ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/32008L0117

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-01-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-01-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
20.1.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/7 ΟΔΗΓΊΑ 2008/117/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η απάτη στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επηρεάζει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και διαταράσσει την οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά, δημιουργώντας μη δικαιολογούμενες ροές αγαθών και διαθέτοντας στην αγορά αγαθά σε τιμές αδικαιολόγητα χαμηλές. (2) Οι αδυναμίες του ενδοκοινοτικού καθεστώτος ΦΠΑ, και ιδίως του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της Κοινότητας, όπως θεσπίσθηκε με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (3), είναι ένα από τα αίτια της απάτης αυτής. Ειδικότερα, το διάστημα που παρέρχεται μεταξύ μιας πράξης και της αντίστοιχης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των εν λόγω πληροφοριών για την καταπολέμηση της απάτης. (3) Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης αυτής, είναι απαραίτητο η διοίκηση του κράτους μέλους στον οποίο είναι απαιτητός ο ΦΠΑ να διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει ένα μήνα. (4) Για να είναι η διασταυρωμένη επαλήθευση των πληροφοριών χρήσιμη για την καταπολέμηση της απάτης, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι ενδοκοινοτικές πράξεις δηλώνονται για την ίδια φορολογική περίοδο από τον προμηθευτή, καθώς και από τον αγοραστή ή τον λήπτη. (5) Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης του περιβάλλοντος και των εργαλείων εργασίας των επιχειρήσεων, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι δηλώσεις αυτές δύνανται να πραγματοποιούνται μέσω απλών ηλεκτρονικών διαδικασιών, ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η διοικητική επιβάρυνση. (6) Προκειμένου να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ των στόχων της Κοινότητας που αφορούν την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν ανά τρίμηνο τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, εφόσον το ποσό τους δεν είναι σημαντικό. Τα κράτη μέλη, τα οποία επιθυμούν να οργανώσουν την προοδευτική θέση σε εφαρμογή της δυνατότητας αυτής, θα πρέπει να μπορούν μεταβατικά να καθορίσουν το ποσό αυτό σε υψηλότερο επίπεδο. Ομοίως, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συλλέγουν σε τριμηνιαία βάση τις πληροφορίες που αφορούν τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών. (7) Ο αντίκτυπος της ταχύτερης ανταλλαγής πληροφοριών στην ικανότητα των κρατών να πατάσσουν την απάτη που σχετίζεται με τον ΦΠΑ καθώς και οι επιλογές θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή μετά παρέλευση ενός έτους εφαρμογής των νέων διατάξεων, προκειμένου ιδίως να καθορισθεί το κατά πόσο πρέπει να διατηρηθούν αυτές οι επιλογές. (8) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, η δράση των οποίων εξαρτάται από τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα άλλα κράτη μέλη, και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα, λόγω της αναγκαίας συμμετοχής όλων των κρατών μελών, σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την εκπλήρωση των στόχων αυτών. (9) Συνεπώς, η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (10) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (4), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καθορίσουν, για αυτά τα ίδια και προς κοινοτικό όφελος, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα εμφανίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 64, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2. Στο άρθρο 66, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 3. Το άρθρο 263 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 4. Στο άρθρο 264, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 5. Στο άρθρο 265, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 2 Βάσει των πληροφοριών που της παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή υποβάλει, στις 30 Ιουνίου 2011 το αργότερο, έκθεση στην οποία αξιολογούνται οι επιπτώσεις του άρθρου 263 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ επί της ικανότητας των κρατών μελών να πατάξουν την απάτη όσον αφορά τον ΦΠΑ που σχετίζεται με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών καθώς και τη χρησιμότητα των επιλογών που προβλέπονται στο άρθρο 263 παράγραφοι 1α έως 1γ, συνοδευόμενη, ανάλογα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, από κατάλληλες προτάσεις. Άρθρο 3 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2008. Για το Συμβούλιο Η Πρόεδρος R. BACHELOT-NARQUIN (1)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (2)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1. (4)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία