ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/32009L0127

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-12-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
25.11.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΊΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Είναι γνωστό ότι η χρήση φυτοφαρμάκων συνιστά απειλή τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον. Στην ανακοίνωσή της, της 12ης Ιουλίου 2006, με τίτλο «Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων», η Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική που έχει στόχο τη μείωση των κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν την οδηγία 2009/128/ΕΚ, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων (3) (η «οδηγία-πλαίσιο»). (2) Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση των μηχανημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Όσον αφορά τον εξοπλισμό εφαρμογής φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιείται ήδη για επαγγελματικούς σκοπούς, η οδηγία-πλαίσιο θεσπίζει απαιτήσεις για την επιθεώρηση και τη συντήρηση του εν λόγω εξοπλισμού. (3) Η οδηγία-πλαίσιο εφαρμόζεται στα φυτοφάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Είναι επομένως σκόπιμο να περιορισθεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στα μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ωστόσο, δεδομένου ότι αναμένεται να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο ώστε να καλύπτει τα βιοκτόνα, θα πρέπει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, να εξετασθεί από την Επιτροπή η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας σε μηχανήματα για την εφαρμογή βιοκτόνων. (4) Οι απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και, κατά περίπτωση, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών καλύπτονται ήδη από την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα (4) Είναι, επομένως, σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην οδηγία 2006/42/ΕΚ οι βασικές απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων μηχανημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις αυτές συνάδουν με εκείνες της οδηγίας-πλαίσιο που σχετίζονται με τη συντήρηση και επιθεώρηση. (5) Για τον σκοπό αυτό, είναι επίσης αναγκαίο να συμπεριληφθεί στις διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, περιορίζοντας παράλληλα τον στόχο αυτό στην κατηγορία των μηχανημάτων και στους κινδύνους που συνδέονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας. (6) Στα μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων περιλαμβάνονται μηχανήματα αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα, φερόμενα ή ημιφερόμενα από οχήματα, εναέρια, καθώς και ακινητοποιημένα μηχανήματα που προορίζονται για εφαρμογή φυτοφαρμάκων, τόσο για επαγγελματική όσο και για μη επαγγελματική χρήση. Περιλαμβάνονται επίσης τα μηχανήματα με κινητήρα ή τα χειροκίνητα μηχανήματα, τα φορητά μηχανήματα και τα μηχανήματα χειρός με θάλαμο πίεσης. (7) Η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις βασικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης τους, ενώ οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων που θα προβλέπουν λεπτομερείς προδιαγραφές για τις διάφορες κατηγορίες των μηχανημάτων αυτών, έτσι ώστε οι κατασκευαστές να μπορούν να συμμορφωθούν με αυτές τις απαιτήσεις. (8) Είναι βασικό να συμμετέχουν εξίσου στην κατάρτιση των εναρμονισμένων προτύπων όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένης της βιομηχανίας, των γεωργών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, για να εξασφαλισθεί ότι τα πρότυπα αυτά εγκρίνονται επί τη βάσει σαφούς συναίνεσης όλων των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων. (9) Κατά συνέπεια, η οδηγία 2006/42/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (10) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (5), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους δημοσιοποιήσουν. (11) Όταν τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν είναι αρκετά σαφή ώστε να επιτρέψουν την ορθή αξιολόγηση των κινδύνων, τα κράτη μέλη, όταν λαμβάνουν μέτρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή της προφύλαξης η οποία είναι αρχή του κοινοτικού δικαίου προσδιορισθείσα, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2000, λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τους άλλους κανόνες και αρχές που περιέχονται στην οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και το τεκμήριο της συμμόρφωσης, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ Η οδηγία 2006/42/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «ιγ) 'βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας': υποχρεωτικές διατάξεις που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και, όπου ενδείκνυται, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών και, κατά περίπτωση, του περιβάλλοντος. 2) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 3) Στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 4) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 5) Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: α) στις Γενικές Αρχές, το σημείο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το παρόν παράρτημα είναι διαρθρωμένο σε πλείονα μέρη. Το πρώτο μέρος έχει γενικό πεδίο εφαρμογής και εφαρμόζεται σε όλα τα είδη μηχανημάτων. Τα άλλα μέρη αφορούν ορισμένα είδη πλέον συγκεκριμένων εγγενών κινδύνων. Ωστόσο, είναι σκόπιμο το παρόν παράρτημα να εξετάζεται συνολικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των συναφών βασικών απαιτήσεων. Κατά τον σχεδιασμό των μηχανημάτων, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του γενικού μέρους όπως και οι απαιτήσεις ενός ή περισσοτέρων από τα άλλα μέρη, συναρτήσει των αποτελεσμάτων της εκτίμησης των κινδύνων που διεξάγεται σύμφωνα με το σημείο 1 των εν λόγω γενικών αρχών. Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν μόνο για τα μηχανήματα που αναφέρονται στο τμήμα 2.4.»· β) Το Μέρος 2 τροποποιείται ως εξής: i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: ii) Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα: α) προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά τη μείξη, τη φόρτωση, την εφαρμογή, την κένωση, τον καθαρισμό, τη συντήρηση και τη μεταφορά προκειμένου να αποφεύγεται η μόλυνση του περιβάλλοντος· β) λεπτομερείς όρους χρήσης για τις διάφορες προβλεπόμενες καταστάσεις λειτουργίας, περιλαμβανομένης της αντίστοιχης προετοιμασίας και ρυθμίσεων που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το φυτοφάρμακο εναποτίθεται μόνο στις στοχευμένες περιοχές, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται οι απώλειες σε άλλες περιοχές, ότι προλαμβάνεται η εκτροπή του φυτοφαρμάκου στο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, ότι εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη διανομή και η ομοιογενής εναπόθεση του φυτοφαρμάκου· γ) το φάσμα των τύπων και μεγεθών των ακροφυσίων, των πλεγμάτων και των φίλτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το μηχάνημα· δ) τη συχνότητα ελέγχων και τα κριτήρια και τη μέθοδο αντικατάστασης αναλώσιμων εξαρτημάτων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος όπως των ακροφυσίων, των πλεγμάτων και των φίλτρων· ε) καθορισμό της βαθμονόμησης, της καθημερινής συντήρησης, της χειμερινής προετοιμασίας και των άλλων ελέγχων που είναι αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος· στ) τύπους φυτοφαρμάκων που μπορεί να παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος· ζ) ένδειξη ότι ο χειριστής θα πρέπει να επικαιροποιεί το όνομα του χρησιμοποιούμενου φυτοφαρμάκου που αναγράφεται στην ειδική φέρουσα εγκατάσταση που αναφέρεται στο τμήμα 2.4.9· η) τη σύνδεση και χρήση ενδεχόμενου ειδικού εξοπλισμού ή εξαρτημάτων και αναγκαία προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν· θ) ένδειξη ότι το μηχάνημα ενδέχεται να υπόκειται σε εθνικές απαιτήσεις για τακτική επιθεώρηση από αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων (7)· ι) τμήματα των μηχανημάτων που πρέπει να ελέγχονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους· ια) οδηγίες για τη σύνδεση των απαραίτητων οργάνων μέτρησης. Άρθρο 2 Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου 2011. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 15η Δεκεμβρίου 2011. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Θέση σε ισχύ Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά από εκείνη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 21 Οκτωβρίου 2009. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BUZEK Για το Συμβούλιο Η Πρόεδρος C. MALMSTRÖM (1)  ΕΕ C 182 της 4.8.2009, σ. 44. (2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009. (3)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71. (4)  ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24. (5)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. (6)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1. (7)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία