ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/135.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας, Προστασίας Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύστασις"
1.  
  Συνιστάται Είδική Συνοδική Επιτροπή υπό την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ», η οποία αποτελεί συμβουλευτικόν όργανον της Εκκλησίας εις θέματα ποιμαντικής αντιμετωπίσεως των προβλημάτων του γάμου και της οικογενείας και των άλλων συναφών προς αυτά προβλημάτων
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι η προβολή της σημασίας την οποίαν έχει εις την ζωήν των ανθρώπων η χριστιανική διδασκαλία δια τον γάμον και την οικογένειαν γενικώς και η ανάδειξις και ενεργοποίησις του ρόλου της Εκκλησίας εις την άντιμετώπισιν των σχετικών, με την προστασίαν του παιδιού και την παρατηρουμένην εις την Ελλάδα υπογεννητικότητα, προβλημάτων
Άρθρο 3
1.  
  Συγκρότησις της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής α. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη και συγκροτείται: από ένα εν ενεργεία Μητροπολίτην, ο οποίος και προεδρεύει και οκτώ μέλη διαθέτοντα ανάλογον γνώσιν και πείραν. β. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί τριετεί θητεία, δυναμένη ίνα ανανεωθή. Με την αυτήν Πράξιν διορισμού των τακτικών μελών διορίζονται και τρία αναπληρωματικά μέλη, ώστε να αναπληρούν τα τακτικά μέλη εις περίπτωσιν κωλύματος. γ. Το αξίωμα των μελών είναι τιμητικόν και άμισθον. Προκειμένου περί μελών μετακαλουμένων εξ άλλων πόλεων ή λαϊκών ή κληρικών μελών συσταθησομένων Υποεπιτροπών, δύναται η Ειδική Συνοδική Επιτροπή ίνα προβλέπη ειδικήν αποζημίωσιν κατά την σύνταξιν του οικείου Προϋπολογισμού ή την καθ’ υπέρβασιν του Προϋπολογισμού απόδοσιν κατόπιν εγκρίσεως της Δ. Ι.Σ. δ. Προς επιβοήθησιν του έργου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, κατά την διάρκειαν της θητείας αυτής, η Δ.Ι.Σ. δύναται να διορίζη και αριθμόν Συμβούλων. Ως Σύμβουλοι επιλέγονται προσωπικότητες αδιαμφισβήτου κύρους, επιστημονικής καταρτίσεως και εξειδικευμένης γνώσεως, προς τους οποίους η Ειδική Συνοδική Επιτροπή προσφεύγει συμβουλευτικώς, όταν αυτή κρίνη τούτο σκόπιμον προ της εκδόσεως τελικού πορίσματος δια το εκάστοτε υπό συζήτησιν θέμα. ε. Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Επιτροπής διορίζεται ο Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου, ή έτερος κληρικός ή λαϊκός διαθέτων τα απαραίτητα προσόντα. Ο Γραμματεύς διορίζεται υπό της Δ.Ι.Σ. κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου Προέδρου.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή έχει τας κατωτέρω αρμοδιότητας: α. Προσδιορίζει και μελετά από απόψεως ποιμαντικής συγκεκριμένα προβλήματα έχοντα σχέσιν μετά του εγγάμου βίου των χριστιανών και γνωματεύει επ’ αυτών, ώστε να έχη η Ιερά Σύνοδος υπεύθυνον και τεκμηριωμένην ενημέρωσιν κατά τη λήψιν των ενδεικνυομένων αποφάσεων. Ως τοιαύτα προβλήματα αναφέρονται ενδεικτικώς τα εξής: Η προβολή των αξιών του χριστιανικού γάμου και η πνευματική προετοιμασία των μελλονύμφων, η συμβουλευτική της συζυγικής ζωής, αι κρίσεις της οικογενειακής ζωής και ιδιαιτέρως το διαζύγιον, το ζήτημα της τεκνογονίας ιδιαιτέρως εν σχέσει προς τα προβλήματα των πολυτέκνων οικογενειών και ο ρόλος της Εκκλησίας εις την αντιμετώπισιν του δημογραφικού προβλήματος, η προστασία γενικώς των δικαιωμάτων του παιδιού και ιδιαιτέρως αι εκτρώσεις, η κακοποίησις και εκμετάλλευσις των απροστάτευτων παιδιών, ειδικαί καταστάσεις, όπως η μονογονεϊκή οικογένεια, η άγαμη μητέρα, ο θεσμός των αναδόχων οικογενειών κ.α. β. Δια την αντιμετώπισιν των ανωτέρω προβλημάτων και εν συνεργασία μετ’ άλλων συναφών ενδοεκκλησιαστικών και εξωεκκλησιαστικών φορέων εις την Ελλάδα και το Εξωτερικόν αναλαμβάνει συγκεκριμένας πρωτοβουλίας και καταρτίζει διάφορα προγράμματα, προς εφαρμογήν των οποίων αξιοποιεί όλα τα προς τούτο διαθέσιμα μέσα, όπως επιστημονικά συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια, θεολογικάς εκδόσεις και εκλαϊκευτικά δημοσιεύματα, οπτικοακουστικά μέσα και ραδιοτηλεοπτικάς εκπομπάς, παρουσιάσεις μέσω του διαδικτύου (Ιnternet) κ.λπ. γ. Γενικώς και επί τη βάσει των πορισμάτων της θεολογικής επιστήμης αξιοποιεί και συστηματοποιεί την μέχρι τούδε αποκτηθείσαν ποιμαντικήν πείραν, προσδιορίζουσα τας βασικάς αρχάς, τους στόχους, τας προτεραιότητας και την μεθοδολογίαν που θα πρέπη να έχη εις το εξής υπ’ όψιν Αυτής η Εκκλησία κατά την αντιμετώπισιν των μεγάλων αυτών προβλημάτων.
Άρθρο 5
1.  
  Χώρος εργασιών- Συνεδριάσεις. α. Χώρος συναντήσεων της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι τα οικεία Γραφεία εις το Συνοδικόν Μέγαρον. Εις εκτάκτους περιπτώσεις η Επιτροπή συνεδριάζει και άλλαχού, κατά την κρίσιν του Προέδρου αυτής. β. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, τουλάχιστον άπαξ του μηνός. Τα προς συζήτησιν θέματα είτε προτείνονται υπό της Δ.Ι.Σ. είτε επιλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας των μελών αυτής εις προγενεστέραν συνεδρίαν. εις περίπτωσιν εκτάκτου ζητήματος η Ειδική Συνοδική Επιτροπή δύναται να επιληφθή, αυτεπαγγέλτως, δια την εξέτασίν του. Μετά την συζήτησιν των θεμάτων συντάσσεται έγγραφος Γνωμοδότησις - Πόρισμα, το οποίον υποβάλλεται εις την Δ.Ι.Σ. προς έγκρισιν. γ. Προ της συζητήσεως ωρισμένου θέματος εν συνεδρία ο Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής δύναται να ορίζη ένα εκ των μελών αυτής ως εισηγητήν τούτου, οπότε η συζήτησις διεξάγεται άμα τη εγγράφω υποβολή της εν λόγω Εισηγήσεως προς την γραμματείαν της Επιτροπής. Ο Εισηγητής υποχρεούται να ανάπτυξη και προφορικώς την εισήγησιν αυτού ενώπιον της Επιτροπής παρέχων περαιτέρω και τας αναγκαίας διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις. δ. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή θεωρείται ως εν απαρτία ευρισκομένη, εφ’ όσον κατά την Συνεδρίαν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη αυτής απαραιτήτως δε ο Πρόεδρος. Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Έκαστον μέλος της Επιτροπής δικαιούται να διατύπωση ητιολογημένην μειοψηφίαν αυτού. ε. Μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής αποχωρούν, εκλείπον ή αδυνατούν ίνα μετέχη των συνεδριάσεων αυτής αντικαθίσταται δι’ αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. Μέχρι δε της αντικαταστάσεως αυτού η Επιτροπή δύναται να λειτουργή κανονικώς, εφ’ όσον υπάρχει η κατά το προηγούμενον εδάφιον απαρτία.
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι: α. Η επιχορήγησις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. β. Πάσα άλλη συνδρομή ή επιχορήγησις από φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, ιδιωτικόν ή κρατικόν φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η δε διαχείρισις τούτων διεξάγεται υπό της Ε.Κ.Υ.Ο.
Άρθρο 7 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επίσημον δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 8 "Τροποποίησις"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός δύναται, ίνα τροποποιήται δι’ ομοίας αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρότασιν τροποποιήσεως αυτού δύναται, ίνα υποβάλη και η ιδία η Επιτροπή δια του Προέδρου αυτής.
Άρθρο 9 "Δαπάνη"
1.  
  Από τάς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τας διατάξεις των άρθρων 4 εδαφ. ε’ και η’, 10 παραγρ. 5, του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 • Την ιδιαιτέραν σημασίαν, την οποίαν αποδίδει η δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις το μυστήριον του γάμου και εις τον επ’ αυτού στηριζόμενον ιερόν θεσμόν της οικογενείας, ως «κατ’ οίκον Εκκλησίας».
 • Την εκ της ευαγγελικής διδασκαλίας απορρέουσαν ευθύνην της ποιμαινούσης Εκκλησίας δια την εν Χριστώ προαγωγήν της πνευματικής ζωής των συζύγων - γονέων και των τέκνων αυτών και την ενίσχυσιν αυτών εις την αντιμετώπισιν των πολλών και μεγάλων προβλημάτων.
 • Την οξύτητα πού έχουν προσλάβει κατά τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα της οικογενειακής ζωής και ιδιαιτέρως αυτά της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και της υπογεννητικότητος του Ελληνικού Λαού.
 • Την ανάγκην, όπως συσταθη Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη εκ κληρικών και λαϊκών, εξειδικευμένων εις την αντιμετώπισιν των ανωτέρω αναφερομένων προβλημάτων, προκειμένου να έχη η Ιερά Σύνοδος υπευθύνους και τεκμηριωμένας εισηγήσεις, κατά την λήψιν των απαιτουμένων δια πάσαν περίπτωσιν μέτρων.
 • Την από 27.9.1999 Γνώμην της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου.
 • Την από 29.9.1999 Απόφασιν του Α.Υ.Σ.Ε.
 • Την από 11.10.1999 Απόφασιν Αυτής.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία