ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/32010L0016

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-03-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2010/16/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ενός συγκεκριμένου ιδρύματος από το πεδίο εφαρμογής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
10.3.2010 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 60/15 ΟΔΗΓΊΑ 2010/16/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 9ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ενός συγκεκριμένου ιδρύματος από το πεδίο εφαρμογής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 150 παράγραφος 1 στοιχείο δ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 2 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ απαριθμεί τα ιδρύματα εκείνα που εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. (2) Το υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας έχει ζητήσει να συμπεριληφθεί η «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana» (εφεξής: «τράπεζα SID») στον κατάλογο των ιδρυμάτων που, βάσει του άρθρου 2 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. (3) Η τράπεζα SID στηρίζει διαρθρωτικές, κοινωνικές και άλλες δημόσιες πολιτικές της σλοβενικής κυβέρνησης, παρέχοντας χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμβουλές και εκπαίδευση σε τομείς όπως το διεθνές εμπόριο και η διεθνής συνεργασία, οικονομικά κίνητρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έρευνα και ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη και εμπορικές και δημόσιες υποδομές και άλλα. Η Δημοκρατία της Σλοβενίας είναι ο μοναδικός μέτοχος της τράπεζας SID και είναι επίσης ο εγγυητής όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η τράπεζα. (4) Η τράπεζα SID είναι ένα ίδρυμα που ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες δημόσιου συμφέροντος και ως εκ τούτου μπορεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ιδρυμάτων τα οποία, βάσει του άρθρου 2 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. (5) Κατά συνέπεια, η οδηγία 2006/48/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, μετά τη δέκατη έβδομη περίπτωση παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα περίπτωση: «— στη Σλοβενία, την 'SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana',». Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2010, τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της παρούσας οδηγίας. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2010. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2010. Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO (1)  ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία