ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/99.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί συστάσεως και λειτουργίας της ειδικής Συνοδικής Επιτροπής παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τον υπ’ αριθμ. 99/1998 Κανονισμόν Αυτής έχοντα ούτω: ΑΡΘΡΟΝ 1 Παρά τη Ιερά Συνόδω συνίσταται επταμελής «Ειδική Συνοδική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκων Θεμάτων» τελούσα υπό την άμεσον εποπτείαν της τε Ιεράς Συνόδου και του Μακαριωτάτου Προέδρου αυτής. ΑΡΘΡΟΝ 2 Η Ειδική Επιτροπή επιδιώκει, καλλιεργεί, αναπτύσσει και παρακολουθεί: α) Την επικοινωνίαν με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. προς αμοιβαίαν ενημέρωσιν και αξιοποίησιν των εκατέρωθεν πληροφοριών επί συζητουμένων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος τόσον εκκλησιαστικού όσον και κοινωνικού χαρακτήρος, β) Την συνεργασίαν μετά της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί θεμάτων, μορφωτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών, γ) Την συμμετοχήν εις την διαμόρφωσιν και εφαρμογήν αναλόγων κοινοτικών προγραμμάτων και τον συντονισμόν εφαρμογής των εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και τας Ιεράς Μητροπόλεις, δ) Τον γενικόν συντονισμόν των φορέων της εκκλησιαστικής διοικήσεως εν γένει και των λοιπών εκκλησιαστικών δραστηριοτήτων των εν Ελλάδι ιδιωτικών φορέων προς αποτελεσματικήν υποβολήν των υπευθύνων προτάσεών των προς Την Ε.Ε., ε) Την άμεσον συνεργασίαν με τό εν Βρυξέλλαις Γραφείον της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΑΡΘΡΟΝ 3 Εντός του ανωτέρω γενικού περιγράμματος κινουμένη η Ειδική Επιτροπή δύναται νά επιλέγη κατά περίπτωσιν τα προσφορώτερα μέσα προς επίτευξιν των σκοπών της. Ταύτα δύναται να είναι: α. Η συγκρότησις εν Αθήναις η αλλαχού ομάδων εργασίας η υποεπιτροπών, επανδρωμένων διά καταλλήλου προσωπικού, και η παρακολούθησις δι αυτών των σημειουμένων εξελίξεων εις τον χώρον της Ε.Ε. επί θεμάτων τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων της. β. Η οργάνωσις και διατήρησις Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος παρά τη Ε.Ε. εν Βρυξέλλαις, μετά της οποίας συνεργάζεται στενώς προς αποτελεσματικωτέραν επίτευξιν και εξυπηρέτησιν των επιδιώξεων αυτής. γ. Η συνεργασία με τας αρμοδίας πολιτειακάς αρχάς. δ. Η μελέτη των προκηρυσσομένων υπό της Ε.Ε. προγραμμάτων και η προετοιμασία προς υλοποίησίν των υπό των διαφόρων εκκλησιαστικών Υπηρεσιών και Οργανισμών. ε. Η στενή συνεργασία με τούς φορείς της Ε.Ε. και της εκκλησιαστικής διοικήσεως διά την επιμόρφωσιν και κατάλληλον αξιοποίησιν του ανθρωπίνου δυναμικού προς επωφελή αξιοποίησιν και τόν αρτιότερον καταρτισμόν των προτάσεων και προγραμμάτων της Ε.Ε., ως και την αξιολόγησίν των. στ. Η παρακολούθησις των κυκλοφορούντων εντύπων της Ε.Ε. των περιλαμβανόντων χρησίμους πληροφορίας, η ίδρυσις και διατήρησις ειδικής βιβλιοθήκης περιεχούσης τας εκδόσεις αι οποίαι έχουν σχέσεις με τους σκοπούς της, η μέσω του ΙΝΤΕRΝΕΤ επικοινωνία και συνεργασία. ζ. Η έκδοσις ειδικού περιοδικού φυλλαδίου ευκολύνοντος τους ενδιαφερομένους περί Τα ευρωπαϊκά προγράμματα της Ε.Ε. και η ενημέρωσίς των περί των παρεχομένων εκάστοτε ευκαιριών. η. Η επιλογή κατά περίπτωσιν των φορέων των διαθετόντων αξιοπιστίαν, εγκυρότητα και υπευθυνότητα δι ανάθεσιν εις αυτούς συγκεκριμένου έργου εκτελέσεως και εφαρμογής προγραμμάτων της Ε.Ε. υπέρ των ενδιαφερομένων εκκλησιαστικών φορέων. θ. Τέλος, η αξιοποίησις παντός κατά την κρίσιν της προσφόρου μέσου προς υλοποίησιν των προσφερομένων δυνατοτήτων. ΑΡΘΡΟΝ 4 Η επταμελής Επιτροπή διορίζεται υπό της ΔΙΣ, προτάσει του Μακαριωτάτου, επί τριετει θητεία, απαρτιζομένη α) εκ τεσσάρων εν ενεργεία Αρχιερέων, β) εκ του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου, και γ) εκ δύο λαϊκων, απάντων εχόντων ειδικάς γνώσεις και εμπειρίαν περί τα ευρωπαϊκά προγράμματα και θέματα. Της Επιτροπής προεδρεύει ο έχων τα πρεσβεία Αρχιερεύς, αναπληρούμενος υπό του επομένου τη τάξει Αρχιερέως. Το αξίωμα των μελών της Ειδικής Επιτροπής είναι τιμητικόν και άμισθον. ΑΡΘΡΟΝ 5 Η Ειδική Επιτροπή αποφασίζει επί παντός ζητήματος αναγομένου εις τόν κύκλον των κατά τα άνω επιδιωκομένων σκοπών και αρμοδιοτήτων της, ενεργει δε τα δέοντα αναφερομένη πάντοτε εις τον Μακαριώτατον Πρόεδρον της ΔΙΣ μετά του οποίου συνεργάζεται επί παντός ζητήματος απαιτούντος ειδικήν κάλυψιν, εκείνου δέ κρίνοντος ποια θέματα θά καλυφθούν και δι αποφάσεως της ΔΙΣ. Η διεκπεραίωσις των αποφασιζομένων διενεργείται υπό της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου. ΑΡΘΡΟΝ 6 Η Ειδική Επιτροπή συνεργάζεται μετά πάσης μη Κυβερνητικής Αστικής Εταιρείας μή κερδοσκοπικού χαρακτήρος. Ενδεικτικώς αναφέρονται: η Ορθόδοξος Εκκλησιαστική Αλληλεγγύη, τό Κέντρον Επαγγελματικής Καταρτίσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Ινστιτούτον Επαγγελματικής Καταρτίσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ομοίως συνεργάζεται μετά παντός άλλου ομοειδούς φορέως (της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων) δυναμένου να υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν αποκλείεται η συνεργασία και με σχετικούς φορείς εκτός της Εκκλησίας. ΑΡΘΡΟΝ 7 Παρά τη Επιτροπή διορίζεται ως Γραμματεύς κληρικός διαθέτων τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ήτοι: Την γνώσιν δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκών γλωσσών και πάσαν άλλην εμπειρίαν και γνώσιν σχέσιν έχουσαν με τόν χαρακτήρα της Επιτροπής. Ούτος διορίζεται υπό της ΔΙΣ διά προτάσεως του Μακαριωτάτου Προέδρου. Ο Γραμματεύς έχει την ευθύνην της οργανώσεως και λειτουργίας του Γραφείου της Επιτροπής και της προωθήσεως των θεμάτων. ΑΡΘΡΟΝ 8 Η ΔΙΣ, τη προτάσει της Ειδικής Επιτροπής, δύναται να προσλαμβάνη το κατάλληλον και αναγκαίουν προσωπικόν προς διεκπεραίωσιν του, εν τοις προηγουμένοις άρθροις, περιγραφομένου έργου της αποστολής αυτής. ΑΡΘΡΟΝ 9 Η Ειδική Επιτροπή συνεδριάζει επί τη βάσει ημερησίας διατάξεως μετά πρόσκλησιν του Σεβ. Προέδρου τουλάχιστον άπαξ του μηνός. Έκτακτοι συνεδρίαι δύνανται να ορίζωνται παρά του Σεβ. Προέδρου είτε κατά την κρίσιν του είτε κατόπιν αιτήματος τεσσάρων τουλάχιστον μελών. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς συνεδρίας αποστέλλονται προς τα μέλη τουλάχιστον τρεις ημέρας πρό της συνεδρίας. Των συνεδριάσεων τηρούνται Πρακτικά παρά του Γραμματέως, τα οποία επικυρούνται κατά Την αμέσως προσεχή συνεδρίαν η και αυθημερόν. Η Ειδική Επιτροπή τηρεί Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας, Αρχείον και Βιβλίον Πρακτικών. ΑΡΘΡΟΝ 10 Η Επιτροπή συντάσσει κατ έτος τον ετήσιον προϋπολογισμόν της, ο οποίος κατόπιν επεξεργασίας υπό της Οικονομικης Υπηρεσίας, εγκρινόμενος υπό της ΔΙΣ καλύπτει τας δαπάνας λειτουργίας της. Εις ίδιον τραπεζικόν λογαριασμόν της Επιτροπής κατατίθεται κατ έτος εφάπαξ παρά της Οικονομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τό προβλεπόμενον παρά του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού ποσόν των ετησίων δαπανών λειτπουργίας αυτής. Εις τό τέλος εκάστου οικονομικού έτους η Επιτροπή συντάσσει τόν Απολογισμόν της, ο οποιος εγκρίνεται διά της ως άνω διαδικασίας επί του Προϋπολογισμού και υποβάλλεται προς έγκρισιν προς την ΔΙΣ. μετά των παραστατικών των γενομένων δαπανών. ΑΡΘΡΟΝ 11 Η εις το εδάφιον β΄ άρθρον 3 του παρόντος Κανονισμού αναφερομένη εν Βρυξέλλαις Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει αποτελεί εξηρτημένην εξωτερικήν Υπηρεσίαν του Ν.Π.Δ.Δ. «Εκκλησία της Ελλάδος» και τελεί υπό την εποπτείαν και τον ελεγχον της ΔΙΣ. Τα της έδρας, σφραγίδος, αρμοδιοτήτων, διοικήσεως, καθηκόντων προσωπικού κ.λ.π., ρυθμίζονται δι’ Εσωτερικού Κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας, συντασσομένου εντός εξαμήνου υπό της Ειδικής Επιτροπής και εγκρινομένου υπό της ΔΙΣ. ΑΡΘΡΟΝ 12 Ο παρών Κανονισμός εγκρίνεται υπό της ΔΙΣ και εφαρμόζεται υπό Την ευθύνην της Ειδικής Επιτροπής, τροποποιείται δέ αποφάσει της ΔΙΣ. ΑΡΘΡΟΝ 13 Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τό Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». ΑΡΘΡΟΝ 14 Από της ισχύος του Κανονισμού τούτου, ο υπ’ αριθμ. 68/1994 Κανονισμός «Περί λειτουργίας του Γραφείου Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως» (Φ.Ε.Κ. 39/ τ. Α΄/ 21.3.1994) καταργείται. ΑΡΘΡΟΝ 15 Εκ της δημοσιεύσεως του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τό ύψος της οποίας δέν δύναται νά υπολογισθεί.
  • Τας διατάξεις των άρθρων 4 εδάφ. ε΄ 9 παρ. 2 και 4 και 10 παράγρ. 4 και 5 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»,
  • Την ανάγκην αμέσου επικοινωνίας με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τας εν αυτή λειτουργούσας υπηρεσίας, προς αξιοποίησιν των υπ’ αυτών παρεχομένων πληροφοριών επί διαφόρων ευρωπαϊκών θεμάτων,
  • Την από 13.10.1998 Απόφασιν της Ι.Σ.Ι., περί συστάσεως «Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων»
  • Την από 16.10.1998 Απόφασιν της Δ.Ι.Σ.,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία