ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/117.1999

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-01-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί συστάσεως και λειτουργίας Νομικής Υπηρεσίας παρά τη Εκκλησία της Ελλάδος. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ίδρυσις Νομικής Υπηρεσίας. Ιδρύεται παρά τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας της Ελλάδος Νομική Υπηρεσία προς μελέτην, επεξεργασίαν και χειρισμόν των νομικής φύσεως υποθέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, είτε ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και άλλων Δημοσίων Αρχών Ελληνικών ή άλλων Κρατών ή εκκλησιαστικών και εν γένει θρησκευτικών Αρχών, είτε εξωδίκως, καθώς και προς σύνταξιν σχετικών γνωμοδοτήσεων προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος ή άλλας υπηρεσίας Αυτής ή εποπτευόμενα υπ’ Αυτής Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα.
Άρθρο 2
1.  
  Όργανα της Νομικής Υπηρεσίας. Η παρά τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας της Ελλάδος Νομική Υπηρεσία αποτελείται από την Διοικούσαν Επιτροπήν, την Επιστημονικήν Επιτροπήν και το Νομικόν Γραφείον το οποίον περιλαμβάνει, τον Προϊστάμενον και τους Δικηγόρους της Εκκλησίας.
Άρθρο 3
1.  
  Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή της Νομικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και δύο εν ενεργεία Μητροπολίτας της Εκκλησίας οριζομένους, μετά των αναπληρωτών αυτών Μητροπολιτών, δια Πράξεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, επί πενταετεί θητεία δυναμένη να ανανεωθή. δια της αυτής Πράξεως ορίζεται και ο αναπληρωτής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, ο οποίος πάντως πρέπει να προηγήται κατά τα πρεσβεία των δύο ως άνω Μητροπολιτών. Γραμματεύς της Επιτροπής ορίζεται ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, αναπληρούμενος από τον νόμιμον αναπληρωτήν του.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες και Λειτουργία της Διοικούσης Επιτροπής."
1.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας:.
 1. Ορίζει τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και ζητεί παρ αυτής γνωμοδοτήσεις επί ζητημάτων ιδιαιτέρας νομικής σημασίας ή σπουδαιότητος
 2. Διορίζει και απολύει τους Δικηγόρους της Υπηρεσίας αυτής
 3. Θεωρεί το Σχέδιον του Κανονισμού περί του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας, το οποίον καταρτίζει η Επιστημονική Επιτροπή δυναμένη να επιφέρη εις αυτό τας κατά την κρίσιν της τροποποιήσεις και μεταβολάς, το υποβάλλει δε προς έγκρισιν και ψήφισιν εις την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος
 4. Εποπτεύει δια την εύρυθμον λειτουργίαν της Νομικής Υπηρεσίας λαμβάνουσα τα απαραίτητα προς τούτο μέτρα
2.  
  Η Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής ή του νομίμου αναπληρωτού του, εις δε τας συνεδριάσεις δύναται να παρίσταται άνευ ψήφου, οσάκις καλείται υπό του Προέδρου, και ο Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου
Άρθρο 5
1.  
  Επιστημονική Επιτροπή. Η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται από τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον, ως Πρόεδρον, και εξ μέλη, τα οποία πρέπει να έχουν είτε την ιδιότητα του εν ενεργεία ή εν συντάξει μέλους ενός εκ των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας, είτε την ιδιότητα του εν συντάξει ή εν ενεργεία Καθηγητού Νομικού Τμήματος ενός των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, είτε την ιδιότητα του Διδάκτορος Νομικής Ελληνικού ή ομοταγούς προς τα Ελληνικά Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, είτε τέλος την ιδιότητα Δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω. Η συμμετοχή εις την Επιτροπήν είναι τιμητική και άμισθος. Ο προσδιορισμός των μελών τούτων,μετά των αντιστοίχων αναπληρωτών των γίνεται ελευθέρως, ως προς την ιδιότητα αυτών, υπό της Διοικούσης Επιτροπής,η οποία ορίζει και τον αναπληρωτήν του Προέδρου. Γραμματεύς της Επιτροπής ορίζεται, υπό του Μακαριωτάτου Προέδρου αυτής, εκκλησιαστικός υπάλληλος, κληρικός ή λαϊκός, και πάντως κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου πτυχίου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες και Λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής."
1.  
  Η Επιστημονική Επιτροπή, συνεδριάζουσα κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας:
 1. Γνωμοδοτεί επί νομικών ζητημάτων εξωδίκου, δικαστικής ή επιστημονικής απλώς φύσεως, δια τα οποία ζητείται η γνώμη της είτε υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου είτε υπό της Ιεράς Συνόδου είτε υπό της Διοικούσης Επιτροπής
 2. Καταρτίζει το Σχέδιον του Κανονισμού περί του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας
 3. Παρακολουθεί την λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας εν γένει, και αναφέρεται εις την Διοικούσαν Επιτροπήν
2.  
  Οι συνεδριάσεις γίνονται βάσει ημερησίας διατάξεως την οποίαν καταρτίζει ο Γραμματεύς κατά τας υποδείξεις του Μακαριωτάτου Προέδρου, εις τας αποφάσεις δε της Επιτροπής, οσάκις αυτές λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, καταχωρίζεται και η μειοψηφία γινομένης μνείας και των ονομάτων των μειοψηφούντων
3.  
  Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων των τεσσάρων εκ των συγκροτούντων αυτήν προσώπων, οπωσδήποτε όμως παρισταμένου του Προέδρου αυτής ή του αναπληρωτού του, εν ισοψηφία δε επικρατεί η άποψις προς την οποίαν συνετάχθη ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του
4.  
  Εις τας συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να καλήται υπό του Προέδρου και ο Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου, δια να ακουσθή απλώς η γνώμη του, και ο οποίος όμως δεν έχει ψήφον
Άρθρο 7 "Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου."
1.  
  Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου διορίζεται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, μετά γνώμην της Επιστημονικής Επιτροπής, Καθηγητής Νομικού Τμήματος ενός των Α.Ε.Ι. της χώρας ή δικηγόρος επί πενταετίαν τουλάχιστον παρ’ Αρείω Πάγω, μέ εξαιρετικήν δικαστηριακήν εμπειρίαν, κατά προτίμησιν κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικού Τμήματος ενός των Α.Ε.Ι της Χώρας ή ομοταγούς της αλλοδαπής. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου δύνανται να ανατίθενται μέ απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εις Ανώτατον Δικαστικόν λειτουργόν εν ενεργεία ή εν συντάξει, εφ όσον είναι τουλάχιστον Διδάκτωρ Νομικής και έχει ειδίκευσιν εις τα θέματα της Εκκλησίας,ο οποίος όμως υποχρεούται να προσφέρη τας υπηρεσίας του αμισθί και πρέπει, πρό της αναλήψεως των καθηκόντων του, να υποβάλη ειδικήν προς τούτο δήλωσιν.
2.  
  Ο Προϊστάμενος έχει τας εξής αρμοδιότητας:
 1. Προΐσταται του Νομικού Γραφείου και υπό την ιδιότητα του αυτήν παρακολουθεί τους δικηγόρους της Εκκλησίας εις το έργον τους, και χρεώνει εις αυτούς, κατ’ ελευθέραν επιστημονικήν κρίσιν, τας διαφόρους νομικάς υποθέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος χειρισμός αυτών και η νομιμότης εις τας ενεργείας των οργάνων της Εκκλησίας
 2. Συντάσσει ως Α~ Κριτής τας ετησίας υπηρεσιακάς εκθέσεις ποιοτικής και ποσοτικής αποδόσεως των ως άνω δικηγόρων.
 3. Αι εκθέσεις πρέπει να συντάσσωνται το αργότερον μέχρι της 15ης Φεβρουαρίου και εν συνεχεία υποβάλλονται εις τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον ο οποίος δύναται, εαν το κρίνει απαραίτητον, να θέτη αυτάς ή τινάς εξ αυτών υπ’ όψιν της Επιστημονικής Επιτροπής προκειμένου να λάβη την γνώμην αυτής πριν ή ούτος αξιολογήσει, ως Β~ Κριτής, τους συγκεκριμένους δικηγόρους.
 4. Εισηγείται εις την Ιεράν Σύνοδον, την Διοικούσαν και την Επιστημονικήν Επιτροπήν ως και τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον περί παντός νομικού ζητήματος αφορώντος εις την Εκκλησίαν εν γένει, οσάκις κρίνει την τοιαύτην εισήγησιν αναγκαίαν ή οσάκις του ζητηθή υπό της Διοικούσης ή της Επιστημονικής Επιτροπής, της Ιεράς Συνόδου ή του Μακαριωτάτου Προέδρου αυτής
 5. Μετέχει οσάκις προβλέπεται υπό διατάξεως Νόμου ή Κανονισμού εις Επιτροπάς της Ιεράς Συνόδου
3.  
  Δια τας ανάγκας της Γραμματείας του Νομικού Γραφείου τοποθετούνται εις αυτό δι αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. τρείς εκκλησιαστικοί υπάλληλοι συνιστωμένων προς τούτο δια του παρόντος ισαρίθμων οργανικών θέσεων καταλαμβανομένων ανεξαρτήτως του βαθμού των εις αυτάς τοποθετουμένων. Οι υπάλληλοι ούτοι υπάγονται απ ευθείας εις τον Προϊστάμενον.
Άρθρο 8 "Δικηγόροι."
1.  
  Δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας διορίζονται υπό της Διοικούσης Επιτροπής, μετά γνωμοδότησιν της Επιστημονικής Επιτροπής περί των προσόντων των, Δικηγόροι παρ’ Εφέταις ή παρ Αρείω Πάγω, επί σχέσει εμμίσθου εντολής και επί παγία μηνιαία αντιμισθία. Ο Προϊστάμενος δύναται να αναθέτη τον χειρισμόν ωρισμένης ή ωρισμένων υποθέσεων και εις άλλους, μη ανήκοντας εις την Νομικήν Υπηρεσίαν, δικηγόρους οσάκις τούτο ενδείκνυται κατά την κρίσιν του, μετά σύμφωνον γνώμην του Μακαριωτάτου Προέδρου.
2.  
  Οι ως άνω Δικηγόροι χειρίζονται, όλας τας εχούσας ανάγκην νομικής καλύψεως και υποστηρίξεως υποθέσεις, αι οποίαι αφορούν εις τας υπηρεσίας εν γένει της Εκκλησίας ή η έκβασις των οποίων ενδιαφέρει οπωσδήποτε την Εκκλησίαν
3.  
  Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος προσφέροντες τας υπηρεσίας των εις την Ιεράν Σύνοδον Δικηγόροι του πρώην ΟΔΕΠ εντάσσονται εις συσταθησομένας θέσεις Δικηγόρων επί σχέσει εμμίσθου εντολής, κατά την διαδικασίαν της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αι θέσεις αύται καθορίζονται δια του Κανονισμού Εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας ταύτης.
Άρθρο 9
1.  
  Λύσις της υπηρεσιακής σχέσεως των Δικηγόρων. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος δημιουργουμένη υπηρεσιακή σχέσις, μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και των άνω Δικηγόρων Αυτής ή του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου, λύεται δια παραιτήσεως ή δια καταγγελίας υπό της Διοικούσης Επιτροπής, ως προς δε τον Προϊστάμενον δια καταγγελίας υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Η καταγγελία δύναται να γίνη οποτεδήποτε ελευθέρως και άνευ ειδικής αιτιολογίας.
Άρθρο 10
1.  
  Συμπλήρωσις του παρόντος Κανονισμού. Πάν έτερον ζήτημα, μη ρυθμιζόμενον δια του παρόντος Κανονισμού, αφορών εις την οργάνωσιν και την λειτουργίαν εν γένει της Νομικής Υπηρεσίας, ρυθμίζεται δι’ αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, μετά πρότασιν της Διοικούσης Επιτροπής και γνώμην της Επιστημονικής Επιτροπής.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του Περιοδικού «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
2.  
  Καταργούνται αι διατάξεις του άρθρου 8 του Κανονισμού 12/1980, των άρθρων 15, 31 παράγρ. 2, 33 παράγρ. 3, 35 παράγρ. 3 και 39 του Κανονισμού 14/1981, ως και πάσα διάταξις αντίθετος προς τον παρόντα Κανονισμόν.
Άρθρο 12
1.  
  Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τας διατάξεις του άρθρου 4 περίπτ. ε΄ και 9 παράγρ. 2 και 4 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 • Την ανάγκην νομικής προστασίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων και Οργανισμών Αυτής, ως και νομικής κατοχυρώσεως των Αποφάσεων των εν γένει οργάνων Αυτής, δια της συγκροτήσεως Νομικής Υπηρεσίας.
 • Την από 20.1.1999 Απόφασιν Αυτής
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/12 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/14 1981
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία