ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/132.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί αρμοδιοτήτων, οργανώσεως, διοικήσεως, και εν γένει λειτουργίας του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το δια των διατάξεων του άρθρου 41 του Νόμου 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» Ιδρυθέν Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, υπό τον τίτλον «Διορθόδοξον Κέντρον της Εκκλησίας της Ελλάδος», διέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, τελεί δε υπό την εποπτείαν της Δ.Ι.Σ.
Άρθρο 2
1.  
  Ο σκοπός του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι πνευματικός και ιεραποστολικός, συνίσταται δε εις την:
 1. προαγωγήν των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος,
 2. επίτευξιν στενωτέρας συνεργασίας επί διορθοδόξου και διεκκλησιαστικού επιπέδου εις εκκλησιαστικά, θεολογικά και κοινωνικά θέματα,
 3. μελέτην, έρευναν, δημοσίευσιν και αξιοποίησιν των σχετικών με τας ανά τον κόσμον Εκκλησίας, ιδίως δε τας Βαλκανικάς, δεδομένων, και
 4. προαγωγήν της μετ’ αυτών συνεργασίας
2.  
  Προς επίτευξιν των ως άνω σκοπών το Διορθόδοξον Κέντρον:
 1. διοργανώνει εκδηλώσεις συναφείς προς τους σκοπούς τούτους,
 2. εισηγείται εις την αρμοδίαν Υποεπιτροπήν την χορήγησιν υποτροφιών δια την κατάρτισιν στελεχών διορθοδόξων και διαχριστιανικών σχέσεων, και δια σπουδάς στελεχών άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών,
 3. λειτουργεί Ερευνητικόν Κέντρον Διορθοδόξων Σπουδών,
 4. φιλοξενεί επιστήμονας και σπουδαστάς προερχομένους εξ άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίοι ευρίσκονται εις την Ελλάδα δια μορφωτικούς σκοπούς ή ως επισκέπται,
 5. εκδίδει έντυπον δια τους σκοπούς αυτού,
 6. χρησιμοποιεί παν έτερον μέσον συντελεστικόν των σκοπών αυτού
Άρθρο 3 "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ"
1.  
  Το Διορθόδοξον Κέντρον διοικείται υπό 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου(Δ.Σ), το όποιον συγκροτείται:.
 1. Εκ του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ως Προέδρου, αναπληρούμενου υπό Αρχιερέως, τον οποίον ούτος ορίζει με απόφασίν του,
 2. Εκ του εκάστοτε Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, η θητεία του οποίου διαρκεί όσον και η ιδιότης τούτου ως Προέδρου της εν λόγω Επιτροπής
 3. Εξ ενός Αρχιερέως επί 4ετεί θητεία
 4. Εκ του Ηγουμένου της Ι. Μονής Πεντέλης ή άλλου τινός αδελφού της Μονής, προτεινομένου υπό του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, επί 4ετεί θητεία, και.
 5. Εξ ενός Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί 4ετεί θητεία δυναμένη να ανανεούται.
 6. Τα υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) μέλη, ως και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, διορίζονται υπό της Δ.Ι.Σ.
 7. Εκ του εκάστοτε Δ/ντού της ΕΚΥΟ και
 8. Εξ ενός ειδήμονος περί τις διορθόδοξες σχέσεις προσώπου
2.  
  Το Δ. Σ. τελεί εν απαρτία εφ όσον οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων, συνεδριάζει δε είτε εν τη έδρα του Κέντρου είτε εν τοις Γραφείοις της Δ.Ι.Σ. οσάκις τούτο αποφασίζεται υπό του Προέδρου αυτού.
3.  
  Εισηγητής των θεμάτων προς το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι ο Διευθυντής ο οποίος μετέχει αυτού άνευ ψήφου ή ο υπό του Προέδρου αυτού οριζόμενος
4.  
  Τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον εκ των υπαλλήλων του Κέντρου
5.  
  Η διαχείρισις των πόρων και της εν γένει περιουσίας του Κέντρου ανήκει εις το Διοικητικόν Συμβούλιον τούτου
Άρθρο 4 "ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ"
1.  
  Πόροι του Διορθοδόξου Κέντρου είναι:
 1. Ετησία επιχορήγησις της Ε.Κ.Υ.Ο, των Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Μονών και Προσκυνημάτων.
 2. Επιχορηγήσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών Οργανισμών ή Ν.Π.Ι.Δ. γ)Εκούσιαι εισφοραί, δωρεαί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι ή κληροδοτήματα νομικών ή φυσικών προσώπων και,.
 3. Πάσα πρόσοδος εξ οιασδήποτε ετέρας χρηστής πηγής
2.  
  Παρά ανεγνωρισμένω πιστωτικώ ιδρύματι τηρείται ειδικός λογαριασμός επ’ ονόματι του Διορθοδόξου Κέντρου, διακινούμενος κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εντός των πλαισίων του εψηφισμένου ετησίου προϋπολογισμού. Εφ όσον πρόκειται δια ποσόν ανώτερον του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών τούτο αναλαμβάνεται κατόπιν εντολής του Διευθυντού. Τα ανωτέρω ποσά αυξομειούνται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 5 "ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ"
1.  
  Συνιστάται μια θέσις Διευθυντού, ο διορισμός του οποίου γίνεται υπό της Δ.Ι.Σ. επί τετραετεί θητεία, ταύτης δυναμένης να ανανεούται.
2.  
  Εις την θέσιν του Διευθυντού διορίζεται Κληρικός, Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή και Λαϊκός γνωρίζων μίαν τουλάχιστον ξένην γλώσσαν, κάτοχος διπλώματος Θεολογίας Ελληνικού Πανεπιστημίου ή της αλλοδαπής
3.  
  Ο Διευθυντής διοικεί πάσας τας υπηρεσίας του Κέντρου, συντονίζει, ελέγχει και λαμβάνει τα κατά την κρίσιν αυτού ενδεδειγμένα μέτρα δια την αποδοτικωτέραν λειτουργίαν του Κέντρου
4.  
  Η καταβαλλομένη εις τον Διευθυντήν αντιμισθία ρυθμίζεται εκάστοτε δι’ αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
Άρθρο 6 "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ Δια τας ανάγκας του Διορθοδόξου Κέντρου συνιστώνται αι κάτωθι θέσεις:"
1.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 1 Επιστημονικών Συνεργατών: θέσεις τρεις επί βαθμοίς Δ - Α. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 2 Διοικητικού - Οικονομικού: θέσεις δύο επί βαθμοίς Δ -Α 2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ Βιβλιοθηκαρίου Μία θέσις επί βαθμοίς Δ - Α 3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 2 Μεταφραστών: θέσεις τρεις επί βαθμοίς Δ-Α ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 1. Γραφέων - Χειριστών Η/Υ ελληνικής και ξένης γλώσσης: θέσεις δύο επί βαθμοίς Ε -Β 4.ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ Κλητήρων - θυρωρών - καθαριστριών: θέσεις τέσσερεις επί βαθμοίς Ε - Β 5.Οδηγών Αυτοκινήτων: θέσις μία επί συμβάσει.
5.  
  Ως ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού απαιτούνται:
 1. Δια τάς θέσεις επιστημονικών συνεργατών:
 2. Πτυχίον Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής, διδακτορικόν δίπλωμα και γνώσις τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσης.
 3. Εις μίαν εκ των τριών τούτων θέσεων δύναται να διορίζεται εις Πτυχιούχος άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής.
 4. Δια την θέσιν του βιβλιοθηκαρίου:
 5. πτυχίον Βιβλιοθηκονομίας καί γνώσις μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσης
 6. Δια την θέσιν του Μεταφραστού:
 7. πτυχίον μεταφραστικού τμήματος πανεπιστημιακής Σχολής ή ανεγνωρισμένος τίτλος αποδεικνύων την κατοχήν ξένης γλώσσης
 8. Δια τον κλάδον Γραφέων - Χειριστών Η/Υ:
 9. απολυτήριον Λυκείου και τίτλος αποδεικνύων την επάρκειαν ξένης γλώσσης και χρήσεως Η/Υ
6.  
  Δια την κάλυψιν των θέσεων εφαρμόζονται αι κείμεναι διατάξεις αι επί των εκκλησιαστικών υπαλλήλων ισχύουσαι
7.  
  Προσωρινώς και μέχρι πληρώσεως των θέσεων του Κέντρου η λειτουργία τούτων δύναται να καλύπτεται υπό υπαλλήλων ετέρων εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων δι’ αποσπάσεως τούτων κατόπιν αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατά τας διατάξεις του Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων
8.  
  Αι νομικαί υποθέσεις του Διορθοδόξου Κέντρου διεκπεραιούνται υπό της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
9.  
  Το Προσωπικόν του Κέντρου υπάγεται εις τα αντίστοιχα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Ιεράς Συνόδου
Άρθρο 7 "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"
1.  
  Παρά τω Διορθοδόξω Κέντρω λειτουργεί Βιβλιοθήκη, η οποία σκοπεί:
 1. εις την συγκέντρωσιν της συγχρόνου διορθοδόξουκαιδιαχριστιανικής βιβλιογραφίας, αναφερομένης εις άπαντας ανεξαιρέτως τους τομείς της συγχρόνου θεολογικής κινήσεως και εις πάσας τας εκφάνσεις της ζωής της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον σκοπόν πληρεστέρας θεολογικής ενημερώσεως των Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και των θεολόγων αυτής ή άλλης Εκκλησίας, ως και μη θεολόγων επιθυμούντων να εργασθώσιν επιστημονικώς εν Ελλάδι,
 2. εις την εξυπηρέτησιν και προώθησιν της διορθοδόξου και διαχριστιανικής κινήσεως, καί
 3. εις την επικουρίαν των νέων θεολόγων της Εκκλησίας της Ελλάδος και στελεχών των διορθοδόξων σχέσεων, δια μεταπτυχιακάς σπουδάς και μελέτας
2.  
  Της Βιβλιοθήκης προΐσταται ο Βιβλιοθηκάριος
Άρθρο 8
1.  
  Το Διορθόδοξον Κέντρον στεγάζεται εις την ανατολικήν πτέρυγα της Ιεράς Μονής Πεντέλης, ανεγερθείσαν υπ’ αυτής προς εξυπηρέτησιν των σκοπών του Κέντρου. Η Ι. Μονή δύναται, μετά συνεννόησιν με τον Δ/ντήν του Κέντρου, να χρησιμοποιεί τας εγκαταστάσεις αυτού, προς εξυπηρέτησιν αυτής, εφ’όσον δεν παρακωλύονται αι λειτουργίαι του Κέντρου. Η Εποπτεία του όλου κτιρίου ως και η συντήρησις αυτού υπάγονται εις την αρμοδιότητα της ιδιοκτήτριας Ιεράς Μονής, αι σχετικαί δε δαπάναι βαρύνουν τον Προϋπολογισμόν του Κέντρου.
Άρθρο 9
1.  
  Το Διορθόδοξον Κέντρον τηρεί τα εξής διαχειριστικά βιβλία: α) Διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών εξ ηριθμημένου βιβλίου. Εις τα γραμμάτια επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά. β)ΒιβλίονΤαμείου.γ) Βιβλίον Πρακτικών του Δ. Σ. δ)Βιβλίον Πρωτοκόλλου. ε) Κτηματολόγιον.
Άρθρο 10 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Τα της εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου καθορίζονται δι εσωτερικού Κανονισμού, ψηφιζομένου υπό της Δ.Ι.Σ., τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου.
Άρθρο 11
1.  
  Το Κέντρον έχει ιδίαν σφραγίδα κυκλικήν, φέρουσαν γύρωθεν τας λέξεις «Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος-Διορθόδοξον Κέντρον» και εις το μέσον ταύτης βυζαντινόν Σταυρόν
Άρθρο 12 "Τροποποίησις"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός δύναται ίνα τροποποιήται δι’ ομοίων αποφάσεων της Δ.Ι.Σ. και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρότασιν τροποποιήσεως αυτού δύναται να υποβάλη και το Διοικητικόν Συμβούλιον δια του Προέδρου αυτής.
Άρθρο 13
1.  
  Δια παν θέμα, το οποίον δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμόν, αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διορθοδόξου Κέντρου
Άρθρο 14 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επίσημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 15 "Κάλυψις Δαπάνης"
1.  
  Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της όποιας δεν δύναται να προσδιορισθή. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τας διατάξεις των άρθρων 4 έδαφ.ε~, 41, του Νόμου, 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 • Την από 27.9.1999 Γνώμην της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου.
 • Την από 29.9.1999 Απόφασιν του Α.Υ.Σ.Ε.
 • Την από 1.10.1999 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
 • Την από 12.10.1999 Απόφασιν Αυτής.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία