ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/32012L0004

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-02-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-03-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
23.2.2012 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 50/18 ΟΔΗΓΊΑ 2012/4/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (1), και ιδίως το άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίοδος, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Οι θρυαλλίδες, συμπεριλαμβανομένων των θρυαλλίδων ασφαλείας, καθώς και τα καψύλλια πυρίτιδας υπόκεινται στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ, όμως χρησιμοποιούνται περισσότερο για πυροτεχνικούς σκοπούς παρά για σκοπούς έκρηξης. Τα πιθανά αποτελέσματα της αθέμιτης χρήσης τους ενδέχεται να είναι παρόμοια με αυτά της αθέμιτης χρήσης πυροτεχνικών ειδών, τα οποία εμφανίζουν χαμηλό επίπεδο κινδύνου και, επομένως, τα εν λόγω αποτελέσματα είναι λιγότερο σοβαρά σε σύγκριση με εκείνα άλλων κατηγοριών εκρηκτικών. Για λόγους αναλογικότητας, οι θρυαλλίδες, συμπεριλαμβανομένων των θρυαλλίδων ασφαλείας, καθώς και οι εγχυτές τύπου φυσιγγίου θα πρέπει να εξαιρούνται από το σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. (2) Η ανάπτυξη των μηχανογραφικών συστημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών πήρε περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι αναμενόταν αρχικά. Είναι αναγκαίο να αναβληθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής (2), ώστε να χορηγηθεί στη βιομηχανία εκρηκτικών υλών πρόσθετος χρόνος για την πλήρη ανάπτυξη, τη δοκιμή, την επικύρωση και, κατ’ αυτό τον τρόπο, την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συστημάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/43/ΕΚ. Για να καταστεί αυτό δυνατό, η υποχρέωση των κατασκευαστών και των εισαγωγέων σχετικά με τη σήμανση εκρηκτικών υλών θα πρέπει να αναβληθεί κατά ένα έτος, έως τις 5 Απριλίου 2013. Απαιτείται πρόσθετος χρόνος ώστε να εφαρμοστούν τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά συστήματα εντοπισμού από όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού. Επιπλέον, τα αποθέματα εκρηκτικών υλών με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, που παρήχθησαν σε προγενέστερο χρόνο και δεν όφειλαν να έχουν σημανθεί σύμφωνα με την οδηγία 2008/43/ΕΚ θα εξακολουθήσουν να υφίστανται στην αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ δεν είναι πρακτικό να υποχρεώνονται οι εταιρείες να τηρούν διαφορετικά είδη αρχείων. Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις σχετικά με τη συλλογή στοιχείων και την τήρηση αρχείων θα πρέπει να αναβληθούν κατά τρία έτη, έως τις 5 Απριλίου 2015. (3) Ορισμένα αντικείμενα είναι πολύ μικρά για την τοποθέτηση επ’ αυτών του κωδικού της μονάδας παραγωγής και των ηλεκτρονικά αναγνώσιμων πληροφοριών. Σε ορισμένα άλλα αντικείμενα, η τοποθέτηση μοναδικού αναγνωριστικού είναι τεχνικά αδύνατη, λόγω του σχήματος ή του σχεδιασμού τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η απαιτούμενη αναγνώριση πρέπει να τοποθετείται σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας. Η μελλοντική τεχνική πρόοδος ενδεχομένως να καταστήσει δυνατή την τοποθέτηση του κωδικού της μονάδας παραγωγής και των ηλεκτρονικά αναγνώσιμων πληροφοριών στα εν λόγω αντικείμενα. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε επανεξέταση, στα τέλη του 2020, ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να τοποθετηθούν στα ίδια τα αντικείμενα. (4) Συνεπώς, η οδηγία 2008/43/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/15/ΕΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 2008/43/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 2 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ), ε) και στ): «δ) θρυαλλίδες που είναι μη εκρηκτικά μέσα ανάφλεξης τύπου καλωδίου· ε) θρυαλλίδες ασφαλείας που αποτελούνται από έναν πυρήνα λεπτόκκοκης μαύρης πυρίτιδας περιβεβλημένο από ένα εύκαμπτο πλεκτό ύφασμα με ένα ή περισσότερα προστατευτικά εξωτερικά καλύμματα, οι οποίες, όταν πυροδοτούνται, καίγονται με προκαθορισμένη ταχύτητα χωρίς οποιοδήποτε εξωτερικό εκρηκτικό αποτέλεσμα· στ) Καψύλλια πυρίτιδας αποτελούμενα από μεταλλικό ή πλαστικό κάλυκα που περιέχει μικρή ποσότητα κύριου εκρηκτικού μείγματος, το οποίο μπορεί εύκολα να αναφλεγεί με κρούση, και οι οποίοι λειτουργούν ως στοιχεία ανάφλεξης σε φυσίγγια μικρών όπλων ή σε εναύσματα κρούσης για γόμωση προς προώθηση βλήματος.». 2) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 3) Τα άρθρα 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 4) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 5) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 15α: 6) Στο σημείο 3 του παραρτήματος προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 4 Απριλίου 2012, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 5 Απριλίου 2013. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2012. Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO (1)  ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20. (2)  ΕΕ L 94 της 5.4.2008, σ. 8.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία