ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/136.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί ειδικών ποιμαντικών θεμάτων, (ΑΙDS, Ναρκωτικά κ.λπ.) και καταστάσεων (Νοσηλευτήρια, Φυλακαί, Στρατός, Ναυτιλλόμενοι, Πενθούντες κ.λπ.). Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύστασις"
1.  
  Συνιστάται Ειδική Συνοδική Επιτροπή υπό την επωνυμίαν «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», η οποία αποτελεί συμβουλευτικόν όργανον της Εκκλησίας επί των ειδικών τούτων θεμάτων, όπως ποιμαντική των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, αντιμετώπισις του ΑΙDS και των Ναρκωτικών και άλλων ειδικών ποιμαντικών καταστάσεων, όπως προβλήματα των εν ασθενείαις κατακειμένων, των στρατευομένων, των φυλακισμένων, των ναυτιλομένων, των πενθούντων κ.λπ.
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι η επί τη βάσει της Εκκλησιαστικής Παραδόσεως και της συγχρόνου κοινωνικής πραγματικότητας μελέτη και θεμελίωσις επί εγκύρων και σταθερών θεολογικών κριτηρίων και σωτηριολογικών στόχων των ποιμαντικών δραστηριοτήτων, τας οποίας καλείται ίνα αναπτύξη η Εκκλησία με σκοπόν την ανακούφισιν του ανθρωπίνου πόνου. Κατά συνέπειαν, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή έχει ως έργον την μελέτην των σύγχρονων προβλημάτων και την αναζήτησιν λύσεων εις τομείς διακονίας, όπως η ποιμαντική πράξις εντός των νοσηλευτηρίων και γενικότερον εις τον χώρον της υγείας, η αντιμετώπισις των προβλημάτων εκ της διαδόσεως και χρήσεως των ναρκωτικών, του ΑΙDS και άλλων συναφών καταστάσεων. Το έργον της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επεκτείνεται επίσης εις την μελέτην, διατύπωσιν και προώθησιν λύσεων εις ποιμαντικά προβλήματα, άτινα αφορούν εις ομάδας, απαιτούσας ειδικούς ποιμαντικούς χειρισμούς και παρεμβάσεις, όπως είναι οι φυλακισμένοι, οι ασθενείς, οι ναυτιλλόμενοι, οι στρατιώται, οι πενθούντες και γενικότερον οι ευρισκόμενοι εις εμπερίστατον κατάστασιν.
Άρθρο 3
1.  
  Συγκρότησις της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής α. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη και συγκροτείται: από ένα εν ενεργεία Μητροπολίτην, ο οποίος και προεδρεύει, και οκτώ μέλη, διαθέτοντα ανάλογον γνώσιν και πείραν. β. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί τριετεί θητεία, δυναμένη ίνα ανανεωθή. Με την αυτήν Πράξιν διορισμού των τακτικών μελών ορίζονται και τρία αναπληρωματικά μέλη, ώστε να αναπληρούν τα τακτικά μέλη εν περιπτώσει κωλύματος. γ. Το αξίωμα των μελών είναι τιμητικόν και άμισθον. Προκειμένου περί μελών μετακαλουμένων εξ άλλων πόλεων ή λαϊκών ή κληρικών μελών συσταθησομένων Υποεπιτροπών, δύναται η Ειδική Συνοδική Επιτροπή ίνα προβλέπη ειδικήν αποζημίωσιν κατά την σύνταξιν του οικείου Προϋπολογισμού ή την καθυπέρβασιν του Προϋπολογισμού απόδοσιν κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ. δ. Προς επιβοήθησιν του έργου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, κατά την διάρκειαν της θητείας αυτής, η Δ.Ι.Σ. δύναται να διορίζη και αριθμόν Συμβούλων. Ως Σύμβουλοι επιλέγονται προσωπικότητες αδιαμφισβήτου κύρους, επιστημονικής καταρτίσεως και εξειδικευμένης γνώσεως, προς τους οποίους η Επιτροπή προσφεύγει συμβουλευτικώς , όταν αυτή κρίνη τούτο σκόπιμον προ της εκδόσεως τελικού πορίσματος δια το εκάστοτε υπό συζήτησιν θέμα. ε. Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής διορίζεται ο Γραμματεύς της Σ.Ε. Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου ή έτερος κληρικός ή λαϊκός διαθέτων τα κατάλληλα προσόντα. Ο Γραμματεύς διορίζεται υπό της Δ.Ι.Σ. κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου Προέδρου.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή έχει τας ως κάτωθι αρμοδιότητας:"
1.  
  Προσδιορίζει και μελετά συγκεκριμένα προβλήματα, εντασσόμενα εντός του πλαισίου, το οποίον προσδιορίζεται εις το άρθρον 2 του παρόντος Κανονισμού και γνωματεύει επ’ αυτών, ώστε να έχη η Ιερά Σύνοδος υπεύθυνον και τεκμηριωμένην ενημέρωσιν κατά την λήψιν των ενδεικνυομένων αποφάσεων
2.  
  Κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ. και εν συνεργασία με άλλας Συνοδικάς Επιτροπάς, Ιεράς Μητροπόλεις, Ιεράς Μονάς ή έτερον Εκκλησιαστικόν, Κρατικόν ή έτερον Κοινοφελούς χαρακτήρος ανεγνωρισμένον και έγκριτον φορέα προωθεί δραστηριότητας: - Αμιγώς επιστημονικού χαρακτήρος, όπως Συνέδρια, Ημερίδας κ. λπ. με στόχον την μελέτην των προβλημάτων, τα οποία άπτονται των σκοπών λειτουργίας της Επιτροπής. - Εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρος, όπως Σεμινάρια, Ομάδας εποπτείας. Ημερίδας, κ.λπ. - Ενημερωτικού χαρακτήρας, ήτοι ανοικτού τύπου εκδηλώσεις με στόχον την ευαισθητοποίησιν και ενημέρωσιν ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, όπως π.χ. δια το ΑΙDS ή τους κινδύνους και τας συνεπείας εκ της χρήσεως των ναρκωτικών, αλλά και γενικώτερον την προαγωγήν της υγείας και προσελκύσεως νέων στελεχών.
3.  
  Φροντίζει δια την ανάπτυξιν ειδικών εκδόσεων, εκλαϊκευτικών δημοσιευμάτων, παραγωγήν ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ή συμμετοχήν εις ήδη υπάρχουσας, αίτινες άπτονται των στόχων της Επιτροπής
4.  
  Αξιοποιεί το διαδίκτυον (ΙΝΤΕRΝΕΤ) και γενικώς πασαν μορφήν εντύπου ή ηλεκτρονικού μέσου, το οποίον εξυπηρετεί τους σκοπούς του ποιμαντικού έργου
5.  
  Μεριμνά δια την εξασφάλισιν οικονομικών πόρων και πάσης άλλης δυνατής υλικοτεχνικής υποστηρίξεως, μελετά τρόπους και διατυπώνει προτάσεις, αι οποίαι θα ηδύναντο να ενισχύσουν υλικώς και πρακτικώς το ποιμαντικόν έργον της Εκκλησίας εις τον τομέα ευθύνης της Επιτροπής
6.  
  Κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ. και εν συνεργασία με τας Ορθοδόξους Θεολογικάς Σχολάς, ή με ανεγνωρισμένου κύρους ειδικούς επιστήμονας, προγραμματίζει επιστημονικάς έρευνας, προτείνει την χορήγησιν υποτροφιών δια σχετικάς σπουδάς εις την Ελλάδα ή εις το έξωτερικόν, αποστέλλει εκπροσώπους αυτής εις αναλόγου ενδιαφέροντος Συνέδρια ή άλλας επιστημονικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρας διοργανώσεις εντός ή εκτός Ελλάδος και γενικώς αναλαμβάνει πάσαν πρωτοβουλίαν, δυναμένην ίνα συντελέση εις την ανάπτυξιν του ενδιαφέροντος δια την σπουδήν, προς αποδοτικωτέραν παρέμβασιν και προσφοράν διακονίας εις όλους τους προαναφερθέντες τομείς δραστηριοτήτων.
Άρθρο 5
1.  
  Χώρος εργασιών-Σννεδριάσεις. α. Χώρος συναντήσεων, μελέτης και εργασίας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι τα οικεία Γραφεία εις το Συνοδικόν Μέγαρον. β. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, τουλάχιστον άπαξ του μηνός. Τα προς συζήτησιν θέματα είτε προτείνονται υπό της Δ.Ι.Σ. είτε επιλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας των μελών αυτής εις προγενεστέραν συνεδρίαν. Εις περίπτωσιν εκτάκτου ζητήματος η Ειδική Συνοδική Επιτροπή δύναται να επιληφθή, αυτεπαγγέλτως, δια την εξέτασίν του. Μετά την συζήτησιν των θεμάτων συντάσσεται έγγραφος Γνωμοδότησις - Πόρισμα, το οποίον υποβάλλεται εις την Δ.Ι.Σ. προς έγκρισιν. γ. Προ της συζητήσεως ωρισμένου θέματος εν συνεδρία ο Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής δύναται να ορίζη ένα εκ των μελών αυτής ως εισηγητήν τούτου, οπότε η συζήτησις διεξάγεται άμα τη εγγράφω υποβολή της εν λόγω Εισηγήσεως προς την γραμματείαν της Επιτροπής. Ο Εισηγητής υποχρεούται να ανάπτυξη και προφορικώς την εισήγησιν αυτού ενώπιον της Επιτροπής παρέχων περαιτέρω και τας αναγκαίας διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις. δ. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή θεωρείται ως εν απαρτία ευρισκομένη, εφ’ όσον κατά την Συνεδρίαν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη αυτής, απαραιτήτως δε ο Πρόεδρος. Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Έκαστον μέλος της Επιτροπής δικαιούται να διατυπώση ητιολογημένην μειοψηφίαν αυτού. ε. Μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής αποχωρούν, εκλείπον ή αδυνατούν ίνα μετέχη των συνεδριάσεων αυτής αντικαθίσταται δι’ αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. Μέχρι δε της αντικαταστάσεως αυτού η Επιτροπή δύναται να λειτουργή κανονικώς, εφ’ όσον υπάρχει η κατά το προηγούμενον εδάφιον απαρτία.
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι: α. Η επιχορήγησις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. β. Πάσα άλλη συνδρομή ή επιχορήγησις από φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, ιδιωτικόν ή κρατικόν φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η δε διαχείρισις τούτων διεξάγεται υπό της Ε.Κ.Υ.Ο.
Άρθρο 7 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επίσημον δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 8 "Τροποποίησις"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός δύναται, ίνα τροποποιήται δι’ ομοίας αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρότασιν τροποποιήσεως αυτού δύναται, ίνα υποβάλη και η ιδία η Επιτροπή δια του Προέδρου αυτής.
Άρθρο 9 "Δαπάνη"
1.  
  Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την από 11.10.1999 Απόφασιν Αυτής.
 • Την από 27.9.1999 Γνώμην της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου.
 • Την από 29.9.1999 Απόφασιν του Α.Υ.Σ.Ε.
 • Τας διατάξεις των άρθρων 4 έδαφ. ε~ και η~, 10 παραγρ. 5, του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 • Το Κυριακόν λόγιον «Επείνασα και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, ησθένησα, και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με» (Ματθ. 25, 35-37), ως καθοριστικόν των προδιαγραφών της ποιμαντικής ευαισθησίας της Εκκλησίας.
 • Την μακραίωνα παράδοσιν της Εκκλησίας, η οποία εκ της εποχής της εκλογής των επτά διακόνων (Πράξ. 6, 1-5) έως σήμερον, ασκεί το ποιμαντικόν καθήκον αυτής, με βασικόν κριτήριον την εντολήν της αγάπης.
 • Την ανάγκην, όπως το ποιμαντικόν έργον θεμελιούται επί σταθερών και εγκύρων θεολογικών κριτηρίων και σωτηριολογικών στόχων, χωρίς να παραθεωρήται η σημασία της προσφοράς ανακουφιστικών παρεμβάσεων εις τον ανθρώπινον πόνον.
 • Την σύγχρονον πραγματικότητα, η οποία θέτει επιτακτικά αιτήματα ποιμαντικών παρεμβάσεων εις πεδία ειδικών απαιτήσεων και δυσκολιών, όπως ο χώρος των νοσηλευτηρίων και γενικώς της υγείας, η αντιμετώπισις του προβλήματος των ναρκωτικών, του Α.Ι.D.S, αλλά και η προσέγγισις ομάδων χρηζόντων ειδικής ποιμαντικής μερίμνης, όπως οι φυλακισμένοι, οι στρατευμένοι νέοι, οι ναυτιλλόμενοι ή οι πενθούντες (π.χ. ποιμαντική των κοιμητηρίων).
 • Τα συμπεράσματα και τας προτάσεις της Ημερίδας των στελεχών Ιερών Μητροπόλεων «Υπέρ των εν ασθενείαις κατακειμένων», η οποία έλαβε χώραν την 16.3.1999 υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου με θέμα: «Η ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα: διαπιστώσεις και προοπτικές για μια καλλίτερη ποιμαντική αντιμετώπιση».
 • Τα αιτήματα και τας ανάγκας των κληρικών και των στελεχών της Εκκλησίας, οίτινες διακονούν τους χώρους ειδικής ποιμαντικής μερίμνης.
 • Την ανάγκην, όπως συσταθή Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη εκ κληρικών και λαϊκών, εξειδικευμένων εις θέματα υγείας και ειδικών ποιμαντικών καταστάσεων, προκειμένου να έχη η Ιερά Σύνοδος υπευθύνους και τεκμηριωμένος Εισηγήσεις κατά την λήψιν των απαιτουμένων δια πάσαν περίπτωσιν μέτρων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία