ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/32009L0026

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-05-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
6.5.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 113/1 ΟΔΗΓΊΑ 2009/26/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 6ης Απριλίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία του Συμβουλίου 96/98/ΕΚ, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (1), και ιδίως το άρθρο 17, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για τους σκοπούς της οδηγίας 96/98/ΕΚ, οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμών εφαρμόζονται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. (2) Δεδομένου ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή τροποποιήσεις των διεθνών συμβάσεων και των εφαρμοστέων προτύπων δοκιμών από τις 30 Ιουνίου 2008, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της οδηγίας 96/98/ΕΚ, οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να ενσωματωθούν στην εν λόγω οδηγία για λόγους σαφήνειας. (3) Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης έχουν υιοθετήσει πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών προτύπων δοκιμών, για ορισμένα είδη εξοπλισμού τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα Α.2 της οδηγίας 96/98/ΕΚ, ή τα οποία, παρά το γεγονός ότι δεν παρατίθενται, θεωρούνται ότι έχουν σχέση με τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω είδη εξοπλισμού, πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα Α.1 ή να μεταφερθούν από το παράρτημα Α.2 στο παράρτημα Α.1 ανάλογα με την περίπτωση. (4) Ως εκ τούτου, η οδηγία 96/98/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα A της οδηγίας 96/98/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός, ο οποίος εμφαίνεται είτε ως «νέο είδος» στη στήλη 1 του παραρτήματος Α.1 της οδηγίας 96/98/ΕΚ είτε ότι έχει μεταφερθεί από το παράρτημα Α.2 στο παράρτημα Α.1, έχει κατασκευασθεί πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με τις διαδικασίες για την έγκριση του τύπου που ίσχυαν ήδη πριν από την ημερομηνία αυτή στο έδαφος ενός κράτους μέλους, ο εν λόγω εξοπλισμός μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο και να εγκατασταθεί επί κοινοτικού σκάφους κατά τη διάρκεια των δύο ετών που έπονται της εν λόγω ημερομηνίας. Άρθρο 3 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη εκδίδουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 6 Απριλίου 2010, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές εντός ενός έτους από τις 6 Απριλίου 2010. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Η οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2009. Για την Επιτροπή Antonio TAJANI Αντιπρόεδρος (1)  ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Κατάλογος των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών: A.1, τροπολογία 1 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. A.2, τροπολογία 2 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. AC, διορθωτική τροπολογία που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. CAT, κατηγορία εξοπλισμού ραντάρ όπως ορίζεται στο τμήμα 1.3 του IEC 62388 (2007). Εγκύκλ., Εγκύκλιος. COLREG, Διεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα. COMSAR, Υποεπιτροπή του ΙΜΟ για τις ραδιοεπικοινωνίες και την έρευνα και τη διάσωση. EN, Ευρωπαϊκό Πρότυπο. ETSI, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. FSS, Διεθνής κώδικας συστημάτων πυρασφάλειας. FTP, Διεθνής κώδικας για την εφαρμογή διαδικασιών δοκιμών πυρός. HSC, Κώδικας ταχύπλοων σκαφών. IBC, Διεθνής κώδικας χημικών χύδην. ICAO, Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. IEC, Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή. IMO, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. ISO, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. ΙΤU, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ). LSA, Σωστικό μέσο. MARPOL, Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία. MEPC, Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. MSC, Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας. NOx, οξείδια του αζώτου. SOLAS, Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. SOx, οξείδια του θείου. Κανον., κανονισμός. Απόφ., απόφαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Σημειώσεις που ισχύουν για ολόκληρο το παράρτημα A.1 α) Γενικά: Πέραν των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται συγκεκριμένα, οι διάφορες διατάξεις που πρέπει να ελέγχονται κατά την εξέταση του τύπου (έγκριση τύπου) όπως αναφέρεται στις ενότητες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης στο παράρτημα Β, βρίσκονται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του IMO. β) Στήλη 5: Όπου αναφέρονται αποφάσεις IMO, εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα σχετικά μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και εξαιρούνται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. γ) Στήλη 5: Οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμής εφαρμόζονται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. Με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των σχετικών προτύπων, οι εκθέσεις δοκιμών, οι βεβαιώσεις πιστότητας και οι δηλώσεις πιστότητας θα προσδιορίζουν το εφαρμοζόμενο συγκεκριμένο πρότυπο δοκιμής καθώς και την έκδοσή του. δ) Στήλη 5: Όταν αναφέρονται δύο σειρές προτύπων δοκιμής (χωριζόμενες με εισαγωγικά 'ή'), κάθε σειρά ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επίδοσης IMO. Επομένως, η δοκιμή βάσει μιας σειράς αρκεί για να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιούνται άλλα διαχωριστικά σημεία (κόμματα), εφαρμόζονται όλα τα παρατιθέμενα πρότυπα. ε) Στήλη 6: Όπου εμφανίζεται η ενότητα H, νοείται ότι αφορά την ενότητα H συν πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού. στ) Οι διατυπούμενες στο παρόν παράρτημα απαιτήσεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των διεθνών συμβάσεων για τις μεταφορές. 1.   Σωστικά μέσα Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 1: Σωστικά μέσα Στήλη 4: Εφαρμόζεται η IMO MSC/Εγκύκλιος 980 εκτός εάν υπερισχύουν οι συγκεκριμένες πράξεις της στήλης 4. Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.2 Φώτα ένδειξης θέσης σωστικών μέσων: α) για σωστικά σκάφη και σωσίβιες λέμβους· β) για κυκλικά σωσίβια· γ) για σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/26, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — ISO 24408 (2005). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 922. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.5 Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές μη ταξινομημένες ως σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια): — μονωμένες ή μη μονωμένες. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.6 Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές ταξινομημένες ως σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια): — μονωμένες ή μη μονωμένες. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/22, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/6, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, III, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, III, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, III, — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/18, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VII, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/13, — Κανον. III/21, — Κανον. III/26, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 811. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — ISO 15738 (2002). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/26, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 811. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC 48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 809 συμπεριλαμβανομένης της Προσθ. 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 811. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 809 συμπεριλαμβανομένης της Προσθ.1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006 — ISO 15738 (2002). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, παράρτημα 11, — IMO MSC/Εγκύκλ. 809 συμπεριλαμβανομένης της Προσθ. 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 811. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 809 συμπεριλαμβανομένης της Προσθ.1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006, — ISO 15738 (2002). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/13, — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 811. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — ISO 15372 (2000). — Κανον. III/4. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,V, — Εγκύκλ. IMO/MSC 809 συμπεριλαμβανομένης Προσθ. 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1016, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1094. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1006, — ISO 15372 (2000). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/23, — Κανον. III/33, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.22 Μέσα (αυτόματης) καθαίρεσης ελεύθερης επίπλευσης για σωστικά σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.2/1.3. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/16, — Κανον. III/23, — Κανον. III/33, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/12, — Κανον. III/16, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — IMO MSC/Εγκύκλ. 809 συμπεριλαμβανομένης της Προσθ. 1. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.26 Μηχανισμός ελευθέρωσης για α) σωσίβιες λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης· β) σωσίβιες σχεδίες — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/16, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/15, — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — ISO 15738 (2002). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ. 810, — ISO 15738 (2002). — Κανον. III/4, — Κανον. III/11, — Κανον. X/3. — Κανον. III/11, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Απόφ. IMO MSC.81(70), — ISO 5489 (2008). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I. — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO A.658(16). A.1/1.31 Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού σκάφους Μεταφέρθηκε στα A.1/5.17 και A.1/5.18. A.1/1.32 Αναμεταδότης SAR 9 GHz (SART) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.18. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.164(78). — EN ISO 8729 (1998). A.1/1.34 Πυξίδα για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης Μεταφέρθηκε στο A.1/4.23. A.1/1.35 Φορητός πυροσβεστικός εξοπλισμός για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.38. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, V. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, παράρτημα 11. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) παράρτημα 11, — ISO 15738 (2002). A.1/1.40 Μηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού Μεταφέρθηκε στο A.1/4.48. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/16, — Κανον. III/17, — Κανον. III/23, — Κανον. III/24, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.42 Κλίμακα πλοηγού Μεταφέρθηκε στο A.1/4.49. 2.   Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός MARPOL 73/78 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί MARPOL 73/78 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 — Παράρτημα I, Κανον. 14. — Παράρτημα I, Κανον. 14. — Απόφ. IMO MEPC.107(49). — Παράρτημα I, Κανον. 32. — Παράρτημα I, Κανον. 32. — Απόφ. IMO MEPC.5(XIII). — Παράρτημα I, Κανον. 14. — Παράρτημα I, Κανον. 14. — Απόφ. IMO MEPC.107(49). A.1/2.4 Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχωρισμού ύδατος/ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15 p.p.m.) Αφίεται επί τούτου κενό. — Παράρτημα I, Κανον. 31. — Παράρτημα I, Κανον. 31. — Απόφ. IMO MEPC.108(49). — Παράρτημα IV, Κανον. 9. — Παράρτημα IV, Κανον. 9. — Απόφ. IMO MEPC.2(VI). — Παράρτημα VI, Κανον. 16. — Παράρτημα VI, Κανον. 16. — Απόφ. IMO MEPC.76(40). — Παράρτημα VI, Κανον. 13, — Τεχνικός κώδικας NOx. — Παράρτημα VI, Κανον. 13, — Τεχνικός κώδικας NOx. — Απόφ. IMO MEPC.103(49). — Παράρτημα VI, Κανον. 14. — Παράρτημα VI, Κανον. 14. — Απόφ. IMO MEPC.170(57). 3.   Εξοπλισμός πυροπροστασίας Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/6, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/6, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67) -(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρη 2 και 6 και παράρτημα 2, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO A.951(23), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1239, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1275. — EN 3-6 (1995) συμπεριλαμβανομένου του A.1 (1999), — EN 3-7 (2004) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2007), — EN 3-8 (2006) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007), — EN 3-9 (2006) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73) -(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 469 (2005) συμπεριλαμβανομένης της A1 (2006) και της AC (2006), — EN 531 (1995) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (1998), — EN 1486 (2007). — ISO 15538 (2001). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN ISO 20344 (2004) συμπεριλαμβανομένων των A1 (2007) και AC (2005). — EN ISO 20345 (2004) συμπεριλαμβανομένων των A1 (2007) και AC (2007). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 659 (2003) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2008), — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 443 (2008). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 136 (1998) συμπεριλαμβανομένων των AC (1999) και AC (2003), — EN 137 (2006). A.1/3.8 Αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα Σημείωση: Το είδος αυτό δεν περιλαμβάνεται στους νέους κανονισμούς του κεφαλαίου ΙΙ-2 [Απόφ. IMO MSC.99(73)] ή στον κώδικα FSS [Απόφ. IMO MSC.98(73)]. — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005), — EN 14594 (2005). — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8. — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/9, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8. — Απόφ. IMO A.800(19). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — IMO MSC/Εγκύκλ. 1165. A.1/3.11 Πυροστεγανότητα χωρισμάτων κλάσεως 'A' και 'B' A.1/3.11 Κλάση 'A': A.1/3.11 Κλάση 'A': α) Χωρίσματα κλάσεως 'A', β) Χωρίσματα κλάσεως 'B'. — Κανον. II-2/3.2. — Κανον. II-2/3.4. — Κανον. II-2/9, και, — Κανον. II-2/3.2. — Κανον. II-2/3.4. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρη 1 και 3 και παράρτημα 2, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/16. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/16. — EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2007), — IMO MSC/Εγκύκλ. 677, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1009. — Κανον. II-2/3, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. A.1/3.14 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες που διέρχονται χωρίσματα κλάσεως 'Α' ή 'Β' Είδος που περιλαμβάνεται στο A.1/3.26 και στο A.1/3.27. A.1/3.15 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ α) σωλήνες και εξαρτήματα· β) βαλβίδες· γ) συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων. — Κανον. II-2/4, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/4, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, 10, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Απόφ. IMO A.753(18), — ISO 15540 (1999), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1 (1999), — ISO 15541 (1999). — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO MSC.61(67) -(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 3, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1273. — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 4, A.1/3.18 Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας A.1/3.18 Σημείωση: Στις περιπτώσεις που τα υλικά επικάλυψης επιφανειών απαιτείται να έχουν μια συγκεκριμένη μέγιστη θερμογόνο δύναμη, αυτή θα μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1716. α) διακοσμητικές επιστρώσεις· β) συστήματα βαφής· γ) επιστρώσεις δαπέδων· δ) καλύμματα μόνωσης σωλήνων· ε) κόλλες χρησιμοποιούμενες στην κατασκευή χωρισμάτων κλάσεως 'Α' και 'Β'· στ) εύφλεκτοι αγωγοί. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/6, — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/6, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρη 2 και 5 και παράρτημα 2, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120, — ISO 1716 (2002). — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 7, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 8, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 9, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 3, — Εγκύκλ. IMO/MSC 1120. A.1/3.23 Διελεύσεις άκαυστων αγωγών από χωρίσματα κλάσεως 'A' Μεταφέρθηκε στο A.1/3.26. A.1/3.24 Διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων από χωρίσματα της κλάσεως 'A' Μεταφέρθηκε στο A.1/3.26. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9, — IMO MSC/Εγκύκλ. 847, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 3, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1203. A.1/3.26 Διελεύσεις από χωρίσματα κλάσεως 'A' α) διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων· β) διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κ.λπ. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1276. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 3, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. A.1/3.27 Διελεύσεις κλάσεως 'Β' α) διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων· β) διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κ.λπ. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 3, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8. — ISO 6182-1 (2004). — EN 12259-1 (1999) συμπεριλαμβανομένων των A1(2001), A2(2004) και A3 (2006). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 14540 (2004) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2007). A.1/3.30 Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου και, κατά περίπτωση, για την: — Κανον. II-2/4, — Κανον. VI/3. — Κανον. II-2/4, — Κανον. VI/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15. — EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), α) Κατηγορία 1: (ασφαλής περιοχή): — EN 50104 (2002) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2004) Οξυγόνο, — EN 60079-29-1 (2007). β) Κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων): — EN 50104 (2002) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2004) Οξυγόνο, — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60079-0 (2004), — IEC 60079-1 (2007), — IEC 60079-10 (2002), — IEC 60079-11 (2006), — IEC 60079-15 (2005), — IEC 60079-26 (2006). — Κανον. X/3. — IMO MSC/Εγκύκλ.912, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — IMO MSC.44(65). — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 10, — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 10, — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 11, — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 11, — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 11, A.1/3.37 Διελεύσεις μέσω πυράντοχων χωρισμάτων σε ταχύπλοα σκάφη α) διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων· β) διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κ.λπ. — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 11, — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO A.951(23), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — EN 3-6 (1995) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (1999), — EN 3-7 (2004) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2007), — EN 3-8 (2006) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — IMO MSC/Εγκύκλ. 1165. — Κανον. II-2/13, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 11. — Κανον. II-2/13, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 11. — IMO A.752(18). — ISO 15370 (2001). — Κανον. II-2/13. — Κανον. II-2/13, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3, — IMO MSC/Εγκύκλ. 849. — EN 402 (2003), — EN 1146 (2005), — EN 13794 (2002), — ISO 23269-1 (2008). — Κανον. II-2/4. — Κανον. II-2/4, — Απόφ. IMO A.567(14), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC/Εγκύκλ. 353, — IMO MSC/Εγκύκλ. 387, — IMO MSC/Εγκύκλ. 485, — IMO MSC/Εγκύκλ. 731, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. — IMO MSC/Εγκύκλ. 353, — IMO MSC/Εγκύκλ. 387, — IMO MSC/Εγκύκλ. 450 Αναθ. 1, — IMO MSC/Εγκύκλ. 485, — IMO MSC/Εγκύκλ. 731. — Κανον. II-2/1, — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/1, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — ISO 15371 (2000). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρος 1, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — IMO MSC/Εγκύκλ. 848. — IMO MSC/Εγκύκλ. 848 — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1267. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1270. — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1239. — IMO MSC/Εγκύκλ. 670. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — IMO MSC/Εγκύκλ. 913, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1276. — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1272. A.1/3.50 Προστατευτική ενδυμασία ανθεκτική σε χημικές ουσίες Μεταφέρθηκε στο A.2/3.9. A.1/3.51 Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων Εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — Κανον. II-2/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. — Κανον. II-2/7.2.2, — Κανον. II-2/7.4, — Κανον. II 2/7.4.1, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1242. — EN 54-2 (1997) συμπεριλαμβανομένων των AC(1999) και A1(2006). — EN 54-4 (1997) συμπεριλαμβανομένων των AC(1999), A1(2002) και A2(2006). — EN 54-5 (2000) συμπεριλαμβανομένης της A1(2002). — EN 54-7 (2000) συμπεριλαμβανομένων των A1(2002) και A2(2006). — EN 54-10 (2002) συμπεριλαμβανομένης της A1(2005). — EN 54-11 (2001) συμπεριλαμβανομένης της A1(2005). — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4. — EN 1866 (1998), — EN 1866-1 (2007). — ISO 11601 (1999). A.1/3.53 Διατάξεις συναγερμού Βομβητές — Κανον. II-2/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. — Κανον. II-2/7, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. — EN 54-3 (2001) συμπεριλαμβανομένων των A1(2002) και A2(2006), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999). A.1/3.54 Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου και, κατά περίπτωση, στην: — Κανον. II-2/4, — Κανον. VI/3. — Κανον. II-2/4, — Κανον. VI/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15. — EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), α) Κατηγορία 4: (ασφαλής περιοχή) — EN 50104 (2002) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2004) Οξυγόνο. β) Κατηγορία 3: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) — EN 50104 (2002) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2004) Οξυγόνο, — EN 60079-29-1 (2007). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 15182-1 (2007), — EN 15182-3 (2007). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 671-1 (2001) συμπεριλαμβανομένης της AC (2002). — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10.8.1, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 14, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1239, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1276. — IMO MSC/Εγκύκλ. 798. — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6, 14 — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1239, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1276. — IMO MSC/Εγκύκλ. 582 συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1. — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC). — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC). — IMO MSC/Εγκύκλ. 553, — IMO MSC/Εγκύκλ. 582, — IMO MSC/Εγκύκλ. 799. — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1268. — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1271. 4.   Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 4: Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Στήλη 5: Όποτε γίνεται αναφορά στη σειρά προτύπων EN 61162 ή στη σειρά IEC 61162, για τον καθορισμό του εφαρμοστέου προτύπου της σειράς EN 61162 ή IEC 61162 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προθέσεις ως προς τη διάταξη του είδους. Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.382(X), — Απόφ. IMO A.694(17). — EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002). — Κανον. V/18, — Κανον. V/19, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162· — ISO 22090-2 (2004), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 2005. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — ISO 22090-2 (2004), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού του 2005. — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.424(XI), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0(2008). — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.4 Εξοπλισμός ραντάρ Μεταφέρθηκε στα A.1/4.34, A.1/4.35 και A.1/4.36 A.1/4.5 Βοηθήματα αυτόματης αποτύπωσης ραντάρ (ARPA) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.34. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.224(VII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.74(69) παράρτημα 4, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN ISO 9875 (2001), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — ISO 9875 (2000), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.824(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.96(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — EN 61023 (2007), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC 61023 (2007), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.8 Δείκτης γωνίας πηδαλίου, στροφόμετρο (ΣΑΛ), δείκτης μεταβλητού βήματος Μεταφέρθηκε στα A.1/4.20, A.1/4.21 και A.1/4.22. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.526(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — ISO 20672 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — ISO 20672 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.10 Ραδιογωνιόμετρο Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.818 (19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.818 (19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.13 Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Decca Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), -IMO MSC/Εγκύκλ. — Απόφ. IMO MSC.112(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.113(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.342(IX), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.64(67) παράρτημα 3, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN ISO 11674 (2001), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — ISO 11674 (2000), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.17 Μηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού Μεταφέρθηκε στο A.1/1.40. — Κανον. III/4, — Κανον. IV/14, — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. III/6, — Κανον. IV/7, — Απόφ. IMO A.530(13), — Απόφ. IMO A.802(19), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 14, — ITU-R M.628-3(11/93). — EN 60945 (2002), — EN 61097-1 (2007). — IEC 60945 (2002), — IEC 61097-1 (2007). A.1/4.19 Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.37. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.526(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — ISO 20673 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — ISO 20673 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — EN 60945 (2002), — ISO 22554 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — ISO 22554 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, V, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 13. — EN ISO 613 (2001), — ISO 10316 (1990). — ISO 613 (2000), — ISO 10316 (1990). A.1/4.24 Βοήθημα αυτόματης αποτύπωσης ραντάρ (ARPA) για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.37. A.1/4.25 Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού (ATA) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.35. A.1/4.26 Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού (ATA) για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.38. A.1/4.27 Βοήθημα ηλεκτρονικής αποτύπωσης (EPA) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.36. A.1/4.28 Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας Μεταφέρθηκε στο A.2/4.30 — Κανον. V/18, — Κανον. V/20, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/20, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.861 (20), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.214(81), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 61996-1 (2007-11), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61996-1 (2007-11), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.30 Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS) με εφεδρικό, καθώς και σύστημα θαλάσσιας χαρτογραφίας σε κάναβο (RCDS) [Το εφεδρικό ECDIS και το RCDS εφαρμόζονται μόνον όταν η λειτουργία αυτή περιλαμβάνεται στο ECDIS. Στο πιστοποιητικό τύπου Β πρέπει να αναφέρεται εάν υποβλήθηκαν σε δοκιμή οι δυνατότητες αυτές]. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.817(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13 — Απόφ. IMO MSC.64(67), — Απόφ. IMO MSC.86(70), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.232(82), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — EN 61174 (2001-12), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.821(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.32 Εξοπλισμός Παγκόσμιου Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) Σημείωση: Το ITU-R M. 1371-3(2007) παράρτημα 3 εφαρμόζεται μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης ΙΜΟ MSC.74(69). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — ITU-R M. 1371-3(2007). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — EN 61993-2 (2001), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61993-2 (2001), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.74(69). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — EN 62065 (2002). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62065 (2002). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19. — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.823(19), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.820(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.820(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.164(78). — EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002), — ISO 8729 (1997), — IEC 60945 (2002). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.822(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — ISO 22090-3 (2004), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — ISO 22090-3 (2004), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002). — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMOA.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.94(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002). — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.114(73). — EN 60945 (2002), — IEC 61108-4 (2004), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-4 (2004), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.817(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.64(67), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79). — EN 60936-3 (2002), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60936-3 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). — Κανον. V/18. — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73). — ISO 22090-1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — ISO 22090-1 (2002), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1 (2005), — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/20. — Κανον. V/20, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.163(78). — Απόφ. IMO MSC.214(81), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — EN 61996-2 (2008), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/23. — Κανον. V/23, — Απόφ. IMO A.889(21), — IMO MSC/Εγκύκλ. 773. — Απόφ. IMOA.889(21), — Κανον. V/23, — Κανον. X/3. — Κανον. V/23 — Απόφ. IMO A.889(21) — IMO MSC/Εγκύκλ. 773. — Απόφ. IMO A.889(21) — ISO 799 (2004). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.114(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.114(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — EN σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). 5.   Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 5: Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας Στήλη 5: Σε περίπτωση αντικρουόμενων απαιτήσεων μεταξύ της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ MSC και των προτύπων δοκιμής του προϊόντος, υπερισχύουν οι απαιτήσεις της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ MSC. Όποτε γίνεται αναφορά στο EN/IEC 61162, πρέπει να ελέγχεται το σχετικό πρότυπο δοκιμής προϊόντος για τον καθορισμό του εφαρμοστέου μέρους του EN/IEC 61162. Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.385(X), — Απόφ. IMO A.524(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.689-2 (11/93). — ETSI ETS 300 162-1 V1.4.1 (2005-05), — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 925 V1.1.1 (2002-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — EN σειρά 61162, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-8 (10/97). — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95). — ETSI EN 300 065-1 V1.1.3 (2005-5), — ETSI EN 301 011 V1.1.1 (1998-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-6 (2005-12). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.570 (14), — Απόφ. IMO A.664(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — ETSI ETS 300 460 Έκδ. 1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14 — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.699(17), — Απόφ. IMO A.700(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90). — ETSI ETS 300 067 Έκδ. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Έκδ. 1 (1993-10), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. A.1/5.6 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB)(COSPAS-SARSAT) 406 MHz Σημείωση: Η IMO MSC/Εγκύκλ. 862 έχει εφαρμογή μόνο στην προαιρετική διάταξη τηλεενεργοποίησης και όχι στον ίδιο τον EPIRB. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.662(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.696(17), — Απόφ. IMO A.810(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.633-2 (05/00), — ITU-R M.690-1 (10/95). — ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-2 (2002), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. A.1/5.7 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB) στη ζώνη L (INMARSAT) Αφίεται επί τούτου κενό. A.1/5.8 Δέκτης φυλακής 2 182 kHz Αφίεται επί τούτου κενό. A.1/5.9 Γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων Αφίεται επί τούτου κενό. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/9, — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-8 (10/97). — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — EN σειρά 61162, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/9, — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.1173 (10/95). — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.570 (14), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.808 (19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — EN 60945 (2002), — IEC 61097-10 (1999), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.570 (14), — Απόφ. IMO A.664 (16), (έχει εφαρμογή μόνο εάν ο σταθμός Inmarsat C SES περιλαμβάνει λειτουργίες EGC), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.807(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — ETSI ETS 300 460 Έκδ. 1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (2007), — EN σειρά 61162, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95). — ETSI ETS 300 067 Έκδ. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Έκδ. 1 (1993-10), — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — EN σειρά 61162, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-8 (10/97). — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32, — Σύμβαση ΔΟΠΑ, παράρτημα 10, Κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών. — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), — EN 60945 (2002). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. III/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.809(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.542.1 (07/82). — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. III/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.809(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95). — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-11), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Απόφ. IMO A.570 (14), — Απόφ. IMO A.808 (19), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — EN 60945 (2002), — IEC 61097-13 (2003), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862. 6.   Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του COLREG 72 Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός COLREG 72 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί COLREG και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 — COLREG παράρτημα I/14. — Παράρτημα I/14, — Απόφ. IMO A.694(17) — Απόφ. IMO MSC.253(83) — EN 14744 (2005) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007), — EN 60945 (2002). — EN 14744 (2005) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007), — IEC 60945 (2002). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 1.   Σωστικά μέσα Στήλη 4: Εφαρμόζεται η εγκύκλιος 980/IMO MSC, εκτός εάν υπερισχύουν τα της στήλης 4. Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 — Κανον. III/4, — Κανον. III/34, — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA). A.2/1.2 Υλικά στολών εμβάπτισης (κατάδυσης) Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Κανον. III/4, — Κανον. III/34. — Κανον. III/13, — Κανον. III/16, — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. A.2/1.4 Κλίμακες επιβίβασης Μεταφέρθηκε στο A.1/1.29. — Κανον. III/6. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO MSC/Εγκύκλ. 808. 2.   Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός MARPOL 73/78 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί MARPOL 73/78 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 A.2/2.1 Συσκευές παρακολούθησης και καταγραφής NOx επί του σκάφους Μεταφέρθηκε στο A.1/2.8. — Παράρτημα VI, Κανον. 13, — Παράρτημα VI, Κανον. 14. — Παράρτημα VI, Κανον. 13, — Παράρτημα VI, Κανον. 14. — Απόφ. IMO MEPC.170(57). — Παράρτημα VI, Κανον. 13. — Παράρτημα VI, Κανον. 13. A.2/2.4 Άλλες τεχνολογικές μέθοδοι μείωσης εκπομπών SOx Μεταφέρθηκε στο A.1/2.9. 3.   Εξοπλισμός πυροπροστασίας Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 A.2/3.1 Μη φορητοί και μεταφερόμενοι πυροσβεστήρες Μεταφέρθηκε στο A.1/3.52. A.2/3.2 Ακροφύσια μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης με ψεκασμό νερού υπό πίεση σε χώρους ειδικής κατηγορίας, χώρους φορτίου Ro-Ro, χώρους Ro-Ro και χώρους οχημάτων Μεταφέρθηκε στο A.1/3.49. — Κανον. II-1/44, — Κανον. X/3. — Κανον. II-1/44, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). A.2/3.4 Ακροφύσια διπλής χρήσης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.55. A.2/3.5 Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51. A.2/3.6 Ανιχνευτές καπνού Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51. A.2/3.7 Ανιχνευτές θερμότητας Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — IEC Δημοσίευση 79. — Κανον. II-2/19. — Κανον. II-2/19, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 943-1 (2002), — EN 943-1 (2002) συμπεριλαμβανομένης της AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2003), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120. A.2/3.10 Συστήματα φωτισμού χαμηλής τοποθέτησης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.40. A.2/3.11 Ακροφύσια μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης με καταιονισμό νερού υπό πίεση σε χώρους μηχανών Μεταφέρθηκε στο A.1/3.10. A.2/3.12 Ισοδύναμα μόνιμων πυροσβεστικά συστήματα αερίου για μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου Μεταφέρθηκε στο A.1/3.45. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005). A.2/3.14 Εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες (τύπου καρουλιού) Μεταφέρθηκε στο A.1/3.56. — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS). A.2/3.16 Ανιχνευτές φλόγας Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51. A.2/3.17 Χειροκίνητα σημεία κλήσης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51. A.2/3.18 Διατάξεις συναγερμού Μεταφέρθηκε στο A.1/3.53. A.2/3.19 Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής με βάση το νερό για χρήση σε μηχανοστάσια κατηγορίας 'A'. Μεταφέρθηκε στο A.1/3.48. A.2/3.20 Ταπετσαρισμένα έπιπλα Μεταφέρθηκε στο A.1/3.20. — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS), — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1239. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/18. — Κανον. II-2/18, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1239. — EN 13565-1 (2003) συμπεριλαμβανομένης της A1(2007). — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/20, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1239. — Κανον. II-2/3. — Κανον. II-2/3. — Απόφ. IMO A.653(16), — Απόφ. IMO A.799(19), — Απόφ. IMO MSC.61(67)-(Κώδικας FTP), παράρτημα 1 μέρη 1 και 5 και παράρτημα 2, — ISO 1716 (1973). — Κανον. II-2/4. — Κανον. II-2/4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1276. — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — EN 12094-1 (2003), — EN 12094-2 (2003), — EN 12094-3 (2003), — EN 12094-4 (2004), — EN 12094-5 (2006), — EN 12094-6 (2006), — EN 12094-7 (2000) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2005), — EN 12094-8 (2006), — EN 12094-10 (2003), — EN 12094-11 (2003), — EN 12094-13 (2001) συμπεριλαμβανομένης της AC (2002), — EN 12094-16 (2003). A.2/3.28 Εξαρτήματα συστημάτων πυρόσβεσης με αφρό μέσης διόγκωσης — μόνιμα συστήματα αφρού καταστρώματος δεξαμενοπλοίων Μεταφέρθηκε στο A.1/3.57. A.2/3.29 Εξαρτήματα μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης με αφρό χαμηλής διόγκωσης για μηχανοστάσια και για προστασία του καταστρώματος δεξαμενοπλοίων. Μεταφέρθηκε στο A.1/3.58. A.2/3.30 Αφρός διόγκωσης για μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης σε δεξαμενόπλοια χημικών Μεταφέρθηκε στο A.1/3.59. — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/10, — A800(19). 4.   Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 4: Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Στήλες 3 και 4: Οι παραπομπές στο κεφάλαιο V SOLAS είναι παραπομπές στο SOLAS 1974 όπως τροποποιήθηκε με την MSC 73 και άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002. Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 A.2/4.1 Γυροσκόπιο σε ταχύπλοο σκάφος Μεταφέρθηκε στο A.1/4.31. A.2/4.2 Συστήματα ελέγχου πορείας για ταχύπλοο σκάφος (πρώην αυτόματοι πιλότοι) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.40. A.2/4.3 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (μέθοδος GNSS) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.41. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.95(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002) — ISO 25861 (2007). — IEC 60945 (2002), — ISO 25861 (2007). A.2/4.5 Προβολέας σε ταχύπλοο σκάφος Μεταφέρθηκε στο A.1/4.42. A.2/4.6 Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης σε ταχύπλοο σκάφος Μεταφέρθηκε στο A.1/4.43. A.2/4.7 Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας Μεταφέρθηκε στο A.1/4.33. A.2/4.8 Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS). Μεταφέρθηκε στο A.1/4.30. A.2/4.9 Εφεδρικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.30. A.2/4.10 Σύστημα θαλάσσιας χαρτογραφίας σε κάναβο (RCDS) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.30. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002). — IEC σειρά 61162. A.2/4.12 Εξοπλισμός DGPS, DGLONASS Μεταφέρθηκε στα A.1/4.44, A.1/4.50 και A.1/4.51. A.2/4.13 Γυροσκόπιο σε ταχύπλοο σκάφος Μεταφέρθηκε στο A.1/4.31. A.2/4.14 Καταγραφέας δεδομένων ταξιδιού (VDR) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.29. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.86(70). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — IEC 61924 (2006) — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61924 (2006). A.2/4.16 Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.164(78), — ITU-R M 1176 (10/95). — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.86(70), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Απόφ. IMO A.382(X), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. A.2/4.21 Ευκολίες χαρτών για ραντάρ πλοίου Μεταφέρθηκε στο A.1/4.45. A.2/4.22 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (Γυροσκοπική μέθοδος) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.46. A.2/4.23 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (μαγνητική μέθοδος) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.2. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. A.2/4.26 Δείκτης ταχύτητας στροφής Μεταφέρθηκε στο A.1/4.9. A.2/4.27 Δείκτης γωνίας πηδαλίου Μεταφέρθηκε στο A.1/4.20. A.2/4.28 Δείκτης στροφών έλικα Μεταφέρθηκε στο A.1/4.21. A.2/4.29 Δείκτης βήματος έλικα Μεταφέρθηκε στο A.1/4.22. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 15, — Απόφ. IMO MSC.64(67), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 15. — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162, — EN 61209 (1999). — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162, — IEC 61209 (1999). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19. — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.128(75), — IMO MSC/Εγκύκλ. 982. — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3. — EN 60945 (2002). — Κανον. V/19 — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.813(19), — Απόφ. IMO MSC.202(81), — Απόφ. IMO MSC.211(81), — Απόφ. IMO MSC.263(84), — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1257. — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V — Κανον. V, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.813(19), — Απόφ. IMO MSC.233(82), — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. — Κανον. V — Κανον. V, — Απόφ. IMO MSC.246(83), — Απόφ. IMO MSC.247(83), — Απόφ. IMO MSC.256(84) — EN 60945 (2002), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), — IEC σειρά 61162. 5.   Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/8, — Απόφ. IMO A.662(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.805(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90). — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/13, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO COMSAR Εγκύκλ. 16, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). A.2/5.3 Inmarsat-F SES Μεταφέρθηκε στο A.1/5.19. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/6, — Απόφ. IMOA.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ. 32. — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). A.2/5.6 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB) στη ζώνη L (INMARSAT) Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Κανον. XI-2/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.147(77), — IMO MSC/Εγκύκλ. 1072. — EN 60945 (2002). — IEC 60945 (2002). 6.   Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του COLREG 72 Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός COLREG 72 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί COLREG και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 A.2/6.1 Φώτα ναυσιπλοΐας Μεταφέρθηκε στο A.1/6.1. — Παράρτημα III/3. — Παράρτημα III/3, — Απόφ. IMO A.694(17). — EN 60945 (2002), — Συρίκτρες — COLREG 72 παράρτημα III/1 (Επιδόσεις), — Κώδωνες ή γκογκ — COLREG 72 παράρτημα III/2 (Επιδόσεις). — IEC 60945 (1996), — Συρίκτρες — COLREG 72 παράρτημα III/1 (Επιδόσεις), — Κώδωνες ή γκογκ — COLREG 72 παράρτημα III/2 (Επιδόσεις). 7.   Σωστικός εξοπλισμός πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην Αριθμός είδους Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπου απαιτείται έγκριση τύπου Κανονισμοί SOLAS 74 και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για αξιολόγηση συμμόρφωσης 1 2 3 4 5 6 — Κανον. XII/11, — 1997 Απόφ. 5 διάσκεψης SOLAS. — Κανον. XII/11, — 1997 Απόφ. 5 διάσκεψης SOLAS. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1229. — Απόφ. IMO MSC.188(79). — Κανον. XII/12, — Απόφ. IMO MSC.188(79). — IEC 60092-0504, — Απόφ. IEC 60529, — Απόφ. IMO MSC.188(79).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία