ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/122.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού «Περί συστάσεως και Οργανώσεως Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του υπ’ αριθμ.114/1998 Κανονισμού αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2.Μέχρι της εγκρίσεως των Εσωτερικών Κανονισμών των Κλάδων Ραδιοφωνίας και Εκδόσεων πάσης φύσεως της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ισχύουν και εφαρμόζονται μεταβατικώς τα έως τώρα ισχύοντα για την διοίκηση και διαχείριση τόσο για το Ραδιοφωνικό Σταθμό, την έκδοση των Περιοδικών «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ», «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» και την Εφημερίδα «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» , όσο και για το προσωπικό αυτών και τις υφισταμένες οποιεσδήποτε σχέσεις εργασίας των υπαλλήλων και των συνεργατών τους .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τή δημοσίευσή του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
Άρθρο 3
1.  
    Από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
  • Τις διατάξεις των άρθρων 4, 17 και 18 του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού (Φ.Ε.Κ. 21/ τ.Α / 10.2.1999).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του υπ’ αριθμ.120/1999 Κανονισμού (Φ.Ε.Κ.91/Α/4.5.1999).
  • Την από 9.6.1999 Απόφασιν Αυτής
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1998/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/114 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία