ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/32013L0038

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-08-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
14.8.2013 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 218/1 ΟΔΗΓΊΑ 2013/38/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 12ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στις 23 Φεβρουαρίου 2006 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) εξέδωσε τη σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 (MLC 2006), επιθυμώντας να θεσπίσει μία ενιαία συνεκτική πράξη, η οποία να ενσωματώνει κατά το δυνατόν όλα τα επικαιροποιημένα πρότυπα των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων και συστάσεων ναυτικής εργασίας, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές που περιλαμβάνονται σε άλλες διεθνείς συμβάσεις εργασίας. (2) Με την απόφαση 2007/431/ΕΚ του Συμβουλίου (3) τα κράτη μέλη εξουσιοδοτήθηκαν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να κυρώσουν την MLC 2006. Ως εκ τούτου τα κράτη μέλη θα πρέπει να την κυρώσουν το ταχύτερο δυνατόν. (3) Τα κράτη μέλη, όταν διεξάγουν επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους λιμένα σύμφωνα με την οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (4), σε σχέση με τις συμβάσεις που δεν έχουν ακόμη κυρώσει και οι οποίες ορίζουν ότι όλα τα πλοία ελέγχονται από δεόντως εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς όταν βρίσκονται σε λιμάνι άλλου συμβαλλόμενου κράτους ή μέρους, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να τηρούν τις διαδικασίες και πρακτικές των εν λόγω συμβάσεων και θα πρέπει συνεπώς να μην υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τον έλεγχο του κράτους λιμένα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) και/ή τη ΔΟΕ. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν κυρώσει ακόμη διεθνή σύμβαση καλυπτόμενη από την οδηγία 2009/16/ΕΚ κατά την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να θεσπίζουν παρόμοιες συνθήκες στα πλοία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της σύμβασης. (4) Προκειμένου να διασφαλισθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για την εκ μέρους των κρατών μελών αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων όταν κάνουν επιθεωρήσεις ελέγχου τόσο του κράτους σημαίας όσο και του κράτους λιμένα, και για να αποφεύγονται συγκρούσεις μεταξύ διεθνούς και ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην κύρωση των συμβάσεων έως την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ, τουλάχιστον ως προς εκείνα τα μέρη τους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης. (5) Η MLC 2006 καθορίζει τα πρότυπα ναυτικής εργασίας για όλους τους ναυτικούς, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και από τη σημαία των πλοίων στα οποία εργάζονται. (6) Για τους σκοπούς της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, είναι καλύτερα, αντί να δοθούν ορισμοί για τους όρους «ναυτικός» και «πλήρωμα», να νοούνται οι όροι αυτοί πάντοτε σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζονται ή νοούνται στις συναφείς διεθνείς συμβάσεις. Συγκεκριμένα, για οποιοδήποτε θέμα το οποίο σχετίζεται με την εφαρμογή της MLC 2006, ο όρος «πλήρωμα» θα πρέπει να νοείται ως αναφερόμενος στο «ναυτικό», όπως ορίζεται στην MLC 2006. (7) Για οποιοδήποτε θέμα της παρούσας οδηγίας σχετίζεται με την εφαρμογή της MLC 2006, μεταξύ άλλων ως προς πλοία για τα οποία δεν ισχύει ο Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης, οι αναφορές της οδηγίας 2009/16/ΕΚ στην «εταιρεία» θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στον «πλοιοκτήτη», όπως ορίζεται από τη σχετική διάταξη της MLC 2006, δεδομένου ότι ο ορισμός της τελευταίας αρμόζει καλύτερα στις ειδικές ανάγκες της MLC 2006. (8) Ένα σημαντικό μέρος των προτύπων της MLC 2006 εφαρμόζεται στο δίκαιο της Ένωσης μέσω της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 (5), και της οδηγίας 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) (6). Τα πρότυπα της MLC 2006 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/13/ΕΚ ή της οδηγίας 1999/63/ΕΚ πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη βάσει των οδηγιών αυτών. (9) Ως γενική αρχή, τα μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν ποτέ να αποτελούν βάση που να δικαιολογεί την υποβάθμιση από κράτη μέλη του γενικού επιπέδου προστασίας των ναυτικών που εργάζονται σε πλοία υπό σημαία κράτους μέλους σύμφωνα με το ισχύον κοινωνικό δίκαιο της Ένωσης. (10) Η MLC 2006 περιλαμβάνει εφαρμοστικές διατάξεις, στις οποίες καθορίζονται οι αρμοδιότητες των κρατών που ασκούν υποχρεώσεις ελέγχου από το κράτος λιμένα. Για να προστατευθεί η ασφάλεια και να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να επαληθεύουν τη συμμόρφωση όλων των πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες και στα αγκυροβόλιά τους στις διατάξεις της MLC 2006, ανεξάρτητα από το κράτος τη σημαία του οποίου φέρουν. (11) Ο έλεγχος από το κράτος λιμένα διέπεται από την οδηγία 2009/16/ΕΚ, η οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει την MLC 2006 στις συμβάσεις των οποίων η εφαρμογή ελέγχεται από τις αρχές των κρατών μελών στους λιμένες τους. (12) Τα κράτη μέλη, κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων ελέγχου του κράτους λιμένα βάσει της οδηγίας 2009/16/ΕΚ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της MLC 2006 βάσει των οποίων είναι υποχρεωμένα να δεχθούν το πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας και τη δήλωση συμμόρφωσης ναυτικής εργασίας ως εκ πρώτης όψεως (prima facie) απόδειξη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της MLC 2006. (13) Το δίκαιο της Ένωσης θα πρέπει επίσης να αντανακλά τις διαδικασίες που θεσπίζονται στην MLC 2006 όσον αφορά τη διαχείριση των καταγγελιών που υποβάλλονται στην ξηρά σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζει η MLC 2006. (14) Προκειμένου να διασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή της, οδηγίας 2009/16/ΕΚ η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή μιας μεθοδολογίας σχετικής με την εξέταση των γενικών παραμέτρων κινδύνου που αφορούν ιδίως τα κριτήρια του κράτους σημαίας και τα κριτήρια απόδοσης της εταιρείας, για να διασφαλίζει ενιαίους όρους για το πεδίο εφαρμογής των διευρυμένων επιθεωρήσεων, περιλαμβανομένων και των καλυπτομένων περιοχών κινδύνου, για να διασφαλίζει την ενιαία εφαρμογή των διαδικασιών για τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις ασφαλείας των πλοίων, για τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου ηλεκτρονικού μορφοτύπου υποβολής των καταγγελιών που σχετίζονται με την MLC 2006, για να εφαρμόζει εναρμονισμένες διαδικασίες για τη γνωστοποίηση καταφανών ανωμαλιών από τους πλοηγούς και τις λιμενικές αρχές ή οργανισμούς καθώς και των ενεργειών με τις οποίες τα κράτη μέλη δίνουν συνέχεια στη γνωστοποίηση αυτή, καθώς και για τη θέσπιση λεπτομερών διακανονισμών για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικών με εταιρείες με χαμηλή και πολύ χαμηλή απόδοση, τα κριτήρια ομαδοποίησης των σχετικών δεδομένων και τη συχνότητα των αναπροσαρμογών. Πρόκειται για εξαιρετικά τεχνική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στο πλαίσιο των αρχών και των κριτηρίων που καθιερώθηκαν με την εν λόγω οδηγία. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (7). (15) Οι εκτελεστικές πράξεις που συνδέονται με τη μεθοδολογία υπολογισμού των γενικών παραμέτρων κινδύνου, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια του κράτους σημαίας και τα κριτήρια των επιδόσεων της εταιρείας, με τις αναφορές πλοηγών και λιμενικών αρχών ή οργανισμών, περιλαμβανομένων των εναρμονισμένων διαδικασιών για τη γνωστοποίηση των εμφανών ανωμαλιών από τους πλοηγούς και τις λιμενικές αρχές ή οργανισμούς καθώς και των επακόλουθων ενεργειών που αναλήφθηκαν από τα κράτη μέλη, καθώς και με τους λεπτομερείς διακανονισμούς για τη δημοσίευση των πληροφοριών για τις εταιρείες με χαμηλές ή πολύ χαμηλές επιδόσεις, δεν θα πρέπει να θεσπίζονται από την Επιτροπή όταν η επιτροπή που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία δεν έχει εκδώσει γνώμη για το σχέδιο εκτελεστικής πράξης που υπέβαλε η Επιτροπή. (16) Κατά τη θέσπιση των εκτελεστικών κανόνων, η Επιτροπή θα πρέπει ειδικότερα να λάβει υπόψη της την εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που έχει αποκτηθεί από τη χρήση του συστήματος επιθεωρήσεων στην Ένωση και να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα, που υπεγράφη στο Παρίσι στις 26 Ιανουαρίου 1982, στην επικαιροποιημένη του μορφή («ΜΣ των Παρισίων»). (17) Οι εκτελεστικοί κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών του ΜΣ των Παρισίων, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση της επαγγελματικής κρίσης των επιθεωρητών της αρμόδιας αρχής και την ευελιξία που επιτρέπουν τα σχετικά άρθρα της οδηγίας 2009/16/ΕΚ. (18) Η βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων που αναφέρεται στην οδηγία 2009/16/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοσθεί και να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει η παρούσα οδηγία ή τις αλλαγές που θεσπίζονται στο πλαίσιο του ΜΣ των Παρισίων. (19) Το ΜΣ των Παρισίων επιχειρεί να εξαλείψει τη λειτουργία πλοίων που δεν ανταποκρίνονται στους σχετικούς κανόνες μέσω εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα, που θα περιλαμβάνει τη συντονισμένη επιθεώρηση των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες, συμπεριλαμβανομένων λιμένων των κρατών μελών, στην περιοχή του ΜΣ των Παρισίων. Οι επιθεωρήσεις αυτές στοχεύουν στο να επαληθεύεται κατά πόσον τα πλοία πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ναυσιπλοΐας, ασφάλειας στη θάλασσα από έκνομες ενέργειες και προστασίας του περιβάλλοντος και κατά πόσον στους ναυτικούς παρέχονται κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. Όταν διενεργούνται επιθεωρήσεις και όταν γίνεται αναφορά στις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΜΣ των Παρισίων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι εν λόγω οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές εκπονούνται και θεσπίζονται για να διασφαλίζεται η συνέπεια και να καθοδηγούνται οι επιθεωρήσεις ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση. (20) Η επιθεώρηση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών επί του πλοίου καθώς και της εκπαίδευσης και των προσόντων τους, ώστε να επαληθεύεται η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της MLC 2006, απαιτεί την κατάλληλη εκπαίδευση των επιθεωρητών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν το θέμα της εκπαίδευσης των επιθεωρητών στα πλαίσια του ελέγχου συμμόρφωσης με την MLC 2006. (21) Προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή να επικαιροποιεί ταχέως τις σχετικές διαδικασίες, συμβάλλοντας στην επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη ναυτιλία παγκοσμίως, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος VI της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, που περιέχει κατάλογο των «Οδηγιών» που έχει εκδώσει το ΜΣ των Παρισίων, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή και επιβολή των διαδικασιών στο έδαφος των κρατών μελών με βάση όσα έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο και σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. (22) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. (23) Συνεπώς, η οδηγία 2009/16/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (24) Κατά το άρθρο VIII, η MLC 2006 θα τεθεί σε ισχύ 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν συγκεντρωθεί καταγεγραμμένες κυρώσεις από τουλάχιστον 30 μέλη της ΔΟΕ με συνολικό μερίδιο 33 % στο παγκόσμιο τονάζ σκαφών. Ο όρος αυτός πληρώθηκε στις 20 Αυγούστου 2012 και η MLC 2006 τίθεται σε ισχύ στις 20 Αυγούστου 2013. (25) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με την MLC 2006, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/16/ΕΚ Η οδηγία 2009/16/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: α) το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: i) το στοιχείο ζ) διαγράφεται, ii) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: «θ) Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 (MLC 2006) ι) Διεθνής σύμβαση του 2001 για τον Έλεγχο Επιβλαβών Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού των Πλοίων (AFS 2001) ια) Διεθνής σύμβαση του 2001 για την Αστική Ευθύνη για Ζημία Ρύπανσης από Πετρέλαιο Κίνησης (σύμβαση Bunkers, 2001)» β) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: «23) «πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας»: το πιστοποιητικό που αναφέρεται στον κανονισμό 5.1.3 της MLC 2006. 24) «δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας»: η δήλωση που αναφέρεται στον κανονισμό 5.1.3 της MLC 2006.» γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 2) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 3) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 4 απαλείφεται. 4) Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 5) Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 6) Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 7) Στο άρθρο 17 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: α) να ενημερώσει εκπρόσωπο του κράτους σημαίας β) να διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του επόμενου λιμένα κατάπλου. 8) Στο άρθρο 18, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 9) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 10) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: α) Προστίθεται η εξής παράγραφος: β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 11) Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 12) Στο άρθρο 27, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 13) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 14) Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 15) Το άρθρο 32 απαλείφεται. 16) Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 17) Το μέρος II σημείο 2Β του παραρτήματος I τροποποιείται ως εξής: α) η πέμπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «— Πλοία τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης καταγγελίας υποβληθείσας στον λιμένα, από τον πλοίαρχο, μέλος του πληρώματος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που έχει έννομο συμφέρον για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου ή την πρόληψη της ρύπανσης, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος κρίνει ότι η αναφορά ή η καταγγελία είναι προφανώς αβάσιμες.» β) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: «— πλοία για τα οποία έχει συμφωνηθεί σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση των ελλείψεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2α, αλλά για τα οποία δεν έχει ελεγχθεί η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου από επιθεωρητή.». 18) Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής: α) Τα σημεία 14, 15 και 16 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: «14. Ιατρικά πιστοποιητικά (βλέπε MLC 2006). 15. Πίνακας διευθέτησης χρόνου εργασίας επί πλοίου (βλέπε MLC 2006 και STCW 78/95). 16. Αρχείο των ωρών εργασίας και των ωρών ανάπαυσης των ναυτικών (βλέπε MLC 2006).» β) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: «45. Πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας. 46. Δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας, μέρη I και ΙΙ. 47. Διεθνές πιστοποιητικό συστήματος υφαλοχρωματισμού. 48. Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλης οικονομικής εξασφάλισης σχετικά με την αστική ευθύνη για ζημία από ρύπανση πετρελαίου κίνησης.». 19) Στο παράρτημα V μέρος Α, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: «16. Τα απαιτούμενα βάσει της MLC 2006 έγγραφα δεν έχουν προσκομιστεί, δεν έχουν επικαιροποιηθεί ή έχουν επικαιροποιηθεί εσφαλμένα ή τα έγγραφα που προσκομίζονται δεν περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της MLC 2006 ή δεν είναι έγκυρα κατ’ άλλον τρόπο. 17. Οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της MLC 2006. 18. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύει ότι το πλοίο έχει αλλάξει σημαία με σκοπό να αποφευχθεί η συμμόρφωση προς την MLC 2006. 19. Υπάρχει καταγγελία ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου δεν συμμορφώνονται στις απαιτήσεις της MLC 2006.». 20) Το σημείο 3.10 του παραρτήματος X τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: β) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: «8. Οι συνθήκες που επικρατούν επί του πλοίου είναι σαφώς επικίνδυνες για την ασφάλεια, την υγεία ή την ασφάλεια των ναυτικών από έκνομες ενέργειες. 9. Η μη συμμόρφωση συνιστά σοβαρή ή επανειλημμένη παραβίαση των απαιτήσεων της MLC 2006, (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών), όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών επί του πλοίου, όπως ορίζονται στο πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας και τη δήλωση συμμόρφωσης ναυτικής εργασίας.». Άρθρο 2 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 21 Νοεμβρίου 2014. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα ανωτέρω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών μέτρων εθνικού δικαίου τα οποία θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει στις 20 Αυγούστου 2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος της MLC 2006. Άρθρο 4 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2013. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος M. SCHULZ Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος L. LINKEVIČIUS (1)  ΕΕ C 299 της 4.10.2012, σ. 153. (2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013. (3)  ΕΕ L 161 της 22.6.2007, σ. 63. (4)  ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57. (5)  ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 30. (6)  ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 33. (7)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. (8)  ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία