Οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
29.3.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 ΟΔΗΓΊΑ 2014/28/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (3) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς (4). Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας. (2) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί στην παρούσα οδηγία ότι ορισμένα είδη ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, ως είδη πυροτεχνίας ή πυρομαχικά και συνεπώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (5), η οποία περιέχει κατάλογο τέτοιων ειδών, θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί. (3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων (6), ορίζει τους κανόνες διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, παρέχει το πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για τη διενέργεια ελέγχων σε προϊόντα από τρίτες χώρες και ορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE. (4) Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (7) θεσπίζει κοινές αρχές και διατάξεις αναφοράς που εφαρμόζονται σε όλη την τομεακή νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική βάση για την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωση της εν λόγω νομοθεσίας. Η οδηγία 93/15/ΕΟΚ θα πρέπει συνεπώς να προσαρμοστεί στην εν λόγω απόφαση. (5) Η ασφάλεια κατά την αποθήκευση καλύπτεται από την οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (8), στην οποία προβλέπονται απαιτήσεις ασφάλειας για εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχουν εκρηκτικές ύλες. Η ασφάλεια κατά τη μεταφορά ρυθμίζεται βάσει διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών, μεταξύ άλλων και από συστάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Κατά συνέπεια, οι πτυχές αυτές δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. (6) Τα είδη πυροτεχνίας απαιτούν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία των τελικών χρηστών και της υλικής ασφάλειας του κοινού. Τα είδη πυροτεχνίας καλύπτονται από την οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (9). Συνεπώς, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε είδη πυροτεχνίας. (7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τα πυρομαχικά, αλλά μόνον σε ό, τι αφορά τους κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των μεταφορών και τις οικείες ρυθμίσεις. Όταν τα πυρομαχικά μεταφέρονται υπό συνθήκες ανάλογες με εκείνες των όπλων, οι εν λόγω μεταφορές θα πρέπει να υπόκεινται σε διατάξεις ανάλογες με εκείνες που ισχύουν για τα όπλα, όπως προβλέπονται από την οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (10). (8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλες τις μορφές εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από απόσταση. (9) Όσον αφορά τον ορισμό των εκρηκτικών υλών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός των προϊόντων αυτών που προβλέπεται στις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών. (10) Για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εκρηκτικών υλών, είναι αναγκαία η εναρμόνιση των νομοθεσιών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των εκρηκτικών υλών στην αγορά. (11) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των εκρηκτικών υλών προς την παρούσα οδηγία, σε σχέση με τον ρόλο που διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα εφοδιασμού, ούτως ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων και την προστασία των τελικών χρηστών, και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης. (12) Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασμού και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι καθιστούν διαθέσιμες στην αγορά εκρηκτικές ύλες που είναι σύμφωνες με την παρούσα οδηγία. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού και διανομής. (13) Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών φορέων, των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελικών χρηστών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους οικονομικούς φορείς να περιλαμβάνουν και διεύθυνση ιστότοπου, επιπλέον της ταχυδρομικής διεύθυνσης. (14) Ο κατασκευαστής, γνωρίζοντας λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης θα πρέπει, συνεπώς, να παραμείνει υποχρέωση αποκλειστικά του κατασκευαστή. (15) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι εκρηκτικές ύλες από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω εκρηκτικές ύλες. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι οι εκρηκτικές ύλες που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και ότι δεν διαθέτουν στην αγορά εκρηκτικές ύλες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές ή ενέχουν κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ότι η σήμανση των εκρηκτικών υλών και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για λόγους ελέγχου. (16) Ο διανομέας καθιστά μια εκρηκτική ύλη διαθέσιμη στην αγορά αφού πρώτα αυτή έχει διατεθεί στην αγορά από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα και θα πρέπει να ενεργεί με τη δέουσα προσοχή, ώστε να εξασφαλίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την εκρηκτική ύλη δεν επηρεάζει αρνητικά τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης. (17) Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας διαθέτει εκρηκτική ύλη στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τροποποιεί εκρηκτική ύλη κατά τρόπον ώστε να επηρεαστεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής και να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή. (18) Οι διανομείς και οι εισαγωγείς, επειδή βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει να συμμετέχουν σε καθήκοντα εποπτείας της αγοράς που εκτελούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν ενεργά με την προσκόμιση στις αρμόδιες αρχές όλων των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν την εκρηκτική ύλη. (19) Η αποκλειστική ταυτοποίηση των εκρηκτικών υλών έχει ουσιώδη σημασία για την τήρηση ακριβών και πλήρων αρχείων των εκρηκτικών υλών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτό θα πρέπει εν προκειμένω να επιτρέπει την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα μιας εκρηκτικής ύλης από τον τόπο παραγωγής της και τη διάθεσή της για πρώτη φορά στην αγορά έως τον τελικό της χρήστη και τη χρήση της, ώστε να εμποδίζεται η αθέμιτη χρήση και η κλοπή της και να βοηθούνται οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον εντοπισμό της προέλευσης των εκρηκτικών υλών που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί. Εάν το σύστημα ιχνηλασιμότητας είναι αποτελεσματικό, διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισμό του οικονομικού φορέα που κατέστησε διαθέσιμες στην αγορά μη συμμορφούμενες εκρηκτικές ύλες. Στο πλαίσιο της τήρησης των στοιχείων που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να ενημερώνουν τα στοιχεία αυτά για άλλους οικονομικούς φορείς που είτε τους έχουν προμηθεύσει είτε έχουν προμηθευτεί από αυτούς εκρηκτικές ύλες. (20) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά θα πρέπει να περιορίζονται στη διατύπωση των ουσιωδών απαιτήσεων ασφάλειας για τις εκρηκτικές ύλες, ώστε να προστατεύονται η υγεία και ασφάλεια των προσώπων, η ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω απαιτήσεις είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για τις εκρηκτικές ύλες που συμμορφώνονται προς τα εναρμονισμένα πρότυπα που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ευρωπαϊκή τυποποίηση (11) με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. (21) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 προβλέπει διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά εναρμονισμένων προτύπων όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. (22) Για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν και στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν, ότι οι εκρηκτικές ύλες που είναι διαθέσιμες στην αγορά συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Με την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ θεσπίζονται ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που περιλαμβάνουν από τη λιγότερο αυστηρή έως την περισσότερο αυστηρή διαδικασία, ανάλογα με το επίπεδο του υφιστάμενου κινδύνου και το επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας. Για να εξασφαλιστεί η διατομεακή συνοχή και να αποφευχθούν οι ad hoc παραλλαγές, οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει να επιλέγονται από τις ενότητες αυτές. Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών και των κινδύνων που ενέχουν, οι εκρηκτικές ύλες θα πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε αξιολόγηση συμμόρφωσης από τρίτα μέρη. (23) Οι κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ με την οποία να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται με βάση την παρούσα οδηγία σχετικά με τη συμμόρφωση μιας εκρηκτικής ύλης προς την παρούσα οδηγία και τη λοιπή συναφή ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. (24) Προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική πρόσβαση στις πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό όλων των εφαρμοστέων πράξεων της Ένωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μια ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που βαρύνει τους οικονομικούς φορείς, αυτή η ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να είναι φάκελος που περιλαμβάνει τις σχετικές επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης. (25) Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση εκρηκτικής ύλης, είναι η ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Οι κανόνες που διέπουν την τοποθέτηση της σήμανσης CE θα πρέπει να καθοριστούν με την παρούσα οδηγία. (26) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία απαιτούν την παρέμβαση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίοι κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. (27) Η πείρα έχει δείξει ότι τα κριτήρια που θεσπίζονται στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ, τα οποία οφείλουν να πληρούν οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης για να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή, δεν επαρκούν για την εξασφάλιση ομοιόμορφα υψηλού επιπέδου επίδοσης των κοινοποιημένων οργανισμών σε όλη την Ένωση. Είναι ωστόσο αναγκαίο όλοι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο ίδιο επίπεδο και με συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό προϋποθέτει τον καθορισμό υποχρεωτικών απαιτήσεων για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που επιθυμούν να κοινοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. (28) Για να εξασφαλιστεί συνέπεια όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν οι απαιτήσεις που οφείλουν να πληρούν οι κοινοποιούσες αρχές και άλλοι οργανισμοί που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών. (29) Εάν ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδεικνύει συμμόρφωση με τα κριτήρια που ορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα, τότε θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται και με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. (30) Το σύστημα που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπληρώνεται με το σύστημα διαπίστευσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Επειδή η διαπίστευση είναι βασικό μέσο για να επαληθευθεί η επάρκεια των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για τον σκοπό της κοινοποίησης. (31) Η διαφανής διαπίστευση που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο εμπιστοσύνης στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, θα πρέπει να θεωρείται από τις εθνικές δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την Ένωση ως το κατ’ εξοχήν μέσο απόδειξης της τεχνικής επάρκειας των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές δύνανται να θεωρούν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να διενεργούν οι ίδιες την εν λόγω αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις αυτές, για να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο αξιοπιστίας της αξιολόγησης από άλλες εθνικές αρχές, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να προσκομίζουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις αναγκαίες αποδείξεις ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχουν αξιολογηθεί τηρούν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις. (32) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης συχνά αναθέτουν υπεργολαβικά σε τρίτους ή σε θυγατρική τους μέρη των δραστηριοτήτων τους που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Για να εξασφαλιστεί το επίπεδο της προστασίας που απαιτείται για τις εκρηκτικές ύλες που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης, έχει σημασία οι υπεργολάβοι και οι θυγατρικές που αξιολογούν τη συμμόρφωση να πληρούν, για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τις ίδιες απαιτήσεις όπως και οι κοινοποιημένοι οργανισμοί. Είναι συνεπώς σημαντικό, η αξιολόγηση της επάρκειας και της απόδοσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και η παρακολούθηση των ήδη κοινοποιημένων οργανισμών, να καλύπτουν και δραστηριότητες που διεξάγονται από υπεργολάβους και θυγατρικές. (33) Είναι ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας κοινοποίησης και, ειδικότερα, να προσαρμοστεί η διαδικασία αυτή στις νέες τεχνολογίες ώστε να καταστεί δυνατή η τηλεματική κοινοποίηση. (34) Επειδή οι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ένωση, ενδείκνυται να δοθεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή η δυνατότητα να προβάλλουν ένσταση σχετικά με κοινοποιούμενο οργανισμό. Συνεπώς, είναι σημαντικό να προβλεφθεί χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούν να αποσαφηνίζονται τυχόν αμφιβολίες ή ανησυχίες για την επάρκεια των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, προτού αυτοί αρχίσουν να λειτουργούν ως κοινοποιημένοι οργανισμοί. (35) Για λόγους ανταγωνιστικότητας, έχει ζωτική σημασία να εφαρμόζουν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης χωρίς περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Για τον ίδιο λόγο, και για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, χρειάζεται να εξασφαλίζεται συνέπεια στην τεχνική εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τον συντονισμό και τη συνεργασία των κοινοποιημένων οργανισμών. (36) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι κανόνες για την εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά, οι οποίοι προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ισχύουν και για τις εκρηκτικές ύλες. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιλέγουν τις αρμόδιες αρχές που θα εκτελούν αυτά τα καθήκοντα. (37) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίζουν ότι οι εκρηκτικές ύλες μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο με την προϋπόθεση ότι, εφόσον αποθηκεύονται σωστά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. Θα πρέπει να θεωρείται ότι εκρηκτικές ύλες δεν συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία μόνο υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δηλαδή όταν η χρήση τους θα μπορούσε να είναι απόρροια νόμιμης και άμεσα προβλέψιμης ανθρώπινης συμπεριφοράς. (38) Το ισχύον σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να ενημερωθούν για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή για την ασφάλεια των προσώπων ή για την ιδιοκτησία ή το περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εποπτείας της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν νωρίτερα σε σχέση με αυτές τις εκρηκτικές ύλες. (39) Εφόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνήσουν ότι είναι δικαιολογημένο το μέτρο που λαμβάνει ένα κράτος μέλος, δεν θα πρέπει να απαιτείται περαιτέρω ανάμειξη της Επιτροπής εκτός αν η μη συμμόρφωση μπορεί να αποδοθεί σε ελλείψεις του εναρμονισμένου προτύπου. (40) Στην περίπτωση σοβαρής απειλής ή προσβολής της δημόσιας ασφάλειας ως αποτέλεσμα παράνομης κατοχής ή παράνομης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν, υπό ορισμένους όρους, από την παρούσα οδηγία ως προς τη μεταφορά εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών, ώστε να αποτραπεί η παράνομη κατοχή ή χρήση. (41) Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν μηχανισμοί διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να βασίσουν την προσέγγισή τους στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών ή γεωργικών ρυθμίσεων (12). (42) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη του λαθρεμπορίου εκρηκτικών και πυρομαχικών. (43) Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα ενωσιακά μέτρα για την προσαρμογή της παρούσας οδηγίας στις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. (44) Για να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (13). (45) Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων μέσω των οποίων ζητείται από το κοινοποιούν κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα σχετικά με κοινοποιημένους οργανισμούς οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις για την κοινοποίησή τους. (46) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων για τον καθορισμό των πρακτικών διευθετήσεων για τη λειτουργία ενός συστήματος ενιαίας ταυτοποίησης και ιχνηλάτησης των εκρηκτικών υλών, καθώς και για τον καθορισμό των τεχνικών διευθετήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων για τη μεταφορά των εκρηκτικών υλών, και ιδίως του τυποποιημένου εγγράφου που πρέπει να χρησιμοποιείται. (47) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με συμμορφούμενες εκρηκτικές ύλες που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. (48) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή εφόσον, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σχετικά με συμμορφούμενες εκρηκτικές ύλες που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή ασφάλεια προσώπων, ή για την ιδιοκτησία ή το περιβάλλον, τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης. (49) Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, η επιτροπή που συστήνεται με βάση την παρούσα οδηγία μπορεί να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο στην εξέταση θεμάτων σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα οποία θέτει είτε ο πρόεδρός της είτε εκπρόσωπος κράτους μέλους σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της. (50) Όταν, εκτός από την εφαρμογή και τις παραβάσεις της παρούσας οδηγίας, εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την παρούσα οδηγία, όπως για παράδειγμα σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση και, κατά περίπτωση, να προσκαλείται στις συναντήσεις αυτές. (51) H Επιτροπή διά εκτελεστικών πράξεων και, δεδομένης της ιδιαίτερής τους φύσης, ενεργώντας χωρίς να εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, θα πρέπει να καθορίζει εάν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με μη συμμορφούμενες εκρηκτικές ύλες δικαιολογούνται ή όχι. (52) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του εθνικού δικαίου που έχουν θεσπισθεί βάσει της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίζουν την επιβολή των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. (53) Είναι επομένως απαραίτητο να προβλεφθούν εύλογες μεταβατικές διευθετήσεις που να επιτρέπουν να είναι σε διαθεσιμότητα στην αγορά εκρηκτικές ύλες χωρίς ανάγκη συμμόρφωσης με περαιτέρω απαιτήσεις προϊόντος για εκρηκτικές ύλες που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ, χωρίς να χρειάζεται η συμμόρφωσή τους προς άλλες απαιτήσεις, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας. Οι διανομείς θα πρέπει συνεπώς να μπορούν να προμηθεύουν εκρηκτικές ύλες που διατίθενται στην αγορά, δηλαδή εμπόρευμα που βρίσκεται ήδη στην αλυσίδα διανομής, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας. (54) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι οι εκρηκτικές ύλες που κυκλοφορούν στην αγορά πληρούν τις προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας και άλλων δημόσιων συμφερόντων, με ταυτόχρονη κατοχύρωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. (55) Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας των προηγούμενων οδηγιών. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται κατ’ ουσία απορρέει από τις προϋπάρχουσες οδηγίες. (56) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και τις ημερομηνίες εφαρμογής των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα V μέρος B, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης. 2.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα εξής: α) στις εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις ή την αστυνομία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία· β) στα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/29/ΕΕ· γ) στα πυρομαχικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12, 13 και 14. Το παράρτημα I περιέχει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο των ειδών πυροτεχνίας και πυρομαχικών που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου και στο άρθρο 2 σημείο 2 και που ταυτοποιούνται βάσει των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων. 3.   Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να χαρακτηρίζουν ορισμένες ουσίες που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία ως εκρηκτικές ύλες, δυνάμει εθνικών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι εξής ορισμοί: 1)   «εκρηκτικά» ή «εκρηκτικές ύλες»: οι ύλες και τα αντικείμενα που θεωρούνται ως εκρηκτικά στις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και περιλαμβάνονται στην κλάση 1 των εν λόγω συστάσεων· 2)   «πυρομαχικά»: βλήματα με ή χωρίς ωστικό φορτίο και άσφαιρα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται σε φορητά όπλα, άλλα όπλα και πυροβόλα· 3)   «υλική ασφάλεια»: η πρόληψη των ατυχημάτων και, στην αντίθετη περίπτωση, ο περιορισμός των αποτελεσμάτων τους· 4)   «δημόσια ασφάλεια»: η πρόληψη χρησιμοποίησης για σκοπούς αντίθετους προς τη δημόσια τάξη· 5)   «έγκριση μεταφοράς»: η απόφαση για τις σχεδιαζόμενες μεταφορές εκρηκτικών εντός της Ένωσης· 6)   «μεταφορά»: οποιαδήποτε υλική μετακίνηση εκρηκτικών υλών εντός της Ένωσης, εκτός των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται στην ίδια τοποθεσία· 7)   «διαθεσιμότητα στην αγορά»: προσφορά εκρηκτικής ύλης για διανομή ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν· 8)   «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία εκρηκτική ύλη καθίσταται διαθέσιμη στην ενωσιακή αγορά· 9)   «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα εκρηκτικό ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή του και διοχετεύει στην αγορά αυτό το εκρηκτικό υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό σήμα του ή το χρησιμοποιεί για δικούς του σκοπούς· 10)   «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων· 11)   «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει στην ενωσιακή αγορά εκρηκτικό προερχόμενο από τρίτη χώρα· 12)   «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά ένα εκρηκτικό διαθέσιμο στην αγορά· 13)   «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας, ο διανομέας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, χρησιμοποίηση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπορία εκρηκτικών υλών· 14)   «οπλοπώλης»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται εν όλω ή εν μέρει στην κατασκευή, το εμπόριο, την ανταλλαγή, την ενοικίαση, την επισκευή ή τη μετατροπή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών· 15)   «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκρηκτικής ύλης· 16)   «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012· 17)   «διαπίστευση»: διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008· 18)   «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: εθνικός οργανισμός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008· 19)   «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διεργασία αξιολόγησης με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας της παρούσας οδηγίας που αφορούν ένα εκρηκτικό· 20)   «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων της βαθμονόμησης, της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης· 21)   «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή εκρηκτικού που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη· 22)   «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας στην αγορά ενός εκρηκτικού που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού· 23)   «ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε νομοθεσία της Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων· 24)   «σήμανση CE»: σήμανση διά της οποίας ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το εκρηκτικό συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης. Άρθρο 3 Ελεύθερη κυκλοφορία Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεμποδίζουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά εκρηκτικών υλών οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 4 Διαθεσιμότητα στην αγορά Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι εκρηκτικές ύλες μπορούν να καθίστανται διαθέσιμες στην αγορά μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 5 Υποχρεώσεις των κατασκευαστών 1.   Όταν διαθέτουν στην αγορά τις εκρηκτικές ύλες τους ή τις χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι αυτές έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II. 2.   Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο παράρτημα III και μεριμνούν για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 20. Όταν η συμμόρφωση μιας εκρηκτικής ύλης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται με την εν λόγω διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση CE. 3.   Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. 4.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς την παρούσα οδηγία. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά της εκρηκτικής ύλης και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τα οποία δηλώνεται η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης. 5.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι εκρηκτικές ύλες που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρουν έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης σύμφωνα με το σύστημα ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας που ορίζεται στο άρθρο 15. Για τις εκρηκτικές ύλες που αποκλείονται από το σύστημα αυτό, οι κατασκευαστές: α) εξασφαλίζουν ότι οι εκρηκτικές ύλες που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μικρό μέγεθος, το σχήμα ή η σχεδίαση της εκρηκτικής ύλης, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει την εκρηκτική ύλη· β) αναγράφουν στην εκρηκτική ύλη το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία της εκρηκτικής ύλης ή σε έγγραφο που συνοδεύει την εκρηκτική ύλη. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 6.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι εκρηκτικές ύλες που έχουν διαθέσει στην αγορά συνοδεύονται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος. Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας, καθώς και κάθε επισήμανση, είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες. 7.   Όταν οι κατασκευαστές θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι η εκρηκτική ύλη που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης, να την αποσύρουν ή να την ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν η εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων καθιστούν διαθέσιμη την εκρηκτική ύλη και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 8.   Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρχής αυτής, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς την παρούσα οδηγία, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τις εκρηκτικές ύλες που έχουν διαθέσει στην αγορά. Άρθρο 6 Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 1.   Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 και η υποχρέωση κατάρτισης της τεχνικής τεκμηρίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεν αποτελούν μέρος της εντολής του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 2.   Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής: α) να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς επί 10 έτη αφότου διατεθεί η εκρηκτική ύλη στην αγορά· β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, να τους παρέχει όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης· γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, για τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς αποσόβηση των κινδύνων που ενέχουν οι εκρηκτικές ύλες που καλύπτει η εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις των εισαγωγέων 1.   Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενες εκρηκτικές ύλες. 2.   Προτού διαθέσουν εκρηκτική ύλη στην αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διεκπεραιώσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 20. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι η εκρηκτική ύλη φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 5. Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι μια εκρηκτική ύλη δεν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος II, δεν διαθέτει την εκρηκτική ύλη στην αγορά έως ότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή της. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν η εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο. 3.   Οι εισαγωγείς σημειώνουν στην εκρηκτική ύλη το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, και τη διεύθυνση αλληλογραφίας τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία της εκρηκτικής ύλης ή σε έγγραφο που τη συνοδεύει. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 4.   Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι η εκρηκτική ύλη συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος. 5.   Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω η εκρηκτική ύλη βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς της δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή της με τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος II. 6.   Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι η εκρηκτική ύλη που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης, την αποσύρουν ή την ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν η εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων καθιστούν διαθέσιμη την εκρηκτική ύλη και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 7.   Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη μετά τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους. 8.   Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τις εκρηκτικές ύλες που έχουν διαθέσει στην αγορά. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις των διανομέων 1.   Όταν οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμη μια εκρηκτική ύλη στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 2.   Οι διανομείς, προτού καταστήσουν διαθέσιμη την εκρηκτική ύλη στην αγορά επαληθεύουν ότι η εκρηκτική ύλη φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί η εκρηκτική ύλη, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 5 και του άρθρου 7 παράγραφος 3 αντίστοιχα. Εφόσον διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι μια εκρηκτική ύλη δεν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος II, δεν καθιστά διαθέσιμη την εκρηκτική ύλη στην αγορά έως ότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή της. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν η εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο. 3.   Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω η εκρηκτική ύλη βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς της δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή της με τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος II. 4.   Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι η εκρηκτική ύλη που έχουν καταστήσει διαθέσιμη στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία φροντίζουν αμέσως να ληφθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης, την αποσύρουν ή την ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν η εκρηκτική ύλη παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων έχουν καταστήσει διαθέσιμη την εκρηκτική ύλη και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 5.   Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τις εκρηκτικές ύλες που έχουν καταστήσει διαθέσιμες στην αγορά. Άρθρο 9 Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 5, όταν διαθέτει εκρηκτική ύλη στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί εκρηκτική ύλη που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 10 Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων Για τις εκρηκτικές ύλες που δεν καλύπτονται από το σύστημα του άρθρου 15, οι οικονομικοί φορείς προσδιορίζουν, εάν ζητηθεί, στις αρχές εποπτείας της αγοράς τα ακόλουθα: α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει εκρηκτική ύλη· β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει εκρηκτική ύλη. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για 10 έτη από τη στιγμή που έχουν προμηθευτεί την εκρηκτική ύλη και για 10 έτη από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι την εκρηκτική ύλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άρθρο 11 Μεταφορές εκρηκτικών υλών 1.   Οι εκρηκτικές ύλες μπορούν να μεταφερθούν μόνο με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 8. 2.   Για να μπορεί να μεταφέρει εκρηκτικές ύλες, ο παραλήπτης ζητά έγκριση μεταφοράς από την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος του παραλήπτη. Η αρμόδια αρχή εξακριβώνει ότι ο παραλήπτης είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος για την απόκτηση των εκρηκτικών υλών και διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις. Η διαμετακόμιση εκρηκτικών υλών μέσω του εδάφους ενός ή περισσότερων κρατών μελών κοινοποιείται από τον οικονομικό φορέα που είναι υπεύθυνος της μεταφοράς στις αρμόδιες αρχές αυτού ή αυτών των κρατών μελών, προκειμένου να λάβει προέγκριση από το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη διαμετακόμισης. 3.   Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την εξακρίβωση της άδειας για την απόκτηση εκρηκτικών υλών που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το εν λόγω κράτος μέλος διαβιβάζει τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. 4.   Αν η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος του παραλήπτη εγκρίνει τη μεταφορά, χορηγεί στον παραλήπτη γραπτή έγκριση μεταφοράς στην οποία αναγράφονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5. Το αντίγραφο αυτό συνοδεύει τις εκρηκτικές ύλες έως το προβλεπόμενο σημείο προορισμού τους. Επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι αρμόδιες αρχές. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου φυλάσσεται από τον παραλήπτη, ο οποίος και το επιδεικνύει για εξέταση, όταν του ζητηθεί, στην αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος του παραλήπτη. 5.   Όταν για τις μεταφορές εκρηκτικών υλών απαιτούνται ειδικοί έλεγχοι με τους οποίους διαπιστώνεται κατά πόσον οι μεταφορές αυτές πληρούν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας στο έδαφος ή τμήμα του εδάφους κράτους μέλους, ο παραλήπτης παρέχει πριν από τη μεταφορά στην αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος του παραλήπτη τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το όνομα και τη διεύθυνση των συναλλασσόμενων οικονομικών φορέων· β) τον αριθμό και την ποσότητα των μεταφερόμενων εκρηκτικών υλών· γ) λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων εκρηκτικών υλών καθώς και τα μέσα ταυτοποίησής τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ταυτοποίησης των Ηνωμένων Εθνών· δ) τις πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των όρων της εμπορίας, όταν οι εκρηκτικές ύλες πρόκειται να διατεθούν στην αγορά· ε) το μεταφορικό μέσο και τη διαδρομή· στ) τις προβλεπόμενες ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης· ζ) σε περίπτωση ανάγκης, τα ακριβή σημεία διέλευσης κατά την είσοδο και έξοδο από τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) είναι επαρκώς ακριβή ώστε να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές, αφενός, την επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς και, αφετέρου, την εξακρίβωση του γεγονότος ότι οι εν λόγω οικονομικοί φορείς έχουν επίσημα εξουσιοδοτηθεί για την παραλαβή της αποστολής. Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος του παραλήπτη εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταφορά, ιδίως όσον αφορά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας. Εάν πληρούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας, η μεταφορά εγκρίνεται. Σε περίπτωση διαμετακόμισης μέσω του εδάφους άλλων κρατών μελών, τα εν λόγω κράτη μέλη εξετάζουν και εγκρίνουν τα στοιχεία που αφορούν τη μεταφορά. 6.   Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους θεωρεί ότι δεν επιβάλλονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, η μεταφορά εκρηκτικών υλών στο έδαφος ή τμήμα του εδάφους αυτού του κράτους μέλους δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση κατά την έννοια της παραγράφου 5. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του παραλήπτη χορηγεί έγκριση μεταφοράς που ισχύει για ορισμένη περίοδο, η οποία μπορεί οποτεδήποτε να ανασταλεί ή να ανακληθεί με αιτιολογημένη απόφαση. Το έγγραφο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 και το οποίο συνοδεύει τις εκρηκτικές ύλες μέχρι τον τόπο προορισμού τους κάνει στην περίπτωση αυτή μνεία μόνο της εν λόγω έγκρισης μεταφοράς. 7.   Με την επιφύλαξη των συνήθων ελέγχων που το κράτος μέλος αναχώρησης πραγματοποιεί στο έδαφός του, οι παραλήπτες και οι οικείοι οικονομικοί φορείς διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης καθώς και σε εκείνες του κράτους μέλους διαμετακόμισης, εφόσον το ζητήσουν, κάθε χρήσιμο στοιχείο που διαθέτουν σχετικά με τις μεταφορές εκρηκτικών υλών. 8.   Κανένας οικονομικός φορέας δεν μπορεί να μεταφέρει εκρηκτικές ύλες εάν δεν έχουν χορηγηθεί στον παραλήπτη οι εγκρίσεις που απαιτούνται για τη μεταφορά σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 4, 5 και 6. Άρθρο 12 Μεταφορές πυρομαχικών 1.   Τα πυρομαχικά μπορούν να μεταφερθούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 5. Οι εν λόγω παράγραφοι εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση μεταφοράς πυρομαχικών κατόπιν πωλήσεως δι’ αλληλογραφίας. 2.   Όσον αφορά τις μεταφορές πυρομαχικών προς άλλο κράτος μέλος, ο ενδιαφερόμενος ανακοινώνει, πριν από κάθε αποστολή, στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα όπλα αυτά: α) τα ονόματα και τις διευθύνσεις του πωλητή ή του παραχωρούντος τα πυρομαχικά, του αγοραστή ή του αποκτώντος τα πυρομαχικά και, ενδεχομένως, του ιδιοκτήτη· β) τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα συγκεκριμένα πυρομαχικά· γ) την ποσότητα των πυρομαχικών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται· δ) τα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση αυτών των πυρομαχικών, καθώς και ένδειξη ότι αυτά έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των εκτύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων· ε) το μεταφορικό μέσο· στ) την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ) του πρώτου εδαφίου δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών. Το κράτος μέλος εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η μεταφορά, ιδίως από άποψη δημόσιας ασφάλειας. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος επιτρέπει τη μεταφορά αυτή, εκδίδει άδεια που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η άδεια αυτή συνοδεύει τα πυρομαχικά μέχρι τον προορισμό τους. Επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών. 3.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παρέχει σε οπλοπώλες το δικαίωμα να μεταφέρουν πυρομαχικά από το έδαφός του με προορισμό οπλοπώλη εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενη άδεια κατά την έννοια της παραγράφου 2. Το κράτος μέλος εκδίδει προς τούτο σχετική έγκριση με τριετή διάρκεια ισχύος, η οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως. Έγγραφο που αναφέρει αυτή την έγκριση συνοδεύει τα πυρομαχικά μέχρι τον προορισμό τους. Επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών. Πριν από τη μεταφορά, οι οπλοπώλες γνωστοποιούν στις αρχές του κράτους μέλους από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2. 4.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο πυρομαχικών για τα οποία η άδεια μεταφοράς στο έδαφός του μπορεί να δοθεί χωρίς προηγούμενη συναίνεσή του. Αυτοί οι κατάλογοι πυρομαχικών κοινοποιούνται στους οπλοπώλες στους οποίους έχει χορηγηθεί η έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών χωρίς προηγούμενη άδεια σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 διαδικασία. 5.   Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με τις οριστικές μεταφορές πυρομαχικών στο κράτος μέλος προορισμού της μεταφοράς. Οι πληροφορίες που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στο κράτος μέλος προορισμού και, κατά περίπτωση, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στα κράτη μέλη διαμετακόμισης. Άρθρο 13 Παρεκκλίσεις ασφάλειας Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6 και του άρθρου 12, ένα κράτος μέλος, σε περίπτωση σοβαρής απειλής ή διατάραξης της δημόσιας ασφάλειας ως αποτέλεσμα παράνομης κατοχής ή της παράνομης χρήσης εκρηκτικών ή πυρομαχικών, μπορεί να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο σχετικά με τη μεταφορά εκρηκτικών ή πυρομαχικών για την πρόληψη αυτής της παράνομης κατοχής ή χρήσης. Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τηρούν την αρχή της αναλογικότητας. Δεν αποτελούν μέσο αυθαίρετης εισαγωγής διακρίσεων ούτε καλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος που θεσπίζει αυτά τα μέτρα τα κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη σχετικά. Άρθρο 14 Ανταλλαγή πληροφοριών 1.   Τα κράτη μέλη δημιουργούν δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12. Γνωστοποιούν στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή τις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διαβίβαση ή την παραλαβή στοιχείων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων στα εν λόγω άρθρα διατυπώσεων. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν άδειες ή εγκρίσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 16. 2.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζεται mutatis mutandis ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 και ιδίως οι απαιτήσεις περί εμπιστευτικότητας. Άρθρο 15 Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των εκρηκτικών υλών 1.   Οι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν ομοιόμορφο σύστημα ενιαίας ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας των εκρηκτικών υλών, το οποίο λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, το σχήμα ή τη σχεδίασή τους, εκτός εάν δεν είναι αναγκαία η τοποθέτηση μοναδικού διακριτικού ταυτοποίησης στην εκρηκτική ύλη λόγω του χαμηλού κινδύνου που παρουσιάζει, με βάση τα χαρακτηριστικά της και παράγοντες όπως η μικρής ισχύος έκρηξη την οποία προκαλεί, οι χρήσεις της και ο μικρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω περιορισμένων επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης κατάχρησης. Το σύστημα δεν εφαρμόζεται σε εκρηκτικές ύλες που μεταφέρονται και παραδίδονται ασυσκεύαστες ή σε αντλιοφόρα φορτηγά για άμεση εκφόρτωση στα σημεία ανατίναξης ή σε εκρηκτικές ύλες που κατασκευάζονται στους τόπους ανατίναξης και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους (παραγωγή «επιτόπου»). 2.   Το σύστημα αυτό προβλέπει τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα όποτε ενδείκνυται, τα οποία επιτρέπουν την αποκλειστική ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα της εκρηκτικής ύλης, καθώς και την τοποθέτηση ενός διακριτικού αποκλειστικής ταυτοποίησης στην εκρηκτική ύλη και/ή στη συσκευασία της, το οποίο καθιστά δυνατή την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Τα εν λόγω δεδομένα σχετίζονται με την αποκλειστική ταυτοποίηση της εκρηκτικής ύλης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού της ενόσω βρίσκεται στην κατοχή των οικονομικών φορέων και της ταυτότητας αυτών των οικονομικών φορέων. 3.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δοκιμάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και προστατεύονται από τυχαία ή δόλια βλάβη ή καταστροφή. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται επί 10 έτη από την πραγματοποίηση της συναλλαγής ή, εάν η εκρηκτική ύλη έχει χρησιμοποιηθεί ή απορριφθεί, επί 10 έτη από τη χρησιμοποίηση ή απόρριψή της, ακόμη και εάν ο οικονομικός φορέας έπαυσε τις δραστηριότητές του. Τα δεδομένα αυτά καθίστανται αμέσως διαθέσιμα, εφόσον το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές. 4.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες: α) καθορίζονται οι πρακτικές διευθετήσεις για τη λειτουργία του συστήματος αποκλειστικής ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, του σχήματος ή της σχεδίασης της εκρηκτικής ύλης, και ιδίως της μορφής και διάρθρωσης του διακριτικού αποκλειστικής ταυτοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2· β) προσδιορίζονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 περιπτώσεις στις οποίες, λόγω του χαμηλού κινδύνου που παρουσιάζει η εκρηκτική ύλη, δεν είναι αναγκαίο να εφαρμόζουν οι οικονομικοί φορείς το σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας κατά την έννοια της εν λόγω παραγράφου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3. Άρθρο 16 Άδεια ή έγκριση Οι οικονομικοί φορείς κατέχουν άδεια ή έγκριση που τους επιτρέπει να κατασκευάζουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, εισάγουν, εξάγουν, μεταφέρουν ή εμπορεύονται εκρηκτικές ύλες. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους ενός οικονομικού φορέα που κατέχει άδεια ή έγκριση. Άρθρο 17 Αδειοδότηση δραστηριοτήτων κατασκευής εκρηκτικών υλών Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί άδεια ή έγκριση που αναφέρονται στο άρθρο 16 για την παραγωγή εκρηκτικών υλών, ελέγχει ιδίως την ικανότητα των υπεύθυνων οικονομικών φορέων να εξασφαλίσουν την τήρηση των τεχνικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν. Άρθρο 18 Κατασχέσεις Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να κατάσχουν εκρηκτικές ύλες, εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι εν λόγω εκρηκτικές ύλες θα γίνουν αντικείμενο παράνομης αγοράς, χρήσης ή εμπορίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Άρθρο 19 Τεκμήριο συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών Οι εκρηκτικές ύλες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στο παράρτημα II, τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους. Άρθρο 20 Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών, ο κατασκευαστής ακολουθεί μία από τις εξής διαδικασίες που αναφέρονται στο παράρτημα III: α) την εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα Β) και, κατ’ επιλογή του κατασκευαστή, οτιδήποτε από τα ακόλουθα: i) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα (ενότητα Γ2)· ii) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (ενότητα Δ)· iii) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος (ενότητα Ε)· iv) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος (ενότητα ΣΤ)· β) συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση μονάδας (ενότητα Ζ). Άρθρο 21 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 1.   Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα II. 2.   Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή που ορίζεται στο παράρτημα IV, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στις σχετικές ενότητες του παραρτήματος III και προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδομένα. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή έχει καταστεί διαθέσιμη η εκρηκτική ύλη. 3.   Όταν μια εκρηκτική ύλη διέπεται από περισσότερες πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μια δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει την ταυτότητα των οικείων πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους. 4.   Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 22 Γενικές αρχές της σήμανσης CE Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Άρθρο 23 Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE 1.   Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, στην εκρηκτική ύλη. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό ή όταν η φύση της εκρηκτικής ύλης δεν το επιτρέπει, η σήμανση CE τίθεται στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα. 2.   Η σήμανση CE τοποθετείται προτού η εκρηκτική ύλη διατεθεί στην αγορά. 3.   Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής. Ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε, σύμφωνα με τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 4.   Η σήμανση CE και, ενδεχομένως, ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού επιτρέπεται να συνοδεύονται από άλλο σήμα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή χρήση. 5.   Στην περίπτωση των εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται για ιδία χρήση, των εκρηκτικών υλών που μεταφέρονται και παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή σε κινητές μονάδες παραγωγής εκρηκτικών υλών (ΜΕΜU) για την άμεση εκφόρτωσή τους στον τόπο χρήσης τους, καθώς και των εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται στους τόπους ανατίναξης και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους (παραγωγή «επιτόπου»), η σήμανση CE τίθεται στα συνοδευτικά έγγραφα. 6.   Τα κράτη μέλη βασίζονται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE, και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Άρθρο 24 Κοινοποίηση Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 25 Κοινοποιούσες αρχές 1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν μία κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 30. 2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 διεξάγονται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. Άρθρο 26 Απαιτήσεις σχετικές με τις κοινοποιούσες αρχές 1.   Η σύσταση της κοινοποιούσας αρχής δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 2.   Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της. 3.   Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από τα αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση. 4.   Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση. 5.   Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει. 6.   Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκές προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της. Άρθρο 27 Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες. Άρθρο 28 Απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 1.   Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11. 2.   Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους και διαθέτει νομική προσωπικότητα. 3.   Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι τρίτος φορέας, ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή την εκρηκτική ύλη που αξιολογεί. 4.   Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, τον χρήστη ή τον συντηρητή των εκρηκτικών υλών ούτε με τον αντιπρόσωπο οποιουδήποτε από αυτά τα μέρη. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση εκρηκτικών υλών που είναι αναγκαίες για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση εκρηκτικών υλών για προσωπικούς σκοπούς. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση εκρηκτικών υλών ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 5.   Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αυτών, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων. 6.   Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων του παραρτήματος III και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του. Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία εκρηκτικών υλών για τα οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του: α) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης· β) τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφωσης και εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας· γ) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις. 7.   Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει: α) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης· β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών· γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των ουσιωδών απαιτήσεων ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα II, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και της εθνικής νομοθεσίας· δ) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων. 8.   Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών. 9.   Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους. 10.   Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το παράρτημα III ή οποιαδήποτε εκτελεστική διάταξη του εθνικού δικαίου, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται. 11.   Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας αυτής. Άρθρο 29 Τεκμήριο συμμόρφωσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη των προτύπων αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 28, στον βαθμό που τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα τηρούν τις απαιτήσεις αυτές. Άρθρο 30 Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών 1.   Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 28 και ενημερώνει σχετικά την κοινοποιούσα αρχή. 2.   Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι. 3.   Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον αφού συμφωνήσει ο πελάτης. 4.   Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει του παραρτήματος III. Άρθρο 31 Αίτηση για κοινοποίηση 1.   Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή του κράτος μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. 2.   Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της εκρηκτικής ύλης ή των εκρηκτικών υλών για τις οποίες ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 28. 3.   Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικό διαπίστευσης, τότε παρέχει στην κοινοποιούσα αρχή όλη την τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για την επαλήθευση, αναγνώριση και τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις του άρθρου 28. Άρθρο 32 Διαδικασία κοινοποίησης 1.   Οι κοινοποιούσες αρχές μπορούν να κοινοποιούν μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 28. 2.   Τους κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή. 3.   Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τη σχετική εκρηκτική ύλη ή εκρηκτικές ύλες, καθώς και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας. 4.   Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται σε πιστοποιητικό διαπίστευσης του άρθρου 31 παράγραφος 2, η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την τεκμηρίωση που πιστοποιεί την επάρκεια του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί ότι ο οργανισμός θα ελέγχεται τακτικά και θα εξακολουθήσει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 28. 5.   Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση, εάν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσης, και εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση, εάν δεν χρησιμοποιείται διαπίστευση. Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποιημένος ο οργανισμός για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. 6.   Η κοινοποιούσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για κάθε μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση της κοινοποίησης. Άρθρο 33 Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών 1.   Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό μητρώου στους κοινοποιημένους οργανισμούς. Χορηγεί έναν και μόνο αριθμό, ακόμη και αν ο οργανισμός είναι κοινοποιημένος βάσει διαφόρων πράξεων της Ένωσης. 2.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών ταυτοποίησης που τους έχουν δοθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του καταλόγου. Άρθρο 34 Αλλαγές στην κοινοποίηση 1.   Όταν κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 28 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. 2.   Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος μέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός ή τα καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν. Άρθρο 35 Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών 1.   Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της αμφιβολίες για την επάρκεια κοινοποιημένου οργανισμού ή για την ικανότητα αδιάλειπτης εκπλήρωσης, από κοινοποιημένο οργανισμό, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει. 2.   Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού. 3.   Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που έλαβε από τις έρευνες αυτές. 4.   Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, εκδίδει εκτελεστική πράξη που απαιτεί από το κοινοποιούν κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο. H εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 2. Άρθρο 36 Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών 1.   Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στο παράρτημα III. 2.   Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης ασκούν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας του προϊόντος για το οποίο πρόκειται και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής. Επ’ αυτού τηρούν πάντως τον βαθμό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς την παρούσα οδηγία. 3.   Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος II ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων ή των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 4.   Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται πλέον, απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται. 5.   Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό, κατά περίπτωση. Άρθρο 37 Προσφυγή κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών Προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών. Άρθρο 38 Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 1.   Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα εξής: α) απόρριψη, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών· β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής ή τους όρους της κοινοποίησης· γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς· δ) εφόσον τους ζητηθεί, για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών. 2.   Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους δυνάμει της παρούσας οδηγίας οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τις ίδιες εκρηκτικές ύλες τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, εάν τους ζητηθεί, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Άρθρο 39 Ανταλλαγή πείρας Η Επιτροπή μεριμνά για την οργανωμένη ανταλλαγή πείρας μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πολιτική κοινοποίησης. Άρθρο 40 Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και την ορθή λειτουργία τους στη μορφή φόρουμ κοινοποιημένων οργανισμών. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τους οποίους έχουν κοινοποιήσει συμμετέχουν στις εργασίες του φόρουμ αυτού, απευθείας ή με τον διορισμό αντιπροσώπων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο 41 Επιτήρηση της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των εκρηκτικών υλών που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά Τα άρθρα 16 και 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται αναλόγως. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι οι εκρηκτικές ύλες μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν, όταν αποθηκεύονται σωστά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. Άρθρο 42 Διαδικασία αντιμετώπισης των εκρηκτικών υλών που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο 1.   Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που διέπεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, την περιουσία ή το περιβάλλον, διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν που καλύπτει όλες τις συναφείς απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται όπως απαιτείται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Εάν, κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι η εκρηκτική ύλη δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ζητούν αμέσως από τον οικείο οικονομικό φορέα να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογο προς τη φύση του κινδύνου, το οποίο ορίζουν οι ίδιες. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν σχετικά τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 2.   Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονομικός φορέας. 3.   Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για όλα τις εκρηκτικές ύλες που έχει καταστήσει διαθέσιμες στην αγορά σε όλη την Ένωση. 4.   Εάν ο οικείος οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην εθνική αγορά ή να αποσύρουν την εκρηκτική ύλη από την αγορά ή να την ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά. 5.   Στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταύτιση της μη συμμορφούμενης εκρηκτικής ύλης, την καταγωγή της εκρηκτικής ύλης, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Συγκεκριμένα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν σε ποιους από τους κατωτέρω λόγους οφείλεται η μη συμμόρφωση: α) η εκρηκτική ύλη δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή την προστασία της ιδιοκτησίας ή του περιβάλλοντος· ή β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 19 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης. 6.   Τα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία δυνάμει του παρόντος άρθρου ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης, και, σε περίπτωση διαφωνίας με εθνικό μέτρο που έχει θεσπιστεί, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους. 7.   Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, τότε το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο. 8.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμέσως τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη σχετική εκρηκτική ύλη, όπως η απόσυρση της εκρηκτικής ύλης από την αγορά. Άρθρο 43 Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης 1.   Εάν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 42 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιου είδους μέτρα αντίκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμέσως με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα (ή φορείς) και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που ορίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς. 2.   Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η μη συμμορφούμενη εκρηκτική ύλη αποσύρεται από την εθνική τους αγορά και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο. 3.   Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης αποδοθεί σε ελλείψεις του εναρμονισμένου προτύπου, κατά το άρθρο 42 παράγραφος 5 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. Άρθρο 44 Συμμορφούμενες εκρηκτικές ύλες που παρουσιάζουν κίνδυνο 1.   Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1, ότι μια εκρηκτική ύλη, παρά το ότι συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία, ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για την ιδιοκτησία ή το περιβάλλον, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η σχετική εκρηκτική ύλη, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή για να αποσύρει την εκρηκτική ύλη από την αγορά ή να την ανακαλέσει εντός εύλογης περιόδου που αυτό ορίζει, ανάλογης με τη φύση του κινδύνου. 2.   Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για όλες τις εκρηκτικές ύλες που έχει καταστήσει διαθέσιμες στην αγορά σε όλη την Ένωση. 3.   Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Στις πληροφορίες που παρέχει περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση της εκρηκτικής ύλης, την καταγωγή του και την αλυσίδα εφοδιασμού της εκρηκτικής ύλης, τη φύση του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν. 4.   Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα (ή φορείς) και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτείται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα. Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3. Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς έκτακτους λόγους που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας ή την προστασία της ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 4. 5.   Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς. Άρθρο 45 Τυπική μη συμμόρφωση 1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 42, όταν κράτος μέλος προβεί σε μία από τις κατωτέρω διαπιστώσεις, απαιτεί από τον οικείο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση: α) η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 23 της παρούσας οδηγίας· β) δεν έχει τεθεί η σήμανση CE· γ) ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής, έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 23 ή δεν έχει τεθεί· δ) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ· ε) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά· στ) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης· ζ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 ή στο άρθρο 7 παράγραφος 3 λείπουν, είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς· η) δεν ικανοποιείται κάποια άλλη από τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή στο άρθρο 7. 2.   Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 1 εξακολουθεί να υφίσταται, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά της εκρηκτικής ύλης και να εξασφαλίσει ότι αυτή ανακαλείται ή αποσύρεται από την αγορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 46 Εξουσιοδότηση Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 47 για την ενημέρωση του παραρτήματος I με στόχο την ευθυγράμμισή του με τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων. Άρθρο 47 Άσκηση της εξουσιοδότησης 1.   Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 46 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για πέντε έτη από τις 18 Απριλίου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. 3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 46 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση περί ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η ίδια αυτή απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 4.   Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 46 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Άρθρο 48 Εκτελεστικές πράξεις Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων για την εφαρμογή του άρθρου 11, και ιδίως του τυποποιημένου εγγράφου που πρέπει να χρησιμοποιείται. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 49 παράγραφος 3. Άρθρο 49 Διαδικασία επιτροπής 1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 4.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 5.   Η επιτροπή καλείται σε διαβούλευση από την Επιτροπή για κάθε ζήτημα για το οποίο απαιτείται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου από εμπειρογνώμονες του τομέα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 ή άλλης νομοθεσίας της Ένωσης. Η επιτροπή δύναται επίσης να εξετάζει κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το οποίο τίθεται από τον πρόεδρό της ή από εκπρόσωπο κράτους μέλους σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 50 Κυρώσεις Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε οικονομικούς φορείς οι οποίοι παραβιάζουν διατάξεις του εθνικού δικαίου που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζεται η επιβολή τους. Οι κανόνες αυτοί δύνανται να περιλαμβάνουν ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Άρθρο 51 Μεταβατικές διατάξεις 1.   Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά εκρηκτικών υλών οι οποίες συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ και οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά πριν από τις 20 Απριλίου 2016. 2.   Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ ισχύουν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 3.   Έως ότου αντικατασταθεί από τα μέτρα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας, η οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (14) εξακολουθεί να ισχύει. Άρθρο 52 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 19 Απριλίου 2016, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 2 σημεία 2, 7 έως 13 και 15 έως 24, τα άρθρα 3 έως 10, το άρθρο 14 παράγραφος 1, τα άρθρα 15 και 16, το άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο i), τα άρθρα 21 έως 27, το άρθρο 28 παράγραφοι 1 έως 4, 6, 7, 10 και 11, τα άρθρα 29 έως 45, τα άρθρα 50 και 51, και τα παραρτήματα III και IV. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από τις 20 Απριλίου 2016. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι παραπομπές στην οδηγία που καταργείται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρείται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής και η διατύπωση αυτής της δήλωσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 53 Κατάργηση Η οδηγία 93/15/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τους κανονισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος A, και η οδηγία 2004/57/ΕΚ καταργούνται με ισχύ από τις 20 Απριλίου 2016, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και τις ημερομηνίες εφαρμογής των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα V μέρος B. Οι παραπομπές στις καταργούμενες οδηγίες νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI. Άρθρο 54 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρο 1, το άρθρο 2 σημεία 1, 3 έως 6 και 14, τα άρθρα 11, 12 και 13, το άρθρο 14 παράγραφος 2, τα άρθρα 17 έως 19, το άρθρο 20 στοιχείο α) σημεία ii) έως iv) και στοιχείο β), το άρθρο 28 παράγραφοι 5, 8 και 9, τα άρθρα 46, 47, 48 και 49 και τα παραρτήματα I, II, V και VI ισχύουν από τις 20 Απριλίου 2016. Άρθρο 55 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος M. SCHULZ Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (1)  ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 105. (2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2014. (3)  ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20. (4)  Βλέπε παράρτημα V μέρος Α. (5)  ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 73. (6)  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30. (7)  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82. (8)  ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13. (9)  ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 27. (10)  ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51. (11)  ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12. (12)  ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1. (13)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. (14)  ΕΕ L 94 της 5.4.2008, σ. 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ή ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ NO ΗΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΣΗ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για ενημέρωση) Ομάδα G 0009 Πυρομαχικά, εμπρηστικά με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.2 G Πυρομαχικά 0010 Πυρομαχικά, εμπρηστικά με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0009 0015 Πυρομαχικά καπνού, με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.2 G Πυρομαχικά, καπνού 0016 Πυρομαχικά καπνού με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0015 0018 Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.2 G Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 0019 Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0018 0039 Βόμβες, φωτιστικές 1.2 G Βόμβες 0049 Φυσίγγια, ανάφλεξης 1.1 G Φυσίγγια, ανάφλεξης 0050 Φυσίγγια, ανάφλεξης 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0049 0054 Φυσίγγια, σηματοδότησης 1.3 G Φυσίγγια, σηματοδότησης 0066 Καλώδια ανάφλεξης 1.4G Καλώδια ανάφλεξης 0092 Φωτοβολίδες, επιφάνειας 1.3 G Φωτοβολίδες Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες, σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται για φωτισμό, ανίχνευση, σηματοδότηση ή προειδοποίηση. 0093 Φωτοβολίδες, αέρος 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 0101 Πυροσωλήνας, μη εκρηκτικός 1.3 G Πυροσωλήνας (Fuse/Fuze) 0103 Πυροσωλήνας, ανάφλεξης, σωληνοειδής, με μεταλλική επένδυση 1.4G Πυροσωλήνας, ανάφλεξης, σωληνοειδής, με μεταλλική επένδυση 0171 Πυρομαχικά, φωτιστικά με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.2 G Πυρομαχικά, φωτιστικά με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 0191 Συσκευές σηματοδότησης χειρός 1.4 G Είδη σχεδιασμένα για να παράγουν σηματοδότηση 0192 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί 1.1 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 0194 Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 1.1 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 0195 Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 0196 Σηματοδότες, καπνού 1.1 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 0197 Σηματοδότες, καπνού 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 0212 Ανιχνευτές για πυρομαχικά 1.3 G Ανιχνευτές για πυρομαχικά 0254 Πυρομαχικά, φωτιστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0171 0297 Πυρομαχικά, φωτιστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.4G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0254 0299 Βόμβες φωτιστικές 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0039 0300 Πυρομαχικά, εμπρηστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.4G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0009 0301 Πυρομαχικά, δακρυγόνα, με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0018 0303 Πυρομαχικά, καπνού, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0015 0306 Ανιχνευτές για πυρομαχικά 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0212 0312 Φυσίγγια, σηματοδότησης 1.4G Φυσίγγια, σηματοδότησης 0313 Σηματοδότες, καπνού 1.2 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0195 0318 Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου 1.3 G Βομβίδες χειρός ή όπλου 0319 Εγχυτές σωληνοειδείς 1.3 G Εγχυτές σωληνοειδείς 0320 Εγχυτές σωληνοειδείς 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0319 0333 Πυροτεχνήματα 1.1 G Πυροτεχνήματα 0334 Πυροτεχνήματα 1.2 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0333 0335 Πυροτεχνήματα 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0333 0336 Πυροτεχνήματα 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0333 0362 Πυρομαχικά, γυμνασίων 1.4G Πυρομαχικά, γυμνασίων 0363 Πυρομαχικά, δοκιμαστικά 1.4 G Πυρομαχικά, δοκιμαστικά 0372 Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου 1.2 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0318 0373 Συσκευές σηματοδότησης, χειρός 1.4 S Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0191 0403 Φωτοβολίδες, αέρος 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 0418 Φωτοβολίδες, επιφάνειας 1.2 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 0419 Φωτοβολίδες, επιφάνειας 1.1 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 0420 Φωτοβολίδες, αέρος 1.1 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 0421 Φωτοβολίδες, αέρος 1.2 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 0424 Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 1.3 G Βλήματα 0425 Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0424 0428 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.1 G Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 0429 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.2 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0428 0430 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0428 0431 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0428 0434 Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 1.2 G Βλήματα 0435 Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0434 0452 Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0372 0487 Σηματοδότες, καπνογόνος 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0194 0488 Πυρομαχικά, γυμνασίων 1.3 G Πυρομαχικά, γυμνασίων 0492 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί 1.3 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0194 0493 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί 1.4 G Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0194 0503 Συσκευές για φούσκωμα αερόσακων ή μονάδων αερόσακων ή προεντατήρες ζωνών ασφαλείας 1.4G Ομάδα S 0110 Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου 1.4 S Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0318 0193 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί 1.4 S Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0194 0337 Πυροτεχνήματα 1.4 S Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0334 0345 Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 1.4S Βλήματα 0376 Εγχυτές, σωληνοειδείς 1.4 S Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0319 0404 Φωτοβολίδες, αέρος 1.4 S Βλέπε λήμμα για αριθμό ΗΕ 0092 0405 Φυσίγγια, σηματοδότησης 1.4S Φυσίγγια, σηματοδότησης 0432 Είδη, πυροτεχνικά ή για τεχνικούς σκοπούς 1.4 S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ I.   Γενικές απαιτήσεις 1. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται, να παρασκευάζονται και να διατίθενται κατά τρόπον ώστε να παρουσιάζουν τον ελάχιστο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και υγεία και να προλαμβάνεται πάσα ζημία περιουσίας και περιβάλλοντος υπό κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις υλικής ασφάλειας και τις συνήθεις πρακτικές έως ότου χρησιμοποιηθούν. 2. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φθάνουν τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που ορίζει ο κατασκευαστής, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία. 3. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται και να παρασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να μπορούν να διατίθενται, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, κατά τρόπον που να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. II.   Ειδικές προδιαγραφές 1.   Εφόσον απαιτείται, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ή να ελέγχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες και ιδιότητες: α) οι κατασκευαστικές και χαρακτηριστικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, του βαθμού ανάμειξης και, εφόσον απαιτείται, των διαστάσεων και της κατανομής του μεγέθους των κόκκων· β) η φυσική και χημική σταθερότητα της εκρηκτικής ύλης υπό όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ενδέχεται να εκτεθεί· γ) η ευαισθησία σε κρούση και τριβή· δ) η συμβατότητα όλων των συστατικών στοιχείων, όσον αφορά τη χημική και τη φυσική τους σταθερότητα· ε) η χημική καθαρότητα του εκρηκτικού· στ) η αντοχή του εκρηκτικού στην επίδραση του νερού όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες υγρασίας ή παρουσία νερού και όταν οι ιδιότητες λειτουργίας του επηρεάζονται δυσμενώς από το νερό· ζ) αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όταν το εκρηκτικό προορίζεται να διατηρηθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες και η ασφάλειά του ή η αξιοπιστία του μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά από την ψύξη ή τη θέρμανση κάποιου συστατικού στοιχείου ή της εκρηκτικής ύλης στο σύνολό της· η) η καταλληλότητα της εκρηκτικής ύλης για χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον (π.χ. περιβάλλον που έχει καταστεί επικίνδυνο από εκρηκτικά αέρια ανθρακωρυχείου, θερμές μάζες κ.λπ.) εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό αυτές τις συνθήκες· θ) τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που αποσκοπούν στην πρόληψη τυχόν άκαιρης ή ακούσιας πυροδότησης ή ανάφλεξης· ι) η ορθή γόμωση και λειτουργία της εκρηκτικής ύλης όταν χρησιμοποιείται κατά προορισμόν· ια) κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, επισημάνσεις όσον αφορά την ασφάλεια κατά τον χειρισμό, την αποθήκευση, τη χρήση και τη διάθεση· ιβ) η δυνατότητα της εκρηκτικής ύλης, του περιβλήματος ή άλλων συστατικών της να ανθίστανται στη φθορά κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, έως την ημερομηνία λήξεως που ορίζει ο κατασκευαστής· ιγ) προσδιορισμός όλων των συσκευών και των βοηθητικών μερών που απαιτούνται και οδηγίες χρήσης για την ασφαλή λειτουργία του εκρηκτικού. 2.   Τα εκρηκτικά υφίστανται έλεγχο υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό μέσα σε εργαστήριο, οι δοκιμές διενεργούνται σε συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το εκρηκτικό. 3.   Οι απαιτήσεις για τις ομάδες εκρηκτικών υλών 3.1. Οι εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων συμμορφώνονται επίσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) Η προτεινόμενη μέθοδος πυροδοτήσεως πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και πλήρη έκρηξη της εκρηκτικής ύλης ανατινάξεων. Στην περίπτωση της μελάνης πυρίτιδας επαληθεύεται η ικανότητα ανάφλεξης· β) οι εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων υπό μορφή φυσιγγίου πρέπει να μεταδίδουν την έκρηξη με ασφάλεια και αξιοπιστία από το ένα άκρο της στήλης φυσιγγίων στο άλλο· γ) τα παραγόμενα αέρια από τις εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων που προορίζονται για υπόγεια χρήση δεν θα πρέπει να περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακος, νιτρώδη και άλλα αέρια, ατμούς ή αιωρούμενα στερεά κατάλοιπα, σε ποσότητες επιβλαβείς για την υγεία υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως. 3.2. Οι ακαριαίες θρυαλλίδες, θρυαλλίδες ασφαλείας και πυροδοτικές θρυαλλίδες συμμορφώνονται επίσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) Το περίβλημα των ακαριαίων θρυαλλίδων, των θρυαλλίδων ασφαλείας, των πυροδοτικών θρυαλλίδων και των σωλήνων κρουστικού κύματος πρέπει να έχει τη δέουσα μηχανική αντοχή και να προστατεύει δεόντως το εκρηκτικό γέμισμα όταν εκτίθεται σε κανονική μηχανική καταπόνηση· β) οι παράμετροι για τον χρόνο καύσεως των θρυαλλίδων ασφαλείας πρέπει να αναφέρονται και να ανταποκρίνονται προς την πραγματικότητα· γ) οι επιλεγόμενες ακαριαίες θρυαλλίδες πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα, να έχουν επαρκή πυροδοτική ικανότητα και να πληρούν τις οριζόμενες απαιτήσεις, όσον αφορά την αποθήκευση ακόμη και σε ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες. 3.3. Οι πυροκροτητές (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαιροφλεγών πυροκροτητών) συμμορφώνονται επίσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) οι πυροκροτητές πρέπει να πυροδοτούν αξιόπιστα την έκρηξη των εκρηκτικών υλών οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μαζί με αυτούς υπό όλες τις προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως· β) οι εγκαιροφλεγείς πυροκροτητές πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα· γ) η ικανότητα πυροδοτήσεως δεν πρέπει να επηρεάζεται δυσμενώς από την υγρασία· δ) οι χρόνοι καθυστέρησης των εγκαιροφλεγών πυροκροτητών πρέπει να είναι επαρκώς όμοιοι, ώστε ο κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης των χρόνων καθυστέρησης των διαδοχικών χρονικών φάσεων να είναι αμελητέος· ε) τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία (π.χ. ελάχιστο ρεύμα πυροδότησης, αντίσταση)· στ) τα σύρματα των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή. Η συσκευασία των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να φέρει την απαιτούμενη θωράκιση κατά τυχαίας πυροδότησης από ραδιοσυχνότητες. 3.4. Οι προωθητικές ύλες και οι προωθητικές ύλες πυραύλων συμμορφώνονται επίσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) οι ύλες αυτές δεν πρέπει να πυροκροτούν ή να εκρήγνυνται εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους· β) οι προωθητικές ύλες πρέπει να σταθεροποιούνται για να προλαμβάνεται η αποσύνθεσή τους, εφόσον απαιτείται (π.χ. τα παράγωγα της νιτροκυτταρίνης)· γ) οι προωθητικές ύλες των πυραύλων, εφόσον παράγονται διά συμπίεσης ή χύτευσης, δεν θα πρέπει να φέρουν μη προβλεπόμενες ρωγμές ή φυσαλίδες αερίου οι οποίες επηρεάζουν επικίνδυνα τη λειτουργία τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ B Εξέταση τύπου ΕΕ 1. Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την τεχνική σχεδίαση εκρηκτικής ύλης και επαληθεύει και βεβαιώνει ότι η τεχνική σχεδίαση της εκρηκτικής ύλης πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που έχουν εφαρμογή σε αυτήν. 2. Η εξέταση τύπου ΕΕ διενεργείται ως αξιολόγηση της καταλληλότητας της τεχνικής σχεδίασης της εκρηκτικής ύλης μέσω της εξέτασης της τεχνικής τεκμηρίωσης και των παραστατικών που αναφέρονται στο σημείο 3 και περιλαμβάνει επίσης εξέταση δείγματος, αντιπροσωπευτικού της προγραμματισμένης παραγωγής, από το πλήρες προϊόν (συνδυασμός τύπου παραγωγής και τύπου σχεδίασης). 3. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΕ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου· β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό· γ) τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά εφικτή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της εκρηκτικής ύλης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει —στον βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση— τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον: i) γενική περιγραφή της εκρηκτικής ύλης· ii) σχέδια μελετών και φακέλους κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.· iii) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας των εκρηκτικών υλών· iv) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί· v) τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.· vi) τις εκθέσεις δοκιμών· δ) τα αντιπροσωπευτικά δείγματα της εξεταζόμενης παραγωγής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητήσει επιπλέον δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών· ε) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης. Τα δικαιολογητικά αυτά μνημονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν χρησιμοποιηθεί ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του. 4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός: 4.1. Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά για να εκτιμήσει την επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης της εκρηκτικής ύλης. 4.2. Επαληθεύει ότι τα δείγματα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές· 4.3. αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει εάν, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τις λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις αυτές εφαρμόστηκαν ορθά· 4.4. Αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει κατά πόσον, στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκαν οι λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις που επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή, και εφαρμόζουν άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, πληρούν τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας της παρούσας οδηγίας· 4.5. Συμφωνεί με τον κατασκευαστή για τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές. 5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 4 καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του έναντι των κοινοποιουσών αρχών, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με την έγκριση του κατασκευαστή. 6. Στην περίπτωση που ο τύπος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που έχουν εφαρμογή για τη σχετική εκρηκτική ύλη, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα πορίσματα της εξέτασης, τους τυχόν όρους υπό τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό και τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου. Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα. 7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας, από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και, αφετέρου, ορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά. 8. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή ανακάλεσε και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και/ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο. 9. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων και των προσθηκών του μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. 10. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μπορεί να υποβάλλει την αίτηση που προβλέπεται στο σημείο 3 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα σημεία 7 και 9, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 2 Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα 1.   Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετικές εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που έχουν εφαρμογή σε αυτές. 2.   Κατασκευή Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων εκρηκτικών υλών προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύει γι’ αυτά. 3.   Έλεγχοι προϊόντων Ο κοινοποιημένος οργανισμός τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή ελέγχων στα προϊόντα σε τυχαία χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον εν λόγω οργανισμό, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων της εκρηκτικής ύλης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα των προϊόντων και την ποσότητα παραγωγής. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών προϊόντων, το οποίο λαμβάνεται επιτόπου από τον κοινοποιημένο οργανισμό πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγμένες δοκιμές, οι οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά μέρη των εναρμονισμένων προτύπων, και/ή ισοδύναμες δοκιμές που ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εφόσον ένα δείγμα δεν συμμορφώνεται με το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Σκοπός της διαδικασίας δειγματοληψίας προς έγκριση που πρέπει να εφαρμοστεί είναι να καθοριστεί κατά πόσον η διαδικασία κατασκευής της εκρηκτικής ύλης λειτουργεί εντός αποδεκτών ορίων, με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της εκρηκτικής ύλης. Ο κατασκευαστής τοποθετεί, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, τον αριθμό ταυτοποίησης του κοινοποιημένου οργανισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. 4.   Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 4.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σε κάθε εκρηκτική ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 4.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ταυτοποιείται ο τύπος εκρηκτικής ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί η δήλωση. 5.   Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 4 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Συμμόρφωση με τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής 1.   Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής αποτελεί το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετικές εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται σε αυτές. 2.   Κατασκευή Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές της σχετικής εκρηκτικής ύλης όπως ορίζεται στο σημείο 3 και υπόκειται σε επιτήρηση όπως ορίζεται στο σημείο 4. 3.   Σύστημα ποιότητας 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τις συγκεκριμένες εκρηκτικές ύλες. α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου· β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό· γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινόμενη κατηγορία της εκρηκτικής ύλης· δ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας· ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ. 3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εκρηκτικών υλών προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ καθώς και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι’ αυτές. α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών ως προς την ποιότητα των εκρηκτικών· β) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των διαδικασιών και των συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν· γ) των ελέγχων και των δοκιμών που διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους· δ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.· ε) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας του προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. 3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2. 3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό. 3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιότητας. 4.   Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως: α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας· β) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ. 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμών. 5.   Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει τον τύπο εκρηκτικής ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί. 6.   Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για χρονικό διάστημα που λήγει 10 έτη μετά τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά: α) τον φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1· β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη· γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4. 7.   Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει, ανακαλέσει ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε. 8.   Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που προβλέπονται στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος 1.   Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος αποτελεί το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετικές εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται σε αυτές. 2.   Κατασκευή Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές των εκρηκτικών υλών, όπως ορίζεται στο σημείο 3 και υπόκειται σε επιτήρηση όπως ορίζεται στο σημείο 4. 3.   Σύστημα ποιότητας 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τις συγκεκριμένες εκρηκτικές ύλες. α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου· β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό· γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των σχετικών εκρηκτικών υλών· δ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας· ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ. 3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εκρηκτικών υλών προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών ως προς την ποιότητα των προϊόντων· β) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν μετά την κατασκευή· γ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ.· δ) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. 3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2. 3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό. 3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας, για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιότητας. 4.   Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως: α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας· β) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ. 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμών. 5.   Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει τον τύπο εκρηκτικής ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί. 6.   Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά: α) τον φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1· β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη· γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4. 7.   Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε. 8.   Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που προβλέπονται στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρίβωση επί προϊόντων 1.   Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρίβωση επί προϊόντων αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 5.1 και 6 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι οι σχετικές εκρηκτικές ύλες, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 3, είναι σύμφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται σε αυτές. 2.   Κατασκευή Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων εκρηκτικών υλών προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύει γι’ αυτά. 3.   Επαλήθευση Ο κοινοποιημένος οργανισμός που έχει επιλεγεί από τον κατασκευαστή πραγματοποιεί κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο οι εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες με τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και με τις οικείες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας Οι εξετάσεις και δοκιμές για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών με τις οικείες απαιτήσεις διεξάγονται, κατ’ επιλογή του κατασκευαστή, είτε με έλεγχο και δοκιμή κάθε προϊόντος όπως ορίζεται στο σημείο 4 ή με τη διενέργεια εξέτασης και δοκιμών των εκρηκτικών υλών σε στατιστική βάση όπως ορίζεται στο σημείο 5. 4.   Εξακρίβωση της συμμόρφωσης με εξέταση και δοκιμές κάθε προϊόντος 4.1. Κάθε εκρηκτική ύλη εξετάζεται ξεχωριστά και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ή ισοδύναμες δοκιμές που εφαρμόζουν άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να επαληθευθεί η συμμόρφωσή τους προς τον εγκεκριμένο τύπο, όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, και προς τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν. 4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να τοποθετηθεί με ευθύνη του ο αριθμός ταυτοποίησής του στην εγκεκριμένη εκρηκτική ύλη. 5.   Στατιστική εξακρίβωση της συμμόρφωσης 5.1. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν την ομοιογένεια κάθε παραγόμενης παρτίδας και προσκομίζει τις εκρηκτικές ύλες του προς εξακρίβωση με τη μορφή ομοιογενών παρτίδων. 5.2. Από κάθε παρτίδα λαμβάνεται τυχαίο δείγμα. Όλες οι εκρηκτικές ύλες που συνιστούν το δείγμα εξετάζονται μεμονωμένα και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές όπως προβλέπουν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ή ισοδύναμες δοκιμές που ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να αποφασιστεί η αποδοχή ή η απόρριψη της παρτίδας. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν. 5.3. Όταν μια παρτίδα γίνεται δεκτή, όλες οι εκρηκτικές ύλες της παρτίδας τεκμαίρεται ότι εγκρίνονται, εκτός από τις εκρηκτικές ύλες του δείγματος οι οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στις δοκιμές. 5.4. Εάν μια παρτίδα απορριφθεί, ο κοινοποιημένος οργανισμός ή η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει τη διάθεση της παρτίδας αυτής στην αγορά. Στην περίπτωση συχνής απόρριψης παρτίδων, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να αναστείλει τη στατιστική εξακρίβωση και να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα. 6.   Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 6.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική ύλη που είναι σύμφωνη προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 6.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε τύπο εκρηκτικής ύλης και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει τον τύπο εκρηκτικής ύλης για τον οποίο έχει συνταχθεί. 7.   Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5.1. ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα 1.   Η συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των σημείων 2, 3 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει με δική του αποκλειστική ευθύνη ότι η εκρηκτική ύλη που υπόκειται στις διατάξεις του σημείου 4 είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται σε αυτήν. 2.   Τεχνικός φάκελος 2.1. Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο και τον θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 4. Ο τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του (των) κινδύνου(-ων). Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει —στον βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση— τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της εκρηκτικής ύλης. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον: α) γενική περιγραφή της εκρηκτικής ύλης, β) σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.· γ) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας των εκρηκτικών υλών· δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί· ε) τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.· στ) τις εκθέσεις δοκιμών. 2.2. Ο κατασκευαστής θέτει τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. 3.   Κατασκευή Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση της κατασκευαζόμενης εκρηκτικής ύλης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 4.   Επαλήθευση Ο κοινοποιημένος οργανισμός τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, όπως προβλέπεται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, και/ή ισοδύναμες δοκιμές όπως ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να τοποθετηθεί με ευθύνη του ο αριθμός ταυτοποίησής του στην εγκεκριμένη εκρηκτική ύλη. Ο κατασκευαστής θέτει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. 5.   Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 4, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε εκρηκτική ύλη που ικανοποιεί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση της εκρηκτικής ύλης στην αγορά. Στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ταυτοποιείται η εκρηκτική ύλη για την οποία έχει συνταχθεί η δήλωση. 6.   Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σημεία 2.2 και 5 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (αριθ. ΧΧΧΧ) (1) 1. Αριθμός … (προϊόντος, τύπου παρτίδας ή σειράς): 2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του: 3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση προϊόντος που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα): 5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: 6. Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός … (ονομασία, αριθμός) πραγματοποίησε … (περιγραφή της παρέμβασης) και χορήγησε το πιστοποιητικό: 8. Συμπληρωματικές πληροφορίες: (1)  Ο κατασκευαστής μπορεί, προαιρετικά, να δώσει αριθμό στη δήλωση συμμόρφωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΡΟΣ A Καταργούμενες οδηγίες με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών τους (αναφέρεται στο άρθρο 53) Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Μόνο το σημείο 13 του παραρτήματος II Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Μόνο το σημείο 2.2 του παραρτήματος Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Μόνο το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο β) Οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής ΜΕΡΟΣ B Προθεσμίες για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και ημερομηνίες εφαρμογής (αναφέρεται στο άρθρο 53) Οδηγία Προθεσμία για τη μεταφορά Ημερομηνία εφαρμογής 93/15/ΕΟΚ (άρθρα 9, 10, 11, 12, 13 και 14) 30 Σεπτεμβρίου 1993 30 Σεπτεμβρίου 1993 93/15/ΕΟΚ (όλα τα άλλα άρθρα) 30 Ιουνίου 1994 1η Ιανουαρίου 1995 2004/57/ΕΚ 31 Δεκεμβρίου 2004 31 Ιανουαρίου 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Οδηγία 93/15/ΕΟΚ Οδηγία 2004/57/ΕΚ Παρούσα οδηγία Άρθρο 1 παράγραφος 1 Άρθρο 1 παράγραφος 1 Άρθρο 1 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 1 παράγραφος 3 Άρθρο 1 παράγραφος 2 Άρθρο 1 παράγραφος 4 Άρθρο 2 παράγραφοι 3 έως 6, 8, 13 και 14 — Άρθρο 2 παράγραφοι 2, 7, 9 έως 12 και 15 έως 24 Άρθρο 1 παράγραφος 5 Άρθρο 1 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 3 Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 4 Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 22 Άρθρο 3 Άρθρο 4 και άρθρο 5 παράγραφος 1 — Άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 8 — Άρθρο 6 — Άρθρο 7 — Άρθρο 8 — Άρθρο 9 — Άρθρο 10 Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 19 Άρθρο 4 παράγραφος 2 — Άρθρο 5 Άρθρο 43 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 20 — Άρθρο 21 — Άρθρα 24 έως 27 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρα 28 έως 40 Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρα 22 και 23 Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 22 Άρθρο 7 παράγραφος 3 Άρθρο 22 — Άρθρο 41 Άρθρο 8 παράγραφος 1 Άρθρα 42 και 44 Άρθρο 8 παράγραφος 2 Άρθρο 43 Άρθρο 8 παράγραφος 3 Άρθρο 45 Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 11 παράγραφος 1 Άρθρο 9 παράγραφος 2 — Άρθρο 9 παράγραφος 3 Άρθρο 11 παράγραφος 2 Άρθρο 9 παράγραφος 4 Άρθρο 11 παράγραφος 3 Άρθρο 9 παράγραφος 5 Άρθρο 11 παράγραφος 4 Άρθρο 9 παράγραφος 6 Άρθρο 11 παράγραφος 6 Άρθρο 9 παράγραφος 7 Άρθρο 11 παράγραφος 5 Άρθρο 9 παράγραφος 8 Άρθρο 11 παράγραφος 7 Άρθρο 9 παράγραφος 9 Άρθρο 11 παράγραφος 8 Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 3 Άρθρο 12 παράγραφος 3 Άρθρο 10 παράγραφος 4 Άρθρο 12 παράγραφος 4 Άρθρο 10 παράγραφος 5 Άρθρο 12 παράγραφος 5 Άρθρο 11 Άρθρο 13 Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 14 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 14 παράγραφος 2 Άρθρο 13 παράγραφος 1 Άρθρο 49 παράγραφος 1 Άρθρο 13 παράγραφος 2 — Άρθρο 13 παράγραφος 3 Άρθρα 46 και 47 — Άρθρο 48 Άρθρο 13 παράγραφος 4 Άρθρο 49 παράγραφος 2 έως 5 Άρθρο 13 παράγραφος 5 Άρθρα 46 και 47 Άρθρο 14 πρώτο εδάφιο Άρθρο 16 Άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4 Άρθρο 14 τρίτο εδάφιο Άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 4 Άρθρο 14 τέταρτο εδάφιο Άρθρο 15 παράγραφος 3 Άρθρο 15 — Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 17 Άρθρο 50 Άρθρο 18 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρα 51 και 52 — Άρθρο 53 — Άρθρο 54 Άρθρο 20 Άρθρο 55 Άρθρο 1 — Άρθρο 2 — Άρθρο 3 — Άρθρο 4 — Άρθρο 5 — Παράρτημα I Παράρτημα I Παράρτημα II — Παράρτημα I Παράρτημα II Παράρτημα II Παράρτημα III Παράρτημα III Άρθρο 28 Παράρτημα IV Άρθρο 22 — Παράρτημα IV — Παράρτημα V — Παράρτημα VI ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι συνεδριάσεις επιτροπών μπορούν να θεωρηθούν «επιτροπές επιτροπολογίας» κατά την έννοια του παραρτήματος Ι της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόνο όταν και εφόσον σε αυτές συζητιούνται εκτελεστικές πράξεις κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Έτσι, οι συνεδριάσεις επιτροπών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 15 της συμφωνίας-πλαισίου όταν και στο μέτρο που σε αυτές συζητιούνται άλλα θέματα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία