ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/32013L0019

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-06-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2013/19/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013 , για την προσαρμογή της οδηγίας 94/80/ΕΚ περί λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
10.6.2013 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/231 ΟΔΗΓΊΑ 2013/19/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή της οδηγίας 94/80/ΕΚ περί λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4, Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως το άρθρο 50, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 50 της πράξης προσχώρησης της Κροατίας, όταν πράξεις των οργάνων, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την προσχώρηση, πρέπει να προσαρμοστούν λόγω της προσχώρησης και οι σχετικές προσαρμογές δεν προβλέπονται από την εν λόγω πράξη προσχώρησης ή τα παραρτήματά της, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, εκδίδει τις προς τούτο απαιτούμενες πράξεις, εάν η αρχική πράξη δεν είχε εκδοθεί από την Επιτροπή. (2) Σύμφωνα με την τελική πράξη της διάσκεψης που εκπόνησε και εξέδωσε τη Συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας, τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά δέσμη προσαρμογών στις πράξεις των οργάνων οι οποίες απαιτούνται λόγω της προσχώρησης και κάλεσαν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν, πριν από την προσχώρηση, τις εν λόγω προσαρμογές οι οποίες θα συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθούν εφόσον απαιτείται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της νομοθεσίας της Ένωσης. (3) Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να τροποποιηθεί καταλλήλως η οδηγία 94/80/ΕΚ του Συμβουλίου (1), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα της οδηγίας 94/80/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ένωση. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας στην Ένωση. Τα μέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει με την επιφύλαξη και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος S. COVENEY (1)  ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 38. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως 'κύριοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης': — για το Βέλγιο: — για τη Βουλγαρία: — για την Τσεχική Δημοκρατία: — για τη Δανία: — για τη Γερμανία: — για την Εσθονία: — για την Ιρλανδία: — για την Ελλάδα: — για την Ισπανία: — για τη Γαλλία: — για την Κροατία: — για την Ιταλία: — για την Κύπρο: — για τη Λετονία: — για τη Λιθουανία: — για το Λουξεμβούργο: — για την Ουγγαρία: — για τη Μάλτα: — για τις Κάτω Χώρες: — για την Αυστρία: — για την Πολωνία: — για την Πορτογαλία: — για τη Ρουμανία: — για τη Σλοβενία: — για τη Σλοβακία: — για τη Φινλανδία: — για τη Σουηδία: — για το Ηνωμένο Βασίλειο:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία