό του εφαρμοστέου προτύπου της σειράς EN 61162 ή IEC 61162 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προθέσεις ως προς τη διάταξη του είδους. Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.385(X), — Απόφ. IMO A.524(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.689-2 (11/93). — ETSI ETS 300 162-1 V1.4.1 (2005-05), — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 925 V1.1.1 (2002-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — EN σειρά 61162, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97). — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95). — ETSI EN 300 065-1 V1.1.3 (2005-5), — ETSI EN 301 011 V1.1.1 (1998-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-6 (2005-12). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.664(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — ETSI ETS 300 460 Έκδ.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14 — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.699(17), — Απόφ. IMO A.700(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90). — ETSI ETS 300 067 Έκδ.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Έκδ.1 (1993-10), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. A.1/5.6 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB)(COSPAS-SARSAT) 406 MHz Σημείωση: Η IMO MSC/Εγκύκλ. 862 έχει εφαρμογή μόνο στην προαιρετική διάταξη τηλεενεργοποίησης και όχι στον ίδιο τον EPIRB. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.662(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.696(17), — Απόφ. IMO A.810(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.633-2 (05/00), — ITU-R M.690-1 (10/95). — ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-2 (2002), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. A.1/5.7 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB) στη ζώνη L (INMARSAT) Μεταφέρθηκε στο A.2/5.6 A.1/5.8 Δέκτης φυλακής 2 182 kHz Το είδος διαγράφεται A.1/5.9 Γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων Το είδος διαγράφεται — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/9, — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97). — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — EN σειρά 61162, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/9, — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.1173 (10/95). — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.808(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — EN 60945 (2002), — IEC 61097-10 (1999), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.664(16), (έχει εφαρμογή μόνο εάν ο σταθμός Inmarsat C SES περιλαμβάνει λειτουργίες EGC), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.807(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — ETSI ETS 300 460 Έκδ.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994), — EN σειρά 61162, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95). — ETSI ETS 300 067 Έκδ.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Έκδ.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — EN σειρά 61162, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97). — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — Σύμβαση ICAO, Παράρτημα 10, Κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών. — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), — EN 60945 (2002). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. III/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.542.1 (07/82). — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. III/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.809(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95). — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-11), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.808(19), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — EN 60945 (2002), — IEC 61097-13 (2003), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. 6.   Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του COLREG 72 Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός COLREG 72 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί COLREG και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — COLREG Παράρτημα I/14. — Παράρτημα I/14, — Απόφ. IMO A.694(17). — EN 14744 (2005), — EN 60945 (2002). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 1.   Σωστικά μέσα Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. III/4, — Κανον. III/34, — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA). — Κανον. III/4, — Κανον. III/34. — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA). — Κανον. III/4, — Κανον. III/34. — Κανον. III/13, — Κανον. III/16, — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 980. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — ISO 799 (1980). — Κανον. III/6. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO MSC/Εγκύκλ. 808. 2.   Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός MARPOL 73/78 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί MARPOL 73/78 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Παράρτημα VI Κανον. 13, — Τεχνικός κώδικας NOx. — Παράρτημα VI Κανον. 13, — Τεχνικός κώδικας NOx. — Παράρτημα VI Κανον. 13.3 (b) (i), — Παράρτημα VI Κανον. 14.4 (b). — Παράρτημα VI Κανον. 13.3 (b) (i), — Παράρτημα VI Κανον. 14.4 (b). — Απόφ. IMO MEPC.130(55). — Παράρτημα VI Κανον. 13.3 (b) (ii). — Παράρτημα VI Κανον. 13.3 (b) (ii). — Παράρτημα VI Κανον. 14.4 (c). — Παράρτημα VI Κανον. 14.4 (c). — Απόφ. IMO MEPC.125(53), — Απόφ. IMO MEPC.126(53). 3.   Εξοπλισμός πυροπροστασίας Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 A.2/3.1 Μη φορητοί και μεταφερόμενοι πυροσβεστήρες Μεταφέρθηκε στο A.1/3.52 — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — Απόφ. IMO A.123(V), — IMO MSC/Εγκύκλ. 914. — Κανον. II-1/44, — Κανον. X/3. — Κανον. II-1/44, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). A.2/3.5 Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51 A.2/3.6 Ανιχνευτές καπνού Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51 A.2/3.7 Ανιχνευτές θερμότητας Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51 — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — IEC Δημοσίευση 79. — Κανον. II-2/19. — Κανον. II-2/19, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 943-1 (2002), — EN 943-1 (2002)/AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2003), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. A.2/3.10 Συστήματα φωτισμού χαμηλής τοποθέτησης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.40 — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). A.2/3.12 Ισοδύναμα μόνιμων πυροσβεστικά συστήματα αερίου για μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου Μεταφέρθηκε στο A.1/3.45 — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 671-1 (1994) + AC (1995). — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). A.2/3.16 Ανιχνευτές φλόγας Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51 A.2/3.17 Χειροκίνητα σημεία κλήσης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51 A.2/3.18 Διατάξεις συναγερμού Μεταφέρθηκε στο A.1/3.53 A.2/3.19 Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής με βάση το νερό για χρήση σε μηχανοστάσια κατηγορίας 'A'. Μεταφέρθηκε στο A.1/3.48 A.2/3.20 Ταπετσαρισμένα έπιπλα Μεταφέρθηκε στο A.1/3.20 — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — IMO MSC/Εγκύκλ. 847. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/18. — Κανον. II-2/18. — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/20, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — Κανον. II-2/3.. — Κανον. II-2/3. — Απόφ. IMO A.653(16), — Απόφ. IMO A.799(19), — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), — ISO 1716 (1973). — Κανον. II-2/4. — Κανον. II-2/4. — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — pr EN 12094 Μέρη 1-20. — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10.8.1, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — IMO MSC/Εγκύκλ. 798. — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — IMO MSC/Εγκύκλ. 582 και Διορθωτικό 1. — Απόφ. IMO MSC.4(48)-( Κώδικας IBC). — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC). — IMO MSC/Εγκύκλ. 553, — IMO MSC/Εγκύκλ. 582, — IMO MSC/Εγκύκλ. 799. A2/3.31 Χειροκίνητα συστήματα ψεκασμού με νερό A800(19). — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/10, 4.   Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 4: Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας. Στήλες 3 και 4: Οι παραπομπές στο κεφάλαιο V SOLAS είναι παραπομπές στο SOLAS 1974 όπως τροποποιήθηκε με την MSC 73 και τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2002. Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 A.2/4.1 Γυροσκοπική πυξίδα για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.31 A.2/4.2 Σύστημα ελέγχου πορείας για ταχύπλοα σκάφη (πρώην αυτόματος πιλότος) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.40 A.2/4.3 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (μέθοδος) (GNSS) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.41 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.95(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). A.2/4.5 Προβολέας για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.42 A.2/4.6 Εξοπλισμός νυκτερινής όρασης για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.43 A.2/4.7 Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας Μεταφέρθηκε στο A.1/4.33 A.2/4.8 Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS). Μεταφέρθηκε στο A.1/4.30 A.2/4.9 Εφεδρικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.30 A.2/4.10 Σύστημα θαλάσσιας χαρτογραφίας σε κάναβο (RCDS) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.30 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002). — IEC σειρά 61162. A.2/4.12 Εξοπλισμός DGPS, DGLONASS Μεταφέρθηκε στο A.1/4.44 A.2/4.13 Γυροσκοπική πυξίδα για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.31 A.2/4.14 Καταγραφέας δεδομένων ταξιδιού (VDR) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.29 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.86(70). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 61924 (2006). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61924 (2006). A.2/4.16 Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας Μεταφέρθηκε στο A.1/4.28 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Απόφ. IMO A.694(17), — ITU-R M 1176 (10/95). — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.86(70), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Απόφ. IMO A.382(X), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002), — EN 6 σειρά 1162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. A.2/4.21 Ευκολίες χαρτών για ραντάρ πλοίου Μεταφέρθηκε στο A.1/4.45 A.2/4.22 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (Γυροσκοπική μέθοδος) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.46 A.2/4.23 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (μαγνητική μέθοδος) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.2 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.526(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17). — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17). — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 15, — Απόφ. IMO MSC.64(67), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 15. — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — EN 61209 (1999). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61209 (1999). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19. — EN 60945 (2002). — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.128(75), — IMO MSC/Εγκύκλ. 982. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3. — EN 60945 (2002). 5.   Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/8, — Απόφ. IMO A.662(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.805(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90). — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/13, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO COMSAR Εγκύκλ. 16, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). A.2/5.3 Inmarsat-F SES Μεταφέρθηκε στο A.1/5.19. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/6, — Απόφ. IMOA.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). A.2/5.6 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB) στη ζώνη L (INMARSAT) Σημείωση: Η IMO MSC/Εγκύκλ. 862 έχει εφαρμογή μόνο στην προαιρετική διάταξη τηλεενεργοποίησης και όχι στον ίδιο τον EPIRB. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.662(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.812(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.632-3 (02/97), — ITU-R M.690-1 (10/95). — ETSI ETS 300 372 Έκδ.1 (1996-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-5 (1997), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. XI-2/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.147(77), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1072. — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). 6.   Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του COLREG 72 Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός COLREG 72 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί COLREG και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 A.2/6.1 Φώτα ναυσιπλοΐας Μεταφέρθηκε στο A.1/6.1. — Παράρτημα III/3. — Παράρτημα III/3, — Απόφ. IMO A.694(17). — EN 60945 (2002), — Συρίκτρες — COLREG 72 Παράρτημα III/1 (Επιδόσεις), — Κώδωνες ή γκογκ — COLREG 72 Παράρτημα III/2 (Επιδόσεις), — IEC 60945 (1996), — Συρίκτρες — COLREG 72 Παράρτημα III/1 (Επιδόσεις), — Κώδωνες ή γκογκ — COLREG 72 Παράρτημα III/2 (Επιδόσεις). 7.   Σωστικός εξοπλισμός πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. XII/11, — 1997 Απόφ. 5 Διάσκεψης SOLAS. — Κανον. XII/11, — 1997 Απόφ. 5 Διάσκεψης SOLAS. — Απόφ. IMO MSC.188(79). — Κανον. XII/12, — Απόφ. IMO MSC.188(79). — IEC 60092-0504, — IEC 60529, — Απόφ. IMO MSC.188(79).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία