ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/32009L0084

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-06-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-07-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2009/84/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2009 , περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του σουλφουρυλοφθοριδίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
29.7.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/67 ΟΔΗΓΊΑ 2009/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Ιουλίου 2009 περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του σουλφουρυλοφθοριδίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το σουλφουρυλοφθορίδιο. (2) Με την οδηγία 2006/140/ΕΚ της Επιτροπής (3), το σουλφουρυλοφθορίδιο καταχωρίσθηκε ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 8, συντηρητικά ξύλου, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (3) Με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, το σουλφουρυλοφθορίδιο αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 18, εντομοκτόνα, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (4) Ως κράτος μέλος-εισηγητής ορίστηκε η Σουηδία, η οποία, στις 19 Ιουνίου 2007, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007. (5) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 20 Φεβρουαρίου 2009, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα. (6) Από τις διενεργηθείσες έρευνες συνάγεται ότι τα βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα και περιέχουν σουλφουρυλοφθορίδιο αναμένεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Είναι επομένως σκόπιμο να περιληφθεί το σουλφουρυλοφθορίδιο στο παράρτημα I, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκρίσεις βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα τα οποία περιέχουν σουλφουρυλοφθορίδιο θα μπορούν να χορηγούνται, να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε όλα τα κράτη μέλη. (7) Βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρείται σκόπιμο να απαιτηθεί η έγκριση των προϊόντων που περιέχουν σουλφουρυλοφθορίδιο και χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα μόνο για χρήση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 σημείο i) στοιχείο ε) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, και να εφαρμόζονται μέτρα μετριασμού του κινδύνου κατά την έγκριση του προϊόντος, με στόχο την ασφάλεια των χρηστών και διερχομένων. (8) Επιπλέον, ενδείκνυται να απαιτηθεί η παρακολούθηση των συγκεντρώσεων του σουλφουρυλοφθοριδίου στα απώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας και η τακτική κοινοποίηση στην Επιτροπή των στοιχείων της εν λόγω παρακολούθησης. (9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση αντιμετώπιση των βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία σουλφουρυλοφθορίδιο στην αγορά, και για να διευκολυνθεί εν γένει η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη. (10) Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για την ικανοποίηση των εκάστοτε συνεπαγόμενων νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφεληθούν πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης. (11) Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογο χρονικό περιθώριο για να εφαρμόσουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και ιδίως για να χορηγήσουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν εγκρίσεις βιοκτόνων για τον τύπο προϊόντων 18 που περιέχουν σουλφουρυλοφθορίδιο, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία 98/8/ΕΚ. (12) Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 98/8/ΕΚ. (13) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2010, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιουλίου 2011. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2009. Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΉΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1. (2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3. (3)  ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 78. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή «αριθ. 1»: Αριθ. Κοινή ονομασία Ονομασία IUPAC Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά Ημερομηνία καταχώρισης Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης Τύπος προϊόντων Ειδικές διατάξεις (1) «994 g/kg 1 Ιουλίου 2011 30 Ιουνίου 2013 30 Ιουνίου 2021 18 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: (1) Η πώληση και χρήση των προϊόντων επιτρέπεται κατ’ αποκλειστικότητα σε επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση τους. (2) Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εκτελούντων τον υποκαπνισμό και των διερχομένων κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού καθώς και για τον εξαερισμό των κτιρίων που υπόκεινται στη διαδικασία ή των άλλων κλειστών χώρων. (3) Στις ετικέτες ή/και στα δελτία δεδομένων ασφαλείας αναφέρεται ότι πριν από τον υποκαπνισμό κάθε κλειστού χώρου πρέπει να αφαιρούνται όλα τα τρόφιμα. (4) Οι συγκεντρώσεις του σουλφουρυλοφθοριδίου στα απώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης. (5) Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε οι κάτοχοι αδείας να διαβιβάζουν απευθείας στην Επιτροπή τις εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση που προβλέπονται στο σημείο (4), ανά πενταετία, αρχής γενομένης από την τελευταία πενταετία μετά τη χορήγηση της άδειας. Το όριο ανίχνευσης για την ανάλυση είναι τουλάχιστον 0,5 ppt (ισοδύναμο με 2,1 ng σουλφουρυλοφθοριδίου/m3 τροποσφαιρικού αέρα.» (1)  Για την εφαρμογή των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία