ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/32013L0020

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-06-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
10.6.2013 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/234 ΟΔΗΓΊΑ 2013/20/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4, Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως το άρθρο 50, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 50 της πράξης προσχώρησης της Κροατίας, όταν ορισμένες πράξεις των θεσμικών οργάνων που εκδόθηκαν πριν από την προσχώρηση πρέπει να προσαρμοστούν λόγω της προσχώρησης και οι σχετικές προσαρμογές δεν προβλέπονται στην εν λόγω πράξη προσχώρησης ή τα παραρτήματά της, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, εκδίδει τις προς τούτο απαιτούμενες πράξεις, εάν η αρχική πράξη δεν είχε εκδοθεί από την Επιτροπή. (2) Σύμφωνα με την τελική πράξη της διάσκεψης που εκπόνησε και εξέδωσε τη Συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας, τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά δέσμη προσαρμογών στις πράξεις των οργάνων οι οποίες απαιτούνται λόγω της προσχώρησης και κάλεσαν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν, πριν από την προσχώρηση, τις εν λόγω προσαρμογές, οι οποίες θα συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθούν εφόσον απαιτείται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της νομοθεσίας της Ένωσης. (3) Συνεπώς, οι οδηγίες 64/432/ΕΟΚ (1), 89/108/ΕΟΚ (2), 91/68/ΕΟΚ (3), 96/23/ΕΚ (4), 97/78/ΕΚ (5), 2000/13/ΕΚ (6), 2000/75/ΕΚ (7), 2002/99/ΕΚ (8), 2003/85/ΕΚ (9), 2003/99/ΕΚ (10) και 2009/156/ΕΚ (11) θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Οι οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 89/108/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 97/78/ΕΚ, 2000/13/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, 2002/99/ΕΚ, 2003/85/ΕΚ, 2003/99/ΕΚ και 2009/156/ΕΚ τροποποιούνται όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας στην Ένωση. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας στην Ένωση. Τα μέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει με την επιφύλαξη και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος S. COVENEY (1)  Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64). (2)  Οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 34) (3)  Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19). (4)  Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και καταργήσεως των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10). (5)  Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9). (6)  Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29). (7)  Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74). (8)  Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11). (9)  Οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και με την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (ΕΕ L 306 της 22.11.2003, σ. 1). (10)  Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31). (11)  Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο (α) της οδηγίας 89/108/ΕΟΚ, προστίθεται στον κατάλογο το ακόλουθο κείμενο: 2. Η οδηγία 2000/13/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: α) Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ο κατάλογος που αρχίζει με τις λέξεις «στη βουλγαρική:» και τελειώνει με «bestrålad» ή «behandlad med joniserande strålning» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: β) Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο στον κατάλογο μετά την καταχώριση στη γαλλική: ΜΕΡΟΣ Β ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, προστίθεται στον κατάλογο το ακόλουθο κείμενο: 2. Στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, στον κατάλογο, στο σημείο 14, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 3. Στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/23/ΕΚ, μετά το τρίτο εδάφιο παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: 4. Το παράρτημα I της οδηγίας 97/78/ΕΚ αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου. 2. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. 3. Το έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας. 4. Το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, εκτός από τις νήσους Φαρόε και τη Γροιλανδία. 5. Το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 6. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Εσθονίας. 7. Το έδαφος της Ιρλανδίας. 8. Το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 9. Το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, εκτός από τη Θέουτα και τη Μελίλια. 10. Το έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας. 11. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας. 12. Το έδαφος της Ιταλικής Δημοκρατίας. 13. Το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 14. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Λετονίας. 15. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. 16. Το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. 17. Το έδαφος της Ουγγαρίας. 18. Το έδαφος της Μάλτας. 19. Το έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην Ευρώπη. 20. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας. 21. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας. 22. Το έδαφος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. 23. Το έδαφος της Ρουμανίας. 24. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 25. Το έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας. 26. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας. 27. Το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας. 28. Το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.» 5. Στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2000/75/ΕΚ προστίθεται το ακόλουθο κείμενο στον τίτλο του μέρους Α μετά την καταχώριση «LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON»: 6. Το παράρτημα II της οδηγίας 2002/99/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: α) στην πρώτη περίπτωση του σημείου 2, προστίθεται ο ακόλουθος κωδικός ISO μετά τον κωδικό «GR»: β) στην τρίτη περίπτωση του σημείου 2 προστίθεται η ακόλουθη ομάδα αρχικών: 7. Στο παράρτημα XI της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο στον πίνακα στο μέρος Α: «HR Κροατία Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Κροατία» 8. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 9. Στο άρθρο 4 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/156/ΕΟΚ, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία