ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/32009L0050

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-06-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009 , σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
18.6.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΊΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 63 πρώτο εδάφιο σημεία 3α) και 4 αυτής, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για τη βαθμιαία εγκαθίδρυση χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η συνθήκη προβλέπει τη θέσπιση μέτρων στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων υπηκόων τρίτων χωρών. (2) Η συνθήκη ορίζει ότι το Συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για τη μεταναστευτική πολιτική τα οποία αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, προδιαγραφές για τις διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας από τα κράτη μέλη, και μέτρα που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών, διαμένοντες νομίμως σε κράτος μέλος, δύνανται να διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη. (3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας του Μαρτίου 2000 έθεσε ως στόχο ότι, μέχρι το 2010, η Κοινότητα θα γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Τα μέτρα για την προσέλκυση και τη συγκράτηση εργαζόμενων από τρίτες χώρες με υψηλή ειδίκευση ως τμήμα μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στις ανάγκες των κρατών μελών θα πρέπει να αποτελούν μέρος του ευρύτερου πλαισίου που καθορίσθηκε από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση. (4) Το Πρόγραμμα της Χάγης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004, αναγνώρισε ότι η νόμιμη μετανάστευση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση στην Ευρώπη και στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης συμβάλλοντας στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση στο οποίο να περιλαμβάνονται διαδικασίες εισδοχής ικανές να ανταποκρίνονται ταχέως στις κυμαινόμενες ανάγκες του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού της αγοράς εργασίας. (5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006 συμφώνησε μια σειρά βημάτων που θα έπρεπε να γίνουν κατά τη διάρκεια του 2007, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη, όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, της ορθής διαχείρισης των μεταναστευτικών πολιτικών με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό. (6) Για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, είναι επίσης σκόπιμο να προαχθεί η κινητικότητα, μέσα στην Ένωση, υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων, πολιτών της ΕΕ και ιδίως υπηκόων των κρατών μελών που προσχώρησαν το 2004 και το 2007. Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να τηρήσουν την αρχή της κοινοτικής προτίμησης όπως εκφράζεται ιδιαίτερα στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης 2003 και 2005. (7) Η παρούσα οδηγία σκοπεύει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού προωθώντας την εισδοχή και την κινητικότητα — για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης — υπηκόων τρίτων χωρών για διαμονή που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ώστε να καταστεί η Κοινότητα περισσότερο ελκυστική στους εν λόγω εργαζομένους από όλο τον κόσμο και να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική της ανάπτυξη. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θα πρέπει να διευκολυνθεί η εισδοχή υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων και των οικογενειών τους με τη δημιουργία ταχείας διαδικασίας εισδοχής και με τη χορήγηση σε αυτούς ίσων κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων με τους πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής σε ορισμένους τομείς. Είναι επίσης αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι ικανότητες υποδοχής των κρατών μελών. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να διατηρούν ή να εισάγουν νέες άδειες διαμονής για κάθε σκοπό απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ ή για εθνική άδεια διαμονής. Εξάλλου, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα ενός κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, τηρώντας τις διατάξεις της, να απολαύει πρόσθετων δικαιωμάτων και ωφελημάτων που ενδέχεται να προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, συμβατών με την παρούσα οδηγία. (8) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται στην επικράτειά τους για να αναζητήσουν απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι επιδιώκουν να παραμείνουν στην επικράτεια κράτους μέλους για την άσκηση μισθωτής οικονομικής δραστηριότητας και οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει άλλων καθεστώτων, όπως σπουδαστές που μόλις ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους ή ερευνητές που έγιναν δεκτοί σύμφωνα με την οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία (4) και την οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (5), αντιστοίχως, και οι οποίοι δεν απολαύουν ενοποιημένης πρόσβασης στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους βάσει του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου. Εξάλλου, όσον αφορά τους όγκους εισδοχής, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να μη χορηγούν άδειες διαμονής για απασχόληση γενικά ή ως προς ορισμένα επαγγέλματα, οικονομικούς τομείς ή περιοχές. (9) Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να εκτιμάται αν ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να χρησιμοποιείται η έκδοση του 1997 της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης (ISCED), επίπεδα 5α και 6. (10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ευέλικτο σύστημα εισόδου με γνώμονα τη ζήτηση, το οποίο να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως ένα κατώτατο όριο μισθού συγκρίσιμο με τα επίπεδα μισθού στα κράτη μέλη, και στα επαγγελματικά προσόντα. Ο καθορισμός κοινού ελάχιστου παρανομαστή για το κατώτατο όριο μισθού είναι απαραίτητος για να διασφαλίζεται στοιχειώδες επίπεδο εναρμόνισης των προϋποθέσεων εισδοχής σε όλη την ΕΕ. Το κατώτατο όριο μισθού καθορίζει ένα κατώτατο επίπεδο, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν υψηλότερο κατώτατο επίπεδο μισθού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το κατώτατο όριό τους σύμφωνα με την κατάσταση και την οργάνωση των οικείων αγορών εργασίας και τις γενικές τους μεταναστευτικές πολιτικές. Παρεκκλίσεις από το κύριο καθεστώς όσον αφορά το κατώτατο όριο μισθού μπορούν να καθορίζονται για συγκεκριμένα επαγγέλματα όταν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κρίνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη εργατικού δυναμικού και όταν τα επαγγέλματα αυτά αποτελούν μέρος της μείζονας ομάδας 1 και 2 της ταξινόμησης ISCO(«Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων»). (11) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί αποκλειστικά στον καθορισμό των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, εντός του συστήματος της μπλε κάρτας της ΕΕ, καθώς και κριτηρίων επιλεξιμότητας για κατώτατο όριο μισθού. Ο μόνος σκοπός αυτού του κατώτατου ορίου μισθού είναι να συμβάλλει στον καθορισμό, λαμβανομένων υπόψη των στατιστικών παρατηρήσεων που δημοσιεύουν η Επιτροπή (Eurostat) ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, του πεδίου εφαρμογής της μπλε κάρτας της ΕΕ που καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος βάσει κοινών κανόνων, αλλά δεν αποσκοπεί στον καθορισμό των μισθών και, επομένως, δεν μπορεί να παρεκκλίνει ούτε από τους κανόνες ή πρακτικές των κρατών μελών ούτε από συλλογικές συμφωνίες, και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την εναρμόνιση στον τομέα αυτόν· τέλος, η παρούσα οδηγία σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, ιδίως για θέματα απασχόλησης, εργασιακά και κοινωνικά θέματα. (12) Μόλις ένα κράτος μέλος αποφασίσει την εισδοχή υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος πληροί τα σχετικά κριτήρια, ο υπήκοος τρίτης χώρας που είχε υποβάλει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει την ειδική άδεια διαμονής η οποία προβλέπεται από την παρούσα οδηγία και η οποία θα πρέπει να επιτρέπει τη σταδιακή πρόσβασή του στην αγορά εργασίας, και τα δικαιώματα διαμονής και κινητικότητας του ίδιου και της οικογένειάς του. Η προθεσμία για την εξέταση της αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ούτε το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση θεώρησης, εφόσον απαιτείται. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές διαδικασίες για την αναγνώριση διπλωμάτων. Ο καθορισμός αρμόδιων αρχών δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν θίγει ούτε το ρόλο ούτε τις αρμοδιότητες άλλων εθνικών αρχών και, ανάλογα με την περίπτωση, των κοινωνικών εταίρων, όσον αφορά την εξέταση της αίτησης και τη λήψη της σχετικής απόφασης. (13) Ο τύπος της μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (6), διευκολύνοντας τα κράτη μέλη να εισάγουν τις πληροφορίες, ιδίως δε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε ένα πρόσωπο να εργάζεται. (14) Θα πρέπει να επιτρέπεται στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο και μπλε κάρτα της ΕΕ, που εκδίδεται από κράτος μέλος το οποίο εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, να εισέρχονται και να κυκλοφορούν ελεύθερα στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, για περίοδο έως τρεις μήνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (7) και σύμφωνα με το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα. (15) Η επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα των υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων τρίτων χωρών θα πρέπει να αναγνωρισθεί ως πρωταρχικός μηχανισμός για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας, την πρόληψη των ελλείψεων δεξιοτήτων και την αντιστάθμιση των περιφερειακών ανισορροπιών. Προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της κοινοτικής προτίμησης και αποφευχθεί η ενδεχόμενη καταστρατήγηση του συστήματος, η επαγγελματική κινητικότητα των υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων τρίτων χωρών θα πρέπει να περιορίζεται κατά τα πρώτα δύο έτη της νόμιμης απασχόλησής τους σε κράτος μέλος. (16) Η παρούσα οδηγία σέβεται πλήρως την ισότητα αμοιβής μεταξύ πολιτών των κρατών μελών και κατόχων της μπλε κάρτας της ΕΕ όταν βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση. (17) Η ισότητα μεταχείρισης των κατόχων μπλε κάρτας της ΕΕ δεν καλύπτει μέτρα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης που καλύπτονται από συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. (18) Οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (8). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (9) επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Κοινότητα όταν υπάρχουν διασυνοριακά στοιχεία μεταξύ κρατών μελών. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την ίση μεταχείριση όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση εφαρμόζονται επίσης άμεσα σε πρόσωπα που εισέρχονται σε κράτος μέλος προερχόμενα απευθείας από τρίτη χώρα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαμένει νόμιμα ως κάτοχος ισχύουσας μπλε κάρτας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου προσωρινής ανεργίας, και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την επιλεξιμότητα για τις σχετικές παροχές κοινωνικής ασφάλισης. (19) Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται από υπήκοο τρίτης χώρας σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να αναγνωρίζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως για τους πολίτες της Ένωσης και τα προσόντα που αποκτώνται σε τρίτη χώρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (10). (20) Η γεωγραφική κινητικότητα εντός της ΕΕ θα πρέπει να ελέγχεται και να βασίζεται στη ζήτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου νόμιμης διαμονής των υψηλά ειδικευμένων εργαζόμενων από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες (11) ώστε να μην τίθενται σε μειονεκτική θέση οι γεωγραφικά μετακινούμενοι υψηλά ειδικευμένοι εργαζόμενοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ, κατά την παρούσα οδηγία, και να ενθαρρύνονται η γεωγραφική και η κυκλική μετανάστευση. (21) Η κινητικότητα των υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων τρίτων χωρών μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών καταγωγής τους θα πρέπει να ευνοείται και να στηρίζεται. Θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/109/ΕΚ για να παραταθεί η περίοδος απουσίας από την επικράτεια της Κοινότητας χωρίς να διακόπτεται ο υπολογισμός της περιόδου νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ. Επίσης, θα πρέπει να επιτρέπονται περίοδοι απουσίας μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στην οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου μετά από την απόκτηση από υψηλά ειδικευμένους εργαζομένους από τρίτες χώρες του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ, ώστε να ενθαρρύνεται η κυκλική τους μετανάστευση. (22) Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να ασκούν ενεργό πολιτική προσλήψεων στις αναπτυσσόμενες χώρες σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού. Θα πρέπει να αναπτυχθούν δεοντολογικές πολιτικές και αρχές πρόσληψης που να εφαρμόζονται σε εργοδότες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα σε βασικούς τομείς, όπως στον τομέα της υγείας, όπως τονίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των κρατών μελών, στις 14 Μαΐου 2007, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την καταπολέμηση της σοβαρής έλλειψης ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2007–2013), και στον τομέα της εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Αυτές θα πρέπει να ενισχυθούν με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μηχανισμών, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων μέσων για τη διευκόλυνση, ανάλογα με την περίπτωση, της κυκλικής και της προσωρινής μετανάστευσης, καθώς και άλλων μέτρων που θα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της μετανάστευσης υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων και θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειες στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε η διαρροή εγκεφάλων να μετατραπεί σε εισροή εγκεφάλων. (23) Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση και για την πρόσβαση στην εργασία για τους συζύγους θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας οδηγίας με στόχο την προσέλκυση υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων από τρίτες χώρες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να προβλέπονται ειδικές παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (12). Η παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν προϋποθέσεις και μέτρα ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης γλωσσών, για τα μέλη της οικογένειας του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ. (24) Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων ώστε να παρακολουθείται η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας προκειμένου να εντοπίζονται και, ενδεχομένως, να αντισταθμίζονται οι πιθανές επιπτώσεις της όσον αφορά τη διαρροή εγκεφάλων στις αναπτυσσόμενες χώρες και να αποφεύγεται η «φυγή εγκεφάλων». Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν κάθε χρόνο τα σχετικά δεδομένα στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (13). (25) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η καθιέρωση μιας ειδικής διαδικασίας εισδοχής και η θέσπιση όρων εισόδου και διαμονής εφαρμοστέων έναντι υπηκόων τρίτων χωρών και των μελών της οικογένειάς τους για παραμονή άνω του τριμήνου στα κράτη μέλη με σκοπό την ανεύρεση απασχόλησης υψηλών προσόντων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση της κινητικότητάς τους μεταξύ κρατών μελών, και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Κοινότητος, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του εν λόγω άρθρου η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών. (26) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικατοπτρίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (27) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (14) για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν στο μέτρο του δυνατού την αντιστοιχία των οδηγιών με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιούν. (28) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου αυτού, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της. (29) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της, ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο καθορισμός: α) των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής, για περισσότερους από τρεις μήνες, στην επικράτεια των κρατών μελών υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης ως κατόχων μπλε κάρτας της ΕΕ και μελών της οικογένειάς τους· β) των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών και μελών της οικογένειάς τους του στοιχείου α) σε κράτη μέλη διαφορετικά από το πρώτο κράτος μέλος. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: α)   «υπήκοος τρίτης χώρας»: πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της συνθήκης· β)   «απασχόληση υψηλής ειδίκευσης»: απασχόληση προσώπου το οποίο: στο οικείο κράτος μέλος, προστατεύεται ως μισθωτός δυνάμει του εθνικού εργατικού δικαίου και/ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική, ανεξάρτητα από τη νομική σχέση, προς το σκοπό της άσκησης γνήσιας και αποτελεσματικής εργασίας για το λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, αμείβεται, και έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, ως αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα· γ)   «μπλε κάρτα της ΕΕ»: η άδεια που φέρει τη μνεία «μπλε κάρτα της ΕΕ»βάσει της οποίας ο κάτοχός της δικαιούται να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στην επικράτεια κράτους μέλους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας· δ)   «πρώτο κράτος μέλος»: το κράτος μέλος το οποίο πρώτο χορήγησε σε υπήκοο τρίτης χώρας τη «μπλε κάρτα της ΕΕ»· ε)   «δεύτερο κράτος μέλος»: κράτος μέλος διαφορετικό από το πρώτο κράτος μέλος· στ)   «μέλη της οικογένειας»: οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ· ζ)   «υψηλά επαγγελματικά προσόντα»: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή, κατά παρέκκλιση, όταν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, από πέντε τουλάχιστον έτη σχετικής επαγγελματικής πείρας η οποία είναι επιπέδου ανάλογου προς τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχετική οι οποίες είναι σχετικές με το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή τη δεσμευτική προσφορά εργασίας· η)   «τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή διά των οποίων πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης που έπεται της δευτεροβάθμιας, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος στο οποίο βρίσκεται. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ένας τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη· θ)   «επαγγελματική πείρα»: η πραγματική και νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· ι)   «νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα»: το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 (α) της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής 1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στην επικράτεια κράτους μέλους για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας. 2.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών: α) στους οποίους επιτρέπεται να διαμένουν σε κράτος μέλος δυνάμει προσωρινής προστασίας ή οι οποίοι ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για τον ίδιο λόγο και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους· β) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας δυνάμει της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους (15) ή έχουν ζητήσει διεθνή προστασία δυνάμει της ανωτέρω οδηγίας και για των οποίων την αίτηση δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση· γ) οι οποίοι απολαύουν προστασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική του κράτους μέλους ή έχουν ζητήσει προστασία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις την πρακτική των κρατών μελών και για των οποίων την αίτηση δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση· δ) οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για διαμονή σε κράτος μέλος ως ερευνητές κατά την έννοια της οδηγίας 2005/71/ΕΚ προκειμένου να υλοποιήσουν ερευνητικό σχέδιο· ε) οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Κοινότητας σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (16)· στ) οι οποίοι απολαύουν του κοινοτικού καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σε κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ και ασκούν το δικαίωμά τους να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να ασκήσουν μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα· ζ) οι οποίοι εισέρχονται σε κράτος μέλος βάσει δεσμεύσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία για τη διευκόλυνση της εισόδου και της προσωρινής διαμονής ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες· η) οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια κράτους μέλους ως εποχιακοί εργαζόμενοι· θ) των οποίων η απέλαση έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους· ι) που καλύπτονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (17) κατά το διάστημα κατά το οποίο είναι αποσπασμένοι στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους. Εξάλλου, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και αυτών των τρίτων χωρών αφετέρου, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδυνάμων με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης. 3.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και/ή των κρατών μελών της αφενός και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών αφετέρου, η οποία θα απαριθμούσε τα επαγγέλματα τα οποία δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία για να διασφαλίζεται η δεοντολογική πρόσληψη σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού, με την προστασία των ανθρώπινων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη των συμφωνιών αυτών. 4.   Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να εκδίδουν άδειες διαμονής πέραν της μπλε κάρτας της ΕΕ για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση. Αυτές οι άδειες διαμονής δεν παρέχουν δικαίωμα διαμονής στα άλλα κράτη μέλη όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Ευνοϊκότερες διατάξεις 1.   Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων: α) της κοινοτικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου· β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών. 2.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται, όσον αφορά τις ακόλουθες διατάξεις της παρούσας οδηγίας: α) το άρθρο 5 παράγραφος 3 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18· β) τα άρθρα 11, 12 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση και τα άρθρα 12 παράγραφος 2, 13, 14, 15, και 16 παράγραφος 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Άρθρο 5 Κριτήρια εισδοχής 1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 1, υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας πρέπει: α) να προσκομίζει έγκυρη σύμβαση εργασίας ή, όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία, δεσμευτική προσφορά εργασίας που αφορά απασχόληση υψηλής ειδίκευσης για ένα τουλάχιστον έτος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· β) να προσκομίζει το έγγραφο που αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία για την άσκηση, από τους πολίτες της ΕΕ, του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή στη δεσμευτική προσφορά εργασίας, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία· γ) για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, να προσκομίζει τα έγγραφα που πιστοποιούν τα σχετικά υψηλά επαγγελματικά προσόντα για το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή στη δεσμευτική προσφορά εργασίας, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία· δ) να προσκομίζει, εφόσον απαιτείται, ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο, κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία, αίτηση θεώρησης ή θεώρηση καθώς και αποδεικτικά στοιχεία ισχύουσας άδειας διαμονής ή εθνικής θεώρησης μακράς διαρκείας, αναλόγως. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να καλύπτει η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαμονής· ε) να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας του αιτούντος ως προς όλους τους κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για τους υπηκόους του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή για την υποβολή σχετικής αίτησης, όσον αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχονται, λόγω της σύμβασης εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτήν, ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχο δικαίωμα σε επιδόματα· στ) να μην θεωρείται ως απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. 2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον αιτούντα να δώσει τη διεύθυνσή του στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους. 3.   Εκτός από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός που απορρέει από το μηνιαίο ή ετήσιο μισθό ο οποίος προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή τη δεσμευτική προσφορά εργασίας δεν πρέπει να είναι κατώτερος από σχετικό εθνικό κατώτατο όριο μισθού το οποίο προβλέπεται και δημοσιεύεται για το σκοπό αυτόν από τα κράτη μέλη και το οποίο πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς μιάμιση φορά το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στο οικείο κράτος μέλος. 4.   Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 3 τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των εφαρμοστέων διατάξεων, συλλογικών συμφωνιών ή πρακτικών στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους για την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης. 5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 και προς απασχόληση σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζομένους από τρίτες χώρες και τα οποία εντάσσονται στις κλάσεις 1 και 2 της ISCO, το κατώτατο όριο μισθού πρέπει να ισούται προς 1,2 φορές το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στο οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί κατ’ έτος στην Επιτροπή των κατάλογο των επαγγελμάτων για τα οποία έχει αποφασισθεί παρέκκλιση. 6.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις εφαρμοστέες συλλογικές συμφωνίες ή πρακτικές των σχετικών επαγγελματικών κλάδων για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Άρθρο 6 Όγκοι εισδοχής Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν όγκους εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην επικράτειά τους με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 7 Μπλε κάρτα της ΕΕ 1.   Σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση και πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, και έναντι του οποίου οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει θετική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 8, χορηγείται μπλε κάρτα της ΕΕ. Το οικείο κράτος μέλος χορηγεί στον υπήκοο τρίτης χώρας κάθε διευκόλυνση για την απόκτηση των απαιτούμενων θεωρήσεων. 2.   Τα κράτη μέλη ορίζουν συγκεκριμένη περίοδο ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ, η οποία κυμαίνεται μεταξύ ενός και τεσσάρων ετών. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται ή ανανεώνεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας συν τρεις μήνες. 3.   Η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002. Σύμφωνα με το στοιχείο α) σημεία 7.5-9 του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη αναφέρουν στη μπλε κάρτα της ΕΕ τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας. Στο σημείο «Κατηγορία άδειας»της άδειας παραμονής, τα κράτη μέλη αναγράφουν «Μπλε κάρτα της ΕΕ». 4.   Κατά τη διάρκεια της ισχύος της, ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ: α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και να διαμένει στην επικράτεια του κράτους μέλους που εξέδωσε τη μπλε κάρτα της ΕΕ· β) απολαύει των δικαιωμάτων που του αναγνωρίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 8 Λόγοι άρνησης 1.   Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή όταν τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί. 2.   Πριν αποφασίσουν σχετικά με αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ, και όταν εξετάζουν την ανανέωση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφο 1 και 2 κατά τα πρώτα δύο έτη νόμιμης απασχόλησης ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάζουν την κατάσταση της αγοράς εργασίας τους και να εφαρμόζουν τις εθνικές τους διαδικασίες όσον αφορά τις απαιτήσεις κάλυψης κενής θέσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να ελέγχουν εάν η συγκεκριμένη κενή θέση δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από εθνικό ή κοινοτικό εργατικό δυναμικό, από υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος και αποτελούν ήδη μέρος του εργατικού δυναμικού του σύμφωνα με την κοινοτική ή την εθνική νομοθεσία ή από επί μακρόν διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που επιθυμούν να μετακινηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2003/109/ΕΚ. 3.   Μια αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μη αποδεκτή βάσει του άρθρου 6. 4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλισθούν δεοντολογικές προσλήψεις σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής. 5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνομη απασχόληση. Άρθρο 9 Ανάκληση ή μη ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ 1.   Τα κράτη μέλη ανακαλούν ή απορρίπτουν την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ που εκδίδεται βάσει της παρούσας οδηγίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί· β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία ή διαμένει για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαμονή· γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 13. 2.   Η έλλειψη ανακοίνωσης σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και με το άρθρο 13 παράγραφος 4 δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή μη ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, εάν ο κάτοχος μπορεί να αποδείξει ότι η ανακοίνωση δεν διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή του. 3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν ή να απορρίπτουν την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ που έχει εκδοθεί βάσει της παρούσας οδηγίας στις εξής περιπτώσεις: α) για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας· β) όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και, ανάλογα με την περίπτωση, τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του οικείου κράτους μέλους· τα κράτη μέλη αξιολογούν τους πόρους αυτούς ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά τους, μπορούν δε να λαμβάνουν υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων καθώς και τον αριθμό των μελών της οικογένειας του ενδιαφερομένου· η αξιολόγηση αυτή δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 13· γ) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν γνωστοποίησε τη διεύθυνσή του· δ) όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ζητεί κοινωνική πρόνοια, με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος τον ενημέρωσε εκ των προτέρων εγγράφως για το θέμα αυτό. Άρθρο 10 Αιτήσεις εισδοχής 1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν οι αιτήσεις για μπλε κάρτα της ΕΕ πρέπει να υποβάλλονται από τον υπήκοο τρίτης χώρας και/ή από τον εργοδότη του. 2.   Η αίτηση λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται είτε όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους στο οποίο επιθυμεί την εισδοχή του είτε όταν αυτός διαμένει ήδη στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους ως κάτοχος ισχύουσας άδειας διαμονής ή εθνικής θεώρησης μακράς διαμονής. 3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να δεχθούν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, αίτηση που υποβάλλεται όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας δεν είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας διαμονής αλλά βρίσκεται νόμιμα στην επικράτειά τους. 4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η αίτηση είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο από σημείο εκτός της επικράτειας τους, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί περιορισμοί, είτε για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών είτε για ειδικές κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβάνονται ήδη στο ισχύον εθνικό δίκαιο κατά τη θέσπιση της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 11 Διαδικαστικές εγγυήσεις 1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφαίνονται επί του συνόλου της αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ και κοινοποιούν την απόφασή τους γραπτώς στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που θεσπίζονται στην εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι τυχόν συνέπειες της μη λήψης απόφασης εντός της περιόδου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. 2.   Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες και καθορίζουν εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναστέλλεται έως ότου λάβουν οι αρχές τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα. Εάν οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί. 3.   Κάθε απόφαση για απόρριψη αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ ή για μη ανανέωση ή για ανάκληση μπλε κάρτας της ΕΕ, κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας και, ανάλογα με την περίπτωση, στον εργοδότη του σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης δυνάμει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, κατά δε της αποφάσεως αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο οικείο κράτος μέλος. Η κοινοποίηση προσδιορίζει τους λόγους της απόφασης, τα ενδεχόμενα διαθέσιμα ένδικα μέσα και την προθεσμία άσκησής τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Άρθρο 12 Πρόσβαση στην αγορά εργασίας 1.   Κατά τα πρώτα δύο έτη νόμιμης απασχόλησης του ενδιαφερομένου στο οικείο κράτος μέλος, ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας περιορίζεται στην άσκηση αμειβόμενων δραστηριοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις εισδοχής του άρθρου 5. Έπειτα από αυτά τα δύο πρώτα έτη τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στους ενδιαφερομένους ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. 2.   Κατά τα δύο πρώτα έτη νόμιμης απασχόλησης κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ στο οικείο κράτος μέλος, για την αλλαγή εργοδότη απαιτείται προηγούμενη γραπτή έγκριση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους διαμονής, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Για τροποποιήσεις που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις εισδοχής απαιτείται προηγούμενη ανακοίνωση, ή εάν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία προηγούμενη έγκριση. Έπειτα από αυτά τα δύο πρώτα έτη και όταν το οικείο κράτος μέλος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά την ίση μεταχείριση, ο ενδιαφερόμενος ανακοινώνει, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, τις αλλαγές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους διαμονής. 3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν περιορισμούς στην πρόσβαση στην απασχόληση, εάν η απασχόληση αυτή συνεπάγεται ακόμα και περιστασιακή συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους σε περιπτώσεις που, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για ημεδαπούς. 4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν περιορισμούς στην πρόσβαση σε δραστηριότητες απασχόλησης στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για ημεδαπούς ή πολίτες της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 5.   Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της αρχής της κοινοτικής προτίμησης όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης 2003 και 2005, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα των υπηκόων αυτών των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Άρθρο 13 Προσωρινή ανεργία 1.   Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης μπλε κάρτας της ΕΕ, εκτός εάν η περίοδος ανεργίας υπερβαίνει τρεις συναπτούς μήνες ή συμβαίνει άνω της μιας φοράς κατά την περίοδο ισχύος μπλε κάρτας της ΕΕ. 2.   Κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12. 3.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να παραμένει στην επικράτειά τους έως τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης της απαιτούμενης έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2. Με την ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 τερματίζεται αυτόματα η περίοδος ανεργίας. 4.   Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου ανεργίας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους διαμονής, σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες. Άρθρο 14 Ίση μεταχείριση 1.   Οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ απολαύουν ίσης μεταχειρίσεως με τους υπηκόους του κράτους μέλους που εξέδωσε τη μπλε κάρτα όσον αφορά: α) τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας· β) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, περιλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια· γ) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση· δ) την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες· ε) τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.Οι ειδικές διατάξεις του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, εφαρμόζονται ανάλογα· στ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γήρατος, στο ύψος που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση μετακίνησης σε τρίτη χώρα· ζ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για την πρόσβαση σε στέγαση καθώς και των υπηρεσιών ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας· η) την ελεύθερη πρόσβαση σε ολόκληρη την επικράτεια του οικείου κράτους μέλους, εντός των ορίων που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. 2.   Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και ζ), τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά τις υποτροφίες και τα σπουδαστικά δάνεια ή άλλες παροχές και δάνεια στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και τις διαδικασίες για την παροχή στέγης. Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο γ): α) η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές και τις μεταδευτεροβάθμιες σπουδές μπορεί να εξαρτηθεί από ειδικά προαπαιτούμενα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία· β) το οικείο κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει την ίση μεταχείριση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης διαμονή του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ ή του μέλους της οικογένειάς του για το οποίο ζητεί παροχές ευρίσκεται στην επικράτεια του. Η παράγραφος 1 στοιχείο ζ), δεν θίγει τη συμβατική ελευθερία σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 3.   Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει το δικαίωμα του κράτους μέλους να ανακαλεί τη μπλε κάρτα της ΕΕ ή να αρνείται την ανανέωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 9. 4.   Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18 και δεν έχει ληφθεί ακόμη ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τη χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την ίση μεταχείριση στους τομείς που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, εκτός των στοιχείων β) και δ). Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής τα κράτη μέλη επιτρέψουν στον αιτούντα να εργασθεί, χορηγείται ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του δεύτερου κράτους μέλους σε όλους τους τομείς της παραγράφου 1. Άρθρο 15 Μέλη της οικογένειας 1.   Η οδηγία 2003/86/ΕΚ εφαρμόζεται με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής ούτε ότι έχει ελάχιστη περίοδο διαμονής. 3.   Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 1και του άρθρου 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα ενσωμάτωσης που αναφέρονται σε αυτά μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εφόσον έχει επιτραπεί η οικογενειακή επανένωση των ενδιαφερομένων. 4.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, εντός έξι μηνών το πολύ από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 5.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής των μελών οικογένειας είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής που χορηγούνται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ στο μέτρο που το επιτρέπει η περίοδος ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων. 6.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν καμία προθεσμία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η παρούσα παράγραφος τίθεται σε εφαρμογή στις 19 Δεκεμβρίου 2011. 7.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμονής που απαιτείται για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας διαμονής μπορεί να σωρεύεται η διαμονή σε διαφορετικά κράτη μέλη. 8.   Εάν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της επιλογής που προβλέπεται στην παράγραφο 7, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη σώρευση περιόδων διαμονής σε διαφορετικά κράτη μέλη από κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ. Άρθρο 16 Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ για τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ 1.   Η οδηγία 2003/109/ΕΚ εφαρμόζεται με τις παρεκκλίσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο. 2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ, που χρησιμοποίησε τη δυνατότητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 της παρούσας οδηγίας, επιτρέπεται να σωρεύει περιόδους διαμονής σε διαφορετικά κράτη μέλη προκειμένου να εκπληρώσει την απαίτηση σχετικά με τη διάρκεια της διαμονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πέντε έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην επικράτεια της Κοινότητας ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ και β) δύο έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, στην επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ. 3.   Για τον υπολογισμό της περιόδου νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην Κοινότητα και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, περίοδοι απουσίας από την επικράτεια της Κοινότητας δεν διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου εάν είναι μικρότερες από δώδεκα συναπτούς μήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ μήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν χρησιμοποίησε τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 18. 4.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, τα κράτη μέλη παρατείνουν στους 24 διαδοχικούς μήνες την περίοδο απουσίας από την Κοινότητα, που επιτρέπεται σε επί μακρόν διαμένοντα στην ΕΚ ο οποίος κατέχει άδεια διαμονής μακράς διαρκείας, με την παρατήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, και στα μέλη της οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ. 5.   Οι παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/109/ΕΚ που θεσπίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να περιορίζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια της Κοινότητας για να ασκήσει μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία ή να σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του. 6.   Τα άρθρα 14 στοιχείο στ) και 15 εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους κατόχους άδειας διαμονής μακράς διαρκείας με την παρατήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, κατά περίπτωση, αφού ο κάτοχος της μπλε κάρτα της ΕΕ έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ. Άρθρο 17 Άδεια διαμονής μακράς διαρκείας 1.   Στους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ, χορηγείται άδεια διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου. 2.   Στο σημείο «Παρατηρήσεις», της αδείας διαμονής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη αναγράφουν «Πρώην κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Άρθρο 18 Προϋποθέσεις 1.   Έπειτα από δεκαοκτώ μήνες νόμιμης διαμονής του στο πρώτο κράτος μέλος ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειάς του μπορούν να μετακινηθούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το πρώτο κράτος μέλος για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 2.   Το συντομότερο δυνατόν και ένα μήνα το αργότερο μετά την είσοδο στην επικράτεια του δεύτερου κράτους μέλους, ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ και/ή ο εργοδότης του υποβάλλει στην αρμοδία αρχή αυτού του κράτους μέλους αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ και προσκομίζει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 για το δεύτερο κράτος μέλος. Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να μην επιτρέψει στον αιτούντα να εργασθεί πριν ληφθεί ευνοϊκή απόφαση επί της αιτήσεως από την αρμόδια αρχή του. 3.   Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές του δεύτερου κράτους μέλους ενώ ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διαμένει ακόμη στην επικράτεια του πρώτου κράτους μέλους. 4.   Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 11, το δεύτερο κράτος μέλος διεκπεραιώνει την αίτηση και ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα και το πρώτο κράτος μέλος για την απόφασή του είτε: α) να εκδώσει μπλε κάρτα της ΕΕ και να επιτρέψει στον αιτούντα να διαμείνει στην επικράτειά του για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 έως 14, ή β) να αρνηθεί την έκδοση μπλε κάρτας της ΕΕ και να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, περιλαμβανομένων των διαδικασιών απομάκρυνσης, να εγκαταλείψει την επικράτειά του εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο· το πρώτο κράτος μέλος δέχεται αμέσως εκ νέου χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς του· αυτό ισχύει επίσης εάν η μπλε κάρτα που εξέδωσε το πρώτο κράτος μέλος έχει λήξει ή ανακληθεί κατά την εξέταση της αίτησης· οι διατάξεις του άρθρου 13 εφαρμόζονται μετά την επανεισδοχή. 5.   Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον το απαιτεί η εθνική νομοθεσία, να χορηγούν εθνικές προσωρινές άδειες διαμονής ή ισοδύναμες άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στον αιτούντα να εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά τους έως ότου οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν για την αίτηση. 6.   Ο αιτών και/ή ο εργοδότης του είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής και επανεισδοχής του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ καθώς και των μελών της οικογένειάς του, περιλαμβανομένων και των εξόδων που καλύφθηκαν ενδεχομένως από δημόσιους πόρους σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β). 7.   Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να εφαρμόζουν όγκους εισδοχής όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 6. 8.   Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, ως «πρώτο κράτος μέλος» νοείται το κράτος μέλος από το οποίο ο ενδιαφερόμενος αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος μέλος» το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει αίτηση διαμονής. Άρθρο 19 Διαμονή των μελών της οικογένειας στο δεύτερο κράτος μέλος 1.   Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 και όταν η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, επιτρέπεται στα μέλη της οικογένειάς του να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν μαζί του. 2.   Εντός ενός μηνός το πολύ από την είσοδο στην επικράτεια του δεύτερου κράτους μέλους, τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας του κατόχου της κάρτας ή ο συντηρών κάτοχος μπλε κάρτας ΕΕ τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους αίτηση για άδεια διαμονής μέλους της οικογένειας. Όταν η άδεια διαμονής των μελών της οικογένειας, η οποία έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος, λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή δεν παρέχει πλέον στον κάτοχο το δικαίωμα να διαμένει νόμιμα στην επικράτεια του δεύτερου κράτους μέλους, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διαμονή στην επικράτειά τους, ενδεχομένως χορηγώντας εθνικές προσωρινές άδειες διαμονής ή ισοδύναμες άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στον αιτούντα να εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά τους μαζί με τον κάτοχο της μπλε κάρτας της ΕΕ έως ότου οι αρμόδιες αρχές του δευτέρου κράτους μέλους αποφασίσουν για την αίτηση. 3.   Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να απαιτεί από τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους για άδεια διαμονής: α) την άδεια διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος και ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο ή επικυρωμένα αντίγραφά τους καθώς και θεώρηση, εφόσον απαιτείται· β) αποδεικτικά στοιχεία ότι είχαν διαμείνει ως μέλη της οικογένειας κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ στο πρώτο κράτος μέλος· γ) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει όλους τους κινδύνους στο δεύτερο κράτος μέλος ή ότι ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διαθέτει ανάλογη ασφάλιση για αυτούς. 4.   Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να απαιτεί από τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει: α) κατάλυμα το οποίο θεωρείται κανονικό για αντίστοιχη οικογένεια στην αυτή περιοχή και το οποίο πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος· β) σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στην κοινωνική πρόνοια του συγκεκριμένου κράτους μέλους· τα κράτη μέλη αξιολογούν τους πόρους αυτούς ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά τους, μπορούν δε να λαμβάνουν υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων καθώς και τον αριθμό των μελών της οικογένειας. 5.   Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών. 6.   Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο πρώτο κράτος μέλος, εφαρμόζεται το άρθρο 15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Εκτελεστικά μέτρα 1.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εάν θεσπίσθηκαν νομοθετικά ή κανονιστικά μέτρα όσον αφορά το άρθρο 6, το άρθρο 8 παράγραφος 2, και το άρθρο 18 παράγραφος 6. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση του άρθρου 8 παράγραφος 4 κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη δεόντως αιτιολογημένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές χώρες και τομείς. 2.   Κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις 19 Ιουνίου 2013, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε μπλε κάρτα της ΕΕ και, εφόσον είναι δυνατόν, των οποίων η εν λόγω κάρτα ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, με μνεία της ιθαγενείας τους και, εφόσον είναι δυνατόν, του επαγγέλματός τους. Τα στατιστικά στοιχεία για τα μέλη της οικογένειας που έγιναν δεκτά ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τις πληροφορίες για το επάγγελμά τους. Για τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους που έγιναν δεκτοί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20 οι παρεχόμενες πληροφορίες διευκρινίζουν επίσης στο μέτρο του δυνατού, το κράτος μέλος προηγούμενης διαμονής. 3.   Για το σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 5 παράγραφος 5, γίνεται παραπομπή στα δεδομένα της Επιτροπής (Eurostat) και, κατά περίπτωση, στα εθνικά δεδομένα. Άρθρο 21 Εκθέσεις Κάθε τρία έτη και για πρώτη φορά το αργότερο στις 19 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη, ιδίως για τις επιπτώσεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 και των άρθρων 5 και 18, και προτείνει τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως την καταλληλότητα του κατώτατου ορίου μισθού που καθορίζεται στο άρθρο 5 και των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις οικονομικές, τομεακές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Άρθρο 22 Σημεία επαφής 1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν σημεία επαφής τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 16, 18 και 20. 2.   Τα κράτη μέλη παρέχουν την κατάλληλη συνεργασία κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών και των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 23 Μεταφορά 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 19 Ιουνίου 2011. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 25 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2009. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. ŠEBESTA (1)  Γνώμη της 20ής Νοεμβρίου 2008 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). (2)  Γνώμη της 9ης Ιουλίου 2008 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). (3)  Γνώμη της 18ης Ιουνίου 2008 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). (4)  ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12. (5)  ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15. (6)  ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1. (7)  ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1. (8)  ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2. (9)  ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 1. (10)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22. (11)  ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 44. (12)  ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12. (13)  ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23. (14)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. (15)  ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 12. (16)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77· διορθώθηκε στην ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 35. (17)  ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία