ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/120.1999

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-05-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-05-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού «περί συστάσεως και Οργανώσεως Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρον 18 του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού διαιρείται σε παραγράφους και στην παράγραφο 1 προστίθεται περίπτωσις γ΄ έχουσα ούτω:«.
 1. Ο Κανονισμός 79/1996 της Ιεράς Συνόδου «Περί συγκροτήσεως και λειτουργίας του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος»
2.  
  Μέχρι της εγκρίσεως του νέου Εσωτερικού Κανονισμού του Διοικητικού Κλάδου Εκδόσεων πάσης φύσεως της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ισχύουν και εφαρμόζονται μεταβατικώς τα έως τώρα ισχύοντα τόσο για την έκδοση των Περιοδικών, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, όσο και για το προσωπικό αυτών και τις υφιστάμενες οποιεσδήποτε σχέσεις εργασίας των υπαλλήλων και συνεργατών»
Άρθρο 2
1.  
  Από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
 • Τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν. 590/1977 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4, 17 και 18 του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/10.2.1999).
 • Τις από 29.3.1999 και 31.3.1999 αποφάσεις αυτής
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1998/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/114 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία