ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/134.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύστασις"
1.  
  Συνιστάται Ειδική Συνοδική Επιτροπή υπό την επωνυμίαν «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», η οποία αποτελεί συμβουλευτικόν όργανον της Εκκλησίας επί θεμάτων μελέτης, εφαρμογής και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι: α) Η μελέτη παντός θέματος αφορώντας εις τα ατομικά δικαιώματα εντός και εκτός του ελληνικού χώρου, καθ’ ο μέρος τούτο συνάπτεται αμέσως ή εμμέσως προς τα ενδιαφέροντα της Εκκλησίας. β) Η υποβολή εισηγήσεων προς την Ιεράν Σύνοδον περί των ληπτέων μέτρων προς προσφορωτέραν προστασίαν των ατομικών δικαιωμάτων και ειδικώτερον των όσων φορεύς τυγχάνει η ιδία η Εκκλησία. γ) Η επισήμανσις πάσης παραβάσεως οποθενδήποτε προερχομένης των ατομικών δικαιωμάτων της Εκκλησίας και η εισήγησις των προσφόρων μέτρων προς αντιμετώπισιν αυτής. δ) Η παρακολούθησις του τρόπου δράσεως προς προστασίαν των ατομικών αυτών δικαιωμάτων των λοιπών εκτός Ελλάδος Χριστιανικών Εκκλησιών και, ε) Η άντλησις χρήσιμων εν προκειμένω στοιχείων, καθώς και άλλων δεδομένων και πληροφοριών εκ του εξωτερικού, αφορώντων εις την προστασίαν των ατομικών δικαιωμάτων της Εκκλησίας.
Άρθρο 3
1.  
  Συγκρότησις της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής α. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη και συγκροτείται: υπό ενός Μητροπολίτου εν ενεργεία, ως Προέδρου, και οκτώ μελών, εχόντων εξειδίκευσιν εις τα θέματα των ατομικών δικαιωμάτων. β. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί τριετεί θητεία δυναμένη να ανανεούται απεριορίστως. Με την αυτήν Πράξιν διορισμού των τακτικών μελών ορίζονται και τρία αναπληρωματικά Μέλη, ώστε να αναπληρούν τα τακτικά μέλη εις περίπτωσιν κωλύματος. γ. Το αξίωμα των μελών είναι τιμητικόν και άμισθον. Προκειμένου περί μελών μετακαλουμένων εξ άλλων πόλεων ή λαϊκών ή κληρικών μελών συσταθησομένων Υποεπιτροπών, δύναται η Ειδική Συνοδική Επιτροπή να προβλέπη ειδικήν αποζημίωσιν κατά την σύνταξιν του οικείου Προϋπολογισμού ή την καθ’ υπέρβασιν του Προϋπολογισμού απόδοσιν κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ. δ. Προς επιβοήθησιν του έργου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, κατά την διάρκειαν της θητείας αυτής, η Δ.Ι.Σ. δύναται να διορίζη και αριθμόν Συμβούλων. Ως Σύμβουλοι επιλέγονται προσωπικότητες αδιαμφισβήτου κύρους, επιστημονικής καταρτίσεως και εξειδικευμένης γνώσεως, προς τους οποίους η Επιτροπή προσφεύγει συμβουλευτικώς, όταν αυτή κρίνη προ της εκδόσεως τελικού πορίσματος δια το εκάστοτε υπό συζήτησιν θέμα. ε. Εις την Ειδικήν Συνοδικήν Επιτροπήν διορίζεται ως Γραμματεύς ο Γραμματεύς της Σ.Ε. Αιρέσεων, ή έτερος κληρικός ή λαϊκός διαθέτων τα απαραίτητα προσόντα, ήτοι: επιστημονικήν κατάρτισιν και ειδικήν πείραν περί το αντικείμενον της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής. Ο Γραμματεύς διορίζεται από την Δ.Ι.Σ., κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου Προέδρου.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή έχει τας κάτωθι αρμοδιότητας: α) Προσδιορίζει, επιλέγει και μελετά τα θέματα των ατομικών δικαιωμάτων γενικωτέρου ή ειδικωτέρου ενδιαφέροντος δια την Εκκλησίαν. Ειδικώς μελετά και επεξεργάζεται το εκ των ατομικών δικαιωμάτων της θρησκευτικής ελευθερίας δικαίωμα εις το σύνολον αυτού και ως προς τα δεδομένα της Ελλάδος και ως προς τα δεδομένα της αλλοδαπής. β) Καταρτίζει και υποβάλλει προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος Εκθέσεις, Εισηγήσεις, Γνωμοδοτήσεις και παν έτερον πρόσφορον στοιχείον, το οποίον κρίνει, ότι πρέπει να τεθή υπ’ όψιν Αυτής. γ) Αποφαίνεται επί παντός θέματος διαβιβαζομένου προς αυτήν υπό της Ιεράς Συνόδου. δ) Μεριμνά δια την προστασίαν των ατομικών δικαιωμάτων της Εκκλησίας κατά περίπτωσιν και γενικώτερον και γνωμοδοτεί ητιολογημένως, περί του εάν εις δεδομένην περίπτωσιν υπήρξεν ή όχι παραβίασις ατομικού δικαιώματος, φορεύς του οποίου τυγχάνει η Εκκλησία. Εν καταφατική δε περιπτώσει εισηγείται τα ληπτέα μέτρα εξασφαλίσεως των δικαιωμάτων της Εκκλησίας δικαστικώς ή εξωδίκως. ε) Παρακολουθεί και ενημερώνεται επί των αντιστοίχων δεδομένων της αλλοδαπής εις τον χώρον των ατομικών δικαιωμάτων, καθ’ ο μέρος συνάπτονται προς τα ενδιαφέροντα της Εκκλησίας. στ) Κατόπιν εγκρίσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργανώνει επιστημονικά Συνέδρια περί ατομικών δικαιωμάτων και ειδικώτερον περί του της θρησκευτικής ελευθερίας ή μετέχει δι’ εκπροσώπου (ή εκπροσώπων αυτής) εις αντίστοιχα συνέδρια διοργανούμενα υπό ετέρων φορέων. Επίσης διοργανώνει κατά τα ως άνω και πάσαν συναφή εκδήλωσιν (όπως Σεμινάρια, Ημερίδας, Διαλέξεις, Ομιλίας κ.λπ.). Ωσαύτως προβαίνει κατά τα ως άνω εις εντύπους εκδόσεις, αι οποίαι εμπίπτουν εις τα ενδιαφέροντα της Εκκλησίας και χρησιμοποιεί παν έτερον μέσον ηλεκτρονικού τύπου ή ψηφιακής τεχνολογίας προς κυκλοφορίαν ή προώθησιν παντός συναφούς προς τας αρμοδιότητας αυτής θέματος ή κειμένου. ζ) Συλλέγει και αρχειοθετεί παν στοιχείον σχετικόν προς το αντικείμενον της Επιτροπής. η) Μελετά και αξιοποιεί παν πρόσφορον στοιχείον υπάρχον εις ετέρους χώρους των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου, συνεργάζεται αναλόγως μετ’ αυτών και ειδικώτερον μετά της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. θ) Διεξάγει επιστημονικάς έρευνας επί των θεμάτων της αρμοδιότητος αυτής συντάσσουσα και καταρτίζουσα τα σχετικά πορίσματα. ι) Γενικώτερον επιλαμβάνεται παντός θέματος εμπίπτοντος κατά την κρίσιν αυτής εις τας αρμοδιότητας αυτής.
Άρθρο 5
1.  
  Χώρος εργασιών-Συνεδριάσεις α. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνέρχεται εις τα οικεία Γραφεία του Συνοδικού Μεγάρου. β. Η Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, τουλάχιστον άπαξ του μηνός (και εν επειγούση περιπτώσει κατόπιν προφορικής προσκλήσεως). Τα προς συζήτησιν θέματα, είτε προτείνονται υπό της Δ.Ι.Σ., είτε επιλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας των μελών αυτής εις προγενεστέραν Συνεδρίαν. Εις περίπτωσιν εκτάκτου ζητήματος, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή δύναται να επιληφθή αυτεπαγγέλτως δια την εξέτασίν του. Μετά την συζήτησιν των θεμάτων συντάσσεται έγγραφος Γνωμοδότησις - Πόρισμα, το οποίον υποβάλλεται εις την Ιεράν Σύνοδον προς έγκρισιν. γ. Προ της συζητήσεως ωρισμένου θέματος εν συνεδρία ο Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής δύναται να ορίζη ένα εκ των μελών αυτής ως εισηγητήν τούτου, οπότε η συζήτησις διεξάγεται άμα τη εγγράφω υποβολή της εν λόγω Εισηγήσεως προς την γραμματείαν της Επιτροπής. Ο Εισηγητής υποχρεούται να αναπτύξη και προφορικώς την εισήγησιν αυτού ενώπιον της Επιτροπής παρέχων περαιτέρω και τας αναγκαίας διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις. δ. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή θεωρείται ως εν απαρτία ευρισκομένη, εφ’ όσον κατά την Συνεδρίαν παρίστανται τέσσαρα τουλάχιστον μέλη αυτής, απαραιτήτως δε ο Πρόεδρος. Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Έκαστον μέλος της Επιτροπής δικαιούται να διατύπωση ητιολογημένην μειοψηφίαν αυτού. ε. Μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής αποχωρούν, εκλείπον ή αδυνατούν να μετέχη των συνεδριάσεων αυτής αντικαθίσταται δι’ αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου. Μέχρι δε αντικαταστάσεως αυτού η Επιτροπή δύναται να λειτουργή κανονικώς, εφ’ όσον υπάρχει η κατά το προηγούμενον εδάφιον απαρτία.
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι: α. Η επιχορήγησις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Έλλάδος. β. Πάσα άλλη συνδρομή ή επιχορήγησις από φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, Ιδιωτικόν η κρατικόν φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής η δε διαχείρησις τούτων διεξάγεται υπό της Ε.Κ.Υ.Ο.
Άρθρο 7 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 8 "Τροποποίησις"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιείται δι’ ομοίας αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρότασιν τροποποιήσεως αυτού δύναται να υποβάλη και η ιδία η Επιτροπή δια του Προέδρου αυτής.
Άρθρο 9 "Δαπάνη"
1.  
  Από τάς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τας διατάξεις του άρθρου 4, εδάφια (ε) και (η) καθώς και του άρθρου 10, παράγραφος 5 του Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 • Την από 11.10.1999 Απόφασιν Αυτής.
 • Το θεμελιώδες νομικόν, συνταγματικόν και υπερσυνταγματικόν αξίωμα, ότι πάντα τα ατομικά δικαιώματα αποτελούν εξειδικευμένας μορφάς της αρχής της Ισότητος, την οποίαν πρώτη διεκήρυξεν, εθεμελίωσεν και εφήρμοσεν η Εκκλησία του Χρίστου.
 • Το ιδιαίτερον ενδιαφέρον της Εκκλησίας περί της παγιώσεως και εφαρμογής των ατομικών δικαιωμάτων επί βάσεως ορθολογικής και μακράν πάσης παρεκκλίσεως η καταχρηστικής ασκήσεως αυτών και την ανάγκην μελέτης των τρόπων και μεθόδων πραγματώσεως της εν λόγω βασικής και θεμελιώδους αρχής.
 • Το αδιαμφισβήτητον δεδομένον, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος βλέπει συχνάκις τα ατομικά Αυτής δικαιώματα να παραβιάζωνται βαρέως και ανεπιτρέπτως, κυρίως εκ μέρους ατόμων ή ομάδων κινουμένων ιδιοτελώς, κακοπίστως ή παραπλανητικώς.
 • Την ανάγκην συστηματικής και εις βάθος μελέτης της ουσίας, της βάσεως και της εννοίας των ατομικών δικαιωμάτων ως αρχών συνταγματικών και υπερσυνταγματικών.
 • Την ανάγκην προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων της Εκκλησίας και επισημάνσεως ειδικώς πάσης σημειούμενης παραβάσεως αυτών.
 • Την ανάγκην όπως η Εκκλησία εκφράζη εκάστοτε έγκυρον και νομικώς θεμελιωμένην άποψιν επί του χώρου των ατομικών δικαιωμάτων.
 • Την από 27.9.1999 Γνώμην της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Την από 29.9.1999 Απόφασιν του Α.Υ.Σ.Ε.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία