ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/138.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύστασις"
1.  
  Συνιστάται Ειδική Συνοδική Επιτροπή υπό την επωνυμίαν «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ», ως συμβουλευτικόν όργανον της Εκκλησίας επί θεμάτων σχέσεων της θείας προς την Πολιτικήν Οικονομίαν και την Οικολογίαν
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι η αξιολογική διερεύνησις, διαπίστωσις, διάδοσις και ενσυνείδητος εφαρμογή των υφισταμένων αναγωγικών ή παραγωγικών σχέσεων της Ορθοδόξου Πίστεως, δηλαδή της Θείας Οικονομίας προς την σύγχρονον Πολιτικήν Οικονομίαν και την Οικολογίαν, ως και η πρακτική έκφρασις της σχέσεως αυτών, την εποχήν της παγκοσμιοποιήσεως
Άρθρο 3
1.  
  Συγκρότησις της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής α. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή συγκροτείται εξ εννέα μελών, ως ακολούθως: α) Ένα Κληρικόν, εκπρόσωπον της Εκκλησίας, ως Πρόεδρον. β) Εκ δύο Πανεπιστημιακών Καθηγητών Θεολογίας, εξ ων ο εις προερχόμενος εκ του Συστηματικού Κλάδου. γ) Εξ ενός Περιβαλλοντολόγου. δ) Εξ ενός Πανεπιστημιακού Καθηγητού της Πολιτικής Οικονομίας. ε) Εξ ενός Οικονομολόγου ή Τραπεζίτου. στ) Εξ ενός ασχολουμένου με το πολιτιστικόν περιβάλλον, και ζ) Εξ ενός Πολιτικού Μηχανικού, Καθηγητού Πολυτεχνείου. β. Τα Μέλη ορίζονται δι’ αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου επί τριετεί θητεία δυναμένη να ανανεωθή. Με την αυτήν Πράξιν διορισμού των τακτικών Μελών ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά Μέλη, ώστε να αναπληρούν τα τακτικά Μέλη εις περίπτωσιν κωλύματος. γ. Το αξίωμα των μελών είναι τιμητικόν και άμισθον. Προκειμένου περί μελών μετακαλουμένων εξ άλλων πόλεων ή λαϊκών ή κληρικών μελών συσταθησομένων Υποεπιτροπών, δύναται η Ειδική Συνοδική Επιτροπή να προβλέπη ειδικήν αποζημίωσιν κατά την σύνταξιν του οικείου Προϋπολογισμού ή την καθ’ υπέρβασιν του Προϋπολογισμού απόδοσιν κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ. δ. Προς επιβοήθησιν του έργου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, κατά την διάρκειαν της θητείας αυτής, η Ιερά Σύνοδος δύναται να διορίζη και αριθμόν Συμβούλων. Ως Σύμβουλοι επιλέγονται προσωπικότητες αδιαμφισβήτου κύρους, επιστημονικής καταρτίσεως και μορφωτικού επιπέδου, προς τους οποίους η Ειδική Συνοδική Επιτροπή προσφεύγει συμβουλευτικώς, όταν αυτή κρίνη προ της εκδόσεως τελικού πορίσματος δια το εκάστοτε υπό συζήτησιν θέμα. ε. Εις την Επιτροπήν διορίζεται ως Γραμματεύς Κληρικός διαθέτων τα απαραίτητα προσόντα, ήτοι: έπιστημονικήν κατάρτισιν και ειδικήν πείραν περί το αντικείμενον της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής. Ο Γραμματεύς διορίζεται υπό της Δ.Ι.Σ., κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου Προέδρου.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή έχει ενδεικτικώς τας ακολούθους αρμοδιότητας: α. Ενημερώνει συμβουλευτικώς την Ιεράν Σύνοδον δια τα πορίσματα της επί συγκεκριμένων θεμάτων και δια την εμφανή ή αφανή πολεμικήν κατά της Ορθοδόξου Πίστεως, την οποίαν εμπεριέχουν δήθεν επιστημονικαί αντιλήψεις οικονομικής ή οικολογικής θεωρίας και πρακτικής. β. Οργανώνει ανά διετίαν ή τριετίαν τριμερές (θεολογικόν, οικονομικοπολιτικόν και οικολογικόν) Συμπόσιον, εν συνεργασία με αρμοδίους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, προς αλληλοενημέρωσιν και διερεύνησιν των δυνατοτήτων συγκλίσεων και συνεργασίας και επίτευξιν μονίμου και αξιοπρεπούς ωφελείας του ανθρώπου. Το Συμπόσιον αποτελεί την κορυφαίαν δημοσίαν εκδήλωσιν της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής. γ. Παρακολουθεί και συμπαρίσταται εις αντιστοίχους πρωτοβουλίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων, δύναται δε να συνεργάζηται με άλλας συναφείς κρατικάς ή Ιδιωτικάς προσπαθείας. δ. Μελετά, προτείνει εις την Δ.Ι.Σ. και αναλαμβάνει την διοργάνωσιν πανελληνίων ή περιφερειακών επιστημονικών Συνεδρίων και Ημερίδων ή εκλαϊκευμένων επιμορφωτικών Προγραμμάτων, εν σχέσει προς το αντικείμενον αρμοδιότητος αυτής. ε. Προτείνει εις την Δ.Ι.Σ. την κατάλληλον, κατά περίστασιν, εκκλησιαστικήν εκπροσώπησιν εις αντιστοίχους πολιτειακάς ή Ιδιωτικάς διοργανώσεις και ραδιοτηλεοπτικάς συζητήσεις. στ. Προβαίνει εις δημοσιεύσεις και εκδόσεις επί θεμάτων, άτινα έχουν συνάφειαν μεταξύ Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας.
Άρθρο 5
1.  
  Χώρος εργασιών - Συνεδρίαι. α. Έδρα και τόπος συνεδριών της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι τα Γραφεία της Ιεράς Συνόδου. Κατ’ εξαίρεσιν δύναται να πραγματοποιηθή συνεδρίασις εις δημόσιον, λ.χ. πανεπιστημιακόν χώρον. β. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή συνέρχεται, κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, τακτικώς μεν ανά εξάμηνον, εκτάκτως δε, οσάκις ήθελεν προκύψει θέμα. Τα προς συζήτησιν θέματα, είτε προτείνονται υπό της Δ.Ι.Σ., είτε επιλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας των μελών αυτής εις προγενεστέραν Συνεδρίαν. Εις περίπτωσιν εκτάκτου ζητήματος, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή δύναται να επιληφθή αυτεπαγγέλτως δια την εξέτασίν του. Μετά την συζήτησιν των θεμάτων συντάσσεται έγγραφος Γνωμοδότησις Πόρισμα, το όποιον υποβάλλεται εις την Δ.Ι.Σ. προς έγκρισιν.
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι: α. Η επιχορήγησις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. β. Πασά άλλη συνδρομή ή επιχορήγησις από φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, Ιδιωτικόν ή κρατικόν φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η δε διαχείρισις τούτων διεξάγεται υπό της Ε.Κ.Υ.Ο.
Άρθρο 7 "Ισχύς"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επίσημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 8 "Τροποποίησις"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός δύναται ίνα τροποποιήται δι’ ομοίας αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρότασιν τροποποιήσεως αυτού δύναται, ίνα υποβάλη και η ίδια η Επιτροπή δια του Προέδρου αυτής.
Άρθρο 9 "Δαπάνη"
1.  
  Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της όποιας δεν δύναται να προσδιορισθή. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την μοναδικότητα του φυσικού κόσμου, ο οποίος αποτελεί το εκπληκτικόν δημιούργημα του Θεού, εις το οποίον ο άνθρωπος έχει όχι μόνον διακεκριμένην θέσιν, αλλά και εξαιρετικάς ευθύνας. 3.Την αλήθειαν, ότι η Εκκλησία είναι ο μοναδικός θεσμός δια του οποίου εκφράζεται και πραγματώνεται η Θεία Οικονομία της σωτηρίας των ανθρώπων και της λυτρώσεως της κοινωνίας από τα δεινά, άτινα μαστίζουν αυτήν. 4.Την αλήθειαν, ότι ό άνθρωπος είναι το μοναδικόν δημιούργημα του Θεού, έχον την ποιότητα του «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» δημιουργηθέντος.
 • Το γεγονός, ότι η ανθρωπίνη κοινωνία, αυτορρυθμίζουσα την πορείαν αυτής με θεσμούς Πολιτικής Οικονομίας, επηρεάζεται συχνάκις και εκ μονομερών αντιλήψεων ως προς τας θεμελιώδεις και αιωνίους αληθείας.
 • Την από 27.9.1999 Γνωμάτευσιν της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου.
 • Την από 29.9.1999 Απόφασιν του Α.Υ.Σ.Ε.
 • Την από 11.10.1999 Απόφασιν Αυτής.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία