ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/32013L0052

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-11-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-12-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2013/52/ΕΕ της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2013 , για τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
14.11.2013 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 304/1 ΟΔΗΓΊΑ 2013/52/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Οκτωβρίου 2013 για τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (1), και ιδίως το άρθρο 17, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για τους σκοπούς της οδηγίας 96/98/ΕΚ, οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμών εφαρμόζονται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. (2) Ορισμένες τροποποιήσεις των διεθνών συμβάσεων και των εφαρμοστέων προτύπων δοκιμών άρχισαν να ισχύουν μετά την έκδοση της τελευταίας τροποποιητικής πράξης της οδηγίας 96/98/ΕΚ. Οι εν λόγω τροποποιήσεις πρέπει να ενσωματωθούν στην οδηγία 96/98/ΕΚ. (3) Ταυτόχρονα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΤ (ΙΜΟ) και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης υιοθέτησαν επίσης πρότυπα, καθώς και λεπτομερή πρότυπα δοκιμών, για ορισμένα είδη εξοπλισμού τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα Α.2 της οδηγίας 96/98/ΕΚ, ή, παρά το γεγονός ότι δεν παρατίθενται, θεωρούνται ότι σχετίζονται με τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω είδη εξοπλισμού, πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα Α.1 ή να μεταφερθούν από το παράρτημα Α.2 στο παράρτημα Α.1 ανάλογα με την περίπτωση. (4) Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 96/98/ΕΚ. (5) Είναι εύλογο να προβλεφθεί ότι ο εξοπλισμός, ο οποίος υπόκειται πλέον σε εναρμονισμένες απαιτήσεις βάσει της παρούσας οδηγίας και έχει κατασκευασθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας θέσεώς σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να διατεθεί στην αγορά και να τοποθετηθεί στα κοινοτικά πλοία κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου. (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα A της οδηγίας 96/98/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Εξοπλισμός, περιλαμβανόμενος στη στήλη 1 του παραρτήματος A.1 ως μεταφερθείς από το παράρτημα A.2, ο οποίος είχε κατασκευασθεί πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με διαδικασίες έγκρισης τύπου ήδη ισχύουσες πριν από την ημερομηνία αυτή στο έδαφος κράτους μέλους, επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται σε κοινοτικό πλοίο μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2016. Άρθρο 3 1.   Τα κράτη μέλη εκδίδουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 4 Δεκεμβρίου 2014, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 4 Δεκεμβρίου 2014. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Η οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2013. Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO (1)  ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Γενική παρατήρηση για το παράρτημα A: Οι κανονισμοί SOLAS παραπέμπουν στην κωδικοποιημένη έκδοση SOLAS του 2009. Γενική παρατήρηση για το παράρτημα A: Σε ορισμένους χαρακτηρισμούς ειδών, η στήλη 5 δείχνει ορισμένες δυνατές παραλλαγές του προϊόντος με τον ίδιο χαρακτηρισμό είδους. Οι παραλλαγές προϊόντων προβλέπονται ανεξάρτητα και διαχωρίζονται μεταξύ τους με διακεκομμένη γραμμή. Μόνον για την πιστοποίηση επιλέγεται η σχετική παραλλαγή προϊόντος, αναλόγως της περίπτωσης (παράδειγμα: A.1/3.3). Κατάλογος των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών A.1, τροπολογία 1 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. A.2, τροπολογία 2 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. AC, διορθωτική τροπολογία που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. CAT, κατηγορία εξοπλισμού ραντάρ όπως ορίζεται στο τμήμα 1.3 του IEC 62388 (2007). Εγκύκλ., Εγκύκλιος COLREG, Διεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα. COMSAR, Υποεπιτροπή του ΙΜΟ για τις ασύρματες επικοινωνίες και την έρευνα και τη διάσωση. EN, Ευρωπαϊκό Πρότυπο. ETSI, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. FSS, Διεθνής κώδικας συστημάτων πυρασφάλειας. FTP, Διεθνής κώδικας για την εφαρμογή διαδικασιών δοκιμών πυρός. HSC, Κώδικας ταχύπλοων σκαφών. IBC, Διεθνής κώδικας χημικών χύδην. ΔΟΠΑ, Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. IEC, Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή. IGC, Διεθνής κώδικας για τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην υγροποιημένα αέρια. IMO, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. ISO, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. ΙΤU, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ). LSA, Σωστικό μέσο. MARPOL, Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία. MEPC, Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. MSC, Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας. NOx, οξείδια του αζώτου. Συστήματα O2/HC: Συστήματα οξυγόνου υδρογονανθράκων. SOLAS, Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. SOx, οξείδια του θείου. Κανον., κανονισμός. Απόφ., απόφαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΗΔΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Σημειώσεις που ισχύουν για ολόκληρο το παράρτημα A.1 α) Γενικά: πέραν των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται συγκεκριμένα, οι διάφορες διατάξεις που πρέπει να ελέγχονται κατά την εξέταση του τύπου (έγκριση τύπου) όπως αναφέρεται στις ενότητες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης στο παράρτημα Β, βρίσκονται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του IMO. β) Στήλη 1: Επιτρέπεται η εφαρμογή του άρθρου 2 της οδηγίας 2011/75/ΕΕ της Επιτροπής (1) (7η τροπολογία του παραρτήματος Α της MED). γ) Στήλη 1: Επιτρέπεται η εφαρμογή του άρθρου 2 της οδηγίας 2012/32/ΕΕ της Επιτροπής (2) (8η τροπολογία του παραρτήματος Α της MED). δ) Στήλη 5: Όπου αναφέρονται αποφάσεις IMO, εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα σχετικά μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και εξαιρούνται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. ε) Στήλη 5: Οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμής εφαρμόζονται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. Με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των σχετικών προτύπων, οι εκθέσεις δοκιμών, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οι δηλώσεις συμμόρφωσης θα προσδιορίζουν το εφαρμοζόμενο συγκεκριμένο πρότυπο δοκιμής καθώς και την έκδοσή του. στ) Στήλη 5: Όταν αναφέρονται δύο σειρές προτύπων δοκιμής (χωριζόμενες με 'ή'), κάθε σειρά ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επίδοσης IMO. Επομένως, η δοκιμή βάσει μιας σειράς αρκεί για να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων. Όταν αναφέρονται δύο σειρές προτύπων δοκιμής (χωριζόμενες με 'ή'), κάθε σειρά ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επίδοσης IMO. Επομένως, η δοκιμή βάσει μιας σειράς αρκεί για να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιούνται άλλα διαχωριστικά σημεία (κόμματα), εφαρμόζονται όλα τα παρατιθέμενα πρότυπα. ζ) Οι διατυπούμενες στο παρόν παράρτημα απαιτήσεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των διεθνών συμβάσεων για τις μεταφορές. 1.   Σωστικά μέσα Στήλη 4: Πρέπει να εφαρμόζεται η εγκύκλιος 980/IMO MSC, εκτός εάν υπερισχύουν τα της στήλης 4. Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74 όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.2 Φώτα ένδειξης θέσης σωστικών μέσων: α) για σωστικά σκάφη και σωσίβιες λέμβους· β) για κυκλικά σωσίβια, γ) για σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/26, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, IV, -Απόφ. — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.922, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1304. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.5 Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές μη ταξινομημένες ως σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια): — μονωμένες ή μη μονωμένες. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.1046. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.6 Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές ταξινομημένες ως σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια): — μονωμένες ή μη. μονωμένες ή μη. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/7, — Κανον. III/22, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.1046. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/22, — Κανον. III/32, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.1046. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/6, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, III, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, III, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, III, — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/18, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VII, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/13, — Κανον. III/21, — Κανον. III/26, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.811. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/26, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.811. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ.1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC 48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.809, — IMO MSC/Εγκύκλ.811. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.809, — IMO MSC/Εγκύκλ.811. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/13, — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.811. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.17 Σωσίβιες λέμβοι: α) επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι: — μερικώς καλυπτόμενες, — πλήρως καλυπτόμενες. β) ελευθέρας πτώσης. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1423. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ.1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ.1006. — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — ISO 15372 (2000). A.1/1.20 Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης): α) φουσκωτές β) άκαμπτες γ) άκαμπτες-φουσκωτές — Κανον. III/4. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,V, — IMO MSC/Εγκύκλ.1016, — IMO MSC/Εγκύκλ.1094. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ.1006, — ISO 15372 (2000). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/23, — Κανον. III/33, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.22 Μέσα (αυτόματης) καθαίρεσης ελεύθερης επίπλευσης για σωστικά σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.2/1.3 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/16, — Κανον. III/23, — Κανον. III/33, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/12, — Κανον. III/16, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.26 Μηχανισμός ελευθέρωσης για α) Σωσίβιες λέμβοι και λέμβοι διάσωσης, (καθαιρούμενες με συρματόσχοινο ή συρματόσχοινα) β) σωσίβιες σχεδίες (καθαιρούμενες με συρματόσχοινο ή συρματόσχοινα) — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/16, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — - IMO MSC.1/Εγκύκλ.1419. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/15, — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4. — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ.810. — Κανον. III/4, — Κανον. III/11, — Κανον. X/3. — Κανον. III/11, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1285. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — ISO 5489 (2008). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO A.658(16). A.1/1.31 Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού σκάφους Μεταφέρθηκε στα A.1/5.17 και A.1/5.18 A.1/1.32 Αναμεταδότης SAR 9 GHz (SART) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.18 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.164(78). — EN ISO 8729(1998), — EN 60945 (2002) συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008). — EN ISO 8729(1998), — IEC 60945 (2002) συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008). — ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), A.1/1.34 Πυξίδα για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης Μεταφέρθηκε στο A.1/4.23 A.1/1.35 Φορητός πυροσβεστικός εξοπλισμός για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.38 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, V. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, παράρτημα 11. — Απόφ. IMO MSC.36(63) -(1994 Κώδικας HSC) παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) παράρτημα 11. A.1/1.40 Μηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού Μεταφέρθηκε στο A.1/4.48 A.1/1.41 Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης α) επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι: β) ελευθέρας πτώσης, γ) σωσίβιες σχεδίες, δ) λέμβοι περισυλλογής ε) ταχείες λέμβοι περισυλλογής — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/16, — Κανον. III/17, — Κανον. III/23, — Κανον. III/24, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70). A.1/1.42 Κλίμακα πλοηγού Μεταφέρθηκε στο A.1/4.49 — Κανον. III/4, — Κανον. X/3. — Κανον. III/21, — Κανον. III/31, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. — Απόφ. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Εγκύκλ.1006, — ISO 15372 (2000). Σημείωση: 2.   Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός MARPOL 73/78, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί MARPOL 73/78, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 A.1/2.1 Εξοπλισμός διήθησης ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο το πολύ 15 p.p.m) Παράρτημα I, Κανον. 14, — Παράρτημα I, Καν.14. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 643. — Απόφ. IMO MEPC.107(49), — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 643. — Παράρτημα I, Καν. 32. — Παράρτημα I, Καν. 32. — Απόφ. IMO MEPC.5(XIII). A.1/2.3 Μετρητές συγκέντρωσης ελαίου Παράρτημα I, Κανον. 14, — Παράρτημα I, Καν. 14. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 643. — Απόφ. IMO MEPC.107(49), — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 643. A.1/2.4 Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχωρισμού ύδατος/ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15 p.p.m.) Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Παράρτημα I, Καν. 31. — Παράρτημα I, Καν. 31. — Απόφ. IMO MEPC.108(49). — Παράρτημα IV, Κανον. 9. — Παράρτημα IV, Κανον. 9. — Απόφ. IMO MEPC.159(55). — Παράρτημα VI, Κανον. 16. — Παράρτημα VI, Κανον. 16. — Απόφ. IMO MEPC.76(40). — Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 13) — Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 13), — Απόφ. IMO MEPC.177(58) - (Τεχνικός κώδικας NOx του 2008), — Απόφ. IMO MEPC.198(62), — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 638. — Απόφ. IMO MEPC.177(58) - (Τεχνικός κώδικας NOx του 2008) — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — Απόφ. IMO MEPC.177(58) - (Τεχνικός κώδικας NOx του 2008) — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), A.1/2.9 Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί άλλες τεχνολογικές μεθόδους μείωσης των εκπομπών SOx Μεταφέρθηκε στο A.2/2.4 — Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4), — Απόφ. IMO MEPC.184(59). — Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4). — Απόφ. IMO MEPC.184(59). 3.   Εξοπλισμός πυροπροστασίας Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/6, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/6, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/18, — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO A.951(23), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4, — IMO MSC/Εγκύκλ.1239, — IMO MSC/Εγκύκλ.1275. — EN 3-7 (2004) συμπεριλαμβανομένου του A.1 (2007), — EN 3-8 (2006) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007), — EN 3-9 (2006) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007), — EN 3-10 (2009). A.1/3.3 Εξάρτυση πυροσβέστη: προστατευτική ενδυμασία (ενδυμασία προσέγγισης) Προστατευτική ενδυμασία εξάρτυσης πυροσβέστη — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 469 (2005) συμπεριλαμβανομένης της A1 (2006) και της AC (2006), — EN 1486 (2007). — ISO 15538 (2001) Επίπεδο 2. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 15090 (2012), — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 659 (2003) συμπεριλαμβανομένης της A1 (2008) και της AC (2009), — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — EN 443 (2008). A.1/3.7 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα Και όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ατυχήματα με φορτίο: A.1/3.7 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα Και όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ατυχήματα με φορτίο: — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 14, — Απόφ. IMO MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 14. — EN 136 (1998) συμπεριλαμβανομένης της AC (2003), — EN 137 (2006). — ISO 23269-3 (2011). A.1/3.8 Αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα Σημείωση: Ο εξοπλισμός αυτός προορίζεται μόνον για ταχύπλοα σκάφη που έχουν κατασκευασθεί βάσει των διατάξεων του κώδικα HSC του 1994. — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7. — EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005) συμπεριλαμβανομένης της AC (2005), — EN 14594 (2005) συμπεριλαμβανομένης της AC (2005). — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8. — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/9, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.44(65), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.912. — Απόφ. IMO A.800(19). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1313. — IMO MSC/Εγκύκλ.1165, Προσάρτημα A. A.1/3.11 Πυροστεγανότητα χωρισμάτων κλάσεως 'A' και 'B' A.1/3.11 Κλάση 'A': A.1/3.11 Κλάση 'A': α) Χωρίσματα κλάσεως 'A', β) χωρίσματα κλάσεως 'B'. — Κανον. II-2/3,2. — Κανον. II-2/3.4. — Κανον.II-2/9, και, — Κανον. II-2/3,2. — IMO MSC/Εγκύκλ. 1120, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1435 — Κανον. II-2/3.4. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). A.1/3.12 Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων Για εξοπλισμό άλλο από βαλβίδες: — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/16. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/16 — EN ISO 16852 (2010), — ISO 15364 (2007), — IMO MSC/Εγκύκλ.677. B + D B + E B + F — Κανον. II-2/3, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). A.1/3.14 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες που διέρχονται χωρίσματα κλάσεως 'Α' ή 'Β' Είδος που περιλαμβάνεται στο A.1/3.26 και στο A.1/3.27 A.1/3.15 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ A.1/3.15 Σωληνώσεις και εξαρτήματα: α) πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα, β) βαλβίδες, γ) συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων, δ) εξαρτήματα μεταλλικών σωλήνων με ανθεκτικές και ελαστομερείς σφραγίσεις. — Κανον. II-2/4, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/4, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, 10, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120. — Απόφ. IMO A.753(18). — ISO 10497 (2010). — EN ISO 15540 (2001) — EN ISO 15541 (2001). — ISO 19921 (2005), — ISO 19922 (2005). — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1319. — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). A.1/3.18 Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας α) διακοσμητικές επιστρώσεις β) συστήματα βαφής, γ) επιστρώσεις δαπέδων, δ) καλύμματα μόνωσης σωλήνων, ε) κόλλες χρησιμοποιούμενες στην κατασκευή χωρισμάτων κλάσεως 'Α' και 'Β' και 'C', στ) μεμβράνη εύφλεκτου αγωγού. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/6 για α), β), γ), — Κανον. II-2/9 για ε) και στ), — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/6, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/9, — Κανον.X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/5, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/3, — Κανον. II-2/9, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). A.1/3.23 Διελεύσεις άκαυστων αγωγών από χωρίσματα κλάσεως 'A' Μεταφέρθηκε στο A.1/3.26 A.1/3.24 Διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων από χωρίσματα της κλάσεως 'A' Μεταφέρθηκε στο A.1/3.26(α) — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). A.1/3.26 Διελεύσεις από χωρίσματα κλάσεως 'A' α) διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων· β) διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κ.λπ. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1276. [Ισχύει μόνο για το β)] — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). A.1/3.27 Διελεύσεις κλάσεως 'Β' α) διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων· β) διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κ.λπ. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.44(65), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.912. — ISO 6182-1 (2004). — EN 12259-1 (1999) συμπεριλαμβανομένων των A1(2001), A2(2004) και A3 (2006). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 14540 (2004) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2007). A.1/3.30 Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου και, κατά περίπτωση, για την: — Κανον. II-2/4, — Κανον. VI/3. — Κανον. II-2/4, — Κανον. VI/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15. — EN 60945 (2002) συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008) ή IEC 60945 (2002) συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 60092-504 (2001), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60092-504 διορθωτικό 1 (2011), — IEC 60533 (1999), α) Κατηγορία 1: (ασφαλής περιοχή): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2007). β) Κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων): — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2007), — IEC EN 60079-0 (2011), — EN 60079-1 (2007), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60079-1 διορθωτικό 1 (2008), — EN 60079-10-1 (2009), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2007). A.1/3.31 Ακροφύσια σταθερών συστημάτων καταιονισμού για ταχύπλοα σκάφη (HSC) Το είδος διαγράφεται διότι καλύπτεται από το A.1/3.9 και το A.1/3.28 — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). A.1/3.37 Διελεύσεις μέσω πυράντοχων χωρισμάτων σε ταχύπλοα σκάφη α) διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων· β) διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κ.λπ. — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO A.951(23), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1313. — EN 3-7 (2004) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2007), — EN 3-8 (2006) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007), — EN 3-9 (2006) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007), — EN 3-10 (2009). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1313. — IMO MSC/Εγκύκλ.1165. — Κανον. II-2/13, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 11. — Κανον. II-2/13, — Απόφ. IMO A.752(18), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 11. — Απόφ. IMO A.752(18). — ISO 15370 (2010). — Κανον. II-2/13. — Κανον. II-2/13, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3, — IMO MSC/Εγκύκλ.849. — ISO 23269-1 (2008), και ειδάλλως: — EN 402 (2003). — EN 1146 (2005). — EN 13794 (2002). — Κανον. II-2/4. — Κανον. II-2/4, — Απόφ. IMO A.567(14), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC/Εγκύκλ.353, — IMO MSC/Εγκύκλ.485, — IMO MSC/Εγκύκλ.731, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120. — IMO MSC/Εγκύκλ.353. — Κανον. II-2/1, — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/1, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — ISO 15371 (2009). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3, — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — IMO MSC/Εγκύκλ.848, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1313, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1316 — IMO MSC/Εγκύκλ.848, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1316. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1270, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1313. — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1270 συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1. — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6. — IMO MSC/Εγκύκλ.670. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1387. — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO A.123(V), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1430. A.1/3.50 Προστατευτική ενδυμασία ανθεκτική σε χημικές ουσίες Μεταφέρθηκε στο A.2/3.9 A.1/3.51 Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων A.1/3.51 Εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία: α) Εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης β) Εξοπλισμός ηλεκτροδότησης γ) Ανιχνευτές θερμότητας — Σημειακοί ανιχνευτές δ) Ανιχνευτές καπνού — Σημειακοί ανιχνευτές με τη χρήση διάχυτου φωτός, εκπεμπόμενου φωτός ή ιονισμού ε) Ανιχνευτές φλόγας — Σημειακοί ανιχνευτές στ) Χειροκίνητα σημεία κλήσης ζ) Μονωτές έναντι βραχυκυκλώματος η) Συσκευές εισόδου/εξόδου θ) Καλώδια — Κανον. II-2/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. — Κανον. II-2/7, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1242, — EN 54-2 (1997) συμπεριλαμβανομένων των AC(1999) και A1(2006). — EN 54-4 (1997) συμπεριλαμβανομένων των AC(1999), A1(2002) και A2(2006). — EN 54-5 (2000) συμπεριλαμβανομένης της A1(2002). — EN 54-7 (2000) συμπεριλαμβανομένων των A1(2002) και A2(2006). — EN 54-10 (2002) συμπεριλαμβανομένης της A1(2005). — EN 54-11 (2001) συμπεριλαμβανομένης της A1(2005). — EN 54-17 (2007) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007). — EN 54-18 (2005) συμπεριλαμβανομένης της AC (2007). — EN 60332-1-1 (2004), — IEC 60092-376 (2003). — IEC 60092-504 (2001), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60092-504 διορθωτικό 1 (2011), — IEC 60533 (1999). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/4, — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 1866-1 (2007). — ISO 11601 (2008). A.1/3.53 Διατάξεις συναγερμού πυρκαγιάς - Βομβητές Βομβητές — Κανον. II-2/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. — Κανον. II-2/7, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1313. — EN 54-3 (2001) συμπεριλαμβανομένων των A1(2002) και A2(2006), — IEC 60092-504 (2001), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60092-504 διορθωτικό 1 (2011), — IEC 60533 (1999). A.1/3.54 Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου Επιπλέον για συστήματα O2/HC: A.1/3.54 Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου και, κατά περίπτωση, για την: — Κανον. II-2/4, — Κανον. VI/3. — Κανον. II-2/4, — Κανον. VI/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15. — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370. — IEC 60092-504 (2001), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60092-504 διορθωτικό 1 (2011), — IEC 60533 (1999), α) Κατηγορία 4: (ασφαλής περιοχή) — EN 50104 (2010). β) Κατηγορία 3: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) — EN 50104 (2010), — IEC 60079-0 (2011), — EN 60079-29-1 (2007). — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370. A.1/3.55 Ακροφύσια διπλής χρήσης (τύπου ψεκαστήρα/εκτοξευτήρα) Φορητοί αγωγοί πυρόσβεσης – συνδυασμένοι αγωγοί PN 16: — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 15182-1 (2007) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2009), — EN 15182-2 (2007) συμπεριλαμβανομένης της A1(2009). — EN 15182-1 (2007) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2009). — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 671-1 (2001) συμπεριλαμβανομένης της AC (2002). — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10.8.1, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 14, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1239, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1276. — IMO MSC/Εγκύκλ.798. — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6, 14 — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1239, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1276, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1313. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1312. — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1312/Διορθ. 1 — Κανον. II-2/1, — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC). — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC). — IMO MSC/Εγκύκλ.553. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1312. — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1312/Διορθ..1 — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1313 — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1268. A.1/3.61 Σημείωση: Τα συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης για την προστασία μηχανοστασίων και αντλιοστασίων φορτίου υποβάλλονται σε δοκιμή με το εγκεκριμένο συμπύκνωμα κατά τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις Αρχές. α) Εσωτερικά συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης για την προστασία μηχανοστασίων και αντλιοστασίων φορτίου β) Εξωτερικά συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης για την προστασία μηχανοστασίων και αντλιοστασίων φορτίου — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1384 — Κανον. II-2/1. — Κανον. II-2/1, — IMO Αποφ. MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1315. A.1/3.63 Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία και για: — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20. — Κανον. II-2/7, — Κανον. II-2/19, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 10. — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 10, — EN 54-2 (1997) συμπεριλαμβανομένων των AC(1999) και A1(2006). — EN 54-4 (1997) συμπεριλαμβανομένων των AC(1999), A1(2002) και A2(2006). — EN 54-20 (2006) συμπεριλαμβανομένης της AC (2008). — IEC 60092-504 (2001), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60092-504 διορθωτικό 1 (2011), — IEC 60533 (1999). — EN 60079-0 (2009). — Κανον. II-2/3. — Κανον. II-2/3. — Κανον. II-2/9 — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(2010 Κώδικας FTP). — Κανον. II-2/4. — Κανον. II-2/4, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 16, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1370. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1370, — IEC 60079-0 (2011), — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60092-504 (2001), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60092-504 διορθωτικό 1 (2011), — IEC 60533 (1999) — Κανον. II-2/13. — Κανον. II-2/13, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1168. — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1168. — Κανον. II-2/18. — Κανον. II-2/18, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1431. — EN 13565-1 (2003) συμπεριλαμβανομένου A1 (2007). 4.   Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 4: Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας. Στήλη 5: Η σειρά IEC 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – Ψηφιακές διεπαφές: 1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Μέρος 1: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 400: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Εισαγωγή και γενικές αρχές — IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 401: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Κατατομή εφαρμογής — IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Μέρος 402: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Τεκμηρίωση και απαιτήσεις δοκιμών — IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 410: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις κατατομής μεταφοράς και κατατομή βασικής μεταφοράς — IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 420: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις συνοδευτικού προτύπου και πρότυπα βασικού συνοδευτικού προτύπου — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Σύνδεση με Ethernet Η σειρά EN 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – Ψηφιακές διεπαφές: 1. EN 61162-1 (2011) - Μέρος 1: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 2. EN 61162-2 (1998) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 3. EN 61162-3 (2008) - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων — · EN 61162-3-am1 (2010) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 4. EN 61162-400 (2002) - Μέρος 400: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Εισαγωγή και γενικές αρχές — EN 61162-401 (2002) - Μέρος 401: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Κατατομή εφαρμογής — EN 61162-402 (2005) - Μέρος 402: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Τεκμηρίωση και απαιτήσεις δοκιμών — EN 61162-410 (2002) - Μέρος 410: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις κατατομής μεταφοράς και κατατομή βασικής μεταφοράς — EN 61162-420 (2002) - Μέρος 420: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις συνοδευτικού προτύπου και πρότυπα βασικού συνοδευτικού προτύπου — EN 61162-450 (2011) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Σύνδεση με Ethernet Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 A.1/4.1 Μαγνητική πυξίδα α) κλάση A για πλοία β) κλάση Β για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.382(X), — Απόφ. IMO A.694(17). — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — Κανον. V/18, — Κανον. V/19, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162 — ISO 22090-2 (2004), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού του 2005, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162 — ISO 22090-2 (2004), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού του 2005, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.424(XI), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.4 Εξοπλισμός ραντάρ Μεταφέρθηκε στα A.1/4.34, A.1/4.35 και A.1/4.36 A.1/4.5 Βοηθήματα αυτόματης αποτύπωσης ραντάρ (ARPA) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.34 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.224(VII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.74(69) παράρτημα 4, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN ISO 9875 (2001) συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού διορθωτικού 1 ISO. 2006, — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — EN ISO 9875 (2000) συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού διορθωτικού 1 ISO: 2006, — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.824(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.96(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61023 (2007), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.8 Δείκτης γωνίας πηδαλίου, στροφόμετρο (ΣΑΛ), δείκτης μεταβλητού βήματος Μεταφέρθηκε στα A.1/4.20, A.1/4.21 και A.1/4.22 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.526(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ISO 20672 (2007), — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — ISO 20672 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.10 Ραδιογωνιόμετρο Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.818(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61075 (1993), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61075 (1991), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.818(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61075 (1993), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61075 (1991), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.13 Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Decca Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.112(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.113(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61108-2 (1998), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.342(IX), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.64(67) παράρτημα 3, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.17 Μηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού Μεταφέρθηκε στο A.1/1.40 — Κανον. III/4, — Κανον. IV/14, — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. III/6, — Κανον. IV/7, — Απόφ. IMO A.530(13), — Απόφ. IMO A.802(19), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 14, — ITU-R M.628-3(11/93). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61097-1 (2007). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-1 (2007). A.1/4.19 Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.37 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ISO 20673 (2007), — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — ISO 20673 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ISO 22554 (2007), — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — ISO 22554 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ISO 22555 (2007), — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. III/4, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, V, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 13. — ISO 25862 (2009). A.1/4.24 Βοήθημα αυτόματης αποτύπωσης ραντάρ (ARPA) για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.37 A.1/4.25 Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού (ATA) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.35 A.1/4.26 Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού (ATA) για ταχύπλοα σκάφη Μεταφέρθηκε στο A.1/4.38 A.1/4.27 Βοήθημα ηλεκτρονικής αποτύπωσης (EPA) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.36 A.1/4.28 Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας Μεταφέρθηκε στο A.2/4.30 — Κανον. V/18, — Κανον. V/20, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/20, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.333(90) — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 61996-1 (2008), — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 61996-1 (2007-11), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.30 Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS) με εφεδρικό, καθώς και σύστημα θαλάσσιας χαρτογραφίας σε κάναβο (RCDS) [Το εφεδρικό ECDIS και το RCDS εφαρμόζονται μόνον όταν η λειτουργία αυτή περιλαμβάνεται στο ECDIS. Στο πιστοποιητικό τύπου Β πρέπει να αναφέρεται εάν υποβλήθηκαν σε δοκιμή οι δυνατότητες αυτές]. — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13 — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.232(82), — IMO SN.1/Εγκύκλ.266. — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 61174 (2008), — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.821(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.32 Εξοπλισμός Παγκόσμιου Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) Σημείωση: Το ITU-R M. 1371-4(2010) εφαρμόζεται μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης ΙΜΟ MSC.74(69). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — ITU-R M. 1371-4(2010). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 61993-2 (2001), — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 61993-2 (2001), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62065 (2002), — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62065 (2002), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.823(19), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). A.1/4.38 Εξοπλισμός ραντάρ εγκεκριμένος με δυνατότητα χαρτογράφησης: α) κατηγορία 1C β) κατηγορία 2C, γ) κατηγορία 1HC για HSC δ) κατηγορία 2HC για HSC — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 1177-3(06/03). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ.1.0 (2008), — IEC 62388 Έκδ. 1.0 (2007). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.164(78). — ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008) — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.822(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — ISO 22090-3 (2004), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1 (2005), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — ISO 22090-3 (2004), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1 (2005), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMOA.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.94(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79). — ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 62288 (2008) — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 62288 εκδ.1.0(2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.114(73). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC σειρά 61162. A.1/4.45 Εγκαταστάσεις χαρτών για ραντάρ πλοίου Το είδος διαγράφεται, διότι καλύπτεται από το A.1/4.38 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — ISO 22090-1 (2002), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1 (2005), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — ISO 22090-1 (2002), συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1 (2005), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/20. — Κανον. V/20, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.163(78), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.1/4.48 Μηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού Αφίεται σκόπιμα κενό (διότι η Απόφ. IMO MSC.308(88) που τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2012, ορίζει ότι: 'Δεν χρησιμοποιούνται μηχανικοί ανυψωτήρες') — Κανον. V/23, — Κανον. X/3. — Κανον. V/23 — Απόφ. IMO A.1045(27), — IMO MSC/Εγκύκλ.773. — Αποφ. IMO A.1045(27), — ISO 799 (2004). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.112(73), — Απόφ. IMO MSC.114(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.113(73), — Απόφ. IMO MSC.114(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.95(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ISO 25861 (2007). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ISO 25861 (2007). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.164(78), — ITU-R M 1176 (10/95). — ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ISO 8729-2 (2009), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008). — Κανον. V/18. — Κανον. V/19. — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008) — Κανον. III/4, — Κανον. IV/14. — Κανον. III/6, — Κανον. IV/7, — Απόφ. IMO MSC.246(83), — Απόφ. IMO MSC.247(83), — Απόφ. IMO MSC.256(84), — ITU-R M. 1371-4(2010). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61097-14 (2010), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-14 (2010). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.813(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.233(82). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61108-3 (2010), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.128(75), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008), — IEC 62616 (2010) συμπεριλαμβανομένου του IEC 62616 διορθωτικό 1 (2012) — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ.1.0 (2008), — IEC 62616 (2010) συμπεριλαμβανομένου του IEC 62616 διορθωτικό 1 (2012). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 HSC Κώδικας). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.86(70), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002) συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008), — ISO 14859 (2012). — IEC 60945 (2002) συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Εκδ 1.0(2008), — ISO 14859 (2012). 5.   Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 5: Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας Στήλη 5: Σε περίπτωση αντικρουόμενων απαιτήσεων μεταξύ της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ MSC και των προτύπων δοκιμής του προϊόντος, υπερισχύουν οι απαιτήσεις της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ MSC. Στήλη 5: Η σειρά IEC 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – Ψηφιακές διεπαφές: 1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Μέρος 1: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 400: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Εισαγωγή και γενικές αρχές — IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 401: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Κατατομή εφαρμογής — IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Μέρος 402: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Τεκμηρίωση και απαιτήσεις δοκιμών — IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 410: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις κατατομής μεταφοράς και κατατομή βασικής μεταφοράς — IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 420: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις συνοδευτικού προτύπου και πρότυπα βασικού συνοδευτικού προτύπου — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση με Ethernet Η σειρά EN 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – Ψηφιακές διεπαφές: 1. EN 61162-1 (2011) - Μέρος 1: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 2. EN 61162-2 (1998) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 3. EN 61162-3 (2008) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — EN 61162-3-am1 (2010) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 4. EN 61162-400 (2002) - Μέρος 400: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Εισαγωγή και γενικές αρχές — EN 61162-401 (2002) - Μέρος 401: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Κατατομή εφαρμογής — EN 61162-402 (2005) - Μέρος 402: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Τεκμηρίωση και απαιτήσεις δοκιμών — EN 61162-410 (2002) - Μέρος 410: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις κατατομής μεταφοράς και κατατομή βασικής μεταφοράς — EN 61162-420 (2002) - Μέρος 420: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις συνοδευτικού προτύπου και πρότυπα βασικού συνοδευτικού προτύπου — EN 61162-450 (2011) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση με Ethernet Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.385(X), — Απόφ. IMO A.524(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-2 (09/94). — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.3.1 (2010-09). — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — IEC σειρά 61162. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06) — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC σειρά 61162. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-6 (2005-12). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR Εγκύκλ.32. — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ETSI ETS 300 460 Έκδ.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06) — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-4 (2007). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.699(17), — Απόφ. IMO A.700(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10). A.1/5.6 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB)(COSPAS-SARSAT) 406 MHz Σημείωση: Η IMO MSC/Εγκύκλ. 862 έχει εφαρμογή μόνο στην προαιρετική διάταξη τηλεενεργοποίησης, όχι στον ίδιο τον EPIRB. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.662(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.696(17), — Απόφ. IMO A.810(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — ITU-R M.633-3 (05/04), — ITU-R M.690-1 (10/95). — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01). — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-2 (2008). A.1/5.7 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB) στη ζώνη L (INMARSAT) Αφίεται εσκεμμένα κενό. A.1/5.8 Δέκτης φυλακής 2 182 kHz Αφίεται εσκεμμένα κενό. A.1/5.9 Γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/9, — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04). — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ΕΝ 300 373-1 V1.3.1 (2011-01), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06) — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — IEC σειρά 61162. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/9, — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173 (10/95). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06) — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC σειρά 61162. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.808(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32. — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.664 (16), (έχει εφαρμογή μόνο εάν ο σταθμός Inmarsat C SES περιλαμβάνει λειτουργίες EGC), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.807(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32. — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ETSI ETS 300 460 Έκδ.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06) — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-4 (2007), — IEC σειρά 61162. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95). — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06) — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — IEC σειρά 61162. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M. 541-9(05/04). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC σειρά 61162. A.1/5.16 Αεροναυτικές αμφίδρομες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας VHF Μεταφέρθηκε στο A.2/5.8 — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. III/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.809(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. III/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.809(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10) — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996). — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/10, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.808(19), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32. — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003). — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003). 6.   Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του COLREG 72 Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός COLREG 72 όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί COLREG και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — COLREG παράρτημα I/14. — COLREG παράρτημα I/14, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.253(83) — EN 14744 (2005) συμπεριλαμβανομένης της AC (2006), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 14744 (2005) συμπεριλαμβανομένης της AC (2006), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), 7.   Σωστικός εξοπλισμός πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην Δεν υπάρχουν είδη στο παράρτημα A.1. 8.   Εξοπλισμός βάσει του κεφαλαίου ΙΙ-1 της σύμβασης SOLAS. Κατασκευή — διάρθρωση, υποδιαίρεση και ευστάθεια, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. II-1/22-1, — Κανον. II-1/25, — Κανον. XII/12. — Κανον. II-1/25, — Κανον. XII/12, — Απόφ. IMOA.1021(26), — Απόφ. IMO MSC.188(79). — IEC 60092-504 (2001), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60092-504 διορθωτικό 1 (2011), — IEC 60529 (2001) συμπεριλαμβανομένων των: — Απόφ. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1291. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 1.   Σωστικά μέσα Στήλη 4: Πρέπει να εφαρμόζεται η εγκύκλιος 980/IMO MSC, εκτός εάν υπερισχύουν τα της στήλης 4. Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. III/4, — Κανον. III/34, — Κανον. X/3. — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA). A.2/1.2 Υλικά στολών εμβάπτισης (κατάδυσης) Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Κανον. III/4, — Κανον. III/34. — Κανον. III/13, — Κανον. III/16, — Κανον. III/26, — Κανον. III/34, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, IV, VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 8. A.2/1.4 Κλίμακες επιβίβασης Μεταφέρθηκε στο A.1/1.29 — Κανον. III/6. — Απόφ. IMO A.1021(26), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO MSC/Εγκύκλ.808 — ISO 27991 (2008) 2.   Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός MARPOL 73/78, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί MARPOL 73/78, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 A.2/2.1 Συσκευή ανάλυσης οξειδίων του αζώτου τύπου ανιχνευτή χημιφωταύγειας (ChemiLuminescent Detector — CLD) ή θερμαινόμενου ανιχνευτή χημιφωταύγειας (Heated ChemiLuminescent Detector — HCLD) προς χρήση για άμεσες μετρήσεις επί του πλοίου. Μεταφέρθηκε στο A.1/2.8 A.2/2.2 Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων επί του σκάφους Μεταφέρθηκε στο A.1/2.10 — Παράρτημα VI, Κανον. 4. — Παράρτημα VI, Κανον. 4. — Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4), — Απόφ. IMO MEPC.184(59). — Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4). — Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4) — Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4) 3.   Εξοπλισμός πυροπροστασίας Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 A.2/3.1 Μη φορητοί και μεταφερόμενοι πυροσβεστήρες Μεταφέρθηκε στο A.1/3.52 A.2/3.2 Ακροφύσια μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης με ψεκασμό νερού υπό πίεση σε χώρους ειδικής κατηγορίας, χώρους φορτίου Ro-Ro, χώρους Ro-Ro και χώρους οχημάτων Μεταφέρθηκε στο A.1/3.49 A.2/3.3 Εξοπλισμός εκκίνησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών υπό συνθήκες ψύχους (μηχανισμοί εκκίνησης) Μεταφέρθηκε στο A.2/8.1 A.2/3.4 Ακροφύσια διπλής χρήσης (τύπου ψεκαστήρα/εκτοξευτήρα) Μεταφέρθηκε στο A.1/3.55 A.2/3.5 Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51 A.2/3.6 Ανιχνευτές καπνού Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51 A.2/3.7 Ανιχνευτές θερμότητας Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51 — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — Κανον. II-2/10, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3. — IEC σειρά 60079. — Κανον. II-2/19. — Κανον. II-2/19, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7. — EN 943-1 (2002) συμπεριλαμβανομένης της AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2001), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005) συμπεριλαμβανομένης της A.1 (2009), — IMO MSC/Εγκύκλ.1120. A.2/3.10 Συστήματα φωτισμού χαμηλής τοποθέτησης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.40 A.2/3.11 Ακροφύσια μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης με καταιονισμό νερού υπό πίεση σε μηχανοστάσια Μεταφέρθηκε στο A.1/3.10 A.2/3.12 Ισοδύναμα μόνιμων πυροσβεστικά συστήματα αερίου για μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου Μεταφέρθηκε στο A.1/3.45 A.2/3.13 Αναπνευστική συσκευή γραμμής πεπιεσμένου αέρα (Ταχύπλοα σκάφη) Το είδος διαγράφεται A.2/3.14 Εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες (τύπου καρουλιού) Μεταφέρθηκε στο A.1/3.56 A.2/3.15 Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία Μεταφέρθηκε στο A.1/3.63 A.2/3.16 Ανιχνευτές φλόγας Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51 A.2/3.17 Χειροκίνητα σημεία κλήσης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.51 A.2/3.18 Διατάξεις συναγερμού Μεταφέρθηκε στο A.1/3.53 A.2/3.19 Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής με βάση το νερό για χρήση σε μηχανοστάσια κατηγορίας 'A'. Μεταφέρθηκε στο A.1/3.48 A.2/3.20 Ταπετσαρισμένα έπιπλα Μεταφέρθηκε στο A.1/3.20 — Κανον. II-2/10. — Κανον. II-2/10, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1239. — Κανον. II-2/9. — Κανον. II-2/9. A.2/3.23 Εξαρτήματα συστημάτων πυρόσβεσης καταστρώματος ελικοπτέρων Μεταφέρθηκε στο A.1/3.67 — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/20, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1239, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1313. A.2/3.25 Χωρίσματα κλάσεως 'C' Μεταφέρθηκε στο A.1/3.64 — Κανον. II-2/4. — Κανον. II-2/4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1276. — Κανον. II-2/10, — Κανον. X/3. — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/20, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1313, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1318. Ηλεκτρικές αυτόματες διατάξεις ελέγχου και καθυστέρησης: — EN 12094-1 (2003). Μη ηλεκτρικές αυτόματες διατάξεις ελέγχου και καθυστέρησης: — EN 12094-2 (2003). Χειροκίνητες διατάξεις ενεργοποίησης και παύσης: — EN 12094-3 (2003). Συγκροτήματα βαλβίδων δοχείων και ενεργοποιητές τους: — EN 12094-4 (2004). Βαλβίδες επιλογής υψηλής και χαμηλής πίεσης και ενεργοποιητές τους: — EN 12094-5 (2006). Μη ηλεκτρικές συσκευές απενεργοποίησης: — EN 12094-6 (2006). Ακροφύσια για συστήματα CO2: — EN 12094-7 (2000) συμπεριλαμβανομένης της A1(2005). Συζευκτήρες: — EN 12094-8 (2006). Μανόμετρα και διακόπτες πίεσης: — EN 12094-10 (2003). Μηχανικές διατάξεις ζύγισης: — EN 12094-11 (2003). ρυθμιστικές δικλείδες και δικλείδες αντεπιστροφής: — EN 12094-13 (2001) συμπεριλαμβανομένης της AC (2002). Οσμοφόρες διατάξεις για συστήματα CO2 χαμηλής πίεσης: — EN 12094-16 (2003). A.2/3.28 Εξαρτήματα συστημάτων πυρόσβεσης με αφρό μέσης διόγκωσης - μόνιμα συστήματα αφρού καταστρώματος δεξαμενοπλοίων Μεταφέρθηκε στο A.1/3.57 A.2/3.29 Εξαρτήματα μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης με αφρό χαμηλής διόγκωσης για μηχανοστάσια και για προστασία του καταστρώματος δεξαμενοπλοίων. Μεταφέρθηκε στο A.1/3.58 A.2/3.30 Αφρός διόγκωσης για μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης σε δεξαμενόπλοια χημικών Μεταφέρθηκε στο A.1/3.59 — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/19 — Κανον. II-2/10, — Κανον. II-2/19. A.2/3.32 Πυροσβεστικά συστήματα ξηρής χημικής σκόνης Μεταφέρθηκε στο A.1/3.62 4.   Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 4: Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Στήλη 3 και 4: Οι παραπομπές στο κεφάλαιο V του SOLAS είναι παραπομπές στο SOLAS 1974 όπως τροποποιήθηκε με την MSC 73 και άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002. Στήλη 5: Η σειρά IEC 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – Ψηφιακές διεπαφές: 1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Μέρος 1: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 400: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Εισαγωγή και γενικές αρχές — IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 401: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Κατατομή εφαρμογής — IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Μέρος 402: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Τεκμηρίωση και απαιτήσεις δοκιμών — IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 410: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις κατατομής μεταφοράς και κατατομή βασικής μεταφοράς — IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 420: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις συνοδευτικού προτύπου και πρότυπα βασικού συνοδευτικού προτύπου — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση με Ethernet Η σειρά EN 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – Ψηφιακές διεπαφές: 1. EN 61162-1 (2011) - Μέρος 1: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 2. EN 61162-2 (1998) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 3. EN 61162-3 (2008) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — EN 61162-3-am1 (2010) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 4. EN 61162-400 (2002) - Μέρος 400: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Εισαγωγή και γενικές αρχές — EN 61162-401 (2002) - Μέρος 401: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Κατατομή εφαρμογής — EN 61162-402 (2005) - Μέρος 402: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Τεκμηρίωση και απαιτήσεις δοκιμών — EN 61162-410 (2002) - Μέρος 410: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις κατατομής μεταφοράς και κατατομή βασικής μεταφοράς — EN 61162-420 (2002) - Μέρος 420: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις συνοδευτικού προτύπου και πρότυπα βασικού συνοδευτικού προτύπου — EN 61162-450 (2011) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση με Ethernet Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 A.2/4.1 Γυροσκόπιο σε ταχύπλοο σκάφος Μεταφέρθηκε στο A.1/4.31 A.2/4.2 Συστήματα ελέγχου πορείας για ταχύπλοο σκάφος (πρώην αυτόματοι πιλότοι) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.40 A.2/4.3 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (μέθοδος GNSS) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.41 A.2/4.4 Φανός σημάτων ημέρας Μεταφέρθηκε στο A.1/4.52 A.2/4.5 Προβολέας για ταχύπλοο σκάφος Μεταφέρθηκε στο A.1/4.42 A.2/4.6 Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης για ταχύπλοο σκάφος Μεταφέρθηκε στο A.1/4.43 A.2/4.7 Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας Μεταφέρθηκε στο A.1/4.33 A.2/4.8 Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS). Μεταφέρθηκε στο A.1/4.30 A.2/4.9 Εφεδρικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.30 A.2/4.10 Σύστημα θαλάσσιας χαρτογραφίας σε κάναβο (RCDS) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.30 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.115(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-2 (1998), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.2/4.12 Εξοπλισμός DGPS, DGLONASS Μεταφέρθηκε στα A.1/4.44, A.1/4.50 και A.1/4.51 A.2/4.13 Γυροσκόπιο σε ταχύπλοο σκάφος Μεταφέρθηκε στο A.1/4.31 A.2/4.14 Καταγραφέας δεδομένων ταξιδιού (VDR) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.29 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.252(83). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.2/4.16 Σύστημα εξοπλισμού γέφυρας Αφίεται εσκεμμένα κενό. A.2/4.17 Ενισχυτής στόχων ραντάρ Μεταφέρθηκε στο A.1/4.53 A.2/4.18 Σύστημα λήψης ήχου Μεταφέρθηκε στο A.1/4.58 — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — Απόφ. IMO A.382(X), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), A.2/4.20 Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας για — ταχύπλοα σκάφη — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.2/4.21 Ευκολίες χαρτών για ραντάρ πλοίου Μεταφέρθηκε στο A.1/4.45 A.2/4.22 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (Γυροσκοπική μέθοδος) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.46 A.2/4.23 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (μαγνητική μέθοδος) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.2 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.2/4.26 Δείκτης ταχύτητας στροφής Μεταφέρθηκε στο A.1/4.9 A.2/4.27 Δείκτης γωνίας πηδαλίου Μεταφέρθηκε στο A.1/4.20 A.2/4.28 Δείκτης στροφών έλικα Μεταφέρθηκε στο A.1/4.21 A.2/4.29 Δείκτης βήματος έλικα Μεταφέρθηκε στο A.1/4.22 — Κανον. V/18, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 13. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 15, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 15, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — IMO SN.1/Εγκύκλ.288. — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 61209 (1999), — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 61209 (1999), — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). A.2/4.31 Συσκευή διόπτευσης Μεταφέρθηκε στο A.1/4.54 A.2/4.32 Σύστημα συναγερμού φυλακής ναυσιπλοΐας γέφυρας (BNWAS) Μεταφέρθηκε στο A.1/4.57 — Κανον. V/18. — Κανον. V/19, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162, — EN 62288 (2008). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162, — IEC 62288 Έκδ. 1.0 (2008). — Κανον. V/19-1. — Κανον. V/19-1, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.813(19), — Απόφ. IMO MSC.202(81), — Απόφ. IMO MSC.211(81), — Απόφ. IMO MSC.263(84), — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1307. — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162. A.2/4.35 Δέκτης Galileo Μεταφέρθηκε στο A.1/4.56 A.2/4.36 Εξοπλισμός AIS SART Μεταφέρθηκε στο A.1/4.55 5.   Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 5: Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας Στήλη 5: Η σειρά IEC 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – Ψηφιακές διεπαφές: 1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Μέρος 1: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 400: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Εισαγωγή και γενικές αρχές — IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 401: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Κατατομή εφαρμογής — IEC 61162-402 ed10 (2005-09) - Μέρος 402: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Τεκμηρίωση και απαιτήσεις δοκιμών — IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 410: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις κατατομής μεταφοράς και κατατομή βασικής μεταφοράς — IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Μέρος 420: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις συνοδευτικού προτύπου και πρότυπα βασικού συνοδευτικού προτύπου — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση με Ethernet Η σειρά EN 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – Ψηφιακές διεπαφές: 1. EN 61162-1 (2011) - Μέρος 1: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 2. EN 61162-2 (1998) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 3. EN 61162-3 (2008) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων — EN 61162-3-am1 (2010) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 4. EN 61162-400 (2002) - Μέρος 400: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Εισαγωγή και γενικές αρχές — EN 61162-401 (2002) - Μέρος 401: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Κατατομή εφαρμογής — EN 61162-402 (2005) - Μέρος 402: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Τεκμηρίωση και απαιτήσεις δοκιμών — EN 61162-410 (2002) - Μέρος 410: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις κατατομής μεταφοράς και κατατομή βασικής μεταφοράς — EN 61162-420 (2002) - Μέρος 420: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση των συστημάτων πλοίου – Απαιτήσεις συνοδευτικού προτύπου και πρότυπα βασικού συνοδευτικού προτύπου — EN 61162-450 (2011) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές – Διασύνδεση με Ethernet Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/8, — Απόφ. IMO A.662(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.805(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008) — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/13, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO COMSAR Εγκύκλ.16, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32. — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), A.2/5.3 Σταθμός Inmarsat-F SES Μεταφέρθηκε στο A.1/5.19. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO MSC/Εγκύκλ. 862, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32. — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73) -(2000 Κώδικας HSC). — Κανον. IV/6, — Απόφ. IMOA.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR Εγκύκλ.32. — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), A.2/5.6 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB) στη ζώνη L (INMARSAT) Αφίεται εσκεμμένα κενό. — Κανον. XI-2/6, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.147(77), — IMO MSC/Εγκύκλ.1072. — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — EN σειρά 61162. — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — IEC σειρά 61162. — Κανον. IV/14, — Κανον. X/3, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14. — Κανον. IV/7, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 14, — Απόφ. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR Εγκύκλ.32, — Σύμβαση ΔΟΠΑ, παράρτημα 10, Κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών. — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008). — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008). — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07). 6.   Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του COLREG 72 Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός COLREG 72 όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί COLREG και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 A.2/6.1 Φανοί ναυσιπλοΐας Μεταφέρθηκε στο A.1/6.1. — COLREG 72 παράρτημα III/3. — COLREG 72 παράρτημα III/3, — Απόφ. IMO A.694(17). — EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — Συρίκτρες - COLREG 72 παράρτημα III/1 (Επιδόσεις), — Κώδωνες ή γκογκ - COLREG 72 παράρτημα III/2 (Επιδόσεις). — IEC 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008), — Συρίκτρες - COLREG 72 παράρτημα III/1 (Επιδόσεις), — Κώδωνες ή γκογκ - COLREG 72 παράρτημα III/2 (Επιδόσεις). 7.   Σωστικός εξοπλισμός πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. XII/11, — Απόφ. 5 της διάσκεψης SOLAS του 1997 — Κανον. XII/11, — Απόφ. 5 της διάσκεψης SOLAS του 1997 — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1229. A.2/7.2 Ανιχνευτές στάθμης ύδατος σε πλοία φορτίου χύδην Το είδος διαγράφεται 8.   Εξοπλισμός του κεφαλαίου II-1 της SOLAS Αριθ. Χαρακτηρισμός είδους Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 'έγκριση τύπου' Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση Πρότυπα δοκιμής Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας 1 2 3 4 5 6 — Κανον. II-1/44, — Κανον. X/3. — Κανον. II-1/44, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 12, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(2000 Κώδικας HSC) 12. (1)  ΕΕ L 239 της 15.9.2011, σ. 1. (2)  ΕΕ L 312 της 10.11.2012, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία