ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/32013L0054

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-12-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013 , σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους σημαίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή της σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
10.12.2013 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 ΟΔΗΓΊΑ 2013/54/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους σημαίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή της σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η δράση της Ένωσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών επί των πλοίων, της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και της ασφάλειας στη θάλασσα και στην πρόληψη της ρύπανσης που οφείλεται σε ναυτικά ατυχήματα. (2) Η Ένωση έχει επίγνωση του γεγονότος ότι τα περισσότερα ατυχήματα στη θάλασσα οφείλονται άμεσα στον ανθρώπινο παράγοντα, ιδίως στην κόπωση. (3) Ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα είναι η εξάλειψη της ναυτιλίας που λειτουργεί με υποβαθμισμένα πρότυπα. (4) Στις 23 Φεβρουαρίου 2006 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), επιθυμώντας να θεσπίσει ένα ενιαίο, συνεκτικό και επικαιροποιημένο εργαλείο, το οποίο επίσης να ενσωματώνει τις θεμελιώδεις αρχές που περιλαμβάνονται σε άλλες διεθνείς συμβάσεις εργασίας, υιοθέτησε τη σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC 2006). (5) Σύμφωνα με το άρθρο VIII αυτής, η MLC 2006 πρέπει να τεθεί σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν καταχωριστεί επικυρώσεις από τουλάχιστον 30 μέλη της ΔΟΕ με συνολικό μερίδιο στην παγκόσμια ολική χωρητικότητα πλοίων της τάξεως του 33 %. Ο όρος αυτός εκπληρώθηκε στις 20 Αυγούστου 2012 και, επομένως, η MLC 2006 τέθηκε σε ισχύ την 20ή Αυγούστου 2013. (6) Με την απόφαση 2007/431/ΕΚ του Συμβουλίου (3) τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να επικυρώσουν τη MLC 2006 και τα κράτη μέλη καλούνται να την επικυρώσουν το ταχύτερο δυνατόν. (7) Η MLC 2006 θεσπίζει ελάχιστα παγκόσμια πρότυπα με σκοπό να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των ναυτικών σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους και ανεξαρτήτως της σημαίας των πλοίων επί των οποίων υπηρετούν, και να καθιερωθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. (8) Διάφορα μέρη της MLC 2006 έχουν εισαχθεί σε διάφορες πράξεις της Ένωσης τόσο όσον αφορά το κράτος σημαίας όσο και τις υποχρεώσεις του κράτους λιμένα. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να περιληφθούν ορισμένες διατάξεις συμμόρφωσης και εφαρμογής που προβλέπονται στον τίτλο 5 της MLC 2006 σχετικά με τα μέρη της MLC 2006 για τα οποία δεν έχουν ακόμα θεσπιστεί οι απαιτούμενες διατάξεις συμμόρφωσης και εφαρμογής. Τα εν λόγω μέρη αντιστοιχούν στα στοιχεία που περιέχονται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου (4). (9) Η οδηγία 2009/13/ΕΚ εφαρμόζει τη συμφωνία που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 («η συμφωνία»), που επισυνάπτεται στην εν λόγω οδηγία. Η παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2009/13/ΕΚ και θα πρέπει, επομένως, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με ευνοϊκότερες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία. (10) Παρά το ότι η οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) διέπει τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας ενσωματώνοντας το εθελοντικό πρόγραμμα ελέγχων των κρατών μελών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) στη νομοθεσία της Ένωσης και εισάγοντας την πιστοποίηση της ποιότητας των εθνικών ναυτιλιακών διοικήσεων, μια χωριστή οδηγία που θα καλύπτει τα πρότυπα ναυτικής εργασίας θα ήταν πιο ενδεδειγμένη και θα αντανακλούσε σαφέστερα τους διαφορετικούς σκοπούς και διαδικασίες, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η οδηγία 2009/21/ΕΚ. (11) Οι διατάξεις της οδηγίας 2009/21/ΕΚ εφαρμόζονται στις συμβάσεις του ΔΝΟ. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να καταρτίζουν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τα επιχειρησιακά μέρη των σχετικών με το κράτος σημαίας δραστηριοτήτων των ναυτιλιακών διοικητικών αρχών τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. (12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως κράτη σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών μερών της MLC 2006 από τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους. Με τη θέσπιση αποτελεσματικού συστήματος μηχανισμών παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν, όπου κρίνουν κατάλληλο, να εξουσιοδοτούν δημόσια ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς κατά την έννοια του κανονισμού 5.1.2 της MLC 2006, υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτόν. (13) Το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) προβλέπει ότι η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα περιλαμβάνει ως κύριο καθήκον του τη συνεργασία του Οργανισμού με τα κράτη μέλη και την παροχή, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, κατάλληλων πληροφοριών προς υποστήριξη της παρακολούθησης του έργου των αναγνωρισμένων οργανισμών που ενεργούν εξ ονόματος του εν λόγω κράτους μέλους, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας. (14) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. (15) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται μείωση του επιπέδου προστασίας που απολαμβάνουν επί του παρόντος οι ναυτικοί δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Αντικείμενο Με την παρούσα οδηγία καθορίζονται κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν με αποτελεσματικότητα τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών μερών της MLC 2006. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις οδηγίες 2009/13/ΕΚ και 2009/21/ΕΚ, ούτε τυχόν υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών που ορίζονται σε αυτές. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύει ο ακόλουθος ορισμός, επιπροσθέτως των σχετικών ορισμών που περιέχονται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/13/ΕΚ: ως «σχετικά μέρη της MLC 2006» νοούνται τα μέρη της MLC 2006 το περιεχόμενο των οποίων θεωρείται ότι αντιστοιχεί στις διατάξεις του παραρτήματος της οδηγίας 2009/13/ΕΚ. Άρθρο 3 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης 1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση αποτελεσματικών και κατάλληλων μηχανισμών εφαρμογής και παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στα διαστήματα που προβλέπονται στη MLC 2006, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών επί πλοίων που φέρουν τη σημαία τους πληρούν και εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών μερών της MLC 2006. 2.   Σε ό,τι αφορά τα πλοία, ολικής χωρητικότητας κάτω των 200, τα οποία δεν εκτελούν διεθνείς πλόες, τα κράτη μέλη μπορούν, σε διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις πλοιοκτητών και ναυτικών, να αποφασίσουν την προσαρμογή, όπως προβλέπεται στο άρθρο ΙΙ παράγραφος 6 της MLC 2006, των μηχανισμών παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που σχετίζονται με τα πλοία αυτά. 3.   Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν, όπου κρίνουν κατάλληλο, να εξουσιοδοτήσουν δημόσια ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων άλλου κράτους μέλους, εφόσον αυτό συμφωνεί) τους οποίους αναγνωρίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς ικανότητες, την αρμοδιότητα και την ανεξαρτησία για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη παραμένουν εξ ολοκλήρου υπεύθυνα για την επιθεώρηση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ενδιαφερόμενων ναυτικών σε πλοία που φέρουν τη σημαία αυτών των κρατών μελών. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). 4.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σαφείς στόχους και πρότυπα για τη διαχείριση των οικείων συστημάτων επιθεώρησης, καθώς και κατάλληλες συνολικές διαδικασίες για την αξιολόγησή τους όσον αφορά τον βαθμό επίτευξης των εν λόγω στόχων και προτύπων. 5.   Κάθε κράτος μέλος μεριμνά διασφαλίζει ότι οι ναυτικοί επί πλοίων που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους έχουν πρόσβαση σε αντίγραφο της συμφωνίας. Η πρόσβαση μπορεί να παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα. Άρθρο 4 Προσωπικό αρμόδιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού από ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς, («αναγνωρισμένους οργανισμούς» κατά την έννοια της MLC 2006), το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να διενεργεί επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των σχετικών μερών της MLC 2006, διαθέτει την εκπαίδευση, τα προσόντα, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την πλήρη νομική εξουσία, το καθεστώς και την ανεξαρτησία που είναι αναγκαία ή ευκταία ώστε να είναι σε θέση να διενεργεί τον εν λόγω έλεγχο και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα σχετικά μέρη της MLC 2006. Σύμφωνα με τη MLC 2006, οι επιθεωρητές έχουν την εξουσία να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να απαγορεύουν σε πλοίο να αναχωρήσει από τον λιμένα έως ότου πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες. 2.   Κάθε εξουσιοδότηση που χορηγείται σε σχέση με επιθεωρήσεις επιτρέπει κατ’ ελάχιστον στον αναγνωρισμένο οργανισμό να ζητήσει την αποκατάσταση των ελλείψεων που εντοπίζει στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών και να διεξάγει σχετικές επιθεωρήσεις κατόπιν αιτήσεως κράτους λιμένα. 3.   Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει: α) σύστημα για τη διασφάλιση της επάρκειας του έργου που επιτελούν αναγνωρισμένοι οργανισμοί, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών όσον αφορά όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τις σχετικές διεθνείς πράξεις, και β) διαδικασίες επικοινωνίας και εποπτείας των εν λόγω οργανισμών. 4.   Κάθε κράτος μέλος παρέχει στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας πρόσφατη κατάσταση με όλους τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που έχουν εξουσιοδότηση να ενεργούν εξ ονόματός του και διατηρεί την εν λόγω κατάσταση επικαιροποιημένη. Η κατάσταση προσδιορίζει τις αποστολές που οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί έχουν εξουσιοδοτηθεί να επιτελούν. Άρθρο 5 Διαδικασίες υποβολής παραπόνων επί του σκάφους, διευθέτηση παραπόνων και διορθωτικά μέτρα 1.   Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι στους νόμους ή τους κανονισμούς του περιέχονται κατάλληλες διαδικασίες για τη διαχείριση παραπόνων επί πλοίου. 2.   Εάν κράτος μέλος γίνει αποδέκτης καταγγελίας την οποία δεν θεωρεί προδήλως αβάσιμη ή έχει αποδείξεις ότι πλοίο που φέρει τη σημαία του δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των σχετικών μερών της MLC 2006 ή ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τα μέτρα εφαρμογής, το εν λόγω κράτος μέλος προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα και εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση των ελλείψεων που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν. 3.   Το προσωπικό που διαχειρίζεται ή λαμβάνει γνώση των καταγγελιών αντιμετωπίζει ως εμπιστευτική την πηγή των παραπόνων ή της καταγγελίας για εικαζόμενο κίνδυνο ή έλλειψη σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών ή παράβαση των νόμων και των κανονισμών και δεν γνωστοποιεί στον πλοιοκτήτη, τον εκπρόσωπο του ή τον εφοπλιστή του πλοίου ότι διεξήχθη επιθεώρηση ως συνέπεια σχετικού παραπόνου ή καταγγελίας. Άρθρο 6 Εκθέσεις 1.   Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των εκθέσεών της που πρέπει να εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/21/ΕΚ, περιλαμβάνει ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 2.   Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση και εφαρμογή του κανονισμού 5.3 της MLC 2006 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής εργατικού δυναμικού. Εάν χρειαστεί, η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις λήψης μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Άρθρο 7 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτών των παραπομπών καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών μέτρων εθνικού δικαίου τα οποία θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 9 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 20 Νοεμβρίου 2013. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος M. SCHULZ Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος V. LEŠKEVIČIUS (1)  ΕΕ C 299 της 4.10.2012, σ. 153. (2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2013 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2013. (3)  Απόφαση 2007/431/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΕΕ L 161 της 22.6.2007, σ. 63). (4)  Οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ (ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 30). (5)  Οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας (ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 132). (6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1). (7)  Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 47). Δήλωση της Επιτροπής «Η Επιτροπή κρίνει ότι ο τίτλος δεν ανταποκρίνεται ορθά στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία