ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/32008L0073

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008 , για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
14.8.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/40 ΟΔΗΓΊΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η κοινοτική νομοθεσία στον κτηνιατρικό τομέα προβλέπει ότι τα κέντρα συγκέντρωσης για τα βοοειδή, τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα, τα κέντρα συγκέντρωσης ιπποειδών, οι έμποροι αυτών των ζώων, τα πτηνοτροφεία, τα κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος και οι ομάδες συλλογής ή παραγωγής εμβρύων καθώς και ορισμένοι φορείς, ιδρύματα και κέντρα («κτηνιατρικές εγκαταστάσεις») πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένους όρους και να εγκρίνονται επισήμως από τα κράτη μέλη για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και των προϊόντων τους και, ιδίως, ζωικού γενετικού υλικού, όπως είναι το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα. (2) Η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες όσον αφορά την εγγραφή, την καταχώριση, την επικαιροποίηση, τη μετάδοση και τη δημοσίευση των σχετικών με τις κτηνιατρικές εγκαταστάσεις στοιχείων. Ωστόσο, η ύπαρξη διαφορετικών διαδικασιών καθιστά περίπλοκη την καταχώριση και την επικαιροποίηση και εξαιρετικά δύσκολη τη χρήση αυτών των καταλόγων για τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. (3) Συνεπώς, θα πρέπει να εναρμονισθούν οι διαδικασίες και να προβλεφθούν πιο συστηματικοί, συνεκτικοί και ενιαίοι κανόνες για τις πέντε βασικές συνιστώσες της διαδικασίας, συγκεκριμένα την εγγραφή, την καταχώριση, την επικαιροποίηση, τη μετάδοση και τη δημοσίευση των καταλόγων. (4) Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των διάφορων κτηνιατρικών εγκαταστάσεων με σκοπό την καταχώρισή τους, η ευθύνη για την κατάρτιση των καταλόγων πρέπει να βαρύνει τα κράτη μέλη και όχι την Επιτροπή. (5) Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν τους καταλόγους των οικείων κτηνιατρικών εγκαταστάσεων και να τους θέτουν στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών και του κοινού. Για να εναρμονισθεί η μορφή των καταλόγων αυτών και η εύκολη πρόσβαση στους επικαιροποιημένους καταλόγους για την Κοινότητα, πρέπει να θεσπισθούν κοινά κριτήρια στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπών. (6) Προκειμένου να εξασφαλισθούν η σαφήνεια και η συνέπεια των κοινοτικών κανόνων, η νέα διαδικασία θα εφαρμόζεται και στο ζωοτεχνικό τομέα, ιδίως για τις κτηνοτροφικές ενώσεις που έχουν λάβει έγκριση για την τήρηση ή την κατάρτιση γενεαλογικών βιβλίων στα κράτη μέλη και για τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με τους αγώνες ιπποειδών, σύμφωνα με την οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς (1). (7) Όπως συμβαίνει και με τους κανόνες που αφορούν το ενδοκοινοτικό εμπόριο, οι εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων διέπονται από ρυθμίσεις που προβλέπουν ότι οι κτηνιατρικές εγκαταστάσεις προέλευσης τρίτων χωρών πρέπει να πληρούν ορισμένους όρους για να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την υγεία των ζώων. Σύμφωνα με αυτές, οι εισαγωγές τέτοιων γενετικών υλικών στην Κοινότητα θα πρέπει να επιτρέπονται μόνον εφόσον προέρχονται από κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος και από ομάδες συλλογής ή παραγωγής εμβρύων που έχουν εγκριθεί επισήμως για εξαγωγές στην Κοινότητα από τις αρμόδιες αρχές της οικείας τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις, και αφού πραγματοποιηθούν οι κτηνιατρικές επιθεωρήσεις από την Κοινότητα, όπου αυτό επιβάλλεται. (8) Οι διαδικασίες για την καταχώριση των κτηνιατρικών εγκαταστάσεων και την επικαιροποίηση των καταλόγων διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του γενετικού υλικού και το είδος του ζώου και ποικίλλουν από αποφάσεις που εκδίδονται με τη διαδικασία επιτροπών σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2) έως απλή διαβούλευση με τα κράτη μέλη. (9) Η συνύπαρξη διαφορετικών διαδικασιών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αβεβαιότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους των τρίτων χωρών και στους παραγωγούς και εμπόρους στον κτηνοτροφικό τομέα. Δεδομένου ότι οι τρίτες χώρες πρέπει να επαληθεύουν εάν οι κτηνιατρικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ώστε να καταχωριστούν στους καταλόγους ως εγκεκριμένες, σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις, για εξαγωγές στην Κοινότητα, το ισχύον νομικό πλαίσιο για την έγκριση των εγκαταστάσεων αυτών θα πρέπει να εναρμονισθεί και να απλουστευθεί, κατά τρόπον ώστε η υποχρέωση κατάρτισης και επικαιροποίησης των εν λόγω καταλόγων να βαρύνει τις τρίτες χώρες και όχι την Επιτροπή. Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υποβαθμισθεί το επίπεδο των εγγυήσεων υγειονομικού ελέγχου που παρέχει η οικεία τρίτη χώρα. Τα μέτρα απλούστευσης δεν θίγουν το δικαίωμα της Επιτροπής να λάβει μέτρα διασφάλισης, εφόσον χρειασθεί. (10) Οι διαφορετικές υφιστάμενες διαδικασίες θα πρέπει, επομένως, να αντικατασταθούν από μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας θα επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα μόνον από τρίτες χώρες στις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα έχουν καταρτίσει και θα τηρούν επικαιροποιημένους τους σχετικούς καταλόγους τους οποίους και θα έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή. H Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη για τους καταλόγους αυτούς και να τους θέτει στη διάθεση του κοινού για ενημερωτικούς σκοπούς. Όταν προκύπτουν προβλήματα σε σχέση με τους καταλόγους που κοινοποιούν οι τρίτες χώρες, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (3). (11) Για να εξασφαλισθούν η σαφήνεια και η συνέπεια της κοινοτικής νομοθεσίας, η εν λόγω διαδικασία θα εφαρμόζεται και στους φορείς των τρίτων χωρών που έχουν λάβει έγκριση για την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και ιπποειδών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τον ζωοτεχνικό τομέα. (12) Η οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (4), προβλέπει ότι, σε περίπτωση που ζώα εισαγόμενα από τρίτες χώρες τοποθετούνται σε σταθμό απομόνωσης (καραντίνας) εντός του κοινοτικού εδάφους, αυτός ο σταθμός απομόνωσης πρέπει να είναι εγκεκριμένος και ο κατάλογος σταθμών απομόνωσης να έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εξασφαλισθούν η σαφήνεια και η συνέπεια της κοινοτικής νομοθεσίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης απλουστευμένη διαδικασία στην επικαιροποίηση του καταλόγου σταθμών απομόνωσης των κρατών μελών. (13) Στον κτηνιατρικό τομέα, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την επικαιροποίηση των καταλόγων με τα εγκεκριμένα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και άλλα εγκεκριμένα εργαστήρια βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη. (14) Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τροποποιήσεις στους καταλόγους γίνονται κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους και αφού εκδοθεί απόφαση με τη διαδικασία επιτροπών δυνάμει της αποφάσεως 1999/468/ΕΚ ή από το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. (15) Ωστόσο, οι τροποποιήσεις στους καταλόγους αυτούς είναι συχνά καθαρά τεχνικής φύσεως, όπως αλλαγές των στοιχείων επικοινωνίας των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς ή των άλλων εγκεκριμένων εργαστηρίων. (16) Η τρέχουσα πρακτική είναι να γίνονται περιοδικές επικαιροποιήσεις των καταλόγων των εργαστηρίων με σκοπό τη μείωση του αριθμού των αποφάσεων που πρέπει να εκδώσει η Επιτροπή. Πλην όμως, η πρακτική αυτή δεν εγγυάται ταχεία επικαιροποίηση των καταλόγων. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το νομικό καθεστώς των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς και των άλλων εγκεκριμένων εργαστηρίων. (17) Επειδή τα κράτη μέλη ορίζουν τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, η ευθύνη για την κατάρτιση των καταλόγων με τα εργαστήρια αυτά θα πρέπει να βαρύνει τα κράτη μέλη και όχι την Επιτροπή. Ομοίως, η ευθύνη για την κατάρτιση καταλόγων των υπόλοιπων εγκεκριμένων εργαστηρίων θα πρέπει να βαρύνει τα κράτη μέλη. (18) Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν και να τηρούν επικαιροποιημένους τους καταλόγους των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς και των άλλων εγκεκριμένων εργαστηρίων και να τους θέτουν στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών και του κοινού. Προκειμένου να εναρμονισθούν η μορφή των καταλόγων αυτών και ο τρόπος εύκολης πρόσβασης στους επικαιροποιημένους καταλόγους για την Κοινότητα, θα πρέπει να θεσπισθούν κοινά κριτήρια στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπών. (19) Ωστόσο, όταν οι κατάλογοι αφορούν εγκεκριμένα εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να είναι αρμόδια για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των καταλόγων αυτών των εργαστηρίων. (20) Προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες σχετικά με τις αιτήσεις για την έγκριση εργαστηρίων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δυνάμει της αποφάσεως 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων (5), θα πρέπει να θεσπισθούν μεταβατικά μέτρα με την παρούσα οδηγία. (21) Το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 64/432/EOK του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (6), προβλέπει ότι τα βοοειδή αναπαραγωγής και αποδόσεων που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει να προέρχονται από αγέλη επισήμως απαλλαγμένη φυματίωσης και, σε περίπτωση ζώων ηλικίας άνω των έξι εβδομάδων, να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό που διεξάγεται κατά την περίοδο 30 ημερών πριν από την αναχώρησή τους από την αγέλη προέλευσης. Λόγω παραδοσιακών κτηνοτροφικών και εμπορικών πρακτικών ορισμένα κράτη μέλη έχουν αντιμετωπίσει δυσχέρειες όσον αφορά τη συμμόρφωση με αυτή την εξέταση πριν από τη μεταφορά. Επιβάλλεται συνεπώς να προβλεφθεί η δυνατότητα εκτέλεσης του ενδοδερμικού φυματινισμού σε άλλο τόπο εκτός της εκμετάλλευσης προέλευσης, ο οποίος θα πρέπει να καθορισθεί με τη διαδικασία επιτροπών. (22) Επιπλέον, ορισμένα παραρτήματα της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, τα οποία έχουν απολύτως τεχνικό χαρακτήρα, όπως εκείνα που αφορούν τις εξετάσεις υγείας των ζώων, τον κατάλογο των ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης ή τα υγειονομικά πιστοποιητικά, θα πρέπει να τροποποιούνται με τη διαδικασία επιτροπών ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ταχέως υπόψη τις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Ωστόσο, η τροποποίηση των παραρτημάτων που καθορίζουν λεπτομερείς όρους όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγής από ασθένεια, το οποίο ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, θα πρέπει να επαφίεται αποκλειστικά στο Συμβούλιο. (23) Από την αρχή της δεκαετίας του ’90 έχουν λάβει χώρα τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά τη συλλογή και παραγωγή γενετικού υλικού. Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (7), δεν έχει επικαιροποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις αυτές και τα νέα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών. Είναι συνεπώς σκόπιμο να τροποποιηθεί η εν λόγω οδηγία και να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της διατάξεις σχετικές με το εμπόριο και τις εισαγωγές γενετικού υλικού προερχόμενου από άλλα ζώα πλην των αιγοπροβάτων, των ιπποειδών και των χοίρων. Εξάλλου, εν αναμονή της θεσπίσεως λεπτομερών εναρμονισμένων κανόνων στον τομέα αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν τους εθνικούς τους κανόνες. Παρομοίως, εν αναμονή της θεσπίσεως λεπτομερών εναρμονισμένων κανόνων στον τομέα των εισαγωγών ζώων που καλύπτονται από την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες. (24) Το Συμβούλιο, σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (8), παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να δημοσιοποιούν, προς ιδία χρήση, και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία των οδηγιών με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. (25) Οι οδηγίες του Συμβουλίου 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ (9), 88/407/ΕΟΚ (10), 88/661/ΕΟΚ (11), 89/361/ΕΟΚ (12), 89/556/ΕΟΚ (13), 90/426/ΕΟΚ (14), 90/427/ΕΟΚ (15), 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ (16), 90/539/ΕΟΚ (17), 91/68/ΕΟΚ (18), 91/496/ΕΟΚ (19), 92/35/ΕΟΚ (20), 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ (21), 92/119/ΕΟΚ (22) και 94/28/ΕΚ (23), 2000/75/ΕΚ (24), η απόφαση του Συμβουλίου 2000/258/ΕΚ, οι οδηγίες του Συμβουλίου 2001/89/ΕΚ (25), 2002/60/ΕΚ (26) και 2005/94/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 6, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 3. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 4. Στο άρθρο 13 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 5. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 6. Το παράρτημα Β τροποποιείται ως εξής: α) το σημείο 4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: β) το σημείο 4.2 διαγράφεται. 7. Το παράρτημα Γ τροποποιείται ως εξής: α) στο σημείο 4.1 η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: β) το σημείο 4.2 διαγράφεται. 8. Στο παράρτημα Δ τα σημεία 2 και 3 του κεφαλαίου ΙΙ.Α αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Τα κρατικά ιδρύματα, τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ή τα επίσημα ινστιτούτα που έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 6α για τον συντονισμό των προτύπων και των διαγνωστικών μεθόδων των δοκιμών για την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη βαθμονόμηση του πρότυπου αντιγόνου του εργαστηρίου σε σχέση με τον επίσημο πρότυπο ορό ΕΚ (ορό ΕΙ) που προμηθεύει το Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο του Πολυτεχνείου της Δανίας. 3. Τα πρότυπα αντιγόνα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στα κρατικά ιδρύματα, τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ή τα επίσημα ινστιτούτα που έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 6α για δοκιμές σε σχέση με τον επίσημο πρότυπο ορό ΕΚ. Εκτός από την τυποποίηση αυτή, το αντιγόνο που χρησιμοποιείται πρέπει να βαθμονομείται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Β.» Άρθρο 2 Τροποποιήσεις της οδηγίας 77/504/ΕΟΚ Στην οδηγία 77/504/ΕΚ παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 4α 1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο με τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση οργανώσεις οι οποίες είναι επίσημα αναγνωρισμένες για την τήρηση ή την κατάρτιση γενεαλογικών βιβλίων βοοειδών και θέτουν τον κατάλογο αυτό στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών και του κοινού. 2.   Οι λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8 παράγραφος 2.» Άρθρο 3 Τροποποιήσεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ Η οδηγία 88/407/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: α) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις: i) για την έγκριση των κέντρων συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος που ορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α, ii) για την επίβλεψη των κέντρων αυτών όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ· β) έχει λάβει επίσημη έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας· γ) υπόκειται στην επίβλεψη του κτηνιάτρου του κέντρου· δ) επιθεωρείται από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 3. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 4 Τροποποιήσεις της οδηγίας 88/661/ΕΟΚ Η οδηγία 88/661/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: Άρθρο 5 Τροποποιήσεις της οδηγίας 89/361/ΕΟΚ Το άρθρο 5 της οδηγίας 89/361/EOK αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο με τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση οργανώσεις οι οποίες έχουν λάβει έγκριση για την τήρηση ή την κατάρτιση γενεαλογικών βιβλίων και οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 πρώτη περίπτωση· τα κράτη μέλη θέτουν τον κατάλογο αυτό στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών και του κοινού. Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8.» Άρθρο 6 Τροποποιήσεις της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ Η οδηγία 89/556/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: α) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις: i) έγκρισης των ομάδων συλλογής και παραγωγής εμβρύων που καθορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α, ii) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς εμβρύων από τέτοιες ομάδες, όπως καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ του εν λόγω παραρτήματος· β) έχουν λάβει επίσημη έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας· γ) επιθεωρούνται από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 3. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 7 Τροποποιήσεις της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ Στο άρθρο 7 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1.   Τα ιπποειδή πρέπει να οδηγούνται, το συντομότερο δυνατόν, από την εκμετάλλευση προέλευσης, είτε κατευθείαν είτε μέσω εγκεκριμένης αγοράς ή κέντρου συγκέντρωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιε) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, στον τόπο προορισμού, με οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια τα οποία καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με απολυμαντικό, με συχνότητα που καθορίζεται από το κράτος μέλος αποστολής. Τα οχήματα πρέπει να είναι διαρρυθμισμένα κατά τρόπο ώστε η κόπρος, η στρωμνή ή η χορτονομή των ιπποειδών να μην είναι δυνατόν να χυθούν ή να πέσουν εκτός του οχήματος κατά τη μεταφορά. Η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά η υγειονομική προστασία και η ευζωία των ιπποειδών.» Άρθρο 8 Τροποποιήσεις της οδηγίας 90/427/ΕΟΚ Το άρθρο 5 της οδηγίας 90/427/EOK αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο με τις οργανώσεις που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία ιπποειδών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση, οι οποίες είναι εγκεκριμένες ή αναγνωρισμένες βάσει των κριτηρίων που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)· τα κράτη μέλη θέτουν τον κατάλογο αυτό στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών και του κοινού. Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10.» Άρθρο 9 Τροποποιήσεις της οδηγίας 90/428/ΕΟΚ Στο άρθρο 4 της οδηγίας 90/428/ΕΟΚ η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2.   Πάντως, — οι υποχρεώσεις που αναφέρει το άρθρο 3 δεν θίγουν τη διοργάνωση: α) αγώνων ιπποειδών που είναι εγγεγραμμένα σε ειδικό γενεαλογικό βιβλίο προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της φυλής· β) περιφερειακών αγώνων για την επιλογή των ιπποειδών· γ) εκδηλώσεων ιστορικού ή παραδοσιακού χαρακτήρα. — για κάθε αγώνα ή είδος αγώνα τα κράτη μέλη δύνανται να επιφυλάσσουν, μέσω των επίσημα αναγνωρισμένων ή εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό οργανώσεων, ένα ποσοστό του συνολικού ποσού των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) επάθλων ή κερδών για τη διαφύλαξη, την προώθηση και τη βελτίωση της ιπποτροφίας. Άρθρο 10 Τροποποιήσεις της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ Η οδηγία 90/429/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: α) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις: i) για την έγκριση των κέντρων συλλογής σπέρματος που ορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α, ii) για την επίβλεψη των κέντρων αυτών όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ· β) έχει λάβει επίσημη έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας· γ) υπόκειται στην επίβλεψη του κτηνιάτρου του κέντρου· δ) επιθεωρείται από επίσημο κτηνίατρο της οικείας τρίτης χώρας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 3. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 11 Τροποποιήσεις της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ Η οδηγία 90/539/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 3. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: i) το σημείο 1 διαγράφεται, ii) το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τις ασθένειες των πτηνών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 είναι υπεύθυνα, σε κάθε κράτος μέλος, για τον συντονισμό των διαγνωστικών μεθόδων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτό τα εν λόγω εργαστήρια: α) μπορούν να εφοδιάζουν τα εγκεκριμένα εργαστήρια με τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τις διαγνωστικές δοκιμές· β) ελέγχουν την ποιότητα των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούν τα εργαστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί με σκοπό τη διενέργεια των διαγνωστικών δοκιμών που ορίζονται από την παρούσα οδηγία· γ) οργανώνουν περιοδικώς συγκριτικές δοκιμές.» Άρθρο 12 Τροποποιήσεις της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ Η οδηγία 91/68/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 8α η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Στο άρθρο 8β προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: Άρθρο 13 Τροποποιήσεις της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ Στο άρθρο 10 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: α) Η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 22 πρέπει να ακολουθείται για την έγκριση και τη μεταγενέστερη επικαιροποίηση του καταλόγου σταθμών απομόνωσης που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο αυτών των σταθμών απομόνωσης και τυχόν μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Οι σταθμοί απομόνωσης που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 και στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Β, εγκρίνονται από τα κράτη μέλη και σε κάθε σταθμό χορηγείται αριθμός έγκρισης. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τους εγκεκριμένους σταθμούς απομόνωσης και θέτει τον κατάλογο αυτό στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών και του κοινού. Οι σταθμοί απομόνωσης υπόκεινται στον έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 19. Άρθρο 14 Τροποποιήσεις της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ Η οδηγία 92/35/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Στο παράρτημα Ι το τμήμα Α διαγράφεται. Άρθρο 15 Τροποποιήσεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: — να έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευθεί ενόψει της τεχνητής σπερματεγχύσεως σε κέντρο ή σταθμό εγκεκριμένο από υγειονομική άποψη, σύμφωνα με το κεφάλαιο I του παραρτήματος Δ ή, εάν πρόκειται για αιγοπρόβατα κατά παρέκκλιση των προηγουμένων, σε εκμετάλλευση που πληροί τις επιταγές της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, — να έχει συλλεχθεί από ζώα που πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος Δ, — να έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία, διατηρηθεί, αποθηκευθεί και μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου III του παραρτήματος Δ, — να συνοδεύεται, κατά τη μεταφορά του προς άλλο κράτος μέλος, από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς υπόδειγμα που θα καθορισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 26. — να έχουν ληφθεί από δότριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου IV του παραρτήματος Δ από ομάδα συλλογής ή να έχουν παραχθεί από ομάδα παραγωγής εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και πληρούσα τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Δ με τη διαδικασία του άρθρου 26, — να έχουν συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και διατηρηθεί σε κατάλληλο εργαστήριο, αποθηκευθεί και μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου III του παραρτήματος Δ, — να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά τους προς άλλο κράτος μέλος, από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς υπόδειγμα που θα καθορισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 26. 2. Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «δ) Όλοι οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, ινστιτούτα και κέντρα εγγράφονται και τους χορηγείται αριθμός έγκρισης από την αρμόδια αρχή. 3. Στο άρθρο 17, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: α) προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο ο οποίος θα καταρτισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α)· β) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα που θα καθορισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 26, υπογεγραμμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής και το οποίο βεβαιώνει ότι: i) τα ζώα: — πληρούν τις πρόσθετες προϋποθέσεις ή παρέχουν τις ισοδύναμες εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4, και — προέρχονται από εγκεκριμένα κέντρα, οργανισμούς, ινστιτούτα που παρέχουν εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες του παραρτήματος Γ· ii) το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα προέρχονται από εγκεκριμένα κέντρα συλλογής και αποθήκευσης ή ομάδες συλλογής και παραγωγής που παρέχουν εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες που θα καθορισθούν στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Δ με τη διαδικασία του άρθρου 26. α) με τη διαδικασία του άρθρου 26, κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που είναι σε θέση να παράσχουν στα κράτη μέλη και την Επιτροπή εγγυήσεις ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ σε σχέση με τα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα· β) σύμφωνα με το παρόν στοιχείο, κατάλογος των εγκεκριμένων κέντρων ή ομάδων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση και παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση, που είναι εγκατεστημένα σε μία από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου και για τα οποία η αρμόδια αρχή είναι σε θέση να παράσχει τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3. γ) με τη διαδικασία του άρθρου 26, οι ειδικοί όροι υγειονομικού ελέγχου, ιδίως εκείνοι που στοχεύουν στην προστασία της Κοινότητας από ορισμένες εξωτικές ασθένειες, ή εγγυήσεις ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 4. Στο άρθρο 20, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 16 Τροποποιήσεις της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ Η οδηγία 92/66/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: β) Στην παράγραφο 3 η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Το παράρτημα IV διαγράφεται. Άρθρο 17 Τροποποιήσεις της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ Η οδηγία 92/119/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 17, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Στο παράρτημα ΙΙ διαγράφεται το σημείο 5. Άρθρο 18 Τροποποιήσεις της οδηγίας 94/28/ΕΚ Η οδηγία 94/28/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: β) στην παράγραφο 2 το στοιχείο α) διαγράφεται· γ) η παράγραφος 3 διαγράφεται. 2. Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: Άρθρο 19 Τροποποιήσεις της οδηγίας 2000/75/ΕΚ Η οδηγία 2000/75/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Στο παράρτημα Ι το τμήμα Α διαγράφεται. Άρθρο 20 Τροποποιήσεις της απόφασης 2000/258/ΕΚ Η απόφαση 2000/258/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 3. Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 21 Τροποποιήσεις της οδηγίας 2001/89/ΕΚ Η οδηγία 2001/89/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) ένα εθνικό εργαστήριο είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των προτύπων και των διαγνωστικών μεθόδων σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III. 2. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος του αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: β) το σημείο 1 διαγράφεται. Άρθρο 22 Τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/60/ΕΚ Η οδηγία 2002/60/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 18 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) αρμόδιο για τον συντονισμό των προτύπων και των διαγνωστικών μεθόδων σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος IV να είναι ένα εθνικό εργαστήριο. 2. Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος του αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: β) Το σημείο 1 διαγράφεται. Άρθρο 23 Τροποποιήσεις της οδηγίας 2005/94/ΕΚ Στο άρθρο 51 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2.   Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα εθνικό εργαστήριο αναφοράς και θέτουν τα στοιχεία του εθνικού εργαστηρίου τους, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές των στοιχείων αυτών, στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών και του κοινού, κατά τρόπο που θα διευκρινιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2.» Άρθρο 24 Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2010. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την παραπομπή αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 26 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. BARNIER (1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 60. (2)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11). (3)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352). (4)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ. (5)  ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 40. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2003/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 23 της 28.1.2003, σ. 30). (6)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/729/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 294 της 13.11.2007, σ. 26). (7)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/265/ΕΚ (ΕΕ L 114 της 1.5.2007, σ. 17). (8)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. Διορθώθηκε στην ΕΕ C 4 της 8.1.2004, σ. 7. (9)  ΕΕ L 206 της 12.8.1977, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36). (10)  ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2008/120/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 42 της 16.2.2008, σ. 63). (11)  ΕΕ L 382 της 31.12.1988, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1). (12)  ΕΕ L 153 της 6.6.1989, σ. 30. (13)  ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 3.2.2006, σ. 24). (14)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ. (15)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 55. (16)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003. (17)  ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ. (18)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ. (19)  ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/729/ΕΚ της Επιτροπής. (20)  ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ. (21)  ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/10/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 1.3.2007, σ. 24). (22)  ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 66. (23)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/729/ΕΚ της Επιτροπής. (24)  ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/729/ΕΚ της Επιτροπής. (25)  ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/729/ΕΚ της Επιτροπής. (26)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I AFSSA, Nancy Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages Technopôle Agricole et Vétérinaire BP 40 009 54220 Malzéville Cedex France ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Το ειδικό ινστιτούτο για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων αναλαμβάνει: — να συντονίζει τη διαμόρφωση, την τελειοποίηση και την τυποποίηση των μεθόδων ορολογικής μέτρησης του τίτλου σε σαρκοφάγα εμβολιασμένα κατά της λύσσας, — να αξιολογεί τα εργαστήρια στα κράτη μέλη που έχουν υποβάλει αίτηση για τη διενέργεια ορολογικών μετρήσεων του τίτλου όπως αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση· το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής πρέπει να αποστέλλεται στο αιτούν εργαστήριο και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, όταν το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό για τους σκοπούς της έγκρισης, — να αξιολογεί τα εργαστήρια τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για τη διενέργεια ορολογικών μετρήσεων του τίτλου όπως αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση· το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής πρέπει να αποστέλλεται στο αιτούν εργαστήριο και στην Επιτροπή, όταν το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό για τους σκοπούς της έγκρισης, — να παρέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τις μεθόδους ανάλυσης και τις συγκριτικές δοκιμές των εργαστηρίων αυτών και να οργανώνει σεμινάρια κατάρτισης και τελειοποίησης του προσωπικού τους, — να διοργανώνει διεργαστηριακές δοκιμές ικανότητας, — να παρέχει επιστημονική και τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές για ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα, ιδίως σε περιπτώσεις διαφωνίας με τα αποτελέσματα των ορολογικών μετρήσεων του τίτλου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία